About: Lesbian

An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A lesbian is a homosexual woman. The word is also used for women in relation to their sexual identity or sexual behavior, regardless of sexual orientation, or as an adjective to characterize or associate nouns with female homosexuality or same-sex attraction.

Property Value
dbo:abstract
 • Lesbianisme és el terme emprat per fer referència a l'homosexualitat femenina, és a dir, les dones que experimenten amor romàntic o atracció sexual per altres dones. La paraula lesbiana procedeix de l'illa de Lesbos (Grècia), i s'utilitza per fer referir-se a una dona homosexual que sent atracció sexual, física, emocional o sentimental únicament cap a les dones. El concepte de «lesbiana», per diferenciar dones amb una orientació sexual compartida, és una construcció del segle xx. Al llarg de la història, les dones no han tingut la mateixa llibertat ni independència que els homes per tenir relacions homosexuals, però tampoc, en general, no han patit el mateix càstig dur que els homes homosexuals en algunes societats. En lloc d'això, les relacions lesbianes sovint han estat considerades inofensives i tolerables per als heterosexuals, tret que les participants intentessin afirmar privilegis tradicionalment gaudits pels homes. Cosa que ha fet que hi hagi poca documentació per donar una descripció precisa de com s'expressava l'homosexualitat femenina. Quan els primers sexòlegs, a la darreria del segle xix, van començar a categoritzar i descriure la conducta homosexual, davant la falta de coneixement sobre l'homosexualitat o la sexualitat de les dones, van classificar les lesbianes com a dones que no s'adherien a rols de gènere femení i les van designar de forma incorrecta, una designació que actualment la comunitat científica mundial ha revertit. Les lesbianes van respondre a aquesta designació, ja sigui amagant les seves vides personals o acceptant l'etiqueta de marginada i creant una subcultura i una identitat que es va desenvolupar a Europa i als Estats Units. Després de la Segona Guerra Mundial, durant el període de repressió social en què els governs van perseguir activament els homosexuals, les dones van desenvolupar xarxes per socialitzar-se i educar-se. Una major llibertat econòmica i social els va permetre gradualment poder determinar com podrien formar relacions i famílies. Amb la segona onada del feminisme i el creixement de l'erudició en la història i la sexualitat femenina al segle xx, la definició de «lesbiana» es va ampliar i va provocar un debat sobre el desig sexual com a component principal per definir què és una lesbiana. A la fi del segle xix, els sexòlegs van publicar les seves observacions sobre el desig i la conducta cap a persones del mateix sexe i van distingir les lesbianes en la cultura occidental com una entitat distintiva. Des de llavors els historiadors han tornat a examinar les relacions entre les dones i qüestionen què és el que fa que una dona o una relació pugui qualificar-se de lèsbica. El resultat d'aquest debat ha introduït tres components a l'hora d'identificar les lesbianes: conducta sexual, desig sexual, i identitat sexual. La identitat sexual no és necessàriament la mateixa que l'orientació sexual o el comportament sexual, per diversos motius, com ara la por a identificar la seva orientació sexual en un entorn homofòbic. La sexualitat de les dones al llarg de la història ha estat en la seva major part construïda per homes, els quals han limitat el