About: Cosmos

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The cosmos (UK: /ˈkɒzmɒs/, US: /-moʊs/) is another name for the Universe. Using the word cosmos implies viewing the universe as a complex and orderly system or entity. The cosmos, and our understanding of the reasons for its existence and significance, are studied in cosmology – a broad discipline covering scientific, religious or philosophical aspects of the cosmos and its nature. Religious and philosophical approaches may include the cosmos among spiritual entities or other matters deemed to exist outside our physical universe.

Property Value
dbo:abstract
 • الكون هو مفهوم كلامي تمّ تأويله بطرق شتى ووفقاً لنظريات مختلفة ومتعددة، وأحد الاتفاقات القليلة حول ماهية الكون من بين النظريات العدة المعتمدة من قبل الفلاسفة وغيرهم هو أن مفهوم الكون يدل على الحجم النسبي لمساحة الفضاء الزمكاني (الزماني والمكاني) الذي يتواجد فيه كل شيء من الموجودات كالنجوم والمجرات والكائنات الحية. وتختلف الآراء في تحديد طبيعة هذا الكون، فمن هنا وتصور الفلسفات المختلفة والعقائد قديماً الكون بصورة معينة، ومن هنالك تظهر الفلسفات والعقائد الجديدة لتأويل مفهوم الكون بصور متعددة، وبطرق شتى، ومن ناحية النشوء والتطور وكذلك من ناحية هل للكون نهاية أم لا؟، وإلى آخره. وحسب الوصف العلمي الحديث الذي يعد أن الكون هو فضاء شاسع يتكون من عدد ضخم من المجرات والنجوم والكواكب بالإضافة إلى الكويكبات والمذنبات، وتعتبر مجرة درب التبانة هي إحدى مجرات الكون التي يدور حول مركزها شمسنا مع مجموعتنا الشمسية التي يعد كوكبنا الأرض جزءاً منها. (ar)
 • En un sentit general, un cosmos és un sistema ordenat o harmoniós. S'origina a partir del terme grec κόσμος; (kosmos), significant "ordre" o "ornament" i és oposat al concepte de caos. Avui, la paraula es fa servir generalment com a sinònim de la paraula univers (considerat en el seu aspecte ordenat). La paraula cosmos origina de la mateixa arrel. En moltes llengües eslaves com el rus i el búlgar, la paraula Космос significa també l'"espai exterior", significat que també es dona en el castellà. En xinès mandarí, el cosmos es tradueix com yuzhou, que literalment traduït significa espaitemps (宇 yu = espai + 宙 zhou = temps). (ca)
 • Kosmos (κόσμος) je řecké slovo, které ve vědě a ve filosofii znamená svět či vesmír. Odtud také kosmický – vesmírný. (cs)
 • Κόσμος, που σημαίνει στολίδι, είναι η ονομασία του σύμπαντος (el)
 • Kosmo estas la universo, rigardata kiel unu ordigita tuto. La Fédération Aéronautique Internationale (FAI, Internacia Aeronaŭtika Federacio) difinas la kosmon laŭ pli praktika signifo, nome kiel sinonimon de universo, escepte de la tero kaj ties atmosfero. Ĝi difinas la komencon de la kosmo je 100 km super la tero. En la alteco ĉirkaŭ 120 km de la tero, atmosfero praktike forestas, pro tio objektoj povas moviĝi rapide sen suplementaj energioj. La spaco inter planedoj ne estas tute malplena, sed ĝin plenigas maldensega gaso, suna vento kaj polveroj. La vorto devenas de la greka vorto kosmos, kiu signifis "ordo" aŭ "bonordo" en Homero, sed poste, pro Pitagoro kaj aliaj filozofoj, signifis "la ordo de la mondo" aŭ, simple, "mondo", eĉ se tiu mondo ŝajnis difekta kaj pekema, kiel en la Nova Testamento.Post la unuaj provoj priskribi ĉielajn fenomenojn, aperis Astrologio, kiu priskribas la karakteron de homo kaj antaŭdiras ties sorton laŭ la aranĝo de la astroj en la momento de ties naskiĝo. Por la antaŭdiro de la estonto astrologoj uzas horoskopon (laŭvorte signifas "horo de observo"), tabelon, kiu donas informojn laŭ la pozicioj de ĉielaj korpoj ĉe ies preciza tempo de naskiĝo. (eo)
