An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Aviation safety is the study and practice of managing risks in aviation. This includes preventing aviation accidents and incidents through research, educating air travel personnel, passengers and the general public, as well as the design of aircraft and aviation infrastructure. The aviation industry is subject to significant regulation and oversight. Aviation security is focused on protecting air travelers, aircraft and infrastructure from intentional harm or disruption, rather than unintentional mishaps.

Property Value
dbo:abstract
 • السلامة الجوية هي منهج يسعى لجمع السبل للحد من أخطار الطيران الجوي. تتكفل المنظمة الدولية للطيران المدني - إيكاو - باصدار القوانين والإرشادات لكل البدان المصادقة على . مثلاً الملحق رقم 10 يوضح القوانين الخاصة بالاتصالات الإذاعية. (ar)
 • Aviation safety is the study and practice of managing risks in aviation. This includes preventing aviation accidents and incidents through research, educating air travel personnel, passengers and the general public, as well as the design of aircraft and aviation infrastructure. The aviation industry is subject to significant regulation and oversight. Aviation security is focused on protecting air travelers, aircraft and infrastructure from intentional harm or disruption, rather than unintentional mishaps. (en)
 • Die Verkehrssicherheit in der Luft, auch Flugsicherheit, umfasst die Theorie, Untersuchung und Einordnung von Flugunfällen sowie deren Vermeidung durch Sicherheitsvorschriften, Kontrollen, Ausbildung des Personals (Piloten, Fluglotsen, Flugzeugmechanikern usw.) und dessen Training. Ein Aspekt der Flugsicherheit ist die Luftsicherheit; sie befasst sich mit der Abwehr äußerer Gefahren im Luftverkehr. Als äußere Gefahren gelten z. B. Flugzeugentführungen, Sabotageakte und andere Angriffe oder Eingriffe. Flugsicherheit ist nicht mit Flugsicherung zu verwechseln. Diese dient der sicheren Verkehrslenkung im Luftraum (Sonderpolizeifunktion). (de)
 • La seguridad aérea es el conjunto de medidas que tienen como objetivo conocer las causas de cada accidente aéreo para modificar los procedimientos operativos y el entrenamiento, de forma que se evite su repetición. Las investigaciones de seguridad en vuelo son complejas y analizan numerosos factores y, más que investigar a las personas responsables, intenta averiguar las causas del incidente, considerando los y las cuestiones técnicas.[cita requerida] Los principales recursos de los investigadores son los testimonios e informes de las tripulaciones, el análisis de las cajas negras o los restos de la aeronave. (es)
 • La sécurité aérienne procède de l'ensemble des mesures visant à réduire le risque aérien. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) édicte des normes et des recommandations applicables dans les pays signataires de la convention de Chicago. Par exemple, l'annexe 10 de l'OACI définit les normes et recommandations applicables aux radiocommunications aéronautiques. La « sécurité » aérienne ne doit pas être confondue avec la « sûreté » aérienne qui comprend l'ensemble des mesures prises pour lutter contre les malveillances intentionnelles comme les actes de terrorisme. La sûreté aérienne consiste principalement en une recherche d'éventuels engins explosifs pouvant être introduits à bord d'avions civils de façon illicite, et ceci de quelque façon que ce soit (dans un bagage de soute, un bagage à main, via le fret transporté dans les soutes, introduction par un membre d'équipage ou un mécanicien etc.). Elle vise également à empêcher l'emport d'armes de toutes sortes dans la cabine et le cockpit de l'avion (sur les personnes et dans les bagages à main), armes qui pourraient être utilisées à des fins de piraterie aérienne. Ceci relève de ce qu'on appelle communément la sûreté dans les aéroports. Depuis 2009, de nombreux concepts et techniques de sécurité aérienne ont été transposés dans le secteur des soins de santé. (fr)
 • Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan , pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pada penerbangan baik militer maupun sipil, keselamatan penerbangan diselenggarakan oleh pemerintah. (in)
 • 항공 안전(航空安全)은 항공의 안전과 관련된 것들을 포괄하는 용어이며, 항공 사고를 방지하기 위한 조치 및 안내, 관련 교육 및 조사와 연구 등을 포함한다. 관련 기관으로 미국 연방항공청, 등이 있다. (ko)
 • La sicurezza del volo (in inglese flight safety) è un campo che comprende l'indagine e lo studio degli incidenti aerei e la prevenzione di questi ultimi. Esso può essere applicato anche nel contesto di campagne che informano il pubblico sulla sicurezza del trasporto aereo. In campo aeronautico spesso viene erroneamente tradotto come "sicurezza" anche il termine inglese security, indicante la materia connessa con la prevenzione contro atti criminosi del sistema del trasporto aereo. (it)
 • 航空安全(こうくうあんぜん、英語: Aviation safety)は、「空の安全」とも呼ばれ、航空の安全に関係する事象の総称である。特に航空事故の防止等に関係する事象を指していう。日本の航空工学者・鈴木真二は、「航空機の歴史は飛行安全への獲得の歴史でもある」と述べている。 世界的には近年、民間航空における死亡事故発生率は増加傾向にはないものの、航空機の発着回数の増加に伴い、航空事故等の発生件数そのものは今後増加していく可能性が指摘されている。そのため、国際民間航空機関(ICAO) は締約国が「State Safety Programme (SSP)」を導入することを国際的な標準とし、航空の安全性が向上することを期待する意向を示した。これを受け、国土交通省航空局 (航空安全当局) は、国際民間航空条約第19附属書に従い、「航空安全プログラム (SSP)」を平成25年10月に策定し、平成26年4月より導入した。これには、次のような目標があるという。 国民間航空の安全性を向上するため、国が安全指標及び安全目標値を設定してリスクを管理するとともに、義務報告制度・自発報告制度等による安全情報の収集・分析・共有等を行うことで、航空安全対策を更に推進する。 (ja)
 • Vliegveiligheid is een term die betrekking heeft op de theorie over, het onderzoek naar en de categorisatie van vliegrampen, en op de preventie van zulke rampen in de toekomst door regulatie, opleiding en training. Daarnaast kan het ook worden gebruikt in de context van campagnes die de veiligheid van het vliegen onder de aandacht brengen. (nl)
 • Flygsäkerhet avser säkerhet hos flygning i olika former. Det är ett honnörsord, liksom ordet säkerhet i allmänhet, för en verksamhet som inte kan erbjuda "full säkerhet" – med andra ord är flygning inte helt ofarligt. På samma sätt talar man om trafiksäkerhet, patientsäkerhet inom sjukvården och reaktorsäkerhet. I politiska sammanhang eller i en försäljningssituation talar man således hellre om hög eller förbättrad säkerhet än om små eller minskade risker, som bättre beskriver vad uttrycket säkerhet egentligen handlar om. Det anses ge mera positiva associationer hos mottagaren. Med hög säkerhet avses således låg risk för till exempel personskador, egendomsskador, ekonomiska skador eller vad det kan röra sig om. Flygsäkerhet, liksom säkerheten med andra transportmedel anges statistiskt normalt med referens till dess motsatser, vanligen inträffade haverier (eller förväntade vid prognoser). Graden av flygsäkerhet kan även vara underförstådd genom de krav som ställs på till exempel ett luftfartyg eller en verksamhet inom flygbranschen. De byggnadskrav som ställs på ett tungt flygplan för passagerartransport är således betydligt högre än de byggnadskrav som ställs på ett lätt flygplan, som i princip motsvarar en privatbil i användning. De operativa krav som ställs på ett kommersiellt flygbolag är likaså betydligt högre än de som ställs på en privatflygare. Begreppet flygsäkerhet (eng. air safety eller flight safety) handlar huvudsakligen om flygets egen inneboende säkerhet. Bestämmelser och verksamhet som syftar till att förhindra kriminella och olagliga handlingar riktade mot det civila flyget faller under begreppet luftfartsskydd (eng. air security eller airport security). I statistiska sammanhang behandlas dock oftast haverier som beror på kriminella eller olagliga handlingar tillsammans med övriga haverier, vanligen med upplysande fotnoter. (sv)