reconeixement del lesbianisme com a possibilitat o expressió vàlida de sexualitat, a causa de l'absència masculina en una relació lèsbica. Els primers sexòlegs van basar les seves caracteritzacions de les lesbianes en la creença que les dones que desafiaven els estrictament definits rols de gènere estaven mentalment malaltes. Des de llavors, moltes lesbianes han reaccionat a la seva designació com marginades immorals mitjançant la construcció d'una subcultura basada en la rebel·lió contra els rols de gènere. El lesbianisme ha estat a vegades de moda al llarg de la història, cosa que afecta a com les lesbianes són percebudes pels altres, i com es perceben a si mateixes. Algunes dones que tenen conductes homosexuals poden rebutjar la identitat lèsbica per complet, i refusar definir-se a si mateixes com a lesbianes o bisexuals. Les diferents maneres en què les lesbianes han estat representades en els mitjans de comunicació suggereix que la societat occidental en conjunt s'ha sentit simultàniament intrigada i amenaçada per les dones que desafien els rols de gènere femenins, i fascinada i sorpresa per les relacions romàntiques entre dones. No obstant això, les dones que adopten la identitat lèsbica comparteixen experiències que conformen un panorama similar al de la identitat ètnica: com a homosexuals, estan unides per la discriminació i el rebuig potencials que pateixen per part de les seves famílies, amistats i altres, i com a dones, tenen preocupacions diferents a les dels homes. Les condicions polítiques i les actituds socials també continuen afectant la formació de relacions i famílies lèsbiques. (ca)
 • السحاقية والسَحّاقة هي المرأة التي تمارسة الجنس مع امرأة أخرى، وتُسمّى أيضاً «امرأة مِثلية» (وبالإنجليزي Lesbian)، تشمل المثلية الجنسية الهوية الجنسية اجتماعيا وثقافيا والميول الجنسية والسلوك الجنسي (بغض النظر عن الميول الجنسية) والعلاقات العاطفية والرومانسية ما بين شخصين من نفس الجنس، وعلى الرغم من أنّ كلمة «السِحاق» تعبّر عن نوع واحد من الممارسات الجنسية فقط. المصلطح المتفق عليه حاليا في مجتمع الميم هو المثليات وتُعتبر كلمة «السحاقيات» مسيئة. (ar)
 • Lesba je žena s homosexuální orientací, kterou citově a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví, tedy jiné ženy. Označení lesba je odvozeno z řeckého ostrova Lesbos. (cs)
 • Λεσβία ή και ομοφυλόφιλη ονομάζεται το άτομο που δε δηλώνει άνδρας ως ταυτότητα φύλου και βιώνει ρομαντική και/ή σεξουαλική έλξη απέναντι σε μη άνδρες. (el)
 • Samseksamulino, samseksemulino, lesbanino aŭ lesbo (vorto devenanta de la nomo de la insulo Lesbo) estas virino samseksema, t.e. kiu preferas seksajn kaj romantikajn rilatojn nur kun aliaj virinoj. Aliaj sinonimoj de lesbeco : "safismo", "sapfismo", "tribadismo" (arkaike). (eo)
 • Das Adjektiv lesbisch (eigentlich: „zu Lesbos gehörig“) – Substantiv: Lesbe, selten: Lesbierin – bezeichnet im Deutschen homosexuelle Frauen. Die wissenschaftliche Bezeichnung „homosexuell“ (von altgriechisch homós „gleich“, und lateinisch sexus „Geschlecht“) wird von vielen gleichgeschlechtlich orientierten Frauen wegen der angeblichen Reduzierung ihrer Empfindungen auf „Sexualität“ abgelehnt, weil die lesbische Lebensweise neben Sexualität auch die emotionale Zuwendung sowie den Wunsch nach partnerschaftlicher Bindung enthält oder enthalten kann. (de)
