A tumulus (plural tumuli) is a mound of earth and stones raised over a grave or graves. Tumuli are also known as barrows, burial mounds or kurgans, and may be found throughout much of the world. A cairn, which is a mound of stones built for various purposes, may also originally have been a tumulus. The method of inhumation may involve a dolmen, a cist, a mortuary enclosure, a mortuary house, or a chamber tomb. Examples of barrows include Duggleby Howe and Maeshowe.

Property Value
dbo:abstract
 • الجثوة هي كومة تراب أو حجر توضع فوق قبر ما وهي موجودة في معظم أرجاء العالم.تصفح (فن الشعائر الجنائزية) (ar)
 • Mohyla (taktéž tumulus nebo kurhan) je uměle navršený násep z kamení a/nebo hlíny obvykle nad jedním či více hroby. Tento způsob pohřbívání se objevoval od pravěku v různých kulturách po celém světě, je známý i z raného středověku a někde přetrvával ještě dlouho do pozdního středověku. Mohylová pohřebiště se označují jako mohylníky. Mohyly dělíme na dlouhé, kruhové a oválné. K nejstarším patří mohyly dlouhé (období eneolitu). Na našem území se těchto mohyl moc nedochovalo (dochovány jen jako pozůstatky zjištěné při archeologických průzkumech, např: , Chudeřín), výjimkou je území Moravy, kde se těchto dlouhých mohyl dochovalo několik desítek až stovek (např: mohylníky u Ludéřova, Slatinky). jsou známé i z území Německa, Francie, Anglie atd. Z Anglie je nejznámější . Pohřeb pod mohylou může být , nebo birituální. Pozůstatky mohou být uloženy volně nebo ve skříňce či popelnici. Pro významnější jedince byla pod mohylou vystavěna pohřební komora. V případě mohl být popel jen rozptýlen v násypu mohyly. Existují i mohyly, pod kterými se žádný pohřeb nenašel. Velikost mohyl může být různá od několika desítek centimetrů po kolosy o desítkách metrů. Největší mohyla v Evropě Silbury Hill v anglickém hrabství Wiltshire je vysoká 39,6 m a má 167 m v průměru. U převažující většiny mohyl se nejedná pouze o primitivní navršení materiálu, ale o stavbu, která má určitou strukturu. Hliněné mohyly bývají ohraničeny kamenným věncem po celém obvodu. Pokud mohyla stojí ve svahu, tak je kamenný věnec jen částečný. Tento kamenný věnec zabraňoval rozplavení mohyly, ale v abstraktní rovině i mohl vymezovat posvátné místo. Okolo mohyly mohl být vyhlouben i žlab či příkop, méně často je doložena palisádová konstrukce. Velké mohyly bývaly zpevněné dřevěnými kůly. Násep mohl být tvořen hlínou, kameny či směsí obojího – materiál mohl být dovážen i z několikakilometrové dálky.V zásypu mohyly se někdy nacházejí stopy ohnišť, která bývají interpretována jako pohřební hranice. Na území ČR se mohyly objevují od středního eneolitu a objevují se s přestávkami po celou dobu bronzovou a dobu halštatskou. V eneolitu a střední době bronzové je pod mohylami pohřbívána většina členů komunity. V pozdní době bronzové a pak po celý halštat se mohyly stávají znakem výsadního postavení jedince ve společnosti. Mohyly se v Česku nacházejí pouze v oblastech, kde nedošlo k intenzivní zemědělské činnosti, která je poškodila či zničila. Hroby pod nimi uložené se mohly zachovat, ale jeví se jako . Archeologické kultury na území Česka, jejichž nositelé pohřbívali své mrtvé pod mohylami: Eneolit: * Kultura nálevkovitých pohárů * Kultura s kanelovanou keramikou * Kultura se šňůrovou keramikou * Kultura zvoncovitých pohárů Doba bronzová: * Únětická kultura (v oblasti jižních Čech, jinde ojediněle) * Věteřovská skupina (ojedinělý výskyt – část mohylníku v Boroticích) * Českofalcká mohylová kultura * Středodunajská mohylová kultura * Knovízská kultura (ojediněle) * Milavečská kultura * Nynická skupina (hypotéza) * Velatická kultura (nálezy mohyl zatím jen na Slovensku) * * (ojediněle) Doba halštatská: * (ojediněle) * * Bylanská kultura * Horákovská kultura (cs)
