Professor (commonly abbreviated as Prof.) is an academic rank at universities and other post-secondary education and research institutions in most countries. Literally, professor derives from Latin as a "person who professes". Professors are usually experts in their field and teachers of the highest rank.

Property Value
dbo:abstract
 • أستاذ دكتور هي درجة علمية يتم تطبيقها في بعض الأنظمة الجامعية. وهو بروفيسور وباحث الذي عليه أن يجتاز عددًا من المتطلبات اللازمة والضرورية للوصول إلى هذه الدرجة العلمية. وهو يُعد أعلى درجة علمية يُمكن أن يصل لها أي أستاذ جامعي. (ar)
 • الأُسْتَاذُ أو بروفسور هو لقب يطلق على الأستاذ الجامعي المختص في علم ما، وهو أعلى مرتبة علمية في الجامعة.ينص قانون تنظيم الجامعات المصري على أن الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس تبدأ من لقب (مدرس) ويتم الحصول عليه بالحصول على درجة الدكتوراه.تليها درجة (أستاذ مساعد) بتقديم بحث علمي مقبول من لجنة الترقيات.تليها درجة (أستاذ) بتقديم بحث علمي متخصص دقيق مقبول من اللجنة العليا لترقية درجة أستاذ.ولا يتم الحصول على درجة الأستاذية بغير الحصول على الترقيات السابق ذكرها.(قانون تنظيم الجامعات المصري رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته). ترجع أصول كلمة «بروفيسور» إلى اللغة اللاتينية، وتعني الشخص المعترف له بالتمكن من مجال علمي ما، أو معلم ذو مرتبة عليا. (ar)
 • Profesor je nejvyšší vědecko-pedagogická (nebo umělecko-pedagogická) hodnost vysokoškolského pedagoga, tedy vyšší než docent. Slovo pochází původně z latinského profiteri, což přibližně znamená veřejně vyznávat. Dle úzu se zpravidla užívá obecná zkratka prof. umístěná před jménem jako titul, obdobně jako se zkracuje např. doc., přičemž se zkratka doporučuje psát, pokud jí nezačíná větný celek, s malým počátečním písmenem. Ve světě této hodnosti zhruba odpovídá pozice professor, která však na rozdíl od Česka nemívá charakter doživotního „označení,“ ale zpravidla je spjata s příslušným funkčním místem. „Profesor“ se také někdy používá jako tradiční označení učitele na českých gymnáziích, příp. jiných středních školách. V minulosti bylo rovněž používáno spojení „středoškolský profesor“ a „univerzitní profesor“ jakožto označení regulovaného povolání. Jako kupř. (angl.) Research Professor jsou ekvivalentně označováni doktoři věd, což jsou primárně jen vědečtí, nikoliv i pedagogičtí pracovníci. (cs)
 • Un professor és la persona encarregada de guiar el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat al seu càrrec. A Catalunya se sol reservar el terme per a docents de secundària cap amunt, ja que als ensenyants d'educació primària se'ls anomena mestres. Els professors tenen estudis superiors. El professor ha de tenir coneixements de la matèria a impartir, ha d'aplicar una didàctica concreta i partir del que ja saben els estudiants perquè puguin incorporar els nous conceptes. També ha d'avaluar i certificar els coneixements obtinguts i, en la majoria de casos, ocupar-se de funcions de tutoria o seguiment personalitzat de cada alumne i alumna. El 5 d'octubre és el dia mundial del professor. (ca)
 • Professor ist in der Regel die Amts- und Berufsbezeichnung oder der akademische Titel des Inhabers einer Professur. Anders als etwa beim Doktorgrad handelt es sich nicht um einen akademischen Grad. Professur (von lateinisch profiteri ‚bekennen‘ in der Bedeutung „sich öffentlich als Lehrer zu erkennen geben“) bezeichnet im deutschen Sprachraum primär eine Funktion im Lehrkörper einer Hochschule. In Deutschland und der Schweiz kann die Bezeichnung Professor unter bestimmten Umständen auch als Ehrentitel an Personen verliehen werden, die keine Professur bekleiden – beispielsweise an Künstler. Im Bundesland Baden-Württemberg kann die Bezeichnung Professor oder Professorin ohne Zusätze als nichtakademischer Ehrentitel an verdiente Bürger verliehen werden (siehe Professor (Ehrentitel in Baden-Württemberg)). In Österreich ist Professor auch ein Berufs- oder Ehrentitel und ein Amtstitel für ernannte Lehrer an höheren Schulen. Die Hauptaufgabe von Professoren an Hochschulen ist idealtypisch die eigenverantwortliche Durchführung von wissenschaftlicher Forschung und Lehre (im Sinne des humboldtschen Bildungsideals). Professur und Lehrstuhl sind nicht unbedingt miteinander verbunden – jeder Lehrstuhlinhaber ist Professor, aber nicht umgekehrt. (de)
