Exploration is the act of searching for the purpose of discovery of information or resources. Exploration occurs in all non-sessile animal species, including humans. In human history, its most dramatic rise was during the Age of Discovery when European explorers sailed and charted much of the rest of the world for a variety of reasons. Since then, major explorations after the Age of Discovery have occurred for reasons mostly aimed at information discovery.

Property Value
dbo:abstract
 • الاستكشاف هو البحث لرفع الغطاء عن شيء حتى نتعرف على ما نجهل عنه. والاستكشاف الجغرافي هو ما فعله أوائل المسافرين والرحالة والبحارة من تجوال في اليابسة والبحار بحث عن أماكن مجهولة كابن ماجد وغيره. وحاليا يتجه الإنسان إلى استكشاف الفضاء، الاستكشاف له أنواع كثيرة منها استكشاف الأرض والبحر والفضاء والأنهار، و حتى جسم الإنسان هو موضوع استكشاف، مثل عملية الاستكشاف الجراحي، هي عملية تجرى بغرض الرؤية المباشرة للمرض أو الإصابة وإصلاحها في نفس العملية، وتجرى في حالات إصابات البطن مثلاً لاستئصال أو رتق عضو متهتك، وكذلك في الحالات المرضية غير الناتجة عن إصابة كانفجار الزائدة الدودي. (ar)
 • L'exploració és l'activitat de cercar o viatjar amb el propòsit de descobrir, ja siguin pobles o indrets desconeguts. En són exemples l'exploració de l'espai, de cerca de minerals o de petroli. També s'aplica a la cerca d'informació. Tot i que l'exploració ha existit des dels orígens de la humanitat, una de les cimeres s'assolí durant l'era de l'exploració, quan els navegants europeus viatjaren al voltant del món a la recerca de noves terres, cultures i religions. (ca)
 • Σύμφωνα με το Λεξικό της Οξφόρδης η εξερεύνηση είναι η πράξη της αναζήτησης μιας άγνωστης περιοχής. Επίσης, η εξερεύνηση είναι η πράξη της αναζήτησης με στόχο την ανακάλυψη πληροφορίας ή πόρων. (el)
 • Esplorado estas la ago de aŭ vojaĝado por la celo de malkovrado de nekonataj lokoj kiel kosmo (spacoesploro) aŭ fremdaj landoj. La ago ankaŭ aludas al la ago de serĉado de specifaj fizikaj naturaĵoj kiel akvo, oro, aŭ nafto, aŭ abstraktaĵoj kiel informo. Tiu kiu esploras estas esploristo; kaj por ne konfuzi kun scienca esploristo, la termino esplorvojaĝisto oportunas. Esplorado estas tiel aĝa kiel homaro, tamen ĝia alta punkto estas ofte konsiderata esti la Epoko de Esplorado, kiam eŭropaj navigistoj vojaĝis tutmonde. (eo)
 • Exploration is the act of searching for the purpose of discovery of information or resources. Exploration occurs in all non-sessile animal species, including humans. In human history, its most dramatic rise was during the Age of Discovery when European explorers sailed and charted much of the rest of the world for a variety of reasons. Since then, major explorations after the Age of Discovery have occurred for reasons mostly aimed at information discovery. In scientific research, exploration is one of three purposes of empirical research (the other two being description and explanation). The term is often used metaphorically. For example, an individual may speak of exploring the Internet, etc. (en)
 • Als Entdeckungsreisen werden Reisen und ausgerüstete Expeditionen bezeichnet, die der Entdeckung, Erforschung und Erschließung von entlegenen Ländern, Landstrichen, Gebirgen oder Inseln dienen. Die meisten Entdeckungsreisen waren geplant und gewollt. Manchmal spielte allerdings auch der Zufall eine Rolle. Von vielen Entdeckungsreisen gibt es schriftliche Aufzeichnungen, sodass es möglich war, die geografischen Entdeckungen einer Person zuzuordnen. Manche davon wurden nach ihrem Entdecker benannt, beispielsweise die Cookinseln oder die Barentssee. Die folgende Liste enthält einige der wichtigsten geografischen Entdeckungen (in zeitlicher Reihenfolge): (de)
 • Esplorazioa bilaketa edo bidaiatze jarduera da, herri edo leku ezezagunak ezagutzeko. Esaterako, espazioaren esplorazioa, mineralen edo petrolioaren bilaketa. Informazio bilaketari ere aplikatzen zaio. Gizateriaren jatorritik esplorazioa izan arren, gailurra esplorazioaren Aroan lortu zuen, Europako marinelek mundu osoan zehar bidaiatu baitzuten lurralde, kultura eta erlijio berrien bila. (eu)
