About: Book

An Entity of Type: person function, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A book is a medium for recording information in the form of writing or images, typically composed of many pages (made of papyrus, parchment, vellum, or paper) bound together and protected by a cover. The technical term for this physical arrangement is codex (plural, codices). In the history of hand-held physical supports for extended written compositions or records, the codex replaces its predecessor, the scroll. A single sheet in a codex is a leaf and each side of a leaf is a page.

Property Value
dbo:abstract
 • الكِتابُ وجمعه الكُتبُ هي أوعية المعلومات غير الدورية والتي بطبيعة محتوياتها وتنظيمها وضعت لتُقرأ من أولها لآخرها في تتابع منطقي ولكل منها عنوان محدد حتى ولو صدرت مجمعة تحت سلسلة ما. وقيل هي أدوات تقوم بتسجيل وتحليل وتلخيص ومناقشة وتوضيح معلومات مفسرة وغير مفسرة قد تكون مجلدة أو على شكل حزم ورقية مغلفة وغير مغلفة تحتوي على مقدمة مباشرة وجدول محتويات وفهرسا لغرض تنوير وإفهام وإثراء وتعزيز وتثقيف العقل البشري عبر العصب الحسي البصري وأحياناً عبر اللمس وأحياناً عن طريق السمع. (ar)
 • Un llibre és una obra escrita o d'imatges impresa o manuscrita no periòdica. Segons la definició de la UNESCO, per a ser un llibre un document ha de ser una publicació impresa no periòdica que té cinquanta o més pàgines, sense comptar les cobertes. Un llibre pot tractar de qualsevol tema. Sintèticament, es pot dir que el llibre neix com a còdex, fet amb pergamí o vitel·la, i després es va començar a fer amb paper. És arran de la impremta que es desenvolupa el llibre de paper, constant d'una sèrie de fulls de paper, cosits o enquadernats. Posteriorment n'han aparegut altres suports físics, i avui dia el llibre de paper conviu amb el llibre digital i audiollibre. La bibliologia és la disciplina que estudia el llibre en tots els seus aspectes, mentre que la biblioteconomia estudia, entre moltes altres matèries, els sistemes de tractament dels llibres i documents perquè siguin més accessibles al públic, especialment quan es troben en grans quantitats, com en les biblioteques. Algunes obres especialment llargues, com per exemple les enciclopèdies, es divideixen en llibres coneguts amb el nom de «volums». (ca)
 • Kniha je sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Kniha je též literární práce nebo hlavní oddíl této práce. Kniha publikovaná v elektronické formě se nazývá elektronická kniha (e-kniha) nebo e-book. Knihovní a informační věda definuje knihu jako monografii pro její rozlišení od periodických publikací jako jsou časopisy nebo noviny. Osoba se zaujetím pro knihy je označována jako bibliofil nebo knihomil. Iluminace čtenáře ze středověkého kodexu (cs)
 • Ein Buch (lateinisch liber) ist nach traditionellem Verständnis eine Sammlung von bedruckten, beschriebenen, bemalten oder auch leeren Blättern aus Papier oder anderen geeigneten Materialien, die mit einer Bindung und meistens auch mit einem Bucheinband (Umschlag) versehen ist. Laut UNESCO-Definition sind (für Statistiken) Bücher nichtperiodische Publikationen mit einem Umfang von 49 Seiten oder mehr. Zudem werden einzelne Werke oder große Text­abschnitte, die in sich abgeschlossen sind, als Buch bezeichnet, insbesondere wenn sie Teil eines Bandes sind. Das ist vor allem bei antiken Werken, die aus zusammengehörigen Büchersammlungen bestehen, der Fall – Beispiele hierfür sind die Bibel und andere normative religiöse Heilige Schriften, die Aeneis sowie diverse antike und mittelalterliche Geschichtswerke. Das Buch ist ein Kulturprodukt, das die Überwindung der Illiteralität zur Voraussetzung hat und die Entwicklung der geschriebenen Sprache zur Grundlage nimmt. Seine Verwendung als kommunikatives Mittel setzt eine Schreibkompetenz bzw. Drucktechnik und Lesefähigkeit voraus. Elektronisch gespeicherte Buchtexte nennt man „digitale Bücher“ oder E-Books. Eine andere moderne Variante des Buches ist das Hörbuch. (de)
