About: Given name

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A given name (also known as a first name or forename) is the part of a personal name that identifies a person, potentially with a middle name as well, and differentiates that person from the other members of a group (typically a family or clan) who have a common surname. The term given name refers to a name usually bestowed at or close to the time of birth, usually by the parents of the newborn. A Christian name is the first name which is given at baptism, in Christian custom.

Property Value
dbo:abstract
 • الاسم الشخصي (بالفرنسية: Prénom)‏ (بالإنجليزية: Given name)‏، المعروف أيضا: (الاسم الأول؛ الاسم المعطى) هو الاسم الشخصي الأول لكل شخص والذي يميزه عن شخص آخر والذي يعتبر جزء من الإسم الشخصي الكامل، حيث يشكل مع اسم العائلة أو العشيرة أو القبيلة أو اسم الأب أو الجد اسمه الكامل، وهو الاسم الذي يمنحه الآباء لأبنائهم بعد الولادة. (ar)
 • Rodné jméno (běžně též křestní jméno) je u národů, které uplatňují vícejmennou antroponymickou soustavu, nedědičné osobní jméno, které spolu s děděným příjmením tvoří povinné oficiální dvoučlenné (popř. vícečlenné) osobní jméno, sloužící k občanskoprávní identifikaci každého jedince. V minulosti plnilo a u mnoha lidí dodnes plní funkci rodného jména zpravidla křestní jméno, jeho udělením při křtu se dítěti zároveň vybíral , tedy světec, podle nějž dítě bylo pojmenováno. Proto také někteří lidé se jménem, které neslo více světců, rozlišovali nebo rozlišují, podle kterého z nich jsou pojmenováni, a podle toho také slaví příslušný svátek a mnohdy toto rozlišení uvádějí společně se jménem (např. Jan mohl být podle Jana Křtitele, Jana Nepomuckého nebo Jana Evangelisty, František podle Františka Saleského nebo Františka z Assisi, Štěpán podle Štěpána prvomučedníka nebo Štěpána Uherského atd.). Z této funkce vyplýval i zvyk dávat lidem více křestních jmen najednou (získali tím více patronů), přičemž lidé s více křestními jmény mnohdy v běžném životě používají jen jedno z nich. Výběr rodného jména obvykle podléhá určitým zákonem upraveným konvencím a pravidlům pro pojmenování osoby. Tato pravidla se v různých zemích liší. Jméno zpravidla pro dítě vybírají rodiče. V minulosti dítě často dostávalo takové jméno, které připadalo na den, kdy se narodilo. I rodná jména podléhají módě, a proto se v čase mění podíl jednotlivých rodných jmen v populaci. Jména, která byla v minulosti velmi populární a častá, se dnes moc nepoužívají a naopak, vrací se zpět jména, která byla v minulosti téměř zapomenutá. Podle psychologa jméno ovlivňuje povolání, kterému se bude osoba věnovat, nicméně přímý vztah mezi jménem osoby a povoláním osoby není doložitelný. Podle gramatického i přirozeného rodu rozlišujeme rodná jména mužská (Jan, Ivo), ženská (Hana, Ester) a obourodá (Míla, Jára, Vlasta, René, Jindra, Nikola, Saša). (cs)
 • Der Vorname einer Person ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern individuell identifiziert. Die Vornamen eines Menschen werden zumeist nach seiner Geburt von seinen Eltern bestimmt. In manchen Ländern, so in den deutschsprachigen Ländern, gibt es Reglementierungen, die die Freiheit der Wahl des Vornamens einschränken. Im Deutschen und in den meisten anderen europäischen Sprachen stehen die Vornamen (als individuelle Namen) vor dem Familiennamen (von regionalen Ausnahmen abgesehen), während beispielsweise im Ungarischen, Vietnamesischen, Chinesischen, Japanischen oder Koreanischen der von den Eltern bestimmte individuelle Name hinter dem Familiennamen steht. Rufname ist der Vorname, unter dem eine Person angesprochen wird. Im anglo-amerikanischen Sprachraum sind Zwischennamen gebräuchlich, die auch Mittelnamen (middle names) genannt und meistens mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt werden (middle initials). Im Ostfriesischen gibt es gleichfalls Zwischennamen. Im Russischen steht der Vatersname zwischen dem Vor- und dem Familiennamen. (de)
