About: Mid vowel

An Entity of Type: LanguageUnit106284225, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A mid vowel (or a true-mid vowel) is any in a class of vowel sounds used in some spoken languages. The defining characteristic of a mid vowel is that the tongue is positioned midway between an open vowel and a close vowel. Other names for a mid vowel are lowered close-mid vowel and raised open-mid vowel, though the former phrase may also be used to describe a vowel that is as low as open-mid; likewise, the latter phrase may also be used to describe a vowel that is as high as close-mid.

Property Value
dbo:abstract
 • Una vocal mitjana és un so de vocal en algunes llengües parlades. La característica definitòria d'una vocal mitjana és que la llengua es posiciona a mig camí entre una vocal oberta i una vocal tancada. L'única vocal mitjana amb un símbol dedicat a l'Alfabet Fonètic Internacional (AFI) és la vocal mitjana central també anomenada vocal neutra sense arrodoniment, [ə]. També hi ha vocals mitjanes que no tenen símbols dedicats a l'AFI: * vocal mitjana anterior no arrodonida [e̞] o [ɛ̝] (escrita generalment [e], o sigui com si fos semitancada) * vocal mitjana anterior arrodonida [ø̞] o [œ̝] (escrita generalment [ø], o sigui com si fos semitancada) * vocal quasianterior no arrodonida [ë̞] o [ɛ̝̈] * vocal quasianterior arrodonida [ø̞̈] o [œ̝̈] * [ɘ̞] o [ɜ̝] (escrita més freqüentment [ə]) * [ɵ̞] o [ɞ̝] (escrita més freqüentment [ɵ], o sigui com si fos ) * [ɤ̞̈] o [ʌ̝̈] * [ö̞] o [ɔ̝̈] * [ɤ̞] o [ʌ̝] (escrita generalment [ɤ], o sigui com si fos semitancada) * [o̞] o [ɔ̝] (escrita generalment [o], o sigui com si fos semitancada) L'AFI divideix l'espai de vocals en terços, amb les semitancades com ara [e] o [o] i les vocals semiobertes com ara [ɛ] or [ɔ] equidistants a l'espai entre l'[a] oberta i les tancades [i] o [u]. Així doncs, una vocal mitjana anterior autèntica podria transcriure's tant com una [e̞] baixa o una [ɛ̝] alta. Poques llengües contrasten les tres alçades de la vocal mitjana, perquè és molt estrany que una llengua distingeixi més de quatre alçades de vocals anteriors o posteriors autèntiques. Un que ho fa, el dialecte d'Amstetten de l'autrobavarès, contrasta quatre alçades de vocals anteriors no arrodonides, anteriors arrodonides i posteriors a més de tenir una vocal oberta central. Aquestes vocals han estat transcrites amb el símbols AFI disponibles /i e ɛ æ/, /y ø œ ɶ/, /u o ɔ ɑ/, i /a/. Tot i així, les vocals transcrites /æ ɶ ɑ/ estan a un terç de distància entre /a/ oberta i /i y u/ tancada, precisament la definició AFI de vocals obertes mitjanes [ɛ œ ɔ]. En conseqüència el bavarès d'Amstetten pot ser un exemple d'una llengua que contsasta les vocals mitjanes tant amb vocals mitjana-obsertes com mitjanes tancades. La lengua , que es parla a Malàsia com a Tailandia és molt especial perquè contrasta vocals mitjanes autèntiques amb mitjanes tancades i mitjanes obertes sense altres diferències als paràmetres com ara si són posteriors o s'arrodoneixen. (ca)
 • المصوت المتوسط (بالإنجليزية: mid vowel)‏ هو مصوت يُنتج واللسان في وضع متوسط بين المصوت المغلق والمصوت المفتوح. في الأبجدية الصوتية الدولية يوجد رمز لمصوت متوسط واحد فقط هو المصوت المركزي المتوسط /‎ə‏/. أما بقية المصوتات المتوسطة فإنه يمكن كتابتها إذا أريد ذلك باستخدام دياقريطة تفيد الرفع تضاف إلى مصوت أخفض (مثلا /‎ɛ̝‏/) أو دياقريطة تفيد الخفض تضاف إلى مصوت أعلى (مثلا /‎e̞‏/). (ar)
