About: Border

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Borders are usually defined as geographical boundaries, imposed either by features such as oceans and terrain, or by political entities such as governments, sovereign states, federated states, and other subnational entities. Political borders can be established through warfare, colonization, or mutual agreements between the political entities that reside in those areas; the creation of these agreements is called boundary delimitation.

Property Value
dbo:abstract
 • Una frontera és el límit geogràfic imaginari entre dos països. També es consideren fronteres les zones d'accés d'aeroports o ports, ja que esdevenen els límits aeris i marítims del país. Abans de l'establiment de fronteres precises, hi havia terres neutrals entre els diferents territoris i els elements del relleu físic, com les muntanyes o els rius, actuaven de barrera entre les comunitats. Moltes fronteres es van traçar per la força, sense comptar amb el beneplàcit de la població (com va passar amb Àfrica amb els acords de 1885) i dividint ètnies i nacions. Aquest fet ha estat la causa de nombroses guerres al llarg de la història. Altres conflictes es deuen al desig d'expansió d'un país, que viola la frontera amb un altre, o la manca d'accés a recursos, com mines o el mar, que poden portar a envair els Estats veïns. Per últim, determinades zones poden establir noves fronteres a l'interior de l'antic Estat un cop aconseguida la independència. A les fronteres sol haver-hi un control d'entrada i de sortida de persones i mercaderies, per mirar de frenar la immigració il·legal. És usual l'establiment de duanes que fan pagar els comerciants taxes per fer entrar productes estrangers (excepte a les zones de lliure comerç com la Unió Europa amb l'espai Schengen). Per burlar aquests controls històricament ha estat freqüent el contraban i el tràfic organitzat. La frontera sovint té conseqüències sobre la població: per exemple, accentua la divisió lingüística i cultural. Pràcticament en tots els països hi ha fronteres. (ca)
 • Hranice je zpravidla označována nějaká myšlená čára (v praxi je obvykle nejčastěji vedena přímo po zemském povrchu) vymezující nějakou přírodní či společenskou entitu nebo oddělující dvě navzájem různé entity, např. dva státy (státní hranice) nebo dvě jiné územně administrativní jednotky (např. kraje, okresy, panství, katastrální území), dva kontinenty, dvě moře či oceány, dvě pohoří, dvě ekologická společenstva, dvě úmoří, dvě jazykové oblasti, dvě klimatické oblasti, dva podnebné pásy atd. apod., popřípadě oddělující území, které je hranicí definováno, od území, které k dané entitě nepatří. Všeslovanské slovo hranice/granica znamenalo asi “hranatou” kupu dříví nebo kamení na označení meze, kam až sahala a kde končila moc toho či jiného panovníka a kmene. Je však pravděpodobné, že původ slova je daleko starší, obecnější a rozšířenější, a vztahoval se původně zřejmě ke znaku ve tvaru “X” na stromech mezi dvěma pozemky. Spočívá v něm bezpochyby indoevropský kořen “ghere, ghre” ve smyslu “vyčnívající, špičatý, hranatý” ale také “klíčit, růst, zelenat se”. Tento je dodnes zřejmý v cele řadě slov germánských jazyků; od Grat - horský hřeben, Gräte - rybí kost, Granne - stětiny klasu až po Gras - tráva a grünn - zelený, pokud se omezíme jen na německy mluvící oblasti. Dnes jak známo má toto slovo v češtině dva významy, hranice ve smyslu zapálené kupy dříví, táborák, jakož i popravčí hranice. A také ten původní hranice coby rozmezí mezi dvěma pozemky, oblastmi, státy. Ten první je zřejmě běžný jen v češtině, což by mohlo naznačovat, že naší předkové v případě ohrožení zapalovali na hranicí dřevěné zátarasy a záseky, jak o tom píší naší dějepisci. Ten druhý, všeslovanský, převzali ve 13. století od západních Slovanů také němečtí kolonisté, a slovo se postupně ve tvaru “Grenze” rozšířilo na celou německy mluvící oblast a zatlačilo původní pojem Mark- marka , s tímtéž významem. (cs)
 • الحدود السياسية هي خطوط وهمية من صنع البشر ولا وجود لها في الأصل، ويتم رسمها كخطوط متصلة أو مقطعة على الخرائط باستخدام الصور الجوية لتبين الأراضي التي تمارس فيها الدولة سيادتها والتي تتمتع فيها هذه الدولة وحدها بحق الانتفاع والاستغلال، وذات خصائص معينة مثل اللغة والأفكار والميول والاتجاهات والعملة التي يستعملونها. وبفضل تقدم فن تقنية رسم الخرائط، أصبحت غالبية الحدود السياسية في العالم والتي تفصل دولة عن أخرى واضحة المعالم ومحددة بدقة. يدخل من ضمن أراضي الدولة ورقعتها السياسية المسطحات المائية التي تقع داخل حدودها السياسية، سواء كانت أنهاراً أو بحيرات أو قنوات مائية، وكذلك أجزاء البحار التي تجاور شواطئها والتي تعرف بالمياه الإقليمية، وطبقة الجو التي تعلو هذه الرقعة السياسية المحددة. وعند هذه الحدود تنتهي سيادة الدولة وتبدأ سيادة دولة أخرى مجاورة لها بما لها من نظم سياسية واقتصادية خاصة بها وقوانين مختلفة. (ar)
