German literature comprises those literary texts written in the German language. This includes literature written in Germany, Austria, the German parts of Switzerland and Belgium, Liechtenstein, South Tyrol in Italy and to a lesser extent works of the German diaspora. German literature of the modern period is mostly in Standard German, but there are some currents of literature influenced to a greater or lesser degree by dialects (e.g. Alemannic).

Property Value
dbo:abstract
 • الأدب الألماني هو أدب الأمم الناطقة بالألمانية[؟] في وسط أوروبا، ويضم آثارًا أدبية من ألمانيا والنمسا وسويسرا ومن مناطق متاخمة مثل الألزاس وبوهيميا وسيليزيا. واللغة التي كتب بها أغلب الأدب الألماني هي ، لغة جنوب ووسط ألمانيا. ويمكن تقسيم الأدب الألماني إلى أربع فترات، بناء على تغيرات حدثت في اللغة الألمانية العليا القديمة؛ والألمانية العليا الوسيطة؛ والألمانية العليا الجديدة الأولى؛ والألمانية العليا الجديدة. وقد كان أول ازدهار للأدب الألماني في عهد الألمانية العليا الوسيطة في القرن الثاني عشر؛ كما كان لها عهد ذهبي آخر في القرن التاسع عشر في عهد أعظم كتابها غوته. ويتميز الأدب الألماني ببعده عن المركزية، ويحرص الأدباء والشعراء على تأكيد فرديتهم ونفورهم من القواعد الأكاديمية المفروضة، وسعيهم إلى تصوير علاقة الإنسان بخالقه وبالطبيعة التي تحيط به، وبظمئهم إلى المعرفة كما تجسد في قصة فاوست التي قرأها الناس كتابًا شعبيًا في عام 1587 م ثم صاغ منها غوته درته المسرحية فاوست، وتناولها توماس مان في رواية دكتور فاوستوس.انظر: فاوست. (ar)
 • Německá literatura je (v užším smyslu) označení pro literaturu vzniklou na území dnešního Německa. Později vznikla i rakouská a . Veškerá německy psaná literatura se označuje jako německojazyčná literatura (= německá literatura v širším smyslu). (cs)
 • La literatura alemanya comprèn les obres escrites en llengua altoalemanya, més coneguda com a llengua alemanya, i en els seus dialectes a Alemanya, Àustria i Suïssa, entre altres països. La periodització d'aquesta literatura esdevé més controvertida a mesura que hom s'acosta als temps moderns. (ca)
 • Ως γερμανική λογοτεχνία θεωρείται η λογοτεχνία γραμμένη στα γερμανικά γενικά, αλλά περισσότερο η λογοτεχνία που αναπτύχθηκε στη Γερμανία ως ενιαίο πολιτιστικό και κοινωνικό κράτος. (el)
 • Der Begriff deutschsprachige beziehungsweise deutsche Literatur bezeichnet die literarischen Werke in deutscher Sprache aus dem deutschen Sprachraum der Vergangenheit und Gegenwart. Zur deutschsprachigen Literatur werden auch nicht-dichterische Werke mit besonderem schriftstellerischem Anspruch gezählt, also Werke anderer Disziplinen wie der Geschichtsschreibung, der Literaturgeschichte, der Sozialwissenschaften oder der Philosophie. Auch das Genre kann variieren, so werden auch Tagebücher oder Briefwechsel als Literatur angesehen. (de)
 • German literature comprises those literary texts written in the German language. This includes literature written in Germany, Austria, the German parts of Switzerland and Belgium, Liechtenstein, South Tyrol in Italy and to a lesser extent works of the German diaspora. German literature of the modern period is mostly in Standard German, but there are some currents of literature influenced to a greater or lesser degree by dialects (e.g. Alemannic). Medieval German literature is literature written in Germany, stretching from the Carolingian dynasty; various dates have been given for the end of the German literary Middle Ages, the Reformation (1517) being the last possible cut-off point. The Old High German period is reckoned to run until about the mid-11th century; the most famous works are the