 • Τα ονόματα ανέκαθεν είχαν σπουδαία σημασία για την ανθρώπινη επικοινωνία και κατανόηση, δεδομένου ότι έπαιζαν το ρόλο των στοιχείων εκείνων με τα οποία γινόταν γνωστή η δήλωση προσώπων, ζώων και αντικειμένων. Το όνομα γρήγορα εξελίχθηκε σε μέσο με το οποίο δηλώνεται κάποιο πρόσωπο ή πράγμα. Αν αυτό έχει σημασία για το φυτικό και ζωικό κόσμο, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο, στον οποίο είναι εντονότερος ο προσωπικός χαρακτήρας, τα δε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμφανίζονται σε διαφορετικούς ανθρώπους με τρόπο διάφορο και ανεπανάληπτο. Το όνομα και η ονοματοδοσία δεν εξελίχθηκαν άσχετα προς τον ιστορικό βίο και τις περιπέτειες των λαών. Μέσω των ονομάτων μπορεί να παρακολουθήσουμε την ιστορική πορεία ενός ολόκληρου έθνους. Συχνά τα ονόματα ασκούν επάνω μας γοητεία και δύναμη, ενώ άλλα αποστροφή. Αυτό συμβαίνει επειδή τα φέροντα τα ονόματα αυτά πρόσωπα συνδέονται με καλές αναμνήσεις του παρελθόντος στην πρώτη περίπτωση και με αρνητικές εμπειρίες και καταστάσεις στη δεύτερη. Συχνά τα ονόματα είναι διακριτικά του θρησκεύματος του φέροντος προσώπου και συνδέονται με τις φιλοσοφικές ή κοινωνικές πεποιθήσεις των ανθρώπων. (el)
 • Persona nomo aŭ personnomo estas la - plej ofte de la gepatroj - elektita nomo, nomata ankaŭ donita nomo, antaŭnomo (se ĝi antaŭas la familian nomon), en kristana kulturo ankaŭ baptonomo. Ĝi formas kun familia nomo (en kelkaj kulturoj kaj landoj kun patronomo aŭ patrinonomo) plenan individuan nomon aŭ plenan nomon. (eo)
 • A given name (also known as a first name or forename) is the part of a personal name that identifies a person, potentially with a middle name as well, and differentiates that person from the other members of a group (typically a family or clan) who have a common surname. The term given name refers to a name usually bestowed at or close to the time of birth, usually by the parents of the newborn. A Christian name is the first name which is given at baptism, in Christian custom. In informal situations, given names are often used in a familiar and friendly manner. In more formal situations, a person's surname is more commonly used. The idioms 'on a first-name basis' and 'being on first-name terms' refer to the familiarity inherent in addressing someone by their given name. By contrast, a surname (also known as a family name, last name, or gentile name) is normally inherited and shared with other members of one's immediate family. Regnal names and religious or monastic names are special given names bestowed upon someone receiving a crown or entering a religious order; such a person then typically becomes known chiefly by that name. (en)
 • Bataio izen, ponte izen edo izen tipi pertsona baten lehen izena, famili izen edo deituraren aurretik doana. Abizena partekatzen duten familia edo klan baten beste kideetatik pertsona bati bereizten dion izena da. Normalean jaiotzean jartzen dute gurasoek (kristau tradizioan, umea bataiatzen dutenean). (eu)
 • Un nombre de pila (o sencillamente nombre) diferencia a los miembros de una familia. La expresión «nombre de pila» se refiere a la pila bautismal. Los nombres de pila son antropónimos, frecuentemente derivados de nombres comunes. (es)
