Statistical inference is the process of using data analysis to deduce properties of an underlying distribution of probability. Inferential statistical analysis infers properties of a population, for example by testing hypotheses and deriving estimates. It is assumed that the observed data set is sampled from a larger population.

Property Value
dbo:abstract
 • الاستدلال الإحصائي أو استقراء إحصائي أو البحث الإحصائي (بالإنجليزية: Statistical inference) يشمل استخدام الإحصاءات وأخذ العينات العشوائية للحصول على استنتاجات بشأن بعض الجوانب المجهولة للمجتمع. وهو يختلف عن الإحصاءات الوصفية. و هناك مدرستان للاستدلال الإحصائي هما الاحتمالية التكرارية (بالإنجليزية: frequency probability)، والاستدلال البايزي (بالإنجليزية: Bayesian inference). (ar)
 • La inferència estadística és una part de l'estadística matemàtica que es dedica a deduir possibles resultats d'una població sotmesa a estudi, a partir de l' diverses d'aquesta població. Un exemple molt típic seria un sondeig electoral, a partir del qual es vol conèixer quin seria el resultat de la votació de tota la població (evidentment amb el seu marge d'error associat). Existeixen diferents maneres de treballar la inferència estadística. Entre aquestes destaquen: * Estimació de paràmetres * Contrast d'hipòtesis La primera d'elles consisteix en l'estudi d'un paràmetre estadístic, com per exemple la mitjana aritmètica. En aquest sentit hi ha diferents tipus d'inferència mitjançant l'estimació de paràmetres: * Distribució mostral de les mitjanes * Distribució mostral de les proporcions * Distribució mostral de la diferència de mitjanes * Intervals de confiança (ca)
 • Statistical inference is the process of using data analysis to deduce properties of an underlying distribution of probability. Inferential statistical analysis infers properties of a population, for example by testing hypotheses and deriving estimates. It is assumed that the observed data set is sampled from a larger population. Inferential statistics can be contrasted with descriptive statistics. Descriptive statistics is solely concerned with properties of the observed data, and it does not rest on the assumption that the data come from a larger population. In machine learning, the term inference is sometimes used instead to mean "make a prediction, by evaluating an already trained model"; in this context deducing properties of the model is referred to as training or learning (rather than inference), and using a model for prediction is referred to as inference (instead of prediction); see also predictive inference. (en)
 • Inferentzia estatistikoa, estatistika inferentziala edo estatistika induktiboa datu multzo batetik abiatuz populazio edo zorizko fenomenoetako ezaugarri ezezagunei buruzko ondorioak ematen dituen estatistika adarra da. Adibidez, inferentzia estatistikoaz hiri bateko biztanle guztien batezbesteko adina horietatik lagin bat (populazio osotik biztanle batzuk soilik) aukeratu eta hauei inkesta bat eginez zenbatetsi egin daiteke ; beste alde batetik, hiri bateko heriotza kopuruari buruz azken urteotako datuak jasota, aldagai horri buruz ezarritako zorizko ereduaren ezaugarriak (erabat zorizkoa den eta joera bati jarraitzen dion) hurbildu daitezke. Inferentzia estatistikoan erabiltzen diren datuak zoriz gertatzen dira edo laginezkoak direla suposatzen da eta, beraz, ondorioetan bat sortzen dela pentsatzen da beti, laginak eta datu-multzoak beti mugatuak direlako (beti suerta baitzitezkeen bestelako laginak edo datuak, praktikan suertatu den lagin bakarrarekin lan egiten bada ere). Inferentziaren helburua datuetan oinarritutako ondorioetan dagoen lagin eta zorizko errore hori neurtu eta kontrolatzea da. Horrela, inferentzia estatistikoak estatistika deskribatzaileak dituen tresnak gainditu eta