About: Border

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Borders are geographical boundaries, imposed either by geographic features such as oceans, or by arbitrary groupings of political entities such as governments, sovereign states, federated states, and other subnational entities. Borders are established through warfare, colonization, or mutual agreements between the political entities that reside in those areas; the creation of these agreements is called boundary delimitation.

Property Value
dbo:abstract
 • Státní hranice (v češtině ve vztahu ke státním hranicím ČR se používá výraz "státní hranice" nejčastěji v množném čísle - na rozdíl např. od slovenštiny) jsou hranice, které definují vnitřní území každého státu. Stanoveny bývají prostřednictvím mezinárodní smlouvy a v terénu jsou pak vyznačeny hraničními kameny, sloupy či mezníky. Státní hranice je v převážné většině zemí možné oficiálně překračovat jen na místech označených a k tomu určených jako hraniční přechody. Výjimku tvoří tzv. vnitřní schenghenské hranice v rámci EU/EHP, na nichž platí zvláštní režim a tyto je povoleno překračovat (bez kontrol) v každém místě, s výjimkou míst, kde je to přímo zakázáno (např. národní parky, vojenské prostory nebo místa, která jsou zdraví a životu nebezpečná). Země Schengenské dohody však mohou v případě potřeby krátkodobě kontroly na svých vnitřních hranicích obnovit. Státní hranice mohou být buď přirozené (orografické), jdoucí např. po hřebenech hor nebo vodními toky, či umělé (geometrické), které jsou vedeny bez ohledu na přírodní překážky. K tomu může dojít např. po ukončení války (hranice Maďarska stanovila Trianonská smlouva jako výsledek válečné prohry Uherska, podobně bylo vytvořeno nárazníkové pásmo na Kypru). Umělé hranice někdy prochází i městy (Český Těšín/Cieszyn, České Velenice/Gmünd, Komárno/Komárom, Štúrovo/Esztergom, Görlitz/Zgorzelec, Rafáh, Nikósie, El Paso/Ciudad Juárez). Geometrickými hranicemi jsou také tzv. hranice astronomické, určené poledníkem či rovnoběžkou, jako je tomu např. u části státních hranic mezi USA a Kanadou. Jestliže jsou při vzniku nového státu respektovány původní administrativní hranice (např. při rozdělení Československa), hovoří se o zachování principu uti possidetis. (cs)
 • Hranice je zpravidla označována nějaká myšlená čára (v praxi je obvykle nejčastěji vedena přímo po zemském povrchu) vymezující nějakou přírodní či společenskou entitu nebo oddělující dvě navzájem různé entity, např. dva státy (státní hranice) nebo dvě jiné územně administrativní jednotky (např. kraje, okresy, panství, katastrální území), dva kontinenty, dvě moře či oceány, dvě pohoří, dvě ekologická společenstva, dvě úmoří, dvě jazykové oblasti, dvě klimatické oblasti, dva podnebné pásy atd. apod., popřípadě oddělující území, které je hranicí definováno, od území, které k dané entitě nepatří. Všeslovanské slovo hranice/granica znamenalo asi “hranatou” kupu dříví nebo kamení na označení meze, kam až sahala a kde končila moc toho či jiného panovníka a kmene. Je však pravděpodobné, že původ slova je daleko starší, obecnější a rozšířenější, a vztahoval se původně zřejmě ke znaku ve tvaru “X” na stromech mezi dvěma pozemky. Spočívá v něm bezpochyby indoevropský kořen “ghere, ghre” ve smyslu “vyčnívající, špičatý, hranatý” ale také “klíčit, růst, zelenat se”. Tento je dodnes zřejmý v cele řadě slov germánských jazyků; od Grat - horský hřeben, Gräte - rybí kost, Granne - stětiny klasu až po Gras - tráva a grünn - zelený, pokud se omezíme jen na německy mluvící oblasti. Dnes jak známo má toto slovo v češtině dva významy, hranice ve smyslu zapálené kupy dříví, táborák, jakož i popravčí hranice. A také ten původní hranice coby rozmezí mezi dvěma pozemky, oblastmi, státy. Ten první je zřejmě běžný jen v češtině, což by mohlo naznačovat, že naší předkové v případě ohrožení zapalovali na hranicí dřevěné zátarasy a záseky, jak o tom píší naší dějepisci. Ten druhý, všeslovanský, převzali ve 13. století od západních Slovanů také němečtí kolonisté, a slovo se postupně ve tvaru “Grenze” rozšířilo na celou německy mluvící oblast a zatlačilo původní pojem Mark- marka , s tímtéž významem. (cs)
