About: Penal labour

An Entity of Type: Content105809192, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

الأشغال العقابية هو تعبير عام يشمل أشكالًا متعددة من العمل القسري الذي يُفرض على السجناء القيام به كنوع من العقاب، ويكون في الأغلب عملًا يدويًا، وقد يكون عملا خفيفًا أو شاقًا حسب الجرم. طُبقت هذه العقوبة على السجناء الجنائيين والسياسيين والدينيين وأسرى الحرب، وقد تنوع الحكم بالأشغال العقابية فيشمل العبودية القسرية والعبودية العقابية والسجن مع الأشغال الشاقة. من البيئات التي طُبقت فيها عقوبة الأشغال العقابية على نطاق واسع كل من معسكرات العمل ومزارع السجون والمستعمرات العقابية والوحدات العقابية العسكرية والمنافي العقابية وعلى متن سفن السجون.

Property Value
dbo:abstract
 • الأشغال العقابية هو تعبير عام يشمل أشكالًا متعددة من العمل القسري الذي يُفرض على السجناء القيام به كنوع من العقاب، ويكون في الأغلب عملًا يدويًا، وقد يكون عملا خفيفًا أو شاقًا حسب الجرم. طُبقت هذه العقوبة على السجناء الجنائيين والسياسيين والدينيين وأسرى الحرب، وقد تنوع الحكم بالأشغال العقابية فيشمل العبودية القسرية والعبودية العقابية والسجن مع الأشغال الشاقة. من البيئات التي طُبقت فيها عقوبة الأشغال العقابية على نطاق واسع كل من معسكرات العمل ومزارع السجون والمستعمرات العقابية والوحدات العقابية العسكرية والمنافي العقابية وعلى متن سفن السجون. (ar)
 • Els treballs forçats són un càstig aplicat a delinqüents o presoners de guerra pel qual la pena de s'acompanya de la realització forçada de treball generalment no remunerat. En alguns casos es presenta com un treball a què s'obliga els menors d'edat. Des de l'aprovació de la Constitució del 1978 a Espanya els treballs forçats resten prohibits (article 25.2). Tanmateix, es poden utilitzar un com a alternativa a la presó o multa i com a mitjà de reinserció. Dins de les presons és possible treballar si el pres ho sol·licita, tanmateix mai no és obligatori. De fet no tots els presos que sol·liciten treball l'obtenen per falta d'empreses que n'ofereixin. Els presos obtenen un sou baix, tanmateix, com a la presó, tenen el menjar i l'allotjament gratuït. Les condicions laborals són molt variables, sent en alguns casos infrahumanes. Als presos sense cap formació, si la feina implica l'aprenentatge d'un treball qualificat, és possible que els faciliti la seva reinserció. Les empreses aconsegueixen mà d'obra pràcticament gratuïta i en alguns casos a més s'estalvien el cost de l'equipament material. (ca)
 • Punlaboro estas laboro kiun persono devas devige aŭ eĉ perforte realigi kontraŭvole. La punlaboro estas fakte puno kun formo de deviga laboro aplikita al krimuloj aŭ militprizonuloj. En kelkaj okazoj ĝi prezentiĝas kiel laboro deviga por infanoj (vidu artikolon infanlaboro). Tre ofte oni devigis punitojn plenumi tre pezajn laborojn kiel en minejoj, ŝtonminejoj (partikulare en la koncentrejoj de la Nazia Germanio), agrikultura rikoltado, lignohakado, konstruado de ŝoseoj (Frankisma Hispanio), kanaloj (Danuba Delto) aŭ monumentoj ktp. La punlaboro estis tro oftaj historie en granda nombro de landoj. Oni povas trovi paralelismo inter la katorgo en Siberio kaj la setlejoj de prizonulo de Aŭstralio, kiu fakte ludis gravan rolon en la disvolvigo de la lando. Krom la puna aspekto, la punlaboro estas justigitaj kiel klopodo mildigi parte la koston de la vivtenado de prizonuloj. Aliajn fojojn per justa puno al la malbonaĵoj teorie faritaj de la punitoj. En pli ĵusaj jardekoj en kelkaj landoj oni klopodas mildigi la aferon, per prezento de volontula laboro de prizonuloj por nepezaj taskoj, kaj kompnse ili ricevas salajreton aŭ malpliigon de la prizontempo. (eo)
 • Los trabajos forzados son los trabajos que una persona está obligada a realizar contra su voluntad y sin derecho a percibir remuneración. Los trabajos forzados pueden ser un castigo en forma de trabajo obligado aplicado a delincuentes o prisioneros de guerra. En algunos casos se presenta como un trabajo al que se obliga a los menores de edad. Los trabajos forzados han sido bastante comunes a lo largo de la historia en un gran número de países. Pueden encontrarse paralelismos entre la kátorga y las poblaciones de convictos de Australia, que tuvieron un papel importante en el desarrollo del país. Además del aspecto punitivo, los trabajos forzados tratan de aliviar parcialmente el costo que significa mantener prisioneros. (es)
