Methodology is the systematic, theoretical analysis of the methods applied to a field of study. It comprises the theoretical analysis of the body of methods and principles associated with a branch of knowledge. Typically, it encompasses concepts such as paradigm, theoretical model, phases and quantitative or qualitative techniques. It has been defined also as follows:

Property Value
dbo:abstract
 • المنهجية (باللاتينية: Methodologia) هي منظومة تضع المبادئ التوجيهية لحل مشكلة ما، ذات مكونات منها الأطوار والمهام والطرق والأساليب والأدوات. (ar)
 • Metodologia és l'anàlisi sistemàtica i teòrica dels mètodes aplicats a un àmbit d'estudi. Inclou conceptes com paradigma, model teòric, fases i tècniques quantitatives i qualitatives. És un element clau de les ciències formals. (ca)
 • Metodologie (z řec. methodos, sledování, stopování, od hodos, cesta) je vědní disciplína, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací. Patří do teorie či filosofie vědy a obecněji do epistemologie. Pod vlivem angličtiny se slovo někdy používá i pro metodiku (použitý postup či metodu). Tím se však ztrácí důležitý rozdíl mezi metodami jako nástroji vědeckého bádání a metodologií jako reflexí o vhodnosti či použitelnosti těchto nástrojů. (cs)
 • Με τον ελληνικό, διεθνή σήμερα, όρο μεθοδολογία, (= "μέθοδος" + "λογία"), χαρακτηρίζεται η συστηματική και λογική μελέτη των αρχών που διέπουν γενικότερα την επιστημονική διερεύνηση. Η μεθοδολογία αποτελεί ιδιαίτερη δεοντολογική επιστήμη, με αντικείμενο τους γενικούς λόγους ισχύος των διαφόρων θεωριών και όχι επί της ουσίας αυτών.Ο απασχολούμενος με την μεθοδολογία καλείται μεθοδολόγος, που δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον μεθοδιστή, οπαδό του χριστιανικού κινήματος του Μεθοδισμού. (el)
 • Metodologio estas sistema, teoria analizo de metodoj aplikita al ia kampo, fako aŭ studo, aŭ la teoria analizo de la metodkorpuso kaj principoj asociaj kun branĉo de sciaro. Ĝi, tipe, enhavas konceptojn kiaj paradigmo, teoria modelo, fazoj kaj kvanta aŭ kvalita teknikoj. Metodologio ne celas havigi solvojn ser proponi la teorian eltrabaron por kompreni kiu metodo, serio de metodoj aŭ laŭnome “plej bonaj praktikoj” povas esti aplikitaj al specifa kazo. Ĝi estis difinita jene: 1. * "la analizo de la principoj de metodoj, reguloj, kaj postulatoj uzataj de fako"; 2. * "la sistema studo de metodoj kiuj estas, povas esti, aŭ estis aplikitaj ene de fako"; 3. * "la studo aŭ priskribo de metodoj". (eo)
 • Die Methodologie (griechisch μεθοδολογία, in etwa die ‚Lehre über die Vorgehensweise‘) bezeichnet sowohl die Lehre von den Methoden einer einzelnen Disziplin als auch die allgemeine Lehre wissenschaftlicher Methoden als Teil der Logik und der Philosophie. Gefragt wird hier nach den Kriterien dafür, welche Methode für eine bestimmte Art der Anwendung geeignet ist, warum eine bestimmte Methode angewandt werden muss oder angewendet wird und keine andere. Verständnisfragen zum methodischen Weg werden hier geklärt. Die Methodologie ist demnach eine Metawissenschaft und somit eine Teildisziplin der Wissenschaftstheorie. Demgegenüber bezeichnet Methodik das Methodenwissen des Praktikers oder des Wissenschaftlers. (de)
