About: Suffering

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Suffering, or pain in a broad sense, may be an experience of unpleasantness and aversion associated with the perception of harm or threat of harm in an individual. Suffering is the basic element that makes up the negative valence of affective phenomena. The opposite of suffering is pleasure or happiness.

Property Value
dbo:abstract
 • المعاناة هي تجربة شخصية يشعر بها من يعاني بعدم السعادة، يرجع مردها إما إلى مسبب مادي كالألم الجسمي أو قد تكون مسبب نفسي كالمشاكل الحياتية المختلفة عدم تلبية الحاجات الشخصية، فقدان أحد الأفراد المقربين، الانفصال عن المجموعات الاجتماعية، الحد من الحرية، المرض والموت. كما يمكن أن تتدرج المعاناة من أمور بسيطة إلى أمور غير محتملة، يرجع تقديرها حسب الشخص. تحدث المعاناة ضمن العديد من مجالات النشاط البشري. وتختلف أشكال المعاناة حسب طبيعتها، وأصلها وأسبابها، ومعناها ومغزاها، والسلوكيات الشخصية والاجتماعية، والثقافية المرتبطة بها، والعلاجات الخاصة بها، وكيفية إدارتها. وغالبا ما تصنف المعاناة كمعاناة مادية أو معاناة عقلية. قد تأتي المعاناة بدرجات متفاوتة من الشدة، بدءًا من معاناة خفيفة إلى معاناة لا تطاق. قد تختلف المواقف وردود الفعل تجاه المعاناة على نطاق واسع، وذلك وفقًا لإمكانية تجنب هذه المعاناة أو كونها لا مفر منها، أو كونها مجدية أو غير مجدية، وكونها مبررة أو لا جدوى منها. (ar)
 • Utrpení může být zážitkem něčeho nepříjemného a averze spojená s vnímáním újmy nebo hrozby újmy jednotlivce. Utrpení je základním prvkem tvořícím negativní valenci afektivních jevů, jeho opakem je potěšení nebo štěstí. Utrpení je často klasifikováno jako fyzické nebo duševní a může se projevovat ve všech stupních intenzity, od mírné po nesnesitelné. (cs)
 • El patiment és un sentiment creat a partir de pensaments relacionats amb l'emoció de dolor físic o psíquic. Sigui la causa objectiva o no, és sempre una percepció subjectiva i intransferible (dues persones poden patir pel mateix motiu però mai patiran ni amb la mateixa intensitat ni de la mateixa manera). El patiment no alleuja el dolor ni ataca o minva la seva causa. Sovint el patiment pretén avançar-se, en una mena de preocupació, a un possible dolor, real o imaginari, del qual es té por. Pot no arribar mai aquest dolor però si arriba hom ja no pot patir per ell. Igual que pre-ocupar-se no implica ocupar-se d'alguna cosa, sinó pensar en ella, el fet de patir per alguna cosa també implica únicament pensar però no actuar ni evitar o alleujar el dolor ni les seves causes. En determinades circumstàncies el patiment pot estar associat al plaer, com en el masoquisme, o ser utilitzat inconscientment per a atreure l'atenció i l'estimació, com és el cas de les persones que es fan la víctima. Externament, el patiment pot estar associat al plor, a expressar un gest amarg amb la cara o amb mostres d'ansietat. (ca)
 • Sufero signifas senti doloron korpan aŭ mensan. Ĉiuj senskapeblaj estaĵoj suferas dum vivado. Figure "suferi" signifas ankaŭ, ke io aŭ iu ricevas la efikon de ago, esti trafita de ia ago. En Budhismo la unua nobla vero (dukkha) estas la sufero. Ĝi lernas ke la kondiĉitan ekziston, la ekzisto kiel oni konas ĝin, estas sufero. (eo)
 • Leid bezeichnet als Sammelbegriff all das, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Als Leid werden insbesondere empfunden: * die Nichterfüllung von Bedürfnissen und Erwartungen, * der Verlust von nahestehenden Individuen, * die Trennung von sozialen Gruppen, * äußere Zwänge und Begrenztheiten, * Alter, Krankheit und Schmerzen. Leid stellt eine menschliche Grunderfahrung dar. In welcher Tiefe Leid empfunden wird, ist subjektiv und hängt vom Einzelnen ab, also von den eigenen Erfahrungen und Einstellungen. (de)
