About: Excellency

An Entity of Type: WikicatHonorifics, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Excellency is an honorific style given to certain high-level officers of a sovereign state, officials of an international organization, or members of an aristocracy. Once entitled to the title "Excellency", the holder usually retains the right to that courtesy throughout their lifetime, although in some cases the title is attached to a particular office, and is held only for the duration of that office.

Property Value
dbo:abstract
 • سعادة هو لقب يمنح لأشخاص في مراكز رفيعة في مؤسسة أو دولة، وهو شائع الاستخدام في الألقاب الدبلوماسية. (ar)
 • Excelence (z lat. excellentia – převaha, priorita, lahodnost) je čestný titul užívaný pro některé vyšší státní úředníky, členy královských rodin a církevní představitele. (cs)
 • Η Εξοχότητα είναι τιμητικός τίτλος που δίνεται σε ορισμένους υψηλόβαθμους αξιωματούχος ενός κυρίαρχου κράτους, σε αξιωματούχους ενός διεθνούς οργανισμού, ή και σε μέλη της αριστοκρατίας. Όταν δοθεί ο τίτλος «Εξοχότητα», ο κάτοχος συνήθως διατηρεί το δικαίωμα να τον χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ο τίτλος είναι συνδεδεμένος με ένα συγκεκριμένο πόστο, και χρησιμοποιείται μόνο κατά την εργασία σε αυτό. Γενικά, όσοι προσφωνούνται ως Εξοχότατοι είναι αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων (πρωθυπουργοί), πρέσβεις, ορισμένοι κληρικοί, βασιλείς και όσοι άλλοι κατέχουν ισοδύναμο βαθμό (π.χ. επικεφαλής των διεθνών οργανισμών, όπως οι ύπατοι αρμοστοί στην Κοινοπολιτεία των Εθνών). Μερικές φορές παρερμηνεύεται ως τίτλος πόστου, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας τιμητικός τίτλος που προηγείται διαφόρων άλλων τίτλων τόσο στην ομιλία όσο και στη γραφή. Σε επίσημη αναφορά, παίρνει τη μορφή Η Αυτού Εξοχότης και Η Αυτής Εξοχότης (ή Εξοχότητα στη ν.ε.) ή Εξοχότατε και Εξοχότατη. (el)
 • Ekscelenco estas honora titolo donita al certaj membroj de organizoj aŭ ŝtatoj.La vorto etimologie devenas de la latina vorto excellentia (participo "levita", "elstara", kiel titolo uzita en la senco de "elstarulo", eble tutorigine de la vorteroj "ex" [el] kaj "coelus" [ĉielo]). La titolon en la eŭropa mezepoko uzis inter alie la reĝoj de la Franka Imperio, la reĝoj de la langobardoj kaj la imperiestroj de la germanlingva Sankta Romia Imperio. Ekde la komenco de la 17-a jarcento ĝi en Germanlingvio iĝis honora titolo de plej altrgangaj nearmeaj ŝtataj oficistoj - ministroj, ambasadoroj, ŝtataj konsilistoj ktp. En la germanlingvaj armeoj ĝin ĝis la jaro 1918 uzis la generaloj kaj admiraloj ekde la rango de generalleŭtenantoj kaj vicadmiraloj. En la Rusia Imperio la titolon ĝis la jaro 1917 havis ŝtataj oficistoj ekde la rango de vera ŝtata konsilisto kaj oficiroj ekde la rango de generalmajoro. (eo)
 • Exzellenz (aus dem lateinischen excellere „sich erheben, hervorragen“ bzw. excellentia „Vortrefflichkeit“, metonymisch „höhere Stellung“) ist das Ehrenprädikat in der Anrede von Persönlichkeiten in hervorragender amtlicher Stellung. (de)
 • Excellency is an honorific style given to certain high-level officers of a sovereign state, officials of an international organization, or members of an aristocracy. Once entitled to the title "Excellency", the holder usually retains the right to that courtesy throughout their lifetime, although in some cases the title is attached to a particular office, and is held only for the duration of that office. Generally people addressed as Excellency are heads of state, heads of government, governors, ambassadors, Roman Catholic bishops and high-ranking ecclesiastics and others holding equivalent rank (e.g., heads of international organizations). Members of royal families generally have distinct addresses (Majesty, Highness, etc.) It is sometimes misinterpreted as a title of office in itself, but in fact is an honorific that precedes various titles (such as Mr. President, and so on), both in speech and in writing. In reference to such an official, it takes the form His or Her Excellency; in direct address, Your Excellency, or, less formally, simply ExcellencyThe abbreviation HE is often used instead of His/Her Excellency; alternatively it may stand for His Eminence. (en)
