An Entity of Type: language, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The languages of Spain (Spanish: lenguas de España), or Spanish languages (Spanish: lenguas españolas), are the languages spoken in Spain. Most languages spoken in Spain belong to the Romance language family, of which Spanish is the only language which has official status for the whole country. Various other languages have co-official or recognised status in specific territories, and a number of unofficial languages and dialects are spoken in certain localities.

Property Value
dbo:abstract
 • L'Estat Espanyol és un estat europeu amb una gran diversitat lingüística. Les seues llengües constitueixen un patrimoni etnolingüístic i cultural reconegut constitucionalment. La llengua oficial i majoritària de l'Estat és el castellà. Quatre llengües (català/valencià, gallec, èuscar i occità) gaudeixen de l'estatus de cooficialitat en sis de les comunitats autònomes que integren Espanya i altres dues (asturlleonès i aragonès), tot i que no són cooficials, són protegides d'alguna manera estatutàriament en tres comunitats autònomes. El portuguès parlat a certs municipis de la Raia fronterera amb Portugal no gaudeix de cap mena de reconeixement. Per últim cal destacar i remarcar que una mateixa llengua pot tindre diferent estatus oficial en cada un dels territoris on es parla. L'Estat no fa oficials llengües, ni tan sols les reconeix pel seu nom, sinó que són les comunitats autònomes les que fan oficial o no, una llengua en el seu territori. (ca)
 • Es gibt verschiedene Sprachen in Spanien, da die Bevölkerung Spaniens keine kulturelle und daher auch keine sprachliche Einheit bildet. Die kastilische Sprache, gemeinhin als „spanische Sprache“ oder einfach „Spanisch“ bezeichnet, ist Amtssprache im gesamten Staatsgebiet. (de)
 • Oni parolas plurajn lingvojn en Hispanio. La hispana lingvo estas la sola lingvo oficiala en la tuta regno, sed aliaj lingvoj estas oficialaj en kelkaj regionoj. En iuj regionoj, aperas miksaj formoj kaj neprestiĝaj dialektoj. (eo)
 • En España se hablan varias lenguas vernáculas. El castellano o español, idioma oficial en todo el país, es la lengua materna predominante en casi todas las comunidades autónomas de España y es hablado por el 98,9 % de la población española.​ Seis de las diecinueve ciudades y comunidades autónomas de España tienen además, junto con el castellano, otras lenguas como oficiales en sus respectivas comunidades. El bilingüismo en distintos grados y en distintas situaciones comunicativas entre el castellano y otra lengua es una práctica habitual por parte de muchos de los españoles que residen en alguna de estas comunidades autónomas. En el 2019, según la encuesta Pew, los idiomas hablados en casa eran el español en el 81% de los hogares, el catalán/valenciano en el 12% (8% de catalán y 4% de valenciano), el gallego en el 3%, el euskera en el 1% y el restante por otras lenguas.​ Por comunidades autónomas, el gallego puede hablarlo el 89% de la población de Galicia, el catalán el 85% de la población de Cataluña y el 63,1% de las Islas Baleares, el euskera el 55,1% del País Vasco, el valenciano el 51,8% de la Comunidad Valenciana y en Navarra el 21,7% puede hablar euskera. En cuanto a lenguas maternas únicamente, el gallego es la del 82,8 % de los residentes en Galicia, el catalán la del 55,5 % en Cataluña y del 42,9 % en las Islas Baleares, el valenciano del 35,2 % en la Comunidad Valenciana, y el euskera es la lengua materna del 33,7 % en el País Vasco y el 14,6 % en Navarra.