Femininity (also called womanliness or girlishness) is a set of attributes, behaviors, and roles generally associated with women and girls. Although femininity is socially constructed, some research indicates that some behaviors considered feminine are biologically influenced. To what extent femininity is biologically or socially influenced is subject to debate. It is distinct from the definition of the biological female sex, as both males and females can exhibit feminine traits.

Property Value
dbo:abstract
 • الأنوثة هي مجموعة السمات البيولوجية والجسدية عند الفرد، وقد تشمل الكلمة أيضاً مجموعة الصفات النفسية أو الشكلية الخارجية كاللباس ولكن في هذه الحالة تكون افتراضات فرضها المجتمع حتى باتت المعنى الأساسي للكلمة في المجتمعات فحلت الفرضية مكان الواقع. (ar)
 • La feminitat o les feminitats són les diferents construccions polítiques, socials i culturals estereotipades duals que engloben característiques morfològiques, estètiques, psicològiques, d'actitud, rol social, rol de gènere, sexual i de comportament, entre d'altres associades específicament a les dones o al gènere femení, i contraposades a unes altres masculinitats, considerades pròpies de l'home o gènere masculí. Aquesta manera dual d'entendre la sexualitat i la societat i relacionar-la amb el concepte masculí-femení és gairebé sempre pròpia d'una societat androcèntrica i patriarcal, que a més considera inferior allò femení a alló masculí. Altres models més equitatius e igualitaris consideren que cap persona és únicament femenina o masculina. Els models femenins europeus fins a la modernitat es basen en actituds personals molt reduccionistes, a l'embelliment i l'oci. Alguns estereotips que a Europa tradicionalment s'han associat a la feminitat són per exemple la intuïció femenina, la inestabilitat emocional, la irracionalitat, la poesia i la dansa enfront de la prosa i el teatre declamat, el misteri i allò desconegut, la nit i la lluna enfront del dia i el sol, la feblesa, la passivitat, la submissió, la tendresa, la dependència (incloent el fet de ser important a les biografies per tenir una relació de parella o familiar amb un home important, la dona que hi ha darrere de tot gran home), la por, la cura dels altres i la criança, la maternitat (instint maternal sobreentès, judici diferent a la mala mare que al mal pare i al pare absent) i tot allò que té a veure amb l'àmbit privat, front a l'esfera pública (menyspreu a la dona pública), que seria destinada a la masculinitat. A partir dels anys vint i trenta del segle XX, apareixen altres models femenins, igualment androcèntrics i patriarcals, basats en teories plantejades com a científiques que formulen concepcions sexualitzades de les dones i dels homes, centrades a diferenciar i en oposar feminitat i masculinitat. Aquests plantejaments teòrics de metges, higienistes i altres homes de ciències es centren en la maternitat com a eix del rol femení i de la dona a la societat, creant la . També intervenen especialment a partir d'aquest segle factors d'ordre comunicacional, polític o de mercadotècnia empresarial, difonent en revistes i mitjans audiovisuals de masses les modes de bellesa, comportament i activitats (com ara esports, culturals, o feina) dissenyades com a femenines i destinades a les dones. (ca)
 • Virineco indikas nombron da ecoj, kondutoj kaj socialaj roloj kiuj povas esti asociataj kun virinoj. Kiuj ecoj kaj kondutoj estas konsiderataj kiel virinaj aŭ knabinaj diferencas laŭ kulturo. Tio kion oni opinias en iu kulturo tre virineca, povas esti spertata en alia kulturo aŭ periodo kiel 'malvirineca' aŭ esti parto de konduto kiun oni konsideras kiel 'vireca'. Ecoj kiujn, en la okcidenta mondo kaj diversaj aliaj kulturoj, oni konsideras kiel virinecaj, estas mildeco, empatio kaj sentemo. Feminismaj filozofoj kaj teoriuloj vidas en la koncepto virineco, kaj la plenigo de tio, la manon de la patriarkeco. Tiel la usona feministo Betty Friedan en 1963 sugestis ke la imago de virino kiel pasiva, infaneca kaj dependa ebligis la de virinoj. Virineco ofte ankaŭ ricevas fizikan plenigon. En la hodiaŭa okcidentula socio virineco interalie estas asociata kun svelta figuro, plenaj rondaj mamoj, svelta talio, pala haŭtkoloro kaj longa hararo. (eo)