 • The cosmos (UK: /ˈkɒzmɒs/, US: /-moʊs/) is another name for the Universe. Using the word cosmos implies viewing the universe as a complex and orderly system or entity. The cosmos, and our understanding of the reasons for its existence and significance, are studied in cosmology – a broad discipline covering scientific, religious or philosophical aspects of the cosmos and its nature. Religious and philosophical approaches may include the cosmos among spiritual entities or other matters deemed to exist outside our physical universe. (en)
 • Bere zentzurik orokorrenean, kosmosa sistema ordenatu edo harmoniatsu bat da. Grezierazko κόσμος hitzetik sortzen da, ordena esan nahi duena, eta kaosaren antitesia da. Gaur egun, hitza, unibertso hitzaren sinonimo bezala erabiltzen da (honek duen ordena kontutan hartuta). Kosmetiko eta kosmetologia hitzek, jatorri bera dute. Kosmosaren azterketari (edozein ikuspuntutik) kosmologia deritzo. Hitz hau, hitz absolutu bezala erabiltzen denean, existitzen den guztia esan nahi du, aurkitu dena eta aurkitu ez dena. (eu)
 • Cosmos, en su sentido más general, es sinónimo de universo o mundo, el conjunto de todo lo existente, aunque también es empleado para referirse exclusivamente al espacio exterior a la Tierra.​​ El término cosmos además denota orden y organización, es el universo visto como un sistema ordenado o armonioso.​​ Originalmente fue una palabra utilizada por los antiguos griegos para designar la totalidad de la existencia. Los griegos creían que el cosmos se regía por una serie de leyes («nomos»​), las cuales serían uno de los objetivos de comprensión de los primeros pensadores con los que se iniciaría entonces una versión embrionaria de la filosofía griega. Estas leyes, a su vez, se entendía que establecían un determinado orden («diké») antítesis de caos, caracterizado por el desequilibrio o desorden («adikía»). El tiempo en el cosmos no era concebido de forma lineal como lo es en la actualidad, sino de una forma cíclica: la periodicidad con la que se daban determinados fenómenos meteorológicos es ejemplo de ello (y entre otros). Conceptos como la nada, el no ser, el vacío, el infinito o lo ilimitado no eran comprensibles en la época en que aparece el término: la civilización minoica, pues tampoco existían de facto. El estudio del cosmos, desde cualquier punto de vista, se llama cosmología. Cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Carl Sagan, Cosmos: un viaje personal.​ (es)
 • Kosmos (bahasa Yunani: κόσμος yang berarti keteraturan, susunan yang teratur, hiasan) dalam pengertian yang paling umum adalah suatu sistem dalam alam semesta yang teratur atau harmonis. Ilmu yang mempelajari kosmos disebut dengan kosmologi. Kosmos, dan pemahaman kita tentang alasan keberadaan dan signifikansinya, dipelajari dalam kosmologi—sebuah disiplin ilmu luas yang mencakup aspek ilmiah, agama, atau filosofis dari kosmos dan sifat-sifatnya. Pendekatan agama dan filosofis dapat mencakup kosmos di antara entitas spiritual atau hal-hal lain yang dianggap eksis di luar alam semesta fisik kita. (in)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 코스모스 문서를 참고하십시오.) 코스모스(cosmos)는 일반적으로, 우주를 질서 있는, 조화로운 시스템으로 간주하는 우주관이다. '질서, 정렬'을 의미하는 그리스어의 κόσμος라는 말에 유래해, 카오스와 대를 이루는 개념이다. 현대 영어에서는 Universe의 유의어로서 사용되어 러시아어로는 단지 '우주'를 의미하고 있다. 화장을 의미하는 화장품이나 화장학을 의미하는 코스메톨로지도 같은 어원이다. (ko)