 • « Son Excellence » est un prédicat honorifique régi par les conventions diplomatiques ou ecclésiastiques. * Dans le domaine diplomatique, il peut être abrégé S. E. et il est traditionnellement utilisé, dans la majorité des cas, pour désigner les chefs d'État ou de gouvernement ainsi que les ambassadeurs de manière protocolaire.Par exemple : Son Excellence (Monsieur) Emmanuel Macron président de la République Française. Le traitement honorifique « Son Excellence » prend alors fin avec la charge ou le mandat occupé. * Dans le domaine ecclésiastique, il peut être abrégé S. Exc. et il est traditionnellement employé pour désigner les évêques, archevêques ou grands rabbins.Par exemple : Son Excellence (Monseigneur) Joan-Enric Vives i Sicília, évêque d'Urgell, coprince d'Andorre. (fr)
 • 閣下(かっか、英: Excellency)は、敬称のひとつ。主に外交儀礼上、外国の君主以外の国家元首(大統領など)、閣僚、そして認証官並びに大使から領事までの高位外交官に対する敬称として用いられることが多い。また、貴族への敬称としても用いられる。儀礼称号のオナラブルと同義とされることも多い。英国で男爵以上侯爵までの貴族に用いる英: Lordshipも閣下と訳する。 戦前の日本陸軍においては、将官以上(少将・中将・大将・元帥)はすべて「閣下」の称号がつけられ、「旅団長閣下」「師団長閣下」「医務局長閣下」という用法が使われ、将官同士も、互いに「閣下」「閣下」と呼び合っていた。日本海軍においての使用は殆どなく、たとえ海軍大将であっても「司令長官」「大臣」「軍令部総長」などと、閣下という敬称を用いない。 現在ではこうした歴史的な経緯とは別に、面白がったり一種の親しみを込めるなどして「〜閣下」「閣下」とあだ名することが多い。また、傲慢で独裁的人物に対する皮肉で「~閣下」を付けることもある。 (ja)
 • Eccellenza è un trattamento di antica origine, adottato dalle consuetudini e convenzioni protocollari in campo amministrativo, giudiziario, politico-militare, religioso e nobiliare di numerosi paesi. Esso è utilizzato in presenza delle cariche cui è rivolto con l'espressione "vostra eccellenza", "sua eccellenza", le "loro eccellenze" e, per gli stranieri e in ambiente diplomatico, "Votre Excellence / Your Excellency". Il trattamento, nelle comunicazioni scritte, viene normalmente abbreviato con "V.E." o "S.E." o "Y.E.". La variante ecclesiastica "sua eccellenza reverendissima" è riservata a vescovi e arcivescovi. (it)
 • 각하(閣下, 영어: Excellency)는 존칭의 하나다. 주로 외교 의례에서 외국의 군주 이외의 행정부 국가 원수(대통령), 국가 수반(총리) 등 각료 그리고 장관 및 대사의 고위 외교관에 대한 존칭으로 쓰여진다. 또한, 귀족에 대한 존칭으로도 쓰여진다. 대한민국에서는 대통령과 부통령, 국무총리, 부총리, 장관과 군대의 장군들에게도 붙인 존칭이었다. 중국에서는 와 비슷한 뜻으로 쓰인다. (ko)
 • Excellentie is een aanspreekvorm die sinds de 16e eeuw gebruikt wordt en letterlijk "uwe voortreffelijkheid" betekent. In deze tijd ontstond een groot aantal formele aanspreekvormen zoals "Weledele Heer", "Seer Fijnsinnige Heer" en ook "Excellentie". Deze vorm werd in eerste instantie in de lage landen alleen gebruikt voor de stadhouders, mits die (nog) niet voor het hoger geschatte "Hoogheid" in aanmerking kwamen. In de loop der jaren werden in de Nederlanden ook graven, ambassadeurs, en later de ministers, aangeduid met deze aanspreektitel. Tot in de jaren 70 werden ambassadeurs, (oud-)ministers, Ministers van Staat, staatssecretarissen, Grootofficieren van het Koninklijk Huis, luitenants-generaal, viceadmiraals en bisschoppen nog met "Excellentie" aangesproken waarbij puristen aan mannelijke ministers vroegen of "de excellentie haar mening had herzien" omdat excellentie (evenals majesteit, hoogheid) als woord vrouwelijk is. In het laatste kwart van de 20e eeuw werd het "Excellentie" in Nederland vooral beperkt tot de aanhef of adressering van brieven. In april 2005 deed staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap een poging deze aanspreekvorm voor bewindslieden in ere te herstellen. Zijn oproep vond geen weerklank. De term leeft in Nederland nog voort in de hiërarchisch ingestelde krijgsmacht. In Engeland is de aanspreekvorm een voorrecht van ambassadeurs. De ministers zijn geen excellenties. In Amerika wordt de titel weinig gebruikt; de Amerikaanse president is formeel "The Honorable". In België wordt de term gebruikt voor een lid van de regering. Staatssecretarissen en ministers worden in een woord "excellenties" genoemd. Hogere graden in een aantal en internationale ridderorden zoals de Orde van Malta brengen de titel van excellentie mee. (nl)
