A sovereign state, in international law, is a political entity that is represented by one centralized government that has sovereignty over a geographic area. International law defines sovereign states as having a permanent population, defined territory, one government, and the capacity to enter into relations with other sovereign states. It is also normally understood that a sovereign state is neither dependent on nor subjected to any other power or state.

Property Value
dbo:abstract
 • الدولة ذات السيادة (بالإنجليزية: Sovereign state) في القانون الدولي، كيان سياسي تعبر عنه حكومة مركزية لها سيادة على منطقة جغرافية معينة. يُعرِّف القانون الدولي الدولة ذات السيادة بأنها كيان يأوي سكانًا دائمين، ولها حدود جغرافية معروفة، وحكومة واحدة، وقدرة على الدخول في علاقات مع غيرها من الدول ذات السيادة. ومن المفهوم أن الدولة ذات السيادة لا تخضع ولا تعتمد على غيرها من الدول أو القوى. طبقًا للنظرية التصريحية عن الدولة، قد توجد الدولة دون الحصول على اعتراف الدول ذات السيادة الأخرى. ولكن الدول غير المعترف بها ستجد صعوبة في إبرام المعاهدات أو الدخول في العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى. (ar)
 • Un Estat és una àrea geogràfica delimitada i , amb un Govern propi que s'atribueix un poder indiscutible sobre el territori i la població i amb capacitat per a participar en relacions internacionals amb altres Estats. També s'admet de manera generalitzada que per a ser un Estat no s'ha de dependre de cap altre Estat ni estar subjecte a cap altra potència. Tot i que en termes abstractes un Estat sobirà pot existir sense que hagi estat reconegut per altres Estats, els Estats no reconeguts sovint troben dificultats per exercir plenament els poders per a participar en els tractats internacionals i en l'establiment de relacions diplomàtiques amb els altres Estats. (ca)
 • Στο διεθνές δίκαιο, κυρίαρχο κράτος είναι ένα μη φυσικό νομικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύεται από μια κεντρική κυβέρνηση που ασκεί την κυριαρχία της σε μια γεωγραφική περιοχή. Το διεθνές δίκαιο καθορίζει ως κυρίαρχα κράτη, αυτά που διαθέτουν μόνιμο πληθυσμό, ορισμένο έδαφος, μία κυβέρνηση, καθώς και την ικανότητα να συνάπτουν σχέσεις με άλλα κυρίαρχα κράτη. Είναι επίσης κανονικά κατανοητό ότι ένα κράτος δεν είναι ούτε εξαρτάται ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή κράτος. (el)
 • Suverena ŝtato estas ŝtato kun daŭra loĝantaro, difinita teritorio, registaro kaj la kapablo starigi rilatojn kun aliaj suverenaj ŝtatoj. Oni kutime subkomprenas, ke tia ŝtato ne dependas de iu alia ŝtato aŭ potenco. (eo)
 • Un Estado soberano, según la legislación internacional, es una entidad jurídica representada por un gobierno centralizado que tiene soberanía sobre una determinada área geográfica. Las leyes internacionales definen a los Estados soberanos por cuatro condiciones fundamentales: poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de establecer relaciones con otros Estados soberanos.​ Teóricamente también se considera que un Estado soberano no depende ni está sometido a cualquier otro Estado o .​ La existencia o la desaparición de un Estado es una cuestión de hecho.​ Mientras que según la teoría declarativa de los Estados, un Estado soberano puede existir sin ser reconocido por otros Estados soberanos, los Estados no reconocidos a menudo encuentran grandes dificultades para suscribir tratados internacionales en igualdad de condiciones y para establecer relaciones diplomáticas plenas con otros Estados soberanos. (es)
 • Nazioarteko zuzenbidean, estatu burujabea edo estatu independentea —edo, besterik gabe, estatua— lurralde geografiko jakin baten gain burujabetza duen gobernu zentral batek ordezkatutako nortasun juridiko bat da. Nazioarteko legeek estatu burujabeak oinarrizko lau baldintzen arabera zehazten dituzte: biztanleria iraunkor jakin bat, lurralde zehatz bat, gobernu bat eta beste estatu burujabeekin harremanak ezartzeko gaitasuna izatea. Estatu burujabe bat beste estatu edo goi botere baten menpe ez dagoela ere jotzen da. (eu)
 • Un État souverain moderne est un État qui possède quatre propriétés : * une population permanente, * un territoire déterminé, * un gouvernement qui n'est subordonné à aucun autre, * une capacité d'entrer en relations avec les autres États. La France est par exemple un État souverain. Pour ce qui est de la reconnaissance de l'État, « l'existence politique de l'État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États ». Ces dispositions, qui résultent de la Convention de Montevideo de 1933, sont acceptées internationalement comme un droit coutumier. (fr)
 • Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah nonfisik yang diwakili oleh satu yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Hukum internasional mendefinisikan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat. Hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak bergantung pada atau memiliki kekuatan atau lain. Keberadaan atau hilangnya suatu negara adalah . Sedangkan menurut teori deklaratif kenegaraan, sebuah negara berdaulat dapat ada tanpa harus , meskipun jika suatu negara berdiri tanpa pengakuan negara lain akan sering menemukan kesulitan untuk bertindak penuh dalam masalah kekuatan membuat perjanjian dan terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara berdaulat. (in)
 • Uno stato sovrano, nel diritto internazionale, è un'entità giuridica che è rappresentata da un governo centralizzato che ha sovranità su un'area geografica. Il diritto internazionale definisce gli stati sovrani come aventi una popolazione permanente, un territorio definito, un governo e la capacità di entrare in relazione con altri stati sovrani. È anche normalmente inteso che uno stato sovrano non è né dipendente né sottoposto a nessun altro potere o stato. Mentre secondo la teoria dichiarativa dello stato, uno stato sovrano può esistere anche senza essere riconosciuto da altri stati sovrani, gli stati non riconosciuti spesso hanno difficoltà ad esercitare i pieni poteri del trattato e ad impegnarsi in relazioni diplomatiche con altri stati sovrani. (it)
 • 主権国家体制(しゅけんこっかたいせい、(羅: civitas sui iuris)とは、中世における普遍的世界の崩壊にともなって16世紀 - 18世紀のヨーロッパで形成された国家のあり方と世界秩序のことである。 各国の個別性および領域支配を前提とし、ローマ教皇や神聖ローマ皇帝ではなく、君主ないし共和国の主権が最高で絶対な存在とされる。 英仏間で戦われた百年戦争およびドイツを舞台に繰り広げられた三十年戦争を通じて形成され、両戦争によって近代国家のかたちが整えられていった。これが1、2箇所で出現するのではなく、諸国家のシステムとしてヨーロッパ全域で成立した点が重要である。 このシステムは、18世紀 - 19世紀を通じて世界的に拡大し、現代も基本的に踏襲されている世界政治システムである。 (ja)
 • 주권국(主權國) 또는 주권 국가(主權國家)(sovereign state)는 국제법에 따라 중앙정부가 지역에 대한 주권을 가지고 있다고 판단되는 정치적 실체이다.지속적인 인구, 정해진 영토, 단일 정부, 다른 주권국과 관계를 맺을 수 있는 능력으로 규정되어 있다. 즉, 주권 국은 다른 권력이나 국가에 의존하거나 종속되지 않는다고 이해할 수 있다. 국제법 선언적 국가론(declarative theory of statehood)에 따르면, 주권국은 다른 주권국들에 의해 승인 받지 않고도 존재할 수 있다. 알려지지 않은 국가들은 조약을 체결하는 권력을 행사하거나 다른 주권 국가들과 외교 관계를 맺는 것이 어려운 경우가 많다. (ko)
 • A sovereign state, in international law, is a political entity that is represented by one centralized government that has sovereignty over a geographic area. International law defines sovereign states as having a permanent population, defined territory, one government, and the capacity to enter into relations with other sovereign states. It is also normally understood that a sovereign state is neither dependent on nor subjected to any other power or state. According to the declarative theory of statehood, a sovereign state can exist without being recognised by other sovereign states. Unrecognised states will often find it difficult to exercise full treaty-making powers or engage in diplomatic relations with other sovereign states. (en)
 • Een soevereine staat is een staat met een duidelijk aangeduid territorium waarover die staat zowel intern als extern soevereiniteit uitoefent. Verder heeft een soevereine staat een permanente bevolking en een overheid en is hij onafhankelijk van andere staten of landen. Een soevereine staat heeft ook de mogelijkheid om internationale betrekkingen aan te gaan met andere soevereine staten. Normaal gesproken wordt echter de definitie aangehouden dat elke staat die niet afhankelijk is van een andere staat of grootmacht een soevereine staat is. Een soevereine staat hoeft niet noodzakelijkerwijs erkend te worden door andere soevereine staten, maar niet erkende soevereine staten hebben wel meer moeite met het aangaan van Internationale betrekkingen en diplomatieke relaties. (nl)
 • Суверенное государство в международном праве — это полития, представленная одним централизованным правительством, обладающим суверенитетом над определенной территорией. Международное право определяет государства как имеющие постоянное население, определенную территорию, одно правительство и способность вступать в отношения с другими государствами. Обычно также считают, что суверенное государство не зависит ни от какой-либо другой власти или государства и не подвергается их воздействию. Согласно декларативной теории государственности, суверенное государство может существовать, не будучи признанным другими суверенными государствами. Непризнанным государствам часто бывает трудно осуществлять полные договорные полномочия или вступать в дипломатические отношения с другими суверенными государствами. (ru)