 • Con il termine cosmo in filosofia s'intende un sistema ordinato o armonico. L'origine della parola è il greco κόσμος (kósmos) che significa "ordine", in particolare quello assunto dall'esercito schierato per la battaglia, ed è il concetto opposto a caos (la parola cosmetico deriva dalla stessa radice). Nel linguaggio scientifico cosmo è considerato sinonimo di universo, in particolare in relazione al continuum spazio-temporale dentro l'ipotetico multiverso. In russo, la parola κосмос (kosmos) significa semplicemente "spazio". Collegato al termine cosmo sono anche il cosmismo russo, una corrente di pensiero emersa in Russia all'inizio del XX secolo, che metteva la conquista del cosmo al centro della propria dottrina e l'antropocosmismo principio fondamentale del sistema olistico filosofico del filosofo-scienziato russo Valerij Sagatovskij. (it)
 • コスモス(cosmos)とは、一般的に、宇宙を秩序ある、調和のとれたシステムとみなす宇宙観である。「秩序、整列」を意味するギリシア語のκόσμοςという言葉に由来し、カオスと対をなす概念である。英語のuniverseの類義語であるが、コスモスには秩序・調和の存在が暗示されている。ロシア語では単に「宇宙」を意味している。 化粧を意味するモスメトロやを意味するコスメトロジーも同じ語源である。 (ja)
 • Cosmo ou cosmos (do grego antigo κόσμος, transl. kósmos, "ordem", "organização", "beleza", "harmonia") é um termo que designa o universo em seu conjunto, toda a em sua totalidade, desde o microcosmo ao macrocosmo. O cosmo é a totalidade de todas as coisas deste Universo ordenado, desde as estrelas, até as partículas subatômicas. Pode ser estudado na Cosmologia. O astrônomo Carl Sagan define o termo cosmos como sendo "tudo o que já foi, tudo o que é e tudo que será". O filósofo grego Pitágoras foi o primeiro a utilizar o termo "cosmos" para referenciar o Universo, talvez querendo se referir ao firmamento de estrelas. (pt)
 • Kosmos, (grekiska: κόσμος, kosmos, ungefär: "ordningen i världen", "den ordnade världen", även "dekoration") avser i astronomi samma sak som universum, eller ett hypotetiskt multiversum, och i den klassiska filosofin motsatsen och jämvikten till kaos. Vetenskapen om kosmos stora struktur i dag studeras i kosmologi, och om dess uppkomst (eller exempelvis solsystemets uppkomst) i kosmogoni. Frågan om varför kosmos uppkom anses inte kunna studeras med naturvetenskap, utan är utanför naturvetenskapens räckvidd. (sv)
 • Ко́смос (др.-греч. κόσμος «порядок, гармония») — понятие древнегреческой философии и культуры, представление о природном мире как о пластически упорядоченном гармоническом целом. Противопоставлялся хаосу. Греки соединяли в понятии «космос» две функции — упорядочивающую и эстетическую. (ru)
 • Ко́смос (від грец. κόσμος — «порядок») — одне з ключових понять давньогрецької історії та культури. Вживалося на позначення встановленого Богом (богами, Божеством) Всесвітнього Ладу, Порядку — на противагу Хаосу — Всесвітньому Безладу. Для греків у цьому понятті з'єднувалися дві функції — упоряджувальна і естетична (uk)
 • 宇宙(英语:Cosmos)是人类对于客观宇宙(英語:Universe)所理解的产物。 一般来说,英语詞「cosmos」所表示的是一个有序且和谐的系统。它源自于古希腊语詞「κόσμος(kosmos)」,原義是秩序或装饰,於混乱(chaos)的概念正好相反。但相對客觀宇宙不必然允含有序且和諧的意味。汉语中的宇宙表示上下四方为宇,古往今来为宙。 现今这个词经常作为源自于拉丁语的Universe(宇宙)的同义词,具體的分別是宇宙指謂的是外延,宇宙 (系統)指內涵。