 • Mit mittlerer Vokal sind diejenigen Vokale gemeint, bei deren Aussprache der Mund halboffen (oder auch: halb geschlossen) ist. Dabei hat der Winkel der beiden Kiefer eine mittlere Größe, die Zunge nimmt eine mittelhohe Stellung ein. Als „mittlere“ werden die „e“- „ö“- und „o“-Laute bezeichnet, während die „a“-Laute zu den offenen Vokalen und die „i“- „ü“- und „u“-Laute zu den geschlossenen Vokalen zählen. Man muss den Begriff mittlerer Vokal von dem Begriff zentraler Vokal (= Zentralvokal) unterscheiden: Mittlere Vokale werden nach der Mundöffnung beziehungsweise nach der Zungenhöhe bestimmt, zentrale Vokale (Zentralvokale) nach der Lage der Zunge in Bezug auf ihre Stellung vorne oder hinten im Mundraum. (de)
 • Una vocal media es un término usado en fonología para designar a una vocal con grado de abertura media y que, por tanto, se realiza fonéticamente como vocal semiabierta, intermedia o semicerrada. Las vocales medias más frecuentes son /e, o/ y algo menos frecuentes son /ɛ, ɔ, ʌ, ə/. El que una vocal pueda ser considerada media depende ante todo que la lengua posea una serie de vocales cerradas /i, u, ɨ, .../ y una serie de vocales más abiertas que las medias. Y por tanto la etiqueta media solo se aplica a fonemas no a sonidos. (es)
 • Une voyelle moyenne est un son de type voyelle employé dans certaines langues parlées. Elle est caractérisée par une position de la langue à mi-chemin entre une voyelle ouverte et une voyelle fermée. La seule voyelle moyenne au sens strict identifiée par l'Alphabet phonétique international est la suivante : * Voyelle moyenne centrale (schwa) [ə] Cependant, dans les langues qui n'ont dans leur système vocalique qu'un seul degré d'aperture intermédiaire entre voyelle ouverte et voyelle fermée, le mot est souvent employé au sens large pour désigner ce degré intermédiaire : il peut alors désigner des voyelles qui seraient plus spécifiquement décrites comme mi-ouvertes ou mi-fermées. * Portail de la linguistique (fr)
 • A mid vowel (or a true-mid vowel) is any in a class of vowel sounds used in some spoken languages. The defining characteristic of a mid vowel is that the tongue is positioned midway between an open vowel and a close vowel. Other names for a mid vowel are lowered close-mid vowel and raised open-mid vowel, though the former phrase may also be used to describe a vowel that is as low as open-mid; likewise, the latter phrase may also be used to describe a vowel that is as high as close-mid. (en)
 • Sebuah vokal tengah (atau vokal tengah sejati) adalah apapun dalam sebuah kelas suara vokal yang digunakan dalam beberapa bahasa lisan. Karakteristik yang menentukan dari vokal tengah adalah bahwa lidah diposisikan di tengah-tengah antara dan . * l * * s (in)
