About: Acronym

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An acronym is a word or name formed from the initial components of a longer name or phrase. Acronyms are usually formed from the initial letters of words, as in NATO (North Atlantic Treaty Organization), but sometimes use syllables, as in Benelux (short for Belgium, the Netherlands, and Luxembourg). They can also be a mixture, as in radar (Radio Detection And Ranging).

Property Value
dbo:abstract
 • لفظ اختصار هو كل لفظ مركب من أوائل حروف مجموعة من الكلمات من باب اختصارها. وقد سمّي هذا الفعل أيضًا بـ أكرونيم أو علامة الاختصار أو اللفظة الأوائلية أو النحت الهجائي. (ar)
 • Akronym či akronymum (slovo pochází z řečtiny – ἄκρος akros „krajní“ a ὄνομα onoma „jméno“) je druh zkratky, která nebývá – na rozdíl od běžných zkratek – , a lze ji tedy přečíst jako jedno slovo, potažmo i skloňovat. Stejně jako ostatní zkratky vzniká zpravidla spojením počátečních písmen několika slov. Akronymy jsou převážně zkrácené názvy institucí, firem, organizačních složek apod. (UNESCO, NATO, IKEA, OSPOD, BESIP, Čedok, ROPID, , Semafor, gestapo, Stasi), politických stran (ANO, STAN, TOP 09), systémů nebo událostí (PID) případně věcí (laser, modem, MOSFET, radar) nebo vědeckých termínů (AIDS, MERS, SARS, Covid-19), ale mohou to být též zkratky vytvořené z počátečních písmen slov (většinou) anglických frází (ASAP, IMHO, LOL atp.) – tento druh akronymů se hojně rozšířil na Internetu, především na chatech, v messengerech apod. Někdy nejsou akronymy tvořeny striktně pouze z prvních písmen všech zkracovaných slov: v zájmu lepší výslovnosti mohou být přidávána i další písmena, nebo naopak některá (zvláště od předložek a spojek) vypouštěna; případně je upravována i diakritika. Příkladem může být např. URNA (Útvar rychlého nasazení). V češtině je výslovnost akronymů (i těch původem cizojazyčných) zpravidla česká (NATO – [nato] a nikoliv [neitou]), vzhledem k ustáleným zvyklostem čtení tím ovšem může docházet ke znepřesnění (YMCA – [imka], a nikoliv [imca], ASCII – [aski], a nikoliv [asci´i]). V některých případech je však výslovnost přebírána z původního jazyka (IFOR – [aifor], a nikoliv [i:for], laser – [lejzr], a nikoliv [laser]) nebo je nejednotná (AIDS – [ajc] i [ejc]). Existují případy, kdy je možné dané slovo považovat jak za zkratku, tak za akronym a podle toho je také číst. Zde již záleží na osobních preferencích čtenáře, resp. na kontextu (ČVUT – [čé-vé-ú-té], ale i [čvut][zdroj?]). A naopak existují případy, kdy je dané slovo sice možné číst jako akronym, ale byla dána přednost jeho hláskování jako zkratce (HIV – [há-í-vé] a nikoliv [hif]). Oblíbené a účinné jsou takové akronymy, které zároveň mají význam slova, které buď přímo, nebo nepřímo souvisí s plným významem zkratky, a tak buď posiluje, nebo ironizuje jeho význam. Například zkratka RADIUS naznačuje dosah služby na dálku, zkratka útvaru URNA tento asociovaný význam posiluje dojem ostrosti a nebezpečnosti. (1979) v Československu na rozdíl od MDD (1. června) nebo MDŽ (8. března) nebyl označován zkratkou kvůli jejímu nežádoucímu významu a stylové příznakovosti. Není neobvyklé, že plný název je záměrně přizpůsoben tomu, aby tvořil vhodnou zkratku. V některých případech zase původní základní slovo začalo být později chápáno či vykládáno jako zkratka, tento jev se někdy označuje anglickým termínem backronym. Například název podniku Tesla, pojmenovaného původně podle Nikoly Tesly, začal být v době socialismu vykládán jako zkratka technika slaboproudá či mnohem ironičtěji jako technicky slabé.Ministr vnitra Ivan Langer označení projektu e-governmentu Czech POINT vyložil jako Český podací ověřovací informační národní terminál. Název