 • Státní hranice (v češtině ve vztahu ke státním hranicím ČR se používá výraz "státní hranice" nejčastěji v množném čísle - na rozdíl např. od slovenštiny) jsou hranice, které definují vnitřní území každého státu. Zahrnují suchozemský prostor, plochu vnitřních a pobřežních vod, prostor pod nimi i vzdušný prostor nad nimi. Stanoveny bývají prostřednictvím mezinárodní smlouvy a v terénu jsou pak vyznačeny hraničními kameny, sloupy či mezníky. Státní hranice je v převážné většině zemí možné oficiálně překračovat jen na místech označených a k tomu určených jako hraniční přechody. Výjimku tvoří tzv. vnitřní schenghenské hranice v rámci EU/EHP, na nichž platí zvláštní režim a tyto je povoleno překračovat (bez kontrol) v každém místě, s výjimkou míst, kde je to přímo zakázáno (např. národní parky, vojenské prostory nebo místa, která jsou zdraví a životu nebezpečná). Země Schengenské dohody však mohou v případě potřeby krátkodobě kontroly na svých vnitřních hranicích obnovit. Jestliže jsou při vzniku nového státu respektovány původní administrativní hranice (např. při rozdělení Československa), hovoří se o zachování principu uti possidetis. (cs)
 • Τα σύνορα ορίζουν γεωγραφικά όρια πολιτικών οντοτήτων ή νομικών αρμοδιοτήτων, όπως κυβερνήσεις, κράτη ή τοπικές διοικητικές περιοχές εντός ενός κράτους. Μπορεί να συντελέσουν στη δημιουργία . Ορισμένα σύνορα είναι πλήρως ή μερικώς ελεγχόμενα και μπορούν να προσπελαστούν νόμιμα μόνο σε ενδεδειγμένα ελεγχόμενα σημεία. (el)
 • Eine politische Grenze ist die Grenzlinie zwischen Staatsgebieten (Staatsgrenze, Bundesgrenze, in der Schweiz auch Landesgrenze), teilsouveränen Gliedstaaten und politisch-administrativen Verwaltungseinheiten. (de)
 • Ŝtatlimo estas limo, kiu definas internan teritorion de ĉiu ŝtato. Ĝi estas difinita pere de traktato kaj en tereno ĝi poste estas markita per limŝtonoj, kolonoj aŭ bolardoj. La ŝtatlimoj eblas en plejparta plimulto de landoj oficiale transpaŝi nur en lokoj markitaj kaj al tio destinitaj kiel limpasejoj. Escepton kreas la tn. interna schenghenaj limoj enkadre de EU/EEA, en kiuj validas aparta reĝimo kaj tiujn eblas transpaŝi (sen kontrolo) en ĉiu loko, escepte lokoj, kie tio estas rekte malpermesita, (ekz. naciaj parkoj, armeaj spacoj aŭ lokoj, kiuj estas danĝeraj por vivo aŭ sano). Sed landoj de la schengena interkonsento povas okaze de bezono de mallong-okaza kontrolo en siaj internaj limoj renovigi la kontrolon. Ŝtatlimoj povas esti aŭ naturaj (orografiaj), kondukantaj ekz. sur montodorsoj aŭ tra akvofluoj, aŭ artefaritaj (geometriaj), kiuj kondukas senrilate al naturobstakloj. Tio povas okazi ekz. post fino de milito (limojn de Hungario destinis Trianona traktato kiel rezulton de milita malvenko de Hungara reĝlando, simile estis kreita zono en Kipro). La artefaritaj ŝtatlimoj iam kondukas eĉ tra urboj (Český Těšín/Cieszyn, České Velenice/Gmünd, Komárno/Komárom, Štúrovo/Esztergom, Görlitz/Zgorzelec, Rafah, Nikozio, El Paso/Ciudad Juárez). La geometriaj limoj estas ankaŭ la tn. limoj astronomiaj, destinitaj per meridiano aŭ per cirklo de latitudo, kiel tio okazis ekz. ĉe parto de ŝtalimoj inter Usono kaj Kanado. Se estas dum estiĝo de nova ŝtato respektataj la devenaj administraj limoj (ekz. dum disdivido de Ĉeĥoslovakio), oni parolas pri konservo de principo uti possidetis. En neformala konversacio ŝtatlimo estas aludita plej ofte per la esprimo landlimo. (eo)
 • Borders are usually defined as geographical boundaries, imposed either by features such as oceans and terrain, or by political entities such as governments, sovereign states, federated states, and other subnational entities. Political borders can be established through warfare, colonization, or mutual agreements between the political entities that reside in those areas; the creation of these agreements is called boundary delimitation. Some borders—such as most states' internal administrative borders, or inter-state borders within the Schengen Area—are open and completely unguarded. Most external political borders are partially or fully controlled, and may be crossed legally only at designated border checkpoints; adjacent border zones may also be controlled. Buffer zones may be setup on borders between belligerent entities to lower the risk of escalation. While border refers to the boundary itself, the area around the border is called the frontier. (en)