 • Un túmul és un monument funeral fet d'una mota de terra i de pedres amassades damunt una tomba o al lloc on s'havia incinerat un mort. En certes èpoques, s'apila la mota damunt un dolmen per a donar-hi un aspecte monumental. Hi ha túmuls arreu del món i aquesta manera de sebollir i de venerar els morts va utilitzar-se en moltes cultures i èpoques, i prenen moltes formes diferents: rectangulars, circulars amb una cavitat al mig, còniques… (ca)
 • Ein Hügelgrab oder ein Grabhügel (lateinisch tumulus, Plural tumuli; griechisch τύμβος tymbos) ist eine gestreckte, runde oder ovale Erdaufschüttung. Darin befinden sich Grablegen oder andere Vorzeitmonumente. Bei den Gräbern kann es sich um Körperbestattungen (ggf. im Baumsarg), Urnengräber oder ausgestreuten Leichenbrand handeln. Die Hügel können Einbauten haben, z. B. aus konzentrischen Kreisen, Gebäuden (Grabhügel von Trappendal), steinernen Grabkammern oder Steinkisten. Die in Deutschland nicht vorkommenden steinernen Versionen der Hügel heißen Cairns (franz. Tumuli de pierres), in Dänemark Gravrøser. Die altertümlichen Hügelgräber Nordamerikas werden als Mounds, die für den Osten Niedersachsens charakteristischen Hügelgräber als Buckelgräber bezeichnet. (de)
 • Ο τύμβος (ή τούμπα στη Μακεδονία) είναι ταφικό μνημείο. Αποτελείται από τεχνητό λοφίσκο, συνήθως από χώμα, ο οποίος έχει υπερυψωθεί στο σημείο ενός ή και πολλών τάφων. (el)
 • Tumulo estas amaso aŭ monteto el tero kaj ŝtonoj konstruita sur tombo (aŭ tomboj). Laŭ Francisko Azorín tumulo estas Surtomba monteto. Li indikas etimologion el la latina tumulus (tumulo). (eo)
 • A tumulus (plural tumuli) is a mound of earth and stones raised over a grave or graves. Tumuli are also known as barrows, burial mounds or kurgans, and may be found throughout much of the world. A cairn, which is a mound of stones built for various purposes, may also originally have been a tumulus. Tumuli are often categorised according to their external apparent shape. In this respect, a long barrow is a long tumulus, usually constructed on top of several burials, such as passage graves. A round barrow is a round tumulus, also commonly constructed on top of burials. The internal structure and architecture of both long and round barrows has a broad range; the categorization only refers to the external apparent shape. The method of inhumation may involve a dolmen, a cist, a mortuary enclosure, a mortuary house, or a chamber tomb. Examples of barrows include Duggleby Howe and Maeshowe. The word tumulus is Latin for 'mound' or 'small hill', which is derived from the Proto-Indo-European root *teuh2- with extended zero grade *tum-, 'to bulge, swell' also found in tomb, tumor, tumescent, thumb, thigh, and thousand. (en)
 • Un túmulo, palabra proveniente del Latín tumulus (elevación),​ es el nombre que recibe el montón de tierra y piedras levantado sobre una tumba o varias,​ y que se remonta a la época de las edades de Piedra, del Bronce y del Hierro. Originariamente consistía en una pila de rocas que recubrían directamente el cuerpo, pero su estructura fue modificada y estos enterramientos fueron cubiertos por tierra hasta formar verdaderas colinas artificiales, a lo largo de los siglos, y creciendo de tamaño hasta llegar a convertirse en cámaras funerarias en las que reposaban tanto el guerrero muerto como sus armas y sus principales pertenencias. En ocasiones albergaban el enterramiento de numerosos individuos. La aparición de los túmulos está habitualmente relacionada con una forma de reivindicación de derechos sobre las tierras en las que se ubicaban. Cuanto menos visibles desde lo lejos eran los asentamientos, más visibles se hacían los túmulos, a modo de indicadores de que el territorio estaba ocupado. (es)