 • Ekscelencja (łac. excellentia – wyższość, pierwszeństwo, wyborny) – tytuł honorowy przysługujący niektórym wyższym urzędnikom państwowym, członkom rodzin królewskich i hierarchom kościelnym, takim jak prezydent, premier, ambasador, minister spraw zagranicznych oraz arcybiskup i biskup. Tytuł należy pisać wielką literą dodając formę „Wasza” lub „Jego”. Przykładowo: Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie lub Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup. Ominięcie zaimka może świadczyć o większej poufałości z osobą tytułowaną. (pl)
 • Excellens är en titel som används av flertalet icke-monarkiska statschefer, regeringschefer samt vissa högre ämbetsmän, till exempel Hans Excellens Republiken Frankrikes president. Titeln Excellens förkortas till exempel i brevadresser: H. Exc. (även H.E.), i tilltal används Ers Excellens, i omtal Hans/Hennes Excellens. (sv)
 • Ваша Екселенціє (лат. excellentia – перевага) — почесний титул, стиль звертання, гоноратив, наданий деяким високопосадовцям або урядовцям суверенної держави, чиновникам міжнародних організацій або представникам вищої аристократії. Коли особа має право на титул «Екселенція», його власник, як правило, зберігає право на це звертання протягом всього життя. Хоча в деяких випадках титул стосується лише певної посади і використовується лише на час, поки особа займає цю посаду. (uk)
 • Excelência é um estilo honorífico dado a determinados membros de uma organização ou estado, ainda que não sejam parte da nobreza. No passado, foi usado especialmente por reis, e imperadores. Atualmente só tem uso com lastro, na Espanha. É o tratamento mais velho da nobiliarquia. Está acima apenas do tratamento de Graça e do de Senhoria. Geralmente as pessoas abordadas como excelência são chefes de estado, chefes de governo, governadores, embaixadores, certos eclesiásticos, nobreza (aristocracia) e militares e outros segurando rank equivalente (por exemplo, chefes de organizações internacionais, altos-comissários na Comunidade das Nações), ainda que sem lastro. Às vezes é interpretado como um título do ofício em si, mas na verdade é um título honorífico que precede a vários títulos, como Senhor. (como o Sr. Presidente assim por diante), no discurso e na escrita (ainda que sem lastro). Em referência a um oficial, ele assume a forma Sua Excelência; no endereço direto, Vossa Excelência, ou, menos formalmente, simplesmente de excelência. Abaixo os casos em que o uso do tratamento, pode ser com ou sem lastro. (pt)
 • (Ваше, Его, Их и т. д.) Превосходительство (калька лат. excellentia) — почётный титул и обращение к аристократам или лицам исключительно высокого положения. Титул «Превосходительство» носили до XIV века короли франков, лангобардов и германские императоры. Лишь в начале XVII века данное обращение утвердилось за высшими гражданскими должностными лицами — министрами, послами, тайными советниками и т. д. В Российской империи согласно Табели о рангах звания III—V классов предусматривали обращение «Ваше Превосходительство», а звания I—II классов — «Ваше Высокопревосходительство». Согласно современному дипломатическому протоколу, титул «Превосходительство» применяется к носителям следующих должностей и званий: * главы иностранных государств (за исключением монархов) * главы иностранных правительств * члены правительств иностранных государств в ранге министра * послы зарубежных государств в принимающей стране * апостольский нунций Ватикана * евангелические епископы (кроме Германии) * католические епископы, архиепископы, а также носители равных по значению почётных титулов, за исключением кардиналов, имеющих право на титул Высокопреосвященство (пример: «его превосходительство достойнейший господин епископ…») * православные титулярные епископы и католические викариатные епископы. При обращении к председателям парламентов согласно дипломатическому протоколу титулование «Ваше Превосходительство» не применяется, поскольку они не участвуют в дипломатических отношениях. Также титул «Превосходительство» применяется к губернатору при обращении к нему юридического лица или представителя военной организации в письменном виде (возможно употребление и в устной форме в зависимости от региона). (ru)
