In the Christian gospels, the ministry of Jesus begins with his baptism in the countryside of Roman Judea and Transjordan, near the river Jordan by John the Baptist, and ends in Jerusalem, following the Last Supper with his disciples. The Gospel of Luke (Luke 3:23) states that Jesus was "about 30 years of age" at the start of his ministry. A chronology of Jesus typically has the date of the start of his ministry estimated at around AD 27–29 and the end in the range AD 30–36.

Property Value
dbo:abstract
 • El Ministeri de Jesús comprèn el període de la vida de Jesús des del seu baptsime fins a l'inici de la Passió. En aquests anys (uns tres segons les narracions dels evangelis), va reunir els apòstols i va ensenyar el seu missatge, que suposa l'inici de la religió del cristianisme. Aquest ministeri, d'acord amb la doctrina cristiana oficial, es caracteritza per combinar l'exemple vivent (un model d'ètica per als seus deixebles), predicació activa (incloent el recurs de la paràbola per fer més comprensible l'ensenyança a gent de diversa condició) i l'execució de miracles per mostrar el seu caràcter diví. Es pot dividir el ministeri segons els indrets que va recorrent, així els estudiosos parlen del ministeri a Galilea, el viatge cap al sud i el ministeri a Jerusalem i els seus voltants. (ca)
 • En los evangelios cristianos, el ministerio de Jesús comienza con su bautismo en la campiña de Judea y Transjordania romanas, cerca del río Jordán, y termina en Jerusalén, después de la Última Cena con sus discípulos.​ El Evangelio de Lucas (Lucas 3:23) declara que Jesús era «como de treinta años» al inicio de su ministerio.​​ Una cronología de Jesús normalmente estima la fecha de inicio de su ministerio en torno al año 27-29, y su final en un rango entre 30-36 d. C.​​​​ El ministerio temprano en Galilea de Jesús comienza después de su bautismo, cuando él regresa a Galilea después de su tiempo en el desierto de Judea.​ En este primer período predicó alrededor de Galilea y llamó a sus primeros discípulos que comenzaron a viajar con él y finalmente constituirían el núcleo de la Iglesia primitiva,​​ dado que se considera que los apóstoles se dispersaron desde Jerusalén para fundar las Sedes Apostólicas. El ministerio mayor en Galilea, que comienza en Mateo 8, incluye la comisión de los Doce Apóstoles, y cubre la mayor parte del ministerio de Jesús en Galilea.​​ El ministerio final en Galilea comienza después de la muerte de Juan el Bautista, cuando Jesús se prepara para ir a Jerusalén.​​ En el ministerio posterior en Judea, Jesús comienza su último viaje a Jerusalén a través de Judea.​​​​ Dado que Jesús viaja hacia Jerusalén, en el ministerio posterior en Perea, cerca de un tercio del camino desde el mar de Galilea (en realidad un lago de agua dulce) y a lo largo del río Jordán, regresa a la zona donde fue bautizado.​​​ El ministerio final en Jerusalén, a veces llamado la Semana de la Pasión, comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.​ Los evangelios proporcionan más detalles sobre el ministerio final que sobre los otros períodos, dedicando alrededor de un tercio de su texto a la última semana de la vida de Jesús en Jerusalén.​ (es)
