About: Shtokavian

An Entity of Type: language, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

اللهجة الشتوكافية هي اللهجة الأساسية للغات السلافية الجنوبية الوسطى، الصربية والكرواتية والبوسنية. اللهجة متحدّثة في صربيا والجبل الأسود، البوسنة والهرسك ومعظم مناطق كرواتيا. اللغات الثلاث كلهم مبنية على أساس اللهجة الشتوكافية-الجديدة. اسم اللهجة يأتي من كلمة "" التي تعني "شتو" بتلك اللهجة. تنقسم هذه اللهجة إلى شتوكافية-جديدة وشتوكافية-قديمة. علم اللهجات المعاصر يعتبر لهذه اللهجة 7 أنواع.

Property Value
dbo:abstract
 • اللهجة الشتوكافية هي اللهجة الأساسية للغات السلافية الجنوبية الوسطى، الصربية والكرواتية والبوسنية. اللهجة متحدّثة في صربيا والجبل الأسود، البوسنة والهرسك ومعظم مناطق كرواتيا. اللغات الثلاث كلهم مبنية على أساس اللهجة الشتوكافية-الجديدة. اسم اللهجة يأتي من كلمة "" التي تعني "شتو" بتلك اللهجة. تنقسم هذه اللهجة إلى شتوكافية-جديدة وشتوكافية-قديمة. علم اللهجات المعاصر يعتبر لهذه اللهجة 7 أنواع. (ar)
 • Štokavské nářečí (chorvatsky Štokavsko narječje), (srbskou cyrilicí Штокавско наречје) je dominantní nářečí pro oblast Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Srbska. Spisovný jazyk, a to jak původní srbo-chorvatský, tak dnešní srbský a chorvatský, je založen právě na tomto nářečí. Název je odvozen od toho, jak vypadá výraz "co" (tedy što, případně šta), odtud što-kavské. Ostatními nářečími v Chorvatsko oblasti jsou a kajkavské. Ty se dále ještě člení a odlišují podle jednotlivých míst, často se prolínají. Spisovná norma začala být tvořena na základě tohoto nářečí proto, že se jednalo o nejrozšířenější variantu jazyka tehdejší doby, byť samozřejmě ještě rozdělenou na dvě varianty (ekavština - východní a jekavština - západní), které se používají dodnes. Přimluvilo se za ní tehdejší chorvatské obrozenecké hnutí, známé pod názvem ilyristické, tak srbští obrozenci v čele s Vukem Karadžićem. Štokavské nářečí se dá také rozdělit na dvě velké oblasti; (na tom stojí současný spisovný srbský jazyk) a staroštokavské, které je soustředěné hlavně v jihovýchodních oblastech kolem Černé Hory a Kosova. Rozdíl mezi oběma skupinami je v systému přízvuků, objevují se občas i archaismy. Východní okraje území, kde se hovoří štokavským nářečím, plynule přecházejí v prostředí makedonské, či bulharské a objevují se v něm prvky balkánského jazykového svazu. (cs)
 • Štokavisch [ˈʃtɔkaːʋiʃ], manchmal auch Schtokawisch, bezeichnet in der Linguistik eine Dialektgruppe der südslawischen Sprachen. Štokavische Dialekte werden in ganz Bosnien-Herzegowina und Montenegro sowie im größten Teil Serbiens und in Teilen Kroatiens gesprochen. Die Bezeichnung kommt vom Fragewort što bzw. šta für was (im Gegensatz zu kaj beziehungsweise ča im Kajkavischen und Čakavischen). Auf der gemeinsamen Grundlage des Štokavischen haben sich die gegenseitig verständlichen Standardvarietäten Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Montenegrinisch entwickelt, die aus diesem Grund zum Serbokroatischen zusammengefasst werden. Die štokavischen Dialekte werden in Kroatien im Norden vom Kajkavischen, an der Küste vom Čakavischen begrenzt (Näheres unter Kroatische Sprache). In Serbien stoßen sie im Südosten an den torlakischen Großdialekt, der einen Übergang zum Mazedonischen und Bulgarischen darstellt. (de)
 • Le chtokavien (croate : štokavsko narječje), (serbe : штокавски дијалекат/štokavski dijalekat) est le principal des trois dialectes de la langue serbo-croate, les deux autres dialectes étant le kaïkavien de Croatie septentrionale et le tchakavien d'Istrie et des îles dalmates. Le chtokavien est parlé dans la moitié de la Croatie (en Slavonie), en Zagora, à Dubrovnik et dans ses environs), en Herzégovine, en Bosnie centrale, en Serbie dans la majorité du pays (sauf dans une région restreinte du Sud-Est) et au Monténégro. C’est la base sur laquelle est fondée la langue standard que les linguistes nomment « serbo-croate » et que géographes et statisticiens désignent par l'acronyme « BCMS » issu de ses quatre dénominations politiques officielles : bosnien, croate, monténégrin et serbe. L'appellation chtokavien vient d'une