A deity or god is a supernatural being considered divine or sacred. The Oxford Dictionary of English defines deity as "a god or goddess (in a polytheistic religion)", or anything revered as divine. C. Scott Littleton defines a deity as "a being with powers greater than those of ordinary humans, but who interacts with humans, positively or negatively, in ways that carry humans to new levels of consciousness, beyond the grounded preoccupations of ordinary life". In the English language, a male deity is referred to as a god, while a female deity is referred to as a goddess.

Property Value
dbo:abstract
 • يُعرف الإله (أو المعبود) في الأديان [؟] بأنه ذو طبيعة فوق طبيعة البشر، وذو قدرات خارقة، يقدسه ويعبده الإنسان. (ar)
 • Una deïtat és un suposat ésser sobrenatural, que és venerat i té un paper en les religions i cultes animistes. Les deïtats solen ser considerades com posseïdores de poders sobrehumans, i en la immensa majoria de casos són immortals. Usen el seu caràcter diví per influir en la vida dels humans i en el món en general. No s'han de confondre les deïtats amb els esperits, dimonis i altres menes d'éssers sobrenaturals. Històricament, moltes cultures antigues, incloses les antigues Mesopotàmiques, egipcis, grecs, romans i Norsemen, van personificar fenòmens naturals, tant com a causes deliberades com a efectes. Algunes deïtats avestanes i vèdiques eren vistes com a conceptes ètics. En les religions índies, les deïtats es preveien que es manifestaven dins del temple del cos de tot ésser viu, com a òrgans i ment sensorials. Les divinitats es van concebre com una forma d’existència (Saṃsāra) després del renaixement, per a éssers humans que guanyen mèrit a través d’una vida ètica, on es converteixen en divinitats guardianes i viuen feliçment al cel, però també estan subjectes a la mort quan es perd el seu mèrit. (ca)
 • Θεότητα ορίζεται ως κάτι το άναρχο, αιώνιο, άυλο και αυθύπαρκτο, το οποίο είναι απών από τα δρώμενα οποιασδήποτε επίγειας πραγματικότητας. Πολλά ερωτήματα κινούνται γύρω από το τρίπτυχο θεός-κόσμος-άνθρωπος, τα οποία καλούνται να ερμηνεύσουν οι διάφορες θρησκείες από την πρώτη στιγμή μετατροπής του ανθρώπου σε λογικό όν, έως και σήμερα. Οι θρησκείες και τα δόγματα αυτά δημιουργούν εξαιτίας των ανθρώπινων αναγκών και της φθοράς στην οποία υπόκειται το ανθρώπινο σώμα και πνεύμα, θεότητες με τις απαιτούμενες ικανότητες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Σε πολλές θρησκείες η θεότητα έχει τον ρόλο δημιουργού και αυστηρού κριτή, ο οποίος όμως είναι απόλυτα δίκαιος πάνω στους κανόνες που έχει ο ίδιος προτείνει μέσα από τους απεσταλμένους οι οποίοι καλούνται προφήτες του. Συνεπώς ο όρος θεότητα διευρύνει τα όριά του περικλείοντας μέσα του την έννοια της πνευματικής καταστολής η οποία αντιμετωπίζεται με σωφρονισμό μέσω της μετάνοιας με συντριβή πνεύματος και την πραγματική πίστη στη σωτηρία. Οι θρησκείες μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες σύμφωνα με το είδος των θεοτήτων που ασπάζονται. (el)