 • In the Christian gospels, the ministry of Jesus begins with his baptism in the countryside of Roman Judea and Transjordan, near the river Jordan by John the Baptist, and ends in Jerusalem, following the Last Supper with his disciples. The Gospel of Luke (Luke 3:23) states that Jesus was "about 30 years of age" at the start of his ministry. A chronology of Jesus typically has the date of the start of his ministry estimated at around AD 27–29 and the end in the range AD 30–36. Jesus' early Galilean ministry begins when after his baptism, he goes back to Galilee from his temptation in the Judaean Desert. In this early period he preaches around Galilee and recruits his first disciples who begin to travel with him and eventually form the core of the early Church as it is believed that the Apostles dispersed from Jerusalem to found the apostolic sees. The major Galilean ministry which begins in Matthew 8 includes the commissioning of the Twelve Apostles, and covers most of the ministry of Jesus in Galilee. The final Galilean ministry begins after the death of John the Baptist as Jesus prepares to go to Jerusalem. In the later Judean ministry Jesus starts his final journey to Jerusalem through Judea. As Jesus travels towards Jerusalem, in the later Perean ministry, about one third the way down from the Sea of Galilee (actually a freshwater lake) along the River Jordan, he returns to the area where he was baptized. The final ministry in Jerusalem is sometimes called the Passion Week and begins with Jesus' triumphal entry into Jerusalem. The gospels provide more details about the final ministry than the other periods, devoting about one third of their text to the last week of the life of Jesus in Jerusalem. (en)
 • Pelayanan Yesus Kristus merupakan riwayat pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus semasa hidup-Nya di dunia, menurut keyakinan orang Kristen berdasarkan catatan dalam Alkitab, terutama bagian Perjanjian Baru. Yesus diyakini sebagai "Domba Allah", seperti yang pernah dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Domba Paskah yang terakhir ini harus berumur satu tahun dan tidak bercela, seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat. Tentu bukan Yesus Kristus yang berumur satu tahun yang dimaksudkan sebagaimana domba paskah sebelumnya dipilih dan dikurbankan, tetapi Yesus Kristus baru dianggap sebagai orang dewasa penuh pada umur 30 tahun menurut kebudayaan Timur. Yesus Kristus mulai pelayanannya pada umur 30 tahun (Lukas 3:23). Dalam kitab-kitab Injil kanonik, pelayanan Yesus dimulai sejak pembaptisan-Nya di wilayah provinsi Romawi Yudea dan Trans-Yordan, dekat sungai Jordan, dan berakhir di kota Yerusalem, setelah Perjamuan Malam Terakhir dengan para murid-Nya. Kebanyakan Kristen meyakini bahwa masa pelayanan Yesus Kristus bukan satu tahun, melainkan tiga setengah tahun. Kronologi Yesus biasanya memberikan tanggal permulaan pelayanan sekitar tahun 27–29 dan tanggal berakhirnya pada rentang tahun 30–36 Masehi. (in)