 • Una vocale media è un tipo di suono vocalico impiegato in certe lingue parlate. È caratterizzata da una posizione della lingua a metà strada tra una vocale aperta e una vocale chiusa. La sola vocale media in senso stretto identificata dall'alfabeto fonetico internazionale è la seguente: * vocale centrale media [ə], anche detta scevà. Tuttavia, nelle lingue che hanno un solo grado di apertura intermedio tra vocale aperta e vocale chiusa nel loro sistema vocalico, la parola è spesso impiegata in senso ampio per designare tale grado intermedio: può allora indicare vocali che sarebbero più specificamente descritte come semiaperte o semichiuse: * vocale anteriore media non arrotondata [e̞] * vocale anteriore media arrotondata [ø̞] * vocale posteriore media non arrotondata [ɤ̞] * vocale posteriore media arrotondata [o̞] (it)
 • 홀소리 쌍으로 있는 기호는 왼쪽이 , 오른쪽이 이다.이 표는 일부 브라우저에서 정확히 표시되지 않을 수도 있는 음성학적 기호를 포함하고 있다. 중모음(中母音, mid vowel)은 혀의 높이를 고모음과 저모음의 중간 정도에 위치시키고 발음하는 모음을 가리키는 말이다. 중고모음과 중저모음의 중간에 애매하게 위치하고 있기 때문에 발음이 매우 세세하게 구분되는 상황이 아니면 쓰이지 않기도 한다. (ko)
 • Een middenklinker (niet te verwarren met een centrale klinker) is een klinker waarvan de articulatie zich ergens tussen die van een volledig open ([[a]]?) en die van een volledig gesloten ([[i]]? of [[u]]?) klinker bevindt. In feite is een middenklinker daarmee elke klinker waarvan de formant tussen die van een open en een gesloten klinker ligt. Tot deze categorie behoren zowel de halfgesloten klinkers ([[e]]? en [[o]]?) als de klinkers die halfopen zijn ([[ɛ]]? or [[ɔ]]?), waarbij "halfgesloten" betekent dat de articulatie meer in de richting die van een volledig gesloten klinker gaat en "halfopen" dat de articulatie meer in de richting van die van een volledig open klinker gaat. Een voorste middenklinker kan worden getranscribeerd als [[e̞]]? of als [[ɛ̝]]?. In het Internationaal Fonetisch Alfabet is de enige middenklinker waar echt een apart teken voor bestaat de centrale middenklinker die als [[ə]]? wordt geschreven (zie ook sjwa). Omdat in de prosodie van talen meestal niet meer dan vier verschillende toonhoogten worden onderscheiden, komt het weinig voor dat een taal voor zijn middenklinkers alle drie de mogelijke formanten onderscheidt. In bepaalde dialecten van het Beiers worden niettemin de volgende klinkers onderscheiden: [/i e ɛ æ/]?, [/y ø œ ɶ/]?, [/u o ɔ ɑ/]? en [/a/]?. Dit is wellicht een voorbeeld van een taalvariëteit waarin middenklinkers die precies halverwege open en gesloten klinkers liggen systematisch worden onderscheiden van "halfopen" en "halfgesloten" klinkers. (nl)
 • 中央母音(英語: mid vowel)とは、口の開きが狭母音と広母音の中間の広さの母音を言う。中舌母音(英語: central vowel)とは異なる概念である。 中段母音と呼ぶこともある。 (ja)
 • Samogłoska średnia – typ samogłoski występujący w niektórych językach. Charakteryzuje się tym, że w trakcie wymawiania język jest ułożony dokładnie w połowie wysokości między pozycjami, w których wymawia się samogłoski otwarte i samogłoski przymknięte. W międzynarodowej transkrypcji fonetycznej IPA tylko jedna samogłoska średnia posiada odrębny symbol: * samogłoska średnia centralna [ə]. Symbol [ə] nie posiada zdefiniowanego zaokrąglenia, choć najczęściej jest używany do transkrypcji samogłoski niezaokrąglonej. Jeśli niezbędne jest zdefiniowanie zaokrąglenia, można to zrobić na kilka sposobów: * samogłoskę średnią centralną niezaokrągloną można transkrybować jako obniżoną samogłoskę półprzymkniętą centralną niezaokrągloną [ɘ̞] albo jako podwyższoną samogłoskę półotwartą centralną niezaokrągloną [ɜ̝]. * samogłoskę średnią centralną