 • Diaĵo estas postula supernatura estanto, kiu estas ĉiam de grava potenco kaj estas dia, aŭ sankta, alte estimata. Diaĵoj havas la respekton de homoj. Diaĵoj supozas diversajn formojn, sed estas ofte prezentita kiel havanta homan aŭ alian bestan formon. Kelkaj kredoj kaj tradicioj konsideras blasfeme imagi aŭ prezenti la diaĵon kiel havanta iun konkretan formon. Ili estas kutime senmortaj. La lingva (semantika) diferenco inter dio kaj diaĵo estas iom komplika, ĉar ĝi entenas teologiajn kaj kulturajn nuancojn. (eo)
 • Una deidad,​ o un dios,​ es aquel al que normalmente se le atribuyen poderes importantes (aunque a algunas deidades no se les atribuye poder alguno). Puede ser adorado, concebido como santo, divino, sagrado o inmortal, tenido en alta estima, respetado o temido por sus adeptos y seguidores.Las deidades se representan con gran variedad de formas, pero con frecuencia con forma humana o animal; se les asignan personalidades y conciencias, intelecto, deseos y emociones como los humanos. Se le atribuyen fenómenos naturales tales como rayos, inundaciones y tormentas, así como milagros. Las deidades pueden ser concebidos como las autoridades o controladores de cada aspecto de la vida humana (tales como el nacimiento, la muerte o la otra vida). Algunas deidades son consideradas las directoras del tiempo y el destino, los dadores de la moralidad y las leyes humanas, los jueces definitivos del valor y el comportamiento humanos y los diseñadores y creadores de la Tierra y/o Universo. (es)
 • Jainkoak eta jainkosak naturaz gaindiko izateak dira, maiz pertsonifikatuak, gizakiek ez dituzten ahalmenekin eta gizakien ukitu egiten duena, jainkotasunarekin harreman erlijioso batera bultzatzeko moduan. Mitologiako pertsonaia asko jainkotasunak dira, munduaren sortzaileak kasu askotan, eta baita ere gizakiak bere kulturan azal ezin ditzakeen beste hainbat fenomenoen eragile. Jainkotasun maskulinoari jainko ere deitu zaio eta jainkosa femeninoari. Erlijio monoteistetan jainko bakarra dago, hala nola kristautasunean, judaismoan eta islamean. Erlijio politeistetan berriz, anitz dira jainkoak eta jainkosak, maila desberdinetakoak izan daitezkeen arren. Euskaldunen antzinako erlijioa politeista zen, eta euskal mitologian jainko-jainkosa haietako ugariren izenak eta istorioak gorde dira, hala nola Amalur, Sugaar eta Urtzi. (eu)
 • Dewa (maskulin) dan Dewi (feminin) adalah keberadaan supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Mereka disembah, dianggap dan keramat, dan dihormati oleh manusia. Dewa memiliki bermacam-macam wujud, biasanya berwujud manusia atau binatang. Mereka hidup abadi. Mereka memiliki kepribadian masing-masing. Mereka memiliki emosi, kecerdasan, seperti layaknya manusia. Beberapa fenomena alam seperti petir, hujan, banjir, badai, dan sebagainya, termasuk keajaiban adalah ciri khas mereka sebagai pengatur alam. Mereka dapat pula memberi hukuman kepada makhluk yang lebih rendah darinya. Beberapa dewa tidak memiliki kemahakuasaan penuh, sehingga mereka disembah dengan sederhana. Para makhluk supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia yang berjenis kelamin pria disebut "Dewa", sedangkan "Dewi" adalah sebutan untuk yang berjenis kelamin wanita. (in)
 • Une divinité, une déité ou un dieu est un être supra naturel, objet de déférence dans différentes religions. Le mot divinité est également utilisé pour désigner l'essence de ces mêmes entités, ou la qualité de quelque chose de suprême ou de divin. Selon les Définitions du pseudo-Platon, un dieu est un « vivant immortel, qui se suffit à lui-même pour atteindre au bonheur ; réalité éternelle, cause du bien ». (fr)