distinction linguistique entre les trois dialectes : le chtokavien est le dialecte où le pronom interrogatif signifiant « quoi » est što prononcé /ʃto/ (c'est le chto- de chtokavien). En 1850, un accord signé à Vienne, entre les linguistes et intellectuels croates avec à leur tête Ljudevit Gaj et serbes guidés par Vuk Stefanović Karadžić, décide de choisir le chtokavien comme « langue commune des Yougoslaves ». Gaj était aussi le chef du mouvement illyrien, qui désirait unir tous les Slaves du sud dans un seul État. C'est vers le milieu du XIXe siècle que le chtokavien s'impose, grâce aux média et aux écoles, comme langue de standardisation. (fr)
 • シュト方言(シュトほうげん、セルビア・クロアチア語:Štokavski)は、セルビア語、クロアチア語、ボスニア語などのセルビア・クロアチア語の主要な方言のひとつである。 シュト方言はセルビア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナのほぼ全域、およびオーストリアのブルゲンラント州南部、クロアチアの一部で話されている。セルビア語、クロアチア語、ボスニア語の標準形は新シュト方言を土台としている。その呼称は、シュト方言では疑問代名詞の「何」を「što」ないし「šta」とすることに由来する。これに対して、クロアチア語のカイ方言やチャ方言では、同じ疑問代名詞はそれぞれ「kaj」、「ča」となる。 シュト方言の主要な下位区分は、2つの要素の基づいて分類される。ひとつには古シュト方言と新シュト方言にわける区分であり、もうひとつにはスラヴ祖語のヤト(Ѣ)の変化による。スラヴ祖語におけるヤトが、「e」となるものをエ方言、「ije」となるものをイェ方言、「i」となるものをイ方言と呼ぶ。一般的に、現代の方言区分では、シュト方言は7つの下位方言に分類される。このほかに更に1つないし2つの下位方言があるとする意見もある。 (ja)
 • Lo stocavo o stocavico (štokavski/штокавски o štokavsko narečje/штокавско наречjе) è il dialetto di prestigio della lingua serbo-croata; costituisce la sostanza della lingua serbo-croata, così come l'antico toscano costituisce la sostanza dell'italiano moderno. È diffuso come dialetto maggioritario e lingua letteraria, ed è quindi alla base delle varie standardizzazioni che costituiscono la lingua ufficiale in Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro (lingua standard croata, lingua standard bosniaca, lingua standard serba, e lingua standard montenegrina). Le tre denominazioni (stocavo, ciacavo, caicavo) sono dovute alla forma che assume nei vari dialetti la domanda "Che cosa?": što? (o šta? in Bosnia ed Erzegovina e Serbia), ča?, kaj?. (it)
 • Štokavisch (štokavsko narječje/штокавско наречје) is een groep van Servo-Kroatische dialecten. De naam Štokavisch verwijst naar het vragend voornaamwoord wat?, dat in het Štokavisch što?, (of šta?) luidt. Het Štokavisch is verreweg de meest verbreide dialectgroep van het Servo-Kroatisch. Alle standaardvarianten van het Servo-Kroatisch (Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch) zijn dan ook op het Štokavisch gebaseerd. De dialecten zijn: * * * * * * * (nl)
 • Dialekt sztokawski (serb.-chorw. štokavski) – jeden z trzech głównych dialektów języka serbsko-chorwackiego. Dwa pozostałe dialekty to kajkawski i czakawski. Nazwa ich wszystkich wywodzi się od słowa „co”, które w dialekcie sztokawskim brzmi „szto”, a zapisywane jest što (odpowiednio do każdego dialektu „co” brzmi inaczej). Dialekt ów jest najbardziej rozpowszechniony i podczas reformy językowej w XIX w. na jego podstawie stworzono język literacki. Do jego zapisu używa się 30 liter, w tym trzech dwuznaków. Ma rozbudowany system akcentuacyjny. Na obszarze języka serbsko-chorwackiego występują trzy duże dialekty (względnie grupy dialektów): sztokawski, kajkawski i czakawski. Różnice między dialektami są na tyle poważne, że nie wszystkie z nich są wzajemnie zrozumiałe. Dialekt sztokawski stanowi podstawę dla wszystkich standardów literackich: serbskiego, chorwackiego, bośniackiego i czarnogórskiego. Dialekt sztokawski obejmuje ogromny obszar słowiańszczyzny południowej. Dlatego w jego zakresie wyróżnia się zespoły gwarowe: * wschodniohercegowiński * szumadyjsko-wojwodiński * czarnogórski * kosowsko-resawski * ikawskie gwary Istrii * slawoński Współczesny język literacki oparty został na odmianie wschodniohercegowińskiej. Na bazie dialektu sztokawskiego powstał używany głównie we Włoszech dialekt molizańsko-chorwacki. (pl)