 • Methodology is the systematic, theoretical analysis of the methods applied to a field of study. It comprises the theoretical analysis of the body of methods and principles associated with a branch of knowledge. Typically, it encompasses concepts such as paradigm, theoretical model, phases and quantitative or qualitative techniques. A methodology does not set out to provide solutions—it is therefore, not the same as a method. Instead, a methodology offers the theoretical underpinning for understanding which method, set of methods, or best practices can be applied to a specific case, for example, to calculate a specific result. It has been defined also as follows: 1. * "the analysis of the principles of methods, rules, and postulates employed by a discipline"; 2. * "the systematic study of methods that are, can be, or have been applied within a discipline"; 3. * "the study or description of methods". (en)
 • La metodología (del griego μέθοδος de μετά metá 'más allá, después, con', οδως odós 'camino' y λογος logos 'razón, estudio'),​ hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal​ o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Con frecuencia puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto.​ No debe llamarse metodología a cualquier procedimiento, pues se trata de un concepto que en la gran mayoría de los casos resulta demasiado amplio, siendo preferible usar el vocablo método.También es de saber que existe una posición ametódica e incluso una tendencia de matizado: anarquismo epistemológico. (es)
 • Metodologia diziplina bat arautu edo helburu zehatz baterako burutu beharreko prozesuko urrats eta jarduera sistematikoen multzoa, metodoa alegia, nola definitzen diren aztertzen duen arloa da. Adibidez, metodologia edo metodo zientifikoa aipatzen da, zientzia egiteko ikerketan bete beharreko printzipio eta arauak adierazteko. Metodoaren arazoa Francis Baconek adierazi zuen indukzioaren alde agertu zenean; Descartesek, berriz, zalantza metodikoa eta frogaren irizpidea aztertu zituenean, eta Galileok, izadiaren behaketa zehaztasunez egiteko neurketak erabiltzen hasi zenean. Zientzian erabiltzen diren metodo orokorrak hauek dira: * Indukzioa, edo orokorra ez denetik orokorragoa denera iristen saiatzen den metodoa, a posteriori gisa ere ezaguna. * Dedukzioa, edo unibertsaletik partikularrera doan metodoa, a priori gisa ere ezagutua. * Analisia, edo konplexua dena bere osagaietan banatzen duen metodoa. * Sintesia, edo konplexua dena berriro egituratzen duen metodoa. * Definizioa. * Zatiketa. XVIII. mendearen bigarren erdialdetik aurrera zientzia berriak sortu eta garatu zirenez, zientzia bakoitzari bere metodo arazo bereziak sortu zitzaizkion. Ondorioz, zientzia bakoitzak bere metodoa gauzatu eta zehaztu du. (eu)
 • Metodologi adalah ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Metodologi penelitian dapat di ambil dengan dua cara, yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif. (in)
 • La méthodologie est l'étude de l'ensemble des méthodes scientifiques. Elle peut être considérée comme la science de la méthode, ou « méthode des méthodes » (comme il y a une métalinguistique ou linguistique des linguistiques et une métamathématiques ou mathématique des mathématiques). Alors, la méthodologie est une classe de méthodes, une sorte de boîte à outils où chaque outil est une méthode de la même catégorie, comme il y une méthodologie analytique du déterminisme causal et une méthodologie systémique finaliste de la téléologie. Lorsque l'on travaille sur un domaine, on peut établir une suite de questions à se poser, de personnes à aller voir et à interroger, d'informations à collector, d'opérations à effectuer, en vue de faire des choix. Cela permet de mener de manière plus efficace une étude ou la résolution d'un problème. La méthodologie est cette systématisation de l'étude, indépendamment du thème à étudier lui-même. Les méthodologies ont subi des évolutions très importantes au cours des âges, en particulier en philosophie et dans les sciences. Elles dépendent beaucoup des périodes de l'Histoire, mais encore des civilisations : en Asie, on parle par exemple de logique floue. (fr)