 • 神々(deity または god )とは、神性があり神聖であると考えられている、超自然的な存在である。 オックスフォード英英辞典では、deity を「(多神教における)神または女神」、及び神のように畏敬されるものと定義している。 C ・スコット・リトルトンは神々を「普通の人々のそれよりも偉大な力を伴った存在ではあるが、人々を普段の人生の閉塞した囚われを越えて、新しい意識の水準へと連れて行ことで、肯定的または否定的に、人々と交流する者である」と定義している。 英語においては、男神や女神として言及される。 宗教は幾つの神々を崇拝するかによって分類され得る。一神教は(主に神として言及される)唯一神のみを受け入れ、 多神教は複数の神々を受け入れている。 単一神教は最高神を受け入れるが他の神々を否定せず、それらを同じ神性の原理の側面であると考える。 そして非有神的宗教はあらゆる至上で永遠なる創造神を否定するが、生きて死にそしてまた同様の他の存在に生まれるかもしれない神々のパンテオンを受け入れる。 大抵の一神教は伝統的にその神を全能・遍在・全知・全ての善・永久であると見做しているが、 これらの性質は「神々」の定義付けにとって必須ではなく、 様々な文化がそれらの神々を異なって概念化した。 一神教は概して神を男性形の語で指し示すが、 その他の宗教ではそれらの神々を、男性・女性・両性・無性別といった様々な形で言及する。 歴史的に、古代メソポタミア人・エジプト人・ギリシア人・ローマ人・ノース人などの多くの古代の文化が、自然現象を意図的な因果であるとして様々に人格化した。 一部のアヴェスターとヴェーダの神々は倫理的な概念として見なされた。 インド発祥の宗教では、神々は感覚器官や頭脳としてあらゆる生き物の体内に宿り現れていると想像された。 神々は転生後の存在の一形態(輪廻)として描かれた。そこで道徳的な人生を通じて功徳を得た人は守護神となって天国で至福に生きるが、その功徳が失われたら死なねばならないともされた。 (ja)
 • 신(神)은 불확실성에 대한 불안으로 도피할 목적으로 만든 신성하거나 성스러움으로 간주되는 자연적 혹은 초자연적 존재로서(a natural or supernatural being considered divine or sacred)로서 초자연적 능력을 가진 절대적 존재를 말한다. 전통적으로 인간이 알 수 없는 기이한 현상을 설명하기 위한 것으로서 주로 종교적 신앙의 대상으로 여겨진다. 과학기술의 발전과 문명화 과정을 거치면서 논리적으로 설명할 수 있는 부분이 늘어나 그 영역은 점차 줄어들고 있다. 여러 신앙에서 벼락이나 홍수와 같은 거대한 자연 현상을 신이 일으키는 것으로 간주한다. 또한 신은 인간의 탄생이나 사후의 운명 등을 결정하는 존재로 여겨지기도 한다. 봉건주의 시대에 종교를 백성의 현실 불만을 내세관으로 무마하거나 통치 이데올로기로 삼으면서 공산주의 이론을 만든 카를 마르크스는 "종교는 인민의 아편"이라는 주장하며 무신론에 기반한 공산주의 이론을 만들었고 나사렛 예수는 고대 사회에서 왕을 지칭하던 신의 아들이라는 표현을 스스로 하면서 전복적 입장을 공공연히 드러내었으며 이성적 사고를 중시하는 많은 학자가 무신론을 말하면서 특히 리처드 도킨스는 <만들어진 신>을 저술했다. 신은 여러 종교와 민간 신앙에서 숭배되며, 많은 경우 인간과 유사한 인격, 의식, 지성, 감정 등을 가진 것으로 묘사된다. 기독교에서는 '아버지'라는 용어를 사용하며 신을 남성적으로 받아들이는 등 인식의 불균형이 있었고, 이런 경향성에 반기를 들어 여신학이 등장하였다. 이렇게 사람에게 있어 절대적 존재로 여겨지다 보니 신을 자처하는 사람도 여럿 나타났으며 대표적인 사람이 신약성경에 등장하는 나사렛 예수라는 유대인이다. 대한민국에서는 특권적 존재에 대해 신의 아들이라는 표현으로 하여 병역면제한 사람에 대해 비난의 대상으로 삼거나 공기업 직원이나 건물주 같은 사람에 대해 부러움의 대상으로 여기기도 한다. (ko)
 • Божество́ — постулированная сверхъестественная или бессмертная личность, которая может рассматриваться как святая, божественная или священная. В более широком смысле — предмет почитания и поклонения. Божества изображаются в различных формах, но чаще всего в образе человека или животного. Некоторые верования и традиции считают богохульством изображение божества в какой бы то ни было конкретной форме. Как правило, они бессмертны, и обычно обладают индивидуальностью, наделены сознанием, разумом, желаниями и эмоциями, аналогичными тем, которые свойственны человеку. Такие природные явления, как молнии, наводнения, штормы, другие «форс-мажорные обстоятельства» и чудеса, приписываются божествам. Часто считается, что они имеют власть над различными аспектами человеческой жизни (например, рождением или смертью). Некоторые божества, по представлениям верующих, являются распорядителями самой их судьбы, дают свыше мораль и человеческие законы, и, в конечном итоге, являются судьями человеческого достоинства и поведения. Иногда божества считаются также создателями Земли и Вселенной. Религии можно классифицировать по количеству почитаемых божеств. Монотеистические религии принимают веру только в одно божество (преимущественно именуемое богом), политеистические религии — веру в несколько божеств. Для генотеизма, переходной ступени между политеизмом и монотеизмом, характерно наличие одного верховного божества без отрицания других, которые рассматриваются в качестве аспектов одного абсолютного божества. отрицают существование любых высших вечных богов-Творцов, но принимают пантеон божеств, которые живут, умирают и могут возрождаться, как и любое другое существо. (ru)