 • Il ministero di Gesù, nei vangeli canonici, inizia con il suo battesimo sulle rive del Giordano, tra la Giudea romana e Transgiordania, e si conclude a Gerusalemme con il suo arresto, dopo l'Ultima Cena con i suoi discepoli. Tale periodo viene anche chiamato ministero pubblico di Gesù, quando si intende il periodo successivo al suo battesimo nel Giordano ad opera di Giovanni Battista e al suo ritiro nel deserto dove dovette fronteggiare il demonio che lo tentò per tre volte. Si riferisce quindi alla attività svolta negli ultimi tre anni della sua vita, dall'inizio della predicazione alla morte in croce. Il Vangelo secondo Luca (cfr. Luca 3.23) afferma che Gesù "aveva circa trent'anni" quando incominciò il suo ministero. La cronologia di Gesù tipicamente porta la data dell'inizio del suo ministero stimata intorno al 27-29 d.C. e la fine nell'intervallo del 30-36 d.C. Il di Gesù inizia quando, dopo il suo Battesimo, ritorna in quella regione dal deserto in Giudea. In questo primo periodo, egli predica in giro per la Galilea e recluta i primi discepoli, che iniziano a viaggiare con lui e vengono poi a costituire il nucleo della prima Chiesa poiché si reputa che gli apostoli partirono da Gerusalemme per fondare le Sedi apostoliche. Il che comincia da Matteo 8, include la vocazione dei dodici apostoli e si sviluppa lungo quasi tutto il corso del ministero di Gesù in Galilea. Il inizia dopo la morte di Giovanni Battista, mentre Gesù si prepara ad andare a Gerusalemme. Nel Gesù inizia il suo ultimo viaggio a Gerusalemme attraversando la Giudea. Mentre Gesù si dirige verso Gerusalemme, nel , circa ad un terzo di percorso dal Mare di Galilea (in realtà un lago di acqua dolce) lungo il fiume Giordano, egli ritorna nella zona dove fu battezzato. Il , che viene a volte chiamato la Settimana di Passione, inizia con l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. I Vangeli forniscono più particolari circa il ministero finale che non degli altri periodi, dedicando approssimativamente un terzo dei loro testi all'ultima settimana della vita di Gesù a Gerusalemme. (it)
 • 公生涯(こうしょうがい:Ministry of Jesus)とは、イエス・キリストの公の生涯という意味で用いられる。福音書の記述によるとイエス・キリストが30歳で荒野でサタンの誘惑に勝利し、ユダヤで公の活動を始めたことから始まり、十字架までの約三年半の期間を指す。 (ja)
 • 기독교 복음서인 신약성경에서, 예수의 공생애는 요르단 강 근처, 와 트랜스요르단의 시골에서 그의 세례로 시작하고, 그의 문도들과의 최후의 만찬을 따라 예루살렘에서 끝난다. 누가 복음 (3:23)은 예수가 자신의 의 시작 부분에서 "30세에"라고 말한다. 예수의 연대기는 일반적으로 약 그의 공생애의 시작의 날짜가 기원후 27-29년이며 기원후 30-36년에 끝나는 것으로 추정한다. (ko)
 • Het Openbaar optreden van Jezus begint met het Doopsel van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper en eindigt met het Passieverhaal, zijn lijden, sterven en verrijzen. . Volgens het Evangelie volgens Lucas hoofdstuk 3 vers 23, staat : Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. (nl)
 • O Ministério de Jesus, chamado também de vida pública de Jesus, começa, segundo os evangelhos canônicos, com o seu batismo na região rural da Judeia romana, perto do rio Jordão, e termina em Jerusalém depois de sua última ceia com seus discípulos. O Evangelho de Lucas (Lucas 3:23) afirma que Jesus "tinha cerca de trinta anos" na época que começou seu ministério. Uma cronologia de Jesus tipicamente data este evento entre 27 e 29 e o final do ministério entre 30 e 36. O "Primeiro ministério na Galileia" inicia quando, logo depois do batismo, Jesus volta para a Galileia depois de passar quarenta dias no deserto da Judeia. Neste período inicial, pregou e recrutou seus primeiros discípulos, que começaram a viajar com ele e futuramente formariam o núcleo da Igreja antiga, pois acredita-se que, depois de sua morte, os apóstolos se dispersaram para fundar as primeiras sés apostólicas. O "Grande ministério na Galileia", que começa em