 • 閣下,为第二人稱的敬称或提稱語,与「足下」意思相近,也作「閤下」。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 208979 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 36133 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123005248 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • سعادة هو لقب يمنح لأشخاص في مراكز رفيعة في مؤسسة أو دولة، وهو شائع الاستخدام في الألقاب الدبلوماسية. (ar)
 • Excelence (z lat. excellentia – převaha, priorita, lahodnost) je čestný titul užívaný pro některé vyšší státní úředníky, členy královských rodin a církevní představitele. (cs)
 • Exzellenz (aus dem lateinischen excellere „sich erheben, hervorragen“ bzw. excellentia „Vortrefflichkeit“, metonymisch „höhere Stellung“) ist das Ehrenprädikat in der Anrede von Persönlichkeiten in hervorragender amtlicher Stellung. (de)
 • 閣下(かっか、英: Excellency)は、敬称のひとつ。主に外交儀礼上、外国の君主以外の国家元首(大統領など)、閣僚、そして認証官並びに大使から領事までの高位外交官に対する敬称として用いられることが多い。また、貴族への敬称としても用いられる。儀礼称号のオナラブルと同義とされることも多い。英国で男爵以上侯爵までの貴族に用いる英: Lordshipも閣下と訳する。 戦前の日本陸軍においては、将官以上(少将・中将・大将・元帥)はすべて「閣下」の称号がつけられ、「旅団長閣下」「師団長閣下」「医務局長閣下」という用法が使われ、将官同士も、互いに「閣下」「閣下」と呼び合っていた。日本海軍においての使用は殆どなく、たとえ海軍大将であっても「司令長官」「大臣」「軍令部総長」などと、閣下という敬称を用いない。 現在ではこうした歴史的な経緯とは別に、面白がったり一種の親しみを込めるなどして「〜閣下」「閣下」とあだ名することが多い。また、傲慢で独裁的人物に対する皮肉で「~閣下」を付けることもある。 (ja)
 • Eccellenza è un trattamento di antica origine, adottato dalle consuetudini e convenzioni protocollari in campo amministrativo, giudiziario, politico-militare, religioso e nobiliare di numerosi paesi. Esso è utilizzato in presenza delle cariche cui è rivolto con l'espressione "vostra eccellenza", "sua eccellenza", le "loro eccellenze" e, per gli stranieri e in ambiente diplomatico, "Votre Excellence / Your Excellency". Il trattamento, nelle comunicazioni scritte, viene normalmente abbreviato con "V.E." o "S.E." o "Y.E.". La variante ecclesiastica "sua eccellenza reverendissima" è riservata a vescovi e arcivescovi. (it)
 • 각하(閣下, 영어: Excellency)는 존칭의 하나다. 주로 외교 의례에서 외국의 군주 이외의 행정부 국가 원수(대통령), 국가 수반(총리) 등 각료 그리고 장관 및 대사의 고위 외교관에 대한 존칭으로 쓰여진다. 또한, 귀족에 대한 존칭으로도 쓰여진다. 대한민국에서는 대통령과 부통령, 국무총리, 부총리, 장관과 군대의 장군들에게도 붙인 존칭이었다. 중국에서는 와 비슷한 뜻으로 쓰인다. (ko)
 • Ekscelencja (łac. excellentia – wyższość, pierwszeństwo, wyborny) – tytuł honorowy przysługujący niektórym wyższym urzędnikom państwowym, członkom rodzin królewskich i hierarchom kościelnym, takim jak prezydent, premier, ambasador, minister spraw zagranicznych oraz arcybiskup i biskup. Tytuł należy pisać wielką literą dodając formę „Wasza” lub „Jego”. Przykładowo: Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie lub Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup. Ominięcie zaimka może świadczyć o większej poufałości z osobą tytułowaną. (pl)
 • Excellens är en titel som används av flertalet icke-monarkiska statschefer, regeringschefer samt vissa högre ämbetsmän, till exempel Hans Excellens Republiken Frankrikes president. Titeln Excellens förkortas till exempel i brevadresser: H. Exc. (även H.E.), i tilltal används Ers Excellens, i omtal Hans/Hennes Excellens. (sv)
 • Ваша Екселенціє (лат. excellentia – перевага) — почесний титул, стиль звертання, гоноратив, наданий деяким високопосадовцям або урядовцям суверенної держави, чиновникам міжнародних організацій або представникам вищої аристократії. Коли особа має право на титул «Екселенція», його власник, як правило, зберігає право на це звертання протягом всього життя. Хоча в деяких випадках титул стосується лише певної посади і використовується лише на час, поки особа займає цю посаду. (uk)
 • 閣下,为第二人稱的敬称或提稱語,与「足下」意思相近,也作「閤下」。 (zh)