 • Tumulua ehorz-toki baten gainean eraikitzen den harrizko eta lurrezko meta da, eskuarki Harri Aroan edo Brontze Aroan egina. Erdi Europan, Erdi Brontze Aroari Tumuluen kultura ere deitzen zaio, garai horretako kultura arkeologiko nagusia baita. Hasiera batean, gorpuak estaltzen zituzten harrizko piloak izaten ziren. Baina denborak aurrera egin ahala, tumuluen tamaina handituz joan zen, benetako muino artifizialak osatu arte. Gorpuarekin batera, armak eta ondasun garrantzitsuenak kokatzen ziren. Batzuetan, gizabanako bat baino gehiago ehorzten ziren. Hipotesi baten arabera, tumuluen agerpena lur horien gaineko jabetzaren aldarrikapenarekin lotzen da. Izan ere, lurralde bat okupatuta zegoela adierazten zuten tumuluek. (eu)
 • Is dumha anallód í tulach. (ga)
 • Tumulus (jamak tumuli) adalah sebuah gundukan tanah dan batu yang dibangun di atas makam atau kuburan. Tumuli dalam bahasa lain dikenal dengan nama barrows, burial mounds, Hügelgrab atau kurgan, dan dapat ditemukan di berbagai tempat di dunia. Tumulus secara kesuluruhan atau sebagian dapat tersusun atas batu-batuan yang disebut (tumpukan batu). Jasad mungkin dimasukkan di dalam dolmen, , , atau dibuat sebuah kamar dalam makam. Contoh situs adalah dan . (in)
 • Un tumulo è un monticello di terra e pietre, spesso di grandi dimensioni, posto sopra una sepoltura o più sepolture, a formare una specie di collina artificiale. (it)
 • Le mot latin tumulus (au pluriel tumuli) désigne une éminence artificielle, circulaire ou non, recouvrant une sépulture. En haut français, on emploie aussi le mot tombelle. Un tertre n'est fait que de terre, un tumulus est fait de terre et de pierres et, enfin, un cairn (ou galgal) est fait uniquement de pierres. La tombe peut être de dimensions très variables : d'un simple dépôt d'ossements brûlés jusqu'à une chambre sépulcrale très élaborée en pierre sèche et/ou en dalles, auquel cas on parlera de tumulus mégalithique (Voir Dolmen). Actuellement, les tumuli de terre sont rares, car l'érosion et l'action de l'homme les ont en partie effacés. Les tumuli de pierre (ou cairns) sont par contre assez bien conservés. Le tumulus est souvent consolidé sur son pourtour par un parement en pierre sèche, voire par des blocs plus gros ou même par des pierres levées (le péristalithe). Dans le cas des monuments les plus imposants, il peut y avoir une façade architecturée au niveau de l'entrée de la sépulture. Certains tumuli sont très élaborés et peuvent être structurés en parements concentriques. Ils présentent alors une élévation en gradins. (fr)
 • 봉분(封墳)은 흙더미를 쌓아올려 만든 둥근 모양의 무덤을 말한다. 무덤이 비 등에 씻겨 내려가는 것을 막기 위해서 위에 떼(뿌리채로 떼어낸 잔디)를 입히기도 한다. 한국 전통장례양식인 토장에서 흔히 볼 수 있는 무덤이다. (ko)
 • 墳丘墓(ふんきゅうぼ)とは一般に、上に土あるいは石を積み重ねて丘のような形(墳丘)とした墳墓をいう。墳丘は塚、マウンド(Mound)、土饅頭などと呼ぶこともある。世界の様々な地域にあり、代表的なものとして日本の古墳があるが、日本でも弥生時代から現代の陵墓に至るまでいろいろな時代に造られている。 なお、弥生時代の墳丘墓を古墳時代の古墳と区別して特に墳丘墓(弥生墳丘墓)と呼ぶが、これについては弥生時代の墓制を参照。 古代の王あるいは権力者が巨大な墳丘墓を築いた例がよく知られるが、庶民が葬られたと思われる小型の群集墳などもある。また墓に限らず(墓かどうか不明のものもあるが)記念物あるいは宗教的な目的から造られた同様のものもある(日本の山岳信仰に基づく富士塚など)。 石造の四角錐状のものは特にピラミッドと呼ばれる。 (ja)
 • Een grafheuvel (ook: heuvelgraf of tumulus) is een heuvel uit de prehistorie die werd gebruikt als begraafplaats. De heuvels werden opgeworpen over menselijke resten in een kuil, boomkist, hunebed, steenkist, grafkist, urn, tombe of grafkamer. Grafheuvels komen voor in diverse afmetingen en werden gemaakt van verschillende materialen, afhankelijk van de periode en het gebied. Ook de maatschappelijke positie van de overledene bepaalde het type grafheuvel. De grafheuvel werd gebruikt voor het begraven van een persoon of meerdere overledenen van de gemeenschap. Vaak werd de grafheuvel daarna ook nog gebruikt voor het begraven van resten van later overleden mensen. Deze personen werden in de bestaande grafheuvel begraven, waarbij de grafheuvel soms werd verhoogd. In bepaalde gebieden is er één grafheuvel in het landschap, maar grafheuvels worden ook in groepen aangetroffen of zijn onderdeel van een groter grafveld of urnenveld. Men vermoedt dat grafheuvels, behalve om de doden een laatste rustplaats te geven, ook gebouwd en gebruikt werden voor verering. (nl)