 • La peine de travaux forcés est une peine de détention assortie de travail obligatoire qui peut être infligée aux individus condamnés à l'emprisonnement pour des crimes ou des délits. La peine de travaux forcés est encore en vigueur dans certains pays. Aux États-Unis, les condamnés aux travaux forcés portaient les tenus rayées grises et blanche, très connues aujourd'hui. Comme sur l'image, ils s'occupaient des travaux sur les routes notamment. La troisième Convention de Genève de 1949 (étendant la deuxième Convention de 1929) interdit de soumettre les prisonniers de guerre aux travaux forcés, sauf pour accomplir les tâches liées à leur propre détention. La quatrième Convention de 1949 applique l'interdiction également aux populations civiles des régions occupées en temps de guerre. (fr)
 • Il lavoro forzato - o lavoro punitivo - è una forma di lavoro non spontaneo che può avere valore di punizione per l'infrazione di leggi che regolano la convivenza sociale o di occupazione a scopo di rieducazione e recupero. Nel primo caso costituisce una vera e propria pena ed è conseguente ad uno stato di detenzione. (it)
 • 刑務作業(けいむさぎょう)は、自由刑の内容または自由刑に付随して行われる作業。 (ja)
 • Trabalho forçado ou trabalho compulsório, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), é o trabalho ou serviço imposto a uma pessoa a título de sanção penal mediante perda de direitos. (pt)
 • Принудительные работы — вид уголовного наказания, связанный с привлечением осуждённого к оплачиваемому труду в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы, с вычетом из его заработной платы определённой денежной суммы. В отличие от исправительных работ, отбывание принудительных работ может производиться вдали от места постоянного проживания осуждённого при отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения исправительного центра или невозможности размещения (привлечения к труду) осужденных в имеющихся исправительных центрах. В отличие от обязательных работ, труд осуждённого является оплачиваемым. Принудительные работы сравниваются также с передачей осуждённых в ведение спецкомендатур, применявшейся в СССР (так называемая ). (ru)
 • Straffarbete är en straffrättslig påföljd där den dömde sätts i arbete, numera avskaffad i många länder och ersatt med påföljder som samhällstjänst. Historiskt har bilden av straffarbete förknippats med tunga arbetsuppgifter. I Sverige, där det bland annat tillämpades mot spioner, avskaffades straffarbete definitivt då den nuvarande Brottsbalken trädde i kraft år 1965. Den fanns dock i 1864 års strafflag. I dag råder istället för fängelsedömda. I Sverige jämställdes förr ett års straffarbete med två års fängelse. Straffarbete i samband med internering i koncentrationsläger jämställes inte med av domstol utdömt straffarbete. (sv)
 • الأشغال العقابية هو تعبير عام يشمل أشكالًا متعددة من العمل القسري الذي يُفرض على السجناء القيام به كنوع من العقاب، ويكون في الأغلب عملًا يدويًا، وقد يكون عملا خفيفًا أو شاقًا حسب الجرم. طُبقت هذه العقوبة على السجناء الجنائيين والسياسيين والدينيين وأسرى الحرب، وقد تنوع الحكم بالأشغال العقابية فيشمل العبودية القسرية والعبودية العقابية والسجن مع الأشغال الشاقة. من البيئات التي طُبقت فيها عقوبة الأشغال العقابية على نطاق واسع كل من معسكرات العمل ومزارع السجون والمستعمرات العقابية والوحدات العقابية العسكرية والمنافي العقابية وعلى متن سفن السجون. (ar)
