A prototype is an early sample, model, or release of a product built to test a concept or process. It is a term used in a variety of contexts, including semantics, design, electronics, and software programming. A prototype is generally used to evaluate a new design to enhance precision by system analysts and users. Prototyping serves to provide specifications for a real, working system rather than a theoretical one. In some design workflow models, creating a prototype (a process sometimes called materialization) is the step between the formalization and the evaluation of an idea.

Property Value
dbo:abstract
 • نموذج مبدئي قد تكون عينة مبدئية، مجسم، أو إطلاق منتج لبناء تجربة لإختبار مفهوم وأساس الفكرة أو العملية أو لتمثل شيئاً سيتم انتاجه. وهو مصطلح يستخدم في العديد من السياقات، والتي تضم علم المعاني، التصميم، الإلكترونيات نمذجة البرمجيات. النموذج المبدئي مصمم لإختبار ولتجربة تصميم جديد ولتحسين الضبط بتحليل المستخدمين والأنظمة. النمذجة المبدئية تهدف إلى إعطاء مواصفات حقيقة لنظام العمل بدلاً عن النموذج النظري.في نماذج سير العمل إنشاء النماذج المبدئية (العملية أو في بعض الأحيان تسمى التجسيد) هي الخطوة بين هيكلة وتقييم الفكرة. (ar)
 • Prototyp (z řeckého prótos, první, a typos, ražba) je vzorový, pokusný první výrobek nebo vůbec příkladný exemplář nějaké třídy věcí. Tak byla Eiffelova věž v Paříži (1889) prototypem ocelové rozhledny 19. století, podle něhož se stavěla i petřínská rozhledna v Praze (1891). Navrženou novinku, nový typ nějakého průmyslového výrobku, je třeba vyzkoušet dřív, než se rozhodne o její výrobě nebo než se výroba rozběhne. Proto se nejprve staví např. zmenšené modely, ale pak se musí přikročit k výrobě funkčního prototypu. Ta je pochopitelně náročná, protože pro ni ještě nejsou k dispozici výrobní nástroje hromadné výroby, ale musí se vyrábět více méně „ručně“ v několika málo kusech. Pro výrobu modelu či prototypu lze využít také 3D tisk, který je však potřeba ještě povrchově opracovat, proto je nejvhodnějším řešením využít služeb prototypovacího studia, které má přístup k široké škále technologií a nespoléhá jen na jeden typ 3D tiskáren. V softwarovém inženýrství je prototyp kus kódu (rutina), z níž se různými změnami „klonují“ další. Tím se ušetří mnoho času na psaní, ale hlavně na ladění, protože původní základ je už odladěn a vyzkoušen. Softwarové prototypování – vytváření prototypů (neúplných verzí) počítačových programů – je jednou ze součástí vývojového cyklu softwaru. V sémantice se prototypem rozumí vzorný příklad nějaké významové kategorie, s nímž se pak porovnávají další významy a podle jejich blízkosti rozhoduje, zda do téže kategorie také patří. V metrologii se prototypem rozumí vzorová realizace měrné jednotky, například prototypový kilogram z platinového iridia, umístěný v Pařížském Bureau des poids et mesures. Tam je umístěn i prototypový metr, tyč se dvěma ryskami, který je však jako normál od roku 1983 nahrazen novou, fyzikální definicí metru. (cs)
 • Prototipo (normotipo) signifas primitivan tipon, unutempan modelon aŭ unuan ekzempleron de io ekz. prototipon de softvaro, varo kiel aŭtomobilo, aviadilo. La prototipoj servas por eksperimenti, elprovi nove evoluigitajn ekzemplerojn, malkovri ties mankojn, nesufiĉecon ks. kaj por eluzi la ricevitajn spertojn por perfektigi la prototipon kaj igi ĝin preta por seria produkto. (eo)