 • الحدود السياسية هي خطوط وهمية من صنع البشر ولا وجود لها في الأصل، ويتم رسمها كخطوط متصلة أو مقطعة على الخرائط باستخدام الصور الجوية لتبين الأراضي التي تمارس فيها الدولة سيادتها والتي تتمتع فيها هذه الدولة وحدها بحق الانتفاع والاستغلال، وذات خصائص معينة مثل اللغة والأفكار والميول والاتجاهات والعملة التي يستعملونها. وبفضل تقدم فن تقنية رسم الخرائط، أصبحت غالبية الحدود السياسية في العالم والتي تفصل دولة عن أخرى واضحة المعالم ومحددة بدقة. يدخل من ضمن أراضي الدولة ورقعتها السياسية المسطحات المائية التي تقع داخل حدودها السياسية، سواء كانت أنهاراً أو بحيرات أو قنوات مائية، وكذلك أجزاء البحار التي تجاور شواطئها والتي تعرف بالمياه الإقليمية، وطبقة الجو التي تعلو هذه الرقعة السياسية المحددة. وعند هذه الحدود تنتهي سيادة الدولة وتبدأ سيادة دولة أخرى مجاورة لها بما لها من نظم سياسية واقتصادية خاصة بها وقوانين مختلفة. (ar)
 • Eine politische Grenze ist die Grenzlinie zwischen Staatsgebieten (Staatsgrenze, Bundesgrenze, in der Schweiz auch Landesgrenze), teilsouveränen Gliedstaaten und politisch-administrativen Verwaltungseinheiten. (de)
 • Τα σύνορα ορίζουν γεωγραφικά όρια πολιτικών οντοτήτων ή νομικών αρμοδιοτήτων, όπως κυβερνήσεις, κράτη ή τοπικές διοικητικές περιοχές εντός ενός κράτους. Μπορεί να συντελέσουν στην δημιουργία . Ορισμένα σύνορα είναι πλήρως ή μερικώς ελεγχόμενα και μπορούν να προσπελαστούν νόμιμα μόνο σε ενδεδειγμένα ελεγχόμενα σημεία. (el)
 • Ŝtatlimo estas limo, kiu definas internan teritorion de ĉiu ŝtato. Ĝi estas difinita pere de traktato kaj en tereno ĝi poste estas markita per limŝtonoj, kolonoj aŭ bolardoj. La ŝtatlimoj eblas en plejparta plimulto de landoj oficiale transpaŝi nur en lokoj markitaj kaj al tio destinitaj kiel limpasejoj. Escepton kreas la tn. interna schenghenaj limoj enkadre de EU/EEA, en kiuj validas aparta reĝimo kaj tiujn eblas transpaŝi (sen kontrolo) en ĉiu loko, escepte lokoj, kie tio estas rekte malpermesita, (ekz. naciaj parkoj, armeaj spacoj aŭ lokoj, kiuj estas danĝeraj por vivo aŭ sano). Sed landoj de la schengena interkonsento povas okaze de bezono de mallong-okaza kontrolo en siaj internaj limoj renovigi la kontrolon. Ŝtatlimoj povas esti aŭ naturaj (orografiaj), kondukantaj ekz. sur montodorsoj aŭ tra akvofluoj, aŭ artefaritaj (geometriaj), kiuj kondukas senrilate al naturobstakloj. Tio povas okazi ekz. post fino de milito (limojn de Hungario destinis Trianona traktato kiel rezulton de milita malvenko de Hungara reĝlando, simile estis kreita zono en Kipro). La artefaritaj ŝtatlimoj iam kondukas eĉ tra urboj (Český Těšín/Cieszyn, České Velenice/Gmünd, Komárno/Komárom, Štúrovo/Esztergom, Görlitz/Zgorzelec, Rafah, Nikozio, El Paso/Ciudad Juárez). La geometriaj limoj estas ankaŭ la tn. limoj astronomiaj, destinitaj per meridiano aŭ per cirklo de latitudo, kiel tio okazis ekz. ĉe parto de ŝtalimoj inter Usono kaj Kanado. Se estas dum estiĝo de nova ŝtato respektataj la devenaj administraj limoj (ekz. dum disdivido de Ĉeĥoslovakio), oni parolas pri konservo de principo uti possidetis. En neformala konversacio ŝtatlimo estas aludita plej ofte per la esprimo landlimo. (eo)
 • Borders are geographical boundaries, imposed either by geographic features such as oceans, or by arbitrary groupings of political entities such as governments, sovereign states, federated states, and other subnational entities. Borders are established through warfare, colonization, or mutual agreements between the political entities that reside in those areas; the creation of these agreements is called boundary delimitation. Some borders—such as most states' internal administrative borders, or inter-state borders within the Schengen Area—are open and completely unguarded. Most external borders are partially or fully controlled, and may be crossed legally only at designated border checkpoints; adjacent border zones may also be controlled. Borders may even foster the setting up of buffer zones. A difference has also been established in academic scholarship between border and frontier, the latter denoting a state of mind rather than state boundaries. (en)
