About: Analysis

An Entity of Type: Election, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Analysis (PL: analyses) is the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts in order to gain a better understanding of it. The technique has been applied in the study of mathematics and logic since before Aristotle (384–322 B.C.), though analysis as a formal concept is a relatively recent development. The word comes from the Ancient Greek ἀνάλυσις (analysis, "a breaking-up" or "an untying;" from ana- "up, throughout" and lysis "a loosening"). From it also comes the word's plural, analyses.

Property Value
dbo:abstract
 • التحليل هو عملية تقسيم موضوع أو مادة معقدة إلى أجزاء صغيرة من أجل الحصول على فهم وإستيعاب أفضل لهذا الموضوع أو المادة. تم تطبيق هذه التقنية في علوم الرياضيات والمنطق منذ القدم (ما قبل أرسطو 384–322 ق.م.)، على الرغم من أن التحليل كمفهوم رسمي هو تطور حديث نسبياً. تأتي كلمة «التحليل» في اللغة الإنجليزية analysis من أصول يونانية قديمة. حيث أنها ترجع الكلمة في الأصل إلى النطق اليوناني القديم من (análisis ، «الانفصال» أو من "untying ،" ana-up«، و»lisis «التخفيف». وكمفهوم رسمي، تم تخصيص ونسب الطريقة التحليلية بشكل مختلف إلى Alzen ، و René Descartes (تحت عنوان «خطاب حول الأسلوب»)، وكان هذا المفهوم التحليلي منسوب أيضاً إلى Galileo Galilei ، علاوة على أنه قد نُسب أيضًا إلى إسحاق نيوتن، (في شكل طريقة عملية للاكتشاف البدني) (لم يُذكر اسم الطريقة). (ar)
 • Η ανάλυση είναι η διαδικασία διάσπασης ενός σύνθετου θέματος ή μίας ουσίας σε μικρότερα μέρη προκειμένου να αποκτηθεί καλύτερη και ευκολότερη κατανόησή του. Η τεχνική έχει εφαρμοστεί στη μελέτη των μαθηματικών και της λογικής από την εποχή πριν τον Αριστοτέλη (384–322 π.Χ.), αν και η ανάλυση ως επίσημη έννοια είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Η λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική "ἀνάλυσις" (ανάλυση, «διάσπαση» ή «λύσιμο», από το ανα- «πάνω, σε όλη» και τη λύση «χαλάρωση»). Από αυτό προέρχεται και ο πληθυντικός της λέξης, "αναλύσεις". Ως επίσημη έννοια, η μέθοδος έχει αποδοθεί ποικιλοτρόπως στους Αλχαζέν, Ρενέ Ντεκάρτ (Λόγος για τη Μέθοδο) και Γαλιλέι Γαλιλαίος. Έχει επίσης αποδοθεί στον Ισαάκ Νεύτωνα, με τη μορφή μιας πρακτικής μεθόδου φυσικής ανακάλυψης (την οποία δεν κατονόμασε). Το αντίστροφο της ανάλυσης είναι η σύνθεση: συναρμολόγηση των κομματιών ξανά μαζί σε νέο ή διαφορετικό σύνολο. (el)
 • Analysis (PL: analyses) is the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts in order to gain a better understanding of it. The technique has been applied in the study of mathematics and logic since before Aristotle (384–322 B.C.), though analysis as a formal concept is a relatively recent development. The word comes from the Ancient Greek ἀνάλυσις (analysis, "a breaking-up" or "an untying;" from ana- "up, throughout" and lysis "a loosening"). From it also comes the word's plural, analyses. As a formal concept, the method has variously been ascribed to Alhazen, René Descartes (Discourse on the Method), and Galileo Galilei. It has also been ascribed to Isaac Newton, in the form of a practical method of physical discovery (which he did not name). The converse of analysis is synthesis: putting the pieces back together again in new or different whole. (en)
 • Eine Analyse (von griech. ἀνάλυσις análysis „Auflösung“) ist eine systematische Untersuchung, bei der das untersuchte Objekt in seine Bestandteile (Elemente) zerlegt wird. Diese Elemente werden dabei auf der Grundlage von Kriterien erfasst und anschließend geordnet, untersucht und ausgewertet. Insbesondere betrachtet man Beziehungen und Wirkungen (oft: Interdependenzen) zwischen den Elementen. Gegenbegriff zu Analyse („Auflösen in Einzelbestandteile“) ist Synthese („Zusammensetzen von Elementen zu einem System“). (de)
