About: Car bomb

An Entity of Type: device, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A car bomb, lorry bomb, or truck bomb, also known as a vehicle-borne improvised explosive device (VBIED), is an improvised explosive device designed to be detonated in an automobile or other vehicles. Car bombs can be roughly divided into two main categories: those used primarily to kill the occupants of the vehicle (often as an assassination) and those used as a means to kill, injure or damage people and buildings outside the vehicle. The latter type may be parked (the vehicle disguising the bomb and allowing the bomber to get away), or the vehicle might be used to deliver the bomb (often as part of a suicide bombing).

Property Value
dbo:abstract
 • السيارة مفخخة أو السيارة ملغمة، تعرف أيضا باسم جهاز متفجر مرتجل محمول على مركبة، سيارة بها جهاز مخصص للانفجار. قد تكون السيارة تحتوي على انتحاري أو قد يتم تفجيرها عن بُعد. هي سلاح معروف في عمليات الاغتيال وفي العمليات الإرهابية وحرب العصابات إما لقتل الشخص أو الأشخاص في العجلة المستهدفة أو الأشخاص حول موقع الانفجار أو تدمير المباني المجاورة لموقع الانفجار. (ar)
 • Un cotxe bomba és la combinació d'un vehicle i explosius que són detonats. Normalment són emprats com a arma per a cometre assassinats, en atacs terroristes o en tàctiques de guerra de guerrilla. La intenció que persegueix és la de causar danys materials o la mort de les persones i estructures al voltant de l'àrea de detonació. Donades les característiques dels vehicles (normalment automòbil) aquest tipus de bomba actua com el seu propi mecanisme d'"entrega" i permet carregar gran quantitat d'explosius. Els cotxes bombes poden ser activats de moltes maneres diferents (mitjançant control remot, amb temporitzadors, en obrir les portes del vehicle o accionar qualsevol dels comandaments...). El cotxe bomba és una arma d'atac efectiva. Permet transportar gran quantitat d'explosiu en la localització desitjada i, a banda de la potència de la bomba en si, produeix una gran quantitat de metralla que maximitza els efectes destructius. En els últims anys, s'ha estès l'ús de vehicles bomba per part de terroristes suïcides, que proven d'estavellar el vehicle i detonar-lo a la vegada. Defensar-se contra un vehicle bomba implica mantenir els vehicles a una distància de seguretat vers els possibles objectius. Per aquest motiu, és comú que edificis de singularitat tinguin l'accés restringit de vehicles. Per exemple, i arran del possibles atacs de l'IRA, es tanca al trànsit el carrer on s'ubica la residència del primer ministre britànic, 10 Downing Street a Londres. Amb tot, i donat que aquests artefactes són emprats normalment com a armes de terror per part de grups terroristes, aquest cerquen objectius més desprotegits i públics, com, per exemple, l'atemptat terrorista d'ETA perpetrat a l'hipermercat Hipercor de l'avinguda Meridiana de Barcelona, el 19 de juny de 1987, on hi perderen la vida 21 persones. Com tantes altres armes, els cotxes bomba han anat evolucionant durant els anys, tant pel desenvolupament de nous explosius com per la millora de la tecnologia i els mètodes terroristes. El primer cotxe bomba (com a tal) fou emprat en l'intent d'assassinat del sultà Otomà Abdul Hamid II l'any 1905 a Istanbul, perpetrat per separatistes armenis, sota les ordres de l'anarquista belga . (ca)
 • Eine Autobombe dient zur Durchführung eines Mord- oder Terroranschlags mittels in einem Kraftfahrzeug deponierten Sprengstoffs. Sie wird entweder als Mordinstrument gegen einen Insassen des Fahrzeugs oder als Waffe eingesetzt, um Menschen oder Einrichtungen in der Umgebung des explodierenden Fahrzeugs zu schädigen. Autobomben werden auch von Widerstandsgruppen in asymmetrischen Konflikten gegen reguläres Militär eingesetzt. (de)