 • Hochschullehrer lehren und forschen an einer Hochschule innerhalb ihres Lehr- und Forschungsauftrages selbständig und in eigener Verantwortung. (de)
 • Profesoro estas universitata instruisto de la plej alta grado. Do temas pri speco de altlerneja instruisto, pli altranga ol docento de universitato (altlernejo de ĉiuj fakoj) aŭ de alia altlernejo. Profesoreco estas scienca titolo, kiun atribuas ŝtatestro je propono de la universitato aŭ en landoj kie la universitatoj havas plenan aŭtonomion, de la universitato mem. Tamen en kelkaj kazoj universitatoj liberigas unuopajn profesorojn de instrutaskoj, por ke ili povu dediĉi sin ekskluzive al scienca esplorado. En kelkaj landoj, precipe latinidlingvaj, oni donas ankaŭ la titolon profesoro al la mezlernejaj instruistoj kaj en Francio, ekde kelkaj jaroj, eĉ al tiuj, kiuj laboras en elementaj lernejoj; sed estas atentinde, ke tiu maniero tute ne estas internacia kaj povas esti kaŭzo de gravaj miskomprenoj. Oni imagu mezlernejan instruiston akceptita en monduma kunveno en Anglio aŭ Germanio, prezentita kiel profesoro kaj demandita, en kiu universitato li instruas. Tial, por eviti ĉian konfuzon, instruisto ĉiam precizigu: «Mi estas instruisto». Por individuaj profesoroj, rigardu la kategorion Profesoroj. (eo)
 • El Claustro de profesorado es el órgano de participación de todos los profesores que prestan servicios docentes en el centro donde se encuentren. Podemos considerarlo como un órgano técnico-pedagógico en el cual se planifica, coordina, decide, informa y evalúa sobre todas las actividades educativas que se realizan dentro del centro educativo, como función principal la de enseñar a todos los discentes incorporados en el centro. El Equipo directivo es el encargado de convocar el Claustro de profesorado haciéndolo por escrito incluyendo en la orden del día los asuntos que se tratarán en la posterior reunión. El Director del centro será el encargado de convocar y presidir toda reunión del centro, en especial la del Claustro de profesorado. (es)
 • Katedradun irakaskuntzan, —bigarren hezkuntza, unibertsitatean—, lanpostu egonkorra lortu duen pertsonari esaten zaio. Meritu-lehiaketak-eta antolatu ohi dira lanpostu horiek, katedra horiek, esleitzeko. (eu)
 • Is acadóir den leibhéal is airde in ollscoil ollamh. (ga)
 • Professeur, souvent noté Pr ou Prof., est un terme utilisé comme un titre académique lié à l'histoire des universités. Il trouve ses origines dans les titulaires d'une chaire universitaire, ainsi amené à professer leurs savoirs à la manière des archevêques qui professaient depuis leur chaire ecclésiastique. Il qualifie un expert qui étudie, professe et débat de connaissances dans un art ou une science. Selon l'usage en langue française, ce titre est utilisé en tant que qualificatif du genre d'une personne, par exemple « M. le professeur Pierre-Gilles de Gennes ». Les professeurs sont des spécialistes reconnus comme tels par leurs confrères (ou par la communauté scientifique s'il s'agit de professeurs de sciences par exemple). Leurs fonctions les amènent le plus souvent à des activités énumérées ci-dessous : * présenter des séminaires dans leurs domaine d'étude (à associer à la racine latine du mot professer) qui peut porter sur les sciences, les technologies, la littérature, la médecine, les domaines juridiques ou encore économiques ; * approfondir leur domaine d'étude en effectuant des recherches ; * enseigner au sein des structures