As a means of recording the passage of time, the 14th century was a century lasting from January 1, 1301, to December 31, 1400. It is estimated that the century witnessed the death of more than 45 million lives from political and natural disasters in both Europe and the Mongol Empire. West Africa and Indian Subcontinent experienced economic growth and prosperity.

Property Value
dbo:abstract
 • القرن 14 هو القرن الذي بدأ بالعام 1301 وانتهى بنهاية العام 1400، وكانت هذه الفترة جزء من العصور الوسطى. (ar)
 • Čtrnácté století je období mezi 1. lednem 1301 a 31. prosincem 1400 našeho letopočtu. Jedná se o čtvrté století druhého tisíciletí. Kvůli silnému ochlazení zasáhla Evropu v tomto období série hladomorů následovaná epidemiemi moru, který se do Evropy v polovině století rozšířil z Asie. V roce 1337 se mezi francouzským a anglickým královstvím rozhořela stoletá válka. Severoitalská města se v tomto věku stala kolébkou renesance. V Číně došlo v polovině 14. století v důsledku povstání rudých turbanů k pádu dynastie Jüan, která byla nahrazena dynastií Ming. Ve střední Asii pak došlo k zeslábnutí Zlaté Hordy a k rozpadu dalších nástupců Mongolské říše, Ílchanátu a Čagatajského chanátu. (cs)
 • El segle xiv, que comprèn els anys entre 1301 i 1400, és el darrer període de la baixa edat mitjana i suposa un temps de crisi generalitzada que prepara el canvi d'època. Així, a una davallada demogràfica se suma l'esfondrament del feudalisme, la pugna entre estats cada cop més poderosos i centralitzats i el descrèdit de les institucions tradicionals. Igualment influeix el nou pensament, més racionalista, que prepara la mentalitat general per als canvis dels segles posteriors. (ca)
 • As a means of recording the passage of time, the 14th century was a century lasting from January 1, 1301, to December 31, 1400. It is estimated that the century witnessed the death of more than 45 million lives from political and natural disasters in both Europe and the Mongol Empire. West Africa and Indian Subcontinent experienced economic growth and prosperity. In Europe, the Black Death claimed 25 million lives – wiping out one third of the European population – while the Kingdom of England and the Kingdom of France fought in the protracted Hundred Years' War after the death of Charles IV, King of France led to a claim to the French throne by Edward III, King of England. This period is considered the height of chivalry and marks the beginning of strong separate identities for both England and France as well as the foundation of the Italian Renaissance and Ottoman Empire. In Asia, Tamerlane (Timur), established the Timurid Empire, history's third largest empire to have been ever established by a single conqueror. Scholars estimate that Timur's military campaigns caused the deaths of 17 million people, amounting to about 5% of the world population at the time. Synchronously, the Timurid Renaissance emerged. In the Arab world, historian and political scientist Ibn Khaldun and explorer Ibn Battuta made significant contributions.In India, the Bengal Sultanate got divided from the Delhi Sultanate, a major trading nation in the world. The sultanate described by the Europeans as the richest country to trade with. The Mongol court was driven out of China and retreated to Mongolia, the Ilkhanate collapsed, the Chaghatayid dissolved and broke into two parts, and the Golden Horde lost its position as a great power in Eastern Europe. In Africa, the wealthy Mali Empire, a global leader of gold production, reached its territorial and economic height under the reign of Mansa Musa I of Mali, the wealthiest individual of the medieval times, and according to various sources as history's ever. (en)
 • La 14-a jarcento komenciĝis la 1-an de januaro 1301 kaj finiĝis la 31-an de decembro 1400. (eo)