Hildebrandslied and a heroic epic known as the Heliand. Middle High German starts in the 12th century; the key works include The Ring (ca. 1410) and the poems of Oswald von Wolkenstein and Johannes von Tepl. The Baroque period (1600 to 1720) was one of the most fertile times in German literature. Modern literature in German begins with the authors of the Enlightenment (such as Herder). The Sensibility movement of the 1750s–1770s ended with Goethe's best-selling Die Leiden des jungen Werther (1774). The Sturm und Drang and Weimar Classicism movements were led by Johann Wolfgang von Goethe and Friedrich Schiller. German Romanticism was the dominant movement of the late 18th and early 19th centuries. Biedermeier refers to the literature, music, the visual arts and interior design in the period between the years 1815 (Vienna Congress), the end of the Napoleonic Wars, and 1848, the year of the European revolutions. Under the Nazi regime, some authors went into exile (Exilliteratur) and others submitted to censorship ("internal emigration", Innere Emigration). The Nobel Prize in Literature has been awarded to German language authors thirteen times (as of 2009), or the third most often after English and French language authors (with 27 and 14 laureates, respectively), with winners including Thomas Mann, Hermann Hesse, and Günter Grass. (en)
 • La literatura alemana o en alemán comprende la literatura de textos originarios de los pueblos germanohablantes de Europa central. Su desarrollo habiendo ya trascendido las tan volubles fronteras políticas, incluye no solamente los escritos de la actual Alemania reunificada sino también los de Austria y Suiza. En la literatura alemana se incluyen además trabajos no poéticos o sin exigencia literaria particular: esto es, trabajos de historiografía, de historia de la literatura, de ciencias sociales, de filosofía, etc. También diarios o epístolas. (es)
 • Alemanezko literatura hizkuntza hori erabiltzen duten idazleek osatzen dute. Herrialdeei dagokienez, Alemania, Austria, Suitza eta Txekiakoak dira nagusi. Idazle klasikoen artean nabarmentzekoak dira Goethe, Grimm anaiak, Thomas Mann, Hermann Hesse, Franz Kafka eta Bertolt Brecht egile handiak. Literaturako Nobel saria alemanezko 13 idazlek lortu dute (ikus atala). (eu)
 • La littérature de langue allemande regroupe l'ensemble des œuvres littéraires de langue allemande. Elle ne se limite pas à la littérature produite en Allemagne, mais englobe celle produite en Autriche ainsi que dans la partie alémanique de la Suisse ou plus modestement dans la Communauté germanophone de Belgique (les cantons de l'Est). L'histoire littéraire, qui étudie tous les genres, retient différentes périodes aux contours souvent imprécis et discutés. Née au Moyen Âge, la littérature de langue allemande a connu des périodes de grand rayonnement comme le Sturm und Drang (vers 1765-1785) avec Johann Wolfgang von Goethe et Friedrich von Schiller, le romantisme (vers 1796-1835) avec les frères Grimm, Heinrich von Kleist et les poètes Hölderlin, Jean Paul Richter, Novalis, Eichendorff, et un peu plus tard Heinrich Heine, avant la période Klassische Moderne (vers 1900 - années 1920) marqué par Hermann Hesse et Thomas Mann et un grand apport autrichien avec les poètes Hugo von Hofmannsthal et Rainer Maria Rilke et les prosateurs Hermann Broch, Robert Musil, Arthur Schnitzler, Joseph Roth ou Stefan Zweig qui avec Franz Kafka à Prague, ouvrent la voie de la modernité, sur laquelle pèse le nazisme qui contraint de nombreux auteurs à l'exil. Enfin le renouveau littéraire depuis 1945 a été notable et marqué par plusieurs attributions du prix Nobel de littérature à des écrivains de langue allemande : Hermann Hesse en 1946, Nelly Sachs en 1966, Heinrich Böll en 1972, Elias Canetti en 1981, Günter Grass en 1999, Elfriede Jelinek en 2004 et Herta Müller en 2009. (fr)