 • Το Βιβλίο είναι υλικός φορέας γραπτού ή και εικαστικού περιεχομένου. Παγκοσμίως εννοείται ως βασική κατηγορία έντυπου λόγου και αποτελείται από αριθμό συνδεδεμένων τεμαχίων χαρτιού και . Βιβλίο αποκαλείται επίσης το σύνολο του περιεχομένου του αντικειμένου αυτού ως πνευματικό έργο. Αν και η ύπαρξη του έντυπου λόγου χρονολογείται από την απαρχή της ανθρώπινης ιστορίας, το βιβλίο αποτελεί το κατεξοχήν μέσο διάδοσης της γνώσης από την εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Ιωάννη Γουτεμβέργιο έως και σήμερα. Η αξία και το περιεχόμενο του βιβλίου συνδέθηκε περισσότερο με τη λογοτεχνία, την επιστήμη, και τη θρησκεία. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας το βιβλίο εμφανίζεται τις τελευταίες δεκαετίες και σε μη υλικούς φορείς, όπως το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) και το (audio book). Τα βιβλία απαντώνται στην τυπογραφική βιομηχανία, στις εκδοτικές επιχειρήσεις, στα βιβλιοπωλεία, στις βιβλιοθήκες, σε ιδιωτικές συλλογές και αλλού. (el)
 • A book is a medium for recording information in the form of writing or images, typically composed of many pages (made of papyrus, parchment, vellum, or paper) bound together and protected by a cover. The technical term for this physical arrangement is codex (plural, codices). In the history of hand-held physical supports for extended written compositions or records, the codex replaces its predecessor, the scroll. A single sheet in a codex is a leaf and each side of a leaf is a page. As an intellectual object, a book is prototypically a composition of such great length that it takes a considerable investment of time to compose and still considered as an investment of time to read. In a restricted sense, a book is a self-sufficient section or part of a longer composition, a usage reflecting that, in antiquity, long works had to be written on several scrolls and each scroll had to be identified by the book it contained. Each part of Aristotle's Physics is called a book. In an unrestricted sense, a book is the compositional whole of which such sections, whether called books or chapters or parts, are parts. The intellectual content in a physical book need not be a composition, nor even be called a book. Books can consist only of drawings, engravings or photographs, crossword puzzles or cut-out dolls. In a physical book, the pages can be left blank or can feature an abstract set of lines to support entries, such as in an account book, an appointment book, an autograph book, a notebook, a diary or a sketchbook. Some physical books are made with pages thick and sturdy enough to support other physical objects, like a scrapbook or photograph album. Books may be distributed in electronic form as ebooks and other formats. Although in ordinary academic parlance a monograph is understood to be a specialist academic work, rather than a reference work on a scholarly subject, in library and information science monograph denotes more broadly any non-serial publication complete in one volume (book) or a finite number of volumes (even a novel like Proust's seven-volume In Search of Lost Time), in contrast to serial publications like a magazine, journal or newspaper. An avid reader or collector of books is a bibliophile or colloquially, "bookworm". A place where books are traded is a bookshop or bookstore. Books are also sold elsewhere and can be borrowed from libraries. Google has estimated that by 2010, approximately 130,000,000 titles had been published. In some wealthier nations, the sale of printed books has decreased because of the increased usage of ebooks. Although in most countries printed books continue to outsell their digital counterparts due to many people still preferring to read in a traditional way. (en)