 • Deidade é o conjunto de forças e/ou intenções que se materializam nas/numa divindade(s). A deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. A deidade é característica e invariavelmente divina (criação); mas nem tudo o que é divino é deidade necessariamente; ainda que esteja coordenado com a deidade e tenha a tendência de "ser/estar", em alguma fase, em unidade com a deidade – espiritual, mental e/ou pessoalmente. (pt)
 • A deity or god is a supernatural being considered divine or sacred. The Oxford Dictionary of English defines deity as "a god or goddess (in a polytheistic religion)", or anything revered as divine. C. Scott Littleton defines a deity as "a being with powers greater than those of ordinary humans, but who interacts with humans, positively or negatively, in ways that carry humans to new levels of consciousness, beyond the grounded preoccupations of ordinary life". In the English language, a male deity is referred to as a god, while a female deity is referred to as a goddess. Religions can be categorized by how many deities they worship. Monotheistic religions accept only one deity (predominantly referred to as God), polytheistic religions accept multiple deities. Henotheistic religions accept one supreme deity without denying other deities, considering them as aspects of the same divine principle; and nontheistic religions deny any supreme eternal creator deity but accept a pantheon of deities which live, die and may be reborn like any other being. Although most monotheistic religions traditionally envision their God as omnipotent, omnipresent, omniscient, omnibenevolent, and eternal, none of these qualities are essential to the definition of a "deity" and various cultures conceptualized their deities differently. Monotheistic religions typically refer to God in masculine terms, while other religions refer to their deities in a variety of ways – masculine, feminine, androgynous and without gender. Historically, many ancient cultures – including the ancient Mesopotamians, Egyptians, Greeks, Romans, and Norsemen– personified natural phenomena, variously as either deliberate causes or effects. Some Avestan and Vedic deities were viewed as ethical concepts. In Indian religions, deities were envisioned as manifesting within the temple of every living being's body, as sensory organs and mind. Deities were envisioned as a form of existence (Saṃsāra) after rebirth, for human beings who gain merit through an ethical life, where they become guardian deities and live blissfully in heaven, but are also subject to death when their merit is lost. (en)