 • Le prénom est un nom personnel utilisé pour désigner une personne, en complément de son patronyme, ou nom de famille. Il peut être unique ou multiple.Il sert, dans une société, à distinguer les différents individus d'un même groupe familial ou portant le même nom. Dans la plupart des langues indo-européennes, le prénom précède le nom de famille.Certaines cultures utilisent un ou plusieurs postnoms ; d'autres peuples, comme les Javanais, n'ont qu'un nom seul pour se désigner. Les courbes temporelles de diversité et popularité des prénoms évoluent plus ou moins rapidement, souvent à l'échelle de chaque génération, reflétant les changements socioculturels du passé plus ou moins proche. (fr)
 • 명(名, 영어: given name, first name, forename)은 성씨를 뺀 이름을 말한다. 명을 바꾸는 걸 개명이라고 한다. 일명(一名)은 본이름 밖에 따로 일컫는 이름. 또는, 본명 이외에 한편에서 다르게 부르는 이름을 말한다. (ko)
 • Il prenome è il nome individuale di una persona che, assieme al cognome (o "nome di famiglia"), forma l'antroponimo.Il termine è usato perlopiù in contesti accademici e giuridici, mentre nel linguaggio parlato si utilizzano più di frequente i sinonimi nome di battesimo, primo nome o soltanto nome. In contesti linguistici si usano anche nome proprio di persona, nome di persona, nome personale o semplicemente personale. (it)
 • Imię (łac. nomen) – osobista nazwa nadawana osobie przez grupę, do której należy. Wraz z ewentualnym drugim i następnymi imionami oraz z nazwiskiem, czasem imieniem odojcowskim, a rzadziej przydomkiem, stanowi u większości ludów podstawowe określenie danej osoby. Prawo do posiadania imienia zapewnia Konwencja o prawach dziecka w art. 7. (pl)
 • Een voornaam is in de antroponymie een eigennaam die een kind bij de geboorte gegeven wordt en die in de westerse cultuur, met uitzondering van de Hongaarse, voor de achternaam geplaatst wordt. De voornaam onderscheidt in de westerse culturen iemand van anderen met dezelfde achternaam. Dit gaat niet geheel op: mensen met dezelfde achternaam (naamgenoten) kunnen immers ook identieke voornamen hebben. Verder is een achternaam over het algemeen unieker dan een voornaam: twee willekeurig gekozen personen (niet uit dezelfde familie) zullen vaker dezelfde voornaam dan dezelfde achternaam hebben. Uit onderzoek blijkt dat de keuze voor een voornaam samenhangt met opleiding en inkomen. Bij katholieken is de voornaam meestal gebaseerd op de eerste doopnaam. (nl)
 • O prenome (do latim praenōmen, composto do prefixo prae- «pre-» e nomen «nome») é o elemento onomástico que se conjuga com o apelido de família (sobrenome) na forma de designar as pessoas. Na língua coloquial, são mais comuns as expressões "nome próprio" ou "nome de batismo". A cada pessoa podem ser atribuídos um ou mais prenomes quando nasce ou quando é batizada. Em algumas culturas e idiomas (por exemplo em húngaro, vietnamita, chinês, japonês ou coreano), o apelido de família precede o prenome na ordem do nome completo, como Deng Xiaoping, sendo Deng o apelido de família e Xiaoping o prenome. Não se deve confundir com seu parônimo, pronome, escrito com O, que é usado na gramática para indicar uma palavra variável que substitui, retoma ou acompanha o substantivo, podendo ser classificado em pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo, pessoal de tratamento, reflexivo, recíproco, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. É variável em gênero, número e pessoa, indicando-o como pessoa do discurso ou situando-o no espaço, no tempo e no texto. (pt)
 • Förnamn är en persons individuella namn. I svenskan står förnamnen före efternamnet eller efternamnen. Förnamn kallas även dopnamn och ett eller flera används som tilltalsnamn. (sv)
 • 在人名系統中,名為一個人專屬的名稱,通常會與其家族姓氏,組成一個人的全名。名指明了一個特定的人,也將他與其他家族成員作出區別。在各個不同文化圈中,擁有自己不同的命名系統。 (zh)
 • Ли́чное и́мя — , разновидность имени собственного, один из главных персональных языковых идентификаторов человека или какого-либо одушевлённого существа. (ru)