 • Limo estas kutime markita ia pensita linio (en la praktiko ĝi kutime kondukas rekte sur tersurfaco) limiganta iun naturan aŭ socian enton aŭ apartiganta du reciproke diversajn entojn, ekz. du ŝtatojn (ŝtatlimo) aŭ du aliajn teritorie administrajn unuojn (ekz. regionojn, distriktojn, senjorujojn, , du kontinentojn, du marojn aŭ oceanojn, du montarojn, du ekologiajn sociojn, du lingvajn regionojn, du klimatojn ktp. ks., eventuale apartiganta teritoriojn, kiuj estas difinitaj per la limo de teritorio, kiu al donita ento ne apartenas. (eo)
 • Eine Grenze (Lehnwort aus dem Altpolnischen, vgl. altslawisch, (alt-)polnisch granica „Grenze“, Abkürzungen: Gr. und Grz.) ist der Rand eines physischen Raums und damit eine Trennfläche, eine Trennlinie oder ein Trennwert. Beispiele für nichtgeometrische Räume sind z. B. eine „übliche Verhaltensweise“ oder eine „Intimsphäre“, eigenem Tun und Lassen setzt gemeinhim das „Gewissen“ Grenzen („Moralischer Kompass“, ethische „Grenze“). Grenzen können geographische Räume begrenzen: Politische oder administrative Grenzen, wirtschaftliche, Zoll- oder Grenzen von Eigentum. Befestigte Grenzanlagen werden auch als „Kordon“ bezeichnet; Grundstücksgrenzen werden im Liegenschaftskataster nachgewiesen. Räume, die man in der Natur kaum durch Linienstrukturen festmachen kann, wie z. B. Landschaften, Kulturgrenzen oder Verbreitungsgebiete können auch unscharf begrenzt sein. Der Luftraum ist für Zwecke des Luftverkehrs abgegrenzt, seine Grenzen beinhalten ein Volumen. Die Grenzen eines Volumens wie die Seitenflächen, Kanten und Ecken eines Würfels können Flächen, Linien oder Punkte sein. Ein Beispiel für Grenzen von eindimensionalen Räumen ist die „obere“ und „untere Grenze“ in der Mathematik (siehe Supremum). Umgangssprachlich wird dafür auch Grenzwert, Schwellwert oder Schranke gebraucht. Auch dem „Recht“ sind Grenzen gesetzt: Die Allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG (Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland) lautet: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ (de)
 • Muga estatu, herrialde, lurralde, udalerri, herri, auzo edo lursailen arteko banaketa lerro geografiko, administratibo edo politikoa da. Estatuen arteko muga batzuk irekiak dira eta estatu larrialdi kasuetan ez beste zaintza mugatua dute, Schengen eremuan kasu. Beste muga batzuk ordea, oso estuki zainduak daude, batez ere gatazkagune politiko edo militarrak dauden estatu, herrialde eta eskualdeetan. Estatuen arteko mugetan aduanak daude. Lursailen kasuan mugarriek mugak adierazten dituzte. (eu)
 • La frontera es la zona territorial de tránsito social entre dos culturas, entre países, o en sentido general y amplio, es el límite o línea de una parcela o un predio. Restringido al ámbito político, este término se refiere a una región o franja, mientras que el término límite está ligado a una concepción política y administrativa.​ Los Estados tienen una característica esencial: la soberanía, esto es, la facultad de implantar y ejercer su autoridad sobre el territorio de su jurisdicción. Para que el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados no perjudique a otras naciones, se crean límites definidos en porciones de tierra, agua y aire. En el punto preciso y exacto en que estos límites llegan a su fin es cuando se habla de fronteras. El gobierno de un país tiene autoridad dentro de los límites de sus fronteras. Lo que pase más allá, aunque sea a pocos metros, está fuera de su incumbencia, siempre y cuando no afecte sus intereses nacionales. Las fronteras no se demarcan únicamente cuando hay tierra de por medio, pues existen fronteras de distinto tenor: aéreas, territoriales, fluviales, marítimas y lacustres. Esto quiere decir que, en muchos casos, la frontera de un país con otro no se encuentra definida solamente donde hay tierra, pues en algunos casos esa división se efectúa utilizando ríos, mares, etc. Para la delimitación de fronteras se utilizan, en muchos casos, aspectos visibles de la geografía de un país; por ejemplo, si hay muchas montañas, se emplea el pico más alto o el fin de la cadena montañosa. En otros casos, como en el continente africano, su trazado coincide con el de los paralelos y meridianos, consecuencia directa del reparto colonial.​​ En la actualidad, muchas fronteras se caracterizan por el alto grado de vigilancia al que están sometidas. Particularmente en las últimas décadas, "las fronteras no sólo han proliferado, sino que además se han fortificado con el fin de intentar detener los flujos de personas, algo que como tal no forma parte intrínseca de su sentido primordial, que no es otro que el de simple demarcación territorial, esto es, una línea de deslinde entre comunidades políticas".