 • 神,在漢語裡也稱爲神祇(qí)、神仙、神靈、神明等,是人类共有的一种超自然的概念,在不同語言中有不同的含義,常和宗教、神秘學、儀式性的習俗有關。其中一種含義是超自然體系中的至高者(The Most High),不受自然規律限制,反之卻高於自然規律或者创造了宇宙万物和自然规律,并主宰宇宙萬物和整體世界(Holist World),能對物質相位(Material Phase)施加直接或間接干涉;如亚伯拉罕诸教裡唯一的造世神,犹太教、基督教(包括天主教)称爲耶和华、雅威或上帝(基督教的神),伊斯兰教称爲安拉,这类宗教称爲一神教。另外一种神的概念含义發端于自然崇拜和泛靈崇拜,认为天地间有非常多的神灵,这类宗教泛称爲多神教,实际上現代信仰一神教的地區,在一神教擴張前,也曾信仰多神;如古羅馬神話諸神,古埃及神話諸神等。 在所有的人類社會中都存在這種概念化的偶像,但因各地文化風俗和宗教、信仰、意識形態有異,人們對神的認知完全分歧,甚至導致法西斯思想、、種族主義、鎖國政策、軍國主義等充滿攻擊性的社會取向(Social Orientation)。 “神”的概念 形容词含义:1. 特别高超或出奇,表现出令人惊异的效果或现象。例如,神效,神速,神妙,神通,神威,神武,神勇,神秘,神奇,神医,神枪手,神机妙算。2. 精神状态。例如,神往,神交,神昏,神志,神思3. 面容表情中关于精神状态的形容。例如,神情,神态,神气,神色,神采。4. 对物品的赞赏。例如,神品,神韵,5. 其它形容。例如,神乎其神,神工鬼斧,用兵如神。 名词概念:1. 人的精神状态。例如,凝神,费神,聚精会神,2. 大能者。掌握特权者,尤指生杀予夺的特权。例如,新约圣经中,约翰福音 “10:34耶稣说,你们的律法上岂不是写着,我曾说你们是神吗?10:35经上的话是不能废的。若那些承受神道的人,尚且称为神”3. 超能者,超自然的存在。超越人类总体智慧和能力者,并特指生命的创造者。 (zh)
 • Боги́ (божества́) — надприродні істоти, котрим у віруваннях приписується здатність контролювати певні аспекти буття. Часто боги є персоніфікаціями сил природи чи соціальних явищ, які наділяються якостями людей чи тварин. Через ритуали відбувається зв'язок людей з божествами в формі магічного обміну: за поклоніння чи жертвопринесення богам людина отримує їхнє заступництво, прихильність чи задобрює богів. У переносному значення боги — предмет шанування чи поклоніння взагалі. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 45087159 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 122101 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985045479 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • left (en)
 • right (en)
dbp:alt
 • Ares (en)
 • Jesus Christ (en)
 • Krishna (en)
 • Orisha (en)
 • Janus (en)
 • Kami (en)
 • Beaker (en)
 • Itzamna e Ixchel (en)
 • Skanda (en)
dbp:bgcolor
 • #f5dcd8 (en)
dbp:caption
 • Bust of Athena, the Greek goddess of wisdom, copy after a votive statue of Kresilas in Athens (en)
 • Corinthian black-figure plaque of Poseidon, the Greek god of the seas (en)
 • Attic white-ground red-figured kylix of Aphrodite, the Greek goddess of love, riding a swan (en)
 • Zeus, the king of the gods in ancient Greek religion, shown on a gold stater from Lampsacus (en)
 • Akkadian cylinder seal impression showing Inanna, the Sumerian goddess of love, sex, and war (en)
 • Wall relief of the Assyrian national god Aššur in a "winged male" hybrid iconography. (en)
dbp:direction
 • horizontal (en)
dbp:footer
 • Left: A Buddhist deity in Ssangbongsa in South Korea; Right: A Chinese deity adopted into Buddhism. (en)
 • Inti Raymi, a winter solstice festival of the Inca people, reveres Inti – the sun deity. Offerings include round bread and maize beer. Right: Deity Viracocha. (en)
 • Left: Ganesha deity of Hinduism, Right: Saraswati, Hindu goddess of knowledge and music. (en)
 • Examples of representations of deities in different cultures. Clockwise from upper left: Hinduism, Buddhism, Yoruba, Maya, Roman, Shinto, Christianity, Greek, Inca. (en)
 • Left: Bakunawa depicted in a Bisaya sword hilt; Right: Ifugao rice deity statues (en)
dbp:height
 • 260 (xsd:integer)
 • 1600 (xsd:integer)
 • 2620 (xsd:integer)
dbp:image
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • Bust Athena Velletri Glyptothek Munich 213.jpg (en)
 • Maestro dei mesi, 01 giano bifronte gennaio, 1225-1230 ca. 03.JPG (en)
 • Amaterasu cave - large - 1856.jpeg (en)
 • Anitos of Northern tribes .jpg (en)
 • Aphrodite swan BM D2.jpg (en)
 • Ares Canope Villa Adriana b.jpg (en)