​ Salvo el euskera, lengua aislada, todas las lenguas vernáculas habladas actualmente en España son lenguas romances, dentro de la familia de las lenguas indoeuropeas. La mayoría pertenecen al subgrupo de las lenguas iberorromances, a excepción del catalán / valenciano y el aranés pertenecientes a las occitanorromances y el aragonés, de adscripción discutida entre un subgrupo y otro. (es)
 • Espainia hizkuntza-aniztasun handiko Europako estatu bat da. Espainiako hizkuntzak berebiziko kultura ondarea dira. Estatu horren eremuan, hizkuntza nagusia eta erabiliena gaztelania da, estatu osoan ofiziala dena. Horrez gain, beste lau hizkuntzak koofizialtasun maila lortu dute, Estatuko zenbait autonomia erkidegotan. Beste hizkuntza batzuek, ofizialak izan gabe, nolabaiteko estatutu-babesa dute. Espainiako Konstituzioak, hirugarren artikuluan, honako hau dio: (eu)
 • The languages of Spain (Spanish: lenguas de España), or Spanish languages (Spanish: lenguas españolas), are the languages spoken in Spain. Most languages spoken in Spain belong to the Romance language family, of which Spanish is the only language which has official status for the whole country. Various other languages have co-official or recognised status in specific territories, and a number of unofficial languages and dialects are spoken in certain localities. (en)
 • D'un point de vue institutionnel, la langue officielle de l'Espagne est le castillan mais d'autres langues coexistent avec des statuts différents. Le castillan a le statut de langue officielle dans toute l'Espagne. Dans certaines régions, certaines langues ont un statut de coofficialité avec le castillan. Le statut des langues d'Espagne est présenté de façon globale dans l'article 3 de la constitution espagnole, mais les questions liées aux langues propres (qualification, délimitation, normalisation, enseignement etc.) ont été en grande partie laissées à la discrétion des statuts d'autonomie de chaque région. 98,5 % de la population espagnole parle le castillan (ou espagnol), dont 74 % en langue maternelle (2013).[réf. nécessaire] (fr)
 • スペインでは様々な土着の言語が話されており、カスティーリャ語またはスペイン語はスペイン全土の公用語であり、スペインのほぼすべての自治州において最も母語話者の多い言語である。一方スペインを構成する17の自治州のうちの6自治州においては、カスティーリャ語と並んで別の言語が公用語となっている。これらの自治州に居住する人々にとってカスティーリャ語と他の言語との間での様々な程度および様々なコミュニケーション状況におけるは日常的な出来事である。 2005年に実施された言語調査によると、スペインの人口の89%がカスティーリャ語を母語としており、9%がカタルーニャ語あるいはバレンシア語を、5%がガリシア語を、1%がバスク語を母語とし、3%のものがそれら以外の外国語を母語としている(スペインへの移民の結果)。 スペインで話されている土着語のうち、孤立言語であるバスク語を除くすべてはインド=ヨーロッパ語族に属するロマンス語の下位グループのイベロ・ロマンス語に属する言語である。 (ja)
 • 스페인의 국가 공용어는 카스티야어(스페인어)로 스페인 전 지역에서 통용되며, 모어 또는 제2언어로서 사용된다. 카스티야어에는 여러 지역 방언들이 있는데, 안달루시아 방언과 카나리아 방언이 특징적이다. 한편 스페인을 구성하는 17개의 자치지방 중 6개의 자치 지방에서는 카스티야어와 함께 다른 언어가 공용어가 되고있다. 이러한 자치주에 거주하는 사람들에게 카스티야어와 함께 지역 공용어의 두 언어를 사용하는 이중언어 상태가 익숙하다. 나머지 언어들은 각 지역에서 독점적으로 사용되는 지역 공용어들로, 이중에서 특히 카탈루냐어, 바스크어, 갈리시아어가 스페인어와 더불어 지역의 공동 공용어로 지정되어 있다. 언어는 지역정체성과도 밀접하게 연관되어 있는데, 프랑코 정권 때는 스페인어 이외의 모든 지역 언어의 사용을 금지하기도 하였다. 고립어에 속하는 바스크어를 제외하면, 모든 언어는 속 라틴어에서 발전한 로망스어군에 속한다. 아랍어와 베르베르어 등은 모로코 영토와 붙어있는 세우타나 멜리야 등의 이슬람 공동체에서 사용된다. 2005년에 실시된 언어 조사에 따르면, 스페인의 인구의 89%가 카스티야어를 모국어로하고 있으며, 9%가 카탈루냐어 또는 발렌시아어를, 5%가 갈리시아어를, 1%가 바스크어를 모국어로 하고 있으며, 3% 정도가 그 이외의 외국어를 모국어로 하고있다. (ko)