 • 主權國家,指擁有獨立主權的国家,是國際社會的最基本成員,在國際法中,主權國家是一個非物質的法律實體,並由一個法定政權做為代表行使國家主權,其统治和管理的权力由该国家或組織的人持有,不受他方影響。 (zh)
 • Суверенна держава — держава, яка має чітко визначену територію, на якій вона здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет, має постійне населення, уряд, не залежить від інших держав, має повноваження і здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами. Крім того, під суверенною зазвичай розуміється держава, яка не залежить від будь-якої іншої держави або об'єднання держав. Хоча в абстрактних термінах суверенна держава може існувати, не бувши визнаною іншими суверенними державами, у світі існують невизнані держави, яким часто буває важко здійснювати повний спектр повноважень щодо укладення договорів і брати участь у дипломатичних відносинах з іншими суверенними державами. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 23604120 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 43756 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985131177 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الدولة ذات السيادة (بالإنجليزية: Sovereign state) في القانون الدولي، كيان سياسي تعبر عنه حكومة مركزية لها سيادة على منطقة جغرافية معينة. يُعرِّف القانون الدولي الدولة ذات السيادة بأنها كيان يأوي سكانًا دائمين، ولها حدود جغرافية معروفة، وحكومة واحدة، وقدرة على الدخول في علاقات مع غيرها من الدول ذات السيادة. ومن المفهوم أن الدولة ذات السيادة لا تخضع ولا تعتمد على غيرها من الدول أو القوى. طبقًا للنظرية التصريحية عن الدولة، قد توجد الدولة دون الحصول على اعتراف الدول ذات السيادة الأخرى. ولكن الدول غير المعترف بها ستجد صعوبة في إبرام المعاهدات أو الدخول في العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى. (ar)
 • Στο διεθνές δίκαιο, κυρίαρχο κράτος είναι ένα μη φυσικό νομικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύεται από μια κεντρική κυβέρνηση που ασκεί την κυριαρχία της σε μια γεωγραφική περιοχή. Το διεθνές δίκαιο καθορίζει ως κυρίαρχα κράτη, αυτά που διαθέτουν μόνιμο πληθυσμό, ορισμένο έδαφος, μία κυβέρνηση, καθώς και την ικανότητα να συνάπτουν σχέσεις με άλλα κυρίαρχα κράτη. Είναι επίσης κανονικά κατανοητό ότι ένα κράτος δεν είναι ούτε εξαρτάται ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή κράτος. (el)
 • Suverena ŝtato estas ŝtato kun daŭra loĝantaro, difinita teritorio, registaro kaj la kapablo starigi rilatojn kun aliaj suverenaj ŝtatoj. Oni kutime subkomprenas, ke tia ŝtato ne dependas de iu alia ŝtato aŭ potenco. (eo)
 • Nazioarteko zuzenbidean, estatu burujabea edo estatu independentea —edo, besterik gabe, estatua— lurralde geografiko jakin baten gain burujabetza duen gobernu zentral batek ordezkatutako nortasun juridiko bat da. Nazioarteko legeek estatu burujabeak oinarrizko lau baldintzen arabera zehazten dituzte: biztanleria iraunkor jakin bat, lurralde zehatz bat, gobernu bat eta beste estatu burujabeekin harremanak ezartzeko gaitasuna izatea. Estatu burujabe bat beste estatu edo goi botere baten menpe ez dagoela ere jotzen da. (eu)
 • Un État souverain moderne est un État qui possède quatre propriétés : * une population permanente, * un territoire déterminé, * un gouvernement qui n'est subordonné à aucun autre, * une capacité d'entrer en relations avec les autres États. La France est par exemple un État souverain. Pour ce qui est de la reconnaissance de l'État, « l'existence politique de l'État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États ». Ces dispositions, qui résultent de la Convention de Montevideo de 1933, sont acceptées internationalement comme un droit coutumier. (fr)
 • 主権国家体制(しゅけんこっかたいせい、(羅: civitas sui iuris)とは、中世における普遍的世界の崩壊にともなって16世紀 - 18世紀のヨーロッパで形成された国家のあり方と世界秩序のことである。 各国の個別性および領域支配を前提とし、ローマ教皇や神聖ローマ皇帝ではなく、君主ないし共和国の主権が最高で絶対な存在とされる。 英仏間で戦われた百年戦争およびドイツを舞台に繰り広げられた三十年戦争を通じて形成され、両戦争によって近代国家のかたちが整えられていった。これが1、2箇所で出現するのではなく、諸国家のシステムとしてヨーロッパ全域で成立した点が重要である。 このシステムは、18世紀 - 19世紀を通じて世界的に拡大し、現代も基本的に踏襲されている世界政治システムである。 (ja)
 • 주권국(主權國) 또는 주권 국가(主權國家)(sovereign state)는 국제법에 따라 중앙정부가 지역에 대한 주권을 가지고 있다고 판단되는 정치적 실체이다.지속적인 인구, 정해진 영토, 단일 정부, 다른 주권국과 관계를 맺을 수 있는 능력으로 규정되어 있다. 즉, 주권 국은 다른 권력이나 국가에 의존하거나 종속되지 않는다고 이해할 수 있다. 국제법 선언적 국가론(declarative theory of statehood)에 따르면, 주권국은 다른 주권국들에 의해 승인 받지 않고도 존재할 수 있다. 알려지지 않은 국가들은 조약을 체결하는 권력을 행사하거나 다른 주권 국가들과 외교 관계를 맺는 것이 어려운 경우가 많다. (ko)