​ Frontera y muro no son sin más dos términos intercambiables.​ El caso de la frontera aérea es utilizada para poder controlar el cielo del país (un avión que desee pasar por el espacio aéreo de un Estado ajeno a aquel de donde proviene debe pedir autorización, de lo contrario el gobierno de dicho Estado puede considerar que su espacio aéreo está siendo invadido, lo que puede conducir a que se tomen decisiones extremas que pueden llegar hasta el derribo de la aeronave). En el caso de los ríos: si la frontera es un río, la división se hace en la vaguada (la parte más profunda de este); en caso de que esta quede muy cerca de la costa de uno de los países, se utiliza una línea imaginaria que divide el río por la mitad. Con las fronteras marítimas y aéreas es diferente; en estos casos se establecen líneas imaginarias, jurídicamente establecidas y que son visibles en los mapas y por medio de coordenadas. En el caso de las fronteras marítimas, la división se hace visible mediante boyas.​ (es)
 • Une frontière est un espace d'épaisseur variable, de la ligne imaginaire à un espace particulier, séparant ou joignant deux territoires, en particulier deux États souverains. Les fonctions d'une frontière peuvent fortement varier suivant les régions et les périodes. Entre les pays de l'espace Schengen, elle n'est qu'une limite politique et juridique ne faisant pas obstacle à la circulation des personnes et des biens, alors qu'entre les deux Corées, elle est matérialisée par une large bande surveillée militairement et son franchissement est très restreint. Le sens attribué au mot « frontière » a évolué tout au long de l'histoire de l'humanité, et il n'a pas été le même d'une époque à l'autre. Différentes notions entrent dans son champ qui concernent un spectre aussi large que l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, le droit international public ou la science politique par exemple. Le terme de frontière est marqué par un symbolisme fort, basé sur des connotations telles que barrière ou jonction. Dans le système international actuel, qui se caractérise par la coexistence d'environ 200 États, le nombre de frontières actuelles doit être également multiplié par centaines. D'un autre côté, la notion d'un monde « sans frontières » fait son apparition. Selon Lucien Febvre, le mot « frontière » apparaît en français au XIIIe siècle. C'est alors un « adjectif dérivé de front », pour la « zone-frontière » on utilisait le mot « fins », la ligne était la « borne » ou la « limitation ». Au XVIe siècle, le mot « frontière » prend son sens actuel. (fr)
 • Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Di beberapa wilayah Indonesia. perbatasan ditandai dengan . Tapal batas bisa berupa batu atau tugu berukuran besar ataupun kecil. * l * b * s (in)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 국경 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 국경(國境)은 나라 간의 지리적, 정치적 경계를 말한다. (ko)
 • Een grens vormt de scheidingslijn tussen twee landen of andere (meestal bestuurlijke) eenheden, die soms de vorm van een fysieke grensbarrière aanneemt. Algemeen onderscheidt men: * Natuurlijke grenzen, waar een landschapselement zoals de zee, een rivier of gebergte het verkeer bemoeilijkt. * Grenzen tussen staten. Deze zijn in het algemeen in verdragen vastgelegd. Ze kunnen samenvallen met een natuurlijke grens, maar zijn vaak nauwkeuriger vastgelegd. * Administratieve grenzen, de grenzen tussen andere bestuurlijke eenheden dan staten, zoals tussen deelstaten, provincies of gemeentes. * Taalgrenzen, de grenzen tussen verschillende taalgebieden. (nl)
 • Il confine è una linea o una zona di separazione e contemporaneamente di contatto tra due aree geografiche naturali, quale è per esempio linea spartiacque tra valli attigue) e/o politico-amministrative come il limite delle acque territoriali). Per "frontiera" si intende qualunque varco di confine dal quale si possa accedere o uscire da uno Stato, in riferimento a tutti quei punti geografici attraverso i quali possa essere varcata una linea di confine. (it)
 • Granica państwowa – powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich. Do określania granic często używa się charakterystycznych elementów geograficznych, jak na przykład rzeki, łańcuchy górskie lub wybrzeża morskie. Oznaczana jest specjalnymi znakami. Stopień rozwinięcia granicy państwa określa współczynnik rozwinięcia granicy. (pl)