 • A lesbian is a homosexual woman. The word is also used for women in relation to their sexual identity or sexual behavior, regardless of sexual orientation, or as an adjective to characterize or associate nouns with female homosexuality or same-sex attraction. The concept of "lesbian" to differentiate women with a shared sexual orientation evolved in the 20th century. Throughout history, women have not had the same freedom or independence as men to pursue homosexual relationships, but neither have they met the same harsh punishment as homosexual men in some societies. Instead, lesbian relationships have often been regarded as harmless, unless a participant attempts to assert privileges traditionally enjoyed by men. As a result, little in history was documented to give an accurate description of how female homosexuality was expressed. When early sexologists in the late 19th century began to categorize and describe homosexual behavior, hampered by a lack of knowledge about homosexuality or women's sexuality, they distinguished lesbians as women who did not adhere to female gender roles. They classified them as mentally ill—a designation which has been reversed since the late 20th century in the global scientific community. Women in homosexual relationships in Europe and the United States responded to the discrimination and repression either by hiding their personal lives, or accepting the label of outcast and creating a subculture and identity. Following World War II, during a period of social repression when governments actively persecuted homosexuals, women developed networks to socialize with and educate each other. Gaining greater economic and social freedom allowed them to determine how they could form relationships and families. With second wave feminism and the growth of scholarship in women's history and sexuality in the late 20th century, the definition of lesbian broadened, leading to debate about the term's use. While research by Lisa M. Diamond identified sexual desire as the core component for defining lesbians, some women who engage in same-sex sexual activity may reject not only identifying as lesbians but as bisexual as well. Other women's self-identification as lesbian may not align with their sexual orientation or sexual behavior. Sexual identity is not necessarily the same as one's sexual orientation or sexual behavior, due to various reasons, such as the fear of identifying their sexual orientation in a homophobic setting. Portrayals of lesbians in the media suggest that society at large has been simultaneously intrigued and threatened by women who challenge feminine gender roles, as well as fascinated and appalled with women who are romantically involved with other women. Women who adopt a lesbian identity share experiences that form an outlook similar to an ethnic identity: as homosexuals, they are unified by the heterosexist discrimination and potential rejection they face from their families, friends, and others as a result of homophobia. As women, they face concerns separate from men. Lesbians may encounter distinct physical or mental health concerns arising from discrimination, prejudice, and minority stress. Political conditions and social attitudes also affect the formation of lesbian relationships and families in the open. (en)
 • Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda jika merujuk pada perempuan yang menyukai sesama jenis, atau sebagai kata sifat apabila bermakna ciri objek atau aktivitas yang terkait dengan hubungan sesama jenis antarperempuan. (in)