 • A prototype is an early sample, model, or release of a product built to test a concept or process. It is a term used in a variety of contexts, including semantics, design, electronics, and software programming. A prototype is generally used to evaluate a new design to enhance precision by system analysts and users. Prototyping serves to provide specifications for a real, working system rather than a theoretical one. In some design workflow models, creating a prototype (a process sometimes called materialization) is the step between the formalization and the evaluation of an idea. A prototype can also mean a typical example of something such as in the use of the derivation 'prototypical'. This is a useful term in identifying objects, behaviours and concepts which are considered the accepted norm and is analogous with terms such as stereotypes and archetypes. The word prototype derives from the Greek πρωτότυπον prototypon, "primitive form", neutral of πρωτότυπος prototypos, "original, primitive", from πρῶτος protos, "first" and τύπος typos, "impression". (en)
 • Ein Prototyp (gr. protos ,der Erste‘ und typos ,Urbild, Vorbild‘) stellt in der Technik ein für die jeweiligen Zwecke funktionsfähiges, oft aber auch vereinfachtes Versuchsmodell eines geplanten Produktes oder Bauteils dar. Es kann dabei nur rein äußerlich oder auch technisch dem Endprodukt entsprechen. Ein Prototyp dient oft als Vorbereitung einer Serienproduktion, kann aber auch als Einzelstück geplant sein, das nur ein bestimmtes Konzept illustrieren soll. Mit dem Prototyp wird einerseits die Tauglichkeit, andererseits die Akzeptanz geprüft. Entsprechend ist der Prototyp auch ein wesentlicher Entwicklungsschritt im Rahmen des Designs und wird nicht nur in technischen Zusammenhängen genutzt. Prototyping bezeichnet dabei verschiedene moderne Verfahren der Prototypenherstellung. (de)
 • Estos permiten testar el objeto antes de que entre en producción, detectar errores, deficiencias, etc. Cuando el prototipo está suficientemente perfeccionado en todos los sentidos requeridos y alcanza las metas para las que fue pensado, el objeto puede empezar a producirse. (es)
 • Prototipoa produktu baten lehen alea da, teknika, funtzionamendu eta merkatuan izango duen harreraren aldetik probak egiteko erabiltzen dena, akatsak zuzendu eta hobekuntzak burutu ondoren, . (eu)
 • Purwarupa (bahasa Inggris: prototype) atau arketipe adalah rupa yang pertama atau rupa awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah entitas. Dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal. Contoh proses kerja permbuatan prototipe sebuah produk yang berupa makanan adalah sebagai berikut: •Menentukan jenis produk makanan-nya, misalnya produk makanan yang terbuat dari bahan dasar singkong, berupa keripik. •Membuat prototipe atau contoh dari makanan yang akan dibuat. Pembuat bisa membuatnya dalam beberapa jenis agar bisa dengan langsung menentukan tipe mana yang akan diproduksi. •Mengevaluasi prototipe,pada tahapan ini contoh-contoh makanan yang telah dibuat sebelumnya sudah ditentukan menjadi produk makanan milik sendiri, sekarang sudah siap untuk dilanjutkan ke tahapan produksi. (in)
 • Dans le domaine de l'industrie et plus généralement de la recherche et développement (R&D), un prototype est selon la définition de l'OCDE « un modèle original qui possède toutes les qualités techniques et toutes les caractéristiques de fonctionnement d'un nouveau produit. (...) », mais il s'agit aussi parfois d'un exemplaire incomplet (et non définitif) de ce que pourra être un produit (éventuellement de type logiciel, ou de type « service ») ou un objet matériel final. Le prototype matérialise une étape d'évolution d'un projet, souvent pour démontrer ou infirmer le bien-fondé d'un ou plusieurs concept(s) mis en jeu dans ce projet, avant toute valorisation commerciale. (fr)