 • La exploración geográfica es la actividad que consiste en viajar hacia nuevos territorios o espacios desconocidos, con el propósito esencial de descubrir su configuración geográfica; aunque además del aumento del conocimiento haya siempre algún interés en realizarla por distintos motivos, desde los estratégicos y militares hasta los económicos (vías de comunicación, rutas de comercio y mercados, recursos naturales -cazaderos, caladeros, tierras fértiles para la agricultura, materias primas de todo tipo, como especias, minerales de uso energético, industrial o suntuario-), ideológicos o religiosos (misioneros), incluyendo actividades de ocio en que la exploración produce más bien un descubrimiento para el que la realiza, que puede no serlo en realidad (la aventura, el deporte, el turismo). Because it's there ("porque está ahí"). Respuesta de George Mallory cuando le preguntaron por qué intentaba escalar el Everest.​ (es)
 • Is é is taiscéalaí ann ná duine a thaistealaíonn chuig áiteanna nua nach bhfuil aimsithe ag daoine eile go fóill, nó chuig áiteanna nach bhfuil mórán eolais ag daoine orthu. (ga)
 • Penjelajahan adalah tindakan pencarian untuk keperluan penemuan informasi atau sumber daya. Penjlajahan terjadi dalam seluruh spesies hewan , termasuk manusia. Dalam sejarah manusia, kebangkitan paling dramatisnya adalah pada dimana para penjelajah berlayar dan menjelajahi sebagian besar dunia untuk berbagai alasan. Sejak itu, dilakukan untuk alasan-alasan yang sebagian besar ditujukan untuk penemuan informasi. Dalam , penjelajahan adalah salah satu dari keperluan riset empiris (dua lainnya adalah deskripsi dan ). Istilah tersebut umum dipakai secara kiasan. Contohnya, seseorang yang berbicara soal penjelajahan Internet, seksualitas, dll. (in)
 • L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir, d'étudier quelque chose ou un lieu. Au sens géographique, le terme désigne la découverte d'une terre, d'une mer ou d'un peuple inconnus. Ainsi Christophe Colomb, Magellan, Livingstone sont des explorateurs. (fr)
 • L'esplorazione (dal latino exploratio, 'osservazione', 'esame', 'perlustrazione (anche a fini militari)', 'spionaggio') è l'atto, comune a tutti gli animali non sessili, di ricercare, attraverso il movimento, informazioni sul proprio ambiente e trarne risorse. Nel caso dell'uomo, l'esplorazione consiste specialmente di operazioni di ricognizione geografica (si parla in questo caso di esplorazioni geografiche), sia per scopi legati alla ricerca scientifica (in particolare geofisica, ma anche archeologia, antropologia, etnologia, economia), sia per lo sfruttamento commerciale (eventualmente coloniale) dei nuovi territori. Uno dei periodi più intensamente caratterizzati dall'esplorazione di nuove terre da parte dell'uomo è detta "età delle scoperte geografiche" (XV-XVIII secolo), quando gli Europei, per svariate ragioni (scientifiche, militari, religiose, commerciali) salparono verso terre a loro sconosciute, determinando un immenso passo avanti nella produzione cartografica. Gli Europei mettevano piede per la prima volta in terre che essi non conoscevano ma che, naturalmente, erano ben note ad abitanti che a loro volta, molto tempo prima, avevano scoperto quei territori dove avevano creato la loro civiltà. Ogni piccola parte della Terra abitata infatti è stata scoperta dai primi uomini che nella preistoria si sono spostati in territori dove si sono stabilizzati. Su queste stesse terre sono poi arrivati gli europei che ne ignoravano l'esistenza e che hanno creduto, dal loro punto di vista, di averle "scoperte". Per i Greci il termine più aderente al concetto di "mondo conosciuto" fu ecumene (dal greco οἰκουμένη, participio medio passivo del verbo οἰκέω, "abitare"), che indicava la porzione di Terra conosciuta e abitata. (it)
 • 探検(たんけん、探険)とは、未知の地域へ赴いてそこを調べ、何かを探し出したり明らかにする行為のことであり、一般には危険を伴うものとされる。探険の文字を使う場合、危険を冒すという意味合いが強くなる。踏査、検分などが類義語として挙げられる。 (ja)