 • 레즈비언(Lesbian)은 여성 동성애자, 여성에게 성적 매력이나 연애 감정을 느끼는 여성을 주로 의미한다 성적 지향과 관계 없이 성적 정체성 또는 성적 행위를 나타낼 때도 쓰인다. 짧게 줄여서 레즈(Les)라고도 쓴다. 여성과 동성애를 하는 여성이다. 동성결혼을 하는 여성이다. 성적 지향의 맥락에서의 “레즈비언”개념은 근대에서 미미하게 시작되어 20세기에 만들어진 것이다. 역사를 통틀어 보았을 때, 여성은 사회적으로 동성애 관계를 형성하는 자유나 독립을 남성 동성애자만큼 가지지못해 그 관계가 은밀하였으나, 동성애자 남성(게이)이 받는 어떤 사회에서의 가혹한 처벌은 받지 않았다. 대신 레즈비언 관계는 때때로 무해하거나 이성애 관계와 양립할 수 있다고 여겨졌다. 그 때문에 당시의 여성 동성애가 어떻게 표현되었는지 정확히 묘사한 기록은 역사에서 거의 찾아볼 수가 없다. 이러한 레즈비어니즘(Lesbianism) 또는 여성의 섹슈얼리티에 대한 지식과 인지의 미달은 19세기 후반의 성과학자들이 동성애 행위의 묘사 및 범주화를 방해했다. 성과학자들은 레즈비언을 여성의 남성에 관한 성적 대상으로써의 역할을 고수하지 않는 여성이며 정신병을 가진 이로 정의하였다. 동성애 관계에 있는 여성들은 이러한 정의에 두 가지 방식으로 반응하였다. 첫째는 그들의 사생활을 숨기며 사는 방식이었고, 둘째는 그러한 사회적 낙인을 받아들이고 태생지를 떠나서 유럽과 북미에서 발전한 하위문화에 그 소사회를 형성하는 것이었다. 정부가 동성애에 대해 적극적인 형벌을 가하는 사회적 억압이 존재하던 세계 2차 대전 동안, 여성은 서로를 교육하고 사회화하는 네트워크를 형성하였다. 여성에게 허용된 경제적 및 사회적 자유가 증대되면서 레즈비언들은 독립적으로 관계와 가족을 형성할지를 결정하는 것이 가능하게 되었다. 20세기에 2차 페미니즘의 물결과 여성의 섹슈얼리티와 역사에 대한 학문이 발전하면서 레즈비언의 정의는 넓어졌고, 레즈비언을 정의하는 주요한 요소인 특정한 성적 욕망에 대한 논란이 불붙었다. 여성은 성적 유동성을 보이고, 이성애적 행동에 관여하는 어떤 여성은 자신을 레즈비언으로 정체화하는 것을 거부할 뿐만 아니라 양성애자로 정체화하는 것 또한 거부하였다. 다른 여성은 정치적인 이유로 레즈비언 정체성을 채택할 수도 있다. 여성의 섹슈얼리티에 대한 이해가 증가하면서 레즈비언을 정의하는 세 가지 요소가 등장하였다. 그런 요소에는 성적 행동, 성적 욕망, 또는 성적 정체성이 있다. 레즈비언 정체성을 수용한 여성들은 민족 정체성 경험 형성과 유사한 경험을 공유하였다: 동성애자로서, 그들은 가족과 친구 및 주변 사람들로부터의 존재거부와 차별에 맞서 단결하였다. 그래서 레즈비언은 신체적 혹은 정신적 문제를 겪을 수 있다. 현시적 정치 상황과 사회의 흐름은 레즈비언들이 구성하길 원하거나 유지하는 관계에 영향을 미칠 수 있다. 그래서 다면적 원인에 의한 언어적 정의로 성적 (자신의 선택)소수 (사회적)자라고 대략 정의하는 것이다. (ko)
 • レズビアン(英: lesbian)とは、女性の同性愛のこと。 (ja)
 • Lesbijka (rzadziej safonka lub trybada) – kobieta o orientacji homoseksualnej, czyli taka, która odczuwa romantyczny i seksualny pociąg do innych kobiet, i w oparciu o ten pociąg może budować własną tożsamość oraz zawierać trwałe związki z innymi kobietami, a także odczuwać przynależność do społeczności osób odczuwających ten pociąg. (pl)
 • Lésbica é uma mulher que sente atração, seja sexual ou romântica, por mulheres. Os termos "lesbianidade" e "lesbianismo" são usados para designar o relacionamento ou comportamento sexual ou romântico entre mulheres e/ou pessoas não-binárias (agênero, demigirls, gênero-fluido, etc.) independentemente da orientação sexual, como na expressão "casal lésbico", embora haja quem use a expressão sáfico para evitar o apagamento bissexual. O conceito de "lésbica" para diferenciar mulheres com uma orientação homossexual é uma construção do século XX. Ao longo da história, as mulheres não tiveram a mesma liberdade e independência para possuir relações homossexuais como os homens, mas foram perseguidas com violências específicas como o estupro corretivo (para controlar comportamento social ou sexual da vítima) e até executadas quando questionaram papéis de gênero e estereótipos de gênero e se recusaram a ceder acesso ao corpo a homens. Em vez disso, as relações lésbicas têm sido muitas vezes consideradas inócuas e incomparáveis com as relações heterossexuais, por não cumprimento da função reprodutiva e submissão ao conceito de família patriarcal. Como resultado, pouco da história foi documentada para dar uma descrição precisa de como a homossexualidade feminina foi expressa. Quando sexólogos no século XIX começaram a categorizar e descrever o comportamento homossexual, dificultados pela falta de conhecimento sobre a homossexualidade e sexualidade feminina, distinguiram lésbicas como mulheres que não aderem aos papéis de gênero feminino e as designaram incorretamente como doentes mentais, designação que foi revertida mais tarde pela Organização Mundial de Saúde, em 1991. Neste período, mulheres em relacionamentos lésbicos esconderam suas vidas pessoais ou aceitaram o rótulo de "pária" e criaram uma