 • La metodologia è la disciplina che studia l'evoluzione (teorico-pratica) del lavoro di ricerca sulla base del metodo scientifico, accompagnandosi con «le linee interpretative che il ricercatore elabora e presenta a partire dalla propria soggettività e delle intenzioni che ha sviluppato nel corso della sua permanenza sul campo». L'assunzione di un modello metodologico permette di ottenere i risvolti scientifici del proprio lavoro. Secondo altri una metodologia si può definire come: 1. * "l'analisi dei fondamenti dei metodi, delle regole e dei postulati utilizzati in una disciplina"; 2. * "lo studio sistematico dei metodi che sono, possono essere o sono stati utilizzati in una disciplina". 3. * è lo studio o la descrizione dei metodi (it)
 • 方法論(ほうほうろん、英: methodology)とは、以下のように定義される。 1. * 学問で利用される方法、規則、前提条件の原則についての分析 2. * 学問で応用される手段の開発 3. * 特定の手続き、あるいは一連の手続き (ja)
 • 방법(方法)은 넓은 의미로는 일정한 목표에 이르기 위한 길이라 하겠으나, 과학적 혹은 철학적 방법은 엄밀한 의미로 사용된다. 자연과학과 사회과학은 그것이 다루는 객관적 세계의 여러 현상을 관찰함에 그치지 않고, 그 여러 현상의 본질을 이루는 법칙을 파악해야만 한다. 개개의 과학에는 그 대상의 특성에 따라서 독특한 방법이 필요하다. 그러므로 연구 대상이 어떠한가에 따라 다른 방법이 생겨난다. 그리고 그 '방법'을 연구하는 것이 방법론이다. 그것은 일반적인 연구 전략(the general research strategy)이다. 방법론(方法論)도 아리스토텔레스를 시조로 볼 수 있으나 분석, 종합, 귀납, 연역 등의 방법론이 명확하게 밝혀낸 이들은 근세의 베이컨, 데카르트 등이다. 이 경우 방법은 원리나 대상에서 분리해 논의되었다. 방법론은 방법과 상호교환(interchangeable)되지 않는다. 두 개를 같이 사용할 경우에는 혼동을 일으키게 된다. 방법론은 해결을 제공하기 위해 시작하지 않는다. 그래서 방법론은 방법과 동일하지 않다. 대신 방법론은 방법, 방법들, 그리고 최선의 실천이 특별한 결과를 계산하기 위하여 특별한 경우에 적용될 수 있게 하는 이해를 위한 이론적 밑받침을 제공한다. 진리에 도달하기 위한 과학 연구에서의 합리적인 방법에 관한 이론이다. 방법론은 다음과 같이 정의된다. 1. 어떤 학문이 사용하는 방법들, 법칙들, 가설들의 원리들을 분석 2. 어떤 학문 안에서 사용할 수 있거나 혹은 사용해온 방법들의 체계적 연구 3. 방법들의 연구나 방법들의 서술 이에 대하여 변증법에서는 변증법 그 자체가 방법으로 생각될 수 있다. 변증법은 인류의 과학적 인식에 대한 전체의 총계, 결론, 일반화이며, 객관적 세계의 일반적인 법칙성과 규정성을 포함한다. 그리고 세계, 원리, 방법이 상호 간에 연관적으로 다루어진다. (ko)
 • Methodologie is de studie van de wetenschappelijke methoden, de procedures en werkwijzen, die moeten worden gebruikt om kennis te verwerven en om de wetenschap vooruit te helpen. Elke vakdiscipline heeft eigen methoden en technieken en vaak ook een specifieke organisatie met onderzoekers, leerstoelen en vakliteratuur, waar deze specifieke methodologie wordt bestudeerd. Er zijn ook algemene methoden, technieken en principes die voor alle wetenschappen gelden, en deze beginselen worden bestudeerd in de wetenschapsfilosofie. (nl)
 • Metodologia – nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości poznawczej. Klasycznie wyróżnia się metodologie: * nauk ścisłych * nauk przyrodniczych * nauk społecznych * nauk humanistycznych. Współcześnie dominuje podejście bazujące na wykorzystaniu metod statystycznych bądź matematycznych (szczególnie nauki ścisłe) do opisu różnych zjawisk będących pod obserwacją badacza. W celu uzyskania danych do obliczeń wykorzystuje się precyzyjnie opisaną w metodologiach szczegółowych nauk gamę działań. Wiele nauk posiada własne metodologie lub korzysta z dorobku innych zapożyczając ich metodologie, np. metody statystyczne w formie zmodyfikowanej i dostosowanej do szczególnych zagadnień ekonomii noszą miano ekonometrii. (pl)