 • Analizo estas sistema esploro, kiu post diserigo de la esplorata fenomeno, studas ties unuopajn elementojn kaj la rilatojn inter ili. Epistemologio estas la studo de kono kaj alĝustigita kredo. Ĝi pridemandas tion kio estas la kono kaj kiel ĝi povas esti akirita, kaj la etendo al kiu kono apartenanta al ajn difinita temo aŭ ento povas esti akirita. Multo el tiu debato en tiu kampo estis fokuzita al la filozofia analizo de la naturo de kono kaj kiel ĝi rilatas al konektitaj konceptoj kiaj vero, kredo, kaj alĝustigo. (eo)
 • El análisis es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. La técnica se ha aplicado en el estudio de las matemáticas y la lógica desde antes de Aristóteles (384–322 a.C.), aunque el análisis como concepto formal es un desarrollo relativamente reciente.​ La palabra proviene del griego antiguo ἀνάλυσις (análisis, "una ruptura", de ana- "arriba, a lo largo" y lisis "un aflojamiento").​ Como concepto formal, el método se ha atribuido a Alhazen,​ René Descartes (Discurso sobre el método) y Galileo Galilei. También se le ha atribuido a Isaac Newton, en la forma de un método práctico de descubrimiento físico (que no mencionó). (es)
 • Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno ἀνάλυσις (analysis, "memecahkan" atau "menguraikan" dari ana- "naik, menyeluruh" dan lysis "melonggarkan"). Dalam bidang matematika, logika, analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Dalam bidang kimia, analisis adalah penguraian suatu zat menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang menjadi unsur-unsur pembentuknya. Dalam linguistik, analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan.v Bentuk baku dari istilah ini adalah analisis, yaitu serapan dari bahasa Inggris analysis. Akhiran -ysis bila diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi -isis. Bentuk analisis timbul karena pengaruh bahasa Belanda. (in)
 • Analyse is het ontleden van een bepaald (denk)object tot de constituerende elementen. Het is een wetenschappelijke methode om data, objecten en materie systematisch te onderzoeken. Specifieke vormen van analyse zijn onder meer: * analytisch oordeel, een term in de logica en de filosofie en het tegenovergestelde van een synthetisch oordeel; * analytische scheikunde; * analyse in de wiskunde; * bloedanalyse, analyse van bloed in de geneeskunde; * gestructureerde analyse, analyse van systeemeisen in de informatica; * materiaalanalyse, het bepalen van , structuur en/of eigenschappen van een materiaal of materieel object; * muziekanalyse, het bestuderen van de structuur en opbouw van muziek, muziekstijlen of muziekwerken * psychoanalyse, analyse van de menselijke geest in de psychologie; * sterkte-zwakteanalyse, ook wel SWOT-analyse, analyse van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen; * , (of reductieanalyse), een naar de Weense muziektheoreticus Heinrich Schenker vernoemd systeem tot analyse van tonale muziek. * systeemanalyse, voor het analyseren van systemen, voorafgaande aan reorganisatie en of automatisering van bedrijfsprocessen; * interne analyse, voor het analyseren van de factoren in een organisatie of onderneming * externe analyse, voor het analyseren van de factoren buiten een organisatie of onderneming * STEP-analyse, een macroanalyse voor een organisatie of onderneming (nl)
 • 分析(ぶんせき、希: ἀνάλυσις、羅、英: Analysis、 独、仏: Analyse)は、 1. * ある物事を分解して、それらを成立させている成分・要素・側面を明らかにすること。 2. 1. * 物質の鑑識・検出、また化学的組成を定性的・定量的に鑑別すること。記事 分析化学に詳しい。 3. 2. * 概念の内容を構成する諸徴表を各個別に分けて明らかにすること。 4. 3. * 証明するべき命題から、それを成立させる条件へ次々に遡っていくやり方。 分析の対義語としては、総合が挙げられる。 (ja)
 • 분석(分析)은 복잡한 내용, 많은 내용을 지닌 사물을 정확하게 이해하기 위해 그 내용을 단순한 요소로 나누어 생각함을 뜻한다. 분석은 그 목적에 따라 일정한 관점에서 해야만 한다. 과학적인 사고에서는 분석적인 방법이 중요하나, 또한 분석으로 명확해진 각 요소의 관계를 통일적으로 정리하는 것(총합)도 중요하다. (ko)
 • Análise (do grego ανάλυσις, transl. análysis, "dissolução") é o processo de decomposição de uma substância ou tópico complexo em seus diversos elementos constituintes, a fim de se obter uma melhor compreensão sua. A técnica vem sendo aplicada no estudo da matemática e da lógica desde antes de Aristóteles, embora a análise como um conceito formal seja um desenvolvimento relativamente recente; foi utilizada por filósofos como Alhazen, Descartes, Galileu Galilei e Isaac Newton como um método prático para a descoberta de fenômenos físicos. (pt)