subcultura e identidade que se desenvolveu na Europa e nos Estados Unidos, sendo algumas executadas durante o Holocausto como associais ou lésbicas, estas lésbicas eram obrigadas a usar um triângulo preto para identificação. Após a Segunda Guerra Mundial veio um período de repressão social, os governos passaram a perseguir homossexuais ativamente e as mulheres desenvolveram redes para socializar e educar umas as outras. Maior liberdade econômica e social permitiu-lhes gradualmente serem capaz de determinar como elas poderiam formar relacionamentos e famílias. Com a segunda onda do feminismo e crescimento de bolsas de estudos em história e sexualidade das mulheres no século XX, a discussão pelos direitos lésbicos foi iniciada, o que provocou um debate sobre a atração sexual como o principal componente para definir o que lésbica é. Retratos de mulheres lésbicas na mídia sugerem que a sociedade em geral tem sido ao mesmo tempo intrigada e ameaçada por mulheres que desafiam os papéis de gênero feminino, e fascinada e horrorizada com mulheres que estão romanticamente envolvidas com outras mulheres. Mulheres com uma identidade lésbica compartilham experiências que formam uma visão semelhante a uma identidade étnica: como homossexuais, elas são unificadas pela discriminação homofóbica e rejeição potencial que enfrentam de suas famílias, amigos e outros como resultado da lesbofobia. As mulheres lésbicas podem ter problemas de saúde física ou mental distintos decorrentes de discriminação, preconceito e estresse. As condições políticas e atitudes sociais também afetam a formação dos relacionamentos lésbicos e suas famílias. (pt)
 • En lesbisk person är en homosexuell kvinna: en kvinna som upplever romantisk kärlek och/eller sexuell attraktion till andra kvinnor. Termen lesbisk används också för att uttrycka sexuell identitet eller sexuellt beteende oavsett sexuell läggning, eller som ett adjektiv för att beskriva kvinnlig homosexualitet eller samkönad kärlek. Begreppet ”lesbisk”, att särskilja kvinnor med en gemensam sexuell läggning, uppstod på 1900-talet. Historiskt sett har inte kvinnor haft samma frihet eller oberoende att ha homosexuella relationer som män har haft, men har inte heller mött lika hård bestraffning som homosexuella män gjort i vissa samhällen. Istället har lesbiska relationer ofta ansetts ofarliga och ojämförliga till heterosexuella, så länge utövarna inte försökt hävda rättigheter som traditionellt innehavs av män. På grund av detta finns det väldigt lite historisk dokumentation som ger korrekt bild av hur kvinnlig homosexualitet uttrycktes. När västerländska sexologer på det sena 1800-talet började kategorisera och beskriva homosexualitet fanns de bristande kunskap om homosexualitet och kvinnors sexualitet, det i kombination med dåtidens normer vilket ledde till att lesbiska klassades som mentalt sjuka. Som resultat av detta dolde kvinnor i lesbiska relationer antingen sina personliga liv eller accepterade samhällets etikett som utstött och skapade en subkultur och identitet som utvecklades i Europa och USA. Efter andra världskriget följde en period av social repression när många stater aktivt förföljde homosexuella, därav utvecklade kvinnor nätverk för att umgås och utbilda varandra. Större ekonomisk och social frihet ledde till större möjligheter att forma relationer och familjer. Med andra vågens feminism och en ökad mängd akademiker som studerade kvinnohistoria och sexualitet så breddades definitionen av lesbisk, och startade