 • Sastra berbahasa Jerman atau sastra Jerman merupakan karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa Jerman yang berasal dari daerah-daerah yang berbahasa Jerman (meliputi Jerman, Swiss dan Austria) baik pada masa lampau maupun pada masa kini. Yang dimaksud dengan sastra berbahasa Jerman di sini bukan hanya karya-karya puitis saja, melainkan juga karya-karya dari kisah asli lainnya, misalnya karya-karya sejarah, sejarah sastra, atau filsafat. Juga misalnya buku harian atau surat juga dilihat sebagai karya sastra. (in)
 • La letteratura tedesca raccoglie l'insieme delle opere letterarie scritte in tedesco, per cui vengono incluse la letteratura austriaca, quella della Svizzera tedesca e quella delle altre isole linguistiche tedesche. Si inscrivono nel campo della letteratura anche le opere che non perseguono in maniera diretta un progetto estetico, ma comunque frutto di particolare rigore compositivo, come gli scritti storiografici, delle scienze sociali, di filosofia, di religione, di storia della letteratura, inoltre diari ed epistolari. Le periodizzazioni letterarie sono sempre difficili da delineare. I periodi sono qui ordinati (fin dove sarà possibile) a seconda del loro inizio. In tal modo le interdipendenze tra le varie fasi potranno essere meglio ravvisate. (it)
 • ドイツ文学(ドイツぶんがく)は、ドイツ語による文学のこと。またその作品や作家を対象とする学問領域も指す。ドイツ国内で書かれた文学のみではなく、オーストリア文学やスイス文学などドイツ以外のドイツ語圏の文学も含む。広義の文学には言語芸術以外の、文筆家としての創作行為も含まれる。すなわち歴史的記述、文学史、社会学・哲学的著作、もしくは日記や往復書簡などである。 時代区分の開始年・終了年を設定するのには常に困難が伴う。ここでの時代区分はできる限り早い時期から始まるよう定義されている。そのため、時代区分の相互の重なりについてよく確認することが望ましい。 (ja)
 • 독일 문학이란 일반적으로 독일어로 쓴 문학 작품을 통틀어 일컫는다. 때문에 독일 이외에 독일어를 공용어로 쓰는 다른 나라들, 이를테면 오스트리아, 스위스, 라트비아 지역, 예전의 체코 등의 문학이 여기에 포함된다. 독일어 문학의 시대적 구분은 독일어가 생기기 시작한 중세 후기에서 현대 독일 문학까지 다음과 같이 나누어 볼 수 있다. (ko)
 • Onder Duitse literatuur verstaat men alle literaire werken die in het Duits zijn geschreven. Ook de , de en de Duitstalige literatuur van Duitsland vallen hier dus onder. (nl)
 • Pod terminem literatura niemieckojęzyczna należy rozumieć dzieła literackie, które zostały napisane w języku niemieckim.Należą więc do niej literatury narodowe Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz innych obszarów niemieckojęzycznych.Do literatury zalicza się również dzieła literaturoznawcze, historiograficzne, socjologiczne, filozoficzne, a także dzienniki oraz korespondencję listowną. Początek i koniec każdej epoki literackiej są trudne do uchwycenia. Epoki zostały tutaj uporządkowane (w miarę możliwości) według ich początku. W ten sposób uwypuklone zostają zależności między poszczególnymi epokami. (pl)
 • A literatura em alemão encompassa todos os textos escritos na língua alemã. Nisto inclui-se a literatura escrita na Alemanha, na parte de língua alemã da Suíça e na Áustria, bem como, em menor grau, trabalhos escritos em alemão por integrantes da . Por motivos de história geográfico-política bem como por motivos da história da língua alemã, a literatura da Alemanha não é um conjunto homogêneo como as literaturas de outras nações. Sendo assim, ela também inclui as atividades literárias na Áustria, Suíça e Alsácia e dos alemães no Báltico; e de certos quistos de língua