 • Els treballs forçats són un càstig aplicat a delinqüents o presoners de guerra pel qual la pena de s'acompanya de la realització forçada de treball generalment no remunerat. En alguns casos es presenta com un treball a què s'obliga els menors d'edat. Des de l'aprovació de la Constitució del 1978 a Espanya els treballs forçats resten prohibits (article 25.2). Tanmateix, es poden utilitzar un com a alternativa a la presó o multa i com a mitjà de reinserció. Dins de les presons és possible treballar si el pres ho sol·licita, tanmateix mai no és obligatori. De fet no tots els presos que sol·liciten treball l'obtenen per falta d'empreses que n'ofereixin. Els presos obtenen un sou baix, tanmateix, com a la presó, tenen el menjar i l'allotjament gratuït. Les condicions laborals són molt variables, sent en alguns casos infrahumanes. Als presos sense cap formació, si la feina implica l'aprenentatge d'un treball qualificat, és possible que els faciliti la seva reinserció. Les empreses aconsegueixen mà d'obra pràcticament gratuïta i en alguns casos a més s'estalvien el cost de l'equipament material. (ca)
 • Punlaboro estas laboro kiun persono devas devige aŭ eĉ perforte realigi kontraŭvole. La punlaboro estas fakte puno kun formo de deviga laboro aplikita al krimuloj aŭ militprizonuloj. En kelkaj okazoj ĝi prezentiĝas kiel laboro deviga por infanoj (vidu artikolon infanlaboro). Tre ofte oni devigis punitojn plenumi tre pezajn laborojn kiel en minejoj, ŝtonminejoj (partikulare en la koncentrejoj de la Nazia Germanio), agrikultura rikoltado, lignohakado, konstruado de ŝoseoj (Frankisma Hispanio), kanaloj (Danuba Delto) aŭ monumentoj ktp. La punlaboro estis tro oftaj historie en granda nombro de landoj. Oni povas trovi paralelismo inter la katorgo en Siberio kaj la setlejoj de prizonulo de Aŭstralio, kiu fakte ludis gravan rolon en la disvolvigo de la lando. Krom la puna aspekto, la punlaboro estas justigitaj kiel klopodo mildigi parte la koston de la vivtenado de prizonuloj. Aliajn fojojn per justa puno al la malbonaĵoj teorie faritaj de la punitoj. En pli ĵusaj jardekoj en kelkaj landoj oni klopodas mildigi la aferon, per prezento de volontula laboro de prizonuloj por nepezaj taskoj, kaj kompnse ili ricevas salajreton aŭ malpliigon de la prizontempo. (eo)
 • Los trabajos forzados son los trabajos que una persona está obligada a realizar contra su voluntad y sin derecho a percibir remuneración. Los trabajos forzados pueden ser un castigo en forma de trabajo obligado aplicado a delincuentes o prisioneros de guerra. En algunos casos se presenta como un trabajo al que se obliga a los menores de edad. Los trabajos forzados han sido bastante comunes a lo largo de la historia en un gran número de países. Pueden encontrarse paralelismos entre la kátorga y las poblaciones de convictos de Australia, que tuvieron un papel importante en el desarrollo del país. Además del aspecto punitivo, los trabajos forzados tratan de aliviar parcialmente el costo que significa mantener prisioneros. (es)
 • La peine de travaux forcés est une peine de détention assortie de travail obligatoire qui peut être infligée aux individus condamnés à l'emprisonnement pour des crimes ou des délits. La peine de travaux forcés est encore en vigueur dans certains pays. Aux États-Unis, les condamnés aux travaux forcés portaient les tenus rayées grises et blanche, très connues aujourd'hui. Comme sur l'image, ils s'occupaient des travaux sur les routes notamment. La troisième Convention de Genève de 1949 (étendant la deuxième Convention de 1929) interdit de soumettre les prisonniers de guerre aux travaux forcés, sauf pour accomplir les tâches liées à leur propre détention. La quatrième Convention de 1949 applique l'interdiction également aux populations civiles des régions occupées en temps de guerre. (fr)
 • Il lavoro forzato - o lavoro punitivo - è una forma di lavoro non spontaneo che può avere valore di punizione per l'infrazione di leggi che regolano la convivenza sociale o di occupazione a scopo di rieducazione e recupero. Nel primo caso costituisce una vera e propria pena ed è conseguente ad uno stato di detenzione. (it)