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 38737 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 35400 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1107395168 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2012-10-02 (xsd:date)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • En un sentit general, un cosmos és un sistema ordenat o harmoniós. S'origina a partir del terme grec κόσμος; (kosmos), significant "ordre" o "ornament" i és oposat al concepte de caos. Avui, la paraula es fa servir generalment com a sinònim de la paraula univers (considerat en el seu aspecte ordenat). La paraula cosmos origina de la mateixa arrel. En moltes llengües eslaves com el rus i el búlgar, la paraula Космос significa també l'"espai exterior", significat que també es dona en el castellà. En xinès mandarí, el cosmos es tradueix com yuzhou, que literalment traduït significa espaitemps (宇 yu = espai + 宙 zhou = temps). (ca)
 • Kosmos (κόσμος) je řecké slovo, které ve vědě a ve filosofii znamená svět či vesmír. Odtud také kosmický – vesmírný. (cs)
 • Κόσμος, που σημαίνει στολίδι, είναι η ονομασία του σύμπαντος (el)
 • The cosmos (UK: /ˈkɒzmɒs/, US: /-moʊs/) is another name for the Universe. Using the word cosmos implies viewing the universe as a complex and orderly system or entity. The cosmos, and our understanding of the reasons for its existence and significance, are studied in cosmology – a broad discipline covering scientific, religious or philosophical aspects of the cosmos and its nature. Religious and philosophical approaches may include the cosmos among spiritual entities or other matters deemed to exist outside our physical universe. (en)
 • Bere zentzurik orokorrenean, kosmosa sistema ordenatu edo harmoniatsu bat da. Grezierazko κόσμος hitzetik sortzen da, ordena esan nahi duena, eta kaosaren antitesia da. Gaur egun, hitza, unibertso hitzaren sinonimo bezala erabiltzen da (honek duen ordena kontutan hartuta). Kosmetiko eta kosmetologia hitzek, jatorri bera dute. Kosmosaren azterketari (edozein ikuspuntutik) kosmologia deritzo. Hitz hau, hitz absolutu bezala erabiltzen denean, existitzen den guztia esan nahi du, aurkitu dena eta aurkitu ez dena. (eu)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 코스모스 문서를 참고하십시오.) 코스모스(cosmos)는 일반적으로, 우주를 질서 있는, 조화로운 시스템으로 간주하는 우주관이다. '질서, 정렬'을 의미하는 그리스어의 κόσμος라는 말에 유래해, 카오스와 대를 이루는 개념이다. 현대 영어에서는 Universe의 유의어로서 사용되어 러시아어로는 단지 '우주'를 의미하고 있다. 화장을 의미하는 화장품이나 화장학을 의미하는 코스메톨로지도 같은 어원이다. (ko)
 • コスモス(cosmos)とは、一般的に、宇宙を秩序ある、調和のとれたシステムとみなす宇宙観である。「秩序、整列」を意味するギリシア語のκόσμοςという言葉に由来し、カオスと対をなす概念である。英語のuniverseの類義語であるが、コスモスには秩序・調和の存在が暗示されている。ロシア語では単に「宇宙」を意味している。 化粧を意味するモスメトロやを意味するコスメトロジーも同じ語源である。 (ja)
 • Kosmos, (grekiska: κόσμος, kosmos, ungefär: "ordningen i världen", "den ordnade världen", även "dekoration") avser i astronomi samma sak som universum, eller ett hypotetiskt multiversum, och i den klassiska filosofin motsatsen och jämvikten till kaos. Vetenskapen om kosmos stora struktur i dag studeras i kosmologi, och om dess uppkomst (eller exempelvis solsystemets uppkomst) i kosmogoni. Frågan om varför kosmos uppkom anses inte kunna studeras med naturvetenskap, utan är utanför naturvetenskapens räckvidd. (sv)
 • Ко́смос (др.-греч. κόσμος «порядок, гармония») — понятие древнегреческой философии и культуры, представление о природном мире как о пластически упорядоченном гармоническом целом. Противопоставлялся хаосу. Греки соединяли в понятии «космос» две функции — упорядочивающую и эстетическую. (ru)
 • Ко́смос (від грец. κόσμος — «порядок») — одне з ключових понять давньогрецької історії та культури. Вживалося на позначення встановленого Богом (богами, Божеством) Всесвітнього Ладу, Порядку — на противагу Хаосу — Всесвітньому Безладу. Для греків у цьому понятті з'єднувалися дві функції — упоряджувальна і естетична (uk)