 • Om de taal die in het Nederlands Spaans heet te benoemen, kan men twee woorden gebruiken: "español" (Spaans) of "castellano" (Castiliaans, uit Castilië). Beide termen worden in Spanje door elkaar gebruikt, afhankelijk van de regio (in Andalusië zegt men vooral "español", in Catalonië vrijwel nooit), maar betekenen hetzelfde. Het meest pure Spaans wordt volgens vele Spanjaarden gesproken in en rondom Valladolid. De verschillende talen die in Spanje worden gesproken zorgen regelmatig voor grote verwarring in het buitenland, waar men het vaak heeft over dialecten. Het gaat echter om in totaal vijf officiële talen (Spaans, Catalaans, Baskisch, Galicisch en Aranees) en twee niet-officiële talen (Asturisch en Aragonees).Het Spaans is de enige officiële nationale taal van Spanje. De overige vier zijn officiële regionale talen, die in sommige gebieden ook de dominante taal zijn. Artikel III van de Spaanse Grondwet uit 1978 luidt als volgt: El castellano es la lengua española oficial del Estado. (…) Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas…Castiliaans is de officiële taal van de Spaanse Staat. (…) De andere Spaanse talen zijn ook officieel in de respectievelijke Autonome Gemeenschappen… De vier officiële regionale talen van Spanje zijn: * Catalaans (ES:Catalán CA:Català): wordt gesproken door iets meer dan 18% van de totale bevolking, oftewel 7,5 miljoen inwoners in Catalonië, de Balearen en de regio . In València wordt het Valenciaans (Valencià) genoemd en behoort tot de westerse dialecten van het Catalaans. Op de Balearen (Illes Balears) spreekt men op elk eiland een apart subdialect (op Formentera het Formenterenc, op Eivissa het Eivissenc, op Mallorca het Mallorquí en op Menorca het Menorquí), die allen behoren tot de oosterse dialecten van het Catalaans. * Baskisch (ES:Vasco BA:Euskara): wordt gesproken door iets meer dan 1 miljoen mensen in Baskenland en Navarra, 2,3% van de totale Spaanse bevolking. De Baskische taal vertoont geen enkele overeenkomst met welke andere taal dan ook. * Galicisch (ES:Gallego GA:Galego): wordt gesproken door iets meer dan 2,5 miljoen mensen, 5,7% van de totale Spaanse bevolking in Galicië, en delen van León en Asturië. De taal lijkt meer op Portugees dan op Spaans. * Aranees: wordt gesproken door zo'n 4000 mensen in de Vallei van Aran in Catalonië. Taalkundig gezien is Aranees een dialect van het Franse Occitaans. Het Spaans, Catalaans, Galicisch en Aranees zijn allemaal Romaanse talen, en stammen af van het Latijn, binnen elk van deze talen bestaan echter ook verschillende dialecten. Het Baskisch is een geval apart, er zijn namelijk geen overeenkomsten aan te wijzen met welke andere taal dan ook ter wereld. De twee niet-officiële regionale talen zijn: * Asturisch (ES:Asturiano AS:Asturianu) wordt gesproken door ongeveer 100.000 mensen en wordt in Asturië wettelijk beschermd. Het is geen dialect van het Spaans, maar een aparte taal, en wordt in verschillende gebieden gesproken: Asturië zelf, León, Zamora, Salamanca (daar heet de taal “llionés), Extremadura (daar heet de taal “extremeñu” of Extremeens) en