 • Bombaŭto, aŭtobombo, aŭ kamionbombo, estas preskaŭ improvizita eksploda aparato metita ene de aŭto aŭ alia simila veturilo kaj tiele ĝi estas detonaciigita. Ĝi estas ofte utiligita kiel armilo por atenco, terorismo aŭ gerilo, por mortigi la uzantojn de la veturilo, homojn proksime de la eksplodejo, aŭ por difekti konstruaĵojn aŭ alian posedaĵon. Aŭtobomboj funkcias per siaj propraj mekanismoj kaj povas porti relative grandan kvanton de eksplodaĵoj sen altirado de suspekto; en pli grandaj veturiloj kaj kamionoj, masoj ĝis 3200 Kg estis jam uzitaj. Aŭtobomboj povas esti aktivigitaj je gamo de manieroj : * far la atakanto kiu mem stiras la aŭton * defore far la atakanto (ekzemple per poŝtelefono) * per iaspeca tempigaparato (ekzemple vekhorloĝo) * nevole far la uzanto, ekzemple kiam ri malfermas la pordon de la veturilo, startigas la motoron, premas la akcelpedalon aŭ bremspedalon aŭ simile La brulaĵo (plej ofte benzino) en la benzinujo de la veturilo povas fari la eksplodon de la bombo pli potenca per ties disiĝo kaj ekbruligo. (eo)
 • A car bomb, lorry bomb, or truck bomb, also known as a vehicle-borne improvised explosive device (VBIED), is an improvised explosive device designed to be detonated in an automobile or other vehicles. Car bombs can be roughly divided into two main categories: those used primarily to kill the occupants of the vehicle (often as an assassination) and those used as a means to kill, injure or damage people and buildings outside the vehicle. The latter type may be parked (the vehicle disguising the bomb and allowing the bomber to get away), or the vehicle might be used to deliver the bomb (often as part of a suicide bombing). It is commonly used as a weapon of terrorism or guerrilla warfare to kill people near the blast site or to damage buildings or other property. Car bombs act as their own delivery mechanisms and can carry a relatively large amount of explosives without attracting suspicion. In larger vehicles and trucks, weights of around 7,000 pounds (3,200 kg) or more have been used, for example, in the Oklahoma City bombing. Car bombs are activated in a variety of ways, including opening the vehicle's doors, starting the engine, remote detonation, depressing the accelerator or brake pedals or simply lighting a fuse or setting a timing device. The gasoline in the vehicle's fuel tank may make the explosion of the bomb more powerful by dispersing and igniting the fuel. (en)
 • Bonba-auto bat eztanda bat sortzeko asmoz leherkariz betetako automobila da. Bonba-autoak, izenak dioen bezala, autoetan prestatu ohi badira ere, mekanismo bera erabili izan da kamioi, motor, bizikleta, etab.ekin. Leherkariak erraz ezkutatzeko aproposa denez, munduko hainbat talde armatu, gerrillari, talde terrorista nahiz armadak erabiltzen dute. Norbanako batzuek ere (1920an, New Yorken anarkistak, kasu) erabili izan dute bonba-autoa. (eu)
 • Un coche bomba o carro bomba es un vehículo automotor (coche, camión, etc.) en cuyo interior se ha colocado una bomba o artefacto explosivo. La técnica del coche bomba suele ser usada por terroristas, narcotraficantes, guerrillas y otros bandas criminales, ya que se desplaza usando su propio mecanismo de transporte, pudiendo transportar una gran cantidad de explosivos sin levantar sospechas, para luego ser detonado en un sitio específico para hacer el máximo daño a una estructura, una barrera, o cometer homicidio. (es)