 • A metodologia é o estudo dos métodos. Isto é, o estudo dos caminhos para se chegar a um determinado fim. Com o objetivo de analisar as características dos vários métodos indispensáveis tais como: avaliar capacidades, limitações e criticar os pressupostos quanto sua utilização. Além de ser uma disciplina que estuda os métodos, a metodologia é também considerada uma forma de conduzir a pesquisa ou um conjunto de regras para ensino de ciência e arte. Podemos dizer que metodologia é a explicação detalhada e exata de toda ação desenvolvida no (caminho) do trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo de pesquisa, dos instrumentos utilizados (questionário, entrevista etc), do tempo previsto, da equipe de pesquisadores e da divisão do trabalho, das formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa. Em Gestão de Projetos, existe a metodologia geral e a metodologia detalhada. A metodologia pode ser dividida em vários métodos até chegar num determinado objetivo. Deve-se notar que a palavra metodologia é muitas vezes usada onde seria mais adequado usar método. É um exemplo claro de inflation. Por exemplo tomemos a frase "Já que os estudantes não estavam disponíveis para responder a pesquisa sobre o sucesso acadêmico, nós mudamos nossa metodologia e, em vez deles, utilizamos respostas dos instrutores". Nesse caso, a metodologia (fazer pesquisa presumindo que isso fornece resultados confiáveis) não mudou. O que mudou foi o método (perguntar a professores em vez dos estudantes). O termo metodologia inclui os seguintes conceitos, em relação a uma disciplina particular ou campo de estudo: 1. * coleção de teorias, conceitos e ideias; 2. * estudo comparativo de diferentes enfoques; 3. * crítica de um método individual. Metodologia refere-se a mais do que um simples conjunto de métodos, mas sim refere-se aos fundamentos e pressupostos filosóficos que fundamentam um estudo particular. É por isso que a literatura acadêmica geralmente inclui uma seção sobre a metodologia dos pesquisadores. Esta seção faz mais do que delinear os métodos dos pesquisadores (como em "Realizamos uma pesquisa com 50 pessoas ao longo de um período de duas semanas e os resultados submetidos à análise estatística", etc), que poderia explicar o que os investigadores ontologia ontológica ou epistemologia epistemológica são vistas. Outra chave (embora possivelmente imprecisa) de uso de metodologia não se refere à pesquisa ou às técnicas de análise específica. Isso muitas vezes refere-se a tudo e qualquer coisa que possa ser encapsulado por uma disciplina ou uma série de processos, atividades e tarefas. Exemplos disto são encontrados em desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos e campos de processo de negócio. Esse uso do termo é tipificado pelo contorno quem, o quê, onde, quando e porquê. Na documentação dos processos que compõem a disciplina, que está sendo apoiado por "esta metodologia", que é onde iríamos encontrar os "métodos" ou processos. Os processos em si são apenas uma parte da metodologia, juntamente com a identificação e uso das normas, políticas, normas, etc (pt)
 • Методоло́гия нау́ки, в традиционном понимании, — это учение о методах и процедурах научной деятельности, а также раздел общей теории познания (гносеологии), в особенности теории научного познания (эпистемологии) и философии науки. Методоло́гия, в прикладном смысле, — это система (комплекс, взаимосвязанная совокупность) принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается исследователь (учёный) в ходе получения и разработки знаний в рамках конкретной дисциплины — физики, химии, биологии и других научных дисциплин. Не следует путать методологию с методикой. Основная задача методологии науки заключается в обеспечении эвристической формы познания системой строго выверенных и прошедших апробацию принципов, методов, правил и норм. Методологически наука парадигмально отличается от т.