universitaires (et d'enseignement supérieur) ; * encadrer des activités de recherches académiques (direction d'études doctorales) ; * assurer des fonctions administratives, de management et de politique scientifique (doyens, directeur de laboratoires, président de conseils…). Le titre de professeur n'est pas nécessairement associé à la fonction d'enseignant. De nombreux professeurs travaillent hors des structures universitaires ; au titre expert juridique dans un palais de justice, au titre de médecin hospitalier dans un centre hospitalier, ou parfois au sein d'une entreprise dans le cadre du développement d'innovations associées à un domaine de recherches étudié. Les professeurs des écoles et les professeurs du second degré obtiennent eux aussi ce titre à la suite de leurs parcours universitaires. (fr)
 • Profesor (dari bahasa Latin yang bermakna "seseorang yang dikenal oleh publik berprofesi sebagai pakar"; bahasa Inggris: Professor), disingkat dengan prof, adalah seorang guru senior, dosen dan/atau peneliti yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga/institusi pendidikan perguruan tinggi atau universitas. Di Indonesia, gelar Profesor merupakan jabatan fungsional, bukan gelar akademis. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Butir 3, menyebutkan bahwa guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Jika sebelumnya dosen dengan gelar akademis magister (S2), bahkan sarjana (S1) bisa menjadi guru besar/profesor, maka sejak tahun 2007 hanya mereka yang memiliki gelar akademik doktor saja yang bisa menjadi profesor. Hal ini disebabkan, karena hanya profesor inilah yang memiliki kewenangan untuk membimbing calon doktor. Sebagai pakar, profesor umumnya memiliki empat kewajiban tambahan: 1.Memberi kuliah dan memimpin seminar dalam bidang ilmu yang mereka kuasai baik dalam bidang , sastra, ataupun bidang-bidang yang diterapkan langsung seperti seni rancang (desain), musik, pengobatan, hukum, ataupun bisnis; 2. Melakukan penelitian dalam bidang ilmunya; 3. Pengabdian pada masyarakat, termasuk konsultatif (baik dalam bidang pemerintahan ataupun bidang-bidang lainnya secara non-profit); 4. Melatih para akademisi muda/mahasiswa agar mampu membantu menjadi asisten atau bahkan menggantikannya kelak. Keseimbangan dari 4 fungsi ini sangat bergantung pada institusi, tempat (negara), dan waktu. Contoh, profesor yang mendedikasikan dirinya secara penuh pada penelitian dan ilmu pengetahuan di universitas-universitas di Amerika Serikat (dan universitas-universitas di negara Eropa) dipromosikan untuk mendapat penghargaan utamanya pada bidang ilmu dari subyek penelitiannya. "Profesor" dapat digunakan (utamanya oleh para pelajar di Amerika) sebagai istilah yang lebih sopan untuk seseorang yang memegang gelar kesarjanaan Ph.D (S3) dari perguruan tinggi, tanpa memperhatikan tingkatan/rating dari perguruan tinggi tersebut. Jabatan profesor dicapai setelah dosen melalui tahap pencapaian angka kredit yang sudah ditentukan sesuai nilai kum yang diperoleh secara berjenjang dari jabatan fungsional akadamik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor/guru besar (nilai kum minimal 850). Dosen yang bersangkutan wajib melaksanakan tridarma perguruan tinggi, dimana salah satunya adalah bidang penelitian dan membuat publikasi, terutama publikasi internasional bereputasi dan berdampak dari hasil-hasil penelitiannya. Menurut (Permenpan 46 th 2013 (pasal 26 ayat 3) syarat untuk mencapai jenjang Profesor/Guru Besar adalah sebagai berikut: 1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat; 2) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3); 3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan 4) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun. ditambah: 5) Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan. 6) Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya. * Jabatan profesor hanya berlaku ketika ybs berada di lingkungan akademik. * Apabila ybs mengundurkan diri (atau diberhentikan) dari kampus, maka tidak berhak lagi menyandang jabatan profesor. * Jika seorang profesor sudah memasuki usia pensiun, maka jabatan profesornya otomatis hilang, Warna bis pada toga menunjukkan fakultas dari profesor tersebut, umpamanya Bis warna orange berarti beliau prof dari Fakultas Teknik. (in)