 • Un véhicule piégé (parfois VBIED, sigle pour la locution anglaise « Vehicle Borne Improvised Explosive Devices ») est un véhicule dans lequel ont été dissimulées des charges explosives afin de commettre un assassinat ou un attentat. Dans le cas d'un attentat, les effets dévastateurs occasionnés, son fort impact psychologique, son faible coût financier et logistique, la difficulté qu'il y a à le détecter, ont fait du véhicule piégé l'une des armes de prédilection des organisations de combattants irréguliers, souvent qualifiés par leurs adversaires de terroristes. (fr)
 • Una autobomba identifica un autoveicolo (generalmente una autovettura) al cui interno viene collocato un ordigno e/o altro materiale esplosivo (per es. il tritolo), la cui detonazione viene realizzata a distanza (di solito attraverso un radiocomando) o all'impatto. Può essere considerato un veicolo da combattimento di fabbricazione artigianale. (it)
 • 車爆弾(くるまばくだん)または自動車爆弾(じどうしゃばくだん)は、自動車に設置された爆発物、または、そのような爆発物が設置された自動車のことを指す。英語では"Car bomb"と言う。同様の意味で、アメリカ軍などでは車両に搭載・設置されたIED(即席爆発装置)の事をVBIED(Vehicle Borne IED/車両運搬式即席爆発装置)と呼んでいる。 (ja)
 • Samochód pułapka – samochód lub inny pojazd z zainstalowaną bombą, którego celem jest zabicie ludzi wewnątrz pojazdu czy też w jego otoczeniu lub wyrządzenie szkody materialnej (np. zniszczenie budynku lub innego mienia). Samochód pułapka jest bronią w zamachach, w aktach terroru oraz działaniach partyzanckich. Samochody pułapki mogą posiadać zegar odmierzający czas do wybuchu lub być zdalnie uruchamiane; samochód taki może być też prowadzony przez zamachowca samobójcę. Pojazd taki może przewozić duże ilości materiałów wybuchowych nie zwracając na siebie podejrzenia. (pl)
 • Een autobom (ook wel vehicle-borne improvised explosive device (VBIED): vert. "door voertuig gedragen geïmproviseerd explosief apparaat") is een explosief waarbij een auto dient als drager of verstopplek en/of ontstekingsmechanisme. De ontsteking kan ook los van het voertuig middels een tijdklok (tijdbom) of afstandsbediening. Bij een zelfmoordaanslag met autobom brengt de bestuurder van het voertuig de bom tot ontploffing nadat hij de auto vlak bij het doelwit heeft gereden; ook wel suicide vehicle-borne improvised explosive device (SVBIED) genoemd. (nl)
 • Um carro-bomba ou carro armadilhado é um automóvel equipado com explosivos que podem ser guiados por um terrorista ou outra pessoa, provocando um ataque suicida, ou acionados por algum dispositivo eletrônico como um detonador à distância ou um "timer". São normalmente utilizados por grupos radicais e forças especiais, principalmente nos países do Oriente Médio, com o objetivo de causar temor e um número expressivo de mortos. Carros-bomba podem ser divididos em duas categorias principais: aqueles usados ​​principalmente para matar os ocupantes do veículo (muitas vezes como um assassinato) e aqueles usados ​​como meio de matar, ferir ou danificar pessoas e edifícios fora do veículo. O último tipo pode ser estacionado (o veículo disfarçando a bomba e permitindo que o homem-bomba fuja), ou o veículo pode ser usado para entregar a bomba (geralmente como parte de um atentado suicida). É comumente usado como arma de terrorismo ou guerrilha para matar pessoas perto do local da explosão ou para danificar edifícios ou outras propriedades. Carros-bomba atuam como seus próprios mecanismos de lançamento e podem transportar uma quantidade relativamente grande de explosivos sem atrair suspeitas. Em veículos e caminhões maiores, pesos de cerca de 7 000 libras (3 200 kg) ou mais foram usados, por exemplo, no atentado de Oklahoma City. Carro-bomba são ativados de várias maneiras, incluindo abrir as portas do veículo, dar partida no motor, detonar remotamente, pressionar o acelerador ou os pedais de freio ou simplesmente acender um fusível ou configurar um dispositivo de cronometragem. A gasolina no tanque de combustível do veículo pode tornar a explosão da bomba mais potente, dispersando e inflamando o combustível. (pt)