 • Il prototipo è il modello originale o il primo esemplare di un manufatto, rispetto a una sequenza di eguali o similari realizzazioni successive. Normalmente costruito in modo artigianale e in scala 1:1, sul prototipo verranno effettuati collaudi, modifiche e perfezionamenti, fino al prototipo definitivo, da avviare alla produzione in serie. Il termine — prevalentemente utilizzato in riferimento a congegni, macchinari e veicoli — deriva dal greco πρωτότυπος, composto di πρωτο, "precedente, primario" e τύπος, "tipo". Il prototipo può essere concettuale, funzionale, tecnico o di preserie, e in ogni caso può svolgere funzioni differenti nell'azienda: può servire per valutare costi, tempi di ciclo, risposta del mercato e così via. Il prototipo non è una necessità avvertita solo dalle moderne aziende. Il ricorso al prototipo è, infatti, un'esigenza sentita sin dall'antichità, quando ci si poteva affidare solo a carta e attrezzi da disegno, per cui la realizzazione del prototipo permetteva di effettuare importanti osservazioni sul progetto in corso. (it)
 • プロトタイプ(英: prototype)は、デモンストレーション目的や新技術・新機構の検証、試験、量産前での問題点の洗い出しのために設計・仮組み・製造された原型機・原型回路・コンピュータプログラムのことを指す。 「プロトタイプ」(原型)という言葉の原義的には、量産モデルに発展させることが前提、ないし少なくともそのつもりはあるという点が、実験機や試験機や試作機(車)などと異なるが、たとえば制式(正式)採用を決定するコンペで敗れるなどして結局量産されないこともままあり、厳密な区別は無い。 (ja)
 • 프로토타입(prototype)은 원래의 형태 또는 전형적인 예, 기초 또는 표준이다. 시제품이 나오기 전의 제품의 원형으로 개발검증과 양산 검증을 거쳐야 이 될 수 있다. 프로토타입은 '정보시스템의 미완성 버전 또는 중요한 기능들이 포함되어 있는 시스템의 초기모델'이다. 이 프로토타입은 사용자의 모든 요구사항이 정확하게 반영할 때까지 계속해서 개선/보완 된다. 실제로 많은 애플리케이션들이 지속적인 프로토타입의 확장과 보강을 통해 최종 설계가 승인된다. 프로토타입이라는 낱말은 원초적 형태라는 뜻의 그리스어 낱말 πρωτότυπον (프로토타이폰)에서 왔다. 이는 원초적이라는 뜻의 πρωτότυπος (프로토타이포스)의 중간음에서 온 것으로, 더 들어가서 "최초의"라는 뜻의 πρῶτος(프로토스)와 "인상"이라는 뜻의 τύπος(타이포스)에서 비롯된 것이다. (ko)
 • Een prototype is een vroeg model van een product, handgemaakt of via rapid prototyping, waarmee optredende krachten, de werking of passing van onderdelen wordt getest en de productie wordt voorbereid. Prototypen worden in allerlei disciplines toegepast. De eisen aan de prototypen verschillen per productsoort. In de auto- en motorindustrie worden bijvoorbeeld vermogens- en temperatuurtesten uitgevoerd. Verschillende prototypen komen steeds dichter bij de uiteindelijke productiefase. Diverse klassen in de autosport en motorsport zijn uitsluitend opengesteld voor prototypen, zoals de Formule 1 en het wereldkampioenschap wegrace. Dit biedt de fabrikanten de mogelijkheid steeds nieuwe technieken te beproeven, die in latere productiemodellen toegepast kunnen worden. In andere klassen zijn prototypen juist verboden. Race-auto's en motorfietsen moeten gehomologeerd zijn, dat wil zeggen dat er een bepaald aantal van verkocht moet zijn voordat men ermee mag deelnemen aan wedstrijden. Dit is weer zinvol om de sport betaalbaar te houden voor deelnemers die niet over een miljoenenbudget beschikken. (nl)
 • Protótipo é um produto de trabalho da fase de testes e/ou planejamento de um projeto. Pode se referir a um automóvel (como um carro conceptual), avião, nave espacial, navio ou qualquer outra embarcação, veículo de transporte, moveis ou produto da engenharia, como, por exemplo, um porto ou uma usina hidrelétrica, uma turbina, uma bomba hidráulica, etc. Geralmente estes produtos são testados antes em modelos físicos, em laboratórios especializados de aerodinâmica ou de hidrodinâmica.A grande diferença desse elemento para uma maquete, é que a maquete seria em miniatura e o protótipo é em tamanho real. Na Engenharia de Software, protótipo é um sistema/modelo (um website ou outro software) sem funcionalidades inteligentes (acesso a banco de dados, por exemplo), podendo conter apenas funcionalidades gráficas. Utilizado para fins de ilustração e melhor entendimento, geralmente em reuniões entre a equipe de Análise de Sistemas e o contratante. (pt)