 • 刑務作業(けいむさぎょう)は、自由刑の内容または自由刑に付随して行われる作業。 (ja)
 • Trabalho forçado ou trabalho compulsório, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), é o trabalho ou serviço imposto a uma pessoa a título de sanção penal mediante perda de direitos. (pt)
 • Принудительные работы — вид уголовного наказания, связанный с привлечением осуждённого к оплачиваемому труду в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы, с вычетом из его заработной платы определённой денежной суммы. В отличие от исправительных работ, отбывание принудительных работ может производиться вдали от места постоянного проживания осуждённого при отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения исправительного центра или невозможности размещения (привлечения к труду) осужденных в имеющихся исправительных центрах. В отличие от обязательных работ, труд осуждённого является оплачиваемым. Принудительные работы сравниваются также с передачей осуждённых в ведение спецкомендатур, применявшейся в СССР (так называемая ). (ru)
 • Straffarbete är en straffrättslig påföljd där den dömde sätts i arbete, numera avskaffad i många länder och ersatt med påföljder som samhällstjänst. Historiskt har bilden av straffarbete förknippats med tunga arbetsuppgifter. I Sverige, där det bland annat tillämpades mot spioner, avskaffades straffarbete definitivt då den nuvarande Brottsbalken trädde i kraft år 1965. Den fanns dock i 1864 års strafflag. I dag råder istället för fängelsedömda. I Sverige jämställdes förr ett års straffarbete med två års fängelse. Straffarbete i samband med internering i koncentrationsläger jämställes inte med av domstol utdömt straffarbete. (sv)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2388271 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 53378 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1023273542 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • left (en)
dbp:bgcolor
 • #c6dbf7 (en)
dbp:date
 • February 2021 (en)
dbp:quote
 • Many businesses, large and small, already make use of prison workshops to produce high quality goods and services and do so profitably. They are not only investing in prisons but in the future of their companies and the country as a whole. I urge others to follow their lead and seize the opportunity that working prisons offer. (en)
dbp:reason
 • This is a debate, not a documentary or news report. The statements made should be attributed to the person and not to the publisher. A timestamp would also be helpful. (en)
dbp:source
 • —David Cameron, UK Prime Minister (en)
dbp:style
 • min-width: 25em (en)
dbp:width
 • 30.0
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الأشغال العقابية هو تعبير عام يشمل أشكالًا متعددة من العمل القسري الذي يُفرض على السجناء القيام به كنوع من العقاب، ويكون في الأغلب عملًا يدويًا، وقد يكون عملا خفيفًا أو شاقًا حسب الجرم. طُبقت هذه العقوبة على السجناء الجنائيين والسياسيين والدينيين وأسرى الحرب، وقد تنوع الحكم بالأشغال العقابية فيشمل العبودية القسرية والعبودية العقابية والسجن مع الأشغال الشاقة. من البيئات التي طُبقت فيها عقوبة الأشغال العقابية على نطاق واسع كل من معسكرات العمل ومزارع السجون والمستعمرات العقابية والوحدات العقابية العسكرية والمنافي العقابية وعلى متن سفن السجون. (ar)
 • Il lavoro forzato - o lavoro punitivo - è una forma di lavoro non spontaneo che può avere valore di punizione per l'infrazione di leggi che regolano la convivenza sociale o di occupazione a scopo di rieducazione e recupero. Nel primo caso costituisce una vera e propria pena ed è conseguente ad uno stato di detenzione. (it)
 • 刑務作業(けいむさぎょう)は、自由刑の内容または自由刑に付随して行われる作業。 (ja)
 • Trabalho forçado ou trabalho compulsório, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), é o trabalho ou serviço imposto a uma pessoa a título de sanção penal mediante perda de direitos. (pt)