 • El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que obligue al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales (psicológicas) y siempre es consciente. No se puede hablar de sufrimiento inconsciente, según el psicoanálisis, como tampoco se puede hablar de sentimiento o sensaciones inconscientes.[cita requerida] Existen cuatro causas del sufrimiento consciente emocional: el temor, la frustración, la sumisión y el "No querer hacer" y el "No poder hacer". Cabe aclarar que estas cuatro causas del sufrimiento consciente pueden generar gran placer inconsciente a la persona.[cita requerida]Como aquello que percibimos en un momento.Es lo que vemos, oímos, tocamos y, en fin, todo aquello que permite darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. (es)
 • Atsekabea, arrangura, nahigabea, oinazea edo sufrimendua fenomeno afektibo baten aurrean izandako erreakzio negatiboa da, zorionaren aurkakoa eta pertsonarengan mina eta tristura hnadia sorrarazten dituena. Filosofian, maiz aztertu da atsekabea; esate baterako, estoikoek norbere buruaren kontrola proposatzen dute atsekabeari aurre egiteko, ataraxia izeneko lasaitasunezko jarreraren bitartez. (eu)
 • La souffrance, ou la douleur au sens large, est une expérience de désagrément et d'aversion liée à un dommage ou à une menace de dommage chez l'individu. La souffrance est l'élément fondamental qui constitue la valence négative des phénomènes affectifs. La souffrance peut être physique ou mentale, selon qu'elle se rattache principalement à un processus somatique ou psychique dans un organisme. La douleur (comme sensation), la nausée, la détresse respiratoire, et la démangeaison sont des exemples de souffrance physique. L'anxiété, le deuil, la haine, l'ennui sont des exemples de souffrance mentale. L'intensité de la souffrance peut présenter tous les degrés, depuis l’anodin négligeable jusqu’à l’atroce insupportable. En même temps que l’intensité, deux autres facteurs sont souvent pris en considération, la durée et la fréquence d’occurrence. L'attitude des individus envers la souffrance peut varier énormément, selon la mesure où, estiment-ils, elle est légère ou sévère, évitable ou inévitable, utile ou inutile, méritée ou imméritée, choisie ou non voulue, acceptable ou inacceptable, de conséquences mineures ou graves. Les mots douleur et souffrance peuvent prêter à confusion et demander une attention particulière : * ils peuvent être synonymes et interchangeables ; * ils sont parfois utilisés en opposition l'un à l'autre, par ex. « la douleur est physique, la souffrance est mentale » ; * un mot peut désigner une variété de ce que désigne l'autre mot, par ex. « une douleur, c'est une souffrance physique », ou « une souffrance, c'est une douleur sévère, physique ou mentale » ; * la souffrance est un sentiment qui combine plusieurs ingrédients liés ou pas à la douleur, à la durée, à la période, à la situation, au statut, à l'intégrité, à l'identité, etc. du patient, et plus généralement de l'être vivant. * et les deux mots sont parfois utilisés encore d'autres façons. Tous les individus souffrent au cours de leur vie, de diverses façons, et souvent dramatiquement. Aucun champ de l'activité humaine ne s'occupe du sujet de la souffrance dans son ensemble, mais plusieurs s’intéressent à sa nature ou à ses processus, à ses origines ou à ses causes, à sa signification ou à son importance, aux comportements personnels ou sociaux ou culturels qui y sont reliés, à ses remèdes, à sa gestion, à ses utilisations. (fr)