 • Prototyp – pierwotne, najwcześniejsze urządzenie, obwód lub program zaprojektowany i zbudowany w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego. Podczas budowy prototypu inżynierowie wprowadzają pierwszy raz w życie swoje nowe pomysły. Jeżeli uda się zbudować działający prototyp, można przystąpić do budowy finalnego urządzenia. Często podczas projektowania niektóre rzeczywiste zjawiska związane z konstrukcją zostają pominięte. Prototyp pozwala na odkrycie ich nieznanego wpływu i wprowadzenie korekt. Jeżeli pierwszy prototyp nie jest udany, to buduje się kolejne, aż do uzyskania urządzenia spełniającego założenia. Prototyp może fizycznie bardzo różnić się od ostatecznego urządzenia, jeżeli chcemy sprawdzić tylko pewną jego cechę. Ujawnione w trakcie testów stoczniowych i służby wady konstrukcyjne okrętu prototypowego, są sukcesywnie poprawiane w kolejnych jednostkach danego typu. (pl)
 • Прототипи́рование (англ. prototyping от др.-греч. πρῶτος — первый и τύπος — отпечаток, оттиск; первообраз) — быстрая «черновая» реализация базовой функциональности для анализа работы системы в целом.На этапе прототипирования малыми усилиями создается работающая система (возможно неэффективно, с ошибками, и не в полной мере). Во время прототипирования видна более детальная картина устройства системы. Используется в машино- и приборостроении, программировании и во многих других областях техники.Прототипирование, по мнению некоторых разработчиков, является самым важным этапом разработки. После этапа прототипирования обязательно следуют этапы пересмотра архитектуры системы, разработки, реализации и тестирования конечного продукта. Прототипирование не обязательно выполняется в рамках тех же технологий, что и разрабатываемая система. Как правило, прототип становится приложением к техническому заданию. Качества, которыми должен обладать эффективный прототип: * Этап создания прототипа не должен быть затяжным. * Эффективные прототипы являются одноразовыми. Они предназначены для того чтобы донести идею до заинтересованного лица. После того как идея была донесена, прототип может быть отвергнут. * Эффективные прототипы являются сфокусированными, это означает что следует обращать внимание на сложные части при создании прототипов. Необходимо найти взаимодействия, которые давно известны в теории * Необходимо обращать внимание на элементы взаимодействия, которые принесут пользу вашему продукту. (ru)
 • Prototyp (av grekiskans protos, först och typos, form) är en urtyp, urbild, första förebild eller grundform av något. En prototyp kan vara en förlaga eller testmodell som används vid utvecklingen av en produkt, exempelvis inom design, elektronik eller mjukvaruutveckling. Den är till för att underlätta kommunikation och visualisering av idéer, detta för att undersöka olika lösningar, väga fördelar mot nackdelar samt att upptäcka brister och fallgropar innan produkten sätts i produktion. En prototyp behöver varken fungera eller vara skalenlig. Den kan ibland vara ett tomt skelett och enbart fokusera på ett fåtal aspekter av den tilltänkta produkten. Det finns många andra varianter av prototyper. Ordet prototyp säger ingenting om hur långt i utvecklingsprocessen en produkt befinner sig utan markerar enbart att det handlar om en förlaga. (sv)