 • Il titolo di professore (abbreviato prof.) o professoressa (abbreviato prof.ssa) designa gli eruditi esperti in un settore o in una disciplina e che esercitano attività di insegnamento soprattutto nel campo dell'istruzione superiore e accademica, nelle università. (it)
 • 教員における教授(きょうじゅ、英: professor)は、教育機関や研究機関における、教育・研究面での指導的な立場の職階の一つや、その職階者を指す。大学院、大学、短期大学、高等専門学校といった高等教育を行う教育施設では世界各地に設けられている。日本では宇宙航空研究開発機構(JAXA)、大学入試センターなどにも教授職がある。 (ja)
 • 교수(敎授, 영어: professor)는 고등교육기관인 대학이나 대학원 등에서 강의하고 학문을 연구하는 사람을 일컫는다. 일반적인 교사는 고등학교까지의 학생을 가르치는 일을 전문으로 하지만, 교수는 대학교에서 학생을 가르치는 일 외에 학문을 연구하고 새로운 이론과 주장을 가지고 논문을 발표하는 위치에 있다는 면에서 구별된다. 교수는 학자로서 학문의 발전을 위해 힘써야 하며, 사회가 올바른 방향으로 나아가도록 끊임없이 발전적인 의견을 제시해야 하는 소명을 지닌다. 문자적으로 교수라는 단어는 예술이나 과학에서 주로 전문가로, 또 최고의 위치에 있는 선생이라고 공언하는 사람이라는 의미의 라틴어 단어에서 파생되었다. (ko)
 • Professor (commonly abbreviated as Prof.) is an academic rank at universities and other post-secondary education and research institutions in most countries. Literally, professor derives from Latin as a "person who professes". Professors are usually experts in their field and teachers of the highest rank. In many systems of academic ranks, "professor" refers only to the most senior academic position, sometimes informally known as "full professor." In some countries and institutions, the word "professor" is also used in titles of lower ranks such as associate professor and assistant professor; this is particularly the case in the United States. This colloquial usage would be considered incorrect among other academic communities. However, the unqualified title "Professor" designated with a capital letter nearly always refers to a full professor. Professors often conduct original research and commonly teach undergraduate, professional, or postgraduate courses in their fields of expertise. In universities with graduate schools, professors may mentor and supervise graduate students conducting research for a thesis or dissertation. In many universities, full professors take on senior managerial roles such as leading departments, research teams and institutes, and filling roles such as president, principal or vice-chancellor. The role of professor may be more public-facing than that of more junior staff, and professors are expected to be national or international leaders in their field of expertise. (en)
 • Professor (afkorting: prof.) is de aanspreektitel voor een academisch docent. In sommige landen zoals Nederland is de (aanspreek)titel voorbehouden aan hoogleraren, terwijl in andere gebieden waaronder de Verenigde Staten en Vlaanderen het de aanspreektitel is van alle docenten werkzaam aan een academische instelling (universiteit, hogescholen met masteropleiding). In Nederland wordt de titel professor alleen verleend aan degenen die in de functie hoogleraar zijn verbonden aan een universiteit. In Vlaanderen worden zowel een docent, hoofddocent, hoogleraar als buitengewoon hoogleraar met professor aangesproken, en bovendien ook priesters-leraars in colleges en seminaries. In het Frans kan professeur zowel 'hoogleraar' als 'onderwijzer' betekenen. De titel professor mag in Nederland niet zomaar gevoerd worden zonder hoogleraarschap, Hoewel het in Nederland niet toegestaan is, is het niet strafbaar; professor is immers de aanduiding van een universitaire aanstelling en geen academische graad. Het is in het Nederlands zeer ongebruikelijk de titel professor of prof. na de ambtsaanduiding hoogleraar te gebruiken. Dus niet de hoogleraar prof. dr. J. Jansen, maar prof. dr. J. Jansen of de hoogleraar dr. J. Jansen. In het tweede geval kan in het vervolg van de tekst de titel prof. worden gebruikt, maar dan zonder hoogleraar erbij. (nl)