zaokrągloną można transkrybować jako obniżoną samogłoskę półprzymkniętą centralną zaokrągloną [ɵ̞] albo jako podwyższoną samogłoskę półotwartą centralną zaokrągloną [ɞ̝]. Istnieją też cztery samogłoski średnie, które nie posiadają odrębnych symboli w IPA. Z reguły zapisywane są one przy pomocy symboli samogłosek półprzymkniętych [e, ø, ɤ, o]: * samogłoskę średnią przednią niezaokrągloną można transkrybować jako obniżoną samogłoskę półprzymkniętą przednią niezaokrągloną [e̞] albo jako podwyższoną samogłoskę półotwartą przednią niezaokrągloną [ɛ̝]. Występuje ona m.in. w języku angielskim. * samogłoskę średnią przednią zaokrągloną można transkrybować jako obniżoną samogłoskę półprzymkniętą przednią zaokrągloną [ø̞] albo jako podwyższoną samogłoskę półotwartą przednią zaokrągloną [œ̝]. Występuje ona m.in. w języku fińskim. * samogłoskę średnią tylną niezaokrągloną można transkrybować jako obniżoną samogłoskę półprzymkniętą tylną niezaokrągloną [ɤ̞] albo jako podwyższoną samogłoskę półotwartą tylną niezaokrągloną [ʌ̝]. Występuje ona m.in. w języku bułgarskim. * samogłoskę średnią tylną zaokrągloną można transkrybować jako obniżoną samogłoskę półprzymkniętą tylną zaokrągloną [o̞] albo jako podwyższoną samogłoskę półotwartą tylną zaokrągloną [ɔ̝]. Występuje ona m.in. w języku angielskim. (pl)
 • Vogal média é aquela em cuja articulação a língua está no caminho entre entre uma vogal fechada e uma vogal aberta. É um termo utilizado na fonologia para designar uma vogal com grau de abertura médio e que, portanto, é executada foneticamente como vogal semiaberta (ɛ, œ, ɜ, ɞ), intermediária (e̞, ø̞, ə, ɤ̞ • o̞) ou semifechada (ɛ, œ, ɜ, ɞ, ʌ, ɔ). As vogais médias na língua portuguesa são as semiabertas ou de 1º grau e, o, e as semifechadas ou de 2º grau ɛ, ɔ. Além dessas, no português se usa vocal quase aberta ɐ. A vogal central média [ə] está presente, entre otros, nos idiomas inglés, romeno e chinés. (pt)
 • Гласный среднего подъёма является гласным звуком, использующимся в некоторых языках. Характеризуется средним положением языка между гласными нижнего и верхнего подъёма. Единственный гласный среднего подъёма, имеющий специальный символ в МФА — это ненапряжённый гласный среднего ряда среднего подъёма (Шва) ([ə]). В русском языке ударные [о] и [е] — гласные звуки среднего подъёма. (ru)
 • Голосні середнього піднесення (англ. Mid vowel; фр. Voyelle moyenne; яп. 中元音) — різновид голосних звуків, що вимовляються з середнім підняттям відповідної частини язика в ротовій порожнині. Язик займає проміжне становище між високим та низьким піднесенням. За Міжнародним фонетичним алфавітом до голосних високого піднесення належить один звук: (uk)
 • 中元音(mid vowel、true-mid vowel)是一類將舌頭置乎開元音和閉元音之間的元音,用於口語。國際音標裏唯一有專屬符號的中元音是中央不圓唇元音,標誌是[ə]。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 594778 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 3528 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1094875179 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المصوت المتوسط (بالإنجليزية: mid vowel)‏ هو مصوت يُنتج واللسان في وضع متوسط بين المصوت المغلق والمصوت المفتوح. في الأبجدية الصوتية الدولية يوجد رمز لمصوت متوسط واحد فقط هو المصوت المركزي المتوسط /‎ə‏/. أما بقية المصوتات المتوسطة فإنه يمكن كتابتها إذا أريد ذلك باستخدام دياقريطة تفيد الرفع تضاف إلى مصوت أخفض (مثلا /‎ɛ̝‏/) أو دياقريطة تفيد الخفض تضاف إلى مصوت أعلى (مثلا /‎e̞‏/). (ar)