Mateus 8, inclui o convite aos "Doze Apóstolos" e cobre o maior período do ministério de Jesus na região. O "Último ministério da Galileia" começou depois da morte de João Batista, quando Jesus se prepara para ir a Jerusalém. No período conhecido como "Ministério final na Judeia", Jesus inicia sua derradeira jornada a Jerusalém atravessando a Judeia. Conforme se aproxima da cidade, no "Ministério final na Pereia", depois de cerca de um terço do caminho a partir do Mar da Galileia (que era um lago de água doce) ao longo do Jordão, Jesus retorna ao local onde foi batizado. O "Ministério final em Jerusalém" é por vezes chamado de "Semana da Paixão" e começa com a Entrada triunfal em Jerusalém. Este é o período de seu ministério que recebeu maior atenção nos evangelhos, ocupando quase um terço do texto todo. (pt)
 • 在基督教的福音书中,耶稣的事工开始于他在约旦河附近的犹地亚(犹大)受洗,并与门徒进行最后的晚餐后于耶路撒冷结束。路加福音(3:23)说,他的事工开始时“约30岁”。耶稣年表通常认为他的事工开始日期在公元27-29年左右,结束于公元30-36年。 耶稣早期的加利利事工从他受洗后开始,这时,他从犹地亚(犹大)沙漠回到加利利。在这个早期阶段,他在加利利附近传道,并招募他的第一批门徒与他同行,最终形成了早期教会的核心,因为人们相信在耶路撒冷分散的门徒都在教区。从马太福音第8章开始,记载了耶稣加利利的主要事工,包括确定十二使徒,并记载了耶稣在加利利的主要事工。最后的加利利事工阶段是在施洗约翰去世后开始的,这时耶稣准备去耶路撒冷。 在后期的犹地亚(犹大)事工中,耶稣经过犹地亚开始了他最后到耶路撒冷旅程。在后期比利亚(perea)事工中,耶稣在到耶路撒冷的途中从加利利海沿约旦河约走了三分之一时,回到他受洗的地方。 耶路在耶路撒冷的最后事工有时被称为受难周(Passion Week),它从耶稣凯旋进入耶路撒冷开始。福音书更为详细地记载最后事工的细节,而不是别的时期。福音书文本的三分之一是用来描写耶稣在耶路撒冷的生命最后一周。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 4758956 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 47168 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 979887333 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • El Ministeri de Jesús comprèn el període de la vida de Jesús des del seu baptsime fins a l'inici de la Passió. En aquests anys (uns tres segons les narracions dels evangelis), va reunir els apòstols i va ensenyar el seu missatge, que suposa l'inici de la religió del cristianisme. Aquest ministeri, d'acord amb la doctrina cristiana oficial, es caracteritza per combinar l'exemple vivent (un model d'ètica per als seus deixebles), predicació activa (incloent el recurs de la paràbola per fer més comprensible l'ensenyança a gent de diversa condició) i l'execució de miracles per mostrar el seu caràcter diví. Es pot dividir el ministeri segons els indrets que va recorrent, així els estudiosos parlen del ministeri a Galilea, el viatge cap al sud i el ministeri a Jerusalem i els seus voltants. (ca)
 • 公生涯(こうしょうがい:Ministry of Jesus)とは、イエス・キリストの公の生涯という意味で用いられる。福音書の記述によるとイエス・キリストが30歳で荒野でサタンの誘惑に勝利し、ユダヤで公の活動を始めたことから始まり、十字架までの約三年半の期間を指す。 (ja)
 • 기독교 복음서인 신약성경에서, 예수의 공생애는 요르단 강 근처, 와 트랜스요르단의 시골에서 그의 세례로 시작하고, 그의 문도들과의 최후의 만찬을 따라 예루살렘에서 끝난다. 누가 복음 (3:23)은 예수가 자신의 의 시작 부분에서 "30세에"라고 말한다. 예수의 연대기는 일반적으로 약 그의 공생애의 시작의 날짜가 기원후 27-29년이며 기원후 30-36년에 끝나는 것으로 추정한다. (ko)
 • Het Openbaar optreden van Jezus begint met het Doopsel van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper en eindigt met het Passieverhaal, zijn lijden, sterven en verrijzen. . Volgens het Evangelie volgens Lucas hoofdstuk 3 vers 23, staat : Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. (nl)