 • Fronteiras são fronteiras geográficas, impostas por características geográficas, como oceanos, ou por entidades políticas, como governos, estados soberanos, estados federados e outras entidades subnacionais. As fronteiras políticas podem ser estabelecidas por meio de guerra, colonização ou acordos mútuos entre as entidades políticas que residem nessas áreas; a criação desses acordos é chamada de delimitação de fronteiras. Algumas fronteiras – como as fronteiras administrativas internas da maioria dos estados ou as fronteiras interestaduais dentro do Espaço Schengen – estão abertas e completamente desprotegidas. A maioria das fronteiras políticas externas é parcial ou totalmente controlada e só pode ser atravessada legalmente em postos de controle fronteiriços designados; zonas fronteiriças adjacentes também podem ser controladas. Uma zona-tampão podem ser configurada na fronteira entre entidades beligerantes para diminuir o risco de conflito. (pt)
 • Географи́ческая грани́ца — это пространственная линия или полоса, отделяющая одно географическое (пространственное) образование от другого (смежного ему). При этом для того, чтобы такая граница существовала, эти образования должны быть функционально различными (должны отличаться одно от другого каким-то существенным признаком или признаками). Географическая граница может быть как чёткой (государственная граница), так и нечёткой переходной полосой или зоной. Может быть как сомкнута, так и разомкнута. Граница может быть как естественной, так и искусственной. Может быть как видимой (обозначенной на местности), так и невидимой. Граница может также быть чисто статистической, то есть рассчитанной по статистическим данным. Наименование границы будет отражать признак, по которому различаются объекты, которые она разделяет: например, это может быть геоморфологическая граница (гребень, береговая линия), граница между ландшафтами, тектоническая граница (линия сброса), граница речного бассейна, граница оледенения, политико-административная (в том числе государственная) граница (такие границы могут разделять различные административные единицы: области, края, республики, муниципалитеты), граница между экономическими районами, зональная граница (гео-ботаническая, почвенная), климатическая граница, этническая граница. Границы между литосферой, гидросферой и атмосферой также относятся к географическим. Границы выполняют несколько функций. Две обычно выделяемые основные: барьерная или разделительная (естественные труднопреодолимые преграды, государственные границы) и контактная или соединительная. Есть также границы, выполняющие фильтрующую функцию. Граница может выполнять какую-то комбинацию этих функций, в том числе разные функции для разных потоков (для каких-то быть проницаемой, для каких-то нет), на разных участках и в разное время. (ru)
 • En gräns är en beteckning på något som skiljer två områden, konkreta eller abstrakta, från varandra. Ofta används gränser för att skilja på olika geografiska områden, men gränser kan definieras för i princip alla mätbara storheter. Geografiska gränser, såsom fastighetsgränser, kommungränser, länsgränser, delstatsgränser och statsgränser, finns både på land och i vatten. Gränser i den senare betydelsen kan exempelvis användas för att avgränsa vad som är hälsosamt, i form av hygieniska gränsvärden. Gränser märks normalt ut på marken genom rågångar och gränsmärken. Det är brottsligt att flytta eller förstöra gränsmärken, även om det inte sker med avsikt. (sv)
 • Держа́вний кордо́н — лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території держави — суші, вод, надр, повітряного простору. Державний кордон — це політична й економічна межа, лімітована державним ладом, національною відособленістю, митним контролем, правилами зовнішньої торгівлі та іншими критеріями. Першим позначенням кордону вважається встановлення у Давній Греції прикордонної колони між Пелопоннесом і Аттикою. Деякі державні кордони позначені тільки знаками; на них відсутній постійний митний контроль та вони не охороняються. Такі кордони існують між країнами Шенгенської зони. (uk)
 • 境界用于区分各种领域、区域、环境。本意指地理空间界限,引申至人物所处的抽象领域层次如:哲学思想的高度、宗教信仰的修行修炼进度、内心所处环境(心境)。 (zh)
 • 邊界,亦稱疆界,指用於劃分不同政權所轄區域、領地的地理分界線,進而可標示該區域的範圍。边界与国界不是同义词,例如,深圳与香港之间的界线可称为边界,依法实施边界管理、边防检查、边防禁区等行政措施,但不是国界。 (zh)