se čte [čekpoint], stejně jako angl. check-point – ohlašovna. Speciálním případem může být: * akrostich, který se ale používá častěji jen jako slovní hříčka * rekurzivní zkratka, kde je zkratka použita jako jedno z počátečních písmen, např. GNU's Not Unix! (GNU) nebo PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) * akronym akronymu, kde alespoň jedno z počátečních písmen zastupuje další zkratku, např. density independent pixel (dip), kde pixel je sám o sobě zkratka (picture element); AB2 – ABCS Brigade and Below, kde ABCS = Air Battle Command System; nebo AES – Airborne ELINT System, ELINT = Electronic Intelligence atd. (cs)
 • Un acrònim (del grec άκρος, 'punt més alt', i όνομα, 'nom') és una abreviació formada per lletres o segments de paraules que componen una frase, per exemple, la paraula informàtica (està formada a partir d'informació i d'automàtica). També s'anomenen acrònims les sigles pronunciables com un mot ordinari, per exemple TERMCAT, UNESCO, ERASMUS, etc. Una sigla és una abreviació formada per la unió de les inicials de totes o la majoria de paraules que formen una unitat lèxica composta. Alguns exemples en són IPC (índex de preus de consum), CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), etc. Els acrònims poden escriure's en majúscules o minúscules, però sempre sense punts ni barres entre els seus components. És freqüent que els acrònims acabin perdent la seva condició i esdevinguin paraules d'ús corrent, habitualment substantius. És el cas, per exemple, d'informàtica, làser, mòdem o radar. No són acrònims sinó símbols els codis de noms d'aeroports de la IATA i ICAO, perquè representen els noms d'una paraula mitjançant la lletra inicial de cada síl·laba (ALC, Alacant), la inicial d'una part de les síl·labes (VLC, València; BCN, Barcelona); i els noms de més d'una paraula amb algunes de les lletres, sense cap criteri fix i fins i tot afegint-hi alguna lletra que no es troba al nom (PMI, Palma; PGF, Perpinyà). (ca)
 • Αρκτικόλεξο ή ακρωνύμιο ονομάζεται ο σύντομος τρόπος γραφής που παράγεται απo τα αρχικά γράμματα ή τις συλλαβές των λέξεων μιας επωνυμίας ή και φράσης (συνήθως ονόματα οργανισμών, σωματείων, υπηρεσιών κ.ά) που γράφεται πάντα με κεφαλαία γράμματα. Η λέξη αρκτικόλεξο είναι σύνθετη λέξη που δημιουργείται από τις λέξεις αρκτικός, (που σημαίνει αυτός που βρίσκεται στην αρχή), + λέξη. Η χρήση ακρωνυμίων ξεκίνησε κυρίως από τις ανάγκες εξοικονόμησης χώρου στον τύπο αλλά και χρόνου στον λόγο. Τα ακρωνύμια άλλοτε διαβάζονται κατά φθόγγο π.χ. ΟΗΕ που σημαίνει Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και άλλοτε κατά πλήρη προφορά των γραμμάτων όπως π.χ. το ακρωνύμιο Δ.Σ που σημαίνει Διοικητικό Συμβούλιο και διαβάζεται δέλτα - σίγμα). Η συνεχής χρήση ακρωνυμίων πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα σύγχυσης, όπως π.χ. Δ.Σ που μπορεί να σημαίνει εκτός του παραπάνω και Διπλωματικό Σώμα ή ακόμα πιό χαρακτηριστικά Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλές φορές το αρκτικόλεξο, για λόγους ευκολότερης ή πιο εύηχης προφοράς, περιλαμβάνει εκτός από τα αρχικά γράμματα μιας συστατικής λέξης και φωνήεντα που ακολουθούν, π.χ. ΠΡΟ.ΠΟ. Παρόλο που το ορθό είναι να χρησιμοποιείται τελεία μετά το αρχικό γράμμα κάθε λέξης ή συλλαβής, πολλές φορές για λόγους ευκολίας η τελεία παραλείπεται. Συνέπεια των παραπάνω η προσοχή στη χρήση των αρκτικόλεξων να καθίσταται αναγκαία όσο επίσης και η δημιουργία νέων που δεν θα πρέπει να προκαλούν σύγχυση με άλλα ήδη υφιστάμενα. Η συχνότητα της χρήσης ακρωνυμίων έχει αυξητική τάση ανά το παγκόσμιο κυρίως στους χώρους της γραφειοκρατίας, πολιτικής, συνδικαλισμού αλλά και στην τεχνολογία. Συχνά τα τεχνολογικά κυρίως αρκτικόλεξα μετατρέπονται σε λέξεις. Για παράδειγμα η λέξη μόντεμ προέρχεται από την αγγλική λέξη modem που είναι ακρωνύμιο της φράσης Modulator Demodulator, η λέξη Ραντάρ, κ.ά. Τα αρκτικόλεξα ή τα ακρωνύμια δεν πρέπει να συγχέονται με τις συντομογραφίες ή βραχυγραφίες Για παράδειγμα, το βλ. είναι συντομογραφία του βλέπε. (el)