 • Suffering, or pain in a broad sense, may be an experience of unpleasantness and aversion associated with the perception of harm or threat of harm in an individual. Suffering is the basic element that makes up the negative valence of affective phenomena. The opposite of suffering is pleasure or happiness. Suffering is often categorized as physical or mental. It may come in all degrees of intensity, from mild to intolerable. Factors of duration and frequency of occurrence usually compound that of intensity. Attitudes toward suffering may vary widely, in the sufferer or other people, according to how much it is regarded as avoidable or unavoidable, useful or useless, deserved or undeserved. Suffering occurs in the lives of sentient beings in numerous manners, often dramatically. As a result, many fields of human activity are concerned with some aspects of suffering. These aspects may include the nature of suffering, its processes, its origin and causes, its meaning and significance, its related personal, social, and cultural behaviors, its remedies, management, and uses. (en)
 • Penderitaan atau rasa sakit dalam arti luas, dapat menjadi pengalaman ketidaknyamanan dan kebencian terkait dengan persepsi bahaya atau ancaman bahaya di suatu individu. Penderitaan adalah elemen dasar yang membentuk valensi negatif dari afektif fenomena. Kebalikan dari penderitaan adalah kesenangan atau kebahagiaan. Penderitaan ini sering dikategorikan sebagai fisik atau mental. Hal ini dapat datang dalam berbagai tingkat intensitas, dari yang ringan sampai yang tak tertahankan. Faktor-faktor dari durasi dan frekuensi terjadinya biasanya senyawa yang intensitas. Sikap terhadap penderitaan dapat bervariasi secara luas, pada penderita atau orang lain, menurut berapa banyak hal ini dianggap sebagai dapat dihindari atau tidak dapat dihindari, berguna atau tidak berguna, pantas atau tidak layak. Penderitaan terjadi dalam setiap kehidupan makhluk dalam banyak cara, sering kali secara dramatis. Akibatnya, banyak bidang kegiatan manusia yang berkaitan dengan beberapa aspek dari penderitaan. Aspek-aspek tersebut dapat meliputi sifat penderitaan, proses, asal-usul dan penyebab, arti dan makna, berkaitan dengan pribadi, sosial, dan budaya perilaku, obat, manajemen, dan menggunakan. (in)
 • La sofferenza è una condizione di dolore, che può riguardare il corpo e/o il vissuto emotivo del soggetto. Essa può derivare direttamente da un trauma, fisico o emotivo, oppure può essere espressione di una afflizione interiore più profonda, di cui può essere difficile o impossibile individuare un fondamento oggettivo. In particolare, quando la sofferenza è legata a una condizione interiore del soggetto ed è prolungata nel tempo, ovvero la sua intensità è tale da inibire o danneggiare la normale attività emotiva e pratica del soggetto, essa costituisce sintomo di un disturbo psicologico, ad esempio nell'ambito patologico della depressione. La sofferenza è anche un insieme di sensazioni corporali anomale. Nella malattia mentale, che disturba la mente, è un dolore fisico. (it)
 • 고통(苦痛)은 개인의 감정이다. 감정적인 고통의 예는 불안, 슬픔, 미움, 지루함 등이 있다. (ko)
 • Lijden is het ondergaan van smart en ellende. Onderscheid kan worden gemaakt tussen lichamelijk en geestelijk lijden. Het lijden kan sterk variëren in intensiteit en tijdsduur en is een herkenbare ervaring voor vele mensen. Bij lichamelijk lijden kan sprake zijn van wonden, breuken en andere kwalen in het lichaam. Lichamelijke gezondheidszorg probeert dit lijden te verlichten. Bij geestelijk of psychisch lijden is er geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak. Het kan dan gaan om angst, depressiviteit, moedeloosheid, etc. Sommigen denken dat dit lijden niet reëel kan zijn. Dit is echter onjuist. Psychisch lijden kan in sommige opzichten zelfs zwaarder zijn dan lichamelijk lijden. Pijn kan zinvol zijn als het lichaam daarmee gewaarschuwd wordt voor schadelijke activiteiten. Zo kan voortdurend lijden de activiteit verlagen en daarmee het genezingsproces bevorderen. Evolutionair gezien heeft lijden dus voordelen, wat niet wil zeggen dat dit altijd het geval is. Veel religies proberen het lijden draaglijk te maken, zodat dit ook wel wordt gezien als een van de belangrijkste functies van religie. (nl)