 • Што́кавское наре́чие (серб. Штокавско наречје/нарјечје, хорв. Štokavsko narječje) — основное наречие сербско-хорватского языкового континуума, на котором базируются литературные нормы сербского, хорватского, боснийского и черногорского языков. Штокавское наречие распространено в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, на большей части Хорватии, а также в некоторых районах Венгрии и Румынии. Два других наречия сербско-хорватского языкового континуума, кайкавское и чакавское, встречаются в основном на территории Хорватии и часто рассматриваются как наречия хорватского языка. Название наречия происходит от произношения местоимения («чта», «шта»), («что» — «što / што»), в отличие от кайкавского («кай» — «kaj») и чакавского («ча» — «ča»). (ru)
 • Štokaviska (bosniska, kroatiska, montenegrinska, serbiska: štokavica, štokavski) är en dialekt som används som standardspråk i bosniska, kroatiska, montenegrinska och serbiska. Štokaviska talas i Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien och större delen av Kroatien (bland annat Slavonien och Dalmatien). I Kroatien är štokaviska en av tre dialekter. De två övriga är čakaviska och kajkaviska. De två sistnämnda har gjort avtryck i den standardiserade kroatiskan. (sv)
 • Штокавське наріччя (сербохорв. штокавско наречје, štokavsko narječje) — основний діалект поліцентричної сербохорватської мови, що лежить в основі літературних стандартів сербської, хорватської, боснійської та чорногорської мов. Є частиною південнослов'янського континууму. Назва походить від питального займенника "що?" (što у західній формі, šta — у східній), на відміну від інших наріч кайкавського та чакавського (kaj і ča також означають "що?"). Штокавським наріччям розмовляють у Сербії, Чорногорії, Боснії та Герцеґовині і на більшій території Хорватії, а також на півдні австрійського Бурґенланду. Виділяють сім штокавських піддіалектів. (uk)
 • 什托方言(塞爾維亞-克羅埃西亞語:štokavski / штокавски)是塞爾維亞-克羅埃西亞語的方言之一,也是波士尼亞語,克羅埃西亞語,塞爾維亞語和蒙特內哥羅語的標準發音。什托方言使用在塞爾維亞,蒙特內哥羅,波赫和克羅埃西亞的大部分地區,以及奧地利布爾根蘭州的南部地區。 因疑问代名词为што/što而得名。 (zh)
 • اللهجة الشتوكافية هي اللهجة الأساسية للغات السلافية الجنوبية الوسطى، الصربية والكرواتية والبوسنية. اللهجة متحدّثة في صربيا والجبل الأسود، البوسنة والهرسك ومعظم مناطق كرواتيا. اللغات الثلاث كلهم مبنية على أساس اللهجة الشتوكافية-الجديدة. اسم اللهجة يأتي من كلمة "" التي تعني "شتو" بتلك اللهجة. تنقسم هذه اللهجة إلى شتوكافية-جديدة وشتوكافية-قديمة. علم اللهجات المعاصر يعتبر لهذه اللهجة 7 أنواع. (ar)
 • Štokavské nářečí (chorvatsky Štokavsko narječje), (srbskou cyrilicí Штокавско наречје) je dominantní nářečí pro oblast Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Srbska. Spisovný jazyk, a to jak původní srbo-chorvatský, tak dnešní srbský a chorvatský, je založen právě na tomto nářečí. Název je odvozen od toho, jak vypadá výraz "co" (tedy što, případně šta), odtud što-kavské. Ostatními nářečími v Chorvatsko oblasti jsou a kajkavské. Ty se dále ještě člení a odlišují podle jednotlivých míst, často se prolínají. Spisovná norma začala být tvořena na základě tohoto nářečí proto, že se jednalo o nejrozšířenější variantu jazyka tehdejší doby, byť samozřejmě ještě rozdělenou na dvě varianty (ekavština - východní a jekavština - západní), které se používají dodnes. Přimluvilo se za ní tehdejší chorvatské obrozenecké hnutí, známé pod názvem ilyristické, tak srbští obrozenci v čele s Vukem Karadžićem. Štokavské nářečí se dá také rozdělit na dvě velké oblasti; (na tom stojí současný spisovný srbský jazyk) a staroštokavské, které je soustředěné hlavně v jihovýchodních oblastech kolem Černé Hory a Kosova. Rozdíl mezi oběma skupinami je v systému přízvuků, objevují se občas i archaismy. Východní okraje území, kde se hovoří štokavským nářečím, plynule přecházejí v prostředí makedonské, či bulharské a objevují se v něm prvky balkánského jazykového svazu. (cs)
 • Štokavisch [ˈʃtɔkaːʋiʃ], manchmal auch Schtokawisch, bezeichnet in der Linguistik eine Dialektgruppe der südslawischen Sprachen. Štokavische Dialekte werden in ganz Bosnien-Herzegowina und Montenegro sowie im größten Teil Serbiens und in Teilen Kroatiens gesprochen. Die Bezeichnung kommt vom Fragewort što bzw. šta für was (im Gegensatz zu kaj beziehungsweise ča im Kajkavischen und Čakavischen). Auf der gemeinsamen Grundlage des Štokavischen haben sich die gegenseitig verständlichen Standardvarietäten Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Montenegrinisch entwickelt, die aus diesem Grund zum Serbokroatischen zusammengefasst werden. Die štokavischen Dialekte werden in Kroatien im Norden vom Kajkavischen, an der Küste vom Čakavischen begrenzt (Näheres unter Kroatische Sprache). In Serbien stoßen sie im Südosten an den torlakischen Großdialekt, der einen Übergang zum Mazedonischen und Bulgarischen darstellt. (de)