 • Прототип (техніка) (грец. πρωτότυπον) — працююча модель, дослідний зразок технічного пристрою, механізму, машини або деталі, створений для перевірки базової функціональності та для тестування концепції або працездатності роботи системи в цілому. На етапі прототипування малими зусиллями створюється найпростіша система (зразок) (можливо неефективно, з помилками, і не в повній мірі), яка працює. При розробці деяких моделей робочих механізмів створення прототипу (процес іноді називають матеріалізацією) є кроком між формалізацією та оцінкою ідеї щодо винаходу нового зразка техніки. (uk)
 • 原型(英語:Prototype)是指某种新技术在投入量产之前的所作的模型,用以检测产品质素,保障正常运行。在电子技术、机械工程、车辆工程、航空工程及建築工程等方面广泛运用,实验产品相应地被称为样机,样车等。广义上来讲,通过计算机模拟技术也可以实现这一目的。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 72718 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 25701 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984732678 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • نموذج مبدئي قد تكون عينة مبدئية، مجسم، أو إطلاق منتج لبناء تجربة لإختبار مفهوم وأساس الفكرة أو العملية أو لتمثل شيئاً سيتم انتاجه. وهو مصطلح يستخدم في العديد من السياقات، والتي تضم علم المعاني، التصميم، الإلكترونيات نمذجة البرمجيات. النموذج المبدئي مصمم لإختبار ولتجربة تصميم جديد ولتحسين الضبط بتحليل المستخدمين والأنظمة. النمذجة المبدئية تهدف إلى إعطاء مواصفات حقيقة لنظام العمل بدلاً عن النموذج النظري.في نماذج سير العمل إنشاء النماذج المبدئية (العملية أو في بعض الأحيان تسمى التجسيد) هي الخطوة بين هيكلة وتقييم الفكرة. (ar)
 • Prototipo (normotipo) signifas primitivan tipon, unutempan modelon aŭ unuan ekzempleron de io ekz. prototipon de softvaro, varo kiel aŭtomobilo, aviadilo. La prototipoj servas por eksperimenti, elprovi nove evoluigitajn ekzemplerojn, malkovri ties mankojn, nesufiĉecon ks. kaj por eluzi la ricevitajn spertojn por perfektigi la prototipon kaj igi ĝin preta por seria produkto. (eo)
 • Estos permiten testar el objeto antes de que entre en producción, detectar errores, deficiencias, etc. Cuando el prototipo está suficientemente perfeccionado en todos los sentidos requeridos y alcanza las metas para las que fue pensado, el objeto puede empezar a producirse. (es)
 • Prototipoa produktu baten lehen alea da, teknika, funtzionamendu eta merkatuan izango duen harreraren aldetik probak egiteko erabiltzen dena, akatsak zuzendu eta hobekuntzak burutu ondoren, . (eu)
 • プロトタイプ(英: prototype)は、デモンストレーション目的や新技術・新機構の検証、試験、量産前での問題点の洗い出しのために設計・仮組み・製造された原型機・原型回路・コンピュータプログラムのことを指す。 「プロトタイプ」(原型)という言葉の原義的には、量産モデルに発展させることが前提、ないし少なくともそのつもりはあるという点が、実験機や試験機や試作機(車)などと異なるが、たとえば制式(正式)採用を決定するコンペで敗れるなどして結局量産されないこともままあり、厳密な区別は無い。 (ja)
 • 프로토타입(prototype)은 원래의 형태 또는 전형적인 예, 기초 또는 표준이다. 시제품이 나오기 전의 제품의 원형으로 개발검증과 양산 검증을 거쳐야 이 될 수 있다. 프로토타입은 '정보시스템의 미완성 버전 또는 중요한 기능들이 포함되어 있는 시스템의 초기모델'이다. 이 프로토타입은 사용자의 모든 요구사항이 정확하게 반영할 때까지 계속해서 개선/보완 된다. 실제로 많은 애플리케이션들이 지속적인 프로토타입의 확장과 보강을 통해 최종 설계가 승인된다. 프로토타입이라는 낱말은 원초적 형태라는 뜻의 그리스어 낱말 πρωτότυπον (프로토타이폰)에서 왔다. 이는 원초적이라는 뜻의 πρωτότυπος (프로토타이포스)의 중간음에서 온 것으로, 더 들어가서 "최초의"라는 뜻의 πρῶτος(프로토스)와 "인상"이라는 뜻의 τύπος(타이포스)에서 비롯된 것이다. (ko)
 • Прототип (техніка) (грец. πρωτότυπον) — працююча модель, дослідний зразок технічного пристрою, механізму, машини або деталі, створений для перевірки базової функціональності та для тестування концепції або працездатності роботи системи в цілому. На етапі прототипування малими зусиллями створюється найпростіша система (зразок) (можливо неефективно, з помилками, і не в повній мірі), яка працює. При розробці деяких моделей робочих механізмів створення прототипу (процес іноді називають матеріалізацією) є кроком між формалізацією та оцінкою ідеї щодо винаходу нового зразка техніки. (uk)
 • 原型(英語:Prototype)是指某种新技术在投入量产之前的所作的模型,用以检测产品质素,保障正常运行。在电子技术、机械工程、车辆工程、航空工程及建築工程等方面广泛运用,实验产品相应地被称为样机,样车等。广义上来讲,通过计算机模拟技术也可以实现这一目的。 (zh)