ematen dituen ondorioak zehaztu egiten ditu, datuak deskribatzeaz emaitza estatistiko orotan dagoen ziurgabetasun edo errorearen neurri bat emanez. Horretarako, inferentziak probabilitate teoria eta matematikaren tresnak erabiltzen ditu. Zehatzago, inferentzia estatistikoak populazioen handien laginketa diseinatu eta burutu, parametro ezezagunen zenbatespena egin, parametro horiei buruzko konfiantza-tarteak osatu eta estatistika frogak (non parametro edo bestelako ezaugarri bati buruzko hipotesi bat onartu edo baztertzen den) burutu eta denborazko aldagaiei buruzko aurresanak egiten ditu. Bere aplikazioak zientziaren arlo askotan gertatzen dira: meteorologian, eguraldiaren bilakaerari buruz eratutako zorizko ereduak zehaztu egiten ditu; ekonomian, aldagai ekonomikoei buruzko aurresanak ematen ditu; soziologian, populazio oso bateko ezaugarriak zenbatesten ditu lagin batean oinarrituz; biologian ere populazioetako ezaugarriak inferitzen ditu jasotako ale bakanei buruzko datuak aztertuz eta ingeniaritzan ekoizpen-prozesuen parametroak zehazten ditu egunez eguneko datuak aztertuz. Zientzian maiz egiten diren esperimentuetan ere funtsezko tresna da, inferentzia estatistikoaz kontrolatzen diren faktoreak eragingarriak direlako hipotesiak onartu edo baztertu egiten baitira, esperimentu hauetan izan daitekeen errorea kontrolatuz. Inferentzia estatistikoaren modu zenbait dago, datuek ematen informazioaren erabilera, erabilitako zoriaren kontzeptualizazio eta inferentzia garatzeko tresna matematiko ezberdinetatik abiatzen direnak. Praktikan, bi dira gehien erabiltzen diren inferentzia-moduak: edo maiztasun-inferentzia eta , Bayesen teoreman oinarritzen dena. Ronald Fisher estatistikariak egun praktikan bazterturik dagoen izeneko inferentzia-modua garatu zuen. Beste alde batetik, inferentzia-metodoetan eta estatistika ez parametrikoa ere bereizten dira. Estatistka parametrikoan, inferentziak aurrez ezarritako zorizko eredu baten parametroak zenbatestea du helburu, gehienetan datuen sorrerari buruzko hipotesi zorrotzak ezarriz. Estatistika ez parametrikoan, datuen izaerari buruzko aparteko hipotesi edo eredurik aurrez finkatu gabe. (eu)
 • L'inférence statistique est l'ensemble de techniques permettant d'induire les caractéristiques d'un groupe général (la population) à partir de celles d'un groupe particulier (l'échantillon), en fournissant une mesure de la certitude de la prédiction : la probabilité d'erreur. (fr)
 • Statistika inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data ( ) atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya(populasi). Dalam statistika inferensial diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini disebut juga statistika induktif, karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Pengambilan kesimpulan dari statistika inferensial yang hanya didasarkan pada sebagian data saja yang menyebabkan sifat tak pasti, memungkinkan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga pengetahuan mengenai teori peluang mutlak diperlukan dalam melakukan metode-metode statistika inferensial. (in)
 • L'inferenza statistica (o statistica inferenziale) è il procedimento per cui si inducono le caratteristiche di una popolazione dall' di una parte di essa (detta "campione"), selezionata solitamente mediante un esperimento casuale (aleatorio). Da un punto di vista filosofico, si tratta di tecniche matematiche per quantificare il processo di apprendimento tramite l'esperienza. Si considereranno principalmente campioni casuali semplici di dimensione n > 1, che possono venire interpretati come n realizzazioni indipendenti di un esperimento di base, nelle medesime condizioni. Dal momento che si considera un esperimento casuale, si coinvolge il calcolo delle probabilità. Nell'inferenza