 • Segurança aérea é um conceito subjetivo, conhecido no meio aeronáutico como segurança de voo, e é definido pela Organização de Aviação Civil Internacional - OACI como sendo o "estado no qual o risco de ferir pessoas ou causar danos em coisas se limita a, ou está mantido em ou abaixo de, um nível aceitável, através de um processo contínuo de identificação de perigos e gerenciamento de riscos" (Doc 9859/OACI). Na aviação civil, a segurança aérea é tratada sob cinco diferentes enfoques: aeronave (em termos de projeto de produto, de processo de fabricação e de manutenção), pessoal (pilotos, comissários de voo, mecânicos, , etc.), aeródromo (infra-estrutura do aeroporto), operação (condições mínimas para gestão organizacional da empresa, sob o enfoque da segurança) e navegação aérea (aerovias, controle de tráfego aéreo, cartas aeronáuticas, comunicações, etc.). Junta-se a estes cinco enfoques, um sexto elemento extremamente importante para o contínuo melhoramento dos índices de segurança, que é a investigação de acidentes. Este sexto elemento permite identificar deficiências e propor ações corretivas (as chamadas recomendações), para que um próximo evento semelhante não ocorra novamente. A segurança aérea depende de uma doutrina ou filosofia de trabalho, baseada em atitude pessoal preventiva e que leva em conta três elementos: o Homem, a Máquina e o Meio (Ambiente). Nenhum acidente aéreo ocorre devido a um único fator. Um acidente aéreo é resultado de diversos fatores contribuintes e é subseqüente a vários outros de mesma natureza, que já haviam acontecido, sem maiores conseqüências, e que não haviam sido tratados convenientemente através de ações corretivas. A segurança aérea é multidisciplinar e é composta por diversas especialidades profissionais aplicadas à aviação. O objetivo principal é evitar ocorrências ou re-ocorrências de um incidente ou de um acidente através do estudo sistemático destes acidentes aéreos ou incidentes aéreos, com o objetivo de prevenir futuras ocorrências. (pt)
 • Безопасность полётов — это состояние авиационной системы или организации, при котором риски, связанные с авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов или непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются. Это понятие не следует путать с авиационной безопасностью. В зависимости от контекста понятие безопасности полётов может иметь различные интерпретации, например: * отсутствие авиационных происшествий; * отсутствие или приемлемые уровни рисков, то есть вероятности негативных последствий тех факторов, которые могут привести к ущербу; * отношение работников к небезопасным действиям и условиям, то есть корпоративная культура безопасности с сопутствующими процессами выявления источников опасности и управления рисками с целью предупреждения авиационных происшествий (человеческих жертв, ущерба имуществу и окружающей среде). Ни один вид человеческой деятельности и ни одна искусственная система не свободны от рисков. Безопасность относительное понятие, предполагающее наличие рисков и в "безопасной" системе при их приемлемом уровне.Соответственно, безопасность рассматривается как результат управления факторами риска — состояние, при котором риски причинения вреда лицам или имуществу снижены до приемлемого уровня и поддерживаются на этом, либо более низком уровне, путём систематического выявления источников опасности и контроля факторов риска. Одной из задач в управлении безопасностью полётов является популяризация и распространение информации о безопасности полётов. (ru)