 • Een soevereine staat is een staat met een duidelijk aangeduid territorium waarover die staat zowel intern als extern soevereiniteit uitoefent. Verder heeft een soevereine staat een permanente bevolking en een overheid en is hij onafhankelijk van andere staten of landen. Een soevereine staat heeft ook de mogelijkheid om internationale betrekkingen aan te gaan met andere soevereine staten. Normaal gesproken wordt echter de definitie aangehouden dat elke staat die niet afhankelijk is van een andere staat of grootmacht een soevereine staat is. Een soevereine staat hoeft niet noodzakelijkerwijs erkend te worden door andere soevereine staten, maar niet erkende soevereine staten hebben wel meer moeite met het aangaan van Internationale betrekkingen en diplomatieke relaties. (nl)
 • 主權國家,指擁有獨立主權的国家,是國際社會的最基本成員,在國際法中,主權國家是一個非物質的法律實體,並由一個法定政權做為代表行使國家主權,其统治和管理的权力由该国家或組織的人持有,不受他方影響。 (zh)
 • Un Estat és una àrea geogràfica delimitada i , amb un Govern propi que s'atribueix un poder indiscutible sobre el territori i la població i amb capacitat per a participar en relacions internacionals amb altres Estats. (ca)
 • Un Estado soberano, según la legislación internacional, es una entidad jurídica representada por un gobierno centralizado que tiene soberanía sobre una determinada área geográfica. Las leyes internacionales definen a los Estados soberanos por cuatro condiciones fundamentales: poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de establecer relaciones con otros Estados soberanos.​ Teóricamente también se considera que un Estado soberano no depende ni está sometido a cualquier otro Estado o .​ (es)
 • A sovereign state, in international law, is a political entity that is represented by one centralized government that has sovereignty over a geographic area. International law defines sovereign states as having a permanent population, defined territory, one government, and the capacity to enter into relations with other sovereign states. It is also normally understood that a sovereign state is neither dependent on nor subjected to any other power or state. (en)
 • Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah nonfisik yang diwakili oleh satu yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Hukum internasional mendefinisikan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat. Hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak bergantung pada atau memiliki kekuatan atau lain. (in)
 • Uno stato sovrano, nel diritto internazionale, è un'entità giuridica che è rappresentata da un governo centralizzato che ha sovranità su un'area geografica. Il diritto internazionale definisce gli stati sovrani come aventi una popolazione permanente, un territorio definito, un governo e la capacità di entrare in relazione con altri stati sovrani. È anche normalmente inteso che uno stato sovrano non è né dipendente né sottoposto a nessun altro potere o stato. (it)
 • Суверенное государство в международном праве — это полития, представленная одним централизованным правительством, обладающим суверенитетом над определенной территорией. Международное право определяет государства как имеющие постоянное население, определенную территорию, одно правительство и способность вступать в отношения с другими государствами. Обычно также считают, что суверенное государство не зависит ни от какой-либо другой власти или государства и не подвергается их воздействию. (ru)
 • Суверенна держава — держава, яка має чітко визначену територію, на якій вона здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет, має постійне населення, уряд, не залежить від інших держав, має повноваження і здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами. (uk)
rdfs:label
 • دولة ذات سيادة (ar)
 • Estat (ca)
 • Sovereign state (en)
 • Κυρίαρχο κράτος (el)
 • Suverena ŝtato (eo)
 • Estado soberano (es)
 • Estatu burujabe (eu)
 • État souverain (fr)
 • Negara berdaulat (in)
 • Stato sovrano (it)
 • 主権国家体制 (ja)
 • 주권국 (ko)
 • Soevereine staat (nl)
 • Teoria constitutiva do Estado (pt)
 • Суверенное государство (ru)
 • Суверенна держава (uk)
 • 主权国家 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:governmentType of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:countryType of
is dbp:establishedTitle of
is dbp:governmentType of
is dbp:label of
is dbp:membership of
is dbp:status of
is dbp:statusText of
is dbp:subdivisionType of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of