 • An acronym is a word or name formed from the initial components of a longer name or phrase. Acronyms are usually formed from the initial letters of words, as in NATO (North Atlantic Treaty Organization), but sometimes use syllables, as in Benelux (short for Belgium, the Netherlands, and Luxembourg). They can also be a mixture, as in radar (Radio Detection And Ranging). Acronyms can be pronounced as words, like NASA and UNESCO; as individual letters, like FBI, TNT, and ATM; or as both letters and words, like JPEG (pronounced JAY-peg) and IUPAC. Some are not universally pronounced one way or the other and it depends on the speaker's preference or the context in which it is being used, such as SQL (either "sequel" or "ess-cue-el"). The broader sense of acronym—the meaning of which includes terms pronounced as letters—is sometimes criticized, but it is the term's original meaning and is in common use. Dictionary and style-guide editors are not in universal agreement on the naming for such abbreviations, and it is a matter of some dispute whether the term acronym can be legitimately applied to abbreviations which are not pronounced "as words", nor do these language authorities agree on the correct use of spacing, casing, and punctuation. Abbreviations formed from a string of initials and usually pronounced as individual letters are sometimes more specifically called initialisms or alphabetisms; examples are FBI from Federal Bureau of Investigation, and e.g. from Latin exempli gratia. (en)
 • Akronimo aŭ (malofte kaj neklare) literaro estas vorto aŭ nomo konsistanta el la komencaj literoj de plurvorta nomo. Kompare al simpla mallongigo akronimo estas prononcebla kaj kutime prononcata kiel vorto. Ne nepras, ke de ĉiu vorto estas uzata nur unu litero; kelkaj akronimoj uzas pli (ekz. "Pekoteko" = "Per-komputora Termino-kolekto"). Akronimoj * TEJO prononcata kiel [tejo] (ne [toejoo]) * NIFO [nifo] Kelkaj akronimoj necesas vokalojn por prononci kiel vorto. * SAT [sato] * PIV [pivo] * PMEG [pomego]Ne akronimaj mallongigoj * UEA prononcata kiel [uea] (ne [uea]) * AIS [aiso] (nek [ais] nek [aiso]) Esperantigitaj vortoj, kiuj estis origine akronimoj en aliaj lingvoj: * aidoso (el la angla AIDS) * (el la angla CD-ROM, compact disc read-only memory) * komsomolo (el la rusa) * lasero (el la angla laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) * GLAT (el la angla Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) * radaro (el la angla radar, Radio Detection and Ranging) Relative nova estas la termino "rikura akronimo". En rikura akronimo estas akronimo, kiu mem aperas en la mallongigata nomo (ofte unualoke). Ekzemplo estas "GNU" klarigata kiel "GNU Ne (estas) Unikso". La koncepto mem de rikuraj akronimoj estas jam pli malnova, kiel pruvas jena malnova anekdoto: Du judoj diskutas biblio-rilatajn esprimojn.Unu diras: "Laŭ la Biblio Noa estis drinkulo same kiel Lot; tamen oni diras, ke iu estas 'ebria kiel Lot', ne 'ebria kiel Noa'. Kial?"La alia respondas: "Nu, ĉe Lot la trinkado estas en la nomo mem, ĉar "Lot" estas akronimo: "Lot ofte trinkas"."Ha, bele", diras la unua, "sed preferinde li nomiĝu 'Tol', por ke la trinkado estu en la komenco.""Ne! Tiuokaze li ja nomiĝus 'Tol'!" (eo)