 • Le chtokavien (croate : štokavsko narječje), (serbe : штокавски дијалекат/štokavski dijalekat) est le principal des trois dialectes de la langue serbo-croate, les deux autres dialectes étant le kaïkavien de Croatie septentrionale et le tchakavien d'Istrie et des îles dalmates. Le chtokavien est parlé dans la moitié de la Croatie (en Slavonie), en Zagora, à Dubrovnik et dans ses environs), en Herzégovine, en Bosnie centrale, en Serbie dans la majorité du pays (sauf dans une région restreinte du Sud-Est) et au Monténégro. C’est la base sur laquelle est fondée la langue standard que les linguistes nomment « serbo-croate » et que géographes et statisticiens désignent par l'acronyme « BCMS » issu de ses quatre dénominations politiques officielles : bosnien, croate, monténégrin et serbe. L'appellation chtokavien vient d'une distinction linguistique entre les trois dialectes : le chtokavien est le dialecte où le pronom interrogatif signifiant « quoi » est što prononcé /ʃto/ (c'est le chto- de chtokavien). En 1850, un accord signé à Vienne, entre les linguistes et intellectuels croates avec à leur tête Ljudevit Gaj et serbes guidés par Vuk Stefanović Karadžić, décide de choisir le chtokavien comme « langue commune des Yougoslaves ». Gaj était aussi le chef du mouvement illyrien, qui désirait unir tous les Slaves du sud dans un seul État. C'est vers le milieu du XIXe siècle que le chtokavien s'impose, grâce aux média et aux écoles, comme langue de standardisation. (fr)
 • シュト方言(シュトほうげん、セルビア・クロアチア語:Štokavski)は、セルビア語、クロアチア語、ボスニア語などのセルビア・クロアチア語の主要な方言のひとつである。 シュト方言はセルビア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナのほぼ全域、およびオーストリアのブルゲンラント州南部、クロアチアの一部で話されている。セルビア語、クロアチア語、ボスニア語の標準形は新シュト方言を土台としている。その呼称は、シュト方言では疑問代名詞の「何」を「što」ないし「šta」とすることに由来する。これに対して、クロアチア語のカイ方言やチャ方言では、同じ疑問代名詞はそれぞれ「kaj」、「ča」となる。 シュト方言の主要な下位区分は、2つの要素の基づいて分類される。ひとつには古シュト方言と新シュト方言にわける区分であり、もうひとつにはスラヴ祖語のヤト(Ѣ)の変化による。スラヴ祖語におけるヤトが、「e」となるものをエ方言、「ije」となるものをイェ方言、「i」となるものをイ方言と呼ぶ。一般的に、現代の方言区分では、シュト方言は7つの下位方言に分類される。このほかに更に1つないし2つの下位方言があるとする意見もある。 (ja)
 • Lo stocavo o stocavico (štokavski/штокавски o štokavsko narečje/штокавско наречjе) è il dialetto di prestigio della lingua serbo-croata; costituisce la sostanza della lingua serbo-croata, così come l'antico toscano costituisce la sostanza dell'italiano moderno. È diffuso come dialetto maggioritario e lingua letteraria, ed è quindi alla base delle varie standardizzazioni che costituiscono la lingua ufficiale in Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro (lingua standard croata, lingua standard bosniaca, lingua standard serba, e lingua standard montenegrina). Le tre denominazioni (stocavo, ciacavo, caicavo) sono dovute alla forma che assume nei vari dialetti la domanda "Che cosa?": što? (o šta? in Bosnia ed Erzegovina e Serbia), ča?, kaj?. (it)
 • Štokavisch (štokavsko narječje/штокавско наречје) is een groep van Servo-Kroatische dialecten. De naam Štokavisch verwijst naar het vragend voornaamwoord wat?, dat in het Štokavisch što?, (of šta?) luidt. Het Štokavisch is verreweg de meest verbreide dialectgroep van het Servo-Kroatisch. Alle standaardvarianten van het Servo-Kroatisch (Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch) zijn dan ook op het Štokavisch gebaseerd. De dialecten zijn: * * * * * * * (nl)