 • Femininity (also called womanliness or girlishness) is a set of attributes, behaviors, and roles generally associated with women and girls. Although femininity is socially constructed, some research indicates that some behaviors considered feminine are biologically influenced. To what extent femininity is biologically or socially influenced is subject to debate. It is distinct from the definition of the biological female sex, as both males and females can exhibit feminine traits. Traits traditionally cited as feminine include gentleness, empathy, humility, and sensitivity, though traits associated with femininity vary across societies and individuals, and are influenced by a variety of social and cultural factors. (en)
 • Weiblichkeit, seltener Fraulichkeit oder Femininität bzw. Feminität (Adjektiv: feminin), umfasst kulturell und gesellschaftlich der Frau zugeschriebene Eigenschaften. (de)
 • Feminidad o femineidad es el conjunto de cualidades que en una cultura particular, alude a los valores, características y comportamientos tanto aprendidos, como a características específicamente biológicas de una mujer o niña. Su complemento es el concepto de masculinidad. El concepto de feminidad también se ha desarrollado como "ideal de feminidad" en el sentido de un patrón o modelo deseable de mujer. Se entiende por feminidad un conjunto de atributos asociados al rol tradicional de la categoría mujer. Algunos ejemplos de esos atributos son la comprensión, la delicadeza, la muestra de afecto, la educación y los cuidados de la descendencia, etc. De manera que a lo largo de la historia de (al menos) los países occidentales, y todavía hoy en día, las mujeres han sufrido una gran presión social para responder delante de las demás con comportamientos asociados a esos atributos. De la misma manera, los atributos de la masculinidad deben ser asociados sólo a los del hombre, y, por tanto, nunca hasta hoy día, en que empieza a haber cierta permisividad y apertura de miras, ha sido bien considerado que una mujer tuviera actitudes asociadas con la masculinidad. Lo cierto es que tanto los hombres como las mujeres, suelen tener actitudes diversas que no tienen porqué encajar dentro del binomio feminidad y masculinidad. De esta manera, por presión y reiteración de actitudes y roles, el binomio ha contribuido a generar desigualdades de género y discriminaciones. (es)
 • Feminitatea emakume eta haur emeek dituzten eta horiei lotzen zaizkien, hots femeninoak diren, ezaugarri, portaera eta gizarte rolen multzoa da. Aldi berean, modu biologikoan eta sozialean definituriko faktoreak biltzen ditu. (eu)
 • Feminin atau femininitas dari bahasa Prancis, femininine adalah sebuah kata sifat, adjektif yang berarti "kewanitaan" atau menunjukkan sifat perempuan. Sifat-sifat yang dimaksud biasanya adalah kelembutan, kesabaran, kebaikan, dll. Lawan katanya adalah maskulin. Istilah ini berbeda dengan "kebetinaan" (yang lawan katanya adalah "kejantanan"). feminitas terbentuk berdasarkan hasil rekonstruksi masyarakat yang membedakan fungsi dengan maskulinitas. feminitas pada umumnya melekat dengan kaum perempuan, tetapi tidak jarang pula laki-laki memiliki sifat ini. (in)