н. «здравого смысла» обыденных представлений, относится скептически к «очевидному», ничего не принимает на веру. Познание понимается как построение моделей восприятия действительности. Построение теоретических моделей — главная «сила» науки, позволяющая рассматривать эвристические подтверждения теории в качестве критерия истины в смысле адекватности описания действительности. В частности, для достижения успеха в исследовательской деятельности (например, в области правоведения) учёный должен овладеть «секретом» метода и обладать эвристической технологией научного мышления. Овладеть существующей методологией необходимо, потому что далеко не каждый исследователь может создать собственную, оригинальную методологию научного исследования, у которой нашлось бы достаточно последователей, чтобы он мог заявить с полным на то основанием о создании собственной научной школы. Поэтому основная часть исследователей должна примкнуть к существующим направлениям (методикам), используя проверенные методологические приёмы для достижения научных результатов. (ru)
 • Методоло́гія науки (від метод і грец. λόγος — вчення) — термін, що залежно від контексту може сприйматися в різних значеннях: або як сукупність методів дослідження, що застосовуються в певній науці, або як вчення про методи пізнання й перетворення дійсності. Розробка проблем методології науки виникає в зв'язку з необхідністю усвідомлення наукою своєї власної природи, принципів і методів, що лежать в основі пізнання дійсності та відтворення її в мисленні. Особливого значення проблеми методології науки набувають у зв'язку з сучасним бурхливим розвитком науки, з тенденцією до вищого рівня узагальнення, коли стає дедалі складніше простежити безпосередній зв'язок між емпіричними фактами та їхнім теоретичним осмисленням. Виникає необхідність осмислити як метод дослідження, так і засад та закономірності розвитку теорій, що відображається в прагненні до створення метатеорій (особливо в логіці, математиці і фізиці). (uk)
 • 方法学 (又称为方法论) ,是哲學用語,指的是研究如何处理問題的一個哲學分支。南宋哲學家朱熹的格物致知论是方法论的典型例子。法國哲學家笛卡儿在1637年出版的哲学论著《談談方法》,被認為是有关方法論的重用著作,影响了西方主流學界的思维方式、思想观念、和科学方法的發展,對西方近代科學的快速發展起了相當大的促進作用。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 620667 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13636 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986029653 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المنهجية (باللاتينية: Methodologia) هي منظومة تضع المبادئ التوجيهية لحل مشكلة ما، ذات مكونات منها الأطوار والمهام والطرق والأساليب والأدوات. (ar)
 • Metodologia és l'anàlisi sistemàtica i teòrica dels mètodes aplicats a un àmbit d'estudi. Inclou conceptes com paradigma, model teòric, fases i tècniques quantitatives i qualitatives. És un element clau de les ciències formals. (ca)
 • Metodologie (z řec. methodos, sledování, stopování, od hodos, cesta) je vědní disciplína, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací. Patří do teorie či filosofie vědy a obecněji do epistemologie. Pod vlivem angličtiny se slovo někdy používá i pro metodiku (použitý postup či metodu). Tím se však ztrácí důležitý rozdíl mezi metodami jako nástroji vědeckého bádání a metodologií jako reflexí o vhodnosti či použitelnosti těchto nástrojů. (cs)
 • Με τον ελληνικό, διεθνή σήμερα, όρο μεθοδολογία, (= "μέθοδος" + "λογία"), χαρακτηρίζεται η συστηματική και λογική μελέτη των αρχών που διέπουν γενικότερα την επιστημονική διερεύνηση. Η μεθοδολογία αποτελεί ιδιαίτερη δεοντολογική επιστήμη, με αντικείμενο τους γενικούς λόγους ισχύος των διαφόρων θεωριών και όχι επί της ουσίας αυτών.Ο απασχολούμενος με την μεθοδολογία καλείται μεθοδολόγος, που δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον μεθοδιστή, οπαδό του χριστιανικού κινήματος του Μεθοδισμού. (el)