 • Bilbomb används för att genomföra lönnmord eller terrorattentat. Om en bilbomb används för att lönnmörda en viss person är ett vanligt tillvägagångssätt att anbringa en sprängladdning i en bils motorrum eller under karossen och med tändmekanismen kopplad till bilens tändning, så att bomben briserar då bilen startas. Om en bilbomb används för att utföra ett terrorattentat kan tillvägagångssättet exempelvis vara sådant att bilen fylls med sprängmedel, varefter gärningsmannen avlägsnar sig och utlöser sprängladdningen medelst fjärrutlösning. (sv)
 • Автомобиль-бомба или автомобильная бомба (англ. Car bomb) — разновидность самодельного взрывного устройства, представляющая собой заминированный автомобиль (он может быть наполнен взрывчаткой, либо же взрывное устройство присоединено к автомобилю каким-либо образом). При этом следует различать случаи, когда целью является убийство тех, кто использует автомобиль, и случаи, когда целью является поражение людей и строений, находящихся вне автомобиля. Во втором случае в зависимости от плана операции по подрыву автомобиля у водителя может как присутствовать возможность покинуть машину (если она припаркована), так и отсутствовать (если он должен находиться за рулём, чтобы осуществить подрыв). Автомобиль-бомба предназначен для уничтожения людей, попадающих в зону поражения, и разрушения зданий (или любой другой собственности), вследствие чего взрывы автомобилей стали характерным почерком как для организованных преступных группировок, так и для партизанских воинских формирований (в некоторых случаях к этому методу могут прибегать даже спецслужбы). Автомобили-бомбы могут перевозить относительно большое количество взрывчатки, не привлекая подозрений и являясь собственно механизмом доставки (так, в грузовике, который взорвался в Оклахома-Сити, было 3200 кг взрывчатых веществ). Теоретически любое действие может быть использовано как триггер для активации бомбы: открытие дверей автомобиля, запуск двигателя, нажатие на педаль газа или тормоза. Автомобиль может быть подорван также при помощи дистанционного детонатора или при срабатывании таймера. (ru)
 • 汽車炸彈一般指安裝於汽車內的炸彈,在受害者不知情的情況下,打開車門或發動汽車後觸發安裝其中之炸藥而引爆;亦有利用汽車的普遍性與機動性,隱藏於路邊或衝過防護線,接近目標而引爆殺傷。常見於暗殺行動和恐怖襲擊。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 155282 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 35432 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1071494560 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • January 2021 (en)
dbp:section
 • yes (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • السيارة مفخخة أو السيارة ملغمة، تعرف أيضا باسم جهاز متفجر مرتجل محمول على مركبة، سيارة بها جهاز مخصص للانفجار. قد تكون السيارة تحتوي على انتحاري أو قد يتم تفجيرها عن بُعد. هي سلاح معروف في عمليات الاغتيال وفي العمليات الإرهابية وحرب العصابات إما لقتل الشخص أو الأشخاص في العجلة المستهدفة أو الأشخاص حول موقع الانفجار أو تدمير المباني المجاورة لموقع الانفجار. (ar)
 • Eine Autobombe dient zur Durchführung eines Mord- oder Terroranschlags mittels in einem Kraftfahrzeug deponierten Sprengstoffs. Sie wird entweder als Mordinstrument gegen einen Insassen des Fahrzeugs oder als Waffe eingesetzt, um Menschen oder Einrichtungen in der Umgebung des explodierenden Fahrzeugs zu schädigen. Autobomben werden auch von Widerstandsgruppen in asymmetrischen Konflikten gegen reguläres Militär eingesetzt. (de)