 • La femminilità è un concetto, variabile da cultura a cultura, con cui si definisce un ipotetico insieme di caratteristiche fisiche, psichiche e comportamentali associate alle donne, diverse e contrapposte a quelle ritenute proprie degli uomini. A differenza dal "sesso" femminile, che è un dato biologico, la "femminilità" dipende dal contesto storico, geografico e culturale così come lo è la "mascolinità". Per meglio distinguere questi due piani - quello biologico e quello culturale - si parla di genere (femminile o maschile), attribuito ad ognuno dei due sessi (maschio o femmina). Per evidenziarne la relatività, perché è evidente ad esempio che le caratteristiche attribuite alle donne contadine sono diverse da quelle attribuite alle donne aristocratiche, sarebbe più corretto parlare delle "femminilità" e delle "mascolinità" al plurale. La femminilità non va confusa con il femminismo, che è un movimento politico e culturale. (it)
 • 女らしさ(おんならしさ)とは、これが女性の特性(あるいは特徴・要件等)である、と特定の話者や特定の集団が想定している観念群のことである。「男らしさ」に対置される観念。 (ja)
 • 사회적 성을 다루는 사회학의 일부에서 여성성(女性性)은 젠더 정체성이다. 여성과 구별된다. 전통적으로 서양 사회에서의 여성성은 상냥하고 온화함, 감정이입적, 감각적이다. (ko)
 • Vrouwelijkheid verwijst naar een aantal eigenschappen, gedragingen en rollen die geassocieerd worden met vrouwen. Welke eigenschappen en gedragingen nu juist als vrouwelijk of meisjesachtig worden beschouwd, verschilt per cultuur. Wat men in de ene cultuur erg vrouwelijk vindt, kan in een andere cultuur of periode als 'onvrouwelijk' worden ervaren, of deel uitmaken van het gedrag dat als 'mannelijk' wordt bestempeld. In het Westen, waar genderidentiteiten doorgaans gereduceerd worden tot twee genderrollen, spelen verwachtingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid een rol in de instandhouding van die genderdichotomie of gender binary. Ook personen van een andere sekse kunnen vrouwelijke eigenschappen of gedrag vertonen. Wanneer iemand zowel vrouwelijk als mannelijk gedrag stelt, wordt die als androgyn beschouwd. Eigenschappen die in de westerse wereld en verschillende andere culturen als vrouwelijk worden gezien, zijn , empathie en gevoeligheid. Feministische filosofen en theoretici zien in het concept vrouwelijkheid, en de invulling ervan, de hand van het patriarchaat. Zo opperde de Amerikaanse feministe Betty Friedan in 1963 dat het beeld van een vrouw als , kinderlijk en de van vrouwen mogelijk maakte. Vrouwelijkheid krijgt vaak een normatieve fysieke invulling. In de westerse samenleving wordt vrouwelijkheid onder andere geassocieerd met een slanke figuur, volle en ronde borsten, een smalle taille, een bleke, haarloze huid en lang hoofdhaar, al bestaan er concurrerende invullingen van een 'vrouwelijk' lichaam. (nl)
 • Kobiecość – pojęcie abstrakcyjne; pojmowane tradycyjnie oznacza względnie stałą charakterystykę obejmującą cechy, wygląd, zainteresowania i zachowania, które stereotypowo były uważane za stosunkowo bardziej typowe dla kobiet niż mężczyzn. Współcześnie postrzeganie kobiecości uległo przeobrażeniu i bardziej adekwatne jest mówienie o różnych typach kobiecości, zamiast o kobiecości jako pojedynczym i jednorodnym koncepcie. Kobiece zachowanie kształtuje się w wyniku oddziaływania czynników biologicznych (chromosomy, hormony) wespół z licznymi czynnikami psychologicznymi, socjalnymi, kulturowymi i środowiskowymi w procesie socjalizacji. Na przestrzeni wieków pojęcie kobiecości ewoluowało, szczególnie uległo przeobrażeniu w ostatnich dwóch stuleciach, i w dalszym ciągu podlega zmianom. Dawniej kobiecość kojarzono z pięknem, delikatnością i emocjonalnością, z byciem dobrą matką i opiekunką domowego ogniska. Współcześnie kobiecość może łączyć się także z niezależnością, asertywnością i ambicją. W kreowaniu kobiecego wizerunku rolę odgrywa m.in. moda, reklamy, media społecznościowe, nakazy i zakazy religijne, tradycje i stereotypy. Media z jednej strony wytwarzają presję, aby dążyć do osiągnięcia stereotypowego ideału kobiecej atrakcyjności fizycznej i kobiecości w ogóle, z drugiej bywa w nich promowana akceptacja własnego ciała i odrzucenie dążenia do niedoścignionego ideału, zwłaszcza przez środowiska feministyczne. (pl)