 • 航空安全是指牽涉航空的安全,概念包括調查與研究空難的原因,以及避免空難發生的措施,包括定下相關規例、培訓相關員工及向公眾進行相關教育。而國際性的航空安全監管組織包括美國聯邦航空局和歐洲航空安全局。 與其它交通事故不同,不少飛機潛在的缺陷通常都未能在飛行測試期間發現,幾乎都是在航空事故後才能發現或才真正被重視,因此某程度上每次航空事故都代表航空交通安全的進步。1954年英國海外航空781號班機空難發現彗星型客機的設計出現嚴重瑕疵,機身蒙皮厚度不足,機上的加壓系統出現問題,導致金屬疲勞。。1972年美国航空96号班机事故及1974年土耳其航空981號班機空難均暴露出麥道DC-10貨艙艙門設計上的瑕疵。2001年十字航空498号班机空难後,各國禁止在飛機上使用手機。2002年烏伯林根空難,兩架飛機在空中相撞造成慘劇,事後各國航空公司均要求當空中防撞系統建議與航管指示有衝突時,機師應遵從空中防撞系統指示。飛航史上死傷最為慘重的1977年特內里費空難則讓航空界開始重視駕駛艙的資源管理,開始鼓勵副機長勇於指正機長可能是錯誤的決定。 航空事故的存在往往令人恐惧,虽然遭遇的机率非常低,但是一旦事故发生,死亡率却极高。大多数情况下航空器乘员会全部遇难,有时死亡率甚至会超过100%(死亡率最高的是九一一袭击事件的1406.573%,若将九一一排除,则是肯尼亞航空507號班機,死亡率高达197.333%)。且因为在空中无法使用移动设备,除非通过书面方式,否则航空事故遇难者甚至无法在生命最后时刻留下任何信息。有调查表明,以乘客-旅程計算,航空運輸是最安全的交通工具。以時間計算,每100萬小時才有12.25人死於航空事故,但以死亡率計算,汽車比飛機更為安全。且汽车虽然事故率高,但是大多数人或其亲朋好友均可持有驾照,但是航空器驾照难以考取,乘客甚至无法预支自己乘坐航空器相关信息,也为航空事故增加了一种“把命交给他人”的无助感,空難的生還率只有24%。其中起飛和降落期間的航空事故佔了總數的70%。 當某航班發生重大航空事故並導致多人傷亡,多数航空公司會把該航班號碼退役,例如日本航空123號班機空難、俄羅斯航空593號班機空難、伊朗航空655號班機空難等,但亦有例外,如中國南方航空3456號班機空難发生后该航班号仍旧继续使用。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 682931 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 85562 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124907567 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • السلامة الجوية هي منهج يسعى لجمع السبل للحد من أخطار الطيران الجوي. تتكفل المنظمة الدولية للطيران المدني - إيكاو - باصدار القوانين والإرشادات لكل البدان المصادقة على . مثلاً الملحق رقم 10 يوضح القوانين الخاصة بالاتصالات الإذاعية. (ar)
 • Aviation safety is the study and practice of managing risks in aviation. This includes preventing aviation accidents and incidents through research, educating air travel personnel, passengers and the general public, as well as the design of aircraft and aviation infrastructure. The aviation industry is subject to significant regulation and oversight. Aviation security is focused on protecting air travelers, aircraft and infrastructure from intentional harm or disruption, rather than unintentional mishaps. (en)
 • La seguridad aérea es el conjunto de medidas que tienen como objetivo conocer las causas de cada accidente aéreo para modificar los procedimientos operativos y el entrenamiento, de forma que se evite su repetición. Las investigaciones de seguridad en vuelo son complejas y analizan numerosos factores y, más que investigar a las personas responsables, intenta averiguar las causas del incidente, considerando los y las cuestiones técnicas.[cita requerida] Los principales recursos de los investigadores son los testimonios e informes de las tripulaciones, el análisis de las cajas negras o los restos de la aeronave. (es)
 • Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan , pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pada penerbangan baik militer maupun sipil, keselamatan penerbangan diselenggarakan oleh pemerintah. (in)
 • 항공 안전(航空安全)은 항공의 안전과 관련된 것들을 포괄하는 용어이며, 항공 사고를 방지하기 위한 조치 및 안내, 관련 교육 및 조사와 연구 등을 포함한다. 관련 기관으로 미국 연방항공청, 등이 있다. (ko)
 • La sicurezza del volo (in inglese flight safety) è un campo che comprende l'indagine e lo studio degli incidenti aerei e la prevenzione di questi ultimi. Esso può essere applicato anche nel contesto di campagne che informano il pubblico sulla sicurezza del trasporto aereo. In campo aeronautico spesso viene erroneamente tradotto come "sicurezza" anche il termine inglese security, indicante la materia connessa con la prevenzione contro atti criminosi del sistema del trasporto aereo. (it)
 • 航空安全(こうくうあんぜん、英語: Aviation safety)は、「空の安全」とも呼ばれ、航空の安全に関係する事象の総称である。特に航空事故の防止等に関係する事象を指していう。日本の航空工学者・鈴木真二は、「航空機の歴史は飛行安全への獲得の歴史でもある」と述べている。 世界的には近年、民間航空における死亡事故発生率は増加傾向にはないものの、航空機の発着回数の増加に伴い、航空事故等の発生件数そのものは今後増加していく可能性が指摘されている。そのため、国際民間航空機関(ICAO) は締約国が「State Safety Programme (SSP)」を導入することを国際的な標準とし、航空の安全性が向上することを期待する意向を示した。これを受け、国土交通省航空局 (航空安全当局) は、国際民間航空条約第19附属書に従い、「航空安全プログラム (SSP)」を平成25年10月に策定し、平成26年4月より導入した。これには、次のような目標があるという。 国民間航空の安全性を向上するため、国が安全指標及び安全目標値を設定してリスクを管理するとともに、義務報告制度・自発報告制度等による安全情報の収集・分析・共有等を行うことで、航空安全対策を更に推進する。 (ja)