 • Libro estas aro de folioj de papero, pergameno aŭ alia materio, binditaj laŭ unu rando, havanta kovrilojn. Libro ankaŭ estas literatura verko aŭ ĉefa divido de tia verko. Libro produktita per elektronika formato konatiĝas kiel bitlibro, cifereca libro aŭ, kiel neologismo, e-libro. Laŭ la difino de Unesko por statistikaj celoj libro estas neperioda publikaĵo de almenaŭ 49 paĝoj. Malpli ampleksajn presaĵojn de 5 ĝis 48 paĝoj oni kelkfoje nomas broŝuro (kvankam tio principe rilatas al la manko de bindado). En bibliotekscienco, libron oni nomas monografio por distingi ĝin de seriaj eldonaĵoj kiel revuoj, gazetoj, aŭ ĵurnaloj. Libroamanton aŭ libroamatoron, kiu kolektas precipe rarajn aŭ luksajn librojn, oni nomas ankaŭ bibliofilo. Vendejo kie oni ekspozicias, aĉetas kaj vendas librojn estas librovendejo. Libroj povas ankaŭ esti pruntitaj el bibliotekoj. Google ĉirkaŭkalkulis je 2010, proksimume 130,000,000 unikajn titolojn publikigitajn ĝis tiam. En kelkaj pli riĉaj landoj, presitaj libroj estas malfermante paŝon al la uzado de ciferecaj libroj, kvankam la vendado de tiaj ciferecaj libroj malpliiĝis dum la unua duono de 2015. (eo)
 • Liburua edo idaztia idatzitako, zuriz inprimatutako edota irudiz hornitutako orrialdeen sorta da, paperez, pergaminoz edo beste material batzuez egindakoa, ertz batetik josia eta irakurtzeko prestatua. Normalean azal pare batek babesten du. 1501 baino lehen tipo higigarriekin inprimatutakoek "inkunable" edo jatorri zehaztezindun izena hartzen dute; latineko "incunabula" hitzetik eratorria. Gaur egun, formato elektronikoa baldin badauka "e-book" izena hartzen du ingelesez. Liburutegiak liburuak eta bestelako dokumentuak jaso, antolatu, sailkatu eta publikoaren eskura jartzen dituzten erakundeak dira eta liburudendak liburuak salgai izaten dituzten tokiak. (eu)
 • Un livre est un document écrit formant unité et conçu comme tel, composé de pages reliées les unes aux autres. Il a pour fonction d'être un support de l'écriture, permettant la diffusion et la conservation de textes de nature variée. Sur le plan matériel, un livre est un volume de pages reliées, présentant un ou des textes sous une page de titre commune. Sa forme induit une organisation linéaire (pagination, chapitres, etc.). Un livre comporte généralement des outils favorisant l'accès à son contenu : table des matières, sommaire, index. Il existe une grande variété de livres selon le genre, les destinataires, ainsi que selon le mode de fabrication et les formats, ou selon les usages. Sauf exception, tel le livre d'artiste, un livre est publié en plusieurs exemplaires par un éditeur, comme en témoignent les éléments d'identification qu'il comporte obligatoirement. Œuvre de l'esprit conçue par un auteur, le livre sert d'interface avec un lecteur. Objet culturel lié à l'histoire humaine, il permet de transmettre du sens selon une forme matérielle particulière au-delà de l'espace et du temps. Pour le lecteur, « un livre est une extension de la mémoire et de l'imagination ». De manière imagée, l'expression « refermer le livre » est utilisée pour évoquer la fin d'une période. (fr)
 • Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es decir, encuadernadas) y protegidas con tapas, también llamadas cubiertas. Un libro puede tratar sobre cualquier tema. Según la definición de la Unesco,​​ un libro debe poseer veinticinco hojas mínimo (49 páginas), pues de veinticuatro hojas o menos sería un folleto; y de una hasta cuatro páginas se consideran hojas sueltas (en una o dos hojas).​ También se llama «libro» a una obra de gran extensión publicada en varias unidades independientes, llamadas tomos o volúmenes. Otras veces se llama «libro» a cada una de las partes de una obra, aunque físicamente se publiquen todas en un mismo volumen (ejemplo: Libros de la Biblia). No obstante, esta definición no queda circunscrita al mundo impreso o de los soportes físicos, dada la aparición y auge de los nuevos formatos documentales y especialmente de la World Wide Web. El libro digital o libro electrónico, conocido como e-book, está viendo incrementado su uso en el mundo del libro y en la práctica profesional bibliotecaria y documental. Además, el libro también puede encontrarse en formato audio, en cuyo caso se denomina audiolibro. (es)