 • Dialekt sztokawski (serb.-chorw. štokavski) – jeden z trzech głównych dialektów języka serbsko-chorwackiego. Dwa pozostałe dialekty to kajkawski i czakawski. Nazwa ich wszystkich wywodzi się od słowa „co”, które w dialekcie sztokawskim brzmi „szto”, a zapisywane jest što (odpowiednio do każdego dialektu „co” brzmi inaczej). Dialekt ów jest najbardziej rozpowszechniony i podczas reformy językowej w XIX w. na jego podstawie stworzono język literacki. Do jego zapisu używa się 30 liter, w tym trzech dwuznaków. Ma rozbudowany system akcentuacyjny. Na obszarze języka serbsko-chorwackiego występują trzy duże dialekty (względnie grupy dialektów): sztokawski, kajkawski i czakawski. Różnice między dialektami są na tyle poważne, że nie wszystkie z nich są wzajemnie zrozumiałe. Dialekt sztokawski stanowi podstawę dla wszystkich standardów literackich: serbskiego, chorwackiego, bośniackiego i czarnogórskiego. Dialekt sztokawski obejmuje ogromny obszar słowiańszczyzny południowej. Dlatego w jego zakresie wyróżnia się zespoły gwarowe: * wschodniohercegowiński * szumadyjsko-wojwodiński * czarnogórski * kosowsko-resawski * ikawskie gwary Istrii * slawoński Współczesny język literacki oparty został na odmianie wschodniohercegowińskiej. Na bazie dialektu sztokawskiego powstał używany głównie we Włoszech dialekt molizańsko-chorwacki. (pl)
 • Што́кавское наре́чие (серб. Штокавско наречје/нарјечје, хорв. Štokavsko narječje) — основное наречие сербско-хорватского языкового континуума, на котором базируются литературные нормы сербского, хорватского, боснийского и черногорского языков. Штокавское наречие распространено в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, на большей части Хорватии, а также в некоторых районах Венгрии и Румынии. Два других наречия сербско-хорватского языкового континуума, кайкавское и чакавское, встречаются в основном на территории Хорватии и часто рассматриваются как наречия хорватского языка. Название наречия происходит от произношения местоимения («чта», «шта»), («что» — «što / што»), в отличие от кайкавского («кай» — «kaj») и чакавского («ча» — «ča»). (ru)
 • Štokaviska (bosniska, kroatiska, montenegrinska, serbiska: štokavica, štokavski) är en dialekt som används som standardspråk i bosniska, kroatiska, montenegrinska och serbiska. Štokaviska talas i Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien och större delen av Kroatien (bland annat Slavonien och Dalmatien). I Kroatien är štokaviska en av tre dialekter. De två övriga är čakaviska och kajkaviska. De två sistnämnda har gjort avtryck i den standardiserade kroatiskan. (sv)
 • Штокавське наріччя (сербохорв. штокавско наречје, štokavsko narječje) — основний діалект поліцентричної сербохорватської мови, що лежить в основі літературних стандартів сербської, хорватської, боснійської та чорногорської мов. Є частиною південнослов'янського континууму. Назва походить від питального займенника "що?" (što у західній формі, šta — у східній), на відміну від інших наріч кайкавського та чакавського (kaj і ča також означають "що?"). Штокавським наріччям розмовляють у Сербії, Чорногорії, Боснії та Герцеґовині і на більшій території Хорватії, а також на півдні австрійського Бурґенланду. Виділяють сім штокавських піддіалектів. (uk)
 • 什托方言(塞爾維亞-克羅埃西亞語:štokavski / штокавски)是塞爾維亞-克羅埃西亞語的方言之一,也是波士尼亞語,克羅埃西亞語,塞爾維亞語和蒙特內哥羅語的標準發音。什托方言使用在塞爾維亞,蒙特內哥羅,波赫和克羅埃西亞的大部分地區,以及奧地利布爾根蘭州的南部地區。 因疑问代名词为што/što而得名。 (zh)
dbo:iso6391Code
 • sh
dbo:iso6393Code
 • hbs
dbo:languageFamily
dbo:spokenIn
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 993304 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 57419 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1016323638 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:dia
dbp:fam
dbp:familycolor
 • Indo-European (en)
dbp:glotto
 • shto1241 (en)
dbp:glottorefname
 • Shtokavski (en)
dbp:iso
 • sh (en)
 • hbs (en)
dbp:lingua
 • 53 (xsd:integer)
dbp:name
 • Shtokavian (en)
dbp:nativename
 • (en)
dbp:notice
 • IPA (en)
dbp:stand
dbp:states
 • Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • اللهجة الشتوكافية هي اللهجة الأساسية للغات السلافية الجنوبية الوسطى، الصربية والكرواتية والبوسنية. اللهجة متحدّثة في صربيا والجبل الأسود، البوسنة والهرسك ومعظم مناطق كرواتيا. اللغات الثلاث كلهم مبنية على أساس اللهجة الشتوكافية-الجديدة. اسم اللهجة يأتي من كلمة "" التي تعني "شتو" بتلك اللهجة. تنقسم هذه اللهجة إلى شتوكافية-جديدة وشتوكافية-قديمة. علم اللهجات المعاصر يعتبر لهذه اللهجة 7 أنواع. (ar)