 • Uma mamoa ou tumulus (plural tumuli) é um montículo artificial que cobre uma câmara dolménica. Pode ser de terra, revestida por uma couraça de pequenas pedras imbricadas, ou ser apenas constituída por pedras, sendo então designada usualmente por «cairn», do escocês càrn (que se pronuncia 'kern'). As mamoas ou tumuli apresentam geralmente uma forma oval ou circular. Eram edificadas com pedra e areia e tinham a finalidade de protejer o dólmen, cobrindo-o completamente. Eram estruturas de tamanho variável, podendo atingir quarenta metros, que tapavam completamente a câmara e o corredor, quando este existia. As couraças de revestimento das mamoas feitas de terra, que possivelmente ainda seriam visíveis na altura da construção, acabariam provavelmente por ficar mais ou menos revestidas por vegetação algum tempo depois. O nome mamoa origina dos romanos aquando da sua chegada à Península Ibérica, que deram o nome de mammulas a estes monumentos, pela sua semelhança com o seio de uma mulher. Embora hoje sejam muito raras as mamoas que apresentam um volume hemisfério, devido aos agentes erosivos e às violações de que foram alvo, a sua forma seria em geral a de uma calote esférica. Cada mamoa (ou tumulus) teria a função de esconder e proteger a sepultura, conferindo-lhe, ao mesmo tempo, maior monumentalidade. É possível que tivesse também, em certos casos, proporcionado um plano inclinado para o transporte da tampa da câmara da anta até à sua posição definitiva. Se fossem apenas feitas com terra, as mamoas teriam sido facilmente desfeitas pela erosão expondo, por sua vez, os túmulos à erosão. Por essa razão, a terra é escorada com pedras formando uma couraça protectora à superfície e uma espécie de suporte de contenção que rodeia a mamoa na periferia. A técnica de construção das mamoas demonstra geralmente uma hábil solução arquitectónica feita para durar, sem usar argamassa. Encontram-se pedras especialmente afeiçoadas para melhor se inserirem no espaço que preenchem e interstícios preenchidos por pequenas pedras angulosas, partidas intencionalmente, para reforçar a estrutura. Em Portugal, as mamoas estão normalmente dispostas em grupos, ocupando zonas planas, normalmente planálticas, em regra “pobres” para a agricultura e à margem de caminhos actuais ou antigos. Nas chãs (zonas planálticas) da Serra da Aboboreira, em Baião, Portugal, já foram identificados mais de 4 dezenas de monumentos megalíticos, distribuídos em cerca de 12 grupos. Estas sepulturas megalíticas monumentais correspondem com certeza a relíquias de antepassados importantes, não correspondendo ao modo mais usual de as comunidades neolíticas enterrarem os seus mortos comuns. Estes monumentos funerários devem ter tido um significado simbólico importante e devem ter sido sobretudo «túmulos para os vivos», como disse um autor britânico (tomb for the living). Ou seja, destinavam-se provavelmente mais aos vivos do que aos mortos. E é possível que cada núcleo ou grupo de mamoas correspondesse aos antepassados míticos de uma determinada família ou linhagem, facultando-lhe uma referência para a sua identidade. O dólmen, escondido debaixo de uma colina artificial (a mamoa), era como um «útero» abrigado do olhar, onde se colocavam relíquias «no