 • Is éard atá i gceist le leabhar ná cnuasach de leathanaigh, ar a bhfuil focail nó íomhánna clóite, déanta de pháipéar nó ábhair eile atá fáiscthe le chéile ar thaobh amháin. Is féidir ríomhleabhair a fháil sa lá atá inniu ann. Ní leabhar clóite atá ann, ach comhad ar ríomhaire ar féidir é a léamh ar nós leabhair.Cuirtear bailiúchán mór leabhar i dtaisce i leabharlann. Leabhragán a ghlaoitear ar an dtroscán ar a gcuirtear leabhair ina seasamh. (ga)
 • Buku adalah kumpulan/himpunan kertas atau lembaran yang tertulis atau mengandung tulisan. Bahan-bahan tersebut bisa berbentuk potongan yang terbuat dari kayu, kertas bahkan gading gajah. Kumpulan ini dihimpun atau dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Seiring dengan perkembangan dalam bidang dunia informatika, kini dikenal pula istilah e-book atau buku-e (buku elektronik) yang mengandalkan perangkat seperti komputer meja, komputer jinjing, komputer tablet, telepon seluler dan lainnya, serta menggunakan perangkat lunak tertentu untuk membacanya. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata "kitab" yang diserap dari bahasa Arab (كتاب) yang memiliki arti "buku" dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada penggunaan kata tersebut, kata kitab ditujukan hanya kepada sebuah teks atau tulisan yang dijilid menjadi satu. Biasanya kitab merujuk kepada jenis tulisan kuno yang mempunyai ketetapan hukum atau dengan kata lain merupakan undang-undang yang mengatur. Istilah kitab biasanya digunakan untuk menyebut karya sastra para pujangga pada masa lampau yang dapat dijadikan sebagai bukti sejarah untuk mengungkapkan suatu peristiwa masa lampau seperti halnya kitab suci. Kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa lampau memberi kedudukan yang penting bagi para pujangga untuk menceritakan kehidupan dan kekuasaan raja-raja pada waktu itu untuk diriwayatkan dengan cara tertulis. (in)
 • 本(ほん)は、書籍(しょせき)または書物(しょもつ)とも呼ばれ、紙・木・竹・絹布などの軟質な素材に、文字・記号・図画などを筆写、印刷し、糸・糊などで装丁・製本したもの。狭義では、複数枚の紙が一方の端を綴じられた状態になっているもの。このままの状態で紙の片面をページという。本を読む場合はページをめくる事によって次々と情報を得る事が出来る。つまり、狭義の本には巻物は含まれない。端から順を追ってしかみられない巻物を伸ばして蛇腹に折り、任意のページを開ける体裁としたものを折り本といい、折本の背面(文字の書かれていない側)で綴じたものが狭義の「本」といえる。本文が縦書きなら右綴じ、本文が横書きなら左綴じにする。また、1964年のユネスコ総会で採択された基準は、「本とは、表紙はページ数に入れず、本文が少なくとも49ページ以上から成る、印刷された非定期刊行物」と、定義している。5ページ以上49ページ未満は小冊子として分類している。 内容(コンテンツ)的にはほぼ従来の書籍のようなものでも、紙などに文字を書いたり印刷するのではなく、電磁的または光学的に記録・再生されるものやネットワークで流通させるものは、電子書籍という。 (ja)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 책 (동음이의) 문서를 참고하십시오.)( 서적은 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 서적 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) ( 문적은 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 문적 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) ( 저서는 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 저서 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 책(冊, 영어: Book)은 일정한 목적으로 쓴 글 및 참고 자료 등을 덧붙여 묶은 것이다. 서사(書史), 서질, 서적(書籍), 서전(書典), 서책(書冊), 책자(冊子), 문적(文籍), 전적(典籍), 편적(篇籍) 혹은 도서(圖書)로도 불린다. 책 도안은 겉표지, 서언 (서문, 추천서문), 머리말, 목차, 책 내용, 색인 (용어 색인) 따위로 구별 할 수 있다. 대부분의 책은 나무를 소재로 한다. (ko)
 • Het boek is een veelgebruikte manier om informatie vast te leggen in de vorm van tekst en afbeeldingen op gebundeld papier en om deze informatie weer te geven, op te slaan en te verspreiden. Het is een document van vaak niet al te kleine omvang. (nl)
 • Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój. (pl)
 • Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. L'insieme delle opere stampate, inclusi i libri, è detto letteratura. I libri sono pertanto opere letterarie. Nella biblioteconomia e scienza dell'informazione un libro è detto monografia, per distinguerlo dai periodici come riviste, bollettini o giornali. Un negozio che vende libri è detto libreria, termine che in italiano indica anche il mobile usato per conservare i libri. La biblioteca è il luogo usato per conservare e consultare i libri. Google ha stimato che al 2010 sono stati stampati approssimativamente 130 milioni di titoli diversi. Con la diffusione delle tecnologie digitali e di Internet, ai libri stampati si è affiancato l'uso dei libri elettronici, o e-book. (it)
 • En bok är ett medium för kommunikation – innehållet kan, men måste inte vara, någon form av litteratur. En bok är en produkt som består av flera sammanhäftade eller ihoplimmade blad (ark), vars innehåll ofta är text och/eller bilder, och som ofta täcks av ett omslag med upplysning om bokens titel och författare. Unesco har definierat en bok som ”en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor”. Det finns många typer av böcker, från pocketböcker till inbundna böcker i flera varianter, pekböcker samt talböcker. Bok har dock också en mindre specifik betydelse, där det kan syfta på såväl en bokrulle som en e-bok. En bok kan också vara detsamma som ett litterärt verk, som i frasen ”Charles Darwins bok Om arternas uppkomst”. En bok kan också vara en del i ett längre verk, såsom Första Moseboken är den första delen av Gamla Testamentet. Liknande produkter är tidningar och tidskrifter. Böcker är även en sorts informationskälla. (sv)
 • Livro (do latim liber, libri) é um objeto transportável, composto por páginas encadernadas, contendo texto manuscrito ou impresso e/ou imagens e que forma uma publicação unitária (ou foi concebido como tal) ou a parte principal de um trabalho literário, científico ou outro, formando um volume. Em ciência da informação, o livro é chamado monografia, para distingui-lo de outros tipos de publicações como revistas, periódicos, teses, tesauros, artigos etc. O livro é um produto intelectual e, como tal, encerra conhecimento e expressões individuais ou coletivas. Mas também é nos dias de hoje um produto de consumo, um bem. Portanto, a parte final de sua produção é realizada por meios industriais (impressão e distribuição), envolvendo também o design de livros. A tarefa de criar um conteúdo passível de ser transformado em livro é tarefa do autor. Já a produção dos livros, no que concerne a transformar os originais num produto comercializável, é tarefa do editor, em geral contratado por uma editora. A coleta, a organização e a indexação de coleções de livros, por outro lado, é típica do bibliotecário. Finalmente, destaca-se também o livreiro, cuja função principal é disponibilizar os livros editados ao público em geral, vendendo-os nas livrarias generalistas ou de especialidade. Compete também ao livreiro todo o trabalho de pesquisa que vá ao encontro da vontade dos leitores. (pt)
 • Кни́га — один из видов печатной продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт. Также книгой может называться литературное или научное произведение, предназначенное для печати в виде отдельного сброшюрованного издания. С развитием информационных технологий всё более широкое распространение получают электронные книги — электронные версии печатных книг, которые можно читать на компьютерах или специальных устройствах. В 2013 году электронные книги занимали 30 % книжного рынка в количественном выражении и 14 % — в стоимостном. (ru)