 • Eine Grenze (Lehnwort aus dem Altpolnischen, vgl. altslawisch, (alt-)polnisch granica „Grenze“, Abkürzungen: Gr. und Grz.) ist der Rand eines Raumes und damit ein Trennwert, eine Trennlinie oder eine Trennfläche. Grenzen können geographische Räume begrenzen. Dazu gehören politische oder administrative Grenzen, wirtschaftliche-, Zollgrenzen oder Grenzen von Eigentum. Grundstücksgrenzen werden im Liegenschaftskataster nachgewiesen. Räume können auch unscharf begrenzt sein, etwa Landschaften, Kulturgrenzen oder Verbreitungsgebiete, die man in der Natur kaum durch Linienstrukturen festmachen kann. Die Grenzen eines Volumens können Flächen, Linien oder Punkte sein, wie Seitenflächen, Kanten und Ecken eines Würfels. Der Luftraum ist für Zwecke des Luftverkehrs begrenzt; seine Grenzen beinhalten ein Volumen. Ein Beispiel für Grenzen von eindimensionalen Räumen ist die „obere“ und „untere Grenze“ in der Mathematik (siehe Supremum). Umgangssprachlich wird dafür auch Grenzwert, Schwellwert oder Schranke gebraucht. Beispiele für nichtgeometrische Räume sind die „übliche Verhaltensweise“ oder die Intimsphäre. Auch Rechten sind Grenzen gesetzt. Die Allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG (Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland) lautet: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ Auch das Gewissen setzt dem eigenen Tun und Lassen Grenzen. (de)
 • La frontera es la zona territorial de tránsito social entre dos culturas, entre países, o en sentido general y amplio, es el límite o línea de una parcela o un predio. Restringido al ámbito político, este término se refiere a una región o franja, mientras que el término límite está ligado a una concepción política y administrativa.​ Los Estados tienen una característica esencial: la soberanía, esto es, la facultad de implantar y ejercer su autoridad sobre el territorio de su jurisdicción. Para que el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados no perjudique a otras naciones, se crean límites definidos en porciones de tierra, agua y aire. En el punto preciso y exacto en que estos límites llegan a su fin es cuando se habla de fronteras. El gobierno de un país tiene autoridad dentro de los límites de sus fronteras. Lo que pase más allá, aunque sea a pocos metros, está fuera de su incumbencia, siempre y cuando no afecte sus intereses nacionales. Las fronteras no se demarcan únicamente cuando hay tierra de por medio, pues existen fronteras de distinto tenor: aéreas, territoriales, fluviales, marítimas y lacustres. Esto quiere decir que, en muchos casos, la frontera de un país con otro no se encuentra definida solamente donde hay tierra, pues en algunos casos esa división se efectúa utilizando ríos, mares, etc. Para la delimitación de fronteras se utilizan, en muchos casos, aspectos visibles de la geografía de un país; por ejemplo, si hay muchas montañas, se emplea el pico más alto o el fin de la cadena montañosa. En otros casos, como en el continente africano, su trazado coincide con el de los paralelos y meridianos, consecuencia directa del reparto colonial.​​ En la actualidad, muchas fronteras se caracterizan por el alto grado de vigilancia al que están sometidas. Particularmente en las últimas décadas, "las fronteras no sólo han proliferado, sino que además se han fortificado con el fin de intentar detener los flujos de personas, algo que como tal no forma parte intrínseca de su sentido primordial, que no es otro que el de simple demarcación territorial, esto es, una línea de deslinde entre comunidades políticas".​ Frontera y muro no son sin más dos términos intercambiables.​ El caso de la frontera aérea es utilizada para poder controlar el cielo del país (un avión que desee pasar por el espacio aéreo de un Estado ajeno a aquel de donde proviene debe pedir autorización, de lo contrario el gobierno de dicho Estado puede considerar que su espacio aéreo está siendo invadido, lo que puede conducir a que se tomen decisiones extremas que pueden llegar hasta el derribo de la aeronave). En el caso de los ríos: si la frontera es un río, la división se hace en la vaguada (la parte más profunda de este); en caso de que esta quede muy cerca de la costa de uno de los países, se utiliza una línea imaginaria que divide el río por la mitad. Con las fronteras marítimas y aéreas es diferente; en estos casos se establecen líneas imaginarias, jurídicamente establecidas y que son visibles en los mapas y por medio de coordenadas. En el caso de las fronteras marítimas, la división se hace visible mediante boyas.​ (es)