 • シュト方言(シュトほうげん、セルビア・クロアチア語:Štokavski)は、セルビア語、クロアチア語、ボスニア語などのセルビア・クロアチア語の主要な方言のひとつである。 シュト方言はセルビア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナのほぼ全域、およびオーストリアのブルゲンラント州南部、クロアチアの一部で話されている。セルビア語、クロアチア語、ボスニア語の標準形は新シュト方言を土台としている。その呼称は、シュト方言では疑問代名詞の「何」を「što」ないし「šta」とすることに由来する。これに対して、クロアチア語のカイ方言やチャ方言では、同じ疑問代名詞はそれぞれ「kaj」、「ča」となる。 シュト方言の主要な下位区分は、2つの要素の基づいて分類される。ひとつには古シュト方言と新シュト方言にわける区分であり、もうひとつにはスラヴ祖語のヤト(Ѣ)の変化による。スラヴ祖語におけるヤトが、「e」となるものをエ方言、「ije」となるものをイェ方言、「i」となるものをイ方言と呼ぶ。一般的に、現代の方言区分では、シュト方言は7つの下位方言に分類される。このほかに更に1つないし2つの下位方言があるとする意見もある。 (ja)
 • Štokavisch (štokavsko narječje/штокавско наречје) is een groep van Servo-Kroatische dialecten. De naam Štokavisch verwijst naar het vragend voornaamwoord wat?, dat in het Štokavisch što?, (of šta?) luidt. Het Štokavisch is verreweg de meest verbreide dialectgroep van het Servo-Kroatisch. Alle standaardvarianten van het Servo-Kroatisch (Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch) zijn dan ook op het Štokavisch gebaseerd. De dialecten zijn: * * * * * * * (nl)
 • Štokaviska (bosniska, kroatiska, montenegrinska, serbiska: štokavica, štokavski) är en dialekt som används som standardspråk i bosniska, kroatiska, montenegrinska och serbiska. Štokaviska talas i Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien och större delen av Kroatien (bland annat Slavonien och Dalmatien). I Kroatien är štokaviska en av tre dialekter. De två övriga är čakaviska och kajkaviska. De två sistnämnda har gjort avtryck i den standardiserade kroatiskan. (sv)
 • 什托方言(塞爾維亞-克羅埃西亞語:štokavski / штокавски)是塞爾維亞-克羅埃西亞語的方言之一,也是波士尼亞語,克羅埃西亞語,塞爾維亞語和蒙特內哥羅語的標準發音。什托方言使用在塞爾維亞,蒙特內哥羅,波赫和克羅埃西亞的大部分地區,以及奧地利布爾根蘭州的南部地區。 因疑问代名词为што/što而得名。 (zh)
 • Štokavské nářečí (chorvatsky Štokavsko narječje), (srbskou cyrilicí Штокавско наречје) je dominantní nářečí pro oblast Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Srbska. Spisovný jazyk, a to jak původní srbo-chorvatský, tak dnešní srbský a chorvatský, je založen právě na tomto nářečí. Název je odvozen od toho, jak vypadá výraz "co" (tedy što, případně šta), odtud što-kavské. Ostatními nářečími v Chorvatsko oblasti jsou a kajkavské. Ty se dále ještě člení a odlišují podle jednotlivých míst, často se prolínají. (cs)
 • Štokavisch [ˈʃtɔkaːʋiʃ], manchmal auch Schtokawisch, bezeichnet in der Linguistik eine Dialektgruppe der südslawischen Sprachen. Štokavische Dialekte werden in ganz Bosnien-Herzegowina und Montenegro sowie im größten Teil Serbiens und in Teilen Kroatiens gesprochen. Die Bezeichnung kommt vom Fragewort što bzw. šta für was (im Gegensatz zu kaj beziehungsweise ča im Kajkavischen und Čakavischen). (de)
 • Le chtokavien (croate : štokavsko narječje), (serbe : штокавски дијалекат/štokavski dijalekat) est le principal des trois dialectes de la langue serbo-croate, les deux autres dialectes étant le kaïkavien de Croatie septentrionale et le tchakavien d'Istrie et des îles dalmates. Le chtokavien est parlé dans la moitié de la Croatie (en Slavonie), en Zagora, à Dubrovnik et dans ses environs), en Herzégovine, en Bosnie centrale, en Serbie dans la majorité du pays (sauf dans une région restreinte du Sud-Est) et au Monténégro. C’est la base sur laquelle est fondée la langue standard que les linguistes nomment « serbo-croate » et que géographes et statisticiens désignent par l'acronyme « BCMS » issu de ses quatre dénominations politiques officielles : bosnien, croate, monténégrin et serbe. (fr)
 • Lo stocavo o stocavico (štokavski/штокавски o štokavsko narečje/штокавско наречjе) è il dialetto di prestigio della lingua serbo-croata; costituisce la sostanza della lingua serbo-croata, così come l'antico toscano costituisce la sostanza dell'italiano moderno. È diffuso come dialetto maggioritario e lingua letteraria, ed è quindi alla base delle varie standardizzazioni che costituiscono la lingua ufficiale in Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro (lingua standard croata, lingua standard bosniaca, lingua standard serba, e lingua standard montenegrina). (it)