alemã inseridos em outros países; como Rilke e Kafka. A esses elementos geográficos, históricos e linguísticos acrescenta-se o religioso. Antes da cristianização, os alemães não tinham literatura. O papel do latim é importante nos fundamentos da civilização alemã a partir corte do imperador Carlos Magno, no começo do século IX. A literatura alemã do período moderno encontra-se em sua maior parte escrita em alemão padrão, mas existem algumas correntes de literatura influenciadas em maior ou menor grau por (por exemplo, alemânico). Um desenvolvimento inicial da literatura em alemão ocorreu no período do alto alemão médio no início da idade média. A literatura moderna em alemão começa com autores do Iluminismo (tais como Herder) e atinge seu formato "clássico" no início do século XVIII com o Classicismo de Weimar (Goethe e Schiller). (pt)
 • К немецкой литературе относятся литературные произведения, написанные на немецком языке на территории германских государств прошлого и современности. Начало и конец каждой литературной эпохи с трудом поддается дифференциации. Тем не менее можно выделить несколько основных периодов: (ru)
 • Tyskspråkig litteratur är litteratur med tyska som originalspråk. Den tyska litteraturen kommer framför allt, men inte bara, från tyskspråkiga områden i Tyskland och de stater som föregick Tyskland, samt Schweiz och Österrike. Översikten här är inte och avser inte heller att vara en komplett förteckning över den tyskspråkiga litteraturen. Stilepokernas indelning, med tillhörande datering, tjänar också som grov orientering och är inte absolut. (sv)
 • 德語文學(德語:Deutschsprachige Literatur),指以德語為書面語言的文學作品。這包括德國、奧地利、瑞士等德語地區的文學,以及世界各地德裔的文學作品。傳統上,德國大文豪歌德的詩劇《浮士德》被認為是德語文學中最優秀的作品,同時也是最經常被引用的作品。現代德語文學始於啟蒙時代,一般使用標準德語。 (zh)
 • Німецька література, або німецькомовна література — літературні твори німецькою мовою, написані в межах німецькомовного простору (Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн), а також твори, написані німецькими письменниками в еміграції (Німецька екзильна література, 1933—1945). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 12636 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 27459 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985398811 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Německá literatura je (v užším smyslu) označení pro literaturu vzniklou na území dnešního Německa. Později vznikla i rakouská a . Veškerá německy psaná literatura se označuje jako německojazyčná literatura (= německá literatura v širším smyslu). (cs)
 • La literatura alemanya comprèn les obres escrites en llengua altoalemanya, més coneguda com a llengua alemanya, i en els seus dialectes a Alemanya, Àustria i Suïssa, entre altres països. La periodització d'aquesta literatura esdevé més controvertida a mesura que hom s'acosta als temps moderns. (ca)
 • Ως γερμανική λογοτεχνία θεωρείται η λογοτεχνία γραμμένη στα γερμανικά γενικά, αλλά περισσότερο η λογοτεχνία που αναπτύχθηκε στη Γερμανία ως ενιαίο πολιτιστικό και κοινωνικό κράτος. (el)
 • Der Begriff deutschsprachige beziehungsweise deutsche Literatur bezeichnet die literarischen Werke in deutscher Sprache aus dem deutschen Sprachraum der Vergangenheit und Gegenwart. Zur deutschsprachigen Literatur werden auch nicht-dichterische Werke mit besonderem schriftstellerischem Anspruch gezählt, also Werke anderer Disziplinen wie der Geschichtsschreibung, der Literaturgeschichte, der Sozialwissenschaften oder der Philosophie. Auch das Genre kann variieren, so werden auch Tagebücher oder Briefwechsel als Literatur angesehen. (de)