 • Muga estatu, herrialde, lurralde, udalerri, herri, auzo edo lursailen arteko banaketa lerro geografiko, administratibo edo politikoa da. Estatuen arteko muga batzuk irekiak dira eta estatu larrialdi kasuetan ez beste zaintza mugatua dute, Schengen eremuan kasu. Beste muga batzuk ordea, oso estuki zainduak daude, batez ere gatazkagune politiko edo militarrak dauden estatu, herrialde eta eskualdeetan. Estatuen arteko mugetan aduanak daude. Lursailen kasuan mugarriek mugak adierazten dituzte. (eu)
 • Une frontière est un espace d'épaisseur variable, de la ligne imaginaire à un espace particulier, séparant ou joignant deux territoires, en particulier deux États souverains. Les fonctions d'une frontière peuvent fortement varier suivant les régions et les périodes. Entre les pays de l'espace Schengen, elle n'est qu'une limite politique et juridique ne faisant pas obstacle à la circulation des personnes et des biens, alors qu'entre les deux Corées, elle est matérialisée par une large bande surveillée militairement et son franchissement est très restreint. Le sens attribué au mot « frontière » a évolué tout au long de l'histoire de l'humanité, et il n'a pas été le même d'une époque à l'autre. Différentes notions entrent dans son champ qui concernent un spectre aussi large que l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, le droit international public ou la science politique par exemple. Le terme de frontière est marqué par un symbolisme fort, basé sur des connotations telles que barrière ou jonction. Dans le système international actuel, qui se caractérise par la coexistence d'environ 200 États, le nombre de frontières actuelles doit être également multiplié par centaines. D'un autre côté, la notion d'un monde « sans frontières » fait son apparition. Selon Lucien Febvre, le mot « frontière » apparaît en français au XIIIe siècle. C'est alors un « adjectif dérivé de front », pour la « zone-frontière » on utilisait le mot « fins », la ligne était la « borne » ou la « limitation ». Au XVIe siècle, le mot « frontière » prend son sens actuel. (fr)
 • Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Di beberapa wilayah Indonesia. perbatasan ditandai dengan . Tapal batas bisa berupa batu atau tugu berukuran besar ataupun kecil. * l * b * s (in)
 • Il confine è una linea o una zona di separazione e contemporaneamente di contatto tra due superfici naturali (esempio di confine tra due zone naturali è la linea spartiacque tra valli attigue) e/o politico-amministrative (esempio di confine istituzionale non naturale è il limite delle acque territoriali). Per "frontiera" si intende qualunque varco di confine dal quale si possa accedere o uscire da uno Stato, in riferimento a tutti quei punti geografici attraverso i quali possa essere varcata una linea di confine. (it)
 • As fronteiras representam muito mais do que uma (mera) divisão e unificação dos pontos diversos, determinando também a área territorial* precisa de um país, a sua base física. Podem ser naturais, geométricas ou arbitrárias; sendo delimitações territoriais e políticas que, através da proteção que garante aos seus estados, representa a autonomia e a soberania desses perante os outros. (pt)
 • Granica państwowa – powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich. Do określania granic często używa się charakterystycznych elementów geograficznych, jak na przykład rzeki, łańcuchy górskie lub wybrzeża morskie. Oznaczana jest specjalnymi znakami. Stopień rozwinięcia granicy państwa określa współczynnik rozwinięcia granicy. (pl)