 • Inti Raymi2.jpg (en)
 • Itzamna e Ixchel.JPG (en)
 • Musée africain Lyon 130909 01.jpg (en)
 • Poseidon Penteskouphia Louvre CA452.jpg (en)
 • Seal of Inanna, 2350-2150 BCE.jpg (en)
 • Skanda at Miaoying Temple.JPG (en)
 • Spas vsederzhitel sinay.jpg (en)
 • Sri Mariamman Temple Singapore 2 amk.jpg (en)
 • Ssangbongsa 11-05266.JPG (en)
 • Stater Zeus Lampsacus CdM.jpg (en)
 • Viracocha.jpg (en)
 • Visayan tenegre horn hilt closeup.JPG (en)
 • Gold beaker, Inca, 1450-1532 AD, southern Peru - Staatliches Museum für Völkerkunde München - DSC08504.JPG (en)
 • Wall relief depicting the God Ashur from Nimrud..JPG (en)
 • A Chinese deity with sword accompanied by a tiger. Gouache Wellcome V0047141.jpg (en)
dbp:perrow
 • 2 (xsd:integer)
dbp:quote
 • Inca Sun deity festival Oh creator and Sun and Thunder, be forever copious, do not make us old, let all things be at peace, multiply the people, and let there be food, and let all things be fruitful. (en)
dbp:source
 • —Inti Raymi prayers (en)
dbp:totalWidth
 • 240 (xsd:integer)
 • 450 (xsd:integer)
dbp:width
 • 82 (xsd:integer)
 • 101 (xsd:integer)
 • 105 (xsd:integer)
 • 107 (xsd:integer)
 • 150 (xsd:integer)
 • 200 (xsd:integer)
 • 205 (xsd:integer)
 • 207 (xsd:integer)
 • 340 (xsd:integer)
 • 400 (xsd:integer)
 • 1200 (xsd:integer)
 • 1964 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • يُعرف الإله (أو المعبود) في الأديان [؟] بأنه ذو طبيعة فوق طبيعة البشر، وذو قدرات خارقة، يقدسه ويعبده الإنسان. (ar)
 • Diaĵo estas postula supernatura estanto, kiu estas ĉiam de grava potenco kaj estas dia, aŭ sankta, alte estimata. Diaĵoj havas la respekton de homoj. Diaĵoj supozas diversajn formojn, sed estas ofte prezentita kiel havanta homan aŭ alian bestan formon. Kelkaj kredoj kaj tradicioj konsideras blasfeme imagi aŭ prezenti la diaĵon kiel havanta iun konkretan formon. Ili estas kutime senmortaj. La lingva (semantika) diferenco inter dio kaj diaĵo estas iom komplika, ĉar ĝi entenas teologiajn kaj kulturajn nuancojn. (eo)
 • Une divinité, une déité ou un dieu est un être supra naturel, objet de déférence dans différentes religions. Le mot divinité est également utilisé pour désigner l'essence de ces mêmes entités, ou la qualité de quelque chose de suprême ou de divin. Selon les Définitions du pseudo-Platon, un dieu est un « vivant immortel, qui se suffit à lui-même pour atteindre au bonheur ; réalité éternelle, cause du bien ». (fr)
 • Deidade é o conjunto de forças e/ou intenções que se materializam nas/numa divindade(s). A deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. A deidade é característica e invariavelmente divina (criação); mas nem tudo o que é divino é deidade necessariamente; ainda que esteja coordenado com a deidade e tenha a tendência de "ser/estar", em alguma fase, em unidade com a deidade – espiritual, mental e/ou pessoalmente. (pt)
 • Боги́ (божества́) — надприродні істоти, котрим у віруваннях приписується здатність контролювати певні аспекти буття. Часто боги є персоніфікаціями сил природи чи соціальних явищ, які наділяються якостями людей чи тварин. Через ритуали відбувається зв'язок людей з божествами в формі магічного обміну: за поклоніння чи жертвопринесення богам людина отримує їхнє заступництво, прихильність чи задобрює богів. У переносному значення боги — предмет шанування чи поклоніння взагалі. (uk)