 • 탐험(探險)은 미지의 지역을 조사하거나 뭔가를 찾아내고 밝히기 위한 행위이며, 일반적으로 위험한 것으로 알려져 있다. 대개 탐험이라는 단어를 사용하는 경우, 위험을 감수한다는 의미가 강해진다. (ko)
 • Een ontdekkingsreis of expeditie is een reis waarin niet of weinig bekende gebieden verkend worden. (nl)
 • Exploração é o ato de pesquisar ou viajar, com o intuito de descobrir e conhecer regiões desconhecidas, com intuito científico, econômico e/ou militar. O termo também pode ser empregado para descrever as primeiras incursões de povos de uma cultura em um ambiente geográfico e cultural de outros povos (ver invasão, colonização, e imperialismo). Apesar de a exploração existir desde os primórdios da raça humana, o ápice dessa atividade ocorre entre período dos descobrimentos ou das grandes explorações marítimas, nos séculos XV e XVI e o apogeu da era dos grandes impérios coloniais, no século XIX. Em pesquisa científica, a exploração é um dos três objetivos da pesquisa (os outros dois são a descrição e a explicação). A exploração pode ainda ser uma tentativa de desenvolver um entendimento inicial de algum fenômeno. (pt)
 • En upptäcktsresa är en resa med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på okända hav eller landområden. Ledaren för en upptäcktsresa, och ibland alla deltagare, kallas upptäcktsresande. Det klassiska upptäcktsresandet har i stort sett dött ut då kommunikationerna världen över gjort även avlägsna platser mer lättillgängliga. Det finns inte längre några (för västvärlden) fullkomligt outforskade områden på jordens yta, även om det fortfarande finns platser som besökts mycket sparsamt och som man inte vet mycket om. I modern historiografi och vetenskaplig historierevisionism har man ibland frångått termen "upptäckt" om européers ankomst till redan befolkade områden; till exempel brukar man inte längre säga att "Christopher Columbus upptäckte Amerika". (sv)
 • Территориальное исследование — основной метод получения первичных географических материалов, используемых в географических исследованиях. Территориальные исследования проводятся экспедиционными и стационарными методами и сопровождаются картографированием. Люди, выполняющие территориальное исследование, именуются исследователями. Они могут быть как учёными, так и путешественниками, торговцами или военными, составляющими описание новых территорий по ходу выполнения своих основных практических задач. (ru)
 • 探險係指以發現信息或資源為目的的搜尋活動,所有的非固著生物均會進行探險行為。在人類历史上,地理大发现為探險活動快速成長的時期,當時歐洲探險家基於各種原因,於新世界進行航海並繪製地圖。而地理大发现後的探險活動大多基於探索資訊等原因。 (zh)
 • Наукова експедиція (від лат. expeditio — похід) — одна з організаційних форм наукових досліджень, як правило пов'язана з переміщенням дослідників по території чи акваторії, що вивчається. Розрізняють: * комплексні наукові експедиції, що охоплюють багато компонентів природного середовища; * галузеві наукові експедиції, що проводять цілеспрямовані дослідження одного чи двох компонентів (геологічні, гідрологічні, ґрунтові, геоботанічні та інші). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 219878 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 23253 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984777731 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الاستكشاف هو البحث لرفع الغطاء عن شيء حتى نتعرف على ما نجهل عنه. والاستكشاف الجغرافي هو ما فعله أوائل المسافرين والرحالة والبحارة من تجوال في اليابسة والبحار بحث عن أماكن مجهولة كابن ماجد وغيره. وحاليا يتجه الإنسان إلى استكشاف الفضاء، الاستكشاف له أنواع كثيرة منها استكشاف الأرض والبحر والفضاء والأنهار، و حتى جسم الإنسان هو موضوع استكشاف، مثل عملية الاستكشاف الجراحي، هي عملية تجرى بغرض الرؤية المباشرة للمرض أو الإصابة وإصلاحها في نفس العملية، وتجرى في حالات إصابات البطن مثلاً لاستئصال أو رتق عضو متهتك، وكذلك في الحالات المرضية غير الناتجة عن إصابة كانفجار الزائدة الدودي. (ar)
 • L'exploració és l'activitat de cercar o viatjar amb el propòsit de descobrir, ja siguin pobles o indrets desconeguts. En són exemples l'exploració de l'espai, de cerca de minerals o de petroli. També s'aplica a la cerca d'informació. Tot i que l'exploració ha existit des dels orígens de la humanitat, una de les cimeres s'assolí durant l'era de l'exploració, quan els navegants europeus viatjaren al voltant del món a la recerca de noves terres, cultures i religions. (ca)