 • Een academisch docent is een onderwijzer werkzaam bij een instelling voor hoger onderwijs. Er zijn verschillende rangen met bijbehorende verantwoordelijkheden. Deze verschillen per land. (nl)
 • Profesor (z łac. professor 'nauczyciel, retor'; profiteri 'zeznawać publicznie, wyznawać') – termin mający w Polsce następujące znaczenia: * tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym * stanowisko nauczycieli akademickich * tytuł honorowy nadawany nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego, ponadpodstawowego * tytuł używany zwyczajowo w szkolnictwie średnim. (pl)
 • Nauczyciel akademicki – osoba zatrudniona w szkole wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, wykształcona w określonej dziedzinie naukowej. Nauczyciela akademickiego należy odróżnić od nauczycieli zatrudnionych w systemie oświaty. Według danych na 31 grudnia 2011 r. w polskich uczelniach pracowało 102,8 tysiąca nauczycieli akademickich. (pl)
 • Профе́ссор (от лат. professor — наставник) — должность преподавателя или научного сотрудника или учёное звание. Официальный статус с XVI века (впервые в Оксфордском университете). В современной России это самая высокая педагогическая позиция в вузах (не считая заведующего кафедрой, декана и ректора, которые, будучи начальниками подразделений и всего учебного заведения, также относятся к профессорско-преподавательскому составу), которую, как правило, занимают только доктора наук. Аналогом российской должности профессора в США является «полный профессор» (англ. full professor). Стандартный «портрет» профессора — университетский преподаватель высокого уровня компетентности и одновременно учёный, являющийся экспертом в определённой области науки или искусства. Но в некоторых странах слово «профессор» сохранило своё широкое латинское значение и используется по отношению ко всем преподавателям в любом учебном заведении. Профессу́ра — подразделение (кафедра, например), для руководства которой требуется профессорское звание; также, общность профессоров. (ru)
 • En universitetslärare är en lärare som undervisar på ett universitet. Universitetslärare kan ha olika titlar beroende på deras utbildningsgrad. Universitetsadjunkten har en grundutbildning från universitet (magister- eller kandidatexamen), universitetslektorn har doktorsexamen och professorer kan många gånger vara docenter. Denna artikel om utbildning, didaktik eller pedagogik saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. (sv)
 • Professor (latin, 'offentligt anställd eller avlönad lärare') är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Samma typ av tjänster finns inom flertalet universitetssystem i världen, även om titeln på en del språk även är en allmän benämning för en lärare. Ämbetet brukar benämnas professur. (sv)
 • Профе́сор (лат. professor — викладач, учитель) — вчене звання і посада викладача закладу вищої освіти чи наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті). (uk)
 • 教授,是一種高等教育體系中的職稱。在中國漢、唐的大學中即設有此官職;在現代漢語、日語、及韓語的語境中,多作為英語「Professor」一詞的同義語使用,指在現代高等教育機構(例如大學或社區學院)中執教的教師。 (zh)
 • Викладач вищого навчального закладу – особа, яка за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах проводить навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) або організаційну діяльність. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 20646803 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 25355 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983802218 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:activitySector
dbp:caption
 • Albert Einstein as a professor (en)
dbp:competencies