 • En analys (av grekiska: ἀνάλυσις, analysis, upplösning) är att dela upp exempelvis ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Motsatsen är syntes. * Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller: Historisk inriktning - biografisk - psykoanalytisk - ideologikritiskEstetisk inriktning - nykritiken - dekonstruktion - intertextualitetKomparativ (jämförande) inriktning * Inom kemin antingen kvalitativ analys, identifiering av grundämnen och förening i materialet, eller kvantitativ analys, bestämning av mängd, se analytisk kemi. * Inom medicin bestämning av koncentration eller innehåll av ämne i kroppsvätska eller vävnad. * Inom matematik benämning på flera olika grenar som rör matematisk analys, exempelvis differential- och integralkalkyl. * Inom psykologi samma som psykoanalys. * Inom filosofi vissa traditioner av filosofisk undersökning exempelvis inom analytisk filosofi benämning på begreppsanalys. * Inom musik, undersökning av musikverk. (sv)
 • Ана́ліз (від грец. αναλυσις — «розклад») — розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. 1. * Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод — синтез. 2. * Уточнення логічної форми (будови, структури) міркування засобами формальної логіки. 3. * В широкому розумінні — наукове дослідження взагалі. 4. * Визначення складу і властивостей якої-небудь речовини, дослідження їх. (uk)
 • 分析(英語:Analysis,源自古希臘語 ἀνάλυσις)是將複雜的主題或內容分解成更小的部分以便更好地理解它的過程。 自亞里士多德(約公元4世紀)之前,該技術就已應用於數學和邏輯研究,儘管作為形式概念的分析是一個相對較新的發展。 作為一個正式的概念,該方法被不同地歸因於海什木、勒內·笛卡爾(《談談方法》)和伽利略·伽利萊。 它也被歸因於艾薩克·牛頓,以一種實用的物理發現方法的形式(他沒有予以命名)。 分析是一種系統性的調查,其中被檢查的對象被分解為其組成部分(元素)。 這些元素根據標準進行記錄,然後進行分類、檢查和評估。 特別是,人們著眼於元素之間的關係和影響(通常相互依賴)。 與分析(“分解為單個組件”)含義相反的詞彙是綜合(“將元素組合成一個系統”)。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1134 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 21716 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1115050682 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Eine Analyse (von griech. ἀνάλυσις análysis „Auflösung“) ist eine systematische Untersuchung, bei der das untersuchte Objekt in seine Bestandteile (Elemente) zerlegt wird. Diese Elemente werden dabei auf der Grundlage von Kriterien erfasst und anschließend geordnet, untersucht und ausgewertet. Insbesondere betrachtet man Beziehungen und Wirkungen (oft: Interdependenzen) zwischen den Elementen. Gegenbegriff zu Analyse („Auflösen in Einzelbestandteile“) ist Synthese („Zusammensetzen von Elementen zu einem System“). (de)
 • Analizo estas sistema esploro, kiu post diserigo de la esplorata fenomeno, studas ties unuopajn elementojn kaj la rilatojn inter ili. Epistemologio estas la studo de kono kaj alĝustigita kredo. Ĝi pridemandas tion kio estas la kono kaj kiel ĝi povas esti akirita, kaj la etendo al kiu kono apartenanta al ajn difinita temo aŭ ento povas esti akirita. Multo el tiu debato en tiu kampo estis fokuzita al la filozofia analizo de la naturo de kono kaj kiel ĝi rilatas al konektitaj konceptoj kiaj vero, kredo, kaj alĝustigo. (eo)
 • 分析(ぶんせき、希: ἀνάλυσις、羅、英: Analysis、 独、仏: Analyse)は、 1. * ある物事を分解して、それらを成立させている成分・要素・側面を明らかにすること。 2. 1. * 物質の鑑識・検出、また化学的組成を定性的・定量的に鑑別すること。記事 分析化学に詳しい。 3. 2. * 概念の内容を構成する諸徴表を各個別に分けて明らかにすること。 4. 3. * 証明するべき命題から、それを成立させる条件へ次々に遡っていくやり方。 分析の対義語としては、総合が挙げられる。 (ja)
 • 분석(分析)은 복잡한 내용, 많은 내용을 지닌 사물을 정확하게 이해하기 위해 그 내용을 단순한 요소로 나누어 생각함을 뜻한다. 분석은 그 목적에 따라 일정한 관점에서 해야만 한다. 과학적인 사고에서는 분석적인 방법이 중요하나, 또한 분석으로 명확해진 각 요소의 관계를 통일적으로 정리하는 것(총합)도 중요하다. (ko)
 • Análise (do grego ανάλυσις, transl. análysis, "dissolução") é o processo de decomposição de uma substância ou tópico complexo em seus diversos elementos constituintes, a fim de se obter uma melhor compreensão sua. A técnica vem sendo aplicada no estudo da matemática e da lógica desde antes de Aristóteles, embora a análise como um conceito formal seja um desenvolvimento relativamente recente; foi utilizada por filósofos como Alhazen, Descartes, Galileu Galilei e Isaac Newton como um método prático para a descoberta de fenômenos físicos. (pt)