 • Σύμφωνα με το Λεξικό της Οξφόρδης η εξερεύνηση είναι η πράξη της αναζήτησης μιας άγνωστης περιοχής. Επίσης, η εξερεύνηση είναι η πράξη της αναζήτησης με στόχο την ανακάλυψη πληροφορίας ή πόρων. (el)
 • Esplorado estas la ago de aŭ vojaĝado por la celo de malkovrado de nekonataj lokoj kiel kosmo (spacoesploro) aŭ fremdaj landoj. La ago ankaŭ aludas al la ago de serĉado de specifaj fizikaj naturaĵoj kiel akvo, oro, aŭ nafto, aŭ abstraktaĵoj kiel informo. Tiu kiu esploras estas esploristo; kaj por ne konfuzi kun scienca esploristo, la termino esplorvojaĝisto oportunas. Esplorado estas tiel aĝa kiel homaro, tamen ĝia alta punkto estas ofte konsiderata esti la Epoko de Esplorado, kiam eŭropaj navigistoj vojaĝis tutmonde. (eo)
 • Esplorazioa bilaketa edo bidaiatze jarduera da, herri edo leku ezezagunak ezagutzeko. Esaterako, espazioaren esplorazioa, mineralen edo petrolioaren bilaketa. Informazio bilaketari ere aplikatzen zaio. Gizateriaren jatorritik esplorazioa izan arren, gailurra esplorazioaren Aroan lortu zuen, Europako marinelek mundu osoan zehar bidaiatu baitzuten lurralde, kultura eta erlijio berrien bila. (eu)
 • Is é is taiscéalaí ann ná duine a thaistealaíonn chuig áiteanna nua nach bhfuil aimsithe ag daoine eile go fóill, nó chuig áiteanna nach bhfuil mórán eolais ag daoine orthu. (ga)
 • L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir, d'étudier quelque chose ou un lieu. Au sens géographique, le terme désigne la découverte d'une terre, d'une mer ou d'un peuple inconnus. Ainsi Christophe Colomb, Magellan, Livingstone sont des explorateurs. (fr)
 • 探検(たんけん、探険)とは、未知の地域へ赴いてそこを調べ、何かを探し出したり明らかにする行為のことであり、一般には危険を伴うものとされる。探険の文字を使う場合、危険を冒すという意味合いが強くなる。踏査、検分などが類義語として挙げられる。 (ja)
 • 탐험(探險)은 미지의 지역을 조사하거나 뭔가를 찾아내고 밝히기 위한 행위이며, 일반적으로 위험한 것으로 알려져 있다. 대개 탐험이라는 단어를 사용하는 경우, 위험을 감수한다는 의미가 강해진다. (ko)
 • Een ontdekkingsreis of expeditie is een reis waarin niet of weinig bekende gebieden verkend worden. (nl)
 • Территориальное исследование — основной метод получения первичных географических материалов, используемых в географических исследованиях. Территориальные исследования проводятся экспедиционными и стационарными методами и сопровождаются картографированием. Люди, выполняющие территориальное исследование, именуются исследователями. Они могут быть как учёными, так и путешественниками, торговцами или военными, составляющими описание новых территорий по ходу выполнения своих основных практических задач. (ru)
 • 探險係指以發現信息或資源為目的的搜尋活動,所有的非固著生物均會進行探險行為。在人類历史上,地理大发现為探險活動快速成長的時期,當時歐洲探險家基於各種原因,於新世界進行航海並繪製地圖。而地理大发现後的探險活動大多基於探索資訊等原因。 (zh)
 • Наукова експедиція (від лат. expeditio — похід) — одна з організаційних форм наукових досліджень, як правило пов'язана з переміщенням дослідників по території чи акваторії, що вивчається. Розрізняють: * комплексні наукові експедиції, що охоплюють багато компонентів природного середовища; * галузеві наукові експедиції, що проводять цілеспрямовані дослідження одного чи двох компонентів (геологічні, гідрологічні, ґрунтові, геоботанічні та інші). (uk)
 • Als Entdeckungsreisen werden Reisen und ausgerüstete Expeditionen bezeichnet, die der Entdeckung, Erforschung und Erschließung von entlegenen Ländern, Landstrichen, Gebirgen oder Inseln dienen. Die meisten Entdeckungsreisen waren geplant und gewollt. Manchmal spielte allerdings auch der Zufall eine Rolle. Von vielen Entdeckungsreisen gibt es schriftliche Aufzeichnungen, sodass es möglich war, die geografischen Entdeckungen einer Person zuzuordnen. Manche davon wurden nach ihrem Entdecker benannt, beispielsweise die Cookinseln oder die Barentssee. (de)