 • Een grens vormt de scheidingslijn tussen twee landen of andere (meestal bestuurlijke) eenheden, die soms de vorm van een fysieke grensbarrière aanneemt. Algemeen onderscheidt men: * Natuurlijke grenzen, waar een landschapselement zoals de zee, een rivier of gebergte het verkeer bemoeilijkt. * Grenzen tussen staten. Deze zijn in het algemeen in verdragen vastgelegd. Ze kunnen samenvallen met een natuurlijke grens, maar zijn vaak nauwkeuriger vastgelegd. * Administratieve grenzen, de grenzen tussen andere bestuurlijke eenheden dan staten, zoals tussen deelstaten, provincies of gemeentes. * Taalgrenzen, de grenzen tussen verschillende taalgebieden. (nl)
 • Географи́ческая грани́ца — это пространственная линия или полоса, отделяющая одно географическое (пространственное) образование от другого (смежного ему). При этом для того, чтобы такая граница существовала, эти образования должны быть функционально различными (должны отличаться одно от другого каким-то существенным признаком или признаками). Географическая граница может быть как чёткой (государственная граница), так и нечёткой переходной полосой или зоной. Может быть как сомкнута, так и разомкнута. Граница может быть как естественной, так и искусственной. Может быть как видимой (обозначенной на местности), так и невидимой. Граница может также быть чисто статистической, то есть рассчитанной по статистическим данным. Наименование границы будет отражать признак, по которому различаются объекты, которые она разделяет: например, это может быть геоморфологическая граница (гребень, береговая линия), граница между ландшафтами, тектоническая граница (линия сброса), граница речного бассейна, граница оледенения, политико-административная (в том числе государственная) граница (такие границы могут разделять различные административные единицы: области, края, республики, муниципалитеты), граница между экономическими районами, зональная граница (гео-ботаническая, почвенная), климатическая граница, этническая граница. Границы между литосферой, гидросферой и атмосферой также относятся к географическим. Границы выполняют несколько функций. Две обычно выделяемые основные: барьерная или разделительная (естественные труднопреодолимые преграды, государственные границы) и контактная или соединительная. Есть также границы, выполняющие фильтрующую функцию. Граница может выполнять какую-то комбинацию этих функций, в том числе разные функции для разных потоков (для каких-то быть проницаемой, для каких-то нет), на разных участках и в разное время. (ru)
 • Держа́вний кордо́н — лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території держави — суші, вод, надр, повітряного простору. Державний кордон — це політична й економічна межа, лімітована державним ладом, національною відособленістю, митним контролем, правилами зовнішньої торгівлі та іншими критеріями. Першим позначенням кордону вважається встановлення у Давній Греції прикордонної колони між Пелопоннесом і Аттикою. Деякі державні кордони позначені тільки знаками; на них відсутній постійний митний контроль та вони не охороняються. Такі кордони існують між країнами Шенгенської зони. (uk)
 • 境界用于区分各种领域、区域、环境。本意指地理空间界限,引申至人物所处的抽象领域层次如:哲学思想的高度、宗教信仰的修行修炼进度、内心所处环境(心境)。 (zh)
 • En gräns är en beteckning på något som skiljer två områden, konkreta eller abstrakta, från varandra. Ofta används gränser för att skilja på olika geografiska områden, men gränser kan definieras för i princip alla mätbara storheter. Geografiska gränser, såsom fastighetsgränser, kommungränser, länsgränser, delstatsgränser och statsgränser, finns både på land och i vatten. Gränser i den senare betydelsen kan exempelvis användas för att avgränsa vad som är hälsosamt, i form av hygieniska gränsvärden. Gränser märks normalt ut på marken genom rågångar och gränsmärken. Det är brottsligt att flytta eller förstöra gränsmärken, även om det inte sker med avsikt. (sv)
 • 邊界,亦稱疆界,指用於劃分不同政權所轄區域、領地的地理分界線,進而可標示該區域的範圍。边界与国界不是同义词,例如,深圳与香港之间的界线可称为边界,依法实施边界管理、边防检查、边防禁区等行政措施,但不是国界。 (zh)