 • Das 14. Jahrhundert begann am Sonntag, 1. Januar 1301 und endete am Freitag, 31. Dezember 1400. Die Weltbevölkerung zu Beginn des 14. Jahrhunderts wird auf 360 bis 432 Millionen Menschen geschätzt, während die Schätzungen für das Jahrhundertende zwischen 350 und 374 Millionen Menschen liegen. In diesem Jahrhundert prägten Naturkatastrophen, Epidemien, Kriege und politische Umbrüche viele Weltgegenden. Neben den Folgen einer drastischen Klimaverschlechterung kosteten große Pestwellen zahlreiche Menschenleben. Ausgehend von Zentralasien verbreitete sich die Seuche entlang der im vorherigen Jahrhundert etablierten transkontinentalen Handelsrouten. Die mongolischen Reiche, die sich im vorherigen Jahrhundert über weite Teile Asiens erstreckten, brachen zum großen Teil zusammen.Jedoch war dieses Jahrhundert nicht nur krisenbeladen. Zahlreiche Regionen erlebten zumindest zeitweise eine wirtschaftliche Blüte, kulturelle Entfaltung und technischen Fortschritt. In China wurde die mongolische Yuan-Dynastie durch die chinesische Ming-Dynastie abgelöst. Den südostasiatischen Großreichen folgten zahlreiche Regionalreiche. Westlich von diesen dehnte das Delhi-Sultanat seine Herrschaft über große Teile des indischen Subkontinents aus. In Anatolien und Südosteuropa begann das Osmanische Reich seinen Aufstieg zur bedeutenden Regionalmacht, während Frankreich seine Vormachtstellung in Europa im Hundertjährigen Krieg verlor. (de)
 • El siglo xiv d. C. (siglo decimocuarto después de Cristo) o siglo xiv e. c. (siglo decimocuarto de la era común) comenzó el 1 de enero de 1301 y terminó el 31 de diciembre de 1400. Es conocido como el «Siglo de la peste». Es sin duda uno de los más nefastos de la historia de la humanidad, el siglo está marcado por las graves plagas y las guerras que asolaron casi toda Europa. Entre 1315 y 1317 se produjo la denominada Pequeña Edad de Hielo que acabó con miles de cosechas causando miseria y hambrunas. A mediados de siglo, entre 1348 y 1355 hubo un brote de peste, en sus variantes bubónica, neumónica y septicémica, denominada «peste negra», que acabó con un tercio de la población europea. La muerte del último rey de la dinastía de los capetos en Francia, causó un conflicto europeo por la sucesión, los franceses coronaron a Felipe VI de Valois, primo hermano del fallecido rey capetino. Pero los otros pretendientes al trono se alzaron. Eduardo III, rey de Inglaterra y pretendiente legítimo al trono de Francia, inició las hostilidades con Francia, dando inicio a la guerra de los Cien Años, una de las más duraderas de la historia de la humanidad. En el resto de Europa seguirían los conflictos: en Castilla se produjo una guerra civil por el trono, entre Pedro I de Castilla, apodado El Cruel, contra su hermanastro Enrique de Trastámara, el conflicto que mantenían Inglaterra y Francia se trasladó a Castilla. Por otra parte, el Imperio otomano seguirá expandiéndose sobre todo a través de los Balcanes, aunque un Imperio bizantino ya muy reducido resistirá todavía las acometidas otomanas. En Asia, Tamerlán o Timur, estableció el Imperio de Timurid, un territorio islámico importante en el Medio Oriente y Asia Central y el tercer mayor imperio de la historia que ha sido nunca establecido por un único vencedor, similar al Imperio mongol de su antecesor Genghis Khan. Los estudiosos estiman que las campañas militares de Timur causaron la muerte de 17 millones de personas, que representan aproximadamente el 5% de la población mundial en ese momento. En la India se fundó el Sultanato de Bengala, una de las principales naciones comerciales del mundo, descrita por los europeos como el país más rico con el que comerciar, después de su independencia del Sultanato de Delhi. Los mongoles fueron expulsados de China y se retiraron a Mongolia, el Ilkhanate se derrumbó, el Chaghatayid se disolvió y se dividió en dos partes, y la Horda de Oro perdió su posición como una gran potencia en Europa del Este. En África, el rico Imperio de Malí, un líder mundial de producción de oro, alcanzó su apogeo territorial y económico bajo el reinado de Mansa Musa I de Malí, el individuo más rico de la época medieval, y según diversas fuentes de la historia. (es)