 • Кордони — географічні межі політичних суб'єктів або юрисдикцій, таких як уряд, суверенні держави, федеративні держави та інші субнаціональні структури. Межі встановлюються через угоди між політичними або соціальними суб'єктами, які контролюють ці райони; створення цих угод називається делімітація кордонів. Деякі кордони, такі як внутрішні адміністративні кордони держави, або міждержавні кордони в межах Шенгенської зони, часто є відкритими і абсолютно не охороняються. Інші кордони частково або повністю контролюються, і вони можуть перетинатися легально тільки на призначених прикордонних заставах і можна контролювати прикордонні зони. Межі можуть навіть сприяти створенню буферної зони. Різниця також була встановлена в академічній науці між кордоном і фронтиром, причому остання позначає територію на межі двох різних суспільств, а не державні кордони. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 247613 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 52090 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1120968659 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Τα σύνορα ορίζουν γεωγραφικά όρια πολιτικών οντοτήτων ή νομικών αρμοδιοτήτων, όπως κυβερνήσεις, κράτη ή τοπικές διοικητικές περιοχές εντός ενός κράτους. Μπορεί να συντελέσουν στη δημιουργία . Ορισμένα σύνορα είναι πλήρως ή μερικώς ελεγχόμενα και μπορούν να προσπελαστούν νόμιμα μόνο σε ενδεδειγμένα ελεγχόμενα σημεία. (el)
 • Eine politische Grenze ist die Grenzlinie zwischen Staatsgebieten (Staatsgrenze, Bundesgrenze, in der Schweiz auch Landesgrenze), teilsouveränen Gliedstaaten und politisch-administrativen Verwaltungseinheiten. (de)
 • Limo estas kutime markita ia pensita linio (en la praktiko ĝi kutime kondukas rekte sur tersurfaco) limiganta iun naturan aŭ socian enton aŭ apartiganta du reciproke diversajn entojn, ekz. du ŝtatojn (ŝtatlimo) aŭ du aliajn teritorie administrajn unuojn (ekz. regionojn, distriktojn, senjorujojn, , du kontinentojn, du marojn aŭ oceanojn, du montarojn, du ekologiajn sociojn, du lingvajn regionojn, du klimatojn ktp. ks., eventuale apartiganta teritoriojn, kiuj estas difinitaj per la limo de teritorio, kiu al donita ento ne apartenas. (eo)
 • Muga estatu, herrialde, lurralde, udalerri, herri, auzo edo lursailen arteko banaketa lerro geografiko, administratibo edo politikoa da. Estatuen arteko muga batzuk irekiak dira eta estatu larrialdi kasuetan ez beste zaintza mugatua dute, Schengen eremuan kasu. Beste muga batzuk ordea, oso estuki zainduak daude, batez ere gatazkagune politiko edo militarrak dauden estatu, herrialde eta eskualdeetan. Estatuen arteko mugetan aduanak daude. Lursailen kasuan mugarriek mugak adierazten dituzte. (eu)
 • Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Di beberapa wilayah Indonesia. perbatasan ditandai dengan . Tapal batas bisa berupa batu atau tugu berukuran besar ataupun kecil. * l * b * s (in)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 국경 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 국경(國境)은 나라 간의 지리적, 정치적 경계를 말한다. (ko)
 • Een grens vormt de scheidingslijn tussen twee landen of andere (meestal bestuurlijke) eenheden, die soms de vorm van een fysieke grensbarrière aanneemt. Algemeen onderscheidt men: * Natuurlijke grenzen, waar een landschapselement zoals de zee, een rivier of gebergte het verkeer bemoeilijkt. * Grenzen tussen staten. Deze zijn in het algemeen in verdragen vastgelegd. Ze kunnen samenvallen met een natuurlijke grens, maar zijn vaak nauwkeuriger vastgelegd. * Administratieve grenzen, de grenzen tussen andere bestuurlijke eenheden dan staten, zoals tussen deelstaten, provincies of gemeentes. * Taalgrenzen, de grenzen tussen verschillende taalgebieden. (nl)
 • Il confine è una linea o una zona di separazione e contemporaneamente di contatto tra due aree geografiche naturali, quale è per esempio linea spartiacque tra valli attigue) e/o politico-amministrative come il limite delle acque territoriali). Per "frontiera" si intende qualunque varco di confine dal quale si possa accedere o uscire da uno Stato, in riferimento a tutti quei punti geografici attraverso i quali possa essere varcata una linea di confine. (it)
 • Granica państwowa – powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich. Do określania granic często używa się charakterystycznych elementów geograficznych, jak na przykład rzeki, łańcuchy górskie lub wybrzeża morskie. Oznaczana jest specjalnymi znakami. Stopień rozwinięcia granicy państwa określa współczynnik rozwinięcia granicy. (pl)
 • 境界用于区分各种领域、区域、环境。本意指地理空间界限,引申至人物所处的抽象领域层次如:哲学思想的高度、宗教信仰的修行修炼进度、内心所处环境(心境)。 (zh)
 • 邊界,亦稱疆界,指用於劃分不同政權所轄區域、領地的地理分界線,進而可標示該區域的範圍。边界与国界不是同义词,例如,深圳与香港之间的界线可称为边界,依法实施边界管理、边防检查、边防禁区等行政措施,但不是国界。 (zh)