 • Metodologi adalah ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Metodologi penelitian dapat di ambil dengan dua cara, yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif. (in)
 • 方法論(ほうほうろん、英: methodology)とは、以下のように定義される。 1. * 学問で利用される方法、規則、前提条件の原則についての分析 2. * 学問で応用される手段の開発 3. * 特定の手続き、あるいは一連の手続き (ja)
 • Methodologie is de studie van de wetenschappelijke methoden, de procedures en werkwijzen, die moeten worden gebruikt om kennis te verwerven en om de wetenschap vooruit te helpen. Elke vakdiscipline heeft eigen methoden en technieken en vaak ook een specifieke organisatie met onderzoekers, leerstoelen en vakliteratuur, waar deze specifieke methodologie wordt bestudeerd. Er zijn ook algemene methoden, technieken en principes die voor alle wetenschappen gelden, en deze beginselen worden bestudeerd in de wetenschapsfilosofie. (nl)
 • 方法学 (又称为方法论) ,是哲學用語,指的是研究如何处理問題的一個哲學分支。南宋哲學家朱熹的格物致知论是方法论的典型例子。法國哲學家笛卡儿在1637年出版的哲学论著《談談方法》,被認為是有关方法論的重用著作,影响了西方主流學界的思维方式、思想观念、和科学方法的發展,對西方近代科學的快速發展起了相當大的促進作用。 (zh)
 • Die Methodologie (griechisch μεθοδολογία, in etwa die ‚Lehre über die Vorgehensweise‘) bezeichnet sowohl die Lehre von den Methoden einer einzelnen Disziplin als auch die allgemeine Lehre wissenschaftlicher Methoden als Teil der Logik und der Philosophie. (de)
 • Methodology is the systematic, theoretical analysis of the methods applied to a field of study. It comprises the theoretical analysis of the body of methods and principles associated with a branch of knowledge. Typically, it encompasses concepts such as paradigm, theoretical model, phases and quantitative or qualitative techniques. It has been defined also as follows: (en)
 • Metodologio estas sistema, teoria analizo de metodoj aplikita al ia kampo, fako aŭ studo, aŭ la teoria analizo de la metodkorpuso kaj principoj asociaj kun branĉo de sciaro. Ĝi, tipe, enhavas konceptojn kiaj paradigmo, teoria modelo, fazoj kaj kvanta aŭ kvalita teknikoj. Metodologio ne celas havigi solvojn ser proponi la teorian eltrabaron por kompreni kiu metodo, serio de metodoj aŭ laŭnome “plej bonaj praktikoj” povas esti aplikitaj al specifa kazo. Ĝi estis difinita jene: (eo)
 • Metodologia diziplina bat arautu edo helburu zehatz baterako burutu beharreko prozesuko urrats eta jarduera sistematikoen multzoa, metodoa alegia, nola definitzen diren aztertzen duen arloa da. Adibidez, metodologia edo metodo zientifikoa aipatzen da, zientzia egiteko ikerketan bete beharreko printzipio eta arauak adierazteko. Metodoaren arazoa Francis Baconek adierazi zuen indukzioaren alde agertu zenean; Descartesek, berriz, zalantza metodikoa eta frogaren irizpidea aztertu zituenean, eta Galileok, izadiaren behaketa zehaztasunez egiteko neurketak erabiltzen hasi zenean. (eu)
 • La metodología (del griego μέθοδος de μετά metá 'más allá, después, con', οδως odós 'camino' y λογος logos 'razón, estudio'),​ hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal​ o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Con frecuencia puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto.​ (es)
 • La méthodologie est l'étude de l'ensemble des méthodes scientifiques. Elle peut être considérée comme la science de la méthode, ou « méthode des méthodes » (comme il y a une métalinguistique ou linguistique des linguistiques et une métamathématiques ou mathématique des mathématiques). Alors, la méthodologie est une classe de méthodes, une sorte de boîte à outils où chaque outil est une méthode de la même catégorie, comme il y une méthodologie analytique du déterminisme causal et une méthodologie systémique finaliste de la téléologie. (fr)