 • XIV. mendeak 1301etik 1400. urtera bitarteko iraupena du, biak barne. (eu)
 • Le XIVe siècle commence le 1er janvier 1301 et finit le 31 décembre 1400. Ce siècle fut, en Europe, un siècle très difficile. Il a commencé par une période de sécheresse avec une année exceptionnelle en 1303 (le Rhin pouvait être traversé à pied sec), suivie d'une période très humide de 1312 à 1319 ; la peste noire de 1347-1352 a tué plus du tiers de la population européenne ; enfin la guerre de Cent Ans a ravagé la France et a été accompagnée de famines. Cet ensemble d'événements constitue la crise de la fin du Moyen Âge. (fr)
 • 1314: Cath Bannockburn, 24 Meitheamh. Bhuaigh arm na hAlba ar na Sasanaigh agus bhain neamhspleáchas amach. (ga)
 • Il XIV secolo inizia nell'anno 1301 e termina nell'anno 1400 incluso. (it)
 • 14世紀(じゅうよんせいき)は、西暦1301年から西暦1400年までの100年間を指す世紀。 (ja)
 • 14세기는 1301년부터 1400년까지이다. (ko)
 • De 14e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 14e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1301 tot en met 1400. De 14e eeuw behoort tot het 2e millennium. (nl)
 • XIII wiek <> XV wiek • • • • • • • • • 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 (pl)
 • O Século XIV foi um século que durou de 1° de janeiro de 1301 a 31 de dezembro de 1400. Durante este período, os desastres políticos e naturais Europa e nos quatro canatos do Império Mongol . Na Europa, a Peste Negra matou 25 milhões de vidas - exterminando um terço da sociedade européia - enquanto Inglaterra e França lutaram na prolongada Guerra dos Cem Anos após a morte de Carlos IV, o rei da França levou a uma reivindicação de o trono francês de Eduardo III, rei da Inglaterra . Este período é considerado o auge da cavalaria e marca o início de fortes identidades separadas para a Inglaterra e a França. Na Ásia, Tamerlane estabeleceu o Império Timúrida, um importante território islâmico no Oriente Médio e na Ásia Central, a fim de reviver o Império Mongol de Genghis Khan. Na Índia, foi fundado o sultanato islâmico de Bengala, uma importante nação comercial do mundo, descrita pelos europeus como o país mais rico com o qual negociar, após sua independência do sultanato de Délhi. O tribunal mongol foi expulso da China e retirou - se para a Mongólia, o Ilkhanate entrou em colapso, o Chaghatayid se dissolveu e se dividiu em duas partes, e a Horda de Ouro perdeu sua posição como uma grande potência na Europa Oriental. (pt)
 • Четырнадцатый (XIV) век длился с 1301 по 1400 годы по юлианскому календарю. (ru)
 • I början av 1300-talet avslutas skotska frihetskriget och under 1320-talet används kanoner för första gången i Europa. Hundraårskriget inleds 1337 - Edvard III av England gör anspråk på den franska tronen och går i krig, där engelsmännen vinner en stor seger i slaget vid Sluys. Andra halvan av århundradet präglas av digerdöden, där så många som 20 miljoner människor kan ha dött i Europa.Seklet avslutas med att armborst och kanoner minskar riddarnas betydelse, vilket i sin tur medför slutet för feodalismen. (sv)
 • 1301年1月1日至1400年12月31日的这一段期间被称为14世紀。14世纪是欧洲文艺复兴运动的主要时期。 (zh)
 • XIV століття історики називають першим століттям Пізнього Середньовіччя. Європа пережила два великі нещастя: Великий голод 1315-1317 років та Чорну смерть —епідемію чуми, що почалася в 1340-х. Як наслідок населення Європи значно скоротилося, що призвело до зміни виробничих стосунків між селянами та феодалами. У другій половині століття Англію, Францію, Фландрію охопили повстання селян та міських робітників, зокрема Жакерія та . Внаслідок повстання червоних пов'язок у Китаї монгольську династію Юань змінила династія Мін, яку очолювали корінні ханці. Почала втрачати контроль над завойованими землями Золота Орда. Наприкінці століття, проте, набрала сили імперія самаркандського еміра