 • Ein Akronym (von altgriechisch ἄκρος ákros, deutsch ‚Spitze, Rand‘ sowie ὄνομα ónoma, dorisch und äolisch ὄνυμα ónyma, deutsch ‚Name‘) ist ein Sonderfall der Abkürzung. Akronyme entstehen dadurch, dass Wörter oder Wortgruppen auf ihre Anfangsbestandteile gekürzt und diese zusammengefügt werden. (de)
 • Un acrónimo en lingüística moderna puede ser una sigla que se pronuncia como una palabra ―y que por el uso acaba por incorporarse al léxico habitual en la mayoría de casos,​ como láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) o radar (radio detection and ranging)― o también puede ser un vocablo formado al unir parte de dos ―o a veces más― palabras. Este último tipo de acrónimo funde dos elementos léxicos tomando, casi siempre, del primer elemento el inicio y del segundo el final, como bit (Binary digit) o transistor (Transfer resistor). El significado de un acrónimo es la suma de los significados de las palabras que lo generan. Por ejemplo, el término telemática procede de telecomunicación e informática, que a su vez es acrónimo de información y automática. Los acrónimos y las siglas se escriben sin puntos entre cada una de las letras (a diferencia de las abreviaturas, que sí llevan un punto final). (es)
 • Akronimoa (grezieratik: ἄκρος, akros, «muturra», eta ὄνομα, onoma, «izena») izen sintagma edo perpaus bateko hasierako letrak edo bestelako zatiak batuz laburtzapen gisa sortutako hitza da. Arrunki, lehen letrak hartzen dira (adibidez: laser, light amplification by stimulated emission of radiation), baina zenbaitetan hasierako zati handiagoak hartzen dira (esaterako: Benelux, Belgika, Nederlanda eta Luxenburgo), edo hasierakoak ez diren zatiak ere (konparazio baterako: Emakunde, Emakumearen Erakundea). Siglarekin alderatuta, akronimoa izen edo termino independentea izan ohi da. Hiztegi batzuetan, akronimoa eta sigla ez dira bereizten. Sigla bat topatzen dugunean, haren atzean dagoen talde edo dena delakoa adierazten zaigula ulertzen dugu, eta akronimoa, berriz, izen beregaina da, bere osagarriak zein diren ez da hiztun arruntarentzat begi bistako kontua izaten. Siglak ez bezala, soilik lehen letra izan ohi dute larriz akronimoek. Siglak dira, adibidez: * NBE: Nazio Batuen Erakundea. * GKE: Gobernuz Kanpoko Erakunde. * GNU: GNU is Not Unix! * URL: Uniform Resource Locator (Baliabideen Kokatzaile Uniformea) eta akronimoak, berriz * Emakunde: EMAkume eta eraKUNDE terminoen artean sortua * Elkar: Euskal Liburu eta Kanten ARgitaldaria da, berez, argitaletxe honen izenaren atzean dagoena. (eu)
 • Is éard is acrainm (Béarla:acronym) ann na ainm a chumtar as túslitreacha ainm ilfhoclaigh eile (.i. OTAN; Organisation du traité de l'Atlantique nord), a bhfuil níos mó ná dhá litir ann agus ar féidir é a fhoghrú mar fhocal ann féin. Mar ghnáthphrionsabal, ní chuirtear poncanna idir ceannlitreacha in acrainmneacha ná i ngiorrúcháin. (ga)
 • Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misal rudal untuk peluru kendali (KBBI Edisi Ketiga). Perihal akronim dalam perspektif ilmu bahasa dan aplikasinya dalam teknologi informasi telah dijelaskan oleh Zahariev. (in)
 • L'acronymie est la création d'un mot — appelé acronyme — formé des initiales abréviatives (OTAN, ovni, Unicef) de plusieurs mots, ou bien de lettres ou de syllabes initiales (radar, Benelux), ou parfois d'un mélange de lettres initiales et non-initiales (Medef, sida), et qui se prononce comme un mot normal et non pas lettre par lettre. Ainsi sont exclus la plupart des mots-valises (motel, progiciel, etc.) car ils contiennent des éléments qui ne sont pas initiaux dans les mots d'origine (hôtel, logiciel, etc.), et les sigles prononcés lettre par lettre (SNCF en France, STM au Québec, USA, etc.). (fr)