 • Кордони — географічні межі політичних суб'єктів або юрисдикцій, таких як уряд, суверенні держави, федеративні держави та інші субнаціональні структури. Межі встановлюються через угоди між політичними або соціальними суб'єктами, які контролюють ці райони; створення цих угод називається делімітація кордонів. Деякі кордони, такі як внутрішні адміністративні кордони держави, або міждержавні кордони в межах Шенгенської зони, часто є відкритими і абсолютно не охороняються. Інші кордони частково або повністю контролюються, і вони можуть перетинатися легально тільки на призначених прикордонних заставах і можна контролювати прикордонні зони. Межі можуть навіть сприяти створенню буферної зони. Різниця також була встановлена в академічній науці між кордоном і фронтиром, причому остання позначає територію на межі двох різних суспільств, а не державні кордони. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 247613 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 48086 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1073746875 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:alt
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
dbp:footer
 • Badweyn burial site of Said Saleh Dhulbahante, or Badwein line including 46th meridian east, was the western boundary demarcation of non-signatory tribes & the Darawiish chieftainship-sultanate. (en)
dbp:image
 • Aaska dhulbahante badweyn, qabriga dhulbahante badweyn, xabaalka dhulbahante badweyn uu Ararsame daryeelo, dhulbahante burial at geed-barde badweyn guarded by Ararsame.png (en)
 • Badweyn Said Dhulbahante burial site border, or Badweyn line, the western boundary demarcation of non-signatory tribes and Darawiish chieftainship-sultanate.jpg (en)
dbp:width
 • 200 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Eine politische Grenze ist die Grenzlinie zwischen Staatsgebieten (Staatsgrenze, Bundesgrenze, in der Schweiz auch Landesgrenze), teilsouveränen Gliedstaaten und politisch-administrativen Verwaltungseinheiten. (de)
 • Τα σύνορα ορίζουν γεωγραφικά όρια πολιτικών οντοτήτων ή νομικών αρμοδιοτήτων, όπως κυβερνήσεις, κράτη ή τοπικές διοικητικές περιοχές εντός ενός κράτους. Μπορεί να συντελέσουν στην δημιουργία . Ορισμένα σύνορα είναι πλήρως ή μερικώς ελεγχόμενα και μπορούν να προσπελαστούν νόμιμα μόνο σε ενδεδειγμένα ελεγχόμενα σημεία. (el)
 • Muga estatu, herrialde, lurralde, udalerri, herri, auzo edo lursailen arteko banaketa lerro geografiko, administratibo edo politikoa da. Estatuen arteko muga batzuk irekiak dira eta estatu larrialdi kasuetan ez beste zaintza mugatua dute, Schengen eremuan kasu. Beste muga batzuk ordea, oso estuki zainduak daude, batez ere gatazkagune politiko edo militarrak dauden estatu, herrialde eta eskualdeetan. Estatuen arteko mugetan aduanak daude. Lursailen kasuan mugarriek mugak adierazten dituzte. (eu)
 • Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Di beberapa wilayah Indonesia. perbatasan ditandai dengan . Tapal batas bisa berupa batu atau tugu berukuran besar ataupun kecil. * l * b * s (in)
 • Il confine è una linea o una zona di separazione e contemporaneamente di contatto tra due superfici naturali (esempio di confine tra due zone naturali è la linea spartiacque tra valli attigue) e/o politico-amministrative (esempio di confine istituzionale non naturale è il limite delle acque territoriali). Per "frontiera" si intende qualunque varco di confine dal quale si possa accedere o uscire da uno Stato, in riferimento a tutti quei punti geografici attraverso i quali possa essere varcata una linea di confine. (it)
 • As fronteiras representam muito mais do que uma (mera) divisão e unificação dos pontos diversos, determinando também a área territorial* precisa de um país, a sua base física. Podem ser naturais, geométricas ou arbitrárias; sendo delimitações territoriais e políticas que, através da proteção que garante aos seus estados, representa a autonomia e a soberania desses perante os outros. (pt)
 • Granica państwowa – powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich. Do określania granic często używa się charakterystycznych elementów geograficznych, jak na przykład rzeki, łańcuchy górskie lub wybrzeża morskie. Oznaczana jest specjalnymi znakami. Stopień rozwinięcia granicy państwa określa współczynnik rozwinięcia granicy. (pl)