 • Особове ім'я — вид антропоніма, який надається людині при народженні. В майбутньому доросла людина має можливість його змінити. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 247991 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 46176 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1074561662 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الاسم الشخصي (بالفرنسية: Prénom)‏ (بالإنجليزية: Given name)‏، المعروف أيضا: (الاسم الأول؛ الاسم المعطى) هو الاسم الشخصي الأول لكل شخص والذي يميزه عن شخص آخر والذي يعتبر جزء من الإسم الشخصي الكامل، حيث يشكل مع اسم العائلة أو العشيرة أو القبيلة أو اسم الأب أو الجد اسمه الكامل، وهو الاسم الذي يمنحه الآباء لأبنائهم بعد الولادة. (ar)
 • Persona nomo aŭ personnomo estas la - plej ofte de la gepatroj - elektita nomo, nomata ankaŭ donita nomo, antaŭnomo (se ĝi antaŭas la familian nomon), en kristana kulturo ankaŭ baptonomo. Ĝi formas kun familia nomo (en kelkaj kulturoj kaj landoj kun patronomo aŭ patrinonomo) plenan individuan nomon aŭ plenan nomon. (eo)
 • Bataio izen, ponte izen edo izen tipi pertsona baten lehen izena, famili izen edo deituraren aurretik doana. Abizena partekatzen duten familia edo klan baten beste kideetatik pertsona bati bereizten dion izena da. Normalean jaiotzean jartzen dute gurasoek (kristau tradizioan, umea bataiatzen dutenean). (eu)
 • Un nombre de pila (o sencillamente nombre) diferencia a los miembros de una familia. La expresión «nombre de pila» se refiere a la pila bautismal. Los nombres de pila son antropónimos, frecuentemente derivados de nombres comunes. (es)
 • 명(名, 영어: given name, first name, forename)은 성씨를 뺀 이름을 말한다. 명을 바꾸는 걸 개명이라고 한다. 일명(一名)은 본이름 밖에 따로 일컫는 이름. 또는, 본명 이외에 한편에서 다르게 부르는 이름을 말한다. (ko)
 • Il prenome è il nome individuale di una persona che, assieme al cognome (o "nome di famiglia"), forma l'antroponimo.Il termine è usato perlopiù in contesti accademici e giuridici, mentre nel linguaggio parlato si utilizzano più di frequente i sinonimi nome di battesimo, primo nome o soltanto nome. In contesti linguistici si usano anche nome proprio di persona, nome di persona, nome personale o semplicemente personale. (it)
 • Imię (łac. nomen) – osobista nazwa nadawana osobie przez grupę, do której należy. Wraz z ewentualnym drugim i następnymi imionami oraz z nazwiskiem, czasem imieniem odojcowskim, a rzadziej przydomkiem, stanowi u większości ludów podstawowe określenie danej osoby. Prawo do posiadania imienia zapewnia Konwencja o prawach dziecka w art. 7. (pl)
 • Förnamn är en persons individuella namn. I svenskan står förnamnen före efternamnet eller efternamnen. Förnamn kallas även dopnamn och ett eller flera används som tilltalsnamn. (sv)
 • 在人名系統中,名為一個人專屬的名稱,通常會與其家族姓氏,組成一個人的全名。名指明了一個特定的人,也將他與其他家族成員作出區別。在各個不同文化圈中,擁有自己不同的命名系統。 (zh)
 • Ли́чное и́мя — , разновидность имени собственного, один из главных персональных языковых идентификаторов человека или какого-либо одушевлённого существа. (ru)
 • Особове ім'я — вид антропоніма, який надається людині при народженні. В майбутньому доросла людина має можливість його змінити. (uk)
 • Rodné jméno (běžně též křestní jméno) je u národů, které uplatňují vícejmennou antroponymickou soustavu, nedědičné osobní jméno, které spolu s děděným příjmením tvoří povinné oficiální dvoučlenné (popř. vícečlenné) osobní jméno, sloužící k občanskoprávní identifikaci každého jedince. Podle gramatického i přirozeného rodu rozlišujeme rodná jména mužská (Jan, Ivo), ženská (Hana, Ester) a obourodá (Míla, Jára, Vlasta, René, Jindra, Nikola, Saša). (cs)