 • L'acronimo (dal greco ἄκρον, àkron, "estremità" + ὄνομα, ònοma, "nome"), o inizialismo, è un nome formato con le lettere o le sillabe iniziali (o talvolta anche finali), o più genericamente con sequenze di una o più lettere delle singole parole o di determinate parole di una frase o di una denominazione, leggibili come se fossero un'unica parola. Generalmente sono esclusi dall'acronimo verbi e articoli. (it)
 • 두문자어(頭文字語)는 낱말의 머리글자를 모아서 만든 준말이다. 한국어의 자민련, 노사모 등과 영어의 UN, NATO, DNA 등이 있다. (ko)
 • 頭字語(とうじご)、アクロニム(英: acronym)、イニシャリズム(英: initialism)とは、主にヨーロッパ言語のアルファベットにおける略語の一種で、複数の単語から構成された合成語の頭文字を繋げて作られた語のこと。 (ja)
 • Een acroniem (Grieks: ἄκρον, ákron, "hoogste" of "uiterste" + ὄνυμα, ónuma, "naam" = naam uit de uiteinden) of letterwoord is een afkorting die wordt uitgesproken als een woord. Soms wordt daarbij nog de eis gesteld dat elke letter een apart woord voorstelt, zoals in een initiaalwoord. Lang niet alle afkortingen zijn dus acroniemen: afkortingen zoals OC, OR of cao voldoen niet aan de eerste eis omdat de letters individueel worden uitgesproken; horeca en Benelux zijn lettergreepwoorden en voldoen niet aan de tweede omdat van de afgekorte woorden meer dan een enkele letter wordt gebruikt. (nl)
 • Akronym (grekiska ἄκρος, akros, ytterst, och ὄνομα, onoma, namn) eller initialförkortning är en förkortning som bildats av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled. Vissa anser att termen "akronym" endast skall användas för de initialförkortningar vilka utläses som uttalbara ord istället för att uttalas bokstav för bokstav.Exempelvis är initialförkortningen Ikea definitivt en akronym, medan CD inte är en akronym enligt den snävare definitionen. (sv)
 • Skrótowiec, akronim (stgr. ἄκρος ákros „skrajny” + ὄνομα ónoma „imię, nazwa”) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym skrótowce to specyficzna klasa derywatów (wyrazów pochodnych). Derywaty te funkcjonują zarówno w języku mówionym, jak i w postaci pisanej, co odróżnia je od skrótów właściwych, będących jedynie konwencjonalnym sposobem zapisu wyrazów. Skrótowce bywają popularnie utożsamiane ze skrótami, choć według terminologii językoznawczej pojęcia te nie są tożsame. Akronimy bywają traktowane jako specyficzny rodzaj skrótów. Skrótowce wykazują często właściwości odmienne od reszty słownictwa; wiele z nich ma na przykład akcent oksytoniczny (akcent końcowy, na ostatniej sylabie), np. AWS (Akcja Wyborcza Solidarność) /awues/, BBC (British Broadcasting Corporation) /bibis-i/. (pl)
 • Акро́ним (от др.-греч. άκρος «высший; крайний; здесь в значении начальный» + όνυμα (в эолийском и дорийском (дорическом) диалектах) «имя, название») — вид аббревиатуры. Акронимы образуются начальными звуками (например вуз, ТАСС, БАМ). Фактически, акроним представляет собой слово, являющееся сокращением, которое можно произнести слитно, в отличие от других видов аббревиатур, которые произносят «по буквам», например: КГБ — [ка-гэ-бэ], МВД — [эм-вэ-дэ]. Некоторые акронимы (например: лазер, вуз) фактически стали самостоятельными словами и употребляются как существительные с применением соответствующих падежей русского языка (вуз, вуза, вузу и т. п.), хотя это неприменимо к некоторым акронимам (обычно среднего рода). Иногда к акронимам относят также слова, образованные начальными сегментами слов (универмаг, лавсан, токамак, комсомол, ликбез). При этом в большинстве классификаций сокращений признак инициальности (образование начальными звуками или сегментами) остаётся определяющим. Термин появился впервые в словаре издательства Брокгауза в 1922 г. В начале 1940-х годов использовался в американской научно-технической литературе и обозначал сокращения, похожие на обычные слова (произносимые слитно). (ru)