 • الحدود السياسية هي خطوط وهمية من صنع البشر ولا وجود لها في الأصل، ويتم رسمها كخطوط متصلة أو مقطعة على الخرائط باستخدام الصور الجوية لتبين الأراضي التي تمارس فيها الدولة سيادتها والتي تتمتع فيها هذه الدولة وحدها بحق الانتفاع والاستغلال، وذات خصائص معينة مثل اللغة والأفكار والميول والاتجاهات والعملة التي يستعملونها. وبفضل تقدم فن تقنية رسم الخرائط، أصبحت غالبية الحدود السياسية في العالم والتي تفصل دولة عن أخرى واضحة المعالم ومحددة بدقة. (ar)
 • Una frontera és el límit geogràfic imaginari entre dos països. També es consideren fronteres les zones d'accés d'aeroports o ports, ja que esdevenen els límits aeris i marítims del país. Abans de l'establiment de fronteres precises, hi havia terres neutrals entre els diferents territoris i els elements del relleu físic, com les muntanyes o els rius, actuaven de barrera entre les comunitats. Moltes fronteres es van traçar per la força, sense comptar amb el beneplàcit de la població (com va passar amb Àfrica amb els acords de 1885) i dividint ètnies i nacions. Aquest fet ha estat la causa de nombroses guerres al llarg de la història. Altres conflictes es deuen al desig d'expansió d'un país, que viola la frontera amb un altre, o la manca d'accés a recursos, com mines o el mar, que poden porta (ca)
 • Hranice je zpravidla označována nějaká myšlená čára (v praxi je obvykle nejčastěji vedena přímo po zemském povrchu) vymezující nějakou přírodní či společenskou entitu nebo oddělující dvě navzájem různé entity, např. dva státy (státní hranice) nebo dvě jiné územně administrativní jednotky (např. kraje, okresy, panství, katastrální území), dva kontinenty, dvě moře či oceány, dvě pohoří, dvě ekologická společenstva, dvě úmoří, dvě jazykové oblasti, dvě klimatické oblasti, dva podnebné pásy atd. apod., popřípadě oddělující území, které je hranicí definováno, od území, které k dané entitě nepatří. (cs)
 • Státní hranice (v češtině ve vztahu ke státním hranicím ČR se používá výraz "státní hranice" nejčastěji v množném čísle - na rozdíl např. od slovenštiny) jsou hranice, které definují vnitřní území každého státu. Zahrnují suchozemský prostor, plochu vnitřních a pobřežních vod, prostor pod nimi i vzdušný prostor nad nimi. Stanoveny bývají prostřednictvím mezinárodní smlouvy a v terénu jsou pak vyznačeny hraničními kameny, sloupy či mezníky. Státní hranice je v převážné většině zemí možné oficiálně překračovat jen na místech označených a k tomu určených jako hraniční přechody. Výjimku tvoří tzv. vnitřní schenghenské hranice v rámci EU/EHP, na nichž platí zvláštní režim a tyto je povoleno překračovat (bez kontrol) v každém místě, s výjimkou míst, kde je to přímo zakázáno (např. národní parky, (cs)
 • Borders are usually defined as geographical boundaries, imposed either by features such as oceans and terrain, or by political entities such as governments, sovereign states, federated states, and other subnational entities. Political borders can be established through warfare, colonization, or mutual agreements between the political entities that reside in those areas; the creation of these agreements is called boundary delimitation. (en)
 • Ŝtatlimo estas limo, kiu definas internan teritorion de ĉiu ŝtato. Ĝi estas difinita pere de traktato kaj en tereno ĝi poste estas markita per limŝtonoj, kolonoj aŭ bolardoj. La ŝtatlimoj eblas en plejparta plimulto de landoj oficiale transpaŝi nur en lokoj markitaj kaj al tio destinitaj kiel limpasejoj. Escepton kreas la tn. interna schenghenaj limoj enkadre de EU/EEA, en kiuj validas aparta reĝimo kaj tiujn eblas transpaŝi (sen kontrolo) en ĉiu loko, escepte lokoj, kie tio estas rekte malpermesita, (ekz. naciaj parkoj, armeaj spacoj aŭ lokoj, kiuj estas danĝeraj por vivo aŭ sano). Sed landoj de la schengena interkonsento povas okaze de bezono de mallong-okaza kontrolo en siaj internaj limoj renovigi la kontrolon. (eo)
 • La frontera es la zona territorial de tránsito social entre dos culturas, entre países, o en sentido general y amplio, es el límite o línea de una parcela o un predio. Restringido al ámbito político, este término se refiere a una región o franja, mientras que el término límite está ligado a una concepción política y administrativa.​ En el caso de los ríos: si la frontera es un río, la división se hace en la vaguada (la parte más profunda de este); en caso de que esta quede muy cerca de la costa de uno de los países, se utiliza una línea imaginaria que divide el río por la mitad. (es)