 • La literatura alemana o en alemán comprende la literatura de textos originarios de los pueblos germanohablantes de Europa central. Su desarrollo habiendo ya trascendido las tan volubles fronteras políticas, incluye no solamente los escritos de la actual Alemania reunificada sino también los de Austria y Suiza. En la literatura alemana se incluyen además trabajos no poéticos o sin exigencia literaria particular: esto es, trabajos de historiografía, de historia de la literatura, de ciencias sociales, de filosofía, etc. También diarios o epístolas. (es)
 • Alemanezko literatura hizkuntza hori erabiltzen duten idazleek osatzen dute. Herrialdeei dagokienez, Alemania, Austria, Suitza eta Txekiakoak dira nagusi. Idazle klasikoen artean nabarmentzekoak dira Goethe, Grimm anaiak, Thomas Mann, Hermann Hesse, Franz Kafka eta Bertolt Brecht egile handiak. Literaturako Nobel saria alemanezko 13 idazlek lortu dute (ikus atala). (eu)
 • Sastra berbahasa Jerman atau sastra Jerman merupakan karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa Jerman yang berasal dari daerah-daerah yang berbahasa Jerman (meliputi Jerman, Swiss dan Austria) baik pada masa lampau maupun pada masa kini. Yang dimaksud dengan sastra berbahasa Jerman di sini bukan hanya karya-karya puitis saja, melainkan juga karya-karya dari kisah asli lainnya, misalnya karya-karya sejarah, sejarah sastra, atau filsafat. Juga misalnya buku harian atau surat juga dilihat sebagai karya sastra. (in)
 • ドイツ文学(ドイツぶんがく)は、ドイツ語による文学のこと。またその作品や作家を対象とする学問領域も指す。ドイツ国内で書かれた文学のみではなく、オーストリア文学やスイス文学などドイツ以外のドイツ語圏の文学も含む。広義の文学には言語芸術以外の、文筆家としての創作行為も含まれる。すなわち歴史的記述、文学史、社会学・哲学的著作、もしくは日記や往復書簡などである。 時代区分の開始年・終了年を設定するのには常に困難が伴う。ここでの時代区分はできる限り早い時期から始まるよう定義されている。そのため、時代区分の相互の重なりについてよく確認することが望ましい。 (ja)
 • 독일 문학이란 일반적으로 독일어로 쓴 문학 작품을 통틀어 일컫는다. 때문에 독일 이외에 독일어를 공용어로 쓰는 다른 나라들, 이를테면 오스트리아, 스위스, 라트비아 지역, 예전의 체코 등의 문학이 여기에 포함된다. 독일어 문학의 시대적 구분은 독일어가 생기기 시작한 중세 후기에서 현대 독일 문학까지 다음과 같이 나누어 볼 수 있다. (ko)
 • Onder Duitse literatuur verstaat men alle literaire werken die in het Duits zijn geschreven. Ook de , de en de Duitstalige literatuur van Duitsland vallen hier dus onder. (nl)
 • К немецкой литературе относятся литературные произведения, написанные на немецком языке на территории германских государств прошлого и современности. Начало и конец каждой литературной эпохи с трудом поддается дифференциации. Тем не менее можно выделить несколько основных периодов: (ru)
 • Tyskspråkig litteratur är litteratur med tyska som originalspråk. Den tyska litteraturen kommer framför allt, men inte bara, från tyskspråkiga områden i Tyskland och de stater som föregick Tyskland, samt Schweiz och Österrike. Översikten här är inte och avser inte heller att vara en komplett förteckning över den tyskspråkiga litteraturen. Stilepokernas indelning, med tillhörande datering, tjänar också som grov orientering och är inte absolut. (sv)
 • 德語文學(德語:Deutschsprachige Literatur),指以德語為書面語言的文學作品。這包括德國、奧地利、瑞士等德語地區的文學,以及世界各地德裔的文學作品。傳統上,德國大文豪歌德的詩劇《浮士德》被認為是德語文學中最優秀的作品,同時也是最經常被引用的作品。現代德語文學始於啟蒙時代,一般使用標準德語。 (zh)
 • Німецька література, або німецькомовна література — літературні твори німецькою мовою, написані в межах німецькомовного простору (Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн), а також твори, написані німецькими письменниками в еміграції (Німецька екзильна література, 1933—1945). (uk)