 • Feminilidade é um conjunto de atributos, comportamentos e papéis geralmente associados às meninas e às mulheres. A feminilidade é constituída por ambos os fatores socialmente definidos e biologicamente-criados. Isto faz com que seja distinta da definição biológica do sexo feminino, já que machos e fêmeas podem exibir características femininas. As pessoas que apresentam uma combinação de ambas as características masculinas e femininas são consideradas andróginas e as filósofas feministas têm argumentado que a ambiguidade de gênero pode obscurecer a classificação de gênero. As conceituações modernas de feminilidade também não confiam apenas em construções sociais, mas nas escolhas individuais feitas pelas mulheres. Os traços tradicionalmente citados como femininos incluem gentileza, empatia e sensibilidade, embora traços associados com a feminilidade variem dependendo da localização e do contexto e sejam influenciados por uma variedade de fatores sociais e culturais. (pt)
 • Femininitet (lat. femininum, av femina kvinna), är en uppsättning attribut, beteenden och roller som i allmänhet förknippas med kvinnor. Femininitet består av både socialt definierade, kulturellt traderade och konstitutionella faktorer. Detta gör att det skiljer sig från den enkla definitionen av biologiskt kvinnligt kön – kvinnor, män och transpersoner kan alla uppvisa och avsiktligt uttrycka feminina drag. Begreppen maskulinitet och femininitet beskrivs ibland som två aspekter av könsroller, men medan könsroller förknippas med vardagligt liv och utgör ”socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige” och ”ideologiska föreställningar om hur förhållandena mellan könen bör vara”, har maskulinitet/femininitet en betydligt bredare innebörd. (sv)
 • Женственность (фемининность) — этическая категория, включающая в себя совокупность качеств таких как эмоциональность, нежность, хрупкость, искренность, верность. Понятие женственности включает в себя как биологические, так и социальные и культурные элементы и связано исключительно с женским биологическим полом. (ru)
 • ́ Жіно́чність, Жіночість, Фемінність, в деяких перекладах Фемінінність (англ. femininity) — етично-естетична категорія, що позначає сукупність особистісних, естетичних та соціально-психологічних якостей, які очікуються від жінки як зумовлені її організмом та природно притаманні; описує еталони ідеальної жінки. Попри уявлення про «природну притаманність», концепт жіночності та передається і підтримується процесом , більшою мірою, . Внаслідок антиподом фемінності є маскулінність. Як один з основних гендерних стереотипів, жіночність стосується закріплених соціальних ролей та гендерованих видів праці, у ній криються витоки суспільної дискримінації за статтю та, частково, гендерного насильства. (uk)
 • 女性气质或女子氣、女人味指的是某種行為或事物體現出來的、令人聯想到女性化印象的現象,它不單取決於生理特征,在不同文化中也會有不同的、具象或抽象的表現形式。 女性化的行為或事物一般可以與男性化的行為或事物形成鮮明對照。 例如三從四德、、和敏感等通常被看做女性化的特征, 不過在某些文化和社會中也有完全不同的認識, 甚至恰好相反。 在女权运动中傳統的女性化概念遭到了挑戰。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 240059 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 62007 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985141025 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الأنوثة هي مجموعة السمات البيولوجية والجسدية عند الفرد، وقد تشمل الكلمة أيضاً مجموعة الصفات النفسية أو الشكلية الخارجية كاللباس ولكن في هذه الحالة تكون افتراضات فرضها المجتمع حتى باتت المعنى الأساسي للكلمة في المجتمعات فحلت الفرضية مكان الواقع. (ar)
 • Weiblichkeit, seltener Fraulichkeit oder Femininität bzw. Feminität (Adjektiv: feminin), umfasst kulturell und gesellschaftlich der Frau zugeschriebene Eigenschaften. (de)