 • 苦しみ(くるしみ)あるいは 苦痛 (Suffering or pain) は、不快さの基礎的で感情的な経験であり、危害と結び付けられた嫌悪あるいは個人における危害の恐れである。 (ja)
 • Cierpienie – ból, doznanie braku lub straty doświadczane przez osobę. Cierpienie jest jednym z głównych problemów, na który dają odpowiedź religie. Dla religii monoteistycznych, jak judaizm czy chrześcijaństwo obecność cierpienia w świecie jest podstawowym pytaniem o pojęcie wszechmocnego dobrego Boga, który dopuszcza cierpienie swoich stworzeń. Również w buddyzmie, określane w języku pali jako dukkha, cierpienie jest kluczowym zagadnieniem. Do szeroko rozumianego motywu cierpienia niejednokrotnie sięga również literatura (np. Cierpienia młodego Wertera). Jako uczucie jest ono również opisywane przez psychologię. (pl)
 • Sofrimento é qualquer experiência aversiva (não necessariamente indesejada) e sua emoção negativa correspondente. Ele é geralmente associado com dor e infelicidade, mas qualquer condição pode gerar sofrimento se ele for subjetivamente aversiva. Antônimos incluem felicidade ou prazer. Em uma frase como "sofrendo de uma doença" a ênfase está em ter a doença e menos no desprazer que ela causa. Termos relacionados são tristeza, pesar e dor. Alguns vêem a raiva como um tipo de sofrimento. Tédio, é um sofrimento causado pela falta de experimentar ou fazer coisas interessantes (física ou intelectualmente), quando se está sem ânimo de fazer qualquer coisa, vontade de não fazer nada. O funcionalismo público apesar de reclamar do assédio moral na sua forma de Deep state, causa sofrimento social ao contrário de políticos falastrões. (pt)
 • Страда́ние — совокупность крайне неприятных, тягостных или мучительных ощущений живого существа, при котором оно испытывает физический и эмоциональный дискомфорт, горе, боль, стресс, муки. Согласно словарю Ожегова, страдание — физическая или нравственная боль, мучение. в НФЭ определяет страдание как «претерпевание, противоположность деятельности; состояние боли, болезни, горя, печали, страха, тоски и тревоги». В то же время это форма активного напряжения физических и духовно-нравственных сил человека или совокупности индивидов; среди его свойств упоминают также отчаяние, раздвоение, страсти. Отмечают также, что страданию имманентен, в той или иной мере, опыт познания. (ru)
 • Existensfrågorna om människors lidande intar en viktig plats i många religiösa och etiska läror. (sv)
 • 痛苦(英語:Suffering),一種廣泛的而複雜的人類感受,意指會讓人經驗性地感到不舒服、不快樂等情緒的任何事物,它通常與受傷,或會讓人受到傷害的威脅連結在一起。因為肉體受到傷害,而產生的痛苦感受,稱為疼痛(英語:Pain)。痛苦與人類的意識有關,而且經常伴隨著過去的經驗。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 206583 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 45093 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1052959978 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Utrpení může být zážitkem něčeho nepříjemného a averze spojená s vnímáním újmy nebo hrozby újmy jednotlivce. Utrpení je základním prvkem tvořícím negativní valenci afektivních jevů, jeho opakem je potěšení nebo štěstí. Utrpení je často klasifikováno jako fyzické nebo duševní a může se projevovat ve všech stupních intenzity, od mírné po nesnesitelné. (cs)
 • Sufero signifas senti doloron korpan aŭ mensan. Ĉiuj senskapeblaj estaĵoj suferas dum vivado. Figure "suferi" signifas ankaŭ, ke io aŭ iu ricevas la efikon de ago, esti trafita de ia ago. En Budhismo la unua nobla vero (dukkha) estas la sufero. Ĝi lernas ke la kondiĉitan ekziston, la ekzisto kiel oni konas ĝin, estas sufero. (eo)