 • Una vocal media es un término usado en fonología para designar a una vocal con grado de abertura media y que, por tanto, se realiza fonéticamente como vocal semiabierta, intermedia o semicerrada. Las vocales medias más frecuentes son /e, o/ y algo menos frecuentes son /ɛ, ɔ, ʌ, ə/. El que una vocal pueda ser considerada media depende ante todo que la lengua posea una serie de vocales cerradas /i, u, ɨ, .../ y una serie de vocales más abiertas que las medias. Y por tanto la etiqueta media solo se aplica a fonemas no a sonidos. (es)
 • A mid vowel (or a true-mid vowel) is any in a class of vowel sounds used in some spoken languages. The defining characteristic of a mid vowel is that the tongue is positioned midway between an open vowel and a close vowel. Other names for a mid vowel are lowered close-mid vowel and raised open-mid vowel, though the former phrase may also be used to describe a vowel that is as low as open-mid; likewise, the latter phrase may also be used to describe a vowel that is as high as close-mid. (en)
 • Sebuah vokal tengah (atau vokal tengah sejati) adalah apapun dalam sebuah kelas suara vokal yang digunakan dalam beberapa bahasa lisan. Karakteristik yang menentukan dari vokal tengah adalah bahwa lidah diposisikan di tengah-tengah antara dan . * l * * s (in)
 • 홀소리 쌍으로 있는 기호는 왼쪽이 , 오른쪽이 이다.이 표는 일부 브라우저에서 정확히 표시되지 않을 수도 있는 음성학적 기호를 포함하고 있다. 중모음(中母音, mid vowel)은 혀의 높이를 고모음과 저모음의 중간 정도에 위치시키고 발음하는 모음을 가리키는 말이다. 중고모음과 중저모음의 중간에 애매하게 위치하고 있기 때문에 발음이 매우 세세하게 구분되는 상황이 아니면 쓰이지 않기도 한다. (ko)
 • 中央母音(英語: mid vowel)とは、口の開きが狭母音と広母音の中間の広さの母音を言う。中舌母音(英語: central vowel)とは異なる概念である。 中段母音と呼ぶこともある。 (ja)
 • Гласный среднего подъёма является гласным звуком, использующимся в некоторых языках. Характеризуется средним положением языка между гласными нижнего и верхнего подъёма. Единственный гласный среднего подъёма, имеющий специальный символ в МФА — это ненапряжённый гласный среднего ряда среднего подъёма (Шва) ([ə]). В русском языке ударные [о] и [е] — гласные звуки среднего подъёма. (ru)
 • Голосні середнього піднесення (англ. Mid vowel; фр. Voyelle moyenne; яп. 中元音) — різновид голосних звуків, що вимовляються з середнім підняттям відповідної частини язика в ротовій порожнині. Язик займає проміжне становище між високим та низьким піднесенням. За Міжнародним фонетичним алфавітом до голосних високого піднесення належить один звук: (uk)
 • 中元音(mid vowel、true-mid vowel)是一類將舌頭置乎開元音和閉元音之間的元音,用於口語。國際音標裏唯一有專屬符號的中元音是中央不圓唇元音,標誌是[ə]。 (zh)
 • Una vocal mitjana és un so de vocal en algunes llengües parlades. La característica definitòria d'una vocal mitjana és que la llengua es posiciona a mig camí entre una vocal oberta i una vocal tancada. L'única vocal mitjana amb un símbol dedicat a l'Alfabet Fonètic Internacional (AFI) és la vocal mitjana central també anomenada vocal neutra sense arrodoniment, [ə]. També hi ha vocals mitjanes que no tenen símbols dedicats a l'AFI: (ca)
 • Mit mittlerer Vokal sind diejenigen Vokale gemeint, bei deren Aussprache der Mund halboffen (oder auch: halb geschlossen) ist. Dabei hat der Winkel der beiden Kiefer eine mittlere Größe, die Zunge nimmt eine mittelhohe Stellung ein. (de)