 • Prototyp (z řeckého prótos, první, a typos, ražba) je vzorový, pokusný první výrobek nebo vůbec příkladný exemplář nějaké třídy věcí. Tak byla Eiffelova věž v Paříži (1889) prototypem ocelové rozhledny 19. století, podle něhož se stavěla i petřínská rozhledna v Praze (1891). V sémantice se prototypem rozumí vzorný příklad nějaké významové kategorie, s nímž se pak porovnávají další významy a podle jejich blízkosti rozhoduje, zda do téže kategorie také patří. (cs)
 • Ein Prototyp (gr. protos ,der Erste‘ und typos ,Urbild, Vorbild‘) stellt in der Technik ein für die jeweiligen Zwecke funktionsfähiges, oft aber auch vereinfachtes Versuchsmodell eines geplanten Produktes oder Bauteils dar. Es kann dabei nur rein äußerlich oder auch technisch dem Endprodukt entsprechen. Ein Prototyp dient oft als Vorbereitung einer Serienproduktion, kann aber auch als Einzelstück geplant sein, das nur ein bestimmtes Konzept illustrieren soll. Mit dem Prototyp wird einerseits die Tauglichkeit, andererseits die Akzeptanz geprüft. Entsprechend ist der Prototyp auch ein wesentlicher Entwicklungsschritt im Rahmen des Designs und wird nicht nur in technischen Zusammenhängen genutzt. (de)
 • A prototype is an early sample, model, or release of a product built to test a concept or process. It is a term used in a variety of contexts, including semantics, design, electronics, and software programming. A prototype is generally used to evaluate a new design to enhance precision by system analysts and users. Prototyping serves to provide specifications for a real, working system rather than a theoretical one. In some design workflow models, creating a prototype (a process sometimes called materialization) is the step between the formalization and the evaluation of an idea. (en)
 • Dans le domaine de l'industrie et plus généralement de la recherche et développement (R&D), un prototype est selon la définition de l'OCDE « un modèle original qui possède toutes les qualités techniques et toutes les caractéristiques de fonctionnement d'un nouveau produit. (...) », mais il s'agit aussi parfois d'un exemplaire incomplet (et non définitif) de ce que pourra être un produit (éventuellement de type logiciel, ou de type « service ») ou un objet matériel final. (fr)
 • Purwarupa (bahasa Inggris: prototype) atau arketipe adalah rupa yang pertama atau rupa awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah entitas. Dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal. Contoh proses kerja permbuatan prototipe sebuah produk yang berupa makanan adalah sebagai berikut: •Menentukan jenis produk makanan-nya, misalnya produk makanan yang terbuat dari bahan dasar singkong, berupa keripik. (in)
 • Il prototipo è il modello originale o il primo esemplare di un manufatto, rispetto a una sequenza di eguali o similari realizzazioni successive. Normalmente costruito in modo artigianale e in scala 1:1, sul prototipo verranno effettuati collaudi, modifiche e perfezionamenti, fino al prototipo definitivo, da avviare alla produzione in serie. Il termine — prevalentemente utilizzato in riferimento a congegni, macchinari e veicoli — deriva dal greco πρωτότυπος, composto di πρωτο, "precedente, primario" e τύπος, "tipo". (it)
 • Een prototype is een vroeg model van een product, handgemaakt of via rapid prototyping, waarmee optredende krachten, de werking of passing van onderdelen wordt getest en de productie wordt voorbereid. Prototypen worden in allerlei disciplines toegepast. De eisen aan de prototypen verschillen per productsoort. In de auto- en motorindustrie worden bijvoorbeeld vermogens- en temperatuurtesten uitgevoerd. Verschillende prototypen komen steeds dichter bij de uiteindelijke productiefase. (nl)