 • Leid bezeichnet als Sammelbegriff all das, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Als Leid werden insbesondere empfunden: * die Nichterfüllung von Bedürfnissen und Erwartungen, * der Verlust von nahestehenden Individuen, * die Trennung von sozialen Gruppen, * äußere Zwänge und Begrenztheiten, * Alter, Krankheit und Schmerzen. Leid stellt eine menschliche Grunderfahrung dar. In welcher Tiefe Leid empfunden wird, ist subjektiv und hängt vom Einzelnen ab, also von den eigenen Erfahrungen und Einstellungen. (de)
 • Atsekabea, arrangura, nahigabea, oinazea edo sufrimendua fenomeno afektibo baten aurrean izandako erreakzio negatiboa da, zorionaren aurkakoa eta pertsonarengan mina eta tristura hnadia sorrarazten dituena. Filosofian, maiz aztertu da atsekabea; esate baterako, estoikoek norbere buruaren kontrola proposatzen dute atsekabeari aurre egiteko, ataraxia izeneko lasaitasunezko jarreraren bitartez. (eu)
 • La sofferenza è una condizione di dolore, che può riguardare il corpo e/o il vissuto emotivo del soggetto. Essa può derivare direttamente da un trauma, fisico o emotivo, oppure può essere espressione di una afflizione interiore più profonda, di cui può essere difficile o impossibile individuare un fondamento oggettivo. In particolare, quando la sofferenza è legata a una condizione interiore del soggetto ed è prolungata nel tempo, ovvero la sua intensità è tale da inibire o danneggiare la normale attività emotiva e pratica del soggetto, essa costituisce sintomo di un disturbo psicologico, ad esempio nell'ambito patologico della depressione. La sofferenza è anche un insieme di sensazioni corporali anomale. Nella malattia mentale, che disturba la mente, è un dolore fisico. (it)
 • 고통(苦痛)은 개인의 감정이다. 감정적인 고통의 예는 불안, 슬픔, 미움, 지루함 등이 있다. (ko)
 • 苦しみ(くるしみ)あるいは 苦痛 (Suffering or pain) は、不快さの基礎的で感情的な経験であり、危害と結び付けられた嫌悪あるいは個人における危害の恐れである。 (ja)
 • Cierpienie – ból, doznanie braku lub straty doświadczane przez osobę. Cierpienie jest jednym z głównych problemów, na który dają odpowiedź religie. Dla religii monoteistycznych, jak judaizm czy chrześcijaństwo obecność cierpienia w świecie jest podstawowym pytaniem o pojęcie wszechmocnego dobrego Boga, który dopuszcza cierpienie swoich stworzeń. Również w buddyzmie, określane w języku pali jako dukkha, cierpienie jest kluczowym zagadnieniem. Do szeroko rozumianego motywu cierpienia niejednokrotnie sięga również literatura (np. Cierpienia młodego Wertera). Jako uczucie jest ono również opisywane przez psychologię. (pl)
 • Страда́ние — совокупность крайне неприятных, тягостных или мучительных ощущений живого существа, при котором оно испытывает физический и эмоциональный дискомфорт, горе, боль, стресс, муки. Согласно словарю Ожегова, страдание — физическая или нравственная боль, мучение. в НФЭ определяет страдание как «претерпевание, противоположность деятельности; состояние боли, болезни, горя, печали, страха, тоски и тревоги». В то же время это форма активного напряжения физических и духовно-нравственных сил человека или совокупности индивидов; среди его свойств упоминают также отчаяние, раздвоение, страсти. Отмечают также, что страданию имманентен, в той или иной мере, опыт познания. (ru)
 • Existensfrågorna om människors lidande intar en viktig plats i många religiösa och etiska läror. (sv)
 • 痛苦(英語:Suffering),一種廣泛的而複雜的人類感受,意指會讓人經驗性地感到不舒服、不快樂等情緒的任何事物,它通常與受傷,或會讓人受到傷害的威脅連結在一起。因為肉體受到傷害,而產生的痛苦感受,稱為疼痛(英語:Pain)。痛苦與人類的意識有關,而且經常伴隨著過去的經驗。 (zh)
 • المعاناة هي تجربة شخصية يشعر بها من يعاني بعدم السعادة، يرجع مردها إما إلى مسبب مادي كالألم الجسمي أو قد تكون مسبب نفسي كالمشاكل الحياتية المختلفة عدم تلبية الحاجات الشخصية، فقدان أحد الأفراد المقربين، الانفصال عن المجموعات الاجتماعية، الحد من الحرية، المرض والموت. كما يمكن أن تتدرج المعاناة من أمور بسيطة إلى أمور غير محتملة، يرجع تقديرها حسب الشخص. (ar)