 • Dialekt sztokawski (serb.-chorw. štokavski) – jeden z trzech głównych dialektów języka serbsko-chorwackiego. Dwa pozostałe dialekty to kajkawski i czakawski. Nazwa ich wszystkich wywodzi się od słowa „co”, które w dialekcie sztokawskim brzmi „szto”, a zapisywane jest što (odpowiednio do każdego dialektu „co” brzmi inaczej). Dialekt ów jest najbardziej rozpowszechniony i podczas reformy językowej w XIX w. na jego podstawie stworzono język literacki. Do jego zapisu używa się 30 liter, w tym trzech dwuznaków. Ma rozbudowany system akcentuacyjny. (pl)
 • Што́кавское наре́чие (серб. Штокавско наречје/нарјечје, хорв. Štokavsko narječje) — основное наречие сербско-хорватского языкового континуума, на котором базируются литературные нормы сербского, хорватского, боснийского и черногорского языков. Штокавское наречие распространено в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, на большей части Хорватии, а также в некоторых районах Венгрии и Румынии. Два других наречия сербско-хорватского языкового континуума, кайкавское и чакавское, встречаются в основном на территории Хорватии и часто рассматриваются как наречия хорватского языка. (ru)
 • Штокавське наріччя (сербохорв. штокавско наречје, štokavsko narječje) — основний діалект поліцентричної сербохорватської мови, що лежить в основі літературних стандартів сербської, хорватської, боснійської та чорногорської мов. Є частиною південнослов'янського континууму. Назва походить від питального займенника "що?" (što у західній формі, šta — у східній), на відміну від інших наріч кайкавського та чакавського (kaj і ča також означають "що?"). (uk)
 • اللهجة الشتوكافية هي اللهجة الأساسية للغات السلافية الجنوبية الوسطى، الصربية والكرواتية والبوسنية. اللهجة متحدّثة في صربيا والجبل الأسود، البوسنة والهرسك ومعظم مناطق كرواتيا. اللغات الثلاث كلهم مبنية على أساس اللهجة الشتوكافية-الجديدة. اسم اللهجة يأتي من كلمة "" التي تعني "شتو" بتلك اللهجة. تنقسم هذه اللهجة إلى شتوكافية-جديدة وشتوكافية-قديمة. علم اللهجات المعاصر يعتبر لهذه اللهجة 7 أنواع. (ar)
 • シュト方言(シュトほうげん、セルビア・クロアチア語:Štokavski)は、セルビア語、クロアチア語、ボスニア語などのセルビア・クロアチア語の主要な方言のひとつである。 シュト方言はセルビア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナのほぼ全域、およびオーストリアのブルゲンラント州南部、クロアチアの一部で話されている。セルビア語、クロアチア語、ボスニア語の標準形は新シュト方言を土台としている。その呼称は、シュト方言では疑問代名詞の「何」を「što」ないし「šta」とすることに由来する。これに対して、クロアチア語のカイ方言やチャ方言では、同じ疑問代名詞はそれぞれ「kaj」、「ča」となる。 シュト方言の主要な下位区分は、2つの要素の基づいて分類される。ひとつには古シュト方言と新シュト方言にわける区分であり、もうひとつにはスラヴ祖語のヤト(Ѣ)の変化による。スラヴ祖語におけるヤトが、「e」となるものをエ方言、「ije」となるものをイェ方言、「i」となるものをイ方言と呼ぶ。一般的に、現代の方言区分では、シュト方言は7つの下位方言に分類される。このほかに更に1つないし2つの下位方言があるとする意見もある。 (ja)
 • Štokavisch (štokavsko narječje/штокавско наречје) is een groep van Servo-Kroatische dialecten. De naam Štokavisch verwijst naar het vragend voornaamwoord wat?, dat in het Štokavisch što?, (of šta?) luidt. Het Štokavisch is verreweg de meest verbreide dialectgroep van het Servo-Kroatisch. Alle standaardvarianten van het Servo-Kroatisch (Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch) zijn dan ook op het Štokavisch gebaseerd. De dialecten zijn: * * * * * * * (nl)
 • Štokaviska (bosniska, kroatiska, montenegrinska, serbiska: štokavica, štokavski) är en dialekt som används som standardspråk i bosniska, kroatiska, montenegrinska och serbiska. Štokaviska talas i Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien och större delen av Kroatien (bland annat Slavonien och Dalmatien). I Kroatien är štokaviska en av tre dialekter. De två övriga är čakaviska och kajkaviska. De två sistnämnda har gjort avtryck i den standardiserade kroatiskan. (sv)
 • 什托方言(塞爾維亞-克羅埃西亞語:štokavski / штокавски)是塞爾維亞-克羅埃西亞語的方言之一,也是波士尼亞語,克羅埃西亞語,塞爾維亞語和蒙特內哥羅語的標準發音。什托方言使用在塞爾維亞,蒙特內哥羅,波赫和克羅埃西亞的大部分地區,以及奧地利布爾根蘭州的南部地區。 因疑问代名词为што/što而得名。 (zh)
 • Štokavské nářečí (chorvatsky Štokavsko narječje), (srbskou cyrilicí Штокавско наречје) je dominantní nářečí pro oblast Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Srbska. Spisovný jazyk, a to jak původní srbo-chorvatský, tak dnešní srbský a chorvatský, je založen právě na tomto nářečí. Název je odvozen od toho, jak vypadá výraz "co" (tedy što, případně šta), odtud što-kavské. Ostatními nářečími v Chorvatsko oblasti jsou a kajkavské. Ty se dále ještě člení a odlišují podle jednotlivých míst, často se prolínají. (cs)