 • Um acrónimo (português europeu) ou acrônimo (português brasileiro) (do grego clássico άκρος [ákros], 'ponta, extremidade' + ὀνομα [onoma], 'nome') é uma sigla formada pela redução de intitulativos às primeiras letras ou sílabas iniciais dos componentes de um intitulativo, resultando em uma palavra ou quase palavra. Em resumo, acrônimo é uma sigla que forma palavra ou quase palavra. (pt)
 • 首字母縮略字,又稱 頭字語、縮寫字,是將相關詞句的第一個字母縮寫而組合成一個新字。而這個新字的發音則是依據這個新字書寫的方式。例如“英語:laser”(激光)一字就是取“英語:Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”的首字母縮略字。而它的發音就是依據laser的英文发音规则來發音。 他們常常是幾個單詞的第一個字母合併而成,比如北約的縮寫詞NATO,激光的縮寫詞laser)。 有時也有幾個單詞分別的前幾個字母(或者第一個音節)合併而成,比如比荷盧三國關稅同盟在各種歐洲語文中的縮寫Benelux就是由三國名字的首字母Belgique/België, Nederland, Luxembourg合併而成)。 人們常常可以潛移默化地認識認知這些單詞,卻沒有一個潛在的標準。這些縮寫詞在過去並沒有很廣泛的應用,直到二十世紀才逐漸流行起來。在西方語言中,這些縮寫詞屬於造詞法的範疇中,而且被看作是混合詞的一類。在中文裏這些詞逐漸被人們接受,被收錄到了現代漢語詞典的附錄裏。 (zh)
 • Акро́нім (від дав.-гр. ἄκρος — «найвищий, крайній» та ὁ ὤνυμος та τό ὄνομα, ὄνυμα а ще οὔνομα, — «ім'я») — абревіатура, що складається з початкових літер або звуків слів твірного словосполучення. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 1052571 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 121615 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124800986 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:c
 • 北京 (en)
dbp:labels
 • no (en)
dbp:p
 • Beijing (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • لفظ اختصار هو كل لفظ مركب من أوائل حروف مجموعة من الكلمات من باب اختصارها. وقد سمّي هذا الفعل أيضًا بـ أكرونيم أو علامة الاختصار أو اللفظة الأوائلية أو النحت الهجائي. (ar)
 • Ein Akronym (von altgriechisch ἄκρος ákros, deutsch ‚Spitze, Rand‘ sowie ὄνομα ónoma, dorisch und äolisch ὄνυμα ónyma, deutsch ‚Name‘) ist ein Sonderfall der Abkürzung. Akronyme entstehen dadurch, dass Wörter oder Wortgruppen auf ihre Anfangsbestandteile gekürzt und diese zusammengefügt werden. (de)
 • Is éard is acrainm (Béarla:acronym) ann na ainm a chumtar as túslitreacha ainm ilfhoclaigh eile (.i. OTAN; Organisation du traité de l'Atlantique nord), a bhfuil níos mó ná dhá litir ann agus ar féidir é a fhoghrú mar fhocal ann féin. Mar ghnáthphrionsabal, ní chuirtear poncanna idir ceannlitreacha in acrainmneacha ná i ngiorrúcháin. (ga)
 • Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misal rudal untuk peluru kendali (KBBI Edisi Ketiga). Perihal akronim dalam perspektif ilmu bahasa dan aplikasinya dalam teknologi informasi telah dijelaskan oleh Zahariev. (in)
 • L'acronymie est la création d'un mot — appelé acronyme — formé des initiales abréviatives (OTAN, ovni, Unicef) de plusieurs mots, ou bien de lettres ou de syllabes initiales (radar, Benelux), ou parfois d'un mélange de lettres initiales et non-initiales (Medef, sida), et qui se prononce comme un mot normal et non pas lettre par lettre. Ainsi sont exclus la plupart des mots-valises (motel, progiciel, etc.) car ils contiennent des éléments qui ne sont pas initiaux dans les mots d'origine (hôtel, logiciel, etc.), et les sigles prononcés lettre par lettre (SNCF en France, STM au Québec, USA, etc.). (fr)
 • L'acronimo (dal greco ἄκρον, àkron, "estremità" + ὄνομα, ònοma, "nome"), o inizialismo, è un nome formato con le lettere o le sillabe iniziali (o talvolta anche finali), o più genericamente con sequenze di una o più lettere delle singole parole o di determinate parole di una frase o di una denominazione, leggibili come se fossero un'unica parola. Generalmente sono esclusi dall'acronimo verbi e articoli. (it)
 • 두문자어(頭文字語)는 낱말의 머리글자를 모아서 만든 준말이다. 한국어의 자민련, 노사모 등과 영어의 UN, NATO, DNA 등이 있다. (ko)
 • 頭字語(とうじご)、アクロニム(英: acronym)、イニシャリズム(英: initialism)とは、主にヨーロッパ言語のアルファベットにおける略語の一種で、複数の単語から構成された合成語の頭文字を繋げて作られた語のこと。 (ja)