 • Una deïtat és un suposat ésser sobrenatural, que és venerat i té un paper en les religions i cultes animistes. Les deïtats solen ser considerades com posseïdores de poders sobrehumans, i en la immensa majoria de casos són immortals. Usen el seu caràcter diví per influir en la vida dels humans i en el món en general. No s'han de confondre les deïtats amb els esperits, dimonis i altres menes d'éssers sobrenaturals. (ca)
 • Θεότητα ορίζεται ως κάτι το άναρχο, αιώνιο, άυλο και αυθύπαρκτο, το οποίο είναι απών από τα δρώμενα οποιασδήποτε επίγειας πραγματικότητας. Πολλά ερωτήματα κινούνται γύρω από το τρίπτυχο θεός-κόσμος-άνθρωπος, τα οποία καλούνται να ερμηνεύσουν οι διάφορες θρησκείες από την πρώτη στιγμή μετατροπής του ανθρώπου σε λογικό όν, έως και σήμερα. Οι θρησκείες και τα δόγματα αυτά δημιουργούν εξαιτίας των ανθρώπινων αναγκών και της φθοράς στην οποία υπόκειται το ανθρώπινο σώμα και πνεύμα, θεότητες με τις απαιτούμενες ικανότητες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Σε πολλές θρησκείες η θεότητα έχει τον ρόλο δημιουργού και αυστηρού κριτή, ο οποίος όμως είναι απόλυτα δίκαιος πάνω στους κανόνες που έχει ο ίδιος προτείνει μέσα από τους απεσταλμένους οι οποίοι καλούνται προφήτες του. Συνεπώς ο όρος (el)
 • Jainkoak eta jainkosak naturaz gaindiko izateak dira, maiz pertsonifikatuak, gizakiek ez dituzten ahalmenekin eta gizakien ukitu egiten duena, jainkotasunarekin harreman erlijioso batera bultzatzeko moduan. Mitologiako pertsonaia asko jainkotasunak dira, munduaren sortzaileak kasu askotan, eta baita ere gizakiak bere kulturan azal ezin ditzakeen beste hainbat fenomenoen eragile. Jainkotasun maskulinoari jainko ere deitu zaio eta jainkosa femeninoari. Erlijio monoteistetan jainko bakarra dago, hala nola kristautasunean, judaismoan eta islamean. Erlijio politeistetan berriz, anitz dira jainkoak eta jainkosak, maila desberdinetakoak izan daitezkeen arren. Euskaldunen antzinako erlijioa politeista zen, eta euskal mitologian jainko-jainkosa haietako ugariren izenak eta istorioak gorde dira, ha (eu)
 • Una deidad,​ o un dios,​ es aquel al que normalmente se le atribuyen poderes importantes (aunque a algunas deidades no se les atribuye poder alguno). Puede ser adorado, concebido como santo, divino, sagrado o inmortal, tenido en alta estima, respetado o temido por sus adeptos y seguidores.Las deidades se representan con gran variedad de formas, pero con frecuencia con forma humana o animal; se les asignan personalidades y conciencias, intelecto, deseos y emociones como los humanos. Se le atribuyen fenómenos naturales tales como rayos, inundaciones y tormentas, así como milagros. (es)
 • Dewa (maskulin) dan Dewi (feminin) adalah keberadaan supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Mereka disembah, dianggap dan keramat, dan dihormati oleh manusia. Para makhluk supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia yang berjenis kelamin pria disebut "Dewa", sedangkan "Dewi" adalah sebutan untuk yang berjenis kelamin wanita. (in)