Cantabrië (daar heet de taal “montañés”). * Aragonees (ES:Aragonés AR:Aragonès): wordt gesproken door zo'n 10.000 mensen in de provincie Huesca in Aragón. Ongeveer 40.000 mensen kennen de taal of hebben het geleerd (“neo-fabláns”), meestal in Zaragoza en Huesca. In de rest van Aragón, zuiden van Navarra en sommige gebieden in Valencia en Castilië-La Mancha, wordt het vaak met het Spaans vermengd. Het Aragonees stamt af van het Latijn. De vier officiële regionale talen van Spanje spelen een relatief belangrijke rol, zowel op regionaal als op nationaal niveau. Ter vergelijking; in Spanje spreekt 24% van de bevolking een van de vier officiële regionale talen, dat komt neer op bijna 11 miljoen inwoners. In Nederland wordt de enige officiële regionale taal, het Fries door 400.000 inwoners, oftewel slechts 2,4% van de bevolking gesproken. Spanje kent buiten de genoemde talen nog talloze dialecten en streektalen. Het beste voorbeeld daarvan is het Spaans dat wordt gesproken in Andalusië door ongeveer 7 miljoen mensen, met grote verschillen in vocabulaire en uitspraak. Het zogenaamde "Andaluz" (Andalusisch) is voor vele andere Spanjaarden moeilijk te verstaan. Het Andalusisch moet niet verward worden met het Andalusisch-Arabisch, wat een uitgestorven dialect is in het Arabisch. (nl)
 • La lingua ufficiale della Spagna è lo spagnolo o castigliano, ma vengono parlate altre lingue che hanno statuti differenti. Il castigliano ha lo statuto di lingua ufficiale. In alcune regioni o nelle comunità autonome ci sono lingue che hanno lo statuto di co-ufficialità col castigliano. Le lingue della Spagna sono protette anche dalla Costituzione spagnola nell'art. 3. (it)
 • As línguas da Espanha são os idiomas falados atualmente, ou antigamente, no território da Espanha. (pt)
 • Найпоширенішою мовою Іспанії є іспанська, якою володіє переважна більшість мешканців країни, і яка також називається кастильською мовою (ісп. castellano). У деяких регіонах Іспанії поширені також інші мови: баскійська (баск. Euskera) в Країні Басків і Наваррі, каталанська в Каталонії, Валенсії (де її також називають валенсійською) і на Балеарських островах і галісійська в Галісії. Іспанська мова офіційна в усій країні, решта мов має офіційний статус у відповідних областях і всі мають достатню кількість носіїв, щоб існували щоденні газети на цих мовах і — особливо каталанською і баскійською — значна книжкова видавнича промисловість. Багато громадян в цих областях розглядають свою регіональну мову як свою рідну, а іспанську - як другу. Ці мови покривають досить широкі області, щоб мати численні чітко виділені діалекти. Іспанська мова також має чіткі діалекти по всій країні, з яких андалузький діалект є найближчим до латиноамериканської іспанської мови, на яку він мав значний вплив. Крім цих, існує низка інших регіональних мов, які є менш поширеними і знаходяться на межі зникнення. Ці мови включають в Астурії та Леоні, арагонська в Арагоні та аранську, яка є офіційною в кумарці (районі) Баль-д'Аран — Аранській долині (кат. Vall d'Aran), і є по суті субдіалектом гасконського діалекту оксітанської мови. Зараз підтримка цих мов зростає, вони мають офіційний статус і вивчаються в школах. За винятком баскійської мови, яка звичайно вважається мовним ізолятом (хоча інколи класифікується як така, що належить до картвельської групи кавказьких мов), всі вони належать до групи романських мов. Також відносно поширені арабська і берберська мови, якими говорить мусульманське населення Сеути та Мелільї і недавні іммігранти (переважно з Марокко і Алжиру) на решті території країни. (uk)