 • Feminitatea emakume eta haur emeek dituzten eta horiei lotzen zaizkien, hots femeninoak diren, ezaugarri, portaera eta gizarte rolen multzoa da. Aldi berean, modu biologikoan eta sozialean definituriko faktoreak biltzen ditu. (eu)
 • Feminin atau femininitas dari bahasa Prancis, femininine adalah sebuah kata sifat, adjektif yang berarti "kewanitaan" atau menunjukkan sifat perempuan. Sifat-sifat yang dimaksud biasanya adalah kelembutan, kesabaran, kebaikan, dll. Lawan katanya adalah maskulin. Istilah ini berbeda dengan "kebetinaan" (yang lawan katanya adalah "kejantanan"). feminitas terbentuk berdasarkan hasil rekonstruksi masyarakat yang membedakan fungsi dengan maskulinitas. feminitas pada umumnya melekat dengan kaum perempuan, tetapi tidak jarang pula laki-laki memiliki sifat ini. (in)
 • 女らしさ(おんならしさ)とは、これが女性の特性(あるいは特徴・要件等)である、と特定の話者や特定の集団が想定している観念群のことである。「男らしさ」に対置される観念。 (ja)
 • 사회적 성을 다루는 사회학의 일부에서 여성성(女性性)은 젠더 정체성이다. 여성과 구별된다. 전통적으로 서양 사회에서의 여성성은 상냥하고 온화함, 감정이입적, 감각적이다. (ko)
 • Женственность (фемининность) — этическая категория, включающая в себя совокупность качеств таких как эмоциональность, нежность, хрупкость, искренность, верность. Понятие женственности включает в себя как биологические, так и социальные и культурные элементы и связано исключительно с женским биологическим полом. (ru)
 • ́ Жіно́чність, Жіночість, Фемінність, в деяких перекладах Фемінінність (англ. femininity) — етично-естетична категорія, що позначає сукупність особистісних, естетичних та соціально-психологічних якостей, які очікуються від жінки як зумовлені її організмом та природно притаманні; описує еталони ідеальної жінки. Попри уявлення про «природну притаманність», концепт жіночності та передається і підтримується процесом , більшою мірою, . Внаслідок антиподом фемінності є маскулінність. Як один з основних гендерних стереотипів, жіночність стосується закріплених соціальних ролей та гендерованих видів праці, у ній криються витоки суспільної дискримінації за статтю та, частково, гендерного насильства. (uk)
 • 女性气质或女子氣、女人味指的是某種行為或事物體現出來的、令人聯想到女性化印象的現象,它不單取決於生理特征,在不同文化中也會有不同的、具象或抽象的表現形式。 女性化的行為或事物一般可以與男性化的行為或事物形成鮮明對照。 例如三從四德、、和敏感等通常被看做女性化的特征, 不過在某些文化和社會中也有完全不同的認識, 甚至恰好相反。 在女权运动中傳統的女性化概念遭到了挑戰。 (zh)
 • La feminitat o les feminitats són les diferents construccions polítiques, socials i culturals estereotipades duals que engloben característiques morfològiques, estètiques, psicològiques, d'actitud, rol social, rol de gènere, sexual i de comportament, entre d'altres associades específicament a les dones o al gènere femení, i contraposades a unes altres masculinitats, considerades pròpies de l'home o gènere masculí. (ca)
 • Femininity (also called womanliness or girlishness) is a set of attributes, behaviors, and roles generally associated with women and girls. Although femininity is socially constructed, some research indicates that some behaviors considered feminine are biologically influenced. To what extent femininity is biologically or socially influenced is subject to debate. It is distinct from the definition of the biological female sex, as both males and females can exhibit feminine traits. (en)
 • Virineco indikas nombron da ecoj, kondutoj kaj socialaj roloj kiuj povas esti asociataj kun virinoj. Kiuj ecoj kaj kondutoj estas konsiderataj kiel virinaj aŭ knabinaj diferencas laŭ kulturo. Tio kion oni opinias en iu kulturo tre virineca, povas esti spertata en alia kulturo aŭ periodo kiel 'malvirineca' aŭ esti parto de konduto kiun oni konsideras kiel 'vireca'. Virineco ofte ankaŭ ricevas fizikan plenigon. En la hodiaŭa okcidentula socio virineco interalie estas asociata kun svelta figuro, plenaj rondaj mamoj, svelta talio, pala haŭtkoloro kaj longa hararo. (eo)