interior da terra». Podemos imaginar que essa deposição de relíquias funerárias seria, a nível de significação simbólica, como que um regresso de um humano ao útero do ventre materno da Terra Mãe. O hábito de usar «cairns», ou seja montes artificiais de pedras, em cima dos túmulos Neolíticos poderá ter estado também relacionado com a dissuasão dos violadores de túmulos. Na Escócia, os cairn encontram-se sobretudo sobre relevos de terreno e no alto das montanhas. E, como existe o costume de transportar uma pedra até ao alto da colina para a colocar sobre eles, estes vão ficando cada vez mais altos. Um ditado antigo escocês diz « Cuiridh mi clach air do chàrn », ou seja « Colocarei uma pedra sobre o teu cairn». É interessante que ainda hoje há uma tradição judia que recomenda que se ponham pequenas pedras em cima de um túmulo que se visite. (pt)
 • Туму́лус (лат. tumulus — «холм, бугор») — принятое в Европе название вида мегалитических захоронений; купольная гробница, некрополь в виде кургана. Тумулус строился как подземная погребальная камера, крытая ложным куполом или сводом из каменных блоков и сверху засыпанная землёй, с образованием насыпного высокого холма окруженного у основания подпорной стенкой, предохранявшей от осыпания. Внутри в нишах устанавливались урны с прахом умерших после кремации. Ингумированные останки укладывались на ложа, причем в период между 650 и 450 годами до н. э. женские ложа устанавливались в подобие саркофагов с треугольным фронтоном. (ru)
 • Gravhög var ett fornnordiskt gravskick som var populärt i omgångar från neolitikum till vikingatiden. De äldsta högarna täckte stendösar. Under den äldre bronsåldern gjorde man jordbegravningar under hög. Under den yngre järnåldern var kremering vanligast. Större gravhögar antas till största delen vara begravda stormän. Åtminstone kan man anta att det var avsikten när högen restes att den skulle visa hur stor den döde hade varit i livet. Jordvolymen i de största högarna är trehundra gånger så stor som en normal grav. Kungshög kallas ibland lite oegentligt de större gravhögar som tros innehålla begravda kungar eller stormän. Denna begravningstraditon var vanligast i Sverige under vendeltiden. (sv)
 • Тумулус (лат. tumulus — «пагорб, бугор») — стала назва у Європі виду мегалітичних поховань; купольна гробниця, некрополь у вигляді кургану. Тумулус будувався як підземна похоронна камера, крита склепінням з кам'яних блоків та зверху засипана землею, з утворенням насипного високого пагорба. Усередині встановлювалися урни з прахом померлих. (uk)
 • 坟冢或坟陵是在坟墓之上用土、石堆砌而成的丘陵一样的结构,其中体积较小的有时会称为坟包。坟冢在全世界都有分布。 坟冢通常按照它们外表的形状来区分。因此有,即形状偏长的坟冢,以及圆坟,即圆形的坟冢,都经常会在土葬中出现。但这两者之下的坟墓结构形态各异,因此长坟和圆坟都只是就外表形状进行一定的区分。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 371516 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 66843 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 976418054 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الجثوة هي كومة تراب أو حجر توضع فوق قبر ما وهي موجودة في معظم أرجاء العالم.تصفح (فن الشعائر الجنائزية) (ar)
 • Un túmul és un monument funeral fet d'una mota de terra i de pedres amassades damunt una tomba o al lloc on s'havia incinerat un mort. En certes èpoques, s'apila la mota damunt un dolmen per a donar-hi un aspecte monumental. Hi ha túmuls arreu del món i aquesta manera de sebollir i de venerar els morts va utilitzar-se en moltes cultures i èpoques, i prenen moltes formes diferents: rectangulars, circulars amb una cavitat al mig, còniques… (ca)
 • Ο τύμβος (ή τούμπα στη Μακεδονία) είναι ταφικό μνημείο. Αποτελείται από τεχνητό λοφίσκο, συνήθως από χώμα, ο οποίος έχει υπερυψωθεί στο σημείο ενός ή και πολλών τάφων. (el)