 • 在基督教的福音书中,耶稣的事工开始于他在约旦河附近的犹地亚(犹大)受洗,并与门徒进行最后的晚餐后于耶路撒冷结束。路加福音(3:23)说,他的事工开始时“约30岁”。耶稣年表通常认为他的事工开始日期在公元27-29年左右,结束于公元30-36年。 耶稣早期的加利利事工从他受洗后开始,这时,他从犹地亚(犹大)沙漠回到加利利。在这个早期阶段,他在加利利附近传道,并招募他的第一批门徒与他同行,最终形成了早期教会的核心,因为人们相信在耶路撒冷分散的门徒都在教区。从马太福音第8章开始,记载了耶稣加利利的主要事工,包括确定十二使徒,并记载了耶稣在加利利的主要事工。最后的加利利事工阶段是在施洗约翰去世后开始的,这时耶稣准备去耶路撒冷。 在后期的犹地亚(犹大)事工中,耶稣经过犹地亚开始了他最后到耶路撒冷旅程。在后期比利亚(perea)事工中,耶稣在到耶路撒冷的途中从加利利海沿约旦河约走了三分之一时,回到他受洗的地方。 耶路在耶路撒冷的最后事工有时被称为受难周(Passion Week),它从耶稣凯旋进入耶路撒冷开始。福音书更为详细地记载最后事工的细节,而不是别的时期。福音书文本的三分之一是用来描写耶稣在耶路撒冷的生命最后一周。 (zh)
 • In the Christian gospels, the ministry of Jesus begins with his baptism in the countryside of Roman Judea and Transjordan, near the river Jordan by John the Baptist, and ends in Jerusalem, following the Last Supper with his disciples. The Gospel of Luke (Luke 3:23) states that Jesus was "about 30 years of age" at the start of his ministry. A chronology of Jesus typically has the date of the start of his ministry estimated at around AD 27–29 and the end in the range AD 30–36. (en)
 • En los evangelios cristianos, el ministerio de Jesús comienza con su bautismo en la campiña de Judea y Transjordania romanas, cerca del río Jordán, y termina en Jerusalén, después de la Última Cena con sus discípulos.​ El Evangelio de Lucas (Lucas 3:23) declara que Jesús era «como de treinta años» al inicio de su ministerio.​​ Una cronología de Jesús normalmente estima la fecha de inicio de su ministerio en torno al año 27-29, y su final en un rango entre 30-36 d. C.​​​​ (es)
 • Pelayanan Yesus Kristus merupakan riwayat pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus semasa hidup-Nya di dunia, menurut keyakinan orang Kristen berdasarkan catatan dalam Alkitab, terutama bagian Perjanjian Baru. Yesus diyakini sebagai "Domba Allah", seperti yang pernah dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Domba Paskah yang terakhir ini harus berumur satu tahun dan tidak bercela, seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat. Tentu bukan Yesus Kristus yang berumur satu tahun yang dimaksudkan sebagaimana domba paskah sebelumnya dipilih dan dikurbankan, tetapi Yesus Kristus baru dianggap sebagai orang dewasa penuh pada umur 30 tahun menurut kebudayaan Timur. Yesus Kristus mulai pelayanannya pada umur 30 tahun (Lukas 3:23). (in)
 • Il ministero di Gesù, nei vangeli canonici, inizia con il suo battesimo sulle rive del Giordano, tra la Giudea romana e Transgiordania, e si conclude a Gerusalemme con il suo arresto, dopo l'Ultima Cena con i suoi discepoli. Nel Gesù inizia il suo ultimo viaggio a Gerusalemme attraversando la Giudea. Mentre Gesù si dirige verso Gerusalemme, nel , circa ad un terzo di percorso dal Mare di Galilea (in realtà un lago di acqua dolce) lungo il fiume Giordano, egli ritorna nella zona dove fu battezzato. (it)
 • O Ministério de Jesus, chamado também de vida pública de Jesus, começa, segundo os evangelhos canônicos, com o seu batismo na região rural da Judeia romana, perto do rio Jordão, e termina em Jerusalém depois de sua última ceia com seus discípulos. O Evangelho de Lucas (Lucas 3:23) afirma que Jesus "tinha cerca de trinta anos" na época que começou seu ministério. Uma cronologia de Jesus tipicamente data este evento entre 27 e 29 e o final do ministério entre 30 e 36. (pt)
rdfs:label
 • Ministeri de Jesús (ca)
 • Ministry of Jesus (en)
 • Ministerio de Jesús (es)
 • Pelayanan Yesus (in)
 • 公生涯 (ja)
 • Ministero di Gesù (it)
 • 예수의 공생애 (ko)
 • Openbaar optreden van Jezus (nl)
 • Ministério de Jesus (pt)
 • 耶稣的事工 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of