 • 宇宙(英语:Cosmos)是人类对于客观宇宙(英語:Universe)所理解的产物。 一般来说,英语詞「cosmos」所表示的是一个有序且和谐的系统。它源自于古希腊语詞「κόσμος(kosmos)」,原義是秩序或装饰,於混乱(chaos)的概念正好相反。但相對客觀宇宙不必然允含有序且和諧的意味。汉语中的宇宙表示上下四方为宇,古往今来为宙。 现今这个词经常作为源自于拉丁语的Universe(宇宙)的同义词,具體的分別是宇宙指謂的是外延,宇宙 (系統)指內涵。 (zh)
 • الكون هو مفهوم كلامي تمّ تأويله بطرق شتى ووفقاً لنظريات مختلفة ومتعددة، وأحد الاتفاقات القليلة حول ماهية الكون من بين النظريات العدة المعتمدة من قبل الفلاسفة وغيرهم هو أن مفهوم الكون يدل على الحجم النسبي لمساحة الفضاء الزمكاني (الزماني والمكاني) الذي يتواجد فيه كل شيء من الموجودات كالنجوم والمجرات والكائنات الحية. وتختلف الآراء في تحديد طبيعة هذا الكون، فمن هنا وتصور الفلسفات المختلفة والعقائد قديماً الكون بصورة معينة، ومن هنالك تظهر الفلسفات والعقائد الجديدة لتأويل مفهوم الكون بصور متعددة، وبطرق شتى، ومن ناحية النشوء والتطور وكذلك من ناحية هل للكون نهاية أم لا؟، وإلى آخره. (ar)
 • Kosmo estas la universo, rigardata kiel unu ordigita tuto. La Fédération Aéronautique Internationale (FAI, Internacia Aeronaŭtika Federacio) difinas la kosmon laŭ pli praktika signifo, nome kiel sinonimon de universo, escepte de la tero kaj ties atmosfero. Ĝi difinas la komencon de la kosmo je 100 km super la tero. En la alteco ĉirkaŭ 120 km de la tero, atmosfero praktike forestas, pro tio objektoj povas moviĝi rapide sen suplementaj energioj. La spaco inter planedoj ne estas tute malplena, sed ĝin plenigas maldensega gaso, suna vento kaj polveroj. (eo)
 • Cosmos, en su sentido más general, es sinónimo de universo o mundo, el conjunto de todo lo existente, aunque también es empleado para referirse exclusivamente al espacio exterior a la Tierra.​​ El término cosmos además denota orden y organización, es el universo visto como un sistema ordenado o armonioso.​​ Cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Carl Sagan, Cosmos: un viaje personal.​ (es)
 • Kosmos (bahasa Yunani: κόσμος yang berarti keteraturan, susunan yang teratur, hiasan) dalam pengertian yang paling umum adalah suatu sistem dalam alam semesta yang teratur atau harmonis. Ilmu yang mempelajari kosmos disebut dengan kosmologi. (in)
 • Con il termine cosmo in filosofia s'intende un sistema ordinato o armonico. L'origine della parola è il greco κόσμος (kósmos) che significa "ordine", in particolare quello assunto dall'esercito schierato per la battaglia, ed è il concetto opposto a caos (la parola cosmetico deriva dalla stessa radice). Nel linguaggio scientifico cosmo è considerato sinonimo di universo, in particolare in relazione al continuum spazio-temporale dentro l'ipotetico multiverso. In russo, la parola κосмос (kosmos) significa semplicemente "spazio". (it)
 • Cosmo ou cosmos (do grego antigo κόσμος, transl. kósmos, "ordem", "organização", "beleza", "harmonia") é um termo que designa o universo em seu conjunto, toda a em sua totalidade, desde o microcosmo ao macrocosmo. O cosmo é a totalidade de todas as coisas deste Universo ordenado, desde as estrelas, até as partículas subatômicas. Pode ser estudado na Cosmologia. O astrônomo Carl Sagan define o termo cosmos como sendo "tudo o que já foi, tudo o que é e tudo que será". (pt)
rdfs:label
 • Cosmos (en)
 • الكون (ar)
 • Cosmos (ca)
 • Kosmos (cs)
 • Κόσμος (el)
 • Kosmo (eo)
 • Cosmos (es)
 • Kosmos (eu)
 • Cosmos (philosophie) (fr)
 • Kosmos (in)
 • Cosmo (it)
 • 우주 (계통) (ko)
 • コスモス (宇宙観) (ja)
 • Cosmo (pt)
 • Kosmos (sv)
 • Космос (философия) (ru)
 • Космос (філософія) (uk)
 • 宇宙 (系统) (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:billed of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License