 • Кни́га — неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку. Сторони аркуша називаються сторінками. Книга виготовлена в цифровому вигляді називається електронною книгою. Озвучену й записану на матеріальний носій книгу називають аудіокнигою (звуковою книгою, книгою вголос). Книжкова крамниця або книгарня — крамниця, де продаються книги. Також книги можна позичати у бібліотеках на певний час. Емблема просвіти, знання, освіти. Зображується завжди в розгорнутому вигляді, симетрично розміщеною, з бездоганно чистими білими аркушами (що символізує, чистий розум). Зображення книги на деяких старих гербах — пряме зображення священного писання — Біблії, Корану, Талмуду, Тори та ін. (емблема святої книги).[джерело?] (uk)
 • 圖書,是一堆帶有和主題相關內容的紙張,带有文字或图像。书通常由墨水、纸张、羊皮紙或者其他材料固定在书脊上组成。组成书的一张纸称为一张,一面称为一页。在图书馆信息学中,书被称为专著,以区别于杂志、学术期刊、报纸等连载期刊。所有的书面作品(包括图书)的主体是文学。在小说和一些类型(如传记)中,书可能还要分成卷。对书特别喜爱的人被称为爱书者或,更随意的称呼是书虫或者书呆子。 賣書的地方稱書店,圖書館則是能借閱書籍的地方。2010年,谷歌公司估计,从印刷术发明至今,大概出版了一亿三千万本不同書名的书籍。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3778 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 68980 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123707928 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الكِتابُ وجمعه الكُتبُ هي أوعية المعلومات غير الدورية والتي بطبيعة محتوياتها وتنظيمها وضعت لتُقرأ من أولها لآخرها في تتابع منطقي ولكل منها عنوان محدد حتى ولو صدرت مجمعة تحت سلسلة ما. وقيل هي أدوات تقوم بتسجيل وتحليل وتلخيص ومناقشة وتوضيح معلومات مفسرة وغير مفسرة قد تكون مجلدة أو على شكل حزم ورقية مغلفة وغير مغلفة تحتوي على مقدمة مباشرة وجدول محتويات وفهرسا لغرض تنوير وإفهام وإثراء وتعزيز وتثقيف العقل البشري عبر العصب الحسي البصري وأحياناً عبر اللمس وأحياناً عن طريق السمع. (ar)
 • Kniha je sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Kniha je též literární práce nebo hlavní oddíl této práce. Kniha publikovaná v elektronické formě se nazývá elektronická kniha (e-kniha) nebo e-book. Knihovní a informační věda definuje knihu jako monografii pro její rozlišení od periodických publikací jako jsou časopisy nebo noviny. Osoba se zaujetím pro knihy je označována jako bibliofil nebo knihomil. Iluminace čtenáře ze středověkého kodexu (cs)
 • Is éard atá i gceist le leabhar ná cnuasach de leathanaigh, ar a bhfuil focail nó íomhánna clóite, déanta de pháipéar nó ábhair eile atá fáiscthe le chéile ar thaobh amháin. Is féidir ríomhleabhair a fháil sa lá atá inniu ann. Ní leabhar clóite atá ann, ach comhad ar ríomhaire ar féidir é a léamh ar nós leabhair.Cuirtear bailiúchán mór leabhar i dtaisce i leabharlann. Leabhragán a ghlaoitear ar an dtroscán ar a gcuirtear leabhair ina seasamh. (ga)
 • 本(ほん)は、書籍(しょせき)または書物(しょもつ)とも呼ばれ、紙・木・竹・絹布などの軟質な素材に、文字・記号・図画などを筆写、印刷し、糸・糊などで装丁・製本したもの。狭義では、複数枚の紙が一方の端を綴じられた状態になっているもの。このままの状態で紙の片面をページという。本を読む場合はページをめくる事によって次々と情報を得る事が出来る。つまり、狭義の本には巻物は含まれない。端から順を追ってしかみられない巻物を伸ばして蛇腹に折り、任意のページを開ける体裁としたものを折り本といい、折本の背面(文字の書かれていない側)で綴じたものが狭義の「本」といえる。本文が縦書きなら右綴じ、本文が横書きなら左綴じにする。また、1964年のユネスコ総会で採択された基準は、「本とは、表紙はページ数に入れず、本文が少なくとも49ページ以上から成る、印刷された非定期刊行物」と、定義している。5ページ以上49ページ未満は小冊子として分類している。 内容(コンテンツ)的にはほぼ従来の書籍のようなものでも、紙などに文字を書いたり印刷するのではなく、電磁的または光学的に記録・再生されるものやネットワークで流通させるものは、電子書籍という。 (ja)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 책 (동음이의) 문서를 참고하십시오.)( 서적은 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 서적 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) ( 문적은 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 문적 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) ( 저서는 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 저서 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 책(冊, 영어: Book)은 일정한 목적으로 쓴 글 및 참고 자료 등을 덧붙여 묶은 것이다. 서사(書史), 서질, 서적(書籍), 서전(書典), 서책(書冊), 책자(冊子), 문적(文籍), 전적(典籍), 편적(篇籍) 혹은 도서(圖書)로도 불린다. 책 도안은 겉표지, 서언 (서문, 추천서문), 머리말, 목차, 책 내용, 색인 (용어 색인) 따위로 구별 할 수 있다. 대부분의 책은 나무를 소재로 한다. (ko)