 • 西班牙語言(idiomas de España)指的在西班牙使用或曾經使用的語言。羅曼語族的語言在西班牙被廣泛使用,其中只有西班牙語(español)(或稱為卡斯蒂利亞語(castellano))擁有全國官方語言的地位,有些語言只在某些地區是官方語言,同時也有一些非官方的語言或方言。 (zh)
 • Языки Испании — языки, распространённые в Королевстве Испания, имеющие официальный статус или не имеющие такового. Испания — полиэтничная страна. Кроме , в Испании живут каталонцы, галисийцы, баски, окситанцы, астурийцы, арагонцы, говорящие на своих собственных языках (соответственно каталанском, галисийском, баскском, окситанском, астурийском и арагонском). На диалекте каталанского языка говорят валенсийцы (официально он считается валенсийским языком). На каталанском также говорят жители Балеарских островов. Во время режима Франко этнические меньшинства подвергались насильственной ассимиляции, но, несмотря на это, языки этих народов не исчезли и переживают в последние десятилетия настоящее возрождение. Практически исчез арагонский язык, который сохранился только в немногих сельских поселениях. Сильную ассимиляцию испытали баски в провинции Наварра, но в Стране Басков баскский язык имеет сильные позиции. Также возрождается астурийский язык (варианты названий в зависимости от местности: астурлеонский, астурийский, леонский, эстремадурский), который встречается в автономных сообществах Астурии, Кастилии и Леон, Эстремадуре, Кантабрии. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3482311 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15945 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122946649 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • left (en)
dbp:caption
 • Top language spoken at home (en)
dbp:color
 • Green (en)
 • Orange (en)
 • Red (en)
 • Turquoise (en)
 • Yellow (en)
dbp:country
 • Spain (en)
dbp:immigrant
 • (en)
 • Spanish, Portuguese, Darija, Berber, Romanian, English, German, French, Italian, Bulgarian, Ukrainian, Russian, Wolof, Urdu, Hindustani, Wu dialects (en)
dbp:keyboard
dbp:keyboardImage
 • 200 (xsd:integer)
dbp:label
 • Basque (en)
 • Spanish (en)
 • Valencian (en)
 • Catalan (en)
 • Galician (en)
dbp:minority
dbp:official
 • Spanish ; Catalan/Valencian, Galician, Basque and Aranese (en)
dbp:regional
dbp:sign
dbp:thumb
 • right (en)
dbp:value
 • 1 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
 • 8 (xsd:integer)
 • 81 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Es gibt verschiedene Sprachen in Spanien, da die Bevölkerung Spaniens keine kulturelle und daher auch keine sprachliche Einheit bildet. Die kastilische Sprache, gemeinhin als „spanische Sprache“ oder einfach „Spanisch“ bezeichnet, ist Amtssprache im gesamten Staatsgebiet. (de)
 • Oni parolas plurajn lingvojn en Hispanio. La hispana lingvo estas la sola lingvo oficiala en la tuta regno, sed aliaj lingvoj estas oficialaj en kelkaj regionoj. En iuj regionoj, aperas miksaj formoj kaj neprestiĝaj dialektoj. (eo)