statistica c'è, in un certo senso, un rovesciamento di punto di vista rispetto al calcolo delle probabilità. Nell'ambito di quest'ultimo, noto il processo di generazione dei dati sperimentali (modello probabilistico) siamo in grado di valutare la probabilità dei diversi possibili risultati di un esperimento. Nella statistica il processo di generazione dei dati sperimentali non è noto in modo completo (il processo in questione è, in definitiva, l'oggetto di indagine) e le tecniche statistiche si prefiggono di indurre le caratteristiche di tale processo sulla base dell'osservazione dei dati sperimentali da esso generati. (it)
 • 推計統計学(すいけいとうけいがく、英: inferential statistics, inductive statistics)や推測統計学(すいそくとうけいがく)や推計学(すいけいがく)とは、無作為抽出された部分集団(抽出集団、標本集団)から抽出元全体(母集団)の特徴、性質を推定する統計学の分野を言う。 (ja)
 • 통계적 추론(statistical inference) 또는 통계적 추측은 모집단에 대한 어떤 미지의 양상을 알기 위해 통계학을 이용하여 추측하는 과정을 지칭한다. 통계학의 한 부분으로서 추론 통계학이라고 불린다. 이것은 기술 통계학(descriptive statistics)과 구별되는 개념이다. 추론 통계에는 (frequency probability)와 베이즈 추론의 두 학파가 있다. 모집단에 대한 추론을 100% 확신하기 위해서는 모집단 전체를 표본으로 조사해야 한다. 그러나 비용 또는 시간 등의 이유로 불가능한 경우가 많기 때문에 표본에서 얻은 정보를 가지고 추론한다. (ko)
 • Wnioskowanie statystyczne – dział statystyki zajmujący się problemami uogólniania wyników badania próby losowej na całą populację oraz szacowania błędów wynikających z takiego uogólnienia (patrz badanie statystyczne). Odróżnia się on od narzędzi statystyki opisowej, służących tylko do podstawowego opisu właściwości pojedynczej próby. Wnioskowanie statystyczne opiera się praktycznie zawsze o proces tworzenia, porównywania i używania modeli statystycznych. Wyróżnia się dwie grupy stosowanych metod uogólniania wyników, definiujące jednocześnie dwa działy wnioskowania statystycznego: * estymacja – szacowanie wartości nieznanych parametrów rozkładu, * weryfikacja hipotez statystycznych – sprawdzanie poprawności przypuszczeń na temat rozkładu. Główne podejścia we wnioskowaniu statystycznym to: * wnioskowanie częstościowe – oparte na kontroli błędów decyzyjnych w długim horyzoncie czasowym * wnioskowanie bayesowskie – oparte na aktualizacji prawdopodobieństwa subiektywnego w świetle napływających danych * stosowanie ilorazów wiarygodności (pl)
 • In de statistiek duidt het begrip inferentie op het generaliseren van waarnemingen, kenmerken, eigenschappen uit steekproeven naar de gehele populatie. Doorgaans wordt dit gekoppeld met een uitspraak over de statistische onzekerheid. Een voorbeeld: uit de resultaten van een willekeurige steekproef (1000 onderzochte personen) blijkt dat 14% van de ondervraagden werkloos is. Mogelijke inferenties zijn dan: * Puntschatter: 14% van de populatie is werkloos. * Betrouwbaarheidsinterval: bij een betrouwbaarheid van 95% valt te stellen dat in de populatie het werkloosheidspercentage tussen de 11,8% en 16,2% ligt. * Een uitspraak over een statistische hypothese: de hypothese H dat 10% van de bevolking werkloos is (met rechtseenzijdig alternatief), wordt verworpen. Inferenties in andere vormen, zoals een verdelingsuitspraak, een credibiliteitsinterval, of een classificatie zijn ook mogelijk. (nl)
 • Inferência estatística é um ramo da Estatística cujo objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativo (amostra) sobre um universo (população), assume-se que a população é muito maior do que o conjunto de dados observados, a amostra. Tal tipo de afirmação deve sempre vir acompanhada de uma medida de precisão sobre sua veracidade. Para realizar este trabalho o estatístico coleta informações de dois tipos, experimentais (as amostras) e aquelas que obtém na literatura. As duas principais escolas de inferência são a inferência frequencista (ou clássica) e a inferência bayesiana. A inferência estatística é geralmente distinta da estatística descritiva. A descrição