 • Els treballs forçats són un càstig aplicat a delinqüents o presoners de guerra pel qual la pena de s'acompanya de la realització forçada de treball generalment no remunerat. En alguns casos es presenta com un treball a què s'obliga els menors d'edat. (ca)
 • Punlaboro estas laboro kiun persono devas devige aŭ eĉ perforte realigi kontraŭvole. La punlaboro estas fakte puno kun formo de deviga laboro aplikita al krimuloj aŭ militprizonuloj. En kelkaj okazoj ĝi prezentiĝas kiel laboro deviga por infanoj (vidu artikolon infanlaboro). Tre ofte oni devigis punitojn plenumi tre pezajn laborojn kiel en minejoj, ŝtonminejoj (partikulare en la koncentrejoj de la Nazia Germanio), agrikultura rikoltado, lignohakado, konstruado de ŝoseoj (Frankisma Hispanio), kanaloj (Danuba Delto) aŭ monumentoj ktp. (eo)
 • Los trabajos forzados son los trabajos que una persona está obligada a realizar contra su voluntad y sin derecho a percibir remuneración. Los trabajos forzados pueden ser un castigo en forma de trabajo obligado aplicado a delincuentes o prisioneros de guerra. En algunos casos se presenta como un trabajo al que se obliga a los menores de edad. Los trabajos forzados han sido bastante comunes a lo largo de la historia en un gran número de países. Pueden encontrarse paralelismos entre la kátorga y las poblaciones de convictos de Australia, que tuvieron un papel importante en el desarrollo del país. (es)
 • La peine de travaux forcés est une peine de détention assortie de travail obligatoire qui peut être infligée aux individus condamnés à l'emprisonnement pour des crimes ou des délits. La peine de travaux forcés est encore en vigueur dans certains pays. Aux États-Unis, les condamnés aux travaux forcés portaient les tenus rayées grises et blanche, très connues aujourd'hui. Comme sur l'image, ils s'occupaient des travaux sur les routes notamment. (fr)
 • Принудительные работы — вид уголовного наказания, связанный с привлечением осуждённого к оплачиваемому труду в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы, с вычетом из его заработной платы определённой денежной суммы. В отличие от исправительных работ, отбывание принудительных работ может производиться вдали от места постоянного проживания осуждённого при отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения исправительного центра или невозможности размещения (привлечения к труду) осужденных в имеющихся исправительных центрах. В отличие от обязательных работ, труд осуждённого является оплачиваемым. Принудительные работы сравниваются также с передачей осуждённых в ведение спецкомендатур, (ru)
 • Straffarbete är en straffrättslig påföljd där den dömde sätts i arbete, numera avskaffad i många länder och ersatt med påföljder som samhällstjänst. Historiskt har bilden av straffarbete förknippats med tunga arbetsuppgifter. I Sverige, där det bland annat tillämpades mot spioner, avskaffades straffarbete definitivt då den nuvarande Brottsbalken trädde i kraft år 1965. Den fanns dock i 1864 års strafflag. I dag råder istället för fängelsedömda. I Sverige jämställdes förr ett års straffarbete med två års fängelse. (sv)
 • الأشغال العقابية هو تعبير عام يشمل أشكالًا متعددة من العمل القسري الذي يُفرض على السجناء القيام به كنوع من العقاب، ويكون في الأغلب عملًا يدويًا، وقد يكون عملا خفيفًا أو شاقًا حسب الجرم. طُبقت هذه العقوبة على السجناء الجنائيين والسياسيين والدينيين وأسرى الحرب، وقد تنوع الحكم بالأشغال العقابية فيشمل العبودية القسرية والعبودية العقابية والسجن مع الأشغال الشاقة. من البيئات التي طُبقت فيها عقوبة الأشغال العقابية على نطاق واسع كل من معسكرات العمل ومزارع السجون والمستعمرات العقابية والوحدات العقابية العسكرية والمنافي العقابية وعلى متن سفن السجون. (ar)
 • Il lavoro forzato - o lavoro punitivo - è una forma di lavoro non spontaneo che può avere valore di punizione per l'infrazione di leggi che regolano la convivenza sociale o di occupazione a scopo di rieducazione e recupero. Nel primo caso costituisce una vera e propria pena ed è conseguente ad uno stato di detenzione. (it)