 • Het boek is een veelgebruikte manier om informatie vast te leggen in de vorm van tekst en afbeeldingen op gebundeld papier en om deze informatie weer te geven, op te slaan en te verspreiden. Het is een document van vaak niet al te kleine omvang. (nl)
 • Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój. (pl)
 • 圖書,是一堆帶有和主題相關內容的紙張,带有文字或图像。书通常由墨水、纸张、羊皮紙或者其他材料固定在书脊上组成。组成书的一张纸称为一张,一面称为一页。在图书馆信息学中,书被称为专著,以区别于杂志、学术期刊、报纸等连载期刊。所有的书面作品(包括图书)的主体是文学。在小说和一些类型(如传记)中,书可能还要分成卷。对书特别喜爱的人被称为爱书者或,更随意的称呼是书虫或者书呆子。 賣書的地方稱書店,圖書館則是能借閱書籍的地方。2010年,谷歌公司估计,从印刷术发明至今,大概出版了一亿三千万本不同書名的书籍。 (zh)
 • Un llibre és una obra escrita o d'imatges impresa o manuscrita no periòdica. Segons la definició de la UNESCO, per a ser un llibre un document ha de ser una publicació impresa no periòdica que té cinquanta o més pàgines, sense comptar les cobertes. Un llibre pot tractar de qualsevol tema. Algunes obres especialment llargues, com per exemple les enciclopèdies, es divideixen en llibres coneguts amb el nom de «volums». (ca)
 • Το Βιβλίο είναι υλικός φορέας γραπτού ή και εικαστικού περιεχομένου. Παγκοσμίως εννοείται ως βασική κατηγορία έντυπου λόγου και αποτελείται από αριθμό συνδεδεμένων τεμαχίων χαρτιού και . Βιβλίο αποκαλείται επίσης το σύνολο του περιεχομένου του αντικειμένου αυτού ως πνευματικό έργο. Αν και η ύπαρξη του έντυπου λόγου χρονολογείται από την απαρχή της ανθρώπινης ιστορίας, το βιβλίο αποτελεί το κατεξοχήν μέσο διάδοσης της γνώσης από την εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Ιωάννη Γουτεμβέργιο έως και σήμερα. Η αξία και το περιεχόμενο του βιβλίου συνδέθηκε περισσότερο με τη λογοτεχνία, την επιστήμη, και τη θρησκεία. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας το βιβλίο εμφανίζεται τις τελευταίες δεκαετίες και σε μη υλικούς φορείς, όπως το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) και το (audio book). Τα βιβλία απαντώνται στ (el)
 • A book is a medium for recording information in the form of writing or images, typically composed of many pages (made of papyrus, parchment, vellum, or paper) bound together and protected by a cover. The technical term for this physical arrangement is codex (plural, codices). In the history of hand-held physical supports for extended written compositions or records, the codex replaces its predecessor, the scroll. A single sheet in a codex is a leaf and each side of a leaf is a page. (en)
 • Libro estas aro de folioj de papero, pergameno aŭ alia materio, binditaj laŭ unu rando, havanta kovrilojn. Libro ankaŭ estas literatura verko aŭ ĉefa divido de tia verko. Libro produktita per elektronika formato konatiĝas kiel bitlibro, cifereca libro aŭ, kiel neologismo, e-libro. Laŭ la difino de Unesko por statistikaj celoj libro estas neperioda publikaĵo de almenaŭ 49 paĝoj. Malpli ampleksajn presaĵojn de 5 ĝis 48 paĝoj oni kelkfoje nomas broŝuro (kvankam tio principe rilatas al la manko de bindado). (eo)
 • Ein Buch (lateinisch liber) ist nach traditionellem Verständnis eine Sammlung von bedruckten, beschriebenen, bemalten oder auch leeren Blättern aus Papier oder anderen geeigneten Materialien, die mit einer Bindung und meistens auch mit einem Bucheinband (Umschlag) versehen ist. Laut UNESCO-Definition sind (für Statistiken) Bücher nichtperiodische Publikationen mit einem Umfang von 49 Seiten oder mehr. Elektronisch gespeicherte Buchtexte nennt man „digitale Bücher“ oder E-Books. Eine andere moderne Variante des Buches ist das Hörbuch. (de)
 • Liburua edo idaztia idatzitako, zuriz inprimatutako edota irudiz hornitutako orrialdeen sorta da, paperez, pergaminoz edo beste material batzuez egindakoa, ertz batetik josia eta irakurtzeko prestatua. Normalean azal pare batek babesten du. 1501 baino lehen tipo higigarriekin inprimatutakoek "inkunable" edo jatorri zehaztezindun izena hartzen dute; latineko "incunabula" hitzetik eratorria. Gaur egun, formato elektronikoa baldin badauka "e-book" izena hartzen du ingelesez. (eu)
 • Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es decir, encuadernadas) y protegidas con tapas, también llamadas cubiertas. Un libro puede tratar sobre cualquier tema. Según la definición de la Unesco,​​ un libro debe poseer veinticinco hojas mínimo (49 páginas), pues de veinticuatro hojas o menos sería un folleto; y de una hasta cuatro páginas se consideran hojas sueltas (en una o dos hojas).​ (es)
 • Buku adalah kumpulan/himpunan kertas atau lembaran yang tertulis atau mengandung tulisan. Bahan-bahan tersebut bisa berbentuk potongan yang terbuat dari kayu, kertas bahkan gading gajah. Kumpulan ini dihimpun atau dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. (in)
 • Un livre est un document écrit formant unité et conçu comme tel, composé de pages reliées les unes aux autres. Il a pour fonction d'être un support de l'écriture, permettant la diffusion et la conservation de textes de nature variée. (fr)
 • Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. L'insieme delle opere stampate, inclusi i libri, è detto letteratura. I libri sono pertanto opere letterarie. Nella biblioteconomia e scienza dell'informazione un libro è detto monografia, per distinguerlo dai periodici come riviste, bollettini o giornali. (it)
 • Livro (do latim liber, libri) é um objeto transportável, composto por páginas encadernadas, contendo texto manuscrito ou impresso e/ou imagens e que forma uma publicação unitária (ou foi concebido como tal) ou a parte principal de um trabalho literário, científico ou outro, formando um volume. Em ciência da informação, o livro é chamado monografia, para distingui-lo de outros tipos de publicações como revistas, periódicos, teses, tesauros, artigos etc. (pt)
 • En bok är ett medium för kommunikation – innehållet kan, men måste inte vara, någon form av litteratur. En bok är en produkt som består av flera sammanhäftade eller ihoplimmade blad (ark), vars innehåll ofta är text och/eller bilder, och som ofta täcks av ett omslag med upplysning om bokens titel och författare. Unesco har definierat en bok som ”en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor”. Det finns många typer av böcker, från pocketböcker till inbundna böcker i flera varianter, pekböcker samt talböcker. (sv)
 • Кни́га — один из видов печатной продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт. Также книгой может называться литературное или научное произведение, предназначенное для печати в виде отдельного сброшюрованного издания. (ru)
 • Кни́га — неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку. Сторони аркуша називаються сторінками. Книга виготовлена в цифровому вигляді називається електронною книгою. Озвучену й записану на матеріальний носій книгу називають аудіокнигою (звуковою книгою, книгою вголос). Книжкова крамниця або книгарня — крамниця, де продаються книги. Також книги можна позичати у бібліотеках на певний час. (uk)
rdfs:label
 • Book (en)
 • كتاب (ar)
 • Llibre (ca)
 • Kniha (cs)
 • Buch (de)
 • Βιβλίο (el)
 • Libro (eo)
 • Libro (es)
 • Liburu (eu)
 • Leabhar (ga)
 • Buku (in)
 • Livre (document) (fr)
 • Libro (it)
 • (ja)
 • (ko)
 • Boek (document) (nl)
 • Książka (pl)
 • Livro (pt)
 • Книга (ru)
 • Bok (sv)
 • Книга (uk)
 • 图书 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:basedOn of
is dbo:format of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:mediaType of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:attributes of
is dbp:basis of
is dbp:category of
is dbp:format of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:itemsCollected of
is dbp:mascot of
is dbp:mediaType of
is dbp:occupation of
is dbp:products of
is dbp:publicationType of
is dbp:publications of
is dbp:symbol of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License