 • Een grens vormt de scheidingslijn tussen twee landen of andere (meestal bestuurlijke) eenheden, die soms de vorm van een fysieke grensbarrière aanneemt. Algemeen onderscheidt men: * Natuurlijke grenzen, waar een landschapselement zoals de zee, een rivier of gebergte het verkeer bemoeilijkt. * Grenzen tussen staten. Deze zijn in het algemeen in verdragen vastgelegd. Ze kunnen samenvallen met een natuurlijke grens, maar zijn vaak nauwkeuriger vastgelegd. * Administratieve grenzen, de grenzen tussen andere bestuurlijke eenheden dan staten, zoals tussen deelstaten, provincies of gemeentes. * Taalgrenzen, de grenzen tussen verschillende taalgebieden. (nl)
 • 境界用于区分各种领域、区域、环境。本意指地理空间界限,引申至人物所处的抽象领域层次如:哲学思想的高度、宗教信仰的修行修炼进度、内心所处环境(心境)。 (zh)
 • 邊界,亦稱疆界,指用於劃分不同政權所轄區域、領地的地理分界線,進而可標示該區域的範圍。边界与国界不是同义词,例如,深圳与香港之间的界线可称为边界,依法实施边界管理、边防检查、边防禁区等行政措施,但不是国界。 (zh)
 • الحدود السياسية هي خطوط وهمية من صنع البشر ولا وجود لها في الأصل، ويتم رسمها كخطوط متصلة أو مقطعة على الخرائط باستخدام الصور الجوية لتبين الأراضي التي تمارس فيها الدولة سيادتها والتي تتمتع فيها هذه الدولة وحدها بحق الانتفاع والاستغلال، وذات خصائص معينة مثل اللغة والأفكار والميول والاتجاهات والعملة التي يستعملونها. وبفضل تقدم فن تقنية رسم الخرائط، أصبحت غالبية الحدود السياسية في العالم والتي تفصل دولة عن أخرى واضحة المعالم ومحددة بدقة. (ar)
 • Státní hranice (v češtině ve vztahu ke státním hranicím ČR se používá výraz "státní hranice" nejčastěji v množném čísle - na rozdíl např. od slovenštiny) jsou hranice, které definují vnitřní území každého státu. Stanoveny bývají prostřednictvím mezinárodní smlouvy a v terénu jsou pak vyznačeny hraničními kameny, sloupy či mezníky. Státní hranice je v převážné většině zemí možné oficiálně překračovat jen na místech označených a k tomu určených jako hraniční přechody. Výjimku tvoří tzv. vnitřní schenghenské hranice v rámci EU/EHP, na nichž platí zvláštní režim a tyto je povoleno překračovat (bez kontrol) v každém místě, s výjimkou míst, kde je to přímo zakázáno (např. národní parky, vojenské prostory nebo místa, která jsou zdraví a životu nebezpečná). Země Schengenské dohody však mohou v pří (cs)
 • Hranice je zpravidla označována nějaká myšlená čára (v praxi je obvykle nejčastěji vedena přímo po zemském povrchu) vymezující nějakou přírodní či společenskou entitu nebo oddělující dvě navzájem různé entity, např. dva státy (státní hranice) nebo dvě jiné územně administrativní jednotky (např. kraje, okresy, panství, katastrální území), dva kontinenty, dvě moře či oceány, dvě pohoří, dvě ekologická společenstva, dvě úmoří, dvě jazykové oblasti, dvě klimatické oblasti, dva podnebné pásy atd. apod., popřípadě oddělující území, které je hranicí definováno, od území, které k dané entitě nepatří. (cs)
 • Eine Grenze (Lehnwort aus dem Altpolnischen, vgl. altslawisch, (alt-)polnisch granica „Grenze“, Abkürzungen: Gr. und Grz.) ist der Rand eines Raumes und damit ein Trennwert, eine Trennlinie oder eine Trennfläche. Grenzen können geographische Räume begrenzen. Dazu gehören politische oder administrative Grenzen, wirtschaftliche-, Zollgrenzen oder Grenzen von Eigentum. Grundstücksgrenzen werden im Liegenschaftskataster nachgewiesen. Räume können auch unscharf begrenzt sein, etwa Landschaften, Kulturgrenzen oder Verbreitungsgebiete, die man in der Natur kaum durch Linienstrukturen festmachen kann. (de)
 • Ŝtatlimo estas limo, kiu definas internan teritorion de ĉiu ŝtato. Ĝi estas difinita pere de traktato kaj en tereno ĝi poste estas markita per limŝtonoj, kolonoj aŭ bolardoj. La ŝtatlimoj eblas en plejparta plimulto de landoj oficiale transpaŝi nur en lokoj markitaj kaj al tio destinitaj kiel limpasejoj. Escepton kreas la tn. interna schenghenaj limoj enkadre de EU/EEA, en kiuj validas aparta reĝimo kaj tiujn eblas transpaŝi (sen kontrolo) en ĉiu loko, escepte lokoj, kie tio estas rekte malpermesita, (ekz. naciaj parkoj, armeaj spacoj aŭ lokoj, kiuj estas danĝeraj por vivo aŭ sano). Sed landoj de la schengena interkonsento povas okaze de bezono de mallong-okaza kontrolo en siaj internaj limoj renovigi la kontrolon. (eo)
 • Borders are geographical boundaries, imposed either by geographic features such as oceans, or by arbitrary groupings of political entities such as governments, sovereign states, federated states, and other subnational entities. Borders are established through warfare, colonization, or mutual agreements between the political entities that reside in those areas; the creation of these agreements is called boundary delimitation. (en)