 • El patiment és un sentiment creat a partir de pensaments relacionats amb l'emoció de dolor físic o psíquic. Sigui la causa objectiva o no, és sempre una percepció subjectiva i intransferible (dues persones poden patir pel mateix motiu però mai patiran ni amb la mateixa intensitat ni de la mateixa manera). El patiment no alleuja el dolor ni ataca o minva la seva causa. Sovint el patiment pretén avançar-se, en una mena de preocupació, a un possible dolor, real o imaginari, del qual es té por. Pot no arribar mai aquest dolor però si arriba hom ja no pot patir per ell. Igual que pre-ocupar-se no implica ocupar-se d'alguna cosa, sinó pensar en ella, el fet de patir per alguna cosa també implica únicament pensar però no actuar ni evitar o alleujar el dolor ni les seves causes. (ca)
 • El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que obligue al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales (psicológicas) y siempre es consciente. No se puede hablar de sufrimiento inconsciente, según el psicoanálisis, como tampoco se puede hablar de sentimiento o sensaciones inconscientes.[cita requerida] (es)
 • Suffering, or pain in a broad sense, may be an experience of unpleasantness and aversion associated with the perception of harm or threat of harm in an individual. Suffering is the basic element that makes up the negative valence of affective phenomena. The opposite of suffering is pleasure or happiness. (en)
 • La souffrance, ou la douleur au sens large, est une expérience de désagrément et d'aversion liée à un dommage ou à une menace de dommage chez l'individu. La souffrance est l'élément fondamental qui constitue la valence négative des phénomènes affectifs. Les mots douleur et souffrance peuvent prêter à confusion et demander une attention particulière : (fr)
 • Penderitaan atau rasa sakit dalam arti luas, dapat menjadi pengalaman ketidaknyamanan dan kebencian terkait dengan persepsi bahaya atau ancaman bahaya di suatu individu. Penderitaan adalah elemen dasar yang membentuk valensi negatif dari afektif fenomena. Kebalikan dari penderitaan adalah kesenangan atau kebahagiaan. (in)
 • Lijden is het ondergaan van smart en ellende. Onderscheid kan worden gemaakt tussen lichamelijk en geestelijk lijden. Het lijden kan sterk variëren in intensiteit en tijdsduur en is een herkenbare ervaring voor vele mensen. Pijn kan zinvol zijn als het lichaam daarmee gewaarschuwd wordt voor schadelijke activiteiten. Zo kan voortdurend lijden de activiteit verlagen en daarmee het genezingsproces bevorderen. Evolutionair gezien heeft lijden dus voordelen, wat niet wil zeggen dat dit altijd het geval is. (nl)
 • Sofrimento é qualquer experiência aversiva (não necessariamente indesejada) e sua emoção negativa correspondente. Ele é geralmente associado com dor e infelicidade, mas qualquer condição pode gerar sofrimento se ele for subjetivamente aversiva. Antônimos incluem felicidade ou prazer. Em uma frase como "sofrendo de uma doença" a ênfase está em ter a doença e menos no desprazer que ela causa. O funcionalismo público apesar de reclamar do assédio moral na sua forma de Deep state, causa sofrimento social ao contrário de políticos falastrões. (pt)
rdfs:label
 • Suffering (en)
 • معاناة (ar)
 • Patiment (ca)
 • Utrpení (cs)
 • Leid (de)
 • Sufero (eo)
 • Sufrimiento (es)
 • Atsekabe (eu)
 • Penderitaan (in)
 • Souffrance (fr)
 • Sofferenza (it)
 • 苦しみ (ja)
 • 고통 (감정) (ko)
 • Cierpienie (pl)
 • Lijden (nl)
 • Страдание (ru)
 • Sofrimento (pt)
 • Lidande (sv)
 • Страждання (uk)
 • 痛苦 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:symptom of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License