 • Een acroniem (Grieks: ἄκρον, ákron, "hoogste" of "uiterste" + ὄνυμα, ónuma, "naam" = naam uit de uiteinden) of letterwoord is een afkorting die wordt uitgesproken als een woord. Soms wordt daarbij nog de eis gesteld dat elke letter een apart woord voorstelt, zoals in een initiaalwoord. Lang niet alle afkortingen zijn dus acroniemen: afkortingen zoals OC, OR of cao voldoen niet aan de eerste eis omdat de letters individueel worden uitgesproken; horeca en Benelux zijn lettergreepwoorden en voldoen niet aan de tweede omdat van de afgekorte woorden meer dan een enkele letter wordt gebruikt. (nl)
 • Akronym (grekiska ἄκρος, akros, ytterst, och ὄνομα, onoma, namn) eller initialförkortning är en förkortning som bildats av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled. Vissa anser att termen "akronym" endast skall användas för de initialförkortningar vilka utläses som uttalbara ord istället för att uttalas bokstav för bokstav.Exempelvis är initialförkortningen Ikea definitivt en akronym, medan CD inte är en akronym enligt den snävare definitionen. (sv)
 • Um acrónimo (português europeu) ou acrônimo (português brasileiro) (do grego clássico άκρος [ákros], 'ponta, extremidade' + ὀνομα [onoma], 'nome') é uma sigla formada pela redução de intitulativos às primeiras letras ou sílabas iniciais dos componentes de um intitulativo, resultando em uma palavra ou quase palavra. Em resumo, acrônimo é uma sigla que forma palavra ou quase palavra. (pt)
 • 首字母縮略字,又稱 頭字語、縮寫字,是將相關詞句的第一個字母縮寫而組合成一個新字。而這個新字的發音則是依據這個新字書寫的方式。例如“英語:laser”(激光)一字就是取“英語:Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”的首字母縮略字。而它的發音就是依據laser的英文发音规则來發音。 他們常常是幾個單詞的第一個字母合併而成,比如北約的縮寫詞NATO,激光的縮寫詞laser)。 有時也有幾個單詞分別的前幾個字母(或者第一個音節)合併而成,比如比荷盧三國關稅同盟在各種歐洲語文中的縮寫Benelux就是由三國名字的首字母Belgique/België, Nederland, Luxembourg合併而成)。 人們常常可以潛移默化地認識認知這些單詞,卻沒有一個潛在的標準。這些縮寫詞在過去並沒有很廣泛的應用,直到二十世紀才逐漸流行起來。在西方語言中,這些縮寫詞屬於造詞法的範疇中,而且被看作是混合詞的一類。在中文裏這些詞逐漸被人們接受,被收錄到了現代漢語詞典的附錄裏。 (zh)
 • Акро́нім (від дав.-гр. ἄκρος — «найвищий, крайній» та ὁ ὤνυμος та τό ὄνομα, ὄνυμα а ще οὔνομα, — «ім'я») — абревіатура, що складається з початкових літер або звуків слів твірного словосполучення. (uk)
 • Un acrònim (del grec άκρος, 'punt més alt', i όνομα, 'nom') és una abreviació formada per lletres o segments de paraules que componen una frase, per exemple, la paraula informàtica (està formada a partir d'informació i d'automàtica). També s'anomenen acrònims les sigles pronunciables com un mot ordinari, per exemple TERMCAT, UNESCO, ERASMUS, etc. Una sigla és una abreviació formada per la unió de les inicials de totes o la majoria de paraules que formen una unitat lèxica composta. Alguns exemples en són IPC (índex de preus de consum), CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), etc. (ca)
 • Akronym či akronymum (slovo pochází z řečtiny – ἄκρος akros „krajní“ a ὄνομα onoma „jméno“) je druh zkratky, která nebývá – na rozdíl od běžných zkratek – , a lze ji tedy přečíst jako jedno slovo, potažmo i skloňovat. Stejně jako ostatní zkratky vzniká zpravidla spojením počátečních písmen několika slov. Speciálním případem může být: (cs)
 • Αρκτικόλεξο ή ακρωνύμιο ονομάζεται ο σύντομος τρόπος γραφής που παράγεται απo τα αρχικά γράμματα ή τις συλλαβές των λέξεων μιας επωνυμίας ή και φράσης (συνήθως ονόματα οργανισμών, σωματείων, υπηρεσιών κ.ά) που γράφεται πάντα με κεφαλαία γράμματα. Η λέξη αρκτικόλεξο είναι σύνθετη λέξη που δημιουργείται από τις λέξεις αρκτικός, (που σημαίνει αυτός που βρίσκεται στην αρχή), + λέξη. Τα αρκτικόλεξα ή τα ακρωνύμια δεν πρέπει να συγχέονται με τις συντομογραφίες ή βραχυγραφίες Για παράδειγμα, το βλ. είναι συντομογραφία του βλέπε. (el)