 • La frontera es la zona territorial de tránsito social entre dos culturas, entre países, o en sentido general y amplio, es el límite o línea de una parcela o un predio. Restringido al ámbito político, este término se refiere a una región o franja, mientras que el término límite está ligado a una concepción política y administrativa.​ En el caso de los ríos: si la frontera es un río, la división se hace en la vaguada (la parte más profunda de este); en caso de que esta quede muy cerca de la costa de uno de los países, se utiliza una línea imaginaria que divide el río por la mitad. (es)
 • Une frontière est un espace d'épaisseur variable, de la ligne imaginaire à un espace particulier, séparant ou joignant deux territoires, en particulier deux États souverains. Les fonctions d'une frontière peuvent fortement varier suivant les régions et les périodes. Entre les pays de l'espace Schengen, elle n'est qu'une limite politique et juridique ne faisant pas obstacle à la circulation des personnes et des biens, alors qu'entre les deux Corées, elle est matérialisée par une large bande surveillée militairement et son franchissement est très restreint. (fr)
 • Географи́ческая грани́ца — это пространственная линия или полоса, отделяющая одно географическое (пространственное) образование от другого (смежного ему). При этом для того, чтобы такая граница существовала, эти образования должны быть функционально различными (должны отличаться одно от другого каким-то существенным признаком или признаками). Географическая граница может быть как чёткой (государственная граница), так и нечёткой переходной полосой или зоной. Может быть как сомкнута, так и разомкнута. Границы между литосферой, гидросферой и атмосферой также относятся к географическим. (ru)
 • En gräns är en beteckning på något som skiljer två områden, konkreta eller abstrakta, från varandra. Ofta används gränser för att skilja på olika geografiska områden, men gränser kan definieras för i princip alla mätbara storheter. Geografiska gränser, såsom fastighetsgränser, kommungränser, länsgränser, delstatsgränser och statsgränser, finns både på land och i vatten. Gränser i den senare betydelsen kan exempelvis användas för att avgränsa vad som är hälsosamt, i form av hygieniska gränsvärden. (sv)
 • Держа́вний кордо́н — лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території держави — суші, вод, надр, повітряного простору. Державний кордон — це політична й економічна межа, лімітована державним ладом, національною відособленістю, митним контролем, правилами зовнішньої торгівлі та іншими критеріями. Першим позначенням кордону вважається встановлення у Давній Греції прикордонної колони між Пелопоннесом і Аттикою. (uk)
 • Кордони — географічні межі політичних суб'єктів або юрисдикцій, таких як уряд, суверенні держави, федеративні держави та інші субнаціональні структури. Межі встановлюються через угоди між політичними або соціальними суб'єктами, які контролюють ці райони; створення цих угод називається делімітація кордонів. Межі можуть навіть сприяти створенню буферної зони. Різниця також була встановлена в академічній науці між кордоном і фронтиром, причому остання позначає територію на межі двох різних суспільств, а не державні кордони. (uk)
rdfs:label
 • Border (en)
 • حد سياسي (ar)
 • Hranice (cs)
 • Frontera (ca)
 • Státní hranice (cs)
 • Grenze (de)
 • Σύνορα (el)
 • Politische Grenze (de)
 • Limo (geografia linio) (eo)
 • Ŝtatlimo (eo)
 • Frontera (es)
 • Muga (eu)
 • Frontière (fr)
 • Perbatasan wilayah (in)
 • Confine (it)
 • 국경 (ko)
 • Granica państwowa (pl)
 • Grens (nl)
 • Fronteira (pt)
 • Географическая граница (ru)
 • Кордон (uk)
 • Державний кордон (uk)
 • Gräns (sv)
 • 境界 (zh)
 • 边界 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:routeEnd of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:road of
is dbp:subdivisionType of
is dbp:terminusB of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License