 • Une voyelle moyenne est un son de type voyelle employé dans certaines langues parlées. Elle est caractérisée par une position de la langue à mi-chemin entre une voyelle ouverte et une voyelle fermée. La seule voyelle moyenne au sens strict identifiée par l'Alphabet phonétique international est la suivante : * Voyelle moyenne centrale (schwa) [ə] * Portail de la linguistique (fr)
 • Una vocale media è un tipo di suono vocalico impiegato in certe lingue parlate. È caratterizzata da una posizione della lingua a metà strada tra una vocale aperta e una vocale chiusa. La sola vocale media in senso stretto identificata dall'alfabeto fonetico internazionale è la seguente: * vocale centrale media [ə], anche detta scevà. * vocale anteriore media non arrotondata [e̞] * vocale anteriore media arrotondata [ø̞] * vocale posteriore media non arrotondata [ɤ̞] * vocale posteriore media arrotondata [o̞] (it)
 • Samogłoska średnia – typ samogłoski występujący w niektórych językach. Charakteryzuje się tym, że w trakcie wymawiania język jest ułożony dokładnie w połowie wysokości między pozycjami, w których wymawia się samogłoski otwarte i samogłoski przymknięte. W międzynarodowej transkrypcji fonetycznej IPA tylko jedna samogłoska średnia posiada odrębny symbol: Istnieją też cztery samogłoski średnie, które nie posiadają odrębnych symboli w IPA. Z reguły zapisywane są one przy pomocy symboli samogłosek półprzymkniętych [e, ø, ɤ, o]: (pl)
 • Een middenklinker (niet te verwarren met een centrale klinker) is een klinker waarvan de articulatie zich ergens tussen die van een volledig open ([[a]]?) en die van een volledig gesloten ([[i]]? of [[u]]?) klinker bevindt. In feite is een middenklinker daarmee elke klinker waarvan de formant tussen die van een open en een gesloten klinker ligt. Tot deze categorie behoren zowel de halfgesloten klinkers ([[e]]? en [[o]]?) als de klinkers die halfopen zijn ([[ɛ]]? or [[ɔ]]?), waarbij "halfgesloten" betekent dat de articulatie meer in de richting die van een volledig gesloten klinker gaat en "halfopen" dat de articulatie meer in de richting van die van een volledig open klinker gaat. Een voorste middenklinker kan worden getranscribeerd als [[e̞]]? of als [[ɛ̝]]?. (nl)
 • Vogal média é aquela em cuja articulação a língua está no caminho entre entre uma vogal fechada e uma vogal aberta. É um termo utilizado na fonologia para designar uma vogal com grau de abertura médio e que, portanto, é executada foneticamente como vogal semiaberta (ɛ, œ, ɜ, ɞ), intermediária (e̞, ø̞, ə, ɤ̞ • o̞) ou semifechada (ɛ, œ, ɜ, ɞ, ʌ, ɔ). As vogais médias na língua portuguesa são as semiabertas ou de 1º grau e, o, e as semifechadas ou de 2º grau ɛ, ɔ. Além dessas, no português se usa vocal quase aberta ɐ. (pt)
rdfs:label
 • مصوت متوسط (ar)
 • Vocal mitjana (ca)
 • Mittlerer Vokal (de)
 • Vocal media (es)
 • Vokal tengah (in)
 • Voyelle moyenne (fr)
 • Vocale media (it)
 • Mid vowel (en)
 • 중모음 (ko)
 • 中央母音 (ja)
 • Middenklinker (nl)
 • Samogłoska średnia (pl)
 • Vogal média (pt)
 • Гласные среднего подъёма (ru)
 • Голосний середнього підняття (uk)
 • 中元音 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License