 • Der Vorname einer Person ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern individuell identifiziert. Die Vornamen eines Menschen werden zumeist nach seiner Geburt von seinen Eltern bestimmt. In manchen Ländern, so in den deutschsprachigen Ländern, gibt es Reglementierungen, die die Freiheit der Wahl des Vornamens einschränken. (de)
 • Τα ονόματα ανέκαθεν είχαν σπουδαία σημασία για την ανθρώπινη επικοινωνία και κατανόηση, δεδομένου ότι έπαιζαν το ρόλο των στοιχείων εκείνων με τα οποία γινόταν γνωστή η δήλωση προσώπων, ζώων και αντικειμένων. Το όνομα γρήγορα εξελίχθηκε σε μέσο με το οποίο δηλώνεται κάποιο πρόσωπο ή πράγμα. Αν αυτό έχει σημασία για το φυτικό και ζωικό κόσμο, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο, στον οποίο είναι εντονότερος ο προσωπικός χαρακτήρας, τα δε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμφανίζονται σε διαφορετικούς ανθρώπους με τρόπο διάφορο και ανεπανάληπτο. Το όνομα και η ονοματοδοσία δεν εξελίχθηκαν άσχετα προς τον ιστορικό βίο και τις περιπέτειες των λαών. Μέσω των ονομάτων μπορεί να παρακολουθήσουμε την ιστορική πορεία ενός ολόκληρου έθνους. Συχνά τα ονόματα ασκούν επάνω μας γοητεία και δύναμη, ενώ άλλα αποστροφή (el)
 • Le prénom est un nom personnel utilisé pour désigner une personne, en complément de son patronyme, ou nom de famille. Il peut être unique ou multiple.Il sert, dans une société, à distinguer les différents individus d'un même groupe familial ou portant le même nom. Dans la plupart des langues indo-européennes, le prénom précède le nom de famille.Certaines cultures utilisent un ou plusieurs postnoms ; d'autres peuples, comme les Javanais, n'ont qu'un nom seul pour se désigner. (fr)
 • A given name (also known as a first name or forename) is the part of a personal name that identifies a person, potentially with a middle name as well, and differentiates that person from the other members of a group (typically a family or clan) who have a common surname. The term given name refers to a name usually bestowed at or close to the time of birth, usually by the parents of the newborn. A Christian name is the first name which is given at baptism, in Christian custom. (en)
 • Een voornaam is in de antroponymie een eigennaam die een kind bij de geboorte gegeven wordt en die in de westerse cultuur, met uitzondering van de Hongaarse, voor de achternaam geplaatst wordt. De voornaam onderscheidt in de westerse culturen iemand van anderen met dezelfde achternaam. Dit gaat niet geheel op: mensen met dezelfde achternaam (naamgenoten) kunnen immers ook identieke voornamen hebben. Verder is een achternaam over het algemeen unieker dan een voornaam: twee willekeurig gekozen personen (niet uit dezelfde familie) zullen vaker dezelfde voornaam dan dezelfde achternaam hebben. (nl)
 • O prenome (do latim praenōmen, composto do prefixo prae- «pre-» e nomen «nome») é o elemento onomástico que se conjuga com o apelido de família (sobrenome) na forma de designar as pessoas. Na língua coloquial, são mais comuns as expressões "nome próprio" ou "nome de batismo". A cada pessoa podem ser atribuídos um ou mais prenomes quando nasce ou quando é batizada. (pt)
rdfs:label
 • اسم شخصي (صفة) (ar)
 • Prenom (ca)
 • Rodné jméno (cs)
 • Όνομα (el)
 • Given name (en)
 • Vorname (de)
 • Persona nomo (eo)
 • Nombre de pila (es)
 • Bataio izen (eu)
 • Prénom (fr)
 • Nama kecil (in)
 • Prenome (it)
 • Voornaam (nl)
 • 명 (이름) (ko)
 • Prenome (pt)
 • Imię (pl)
 • Личное имя (ru)
 • Förnamn (sv)
 • Особове ім'я (uk)
 • 名 (人名) (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:gender of
is dbo:parent of
is dbo:spouse of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fullName of
is dbp:gender of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License