Тамерлана. Наприцінці століття зросла могутність турків-османів, які утвердилися в Європі, завоювавши значну частину колишніх візантійських земель й підкорили собі великі території балканських народів. У долині Мехіко постало місто Теночтітлан, почалося становлення цивілізації ацтеків. Виникли перші державні утворення в Африці на південь від Сахари. Державні утворення на території сучасної України втратили свою незалежність. Угорщина, Польща та Литва поступово стали витісняти ординців, одночасно ведучи боротьбу між собою. Значними віхами в релігійному житті Європи були ліквідація Ордену тамплієрів, Авіньйонський полон пап, за яким послідувала Велика схизма. Продовжувалося поширення ісламу на території, окуповані Золотою Ордою, та в Індокитай. Культура Європи вступила в проторенесанс — епоху, що передувала Відродженню. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 34625 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 24694 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 973939641 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:state
 • collapsed (en)
dbp:title
 • Centuries (en)
 • Decades (en)
 • Millennia (en)
 • Years (en)
 • (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • القرن 14 هو القرن الذي بدأ بالعام 1301 وانتهى بنهاية العام 1400، وكانت هذه الفترة جزء من العصور الوسطى. (ar)
 • Čtrnácté století je období mezi 1. lednem 1301 a 31. prosincem 1400 našeho letopočtu. Jedná se o čtvrté století druhého tisíciletí. Kvůli silnému ochlazení zasáhla Evropu v tomto období série hladomorů následovaná epidemiemi moru, který se do Evropy v polovině století rozšířil z Asie. V roce 1337 se mezi francouzským a anglickým královstvím rozhořela stoletá válka. Severoitalská města se v tomto věku stala kolébkou renesance. V Číně došlo v polovině 14. století v důsledku povstání rudých turbanů k pádu dynastie Jüan, která byla nahrazena dynastií Ming. Ve střední Asii pak došlo k zeslábnutí Zlaté Hordy a k rozpadu dalších nástupců Mongolské říše, Ílchanátu a Čagatajského chanátu. (cs)
 • El segle xiv, que comprèn els anys entre 1301 i 1400, és el darrer període de la baixa edat mitjana i suposa un temps de crisi generalitzada que prepara el canvi d'època. Així, a una davallada demogràfica se suma l'esfondrament del feudalisme, la pugna entre estats cada cop més poderosos i centralitzats i el descrèdit de les institucions tradicionals. Igualment influeix el nou pensament, més racionalista, que prepara la mentalitat general per als canvis dels segles posteriors. (ca)
 • La 14-a jarcento komenciĝis la 1-an de januaro 1301 kaj finiĝis la 31-an de decembro 1400. (eo)
 • XIV. mendeak 1301etik 1400. urtera bitarteko iraupena du, biak barne. (eu)
 • Le XIVe siècle commence le 1er janvier 1301 et finit le 31 décembre 1400. Ce siècle fut, en Europe, un siècle très difficile. Il a commencé par une période de sécheresse avec une année exceptionnelle en 1303 (le Rhin pouvait être traversé à pied sec), suivie d'une période très humide de 1312 à 1319 ; la peste noire de 1347-1352 a tué plus du tiers de la population européenne ; enfin la guerre de Cent Ans a ravagé la France et a été accompagnée de famines. Cet ensemble d'événements constitue la crise de la fin du Moyen Âge. (fr)
 • 1314: Cath Bannockburn, 24 Meitheamh. Bhuaigh arm na hAlba ar na Sasanaigh agus bhain neamhspleáchas amach. (ga)
 • Il XIV secolo inizia nell'anno 1301 e termina nell'anno 1400 incluso. (it)
 • 14世紀(じゅうよんせいき)は、西暦1301年から西暦1400年までの100年間を指す世紀。 (ja)
 • 14세기는 1301년부터 1400년까지이다. (ko)
 • De 14e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 14e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1301 tot en met 1400. De 14e eeuw behoort tot het 2e millennium. (nl)
 • XIII wiek <> XV wiek • • • • • • • • • 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 (pl)
 • Четырнадцатый (XIV) век длился с 1301 по 1400 годы по юлианскому календарю. (ru)