 • Exploration is the act of searching for the purpose of discovery of information or resources. Exploration occurs in all non-sessile animal species, including humans. In human history, its most dramatic rise was during the Age of Discovery when European explorers sailed and charted much of the rest of the world for a variety of reasons. Since then, major explorations after the Age of Discovery have occurred for reasons mostly aimed at information discovery. (en)
 • La exploración geográfica es la actividad que consiste en viajar hacia nuevos territorios o espacios desconocidos, con el propósito esencial de descubrir su configuración geográfica; aunque además del aumento del conocimiento haya siempre algún interés en realizarla por distintos motivos, desde los estratégicos y militares hasta los económicos (vías de comunicación, rutas de comercio y mercados, recursos naturales -cazaderos, caladeros, tierras fértiles para la agricultura, materias primas de todo tipo, como especias, minerales de uso energético, industrial o suntuario-), ideológicos o religiosos (misioneros), incluyendo actividades de ocio en que la exploración produce más bien un descubrimiento para el que la realiza, que puede no serlo en realidad (la aventura, el deporte, el turismo). (es)
 • Penjelajahan adalah tindakan pencarian untuk keperluan penemuan informasi atau sumber daya. Penjlajahan terjadi dalam seluruh spesies hewan , termasuk manusia. Dalam sejarah manusia, kebangkitan paling dramatisnya adalah pada dimana para penjelajah berlayar dan menjelajahi sebagian besar dunia untuk berbagai alasan. Sejak itu, dilakukan untuk alasan-alasan yang sebagian besar ditujukan untuk penemuan informasi. (in)
 • L'esplorazione (dal latino exploratio, 'osservazione', 'esame', 'perlustrazione (anche a fini militari)', 'spionaggio') è l'atto, comune a tutti gli animali non sessili, di ricercare, attraverso il movimento, informazioni sul proprio ambiente e trarne risorse. Nel caso dell'uomo, l'esplorazione consiste specialmente di operazioni di ricognizione geografica (si parla in questo caso di esplorazioni geografiche), sia per scopi legati alla ricerca scientifica (in particolare geofisica, ma anche archeologia, antropologia, etnologia, economia), sia per lo sfruttamento commerciale (eventualmente coloniale) dei nuovi territori. (it)
 • Exploração é o ato de pesquisar ou viajar, com o intuito de descobrir e conhecer regiões desconhecidas, com intuito científico, econômico e/ou militar. O termo também pode ser empregado para descrever as primeiras incursões de povos de uma cultura em um ambiente geográfico e cultural de outros povos (ver invasão, colonização, e imperialismo). Apesar de a exploração existir desde os primórdios da raça humana, o ápice dessa atividade ocorre entre período dos descobrimentos ou das grandes explorações marítimas, nos séculos XV e XVI e o apogeu da era dos grandes impérios coloniais, no século XIX. (pt)
 • En upptäcktsresa är en resa med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på okända hav eller landområden. Ledaren för en upptäcktsresa, och ibland alla deltagare, kallas upptäcktsresande. Det klassiska upptäcktsresandet har i stort sett dött ut då kommunikationerna världen över gjort även avlägsna platser mer lättillgängliga. Det finns inte längre några (för västvärlden) fullkomligt outforskade områden på jordens yta, även om det fortfarande finns platser som besökts mycket sparsamt och som man inte vet mycket om. (sv)
rdfs:label
 • Exploration (en)
 • استكشاف (ar)
 • Exploració (ca)
 • Entdeckungsreise (de)
 • Εξερεύνηση (el)
 • Esplorado (eo)
 • Exploración geográfica (es)
 • Esplorazio (eu)
 • Exploration (fr)
 • Taiscéalaíocht (ga)
 • Penjelajahan (in)
 • Esplorazione (it)
 • 探検 (ja)
 • 탐험 (ko)
 • Ontdekkingsreis (nl)
 • Exploração (pt)
 • Территориальное исследование (ru)
 • Upptäcktsresa (sv)
 • Наукова експедиція (uk)
 • 探险 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:profession of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:knownFor of
is dbp:laterwork of
is dbp:mascot of
is dbp:occupation of
is dbp:products of
is dbp:profession of
is dbp:subject of
is dbp:usedBy of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of