In linguistics, syntax (/ˈsɪnˌtæks/) is the set of rules, principles, and processes that govern the structure of sentences in a given language, specifically word order. The term syntax is also used to refer to the study of such principles and processes. The goal of many syntacticians is to discover the syntactic rules common to all languages. In mathematics, syntax refers to the rules governing the behavior of mathematical systems, such as formal languages used in logic. (See logical syntax.)

Property Value
dbo:abstract
 • In linguistics, syntax (/ˈsɪnˌtæks/) is the set of rules, principles, and processes that govern the structure of sentences in a given language, specifically word order. The term syntax is also used to refer to the study of such principles and processes. The goal of many syntacticians is to discover the syntactic rules common to all languages. In mathematics, syntax refers to the rules governing the behavior of mathematical systems, such as formal languages used in logic. (See logical syntax.) (en)
 • علم النحو أو علم النظم أو نظام تركيب الجُمَل. يعرف هذا العلم باللغة الإنجليزية ب(syntax) وهو علم يبحث في أصول تكوين الجملة وقواعد الإعراب. فغاية علم النحو أن يحدد أساليب تكوين الجمل ومواضع الكلمات ووظيفتها فيها كما يحدد الخصائص التي تكتسبها الكلمة من ذلك الموضع، سواءً أكانت خصائص نحوية كالابتداء والفاعلية والمفعولية أو أحكامًا نحوية كالتقديم والتأخير والإعراب والبناء. (ar)
 • La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a estos, como los sintagmas y las oraciones gramaticales. La sintaxis, por tanto, estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. (es)
 • La syntaxe est, à l'origine, la branche de la linguistique qui étudie la façon dont les mots se combinent pour former des phrases ou des énoncés dans une langue. On distingue la syntaxe, qui concerne les expressions [les mots], de la sémantique, qui concerne ce qui est visé par les expressions [le sens, la signification/les choses]. Le terme de syntaxe est aussi utilisé en informatique, où sa définition est similaire, modulo une terminologie différente. Ainsi, la syntaxe est le respect, ou le non-respect, de la grammaire formelle d'un langage, c'est-à-dire des règles d'agencement des lexèmes (en informatique, ce sont des entités lexicales d'un langage informatique) en des termes plus complexes, souvent des programmes. Dans la théorie des langages formels, ce qui joue le rôle de lexème est en général appelé lettre ou symbole, et les termes produits sont appelés mots. D'un point de vue purement linguistique, la syntaxe étudie : * L'ordre des mots — p. ex., en français, celui-ci peut changer le sens de la phrase : Jean frappe Paul vs (vs est un raccourci anglais du latin "versus" signifiant "contre") Paul frappe Jean ; * Les catégories grammaticales ou parties du discours — p. ex., dans la phrase Il fait beau, le mot Il est un pronom impersonnel, fait beau est une locution verbale ; * Les phénomènes de rection — p. ex., dans la phrase Le petit chat dort, le verbe dort régit le nom chat qui lui-même régit le déterminant le et l'adjectif petit. Cette hiérarchie peut être représentée par un parenthésage : [[[le] [[petit] chat]] dort] ou par des liens de dépendance ; * Les fonctions grammaticales — p. ex., dans la phrase Je mange à la cantine, le pronom Je est le sujet de mange, à la cantine est complément circonstanciel de lieu. Il existe plusieurs courants de syntaxe : * La grammaire générative, inaugurée par Noam Chomsky ; * La syntaxe fonctionnelle d'André Martinet ; * La syntaxe guillaumienne de Gustave Guillaume ; * La syntaxe structurale de Lucien Tesnière ; * etc. (fr)
 • Unter Syntax (altgriechisch σύνταξις ['syntaksis] σύν: „zusammen“, τάξις: „Ordnung, Reihenfolge“) versteht man allgemein ein Regelsystem zur Kombination elementarer Zeichen zu zusammengesetzten Zeichen in natürlichen oder künstlichen Zeichensystemen. Die Zusammenfügungsregeln der Syntax stehen hierbei den Interpretationsregeln der Semantik gegenüber. Insbesondere versteht man unter Syntax ein Teilgebiet der Grammatik natürlicher Sprachen, das die Zusammenfügung von Wörtern bzw. Wortgruppen zu größeren Einheiten bis hin zu Sätzen behandelt, also die Satzlehre. Die Syntax wird in der Regel unterschieden von der linguistischen Morphologie, die den inneren Aufbau der Wörter behandelt, obwohl die Übergänge zwischen beiden Bereichen fließend sein können. Der Ausdruck Syntax wird für natürliche und formale Sprachen verwendet. Das Verhältnis zwischen natürlicher und formaler Syntax wird unterschiedlich gesehen. Für den Logiker Richard Montague („Universal Grammar“, 1970) bestand kein prinzipieller Unterschied. Ebenso wie der Begriff Grammatik, kann sich der Begriff Syntax auf die Struktureigenschaften von Zeichensystemen selbst oder auf die theoretisch-wissenschaftliche Beschreibung dieser Struktureigenschaften beziehen. (de)