 • Η Εξοχότητα είναι τιμητικός τίτλος που δίνεται σε ορισμένους υψηλόβαθμους αξιωματούχος ενός κυρίαρχου κράτους, σε αξιωματούχους ενός διεθνούς οργανισμού, ή και σε μέλη της αριστοκρατίας. Όταν δοθεί ο τίτλος «Εξοχότητα», ο κάτοχος συνήθως διατηρεί το δικαίωμα να τον χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ο τίτλος είναι συνδεδεμένος με ένα συγκεκριμένο πόστο, και χρησιμοποιείται μόνο κατά την εργασία σε αυτό. (el)
 • Ekscelenco estas honora titolo donita al certaj membroj de organizoj aŭ ŝtatoj.La vorto etimologie devenas de la latina vorto excellentia (participo "levita", "elstara", kiel titolo uzita en la senco de "elstarulo", eble tutorigine de la vorteroj "ex" [el] kaj "coelus" [ĉielo]). (eo)
 • Excellency is an honorific style given to certain high-level officers of a sovereign state, officials of an international organization, or members of an aristocracy. Once entitled to the title "Excellency", the holder usually retains the right to that courtesy throughout their lifetime, although in some cases the title is attached to a particular office, and is held only for the duration of that office. (en)
 • « Son Excellence » est un prédicat honorifique régi par les conventions diplomatiques ou ecclésiastiques. * Dans le domaine diplomatique, il peut être abrégé S. E. et il est traditionnellement utilisé, dans la majorité des cas, pour désigner les chefs d'État ou de gouvernement ainsi que les ambassadeurs de manière protocolaire.Par exemple : Son Excellence (Monsieur) Emmanuel Macron président de la République Française. Le traitement honorifique « Son Excellence » prend alors fin avec la charge ou le mandat occupé. (fr)
 • Excellentie is een aanspreekvorm die sinds de 16e eeuw gebruikt wordt en letterlijk "uwe voortreffelijkheid" betekent. In deze tijd ontstond een groot aantal formele aanspreekvormen zoals "Weledele Heer", "Seer Fijnsinnige Heer" en ook "Excellentie". Deze vorm werd in eerste instantie in de lage landen alleen gebruikt voor de stadhouders, mits die (nog) niet voor het hoger geschatte "Hoogheid" in aanmerking kwamen. In de loop der jaren werden in de Nederlanden ook graven, ambassadeurs, en later de ministers, aangeduid met deze aanspreektitel. (nl)
 • Excelência é um estilo honorífico dado a determinados membros de uma organização ou estado, ainda que não sejam parte da nobreza. No passado, foi usado especialmente por reis, e imperadores. Atualmente só tem uso com lastro, na Espanha. É o tratamento mais velho da nobiliarquia. Está acima apenas do tratamento de Graça e do de Senhoria. Abaixo os casos em que o uso do tratamento, pode ser com ou sem lastro. (pt)
 • (Ваше, Его, Их и т. д.) Превосходительство (калька лат. excellentia) — почётный титул и обращение к аристократам или лицам исключительно высокого положения. Титул «Превосходительство» носили до XIV века короли франков, лангобардов и германские императоры. Лишь в начале XVII века данное обращение утвердилось за высшими гражданскими должностными лицами — министрами, послами, тайными советниками и т. д. В Российской империи согласно Табели о рангах звания III—V классов предусматривали обращение «Ваше Превосходительство», а звания I—II классов — «Ваше Высокопревосходительство». (ru)
rdfs:label
 • Excellency (en)
 • سعادة (لقب) (ar)
 • Excelence (cs)
 • Exzellenz (Titel) (de)
 • Εξοχότατος (el)
 • Ekscelenco (eo)
 • Son Excellence (fr)
 • Eccellenza (trattamento) (it)
 • 각하 (호칭) (ko)
 • 閣下 (ja)
 • Excellentie (nl)
 • Ekscelencja (pl)
 • Sua Excelência (pt)
 • Превосходительство (ru)
 • Excellens (sv)
 • Екселенція (uk)
 • 阁下 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:leader of
is dbo:owner of
is dbo:predecessor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:appointer of
is dbp:bishop of
is dbp:chief1Name of
is dbp:consulGeneral of
is dbp:dipstyle of
is dbp:honorificPrefix of
is dbp:incumbent of
is dbp:offstyle of
is dbp:preNominals of
is dbp:predecessor of
is dbp:relstyle of
is dbp:status of
is dbp:style of
is dbp:styles of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License