 • 刑務作業(けいむさぎょう)は、自由刑の内容または自由刑に付随して行われる作業。 (ja)
 • Trabalho forçado ou trabalho compulsório, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), é o trabalho ou serviço imposto a uma pessoa a título de sanção penal mediante perda de direitos. (pt)
 • Els treballs forçats són un càstig aplicat a delinqüents o presoners de guerra pel qual la pena de s'acompanya de la realització forçada de treball generalment no remunerat. En alguns casos es presenta com un treball a què s'obliga els menors d'edat. (ca)
 • Punlaboro estas laboro kiun persono devas devige aŭ eĉ perforte realigi kontraŭvole. La punlaboro estas fakte puno kun formo de deviga laboro aplikita al krimuloj aŭ militprizonuloj. En kelkaj okazoj ĝi prezentiĝas kiel laboro deviga por infanoj (vidu artikolon infanlaboro). Tre ofte oni devigis punitojn plenumi tre pezajn laborojn kiel en minejoj, ŝtonminejoj (partikulare en la koncentrejoj de la Nazia Germanio), agrikultura rikoltado, lignohakado, konstruado de ŝoseoj (Frankisma Hispanio), kanaloj (Danuba Delto) aŭ monumentoj ktp. (eo)
 • Los trabajos forzados son los trabajos que una persona está obligada a realizar contra su voluntad y sin derecho a percibir remuneración. Los trabajos forzados pueden ser un castigo en forma de trabajo obligado aplicado a delincuentes o prisioneros de guerra. En algunos casos se presenta como un trabajo al que se obliga a los menores de edad. Los trabajos forzados han sido bastante comunes a lo largo de la historia en un gran número de países. Pueden encontrarse paralelismos entre la kátorga y las poblaciones de convictos de Australia, que tuvieron un papel importante en el desarrollo del país. (es)
 • La peine de travaux forcés est une peine de détention assortie de travail obligatoire qui peut être infligée aux individus condamnés à l'emprisonnement pour des crimes ou des délits. La peine de travaux forcés est encore en vigueur dans certains pays. Aux États-Unis, les condamnés aux travaux forcés portaient les tenus rayées grises et blanche, très connues aujourd'hui. Comme sur l'image, ils s'occupaient des travaux sur les routes notamment. (fr)
 • Принудительные работы — вид уголовного наказания, связанный с привлечением осуждённого к оплачиваемому труду в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы, с вычетом из его заработной платы определённой денежной суммы. В отличие от исправительных работ, отбывание принудительных работ может производиться вдали от места постоянного проживания осуждённого при отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения исправительного центра или невозможности размещения (привлечения к труду) осужденных в имеющихся исправительных центрах. В отличие от обязательных работ, труд осуждённого является оплачиваемым. Принудительные работы сравниваются также с передачей осуждённых в ведение спецкомендатур, (ru)
 • Straffarbete är en straffrättslig påföljd där den dömde sätts i arbete, numera avskaffad i många länder och ersatt med påföljder som samhällstjänst. Historiskt har bilden av straffarbete förknippats med tunga arbetsuppgifter. I Sverige, där det bland annat tillämpades mot spioner, avskaffades straffarbete definitivt då den nuvarande Brottsbalken trädde i kraft år 1965. Den fanns dock i 1864 års strafflag. I dag råder istället för fängelsedömda. I Sverige jämställdes förr ett års straffarbete med två års fängelse. (sv)
rdfs:label
 • Penal labour (en)
 • أشغال عقابية (ar)
 • Treballs forçats (ca)
 • Punlaboro (eo)
 • Trabajos forzados (pena) (es)
 • Travaux forcés (fr)
 • Lavoro forzato (it)
 • 刑務作業 (ja)
 • Trabalho forçado (pt)
 • Принудительные работы (ru)
 • Straffarbete (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:convictionPenalty of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:activities of
is dbp:keywords of
is dbp:sentence of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License