estatística pode ser vista como a simples apresentação dos fatos, nos quais o modelo de decisões feito pelo analista tem pouca influência. É natural que análises estatísticas avancem, indo da descrição para a inferência de padrões. Essa última tarefa depende do modelo usado e/ou criado pelo analista dos dados. A inferência estatística faz proposições sobre um universo, usando dados tirados de um universo com algum tipo de amostragem. Dada um hipótese sobre um universo, para o qual nós queremos tirar inferências, a inferência estatística consiste em (primeiramente) selecionar um modelo estatístico do processo que gera os dados e (segundamente) deduzir as proposições a partir do modelo. Konishi & Kitagawa afirmam, "A maior parte dos problemas na inferência estatística podem ser considerados problemas relacionados à modelagem estatística". De forma relacionada, Sir David Cox disse que, "Como a tradução do problema da matéria é feita para o modelo estatístico é com frequência a parte mais crítica de uma análise". A conclusão de uma inferência estatística é uma proposição estatística. Algumas formas comuns de proposições estatísticas são as seguintes: * Estimativa por ponto. Ex. Um valor particular que melhor aproxima algum parâmetro de interesse; * Estimativa por intervalo. Ex. Um intervalo de confiança (ou estimativa por conjunto), ex. um intervalo construído ao usar um conjunto de dados tirados de um universo de forma que, baixo amostragens repetidas de tais conjuntos de dados, tais intervalos conteriam o verdadeiro valor parâmetro com a probabilidade no dito nível de confiança. * Intervalo de credibilidade. Ex. um conjunto de valores contendo, por exemplo, 95% de crença posterior. * Rejeição de uma hipótese. * Clustering ou classificação de pontos de dados em grupos. (pt)
 • Статистический вывод (англ. statistical inference), также называемый индуктивной статистикой (англ. inferential statistics, inductive statistics) — обобщение информации из выборки для получения представления о свойствах генеральной совокупности. В статистическом выводе на основе случайной выборки делаются предположения относительно генеральной совокупности, используя данные о ней. В более общем смысле, данные о некотором случайном процессе, полученные из его наблюдения в течение конечного промежутка времени. В статистическом выводе часто применяют статистические модели. Результатом статистического вывода является статистическое суждение, например: точечная оценка, доверительный интервал, отвержение гипотезы, кластерный анализ. Основные школы статистического вывода: и байесовская. К другим школам относятся: информация и вычислительная сложность, фидуциальный вывод, структуральный вывод. Статистический вывод в общем отличается от описательной статистики, которая занимается только описанием и анализом имеющихся данных и не делает выводов о том, как результаты её анализа могут быть перенесены на генеральную совокупность. Более того, описательная статистика даже не предполагает существование данных более полных (генеральная совокупность), чем представленные (выборка из генеральной совокупности) для анализа. Следующие темы обычно относят к сфере статистического вывода: * * Теория принятия решений * Теория оценивания * Проверка статистических гипотез * * Планирование эксперимента, дисперсионный анализ и регрессия * Выборочное обследование * Описательная статистика (ru)
 • Статисти́чне висно́вування (англ. statistical inference) — це процес застосування аналізу даних для встановлення властивостей розподілу ймовірностей, який лежить в їх основі. Висновувальний статистичний аналіз робить висновки про властивості генеральної сукупності, наприклад, шляхом перевіряння гіпотез та отримування оцінок. Він виходить з припущення, що спостережувані дані є вибіркою з більшої сукупності. Висновувальну статистику можливо протиставляти описовій статистиці. Описова статистика цікавиться виключно властивостями спостережуваних даних, і не спирається на припущення, що ці дані походять із більшої сукупності. (uk)