 • Academic knowledge, research, writing journal articles or book chapters, teaching (en)
dbp:employmentField
dbp:formation
 • Master's degree, doctoral degree , professional degree, or other terminal degree (en)
dbp:name
 • Professor (en)
dbp:officialNames
 • Professor (en)
dbp:relatedOccupation
dbp:type
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • أستاذ دكتور هي درجة علمية يتم تطبيقها في بعض الأنظمة الجامعية. وهو بروفيسور وباحث الذي عليه أن يجتاز عددًا من المتطلبات اللازمة والضرورية للوصول إلى هذه الدرجة العلمية. وهو يُعد أعلى درجة علمية يُمكن أن يصل لها أي أستاذ جامعي. (ar)
 • Hochschullehrer lehren und forschen an einer Hochschule innerhalb ihres Lehr- und Forschungsauftrages selbständig und in eigener Verantwortung. (de)
 • Katedradun irakaskuntzan, —bigarren hezkuntza, unibertsitatean—, lanpostu egonkorra lortu duen pertsonari esaten zaio. Meritu-lehiaketak-eta antolatu ohi dira lanpostu horiek, katedra horiek, esleitzeko. (eu)
 • Is acadóir den leibhéal is airde in ollscoil ollamh. (ga)
 • Il titolo di professore (abbreviato prof.) o professoressa (abbreviato prof.ssa) designa gli eruditi esperti in un settore o in una disciplina e che esercitano attività di insegnamento soprattutto nel campo dell'istruzione superiore e accademica, nelle università. (it)
 • 教員における教授(きょうじゅ、英: professor)は、教育機関や研究機関における、教育・研究面での指導的な立場の職階の一つや、その職階者を指す。大学院、大学、短期大学、高等専門学校といった高等教育を行う教育施設では世界各地に設けられている。日本では宇宙航空研究開発機構(JAXA)、大学入試センターなどにも教授職がある。 (ja)
 • 교수(敎授, 영어: professor)는 고등교육기관인 대학이나 대학원 등에서 강의하고 학문을 연구하는 사람을 일컫는다. 일반적인 교사는 고등학교까지의 학생을 가르치는 일을 전문으로 하지만, 교수는 대학교에서 학생을 가르치는 일 외에 학문을 연구하고 새로운 이론과 주장을 가지고 논문을 발표하는 위치에 있다는 면에서 구별된다. 교수는 학자로서 학문의 발전을 위해 힘써야 하며, 사회가 올바른 방향으로 나아가도록 끊임없이 발전적인 의견을 제시해야 하는 소명을 지닌다. 문자적으로 교수라는 단어는 예술이나 과학에서 주로 전문가로, 또 최고의 위치에 있는 선생이라고 공언하는 사람이라는 의미의 라틴어 단어에서 파생되었다. (ko)
 • Een academisch docent is een onderwijzer werkzaam bij een instelling voor hoger onderwijs. Er zijn verschillende rangen met bijbehorende verantwoordelijkheden. Deze verschillen per land. (nl)
 • Profesor (z łac. professor 'nauczyciel, retor'; profiteri 'zeznawać publicznie, wyznawać') – termin mający w Polsce następujące znaczenia: * tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym * stanowisko nauczycieli akademickich * tytuł honorowy nadawany nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego, ponadpodstawowego * tytuł używany zwyczajowo w szkolnictwie średnim. (pl)
 • Nauczyciel akademicki – osoba zatrudniona w szkole wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, wykształcona w określonej dziedzinie naukowej. Nauczyciela akademickiego należy odróżnić od nauczycieli zatrudnionych w systemie oświaty. Według danych na 31 grudnia 2011 r. w polskich uczelniach pracowało 102,8 tysiąca nauczycieli akademickich. (pl)
 • En universitetslärare är en lärare som undervisar på ett universitet. Universitetslärare kan ha olika titlar beroende på deras utbildningsgrad. Universitetsadjunkten har en grundutbildning från universitet (magister- eller kandidatexamen), universitetslektorn har doktorsexamen och professorer kan många gånger vara docenter. Denna artikel om utbildning, didaktik eller pedagogik saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. (sv)
 • Professor (latin, 'offentligt anställd eller avlönad lärare') är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Samma typ av tjänster finns inom flertalet universitetssystem i världen, även om titeln på en del språk även är en allmän benämning för en lärare. Ämbetet brukar benämnas professur. (sv)
 • Профе́сор (лат. professor — викладач, учитель) — вчене звання і посада викладача закладу вищої освіти чи наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті). (uk)
 • 教授,是一種高等教育體系中的職稱。在中國漢、唐的大學中即設有此官職;在現代漢語、日語、及韓語的語境中,多作為英語「Professor」一詞的同義語使用,指在現代高等教育機構(例如大學或社區學院)中執教的教師。 (zh)