 • Tumulo estas amaso aŭ monteto el tero kaj ŝtonoj konstruita sur tombo (aŭ tomboj). Laŭ Francisko Azorín tumulo estas Surtomba monteto. Li indikas etimologion el la latina tumulus (tumulo). (eo)
 • Is dumha anallód í tulach. (ga)
 • Tumulus (jamak tumuli) adalah sebuah gundukan tanah dan batu yang dibangun di atas makam atau kuburan. Tumuli dalam bahasa lain dikenal dengan nama barrows, burial mounds, Hügelgrab atau kurgan, dan dapat ditemukan di berbagai tempat di dunia. Tumulus secara kesuluruhan atau sebagian dapat tersusun atas batu-batuan yang disebut (tumpukan batu). Jasad mungkin dimasukkan di dalam dolmen, , , atau dibuat sebuah kamar dalam makam. Contoh situs adalah dan . (in)
 • Un tumulo è un monticello di terra e pietre, spesso di grandi dimensioni, posto sopra una sepoltura o più sepolture, a formare una specie di collina artificiale. (it)
 • 봉분(封墳)은 흙더미를 쌓아올려 만든 둥근 모양의 무덤을 말한다. 무덤이 비 등에 씻겨 내려가는 것을 막기 위해서 위에 떼(뿌리채로 떼어낸 잔디)를 입히기도 한다. 한국 전통장례양식인 토장에서 흔히 볼 수 있는 무덤이다. (ko)
 • 墳丘墓(ふんきゅうぼ)とは一般に、上に土あるいは石を積み重ねて丘のような形(墳丘)とした墳墓をいう。墳丘は塚、マウンド(Mound)、土饅頭などと呼ぶこともある。世界の様々な地域にあり、代表的なものとして日本の古墳があるが、日本でも弥生時代から現代の陵墓に至るまでいろいろな時代に造られている。 なお、弥生時代の墳丘墓を古墳時代の古墳と区別して特に墳丘墓(弥生墳丘墓)と呼ぶが、これについては弥生時代の墓制を参照。 古代の王あるいは権力者が巨大な墳丘墓を築いた例がよく知られるが、庶民が葬られたと思われる小型の群集墳などもある。また墓に限らず(墓かどうか不明のものもあるが)記念物あるいは宗教的な目的から造られた同様のものもある(日本の山岳信仰に基づく富士塚など)。 石造の四角錐状のものは特にピラミッドと呼ばれる。 (ja)
 • Туму́лус (лат. tumulus — «холм, бугор») — принятое в Европе название вида мегалитических захоронений; купольная гробница, некрополь в виде кургана. Тумулус строился как подземная погребальная камера, крытая ложным куполом или сводом из каменных блоков и сверху засыпанная землёй, с образованием насыпного высокого холма окруженного у основания подпорной стенкой, предохранявшей от осыпания. Внутри в нишах устанавливались урны с прахом умерших после кремации. Ингумированные останки укладывались на ложа, причем в период между 650 и 450 годами до н. э. женские ложа устанавливались в подобие саркофагов с треугольным фронтоном. (ru)
 • Тумулус (лат. tumulus — «пагорб, бугор») — стала назва у Європі виду мегалітичних поховань; купольна гробниця, некрополь у вигляді кургану. Тумулус будувався як підземна похоронна камера, крита склепінням з кам'яних блоків та зверху засипана землею, з утворенням насипного високого пагорба. Усередині встановлювалися урни з прахом померлих. (uk)
 • 坟冢或坟陵是在坟墓之上用土、石堆砌而成的丘陵一样的结构,其中体积较小的有时会称为坟包。坟冢在全世界都有分布。 坟冢通常按照它们外表的形状来区分。因此有,即形状偏长的坟冢,以及圆坟,即圆形的坟冢,都经常会在土葬中出现。但这两者之下的坟墓结构形态各异,因此长坟和圆坟都只是就外表形状进行一定的区分。 (zh)
 • Mohyla (taktéž tumulus nebo kurhan) je uměle navršený násep z kamení a/nebo hlíny obvykle nad jedním či více hroby. Tento způsob pohřbívání se objevoval od pravěku v různých kulturách po celém světě, je známý i z raného středověku a někde přetrvával ještě dlouho do pozdního středověku. Mohylová pohřebiště se označují jako mohylníky. Velikost mohyl může být různá od několika desítek centimetrů po kolosy o desítkách metrů. Největší mohyla v Evropě Silbury Hill v anglickém hrabství Wiltshire je vysoká 39,6 m a má 167 m v průměru. Eneolit: Doba bronzová: Doba halštatská: (cs)
 • Ein Hügelgrab oder ein Grabhügel (lateinisch tumulus, Plural tumuli; griechisch τύμβος tymbos) ist eine gestreckte, runde oder ovale Erdaufschüttung. Darin befinden sich Grablegen oder andere Vorzeitmonumente. Bei den Gräbern kann es sich um Körperbestattungen (ggf. im Baumsarg), Urnengräber oder ausgestreuten Leichenbrand handeln. Die Hügel können Einbauten haben, z. B. aus konzentrischen Kreisen, Gebäuden (Grabhügel von Trappendal), steinernen Grabkammern oder Steinkisten. (de)