 • I början av 1300-talet avslutas skotska frihetskriget och under 1320-talet används kanoner för första gången i Europa. Hundraårskriget inleds 1337 - Edvard III av England gör anspråk på den franska tronen och går i krig, där engelsmännen vinner en stor seger i slaget vid Sluys. Andra halvan av århundradet präglas av digerdöden, där så många som 20 miljoner människor kan ha dött i Europa.Seklet avslutas med att armborst och kanoner minskar riddarnas betydelse, vilket i sin tur medför slutet för feodalismen. (sv)
 • 1301年1月1日至1400年12月31日的这一段期间被称为14世紀。14世纪是欧洲文艺复兴运动的主要时期。 (zh)
 • Das 14. Jahrhundert begann am Sonntag, 1. Januar 1301 und endete am Freitag, 31. Dezember 1400. Die Weltbevölkerung zu Beginn des 14. Jahrhunderts wird auf 360 bis 432 Millionen Menschen geschätzt, während die Schätzungen für das Jahrhundertende zwischen 350 und 374 Millionen Menschen liegen. In diesem Jahrhundert prägten Naturkatastrophen, Epidemien, Kriege und politische Umbrüche viele Weltgegenden. Neben den Folgen einer drastischen Klimaverschlechterung kosteten große Pestwellen zahlreiche Menschenleben. Ausgehend von Zentralasien verbreitete sich die Seuche entlang der im vorherigen Jahrhundert etablierten transkontinentalen Handelsrouten. Die mongolischen Reiche, die sich im vorherigen Jahrhundert über weite Teile Asiens erstreckten, brachen zum großen Teil zusammen.Jedoch war dieses (de)
 • As a means of recording the passage of time, the 14th century was a century lasting from January 1, 1301, to December 31, 1400. It is estimated that the century witnessed the death of more than 45 million lives from political and natural disasters in both Europe and the Mongol Empire. West Africa and Indian Subcontinent experienced economic growth and prosperity. (en)
 • El siglo xiv d. C. (siglo decimocuarto después de Cristo) o siglo xiv e. c. (siglo decimocuarto de la era común) comenzó el 1 de enero de 1301 y terminó el 31 de diciembre de 1400. Es conocido como el «Siglo de la peste». En África, el rico Imperio de Malí, un líder mundial de producción de oro, alcanzó su apogeo territorial y económico bajo el reinado de Mansa Musa I de Malí, el individuo más rico de la época medieval, y según diversas fuentes de la historia. (es)
 • O Século XIV foi um século que durou de 1° de janeiro de 1301 a 31 de dezembro de 1400. Durante este período, os desastres políticos e naturais Europa e nos quatro canatos do Império Mongol . Na Europa, a Peste Negra matou 25 milhões de vidas - exterminando um terço da sociedade européia - enquanto Inglaterra e França lutaram na prolongada Guerra dos Cem Anos após a morte de Carlos IV, o rei da França levou a uma reivindicação de o trono francês de Eduardo III, rei da Inglaterra . Este período é considerado o auge da cavalaria e marca o início de fortes identidades separadas para a Inglaterra e a França. (pt)
 • XIV століття історики називають першим століттям Пізнього Середньовіччя. Європа пережила два великі нещастя: Великий голод 1315-1317 років та Чорну смерть —епідемію чуми, що почалася в 1340-х. Як наслідок населення Європи значно скоротилося, що призвело до зміни виробничих стосунків між селянами та феодалами. У другій половині століття Англію, Францію, Фландрію охопили повстання селян та міських робітників, зокрема Жакерія та . У долині Мехіко постало місто Теночтітлан, почалося становлення цивілізації ацтеків. Виникли перші державні утворення в Африці на південь від Сахари. (uk)
rdfs:label
 • 14th century (en)
 • القرن 14 (ar)
 • Segle XIV (ca)
 • 14. století (cs)
 • 14. Jahrhundert (de)
 • 14ος αιώνας (el)
 • 14-a jarcento (eo)
 • Siglo XIV (es)
 • XIV. mendea (eu)
 • XIVe siècle (fr)
 • 14ú haois (ga)
 • Abad ke-14 (in)
 • XIV secolo (it)
 • 14世紀 (ja)
 • 14세기 (ko)
 • 14e eeuw (nl)
 • XIV wiek (pl)
 • Século XIV (pt)
 • 1300-talet (sv)
 • XIV век (ru)
 • XIV століття (uk)
 • 14世纪 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:yearsBuilt of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of