 • Викладач вищого навчального закладу – особа, яка за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах проводить навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) або організаційну діяльність. (uk)
 • الأُسْتَاذُ أو بروفسور هو لقب يطلق على الأستاذ الجامعي المختص في علم ما، وهو أعلى مرتبة علمية في الجامعة.ينص قانون تنظيم الجامعات المصري على أن الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس تبدأ من لقب (مدرس) ويتم الحصول عليه بالحصول على درجة الدكتوراه.تليها درجة (أستاذ مساعد) بتقديم بحث علمي مقبول من لجنة الترقيات.تليها درجة (أستاذ) بتقديم بحث علمي متخصص دقيق مقبول من اللجنة العليا لترقية درجة أستاذ.ولا يتم الحصول على درجة الأستاذية بغير الحصول على الترقيات السابق ذكرها.(قانون تنظيم الجامعات المصري رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته). (ar)
 • Un professor és la persona encarregada de guiar el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat al seu càrrec. A Catalunya se sol reservar el terme per a docents de secundària cap amunt, ja que als ensenyants d'educació primària se'ls anomena mestres. Els professors tenen estudis superiors. El 5 d'octubre és el dia mundial del professor. (ca)
 • Profesor je nejvyšší vědecko-pedagogická (nebo umělecko-pedagogická) hodnost vysokoškolského pedagoga, tedy vyšší než docent. Slovo pochází původně z latinského profiteri, což přibližně znamená veřejně vyznávat. Dle úzu se zpravidla užívá obecná zkratka prof. umístěná před jménem jako titul, obdobně jako se zkracuje např. doc., přičemž se zkratka doporučuje psát, pokud jí nezačíná větný celek, s malým počátečním písmenem. Ve světě této hodnosti zhruba odpovídá pozice professor, která však na rozdíl od Česka nemívá charakter doživotního „označení,“ ale zpravidla je spjata s příslušným funkčním místem. (cs)
 • Professor ist in der Regel die Amts- und Berufsbezeichnung oder der akademische Titel des Inhabers einer Professur. Anders als etwa beim Doktorgrad handelt es sich nicht um einen akademischen Grad. Professur (von lateinisch profiteri ‚bekennen‘ in der Bedeutung „sich öffentlich als Lehrer zu erkennen geben“) bezeichnet im deutschen Sprachraum primär eine Funktion im Lehrkörper einer Hochschule. (de)
 • Profesoro estas universitata instruisto de la plej alta grado. Do temas pri speco de altlerneja instruisto, pli altranga ol docento de universitato (altlernejo de ĉiuj fakoj) aŭ de alia altlernejo. Profesoreco estas scienca titolo, kiun atribuas ŝtatestro je propono de la universitato aŭ en landoj kie la universitatoj havas plenan aŭtonomion, de la universitato mem. Tamen en kelkaj kazoj universitatoj liberigas unuopajn profesorojn de instrutaskoj, por ke ili povu dediĉi sin ekskluzive al scienca esplorado. Por individuaj profesoroj, rigardu la kategorion Profesoroj. (eo)
 • El Claustro de profesorado es el órgano de participación de todos los profesores que prestan servicios docentes en el centro donde se encuentren. Podemos considerarlo como un órgano técnico-pedagógico en el cual se planifica, coordina, decide, informa y evalúa sobre todas las actividades educativas que se realizan dentro del centro educativo, como función principal la de enseñar a todos los discentes incorporados en el centro. El Director del centro será el encargado de convocar y presidir toda reunión del centro, en especial la del Claustro de profesorado. (es)
 • Professor (commonly abbreviated as Prof.) is an academic rank at universities and other post-secondary education and research institutions in most countries. Literally, professor derives from Latin as a "person who professes". Professors are usually experts in their field and teachers of the highest rank. (en)