 • Espainia hizkuntza-aniztasun handiko Europako estatu bat da. Espainiako hizkuntzak berebiziko kultura ondarea dira. Estatu horren eremuan, hizkuntza nagusia eta erabiliena gaztelania da, estatu osoan ofiziala dena. Horrez gain, beste lau hizkuntzak koofizialtasun maila lortu dute, Estatuko zenbait autonomia erkidegotan. Beste hizkuntza batzuek, ofizialak izan gabe, nolabaiteko estatutu-babesa dute. Espainiako Konstituzioak, hirugarren artikuluan, honako hau dio: (eu)
 • The languages of Spain (Spanish: lenguas de España), or Spanish languages (Spanish: lenguas españolas), are the languages spoken in Spain. Most languages spoken in Spain belong to the Romance language family, of which Spanish is the only language which has official status for the whole country. Various other languages have co-official or recognised status in specific territories, and a number of unofficial languages and dialects are spoken in certain localities. (en)
 • スペインでは様々な土着の言語が話されており、カスティーリャ語またはスペイン語はスペイン全土の公用語であり、スペインのほぼすべての自治州において最も母語話者の多い言語である。一方スペインを構成する17の自治州のうちの6自治州においては、カスティーリャ語と並んで別の言語が公用語となっている。これらの自治州に居住する人々にとってカスティーリャ語と他の言語との間での様々な程度および様々なコミュニケーション状況におけるは日常的な出来事である。 2005年に実施された言語調査によると、スペインの人口の89%がカスティーリャ語を母語としており、9%がカタルーニャ語あるいはバレンシア語を、5%がガリシア語を、1%がバスク語を母語とし、3%のものがそれら以外の外国語を母語としている(スペインへの移民の結果)。 スペインで話されている土着語のうち、孤立言語であるバスク語を除くすべてはインド=ヨーロッパ語族に属するロマンス語の下位グループのイベロ・ロマンス語に属する言語である。 (ja)
 • La lingua ufficiale della Spagna è lo spagnolo o castigliano, ma vengono parlate altre lingue che hanno statuti differenti. Il castigliano ha lo statuto di lingua ufficiale. In alcune regioni o nelle comunità autonome ci sono lingue che hanno lo statuto di co-ufficialità col castigliano. Le lingue della Spagna sono protette anche dalla Costituzione spagnola nell'art. 3. (it)
 • As línguas da Espanha são os idiomas falados atualmente, ou antigamente, no território da Espanha. (pt)
 • 西班牙語言(idiomas de España)指的在西班牙使用或曾經使用的語言。羅曼語族的語言在西班牙被廣泛使用,其中只有西班牙語(español)(或稱為卡斯蒂利亞語(castellano))擁有全國官方語言的地位,有些語言只在某些地區是官方語言,同時也有一些非官方的語言或方言。 (zh)
 • L'Estat Espanyol és un estat europeu amb una gran diversitat lingüística. Les seues llengües constitueixen un patrimoni etnolingüístic i cultural reconegut constitucionalment. La llengua oficial i majoritària de l'Estat és el castellà. Quatre llengües (català/valencià, gallec, èuscar i occità) gaudeixen de l'estatus de cooficialitat en sis de les comunitats autònomes que integren Espanya i altres dues (asturlleonès i aragonès), tot i que no són cooficials, són protegides d'alguna manera estatutàriament en tres comunitats autònomes. El portuguès parlat a certs municipis de la Raia fronterera amb Portugal no gaudeix de cap mena de reconeixement. Per últim cal destacar i remarcar que una mateixa llengua pot tindre diferent estatus oficial en cada un dels territoris on es parla. L'Estat no fa (ca)
 • En España se hablan varias lenguas vernáculas. El castellano o español, idioma oficial en todo el país, es la lengua materna predominante en casi todas las comunidades autónomas de España y es hablado por el 98,9 % de la población española.​ Seis de las diecinueve ciudades y comunidades autónomas de España tienen además, junto con el castellano, otras lenguas como oficiales en sus respectivas comunidades. El bilingüismo en distintos grados y en distintas situaciones comunicativas entre el castellano y otra lengua es una práctica habitual por parte de muchos de los españoles que residen en alguna de estas comunidades autónomas. (es)