 • Bonba-auto bat eztanda bat sortzeko asmoz leherkariz betetako automobila da. Bonba-autoak, izenak dioen bezala, autoetan prestatu ohi badira ere, mekanismo bera erabili izan da kamioi, motor, bizikleta, etab.ekin. Leherkariak erraz ezkutatzeko aproposa denez, munduko hainbat talde armatu, gerrillari, talde terrorista nahiz armadak erabiltzen dute. Norbanako batzuek ere (1920an, New Yorken anarkistak, kasu) erabili izan dute bonba-autoa. (eu)
 • Un coche bomba o carro bomba es un vehículo automotor (coche, camión, etc.) en cuyo interior se ha colocado una bomba o artefacto explosivo. La técnica del coche bomba suele ser usada por terroristas, narcotraficantes, guerrillas y otros bandas criminales, ya que se desplaza usando su propio mecanismo de transporte, pudiendo transportar una gran cantidad de explosivos sin levantar sospechas, para luego ser detonado en un sitio específico para hacer el máximo daño a una estructura, una barrera, o cometer homicidio. (es)
 • Un véhicule piégé (parfois VBIED, sigle pour la locution anglaise « Vehicle Borne Improvised Explosive Devices ») est un véhicule dans lequel ont été dissimulées des charges explosives afin de commettre un assassinat ou un attentat. Dans le cas d'un attentat, les effets dévastateurs occasionnés, son fort impact psychologique, son faible coût financier et logistique, la difficulté qu'il y a à le détecter, ont fait du véhicule piégé l'une des armes de prédilection des organisations de combattants irréguliers, souvent qualifiés par leurs adversaires de terroristes. (fr)
 • Una autobomba identifica un autoveicolo (generalmente una autovettura) al cui interno viene collocato un ordigno e/o altro materiale esplosivo (per es. il tritolo), la cui detonazione viene realizzata a distanza (di solito attraverso un radiocomando) o all'impatto. Può essere considerato un veicolo da combattimento di fabbricazione artigianale. (it)
 • 車爆弾(くるまばくだん)または自動車爆弾(じどうしゃばくだん)は、自動車に設置された爆発物、または、そのような爆発物が設置された自動車のことを指す。英語では"Car bomb"と言う。同様の意味で、アメリカ軍などでは車両に搭載・設置されたIED(即席爆発装置)の事をVBIED(Vehicle Borne IED/車両運搬式即席爆発装置)と呼んでいる。 (ja)
 • Samochód pułapka – samochód lub inny pojazd z zainstalowaną bombą, którego celem jest zabicie ludzi wewnątrz pojazdu czy też w jego otoczeniu lub wyrządzenie szkody materialnej (np. zniszczenie budynku lub innego mienia). Samochód pułapka jest bronią w zamachach, w aktach terroru oraz działaniach partyzanckich. Samochody pułapki mogą posiadać zegar odmierzający czas do wybuchu lub być zdalnie uruchamiane; samochód taki może być też prowadzony przez zamachowca samobójcę. Pojazd taki może przewozić duże ilości materiałów wybuchowych nie zwracając na siebie podejrzenia. (pl)
 • Een autobom (ook wel vehicle-borne improvised explosive device (VBIED): vert. "door voertuig gedragen geïmproviseerd explosief apparaat") is een explosief waarbij een auto dient als drager of verstopplek en/of ontstekingsmechanisme. De ontsteking kan ook los van het voertuig middels een tijdklok (tijdbom) of afstandsbediening. Bij een zelfmoordaanslag met autobom brengt de bestuurder van het voertuig de bom tot ontploffing nadat hij de auto vlak bij het doelwit heeft gereden; ook wel suicide vehicle-borne improvised explosive device (SVBIED) genoemd. (nl)
 • Bilbomb används för att genomföra lönnmord eller terrorattentat. Om en bilbomb används för att lönnmörda en viss person är ett vanligt tillvägagångssätt att anbringa en sprängladdning i en bils motorrum eller under karossen och med tändmekanismen kopplad till bilens tändning, så att bomben briserar då bilen startas. Om en bilbomb används för att utföra ett terrorattentat kan tillvägagångssättet exempelvis vara sådant att bilen fylls med sprängmedel, varefter gärningsmannen avlägsnar sig och utlöser sprängladdningen medelst fjärrutlösning. (sv)