 • 神々(deity または god )とは、神性があり神聖であると考えられている、超自然的な存在である。 オックスフォード英英辞典では、deity を「(多神教における)神または女神」、及び神のように畏敬されるものと定義している。 C ・スコット・リトルトンは神々を「普通の人々のそれよりも偉大な力を伴った存在ではあるが、人々を普段の人生の閉塞した囚われを越えて、新しい意識の水準へと連れて行ことで、肯定的または否定的に、人々と交流する者である」と定義している。 英語においては、男神や女神として言及される。 宗教は幾つの神々を崇拝するかによって分類され得る。一神教は(主に神として言及される)唯一神のみを受け入れ、 多神教は複数の神々を受け入れている。 単一神教は最高神を受け入れるが他の神々を否定せず、それらを同じ神性の原理の側面であると考える。 そして非有神的宗教はあらゆる至上で永遠なる創造神を否定するが、生きて死にそしてまた同様の他の存在に生まれるかもしれない神々のパンテオンを受け入れる。 (ja)
 • 신(神)은 불확실성에 대한 불안으로 도피할 목적으로 만든 신성하거나 성스러움으로 간주되는 자연적 혹은 초자연적 존재로서(a natural or supernatural being considered divine or sacred)로서 초자연적 능력을 가진 절대적 존재를 말한다. 전통적으로 인간이 알 수 없는 기이한 현상을 설명하기 위한 것으로서 주로 종교적 신앙의 대상으로 여겨진다. 과학기술의 발전과 문명화 과정을 거치면서 논리적으로 설명할 수 있는 부분이 늘어나 그 영역은 점차 줄어들고 있다. 여러 신앙에서 벼락이나 홍수와 같은 거대한 자연 현상을 신이 일으키는 것으로 간주한다. 또한 신은 인간의 탄생이나 사후의 운명 등을 결정하는 존재로 여겨지기도 한다. 봉건주의 시대에 종교를 백성의 현실 불만을 내세관으로 무마하거나 통치 이데올로기로 삼으면서 공산주의 이론을 만든 카를 마르크스는 "종교는 인민의 아편"이라는 주장하며 무신론에 기반한 공산주의 이론을 만들었고 나사렛 예수는 고대 사회에서 왕을 지칭하던 신의 아들이라는 표현을 스스로 하면서 전복적 입장을 공공연히 드러내었으며 이성적 사고를 중시하는 많은 학자가 무신론을 말하면서 특히 리처드 도킨스는 <만들어진 신>을 저술했다. (ko)
 • A deity or god is a supernatural being considered divine or sacred. The Oxford Dictionary of English defines deity as "a god or goddess (in a polytheistic religion)", or anything revered as divine. C. Scott Littleton defines a deity as "a being with powers greater than those of ordinary humans, but who interacts with humans, positively or negatively, in ways that carry humans to new levels of consciousness, beyond the grounded preoccupations of ordinary life". In the English language, a male deity is referred to as a god, while a female deity is referred to as a goddess. (en)
 • Божество́ — постулированная сверхъестественная или бессмертная личность, которая может рассматриваться как святая, божественная или священная. В более широком смысле — предмет почитания и поклонения. Божества изображаются в различных формах, но чаще всего в образе человека или животного. Некоторые верования и традиции считают богохульством изображение божества в какой бы то ни было конкретной форме. Как правило, они бессмертны, и обычно обладают индивидуальностью, наделены сознанием, разумом, желаниями и эмоциями, аналогичными тем, которые свойственны человеку. Такие природные явления, как молнии, наводнения, штормы, другие «форс-мажорные обстоятельства» и чудеса, приписываются божествам. Часто считается, что они имеют власть над различными аспектами человеческой жизни (например, рождением (ru)
 • 神,在漢語裡也稱爲神祇(qí)、神仙、神靈、神明等,是人类共有的一种超自然的概念,在不同語言中有不同的含義,常和宗教、神秘學、儀式性的習俗有關。其中一種含義是超自然體系中的至高者(The Most High),不受自然規律限制,反之卻高於自然規律或者创造了宇宙万物和自然规律,并主宰宇宙萬物和整體世界(Holist World),能對物質相位(Material Phase)施加直接或間接干涉;如亚伯拉罕诸教裡唯一的造世神,犹太教、基督教(包括天主教)称爲耶和华、雅威或上帝(基督教的神),伊斯兰教称爲安拉,这类宗教称爲一神教。另外一种神的概念含义發端于自然崇拜和泛靈崇拜,认为天地间有非常多的神灵,这类宗教泛称爲多神教,实际上現代信仰一神教的地區,在一神教擴張前,也曾信仰多神;如古羅馬神話諸神,古埃及神話諸神等。 在所有的人類社會中都存在這種概念化的偶像,但因各地文化風俗和宗教、信仰、意識形態有異,人們對神的認知完全分歧,甚至導致法西斯思想、、種族主義、鎖國政策、軍國主義等充滿攻擊性的社會取向(Social Orientation)。 “神”的概念 (zh)
rdfs:label
 • إله (ar)
 • Deïtat (ca)
 • Θεότητα (el)
 • Deity (en)
 • Diaĵo (eo)
 • Deidad (es)
 • Jainko (deitatea) (eu)
 • Divinité (fr)
 • Dewa (in)
 • 神々 (ja)
 • (ko)
 • Deidade (pt)
 • Божество (ru)
 • Боги (uk)
 • (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:notableIdea of
is dbo:species of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:race of
is dbp:species of
is foaf:primaryTopic of