 • D'un point de vue institutionnel, la langue officielle de l'Espagne est le castillan mais d'autres langues coexistent avec des statuts différents. Le castillan a le statut de langue officielle dans toute l'Espagne. Dans certaines régions, certaines langues ont un statut de coofficialité avec le castillan. 98,5 % de la population espagnole parle le castillan (ou espagnol), dont 74 % en langue maternelle (2013).[réf. nécessaire] (fr)
 • 스페인의 국가 공용어는 카스티야어(스페인어)로 스페인 전 지역에서 통용되며, 모어 또는 제2언어로서 사용된다. 카스티야어에는 여러 지역 방언들이 있는데, 안달루시아 방언과 카나리아 방언이 특징적이다. 한편 스페인을 구성하는 17개의 자치지방 중 6개의 자치 지방에서는 카스티야어와 함께 다른 언어가 공용어가 되고있다. 이러한 자치주에 거주하는 사람들에게 카스티야어와 함께 지역 공용어의 두 언어를 사용하는 이중언어 상태가 익숙하다. 나머지 언어들은 각 지역에서 독점적으로 사용되는 지역 공용어들로, 이중에서 특히 카탈루냐어, 바스크어, 갈리시아어가 스페인어와 더불어 지역의 공동 공용어로 지정되어 있다. 언어는 지역정체성과도 밀접하게 연관되어 있는데, 프랑코 정권 때는 스페인어 이외의 모든 지역 언어의 사용을 금지하기도 하였다. 고립어에 속하는 바스크어를 제외하면, 모든 언어는 속 라틴어에서 발전한 로망스어군에 속한다. 아랍어와 베르베르어 등은 모로코 영토와 붙어있는 세우타나 멜리야 등의 이슬람 공동체에서 사용된다. (ko)
 • Om de taal die in het Nederlands Spaans heet te benoemen, kan men twee woorden gebruiken: "español" (Spaans) of "castellano" (Castiliaans, uit Castilië). Beide termen worden in Spanje door elkaar gebruikt, afhankelijk van de regio (in Andalusië zegt men vooral "español", in Catalonië vrijwel nooit), maar betekenen hetzelfde. Het meest pure Spaans wordt volgens vele Spanjaarden gesproken in en rondom Valladolid. Artikel III van de Spaanse Grondwet uit 1978 luidt als volgt: De vier officiële regionale talen van Spanje zijn: De twee niet-officiële regionale talen zijn: (nl)
 • Языки Испании — языки, распространённые в Королевстве Испания, имеющие официальный статус или не имеющие такового. Испания — полиэтничная страна. Кроме , в Испании живут каталонцы, галисийцы, баски, окситанцы, астурийцы, арагонцы, говорящие на своих собственных языках (соответственно каталанском, галисийском, баскском, окситанском, астурийском и арагонском). На диалекте каталанского языка говорят валенсийцы (официально он считается валенсийским языком). На каталанском также говорят жители Балеарских островов. (ru)
 • Найпоширенішою мовою Іспанії є іспанська, якою володіє переважна більшість мешканців країни, і яка також називається кастильською мовою (ісп. castellano). У деяких регіонах Іспанії поширені також інші мови: баскійська (баск. Euskera) в Країні Басків і Наваррі, каталанська в Каталонії, Валенсії (де її також називають валенсійською) і на Балеарських островах і галісійська в Галісії. За винятком баскійської мови, яка звичайно вважається мовним ізолятом (хоча інколи класифікується як така, що належить до картвельської групи кавказьких мов), всі вони належать до групи романських мов. (uk)
rdfs:label
 • Languages of Spain (en)
 • Llengües d'Espanya (ca)
 • Sprachen in Spanien (de)
 • Lingvoj de Hispanio (eo)
 • Idiomas de España (es)
 • Espainiako hizkuntzak (eu)
 • Langues en Espagne (fr)
 • Lingue della Spagna (it)
 • 스페인의 언어 (ko)
 • スペインの言語 (ja)
 • Talen in Spanje (nl)
 • Línguas da Espanha (pt)
 • Языки Испании (ru)
 • 西班牙语言 (zh)
 • Мови Іспанії (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:language of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:blankName of
is dbp:blankNameSec of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License