 • Feminidad o femineidad es el conjunto de cualidades que en una cultura particular, alude a los valores, características y comportamientos tanto aprendidos, como a características específicamente biológicas de una mujer o niña. Su complemento es el concepto de masculinidad. El concepto de feminidad también se ha desarrollado como "ideal de feminidad" en el sentido de un patrón o modelo deseable de mujer. Lo cierto es que tanto los hombres como las mujeres, suelen tener actitudes diversas que no tienen porqué encajar dentro del binomio feminidad y masculinidad. (es)
 • La femminilità è un concetto, variabile da cultura a cultura, con cui si definisce un ipotetico insieme di caratteristiche fisiche, psichiche e comportamentali associate alle donne, diverse e contrapposte a quelle ritenute proprie degli uomini. La femminilità non va confusa con il femminismo, che è un movimento politico e culturale. (it)
 • Vrouwelijkheid verwijst naar een aantal eigenschappen, gedragingen en rollen die geassocieerd worden met vrouwen. Welke eigenschappen en gedragingen nu juist als vrouwelijk of meisjesachtig worden beschouwd, verschilt per cultuur. Wat men in de ene cultuur erg vrouwelijk vindt, kan in een andere cultuur of periode als 'onvrouwelijk' worden ervaren, of deel uitmaken van het gedrag dat als 'mannelijk' wordt bestempeld. In het Westen, waar genderidentiteiten doorgaans gereduceerd worden tot twee genderrollen, spelen verwachtingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid een rol in de instandhouding van die genderdichotomie of gender binary. Ook personen van een andere sekse kunnen vrouwelijke eigenschappen of gedrag vertonen. Wanneer iemand zowel vrouwelijk als mannelijk gedrag stelt, wordt die a (nl)
 • Kobiecość – pojęcie abstrakcyjne; pojmowane tradycyjnie oznacza względnie stałą charakterystykę obejmującą cechy, wygląd, zainteresowania i zachowania, które stereotypowo były uważane za stosunkowo bardziej typowe dla kobiet niż mężczyzn. Współcześnie postrzeganie kobiecości uległo przeobrażeniu i bardziej adekwatne jest mówienie o różnych typach kobiecości, zamiast o kobiecości jako pojedynczym i jednorodnym koncepcie. Kobiece zachowanie kształtuje się w wyniku oddziaływania czynników biologicznych (chromosomy, hormony) wespół z licznymi czynnikami psychologicznymi, socjalnymi, kulturowymi i środowiskowymi w procesie socjalizacji. (pl)
 • Feminilidade é um conjunto de atributos, comportamentos e papéis geralmente associados às meninas e às mulheres. A feminilidade é constituída por ambos os fatores socialmente definidos e biologicamente-criados. Isto faz com que seja distinta da definição biológica do sexo feminino, já que machos e fêmeas podem exibir características femininas. As pessoas que apresentam uma combinação de ambas as características masculinas e femininas são consideradas andróginas e as filósofas feministas têm argumentado que a ambiguidade de gênero pode obscurecer a classificação de gênero. As conceituações modernas de feminilidade também não confiam apenas em construções sociais, mas nas escolhas individuais feitas pelas mulheres. (pt)
 • Femininitet (lat. femininum, av femina kvinna), är en uppsättning attribut, beteenden och roller som i allmänhet förknippas med kvinnor. Femininitet består av både socialt definierade, kulturellt traderade och konstitutionella faktorer. Detta gör att det skiljer sig från den enkla definitionen av biologiskt kvinnligt kön – kvinnor, män och transpersoner kan alla uppvisa och avsiktligt uttrycka feminina drag. (sv)
rdfs:label
 • Femininity (en)
 • أنوثة (ar)
 • Feminitat (ca)
 • Weiblichkeit (de)
 • Virineco (eo)
 • Feminidad (es)
 • Feminitate (eu)
 • Femininitas (in)
 • Femminilità (it)
 • 女らしさ (ja)
 • 여성성 (ko)
 • Vrouwelijkheid (nl)
 • Kobiecość (pl)
 • Feminilidade (pt)
 • Женственность (ru)
 • Femininitet (sv)
 • Жіночність (uk)
 • 女性气质 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:gender of
is foaf:primaryTopic of