 • 推断统计学(或称统计推断,英語:statistical inference),指统计学中,研究如何根据样本数据去推断总体数量特征的方法。它是在对样本数据进行描述的基础上,对统计总体的未知数量特征做出以概率形式表述的推断。更概括地说,是在一段有限的时间内,通过对一个随机过程的观察来进行推断的。 统计学中,统计推断与描述统计相对应。 统计推断的結果常用來決定下一步的作法,可能是要做更深入的試驗或問卷,或是是決定是否要實行某項方案。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 27577 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 42817 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985848191 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الاستدلال الإحصائي أو استقراء إحصائي أو البحث الإحصائي (بالإنجليزية: Statistical inference) يشمل استخدام الإحصاءات وأخذ العينات العشوائية للحصول على استنتاجات بشأن بعض الجوانب المجهولة للمجتمع. وهو يختلف عن الإحصاءات الوصفية. و هناك مدرستان للاستدلال الإحصائي هما الاحتمالية التكرارية (بالإنجليزية: frequency probability)، والاستدلال البايزي (بالإنجليزية: Bayesian inference). (ar)
 • L'inférence statistique est l'ensemble de techniques permettant d'induire les caractéristiques d'un groupe général (la population) à partir de celles d'un groupe particulier (l'échantillon), en fournissant une mesure de la certitude de la prédiction : la probabilité d'erreur. (fr)
 • 推計統計学(すいけいとうけいがく、英: inferential statistics, inductive statistics)や推測統計学(すいそくとうけいがく)や推計学(すいけいがく)とは、無作為抽出された部分集団(抽出集団、標本集団)から抽出元全体(母集団)の特徴、性質を推定する統計学の分野を言う。 (ja)
 • 통계적 추론(statistical inference) 또는 통계적 추측은 모집단에 대한 어떤 미지의 양상을 알기 위해 통계학을 이용하여 추측하는 과정을 지칭한다. 통계학의 한 부분으로서 추론 통계학이라고 불린다. 이것은 기술 통계학(descriptive statistics)과 구별되는 개념이다. 추론 통계에는 (frequency probability)와 베이즈 추론의 두 학파가 있다. 모집단에 대한 추론을 100% 확신하기 위해서는 모집단 전체를 표본으로 조사해야 한다. 그러나 비용 또는 시간 등의 이유로 불가능한 경우가 많기 때문에 표본에서 얻은 정보를 가지고 추론한다. (ko)
 • 推断统计学(或称统计推断,英語:statistical inference),指统计学中,研究如何根据样本数据去推断总体数量特征的方法。它是在对样本数据进行描述的基础上,对统计总体的未知数量特征做出以概率形式表述的推断。更概括地说,是在一段有限的时间内,通过对一个随机过程的观察来进行推断的。 统计学中,统计推断与描述统计相对应。 统计推断的結果常用來決定下一步的作法,可能是要做更深入的試驗或問卷,或是是決定是否要實行某項方案。 (zh)
 • La inferència estadística és una part de l'estadística matemàtica que es dedica a deduir possibles resultats d'una població sotmesa a estudi, a partir de l' diverses d'aquesta població. Un exemple molt típic seria un sondeig electoral, a partir del qual es vol conèixer quin seria el resultat de la votació de tota la població (evidentment amb el seu marge d'error associat). Existeixen diferents maneres de treballar la inferència estadística. Entre aquestes destaquen: * Estimació de paràmetres * Contrast d'hipòtesis (ca)
 • Statistical inference is the process of using data analysis to deduce properties of an underlying distribution of probability. Inferential statistical analysis infers properties of a population, for example by testing hypotheses and deriving estimates. It is assumed that the observed data set is sampled from a larger population. (en)
 • Inferentzia estatistikoa, estatistika inferentziala edo estatistika induktiboa datu multzo batetik abiatuz populazio edo zorizko fenomenoetako ezaugarri ezezagunei buruzko ondorioak ematen dituen estatistika adarra da. Adibidez, inferentzia estatistikoaz hiri bateko biztanle guztien batezbesteko adina horietatik lagin bat (populazio osotik biztanle batzuk soilik) aukeratu eta hauei inkesta bat eginez zenbatetsi egin daiteke ; beste alde batetik, hiri bateko heriotza kopuruari buruz azken urteotako datuak jasota, aldagai horri buruz ezarritako zorizko ereduaren ezaugarriak (erabat zorizkoa den eta joera bati jarraitzen dion) hurbildu daitezke. Inferentzia estatistikoan erabiltzen diren datuak zoriz gertatzen dira edo laginezkoak direla suposatzen da eta, beraz, ondorioetan bat sortzen dela (eu)