 • الأدب الألماني هو أدب الأمم الناطقة بالألمانية[؟] في وسط أوروبا، ويضم آثارًا أدبية من ألمانيا والنمسا وسويسرا ومن مناطق متاخمة مثل الألزاس وبوهيميا وسيليزيا. واللغة التي كتب بها أغلب الأدب الألماني هي ، لغة جنوب ووسط ألمانيا. ويمكن تقسيم الأدب الألماني إلى أربع فترات، بناء على تغيرات حدثت في اللغة الألمانية العليا القديمة؛ والألمانية العليا الوسيطة؛ والألمانية العليا الجديدة الأولى؛ والألمانية العليا الجديدة. وقد كان أول ازدهار للأدب الألماني في عهد الألمانية العليا الوسيطة في القرن الثاني عشر؛ كما كان لها عهد ذهبي آخر في القرن التاسع عشر في عهد أعظم كتابها غوته. (ar)
 • German literature comprises those literary texts written in the German language. This includes literature written in Germany, Austria, the German parts of Switzerland and Belgium, Liechtenstein, South Tyrol in Italy and to a lesser extent works of the German diaspora. German literature of the modern period is mostly in Standard German, but there are some currents of literature influenced to a greater or lesser degree by dialects (e.g. Alemannic). (en)
 • La littérature de langue allemande regroupe l'ensemble des œuvres littéraires de langue allemande. Elle ne se limite pas à la littérature produite en Allemagne, mais englobe celle produite en Autriche ainsi que dans la partie alémanique de la Suisse ou plus modestement dans la Communauté germanophone de Belgique (les cantons de l'Est). L'histoire littéraire, qui étudie tous les genres, retient différentes périodes aux contours souvent imprécis et discutés. (fr)
 • La letteratura tedesca raccoglie l'insieme delle opere letterarie scritte in tedesco, per cui vengono incluse la letteratura austriaca, quella della Svizzera tedesca e quella delle altre isole linguistiche tedesche. Si inscrivono nel campo della letteratura anche le opere che non perseguono in maniera diretta un progetto estetico, ma comunque frutto di particolare rigore compositivo, come gli scritti storiografici, delle scienze sociali, di filosofia, di religione, di storia della letteratura, inoltre diari ed epistolari. (it)
 • Pod terminem literatura niemieckojęzyczna należy rozumieć dzieła literackie, które zostały napisane w języku niemieckim.Należą więc do niej literatury narodowe Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz innych obszarów niemieckojęzycznych.Do literatury zalicza się również dzieła literaturoznawcze, historiograficzne, socjologiczne, filozoficzne, a także dzienniki oraz korespondencję listowną. (pl)
 • A literatura em alemão encompassa todos os textos escritos na língua alemã. Nisto inclui-se a literatura escrita na Alemanha, na parte de língua alemã da Suíça e na Áustria, bem como, em menor grau, trabalhos escritos em alemão por integrantes da . (pt)
rdfs:label
 • German literature (en)
 • أدب ألمانيا (ar)
 • Literatura alemanya (ca)
 • Německá literatura (cs)
 • Deutschsprachige Literatur (de)
 • Γερμανική λογοτεχνία (el)
 • Germanlingva literaturo (eo)
 • Literatura en alemán (es)
 • Alemanezko literatura (eu)
 • Littérature de langue allemande (fr)
 • Sastra berbahasa Jerman (in)
 • Letteratura tedesca (it)
 • ドイツ文学 (ja)
 • 독일 문학 (ko)
 • Duitse literatuur (nl)
 • Literatura niemieckojęzyczna (pl)
 • Немецкая литература (ru)
 • Literatura em alemão (pt)
 • Tyskspråkig litteratur (sv)
 • Німецька література (uk)
 • 德语文学 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:language of
is dbo:mainInterest of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:country of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:genre of
is dbp:language of
is dbp:mainInterests of
is dbp:schoolTradition of
is dbp:subject of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of