 • La parola sintassi (o sintattica) deriva dal termine greco σύνταξις "sýntaxis" che significa "ordinamento" ed è la branca della linguistica che studia i diversi modi in cui le parole si uniscono tra loro per formare una proposizione e i vari modi in cui le proposizioni si collegano per formare un periodo. (it)
 • 統語論(とうごろん)あるいはシンタクス(syntax)とは、ヒト・人間の言語において文が構成される仕組み、またはそれを扱う言語学の一分野である。統辞論(とうじろん)、構文論(こうぶんろん)ともいう。 統語論は文法(grammar)[音韻論(音の仕組み)、形態論(語が構成される仕組み)などを含む、言語の構造を成り立たせている諸原理] の一部である。ただし、特に統語論のことを指して「文法」ということもある。 (ja)
 • Syntaxis (van het Oudgriekse συν- syn-, "samen", en τάξις táxis, "regeling"), ook vaak zinsleer genoemd, is een deelgebied binnen de theoretische taalkunde dat in ruime zin de studie omvat van alles wat met de opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen te maken heeft, ofwel van de zinsbouw. Het begrip syntaxis wordt ook wel gelijkgesteld aan zinsbouw. (nl)
 • Syntaktyka, składnia (gr. syntaktikós porządkujący) – dział językoznawstwa, który zajmuje się budową wypowiedzeń. Syntaktyka (w ujęciu tradycyjnym) bada takie zjawiska jak funkcje wyrazów w zdaniu (funkcja podmiotu, orzeczenia, dopełnienia itd.), zależności między wyrazami w zdaniu (np. związek zgody, związek rządu, związek przynależności) czy szyk wyrazów w wypowiedzeniu. W odmiennym ujęciu (występującym w gramatyce generatywnej) syntaktyka opisuje sposoby łączenia się morfemów w zdania. W ujęciu gramatyki generatywnej syntaktyka przeciwstawia się semantyce i fonologii, morfologia natomiast stanowi część fonologii i syntaktyki. (pl)
 • Sintaxe (pronúncia no AFI: [sí'tasɨ]) (do grego clássico σύνταξις "disposição", de σύν, transl. syn, "juntos", e τάξις, transl. táxis, "ordenação") é o estudo das regras que regem a construção de frases nas línguas naturais. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, incluindo a sua relação lógica, entre as múltiplas combinações possíveis para transmitir um significado completo e compreensível. À inobservância das regras de sintaxe chama-se solecismo. Na linguística, a sintaxe é o ramo que estuda os processos generativos ou combinatórios das frases das línguas naturais, tendo em vista especificar a sua estrutura interna e funcionamento. O termo "sintaxe" também é usado para referir o estudo das regras que regem o comportamento de sistemas matemáticos, como a lógica, e as linguagens de programação de computadores. A sintaxe é importante pois a unidade falada é a oração, não a palavra ou o som. Em termos práticos, o falante fala e o ouvinte ouve orações. Salvo o caso quando uma única palavra é portadora de sentido completo . Os primeiros passos da tradição europeia no estudo da sintaxe foram dados pelos antigos gregos, começando com Aristóteles, que foi o primeiro a dividir a frase em sujeitos e predicados. Um segundo contributo fundamental deve-se a Frege que critica a análise aristotélica, propondo uma divisão da frase em função e argumento. Deste trabalho fundador, deriva toda a lógica formal contemporânea, bem como a sintaxe formal. No século XIX a filologia dedicou-se sobretudo à investigação nas áreas da fonologia e morfologia, não tendo reconhecido o contributo fundamental de Frege, que só em meados do século XX foi verdadeiramente apreciado. (pt)
 • Си́нтаксис (др.-греч. σύν-ταξις - составление) — раздел лингвистики, изучающий строение словосочетаний и предложений и функциональное взаимодействие в них различных частей речи. Является составной частью грамматики. Исследуемые в рамках синтаксиса вопросы тесно соприкасаются с областью изучения морфологии. (ru)
 • 语法学(syntax)是語言學的一個分科,是研究语言结构规律(语法)的学科。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 26860 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 732551480 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdfs:comment