 • An acronym is a word or name formed from the initial components of a longer name or phrase. Acronyms are usually formed from the initial letters of words, as in NATO (North Atlantic Treaty Organization), but sometimes use syllables, as in Benelux (short for Belgium, the Netherlands, and Luxembourg). They can also be a mixture, as in radar (Radio Detection And Ranging). (en)
 • Akronimo aŭ (malofte kaj neklare) literaro estas vorto aŭ nomo konsistanta el la komencaj literoj de plurvorta nomo. Kompare al simpla mallongigo akronimo estas prononcebla kaj kutime prononcata kiel vorto. Ne nepras, ke de ĉiu vorto estas uzata nur unu litero; kelkaj akronimoj uzas pli (ekz. "Pekoteko" = "Per-komputora Termino-kolekto"). Akronimoj * TEJO prononcata kiel [tejo] (ne [toejoo]) * NIFO [nifo] Kelkaj akronimoj necesas vokalojn por prononci kiel vorto. Esperantigitaj vortoj, kiuj estis origine akronimoj en aliaj lingvoj: (eo)
 • Un acrónimo en lingüística moderna puede ser una sigla que se pronuncia como una palabra ―y que por el uso acaba por incorporarse al léxico habitual en la mayoría de casos,​ como láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) o radar (radio detection and ranging)― o también puede ser un vocablo formado al unir parte de dos ―o a veces más― palabras. Este último tipo de acrónimo funde dos elementos léxicos tomando, casi siempre, del primer elemento el inicio y del segundo el final, como bit (Binary digit) o transistor (Transfer resistor). (es)
 • Akronimoa (grezieratik: ἄκρος, akros, «muturra», eta ὄνομα, onoma, «izena») izen sintagma edo perpaus bateko hasierako letrak edo bestelako zatiak batuz laburtzapen gisa sortutako hitza da. Arrunki, lehen letrak hartzen dira (adibidez: laser, light amplification by stimulated emission of radiation), baina zenbaitetan hasierako zati handiagoak hartzen dira (esaterako: Benelux, Belgika, Nederlanda eta Luxenburgo), edo hasierakoak ez diren zatiak ere (konparazio baterako: Emakunde, Emakumearen Erakundea). Siglak dira, adibidez: eta akronimoak, berriz (eu)
 • Skrótowiec, akronim (stgr. ἄκρος ákros „skrajny” + ὄνομα ónoma „imię, nazwa”) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym skrótowce to specyficzna klasa derywatów (wyrazów pochodnych). Derywaty te funkcjonują zarówno w języku mówionym, jak i w postaci pisanej, co odróżnia je od skrótów właściwych, będących jedynie konwencjonalnym sposobem zapisu wyrazów. Skrótowce bywają popularnie utożsamiane ze skrótami, choć według terminologii językoznawczej pojęcia te nie są tożsame. Akronimy bywają traktowane jako specyficzny rodzaj skrótów. (pl)
 • Акро́ним (от др.-греч. άκρος «высший; крайний; здесь в значении начальный» + όνυμα (в эолийском и дорийском (дорическом) диалектах) «имя, название») — вид аббревиатуры. Акронимы образуются начальными звуками (например вуз, ТАСС, БАМ). Фактически, акроним представляет собой слово, являющееся сокращением, которое можно произнести слитно, в отличие от других видов аббревиатур, которые произносят «по буквам», например: КГБ — [ка-гэ-бэ], МВД — [эм-вэ-дэ]. Некоторые акронимы (например: лазер, вуз) фактически стали самостоятельными словами и употребляются как существительные с применением соответствующих падежей русского языка (вуз, вуза, вузу и т. п.), хотя это неприменимо к некоторым акронимам (обычно среднего рода). (ru)
rdfs:label
 • Acronym (en)
 • لفظ اختصار (ar)
 • Acrònim (ca)
 • Akronym (cs)
 • Akronym (de)
 • Αρκτικόλεξο (el)
 • Akronimo (eo)
 • Acrónimo (es)
 • Akronimo (eu)
 • Acrainm (ga)
 • Akronim (in)
 • Acronimo (it)
 • Acronymie (fr)
 • 두문자어 (ko)
 • 頭字語 (ja)
 • Skrótowiec (pl)
 • Acroniem (nl)
 • Acrónimo (pt)
 • Акроним (ru)
 • 首字母縮略字 (zh)
 • Akronym (sv)
 • Акронім (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License