 • Statistika inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data ( ) atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya(populasi). (in)
 • L'inferenza statistica (o statistica inferenziale) è il procedimento per cui si inducono le caratteristiche di una popolazione dall' di una parte di essa (detta "campione"), selezionata solitamente mediante un esperimento casuale (aleatorio). Da un punto di vista filosofico, si tratta di tecniche matematiche per quantificare il processo di apprendimento tramite l'esperienza. (it)
 • Wnioskowanie statystyczne – dział statystyki zajmujący się problemami uogólniania wyników badania próby losowej na całą populację oraz szacowania błędów wynikających z takiego uogólnienia (patrz badanie statystyczne). Odróżnia się on od narzędzi statystyki opisowej, służących tylko do podstawowego opisu właściwości pojedynczej próby. Wnioskowanie statystyczne opiera się praktycznie zawsze o proces tworzenia, porównywania i używania modeli statystycznych. Wyróżnia się dwie grupy stosowanych metod uogólniania wyników, definiujące jednocześnie dwa działy wnioskowania statystycznego: (pl)
 • In de statistiek duidt het begrip inferentie op het generaliseren van waarnemingen, kenmerken, eigenschappen uit steekproeven naar de gehele populatie. Doorgaans wordt dit gekoppeld met een uitspraak over de statistische onzekerheid. Een voorbeeld: uit de resultaten van een willekeurige steekproef (1000 onderzochte personen) blijkt dat 14% van de ondervraagden werkloos is. Mogelijke inferenties zijn dan: Inferenties in andere vormen, zoals een verdelingsuitspraak, een credibiliteitsinterval, of een classificatie zijn ook mogelijk. (nl)
 • Inferência estatística é um ramo da Estatística cujo objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativo (amostra) sobre um universo (população), assume-se que a população é muito maior do que o conjunto de dados observados, a amostra. Tal tipo de afirmação deve sempre vir acompanhada de uma medida de precisão sobre sua veracidade. Para realizar este trabalho o estatístico coleta informações de dois tipos, experimentais (as amostras) e aquelas que obtém na literatura. As duas principais escolas de inferência são a inferência frequencista (ou clássica) e a inferência bayesiana. (pt)
 • Статистический вывод (англ. statistical inference), также называемый индуктивной статистикой (англ. inferential statistics, inductive statistics) — обобщение информации из выборки для получения представления о свойствах генеральной совокупности. Основные школы статистического вывода: и байесовская. К другим школам относятся: информация и вычислительная сложность, фидуциальный вывод, структуральный вывод. Следующие темы обычно относят к сфере статистического вывода: (ru)
 • Статисти́чне висно́вування (англ. statistical inference) — це процес застосування аналізу даних для встановлення властивостей розподілу ймовірностей, який лежить в їх основі. Висновувальний статистичний аналіз робить висновки про властивості генеральної сукупності, наприклад, шляхом перевіряння гіпотез та отримування оцінок. Він виходить з припущення, що спостережувані дані є вибіркою з більшої сукупності. (uk)
rdfs:label
 • Statistical inference (en)
 • استدلال إحصائي (ar)
 • Inferència estadística (ca)
 • Inferentzia estatistiko (eu)
 • Inférence statistique (fr)
 • Statistika inferensi (in)
 • 推計統計学 (ja)
 • Inferenza statistica (it)
 • 통계적 추론 (ko)
 • Inferentie (statistiek) (nl)
 • Inferência estatística (pt)
 • Wnioskowanie statystyczne (pl)
 • Статистический вывод (ru)
 • Статистичне висновування (uk)
 • 推論統計學 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:content of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:genre of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of