en debatt om sexuell lust som den viktigaste beståndsdelen för att definiera vad det är att vara lesbisk. Vissa kvinnor som håller på med samkönad kärlek tar avstånd från att identifiera sig både som lesbisk och som bisexuell, medan andra kvinnor identifierar sig som lesbiska utan att agera på det. Sexuell identitet är inte nödvändigtvis samma som sexuell läggning eller sexuellt beteende, av många olika anledningar, bland annat rädsla för identifiering av den sexuella läggningen i en homofob miljö. Under 2000-talet har en ökad mängd lesbiska tagit plats i media, och mer populärkultur av och för lesbiska skapats. Kopplat till senaste vågen av feminism har fler lesbiska musiker tagit plats på den svenska musikscenen och gett uttryck för sin sexualitet i sin musik. Kvinnor med en lesbisk identitet delar erfarenheter och perspektiv: de möter samma heterosexistiska diskriminering och risken att mötas av homofobi. Som lesbiska kvinnor så möter de delvis andra problem än homosexuella män. Fördomar, diskriminering och nedsatt mental hälsa är fortfarande en reell problematik. Den politiska situationen och samhällets attityd påverkar möjligheten till att leva öppet och bilda familj. (sv)
 • 女同性戀者(英語:Lesbian)是一种,一般指长期稳定的对同性产生性幻想并希望与其建立親密關係的女性,同时排斥与男性交往或以此性傾向作為主要自我認同的行為或現象的女性。女同性戀者們常以「蕾絲邊」相稱,蕾絲邊可作為名詞,意指自認或被他人認定擁有女同性戀特質的女性,亦可作為形容詞,表示與女同性欲望相關事物的特性。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 17846 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 183010 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1105330902 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:b
 • no (en)
dbp:commonscat
 • yes (en)
dbp:d
 • yes (en)
dbp:n
 • no (en)
dbp:s
 • no (en)
dbp:v
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • السحاقية والسَحّاقة هي المرأة التي تمارسة الجنس مع امرأة أخرى، وتُسمّى أيضاً «امرأة مِثلية» (وبالإنجليزي Lesbian)، تشمل المثلية الجنسية الهوية الجنسية اجتماعيا وثقافيا والميول الجنسية والسلوك الجنسي (بغض النظر عن الميول الجنسية) والعلاقات العاطفية والرومانسية ما بين شخصين من نفس الجنس، وعلى الرغم من أنّ كلمة «السِحاق» تعبّر عن نوع واحد من الممارسات الجنسية فقط. المصلطح المتفق عليه حاليا في مجتمع الميم هو المثليات وتُعتبر كلمة «السحاقيات» مسيئة. (ar)
 • Lesba je žena s homosexuální orientací, kterou citově a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví, tedy jiné ženy. Označení lesba je odvozeno z řeckého ostrova Lesbos. (cs)
 • Λεσβία ή και ομοφυλόφιλη ονομάζεται το άτομο που δε δηλώνει άνδρας ως ταυτότητα φύλου και βιώνει ρομαντική και/ή σεξουαλική έλξη απέναντι σε μη άνδρες. (el)
 • Samseksamulino, samseksemulino, lesbanino aŭ lesbo (vorto devenanta de la nomo de la insulo Lesbo) estas virino samseksema, t.e. kiu preferas seksajn kaj romantikajn rilatojn nur kun aliaj virinoj. Aliaj sinonimoj de lesbeco : "safismo", "sapfismo", "tribadismo" (arkaike). (eo)
 • Das Adjektiv lesbisch (eigentlich: „zu Lesbos gehörig“) – Substantiv: Lesbe, selten: Lesbierin – bezeichnet im Deutschen homosexuelle Frauen. Die wissenschaftliche Bezeichnung „homosexuell“ (von altgriechisch homós „gleich“, und lateinisch sexus „Geschlecht“) wird von vielen gleichgeschlechtlich orientierten Frauen wegen der angeblichen Reduzierung ihrer Empfindungen auf „Sexualität“ abgelehnt, weil die lesbische Lebensweise neben Sexualität auch die emotionale Zuwendung sowie den Wunsch nach partnerschaftlicher Bindung enthält oder enthalten kann. (de)
 • Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda jika merujuk pada perempuan yang menyukai sesama jenis, atau sebagai kata sifat apabila bermakna ciri objek atau aktivitas yang terkait dengan hubungan sesama jenis antarperempuan. (in)
 • レズビアン(英: lesbian)とは、女性の同性愛のこと。 (ja)
 • Lesbijka (rzadziej safonka lub trybada) – kobieta o orientacji homoseksualnej, czyli taka, która odczuwa romantyczny i seksualny pociąg do innych kobiet, i w oparciu o ten pociąg może budować własną tożsamość oraz zawierać trwałe związki z innymi kobietami, a także odczuwać przynależność do społeczności osób odczuwających ten pociąg. (pl)
 • 女同性戀者(英語:Lesbian)是一种,一般指长期稳定的对同性产生性幻想并希望与其建立親密關係的女性,同时排斥与男性交往或以此性傾向作為主要自我認同的行為或現象的女性。女同性戀者們常以「蕾絲邊」相稱,蕾絲邊可作為名詞,意指自認或被他人認定擁有女同性戀特質的女性,亦可作為形容詞,表示與女同性欲望相關事物的特性。 (zh)
 • Lesbianisme és el terme emprat per fer referència a l'homosexualitat femenina, és a dir, les dones que experimenten amor romàntic o atracció sexual per altres dones. La paraula lesbiana procedeix de l'illa de Lesbos (Grècia), i s'utilitza per fer referir-se a una dona homosexual que sent atracció sexual, física, emocional o sentimental únicament cap a les dones. La identitat sexual no és necessàriament la mateixa que l'orientació sexual o el comportament sexual, per diversos motius, com ara la por a identificar la seva orientació sexual en un entorn homofòbic. (ca)
 • A lesbian is a homosexual woman. The word is also used for women in relation to their sexual identity or sexual behavior, regardless of sexual orientation, or as an adjective to characterize or associate nouns with female homosexuality or same-sex attraction. (en)
 • 레즈비언(Lesbian)은 여성 동성애자, 여성에게 성적 매력이나 연애 감정을 느끼는 여성을 주로 의미한다 성적 지향과 관계 없이 성적 정체성 또는 성적 행위를 나타낼 때도 쓰인다. 짧게 줄여서 레즈(Les)라고도 쓴다. 여성과 동성애를 하는 여성이다. 동성결혼을 하는 여성이다. 성적 지향의 맥락에서의 “레즈비언”개념은 근대에서 미미하게 시작되어 20세기에 만들어진 것이다. 역사를 통틀어 보았을 때, 여성은 사회적으로 동성애 관계를 형성하는 자유나 독립을 남성 동성애자만큼 가지지못해 그 관계가 은밀하였으나, 동성애자 남성(게이)이 받는 어떤 사회에서의 가혹한 처벌은 받지 않았다. 대신 레즈비언 관계는 때때로 무해하거나 이성애 관계와 양립할 수 있다고 여겨졌다. 그 때문에 당시의 여성 동성애가 어떻게 표현되었는지 정확히 묘사한 기록은 역사에서 거의 찾아볼 수가 없다. 이러한 레즈비어니즘(Lesbianism) 또는 여성의 섹슈얼리티에 대한 지식과 인지의 미달은 19세기 후반의 성과학자들이 동성애 행위의 묘사 및 범주화를 방해했다. 성과학자들은 레즈비언을 여성의 남성에 관한 성적 대상으로써의 역할을 고수하지 않는 여성이며 정신병을 가진 이로 정의하였다. (ko)
 • Lésbica é uma mulher que sente atração, seja sexual ou romântica, por mulheres. Os termos "lesbianidade" e "lesbianismo" são usados para designar o relacionamento ou comportamento sexual ou romântico entre mulheres e/ou pessoas não-binárias (agênero, demigirls, gênero-fluido, etc.) independentemente da orientação sexual, como na expressão "casal lésbico", embora haja quem use a expressão sáfico para evitar o apagamento bissexual. (pt)
 • En lesbisk person är en homosexuell kvinna: en kvinna som upplever romantisk kärlek och/eller sexuell attraktion till andra kvinnor. Termen lesbisk används också för att uttrycka sexuell identitet eller sexuellt beteende oavsett sexuell läggning, eller som ett adjektiv för att beskriva kvinnlig homosexualitet eller samkönad kärlek. (sv)
rdfs:label
 • Lesbian (en)
 • سحاقيات (ar)
 • Lesbiana (ca)
 • Lesba (cs)
 • Λεσβία (el)
 • Lesbisch (de)
 • Samseksemulino (eo)
 • Lesbiana (es)
 • Lesbiana (eu)
 • Lesbienne (fr)
 • Lesbian (in)
 • レズビアン (ja)
 • 레즈비언 (ko)
 • Lesbijka (pl)
 • Lésbica (pt)
 • Lesbisk (sv)
 • 女同性戀 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:country of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:stylisticOrigin of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:genre of
is dbp:purpose of
is dbp:subject of
is dc:subject of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License