 • Ана́ліз (від грец. αναλυσις — «розклад») — розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. 1. * Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод — синтез. 2. * Уточнення логічної форми (будови, структури) міркування засобами формальної логіки. 3. * В широкому розумінні — наукове дослідження взагалі. 4. * Визначення складу і властивостей якої-небудь речовини, дослідження їх. (uk)
 • 分析(英語:Analysis,源自古希臘語 ἀνάλυσις)是將複雜的主題或內容分解成更小的部分以便更好地理解它的過程。 自亞里士多德(約公元4世紀)之前,該技術就已應用於數學和邏輯研究,儘管作為形式概念的分析是一個相對較新的發展。 作為一個正式的概念,該方法被不同地歸因於海什木、勒內·笛卡爾(《談談方法》)和伽利略·伽利萊。 它也被歸因於艾薩克·牛頓,以一種實用的物理發現方法的形式(他沒有予以命名)。 分析是一種系統性的調查,其中被檢查的對象被分解為其組成部分(元素)。 這些元素根據標準進行記錄,然後進行分類、檢查和評估。 特別是,人們著眼於元素之間的關係和影響(通常相互依賴)。 與分析(“分解為單個組件”)含義相反的詞彙是綜合(“將元素組合成一個系統”)。 (zh)
 • التحليل هو عملية تقسيم موضوع أو مادة معقدة إلى أجزاء صغيرة من أجل الحصول على فهم وإستيعاب أفضل لهذا الموضوع أو المادة. تم تطبيق هذه التقنية في علوم الرياضيات والمنطق منذ القدم (ما قبل أرسطو 384–322 ق.م.)، على الرغم من أن التحليل كمفهوم رسمي هو تطور حديث نسبياً. (ar)
 • Analysis (PL: analyses) is the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts in order to gain a better understanding of it. The technique has been applied in the study of mathematics and logic since before Aristotle (384–322 B.C.), though analysis as a formal concept is a relatively recent development. The word comes from the Ancient Greek ἀνάλυσις (analysis, "a breaking-up" or "an untying;" from ana- "up, throughout" and lysis "a loosening"). From it also comes the word's plural, analyses. (en)
 • Η ανάλυση είναι η διαδικασία διάσπασης ενός σύνθετου θέματος ή μίας ουσίας σε μικρότερα μέρη προκειμένου να αποκτηθεί καλύτερη και ευκολότερη κατανόησή του. Η τεχνική έχει εφαρμοστεί στη μελέτη των μαθηματικών και της λογικής από την εποχή πριν τον Αριστοτέλη (384–322 π.Χ.), αν και η ανάλυση ως επίσημη έννοια είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Η λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική "ἀνάλυσις" (ανάλυση, «διάσπαση» ή «λύσιμο», από το ανα- «πάνω, σε όλη» και τη λύση «χαλάρωση»). Από αυτό προέρχεται και ο πληθυντικός της λέξης, "αναλύσεις". (el)
 • El análisis es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. La técnica se ha aplicado en el estudio de las matemáticas y la lógica desde antes de Aristóteles (384–322 a.C.), aunque el análisis como concepto formal es un desarrollo relativamente reciente.​ La palabra proviene del griego antiguo ἀνάλυσις (análisis, "una ruptura", de ana- "arriba, a lo largo" y lisis "un aflojamiento").​ (es)
 • Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno ἀνάλυσις (analysis, "memecahkan" atau "menguraikan" dari ana- "naik, menyeluruh" dan lysis "melonggarkan"). Bentuk baku dari istilah ini adalah analisis, yaitu serapan dari bahasa Inggris analysis. Akhiran -ysis bila diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi -isis. Bentuk analisis timbul karena pengaruh bahasa Belanda. (in)
 • Analyse is het ontleden van een bepaald (denk)object tot de constituerende elementen. Het is een wetenschappelijke methode om data, objecten en materie systematisch te onderzoeken. Specifieke vormen van analyse zijn onder meer: (nl)
 • En analys (av grekiska: ἀνάλυσις, analysis, upplösning) är att dela upp exempelvis ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Motsatsen är syntes. * Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller: Historisk inriktning - biografisk - psykoanalytisk - ideologikritiskEstetisk inriktning - nykritiken - dekonstruktion - intertextualitetKomparativ (jämförande) inriktning (sv)
rdfs:label
 • Analysis (en)
 • التحليل (ar)
 • Analyse (de)
 • Ανάλυση (el)
 • Analizo (eo)
 • Análisis (es)
 • Analisis (in)
 • 분석 (ko)
 • 分析 (ja)
 • Analyse (nl)
 • Análise (pt)
 • Analys (sv)
 • 分析 (zh)
 • Аналіз (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:fields of
is dbp:genre of
is dbp:method of
is dbp:occupation of
is dbp:services of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License