 • Prototyp – pierwotne, najwcześniejsze urządzenie, obwód lub program zaprojektowany i zbudowany w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego. Podczas budowy prototypu inżynierowie wprowadzają pierwszy raz w życie swoje nowe pomysły. Jeżeli uda się zbudować działający prototyp, można przystąpić do budowy finalnego urządzenia. Często podczas projektowania niektóre rzeczywiste zjawiska związane z konstrukcją zostają pominięte. Prototyp pozwala na odkrycie ich nieznanego wpływu i wprowadzenie korekt. Jeżeli pierwszy prototyp nie jest udany, to buduje się kolejne, aż do uzyskania urządzenia spełniającego założenia. Prototyp może fizycznie bardzo różnić się od ostatecznego urządzenia, jeżeli chcemy sprawdzić tylko pewną jego cechę. Ujawnione w trakcie testów stoczniowych i sł (pl)
 • Прототипи́рование (англ. prototyping от др.-греч. πρῶτος — первый и τύπος — отпечаток, оттиск; первообраз) — быстрая «черновая» реализация базовой функциональности для анализа работы системы в целом.На этапе прототипирования малыми усилиями создается работающая система (возможно неэффективно, с ошибками, и не в полной мере). Во время прототипирования видна более детальная картина устройства системы. Используется в машино- и приборостроении, программировании и во многих других областях техники.Прототипирование, по мнению некоторых разработчиков, является самым важным этапом разработки. После этапа прототипирования обязательно следуют этапы пересмотра архитектуры системы, разработки, реализации и тестирования конечного продукта. (ru)
 • Protótipo é um produto de trabalho da fase de testes e/ou planejamento de um projeto. Pode se referir a um automóvel (como um carro conceptual), avião, nave espacial, navio ou qualquer outra embarcação, veículo de transporte, moveis ou produto da engenharia, como, por exemplo, um porto ou uma usina hidrelétrica, uma turbina, uma bomba hidráulica, etc. Geralmente estes produtos são testados antes em modelos físicos, em laboratórios especializados de aerodinâmica ou de hidrodinâmica.A grande diferença desse elemento para uma maquete, é que a maquete seria em miniatura e o protótipo é em tamanho real. (pt)
 • Prototyp (av grekiskans protos, först och typos, form) är en urtyp, urbild, första förebild eller grundform av något. En prototyp kan vara en förlaga eller testmodell som används vid utvecklingen av en produkt, exempelvis inom design, elektronik eller mjukvaruutveckling. Den är till för att underlätta kommunikation och visualisering av idéer, detta för att undersöka olika lösningar, väga fördelar mot nackdelar samt att upptäcka brister och fallgropar innan produkten sätts i produktion. (sv)
rdfs:label
 • نموذج مبدئي (ar)
 • Prototip (tecnologia) (ca)
 • Prototyp (cs)
 • Prototype (en)
 • Prototyp (Technik) (de)
 • Prototipo (eo)
 • Prototipo (es)
 • Prototipo (eu)
 • Prototype (fr)
 • Purwarupa (in)
 • Prototipo (it)
 • プロトタイプ (ja)
 • 프로토타입 (ko)
 • Prototype (nl)
 • Prototyp (pl)
 • Protótipo (pt)
 • Прототипирование (ru)
 • Prototyp (sv)
 • Прототип (техніка) (uk)
 • 原型 (工程) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:class of
is dbo:manufacturer of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:class of
is dbp:data of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:manufacturer of
is dbp:production of
is dbp:products of
is dbp:services of
is dbp:status of
is dbp:type of
is dbp:variants of
is foaf:primaryTopic of