 • Eine Grenze (Lehnwort aus dem Altpolnischen, vgl. altslawisch, (alt-)polnisch granica „Grenze“, Abkürzungen: Gr. und Grz.) ist der Rand eines physischen Raums und damit eine Trennfläche, eine Trennlinie oder ein Trennwert. Beispiele für nichtgeometrische Räume sind z. B. eine „übliche Verhaltensweise“ oder eine „Intimsphäre“, eigenem Tun und Lassen setzt gemeinhim das „Gewissen“ Grenzen („Moralischer Kompass“, ethische „Grenze“). Die Grenzen eines Volumens wie die Seitenflächen, Kanten und Ecken eines Würfels können Flächen, Linien oder Punkte sein. (de)
 • Une frontière est un espace d'épaisseur variable, de la ligne imaginaire à un espace particulier, séparant ou joignant deux territoires, en particulier deux États souverains. Les fonctions d'une frontière peuvent fortement varier suivant les régions et les périodes. Entre les pays de l'espace Schengen, elle n'est qu'une limite politique et juridique ne faisant pas obstacle à la circulation des personnes et des biens, alors qu'entre les deux Corées, elle est matérialisée par une large bande surveillée militairement et son franchissement est très restreint. (fr)
 • Fronteiras são fronteiras geográficas, impostas por características geográficas, como oceanos, ou por entidades políticas, como governos, estados soberanos, estados federados e outras entidades subnacionais. As fronteiras políticas podem ser estabelecidas por meio de guerra, colonização ou acordos mútuos entre as entidades políticas que residem nessas áreas; a criação desses acordos é chamada de delimitação de fronteiras. Algumas fronteiras – como as fronteiras administrativas internas da maioria dos estados ou as fronteiras interestaduais dentro do Espaço Schengen – estão abertas e completamente desprotegidas. A maioria das fronteiras políticas externas é parcial ou totalmente controlada e só pode ser atravessada legalmente em postos de controle fronteiriços designados; zonas fronteiriças (pt)
 • Географи́ческая грани́ца — это пространственная линия или полоса, отделяющая одно географическое (пространственное) образование от другого (смежного ему). При этом для того, чтобы такая граница существовала, эти образования должны быть функционально различными (должны отличаться одно от другого каким-то существенным признаком или признаками). Географическая граница может быть как чёткой (государственная граница), так и нечёткой переходной полосой или зоной. Может быть как сомкнута, так и разомкнута. Границы между литосферой, гидросферой и атмосферой также относятся к географическим. (ru)
 • En gräns är en beteckning på något som skiljer två områden, konkreta eller abstrakta, från varandra. Ofta används gränser för att skilja på olika geografiska områden, men gränser kan definieras för i princip alla mätbara storheter. Geografiska gränser, såsom fastighetsgränser, kommungränser, länsgränser, delstatsgränser och statsgränser, finns både på land och i vatten. Gränser i den senare betydelsen kan exempelvis användas för att avgränsa vad som är hälsosamt, i form av hygieniska gränsvärden. (sv)
 • Кордони — географічні межі політичних суб'єктів або юрисдикцій, таких як уряд, суверенні держави, федеративні держави та інші субнаціональні структури. Межі встановлюються через угоди між політичними або соціальними суб'єктами, які контролюють ці райони; створення цих угод називається делімітація кордонів. Межі можуть навіть сприяти створенню буферної зони. Різниця також була встановлена в академічній науці між кордоном і фронтиром, причому остання позначає територію на межі двох різних суспільств, а не державні кордони. (uk)
 • Держа́вний кордо́н — лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території держави — суші, вод, надр, повітряного простору. Державний кордон — це політична й економічна межа, лімітована державним ладом, національною відособленістю, митним контролем, правилами зовнішньої торгівлі та іншими критеріями. Першим позначенням кордону вважається встановлення у Давній Греції прикордонної колони між Пелопоннесом і Аттикою. (uk)
rdfs:label
 • Border (en)
 • حدود سياسية (ar)
 • Frontera (ca)
 • Hranice (cs)
 • Státní hranice (cs)
 • Politische Grenze (de)
 • Grenze (de)
 • Σύνορα (el)
 • Limo (geografia linio) (eo)
 • Ŝtatlimo (eo)
 • Frontera (es)
 • Muga (eu)
 • Frontière (fr)
 • Perbatasan wilayah (in)
 • Confine (it)
 • 국경 (ko)
 • Grens (nl)
 • Granica państwowa (pl)
 • Fronteira (pt)
 • Gräns (sv)
 • Географическая граница (ru)
 • 边界 (zh)
 • Державний кордон (uk)
 • Кордон (uk)
 • 境界 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:routeEnd of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:road of
is dbp:subdivisionType of
is dbp:terminusB of
is gold:hypernym of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License