 • In linguistics, syntax (/ˈsɪnˌtæks/) is the set of rules, principles, and processes that govern the structure of sentences in a given language, specifically word order. The term syntax is also used to refer to the study of such principles and processes. The goal of many syntacticians is to discover the syntactic rules common to all languages. In mathematics, syntax refers to the rules governing the behavior of mathematical systems, such as formal languages used in logic. (See logical syntax.) (en)
 • علم النحو أو علم النظم أو نظام تركيب الجُمَل. يعرف هذا العلم باللغة الإنجليزية ب(syntax) وهو علم يبحث في أصول تكوين الجملة وقواعد الإعراب. فغاية علم النحو أن يحدد أساليب تكوين الجمل ومواضع الكلمات ووظيفتها فيها كما يحدد الخصائص التي تكتسبها الكلمة من ذلك الموضع، سواءً أكانت خصائص نحوية كالابتداء والفاعلية والمفعولية أو أحكامًا نحوية كالتقديم والتأخير والإعراب والبناء. (ar)
 • La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a estos, como los sintagmas y las oraciones gramaticales. La sintaxis, por tanto, estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. (es)
 • La parola sintassi (o sintattica) deriva dal termine greco σύνταξις "sýntaxis" che significa "ordinamento" ed è la branca della linguistica che studia i diversi modi in cui le parole si uniscono tra loro per formare una proposizione e i vari modi in cui le proposizioni si collegano per formare un periodo. (it)
 • 統語論(とうごろん)あるいはシンタクス(syntax)とは、ヒト・人間の言語において文が構成される仕組み、またはそれを扱う言語学の一分野である。統辞論(とうじろん)、構文論(こうぶんろん)ともいう。 統語論は文法(grammar)[音韻論(音の仕組み)、形態論(語が構成される仕組み)などを含む、言語の構造を成り立たせている諸原理] の一部である。ただし、特に統語論のことを指して「文法」ということもある。 (ja)
 • Syntaxis (van het Oudgriekse συν- syn-, "samen", en τάξις táxis, "regeling"), ook vaak zinsleer genoemd, is een deelgebied binnen de theoretische taalkunde dat in ruime zin de studie omvat van alles wat met de opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen te maken heeft, ofwel van de zinsbouw. Het begrip syntaxis wordt ook wel gelijkgesteld aan zinsbouw. (nl)
 • Си́нтаксис (др.-греч. σύν-ταξις - составление) — раздел лингвистики, изучающий строение словосочетаний и предложений и функциональное взаимодействие в них различных частей речи. Является составной частью грамматики. Исследуемые в рамках синтаксиса вопросы тесно соприкасаются с областью изучения морфологии. (ru)
 • 语法学(syntax)是語言學的一個分科,是研究语言结构规律(语法)的学科。 (zh)
 • Unter Syntax (altgriechisch σύνταξις ['syntaksis] σύν: „zusammen“, τάξις: „Ordnung, Reihenfolge“) versteht man allgemein ein Regelsystem zur Kombination elementarer Zeichen zu zusammengesetzten Zeichen in natürlichen oder künstlichen Zeichensystemen. Die Zusammenfügungsregeln der Syntax stehen hierbei den Interpretationsregeln der Semantik gegenüber. Ebenso wie der Begriff Grammatik, kann sich der Begriff Syntax auf die Struktureigenschaften von Zeichensystemen selbst oder auf die theoretisch-wissenschaftliche Beschreibung dieser Struktureigenschaften beziehen. (de)
 • La syntaxe est, à l'origine, la branche de la linguistique qui étudie la façon dont les mots se combinent pour former des phrases ou des énoncés dans une langue. On distingue la syntaxe, qui concerne les expressions [les mots], de la sémantique, qui concerne ce qui est visé par les expressions [le sens, la signification/les choses]. D'un point de vue purement linguistique, la syntaxe étudie : Il existe plusieurs courants de syntaxe : (fr)
 • Syntaktyka, składnia (gr. syntaktikós porządkujący) – dział językoznawstwa, który zajmuje się budową wypowiedzeń. Syntaktyka (w ujęciu tradycyjnym) bada takie zjawiska jak funkcje wyrazów w zdaniu (funkcja podmiotu, orzeczenia, dopełnienia itd.), zależności między wyrazami w zdaniu (np. związek zgody, związek rządu, związek przynależności) czy szyk wyrazów w wypowiedzeniu. (pl)
 • Sintaxe (pronúncia no AFI: [sí'tasɨ]) (do grego clássico σύνταξις "disposição", de σύν, transl. syn, "juntos", e τάξις, transl. táxis, "ordenação") é o estudo das regras que regem a construção de frases nas línguas naturais. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, incluindo a sua relação lógica, entre as múltiplas combinações possíveis para transmitir um significado completo e compreensível. À inobservância das regras de sintaxe chama-se solecismo. (pt)
rdfs:label
 • Syntax (en)
 • علم النحو (ar)
 • Syntax (de)
 • Sintaxis (es)
 • Syntaxe (fr)
 • Sintassi (it)
 • 統語論 (ja)
 • Syntaxis (taalkunde) (nl)
 • Syntaktyka (językoznawstwo) (pl)
 • Sintaxe (pt)
 • Синтаксис (ru)
 • 语法学 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:content of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of