 • 汽車炸彈一般指安裝於汽車內的炸彈,在受害者不知情的情況下,打開車門或發動汽車後觸發安裝其中之炸藥而引爆;亦有利用汽車的普遍性與機動性,隱藏於路邊或衝過防護線,接近目標而引爆殺傷。常見於暗殺行動和恐怖襲擊。 (zh)
 • Un cotxe bomba és la combinació d'un vehicle i explosius que són detonats. Normalment són emprats com a arma per a cometre assassinats, en atacs terroristes o en tàctiques de guerra de guerrilla. La intenció que persegueix és la de causar danys materials o la mort de les persones i estructures al voltant de l'àrea de detonació. Donades les característiques dels vehicles (normalment automòbil) aquest tipus de bomba actua com el seu propi mecanisme d'"entrega" i permet carregar gran quantitat d'explosius. Els cotxes bombes poden ser activats de moltes maneres diferents (mitjançant control remot, amb temporitzadors, en obrir les portes del vehicle o accionar qualsevol dels comandaments...). (ca)
 • Bombaŭto, aŭtobombo, aŭ kamionbombo, estas preskaŭ improvizita eksploda aparato metita ene de aŭto aŭ alia simila veturilo kaj tiele ĝi estas detonaciigita. Ĝi estas ofte utiligita kiel armilo por atenco, terorismo aŭ gerilo, por mortigi la uzantojn de la veturilo, homojn proksime de la eksplodejo, aŭ por difekti konstruaĵojn aŭ alian posedaĵon. Aŭtobomboj funkcias per siaj propraj mekanismoj kaj povas porti relative grandan kvanton de eksplodaĵoj sen altirado de suspekto; en pli grandaj veturiloj kaj kamionoj, masoj ĝis 3200 Kg estis jam uzitaj. Aŭtobomboj povas esti aktivigitaj je gamo de manieroj : (eo)
 • A car bomb, lorry bomb, or truck bomb, also known as a vehicle-borne improvised explosive device (VBIED), is an improvised explosive device designed to be detonated in an automobile or other vehicles. Car bombs can be roughly divided into two main categories: those used primarily to kill the occupants of the vehicle (often as an assassination) and those used as a means to kill, injure or damage people and buildings outside the vehicle. The latter type may be parked (the vehicle disguising the bomb and allowing the bomber to get away), or the vehicle might be used to deliver the bomb (often as part of a suicide bombing). (en)
 • Um carro-bomba ou carro armadilhado é um automóvel equipado com explosivos que podem ser guiados por um terrorista ou outra pessoa, provocando um ataque suicida, ou acionados por algum dispositivo eletrônico como um detonador à distância ou um "timer". São normalmente utilizados por grupos radicais e forças especiais, principalmente nos países do Oriente Médio, com o objetivo de causar temor e um número expressivo de mortos. (pt)
 • Автомобиль-бомба или автомобильная бомба (англ. Car bomb) — разновидность самодельного взрывного устройства, представляющая собой заминированный автомобиль (он может быть наполнен взрывчаткой, либо же взрывное устройство присоединено к автомобилю каким-либо образом). При этом следует различать случаи, когда целью является убийство тех, кто использует автомобиль, и случаи, когда целью является поражение людей и строений, находящихся вне автомобиля. (ru)
rdfs:label
 • Car bomb (en)
 • سيارة مفخخة (ar)
 • Cotxe bomba (ca)
 • Autobombe (de)
 • Bombaŭto (eo)
 • Coche bomba (es)
 • Bonba-auto (eu)
 • Véhicule piégé (fr)
 • Bom mobil (in)
 • 車爆弾 (ja)
 • Autobomba (it)
 • 차량 폭탄 (ko)
 • Carro-bomba (pt)
 • Autobom (nl)
 • Samochód pułapka (pl)
 • Автомобиль-бомба (ru)
 • Bilbomb (sv)
 • 汽车炸弹 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:deathCause of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:cause of
is dbp:criminalActivities of
is dbp:deathCause of
is dbp:type of
is dbp:weapon of
is dbp:weapons of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License