 • Štokavisch [ˈʃtɔkaːʋiʃ], manchmal auch Schtokawisch, bezeichnet in der Linguistik eine Dialektgruppe der südslawischen Sprachen. Štokavische Dialekte werden in ganz Bosnien-Herzegowina und Montenegro sowie im größten Teil Serbiens und in Teilen Kroatiens gesprochen. Die Bezeichnung kommt vom Fragewort što bzw. šta für was (im Gegensatz zu kaj beziehungsweise ča im Kajkavischen und Čakavischen). (de)
 • Le chtokavien (croate : štokavsko narječje), (serbe : штокавски дијалекат/štokavski dijalekat) est le principal des trois dialectes de la langue serbo-croate, les deux autres dialectes étant le kaïkavien de Croatie septentrionale et le tchakavien d'Istrie et des îles dalmates. Le chtokavien est parlé dans la moitié de la Croatie (en Slavonie), en Zagora, à Dubrovnik et dans ses environs), en Herzégovine, en Bosnie centrale, en Serbie dans la majorité du pays (sauf dans une région restreinte du Sud-Est) et au Monténégro. C’est la base sur laquelle est fondée la langue standard que les linguistes nomment « serbo-croate » et que géographes et statisticiens désignent par l'acronyme « BCMS » issu de ses quatre dénominations politiques officielles : bosnien, croate, monténégrin et serbe. (fr)
 • Lo stocavo o stocavico (štokavski/штокавски o štokavsko narečje/штокавско наречjе) è il dialetto di prestigio della lingua serbo-croata; costituisce la sostanza della lingua serbo-croata, così come l'antico toscano costituisce la sostanza dell'italiano moderno. È diffuso come dialetto maggioritario e lingua letteraria, ed è quindi alla base delle varie standardizzazioni che costituiscono la lingua ufficiale in Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro (lingua standard croata, lingua standard bosniaca, lingua standard serba, e lingua standard montenegrina). (it)
 • Dialekt sztokawski (serb.-chorw. štokavski) – jeden z trzech głównych dialektów języka serbsko-chorwackiego. Dwa pozostałe dialekty to kajkawski i czakawski. Nazwa ich wszystkich wywodzi się od słowa „co”, które w dialekcie sztokawskim brzmi „szto”, a zapisywane jest što (odpowiednio do każdego dialektu „co” brzmi inaczej). Dialekt ów jest najbardziej rozpowszechniony i podczas reformy językowej w XIX w. na jego podstawie stworzono język literacki. Do jego zapisu używa się 30 liter, w tym trzech dwuznaków. Ma rozbudowany system akcentuacyjny. (pl)
 • Што́кавское наре́чие (серб. Штокавско наречје/нарјечје, хорв. Štokavsko narječje) — основное наречие сербско-хорватского языкового континуума, на котором базируются литературные нормы сербского, хорватского, боснийского и черногорского языков. Штокавское наречие распространено в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, на большей части Хорватии, а также в некоторых районах Венгрии и Румынии. Два других наречия сербско-хорватского языкового континуума, кайкавское и чакавское, встречаются в основном на территории Хорватии и часто рассматриваются как наречия хорватского языка. (ru)
 • Штокавське наріччя (сербохорв. штокавско наречје, štokavsko narječje) — основний діалект поліцентричної сербохорватської мови, що лежить в основі літературних стандартів сербської, хорватської, боснійської та чорногорської мов. Є частиною південнослов'янського континууму. Назва походить від питального займенника "що?" (što у західній формі, šta — у східній), на відміну від інших наріч кайкавського та чакавського (kaj і ča також означають "що?"). (uk)
rdfs:label
 • لهجة شتوكافية (ar)
 • Štokavština (cs)
 • Štokavisch (de)
 • Shtokavian (en)
 • Ŝtokavia (eo)
 • Chtokavien (fr)
 • シュト方言 (ja)
 • Stocavo (it)
 • Dialekt sztokawski (pl)
 • Štokavisch (nl)
 • Штокавское наречие (ru)
 • Štokavisk dialekt (sv)
 • Штокавське наріччя (uk)
 • 什托方言 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Shtokavian (en)
is dbo:knownFor of
is dbo:language of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:dia of
is dbp:fam of
is dbp:langs of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License