 • Vliegveiligheid is een term die betrekking heeft op de theorie over, het onderzoek naar en de categorisatie van vliegrampen, en op de preventie van zulke rampen in de toekomst door regulatie, opleiding en training. Daarnaast kan het ook worden gebruikt in de context van campagnes die de veiligheid van het vliegen onder de aandacht brengen. (nl)
 • Die Verkehrssicherheit in der Luft, auch Flugsicherheit, umfasst die Theorie, Untersuchung und Einordnung von Flugunfällen sowie deren Vermeidung durch Sicherheitsvorschriften, Kontrollen, Ausbildung des Personals (Piloten, Fluglotsen, Flugzeugmechanikern usw.) und dessen Training. Ein Aspekt der Flugsicherheit ist die Luftsicherheit; sie befasst sich mit der Abwehr äußerer Gefahren im Luftverkehr. Als äußere Gefahren gelten z. B. Flugzeugentführungen, Sabotageakte und andere Angriffe oder Eingriffe. (de)
 • La sécurité aérienne procède de l'ensemble des mesures visant à réduire le risque aérien. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) édicte des normes et des recommandations applicables dans les pays signataires de la convention de Chicago. Par exemple, l'annexe 10 de l'OACI définit les normes et recommandations applicables aux radiocommunications aéronautiques. (fr)
 • Segurança aérea é um conceito subjetivo, conhecido no meio aeronáutico como segurança de voo, e é definido pela Organização de Aviação Civil Internacional - OACI como sendo o "estado no qual o risco de ferir pessoas ou causar danos em coisas se limita a, ou está mantido em ou abaixo de, um nível aceitável, através de um processo contínuo de identificação de perigos e gerenciamento de riscos" (Doc 9859/OACI). (pt)
 • Flygsäkerhet avser säkerhet hos flygning i olika former. Det är ett honnörsord, liksom ordet säkerhet i allmänhet, för en verksamhet som inte kan erbjuda "full säkerhet" – med andra ord är flygning inte helt ofarligt. På samma sätt talar man om trafiksäkerhet, patientsäkerhet inom sjukvården och reaktorsäkerhet. I politiska sammanhang eller i en försäljningssituation talar man således hellre om hög eller förbättrad säkerhet än om små eller minskade risker, som bättre beskriver vad uttrycket säkerhet egentligen handlar om. Det anses ge mera positiva associationer hos mottagaren. Med hög säkerhet avses således låg risk för till exempel personskador, egendomsskador, ekonomiska skador eller vad det kan röra sig om. (sv)
 • Безопасность полётов — это состояние авиационной системы или организации, при котором риски, связанные с авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов или непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются. Это понятие не следует путать с авиационной безопасностью. В зависимости от контекста понятие безопасности полётов может иметь различные интерпретации, например: Одной из задач в управлении безопасностью полётов является популяризация и распространение информации о безопасности полётов. (ru)
 • 航空安全是指牽涉航空的安全,概念包括調查與研究空難的原因,以及避免空難發生的措施,包括定下相關規例、培訓相關員工及向公眾進行相關教育。而國際性的航空安全監管組織包括美國聯邦航空局和歐洲航空安全局。 與其它交通事故不同,不少飛機潛在的缺陷通常都未能在飛行測試期間發現,幾乎都是在航空事故後才能發現或才真正被重視,因此某程度上每次航空事故都代表航空交通安全的進步。1954年英國海外航空781號班機空難發現彗星型客機的設計出現嚴重瑕疵,機身蒙皮厚度不足,機上的加壓系統出現問題,導致金屬疲勞。。1972年美国航空96号班机事故及1974年土耳其航空981號班機空難均暴露出麥道DC-10貨艙艙門設計上的瑕疵。2001年十字航空498号班机空难後,各國禁止在飛機上使用手機。2002年烏伯林根空難,兩架飛機在空中相撞造成慘劇,事後各國航空公司均要求當空中防撞系統建議與航管指示有衝突時,機師應遵從空中防撞系統指示。飛航史上死傷最為慘重的1977年特內里費空難則讓航空界開始重視駕駛艙的資源管理,開始鼓勵副機長勇於指正機長可能是錯誤的決定。 當某航班發生重大航空事故並導致多人傷亡,多数航空公司會把該航班號碼退役,例如日本航空123號班機空難、俄羅斯航空593號班機空難、伊朗航空655號班機空難等,但亦有例外,如中國南方航空3456號班機空難发生后该航班号仍旧继续使用。 (zh)
rdfs:label
 • Aviation safety (en)
 • سلامة جوية (ar)
 • Flugsicherheit (de)
 • Seguridad aérea (es)
 • Keselamatan penerbangan (in)
 • Sécurité aérienne (fr)
 • Sicurezza aerea (it)
 • 航空安全 (ja)
 • 항공 안전 (ko)
 • Vliegveiligheid (nl)
 • Безопасность полётов (ru)
 • Segurança aérea (pt)
 • Flygsäkerhet (sv)
 • 航空安全 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:domain of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License