 • Profesor (dari bahasa Latin yang bermakna "seseorang yang dikenal oleh publik berprofesi sebagai pakar"; bahasa Inggris: Professor), disingkat dengan prof, adalah seorang guru senior, dosen dan/atau peneliti yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga/institusi pendidikan perguruan tinggi atau universitas. Di Indonesia, gelar Profesor merupakan jabatan fungsional, bukan gelar akademis. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Butir 3, menyebutkan bahwa guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Jika sebelumnya dosen dengan gelar akademis magister (S2), bahkan sarjana (S1) bisa menjadi guru besar/profesor, maka sejak tahun 2007 hanya mereka yang memiliki g (in)
 • Professeur, souvent noté Pr ou Prof., est un terme utilisé comme un titre académique lié à l'histoire des universités. Il trouve ses origines dans les titulaires d'une chaire universitaire, ainsi amené à professer leurs savoirs à la manière des archevêques qui professaient depuis leur chaire ecclésiastique. Il qualifie un expert qui étudie, professe et débat de connaissances dans un art ou une science. Selon l'usage en langue française, ce titre est utilisé en tant que qualificatif du genre d'une personne, par exemple « M. le professeur Pierre-Gilles de Gennes ». (fr)
 • Professor (afkorting: prof.) is de aanspreektitel voor een academisch docent. In sommige landen zoals Nederland is de (aanspreek)titel voorbehouden aan hoogleraren, terwijl in andere gebieden waaronder de Verenigde Staten en Vlaanderen het de aanspreektitel is van alle docenten werkzaam aan een academische instelling (universiteit, hogescholen met masteropleiding). (nl)
 • Профе́ссор (от лат. professor — наставник) — должность преподавателя или научного сотрудника или учёное звание. Официальный статус с XVI века (впервые в Оксфордском университете). В современной России это самая высокая педагогическая позиция в вузах (не считая заведующего кафедрой, декана и ректора, которые, будучи начальниками подразделений и всего учебного заведения, также относятся к профессорско-преподавательскому составу), которую, как правило, занимают только доктора наук. Аналогом российской должности профессора в США является «полный профессор» (англ. full professor). (ru)
rdfs:label
 • بروفيسور (ar)
 • أستاذ دكتور (ar)
 • Professor (ca)
 • Profesor (cs)
 • Professor (en)
 • Hochschullehrer (de)
 • Professor (de)
 • Profesoro (eo)
 • Profesor universitario (es)
 • Claustro de profesorado (es)
 • Katedradun (eu)
 • Professeur (titre) (fr)
 • Ollamh (ga)
 • Profesor (in)
 • Professore (it)
 • 教授 (ja)
 • 교수 (ko)
 • Professor (nl)
 • Academisch docent (nl)
 • Nauczyciel akademicki (pl)
 • Profesor (pl)
 • Профессор (ru)
 • Professor (sv)
 • Викладач університету (uk)
 • Universitetslärare (sv)
 • Професор (uk)
 • 教授 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:almaMater of
is dbo:chancellor of
is dbo:chiefEditor of
is dbo:dean of
is dbo:director of
is dbo:discipline of
is dbo:doctoralAdvisor of
is dbo:education of
is dbo:field of
is dbo:institution of
is dbo:knownFor of
is dbo:leader of
is dbo:occupation of
is dbo:person of
is dbo:predecessor of
is dbo:president of
is dbo:principal of
is dbo:profession of
is dbo:provost of
is dbo:rector of
is dbo:relation of
is dbo:relative of
is dbo:spouse of
is dbo:successor of
is dbo:viceChancellor of
is dbo:vicePresident of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:academicRank of
is dbp:after of
is dbp:before of
is dbp:chief3Name of
is dbp:chief5Name of
is dbp:data of
is dbp:dean of
is dbp:dept of
is dbp:director of
is dbp:discipline of
is dbp:education of
is dbp:faculty of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:founder of
is dbp:freeText of
is dbp:head of
is dbp:honorificPrefix of
is dbp:honorificSuffix of
is dbp:incumbent of
is dbp:knownFor of
is dbp:leaderName of
is dbp:occupation of
is dbp:officerInCharge of
is dbp:otheroccupation of
is dbp:preNominals of
is dbp:president of
is dbp:previousPost of
is dbp:profession of
is dbp:relatedOccupation of
is dbp:title of
is dbp:titles of
is dbp:viceChancellor of
is dbp:vp of
is dbp:workInstitution of
is foaf:primaryTopic of