 • A tumulus (plural tumuli) is a mound of earth and stones raised over a grave or graves. Tumuli are also known as barrows, burial mounds or kurgans, and may be found throughout much of the world. A cairn, which is a mound of stones built for various purposes, may also originally have been a tumulus. The method of inhumation may involve a dolmen, a cist, a mortuary enclosure, a mortuary house, or a chamber tomb. Examples of barrows include Duggleby Howe and Maeshowe. (en)
 • Un túmulo, palabra proveniente del Latín tumulus (elevación),​ es el nombre que recibe el montón de tierra y piedras levantado sobre una tumba o varias,​ y que se remonta a la época de las edades de Piedra, del Bronce y del Hierro. (es)
 • Tumulua ehorz-toki baten gainean eraikitzen den harrizko eta lurrezko meta da, eskuarki Harri Aroan edo Brontze Aroan egina. Erdi Europan, Erdi Brontze Aroari Tumuluen kultura ere deitzen zaio, garai horretako kultura arkeologiko nagusia baita. Hasiera batean, gorpuak estaltzen zituzten harrizko piloak izaten ziren. Baina denborak aurrera egin ahala, tumuluen tamaina handituz joan zen, benetako muino artifizialak osatu arte. Gorpuarekin batera, armak eta ondasun garrantzitsuenak kokatzen ziren. Batzuetan, gizabanako bat baino gehiago ehorzten ziren. (eu)
 • Le mot latin tumulus (au pluriel tumuli) désigne une éminence artificielle, circulaire ou non, recouvrant une sépulture. En haut français, on emploie aussi le mot tombelle. Un tertre n'est fait que de terre, un tumulus est fait de terre et de pierres et, enfin, un cairn (ou galgal) est fait uniquement de pierres. La tombe peut être de dimensions très variables : d'un simple dépôt d'ossements brûlés jusqu'à une chambre sépulcrale très élaborée en pierre sèche et/ou en dalles, auquel cas on parlera de tumulus mégalithique (Voir Dolmen). (fr)
 • Een grafheuvel (ook: heuvelgraf of tumulus) is een heuvel uit de prehistorie die werd gebruikt als begraafplaats. De heuvels werden opgeworpen over menselijke resten in een kuil, boomkist, hunebed, steenkist, grafkist, urn, tombe of grafkamer. Grafheuvels komen voor in diverse afmetingen en werden gemaakt van verschillende materialen, afhankelijk van de periode en het gebied. Ook de maatschappelijke positie van de overledene bepaalde het type grafheuvel. Men vermoedt dat grafheuvels, behalve om de doden een laatste rustplaats te geven, ook gebouwd en gebruikt werden voor verering. (nl)
 • Uma mamoa ou tumulus (plural tumuli) é um montículo artificial que cobre uma câmara dolménica. Pode ser de terra, revestida por uma couraça de pequenas pedras imbricadas, ou ser apenas constituída por pedras, sendo então designada usualmente por «cairn», do escocês càrn (que se pronuncia 'kern'). Cada mamoa (ou tumulus) teria a função de esconder e proteger a sepultura, conferindo-lhe, ao mesmo tempo, maior monumentalidade. É possível que tivesse também, em certos casos, proporcionado um plano inclinado para o transporte da tampa da câmara da anta até à sua posição definitiva. (pt)
 • Gravhög var ett fornnordiskt gravskick som var populärt i omgångar från neolitikum till vikingatiden. De äldsta högarna täckte stendösar. Under den äldre bronsåldern gjorde man jordbegravningar under hög. Under den yngre järnåldern var kremering vanligast. (sv)
rdfs:label
 • جثوة (ar)
 • Túmul (ca)
 • Mohyla (cs)
 • Hügelgrab (de)
 • Τύμβος (el)
 • Tumulus (en)
 • Tumulo (eo)
 • Túmulo (es)
 • Tumulu (eu)
 • Tumulus (fr)
 • Tulach (ga)
 • Tumulus (in)
 • Tumulo (it)
 • 墳丘墓 (ja)
 • 봉분 (ko)
 • Grafheuvel (nl)
 • Tumulus (pl)
 • Mamoa (pt)
 • Тумулус (ru)
 • Gravhög (sv)
 • Тумулус (uk)
 • 坟冢 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:architecturalStyle of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:architecturalDetails of
is dbp:architecturalStyles of
is dbp:architecture of
is dbp:name of
is dbp:originalUse of
is dbp:style of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of