 • La metodologia è la disciplina che studia l'evoluzione (teorico-pratica) del lavoro di ricerca sulla base del metodo scientifico, accompagnandosi con «le linee interpretative che il ricercatore elabora e presenta a partire dalla propria soggettività e delle intenzioni che ha sviluppato nel corso della sua permanenza sul campo». L'assunzione di un modello metodologico permette di ottenere i risvolti scientifici del proprio lavoro. Secondo altri una metodologia si può definire come: (it)
 • 방법(方法)은 넓은 의미로는 일정한 목표에 이르기 위한 길이라 하겠으나, 과학적 혹은 철학적 방법은 엄밀한 의미로 사용된다. 자연과학과 사회과학은 그것이 다루는 객관적 세계의 여러 현상을 관찰함에 그치지 않고, 그 여러 현상의 본질을 이루는 법칙을 파악해야만 한다. 개개의 과학에는 그 대상의 특성에 따라서 독특한 방법이 필요하다. 그러므로 연구 대상이 어떠한가에 따라 다른 방법이 생겨난다. 그리고 그 '방법'을 연구하는 것이 방법론이다. 그것은 일반적인 연구 전략(the general research strategy)이다. 방법론은 다음과 같이 정의된다. 1. 어떤 학문이 사용하는 방법들, 법칙들, 가설들의 원리들을 분석 2. 어떤 학문 안에서 사용할 수 있거나 혹은 사용해온 방법들의 체계적 연구 3. 방법들의 연구나 방법들의 서술 이에 대하여 변증법에서는 변증법 그 자체가 방법으로 생각될 수 있다. 변증법은 인류의 과학적 인식에 대한 전체의 총계, 결론, 일반화이며, 객관적 세계의 일반적인 법칙성과 규정성을 포함한다. 그리고 세계, 원리, 방법이 상호 간에 연관적으로 다루어진다. (ko)
 • Metodologia – nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości poznawczej. Klasycznie wyróżnia się metodologie: * nauk ścisłych * nauk przyrodniczych * nauk społecznych * nauk humanistycznych. Współcześnie dominuje podejście bazujące na wykorzystaniu metod statystycznych bądź matematycznych (szczególnie nauki ścisłe) do opisu różnych zjawisk będących pod obserwacją badacza. W celu uzyskania danych do obliczeń wykorzystuje się precyzyjnie opisaną w metodologiach szczegółowych nauk gamę działań. (pl)
 • A metodologia é o estudo dos métodos. Isto é, o estudo dos caminhos para se chegar a um determinado fim. Com o objetivo de analisar as características dos vários métodos indispensáveis tais como: avaliar capacidades, limitações e criticar os pressupostos quanto sua utilização. Além de ser uma disciplina que estuda os métodos, a metodologia é também considerada uma forma de conduzir a pesquisa ou um conjunto de regras para ensino de ciência e arte. Em Gestão de Projetos, existe a metodologia geral e a metodologia detalhada. (pt)
 • Методоло́гия нау́ки, в традиционном понимании, — это учение о методах и процедурах научной деятельности, а также раздел общей теории познания (гносеологии), в особенности теории научного познания (эпистемологии) и философии науки. Методоло́гия, в прикладном смысле, — это система (комплекс, взаимосвязанная совокупность) принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается исследователь (учёный) в ходе получения и разработки знаний в рамках конкретной дисциплины — физики, химии, биологии и других научных дисциплин. Не следует путать методологию с методикой. (ru)
 • Методоло́гія науки (від метод і грец. λόγος — вчення) — термін, що залежно від контексту може сприйматися в різних значеннях: або як сукупність методів дослідження, що застосовуються в певній науці, або як вчення про методи пізнання й перетворення дійсності. Розробка проблем методології науки виникає в зв'язку з необхідністю усвідомлення наукою своєї власної природи, принципів і методів, що лежать в основі пізнання дійсності та відтворення її в мисленні. (uk)
rdfs:label
 • Methodology (en)
 • منهجية (ar)
 • Metodologia (ca)
 • Metodologie (cs)
 • Methodologie (de)
 • Μεθοδολογία (el)
 • Metodologio (eo)
 • Metodología (es)
 • Metodo (eu)
 • Méthodologie (fr)
 • Metodologi (in)
 • Metodologia (it)
 • 方法論 (ja)
 • 방법론 (ko)
 • Methodologie (nl)
 • Metodologia (pl)
 • Metodologia (pt)
 • Методология науки (ru)
 • Методологія науки (uk)
 • Metodologi (sv)
 • 方法学 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:mainInterest of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:subjects of
is foaf:primaryTopic of