About: Therapy

An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A therapy or medical treatment (often abbreviated tx, Tx, or Tx) is the attempted remediation of a health problem, usually following a medical diagnosis. As a rule, each therapy has indications and contraindications. There are many different types of therapy. Not all therapies are effective. Many therapies can produce unwanted adverse effects. Medical treatment and therapy are generally considered synonyms. However, in the context of mental health, the term therapy may refer specifically to psychotherapy.

Property Value
dbo:abstract
 • Una teràpia (del grec antic: θεραπεία ‘curació’) o tractament és una intervenció mèdica destinada a corregir els símptomes o les causes subjacents causants d'un problema de salut en una persona. Normalment la teràpia té lloc després d'un diagnòstic. A les pràctiques que asseguren servir com a tractament i que realment resulten una estafa se les anomena pseudoteràpies. (ca)
 • Léčba (terapie, kúra, kurýrování) je souhrnný název pro soubor opatření prováděných s cílem ovlivnit průběh onemocnění. Cíle léčby mohou být různé: 1. * Plné uzdravení - Pokud je to možné, je cíl zbavit nemocného nemoci. Tak například podáním antibiotik u akutní infekce dojde ke zničení původce nemoci a tím k vyléčení, pokud nedošlo k nevratnému poškození. 2. * Odstranění většího zla - dalším možným cílem je zbavit nemocného nemoci i za cenu poškození nemocného, pokud poškození nemocného léčbou je menší než poškození dále pokračující nemocí. Tak například vyoperování zaníceného červovitého přívěsku slepého střeva je prakticky neznatelným poškozením (chybění tohoto orgánu nijak nevadí), zatímco pokračující zánět může vyústit i v prasknutí červovitého přívěsku s život ohrožující sterkorální peritonitidou. 3. * Potlačení nemoci - v některých případech nelze nemoc vyléčit ani za cenu trvalých následků, lze ale nemocnému trvale podávat léky, které zabraňují propuknutí nemoci nebo rozvoji skutečně nebezpečných poruch, které by se objevily v důsledku základního onemocnění. Tak například je smrtelné onemocnění, při kterém chybí tělu vlastní inzulín. Jeho injekčním podáváním je pacient schopen normálního života. 4. * Zmírnění nemoci - Někdy nelze nemoc vyléčit, ale je možné mírnit její průběh. Pokud jde o nemoc zhoubnou, lze tak pacientovi přidat i mnoho let kvalitního života. 5. * Zmírnění utrpení - v některých případech nelze vůbec ovlivnit průběh samé nemoci. Léčba je pak zaměřena především na mírnění utrpení nemocného, tedy především na to, aby nemocný necítil případnou bolest, a na to, aby byl nemocný schopen alespoň pohybu na lůžku. Při znalosti mechanismu vlastní choroby tak může být terapie: * kauzální - působí přímo na původce, příčinu choroby, se záměrem ho zničit, * patogenetická - působí na řetězec rozvoje choroby, brání jejímu rozvoji, * symptomatická - mírní symptomy, příznaky, průvodní obtíže choroby. * podpůrná - nepůsobí přímo na nemoc, ani na příznaky, ale podporuje nemocného, pomáhá mu snášet obtíže. Volba terapie vychází především z teoretických představ o fungování lidského těla a o vzniku chorob. Tato představa je u daného nemocného konkretizována jeho profilem příznaků, na základě kterých lékař (nebo spolupracující lékaři) stanovuje diagnózu, určení choroby, příčiny obtíží. Pokud diagnóza není zcela zřejmá, může být proveden tzv. terapeutický pokus. Pacientovi je nasazena léčba na pravděpodobnou chorobu a pokud není léčba účinná, znamená to, že tuto chorobu lze pokládat za vyloučenou a je třeba pátrat po jiné diagnóze. Jak diagnostika, tak i volba terapeutických prostředků vycházejí především z filozofického rámce, ze kterého vychází ta která medicínská škola. Moderní medicína, i když ve své tradici navazuje především na starověkou řeckou medicínu a tím na medicínu starověkého Egypta, má výjimečné postavení tím, že navazuje na racionální a empirickou tradici novověké filozofie a zejména na vědu, která se z filozofie vydělila. Prakticky to znamená, že pro moderní medicínu je klíčovým prvkem při tvorbě hypotéz o původu chorob především empirie ve formě pozorování i experimentů, jejich analýza a následné zobecnění poznatků a jejich ověřování. Pokud je na základě těchto pozorování vyslovena hypotéza o možném způsobu ovlivnění choroby, je tato hypotéza důkladně testována, kriticky ověřována. Teprve pokud je testování úspěšné, je nový postup používán v běžné medicíně. Vlastně ústředním bodem medicíny je přesvědčení, že jedině empirický důkaz o účinnosti terapie má hodnotu, toto je rozvedeno v konceptu průkaznosti - tzv. . Tímto se moderní medicína liší od medicínských škol minulosti (vč. medicíny středověké), které vycházely ze spekulativních představ o původu nemocí a o možnostech ovlivnění průběhu. Tyto představy mohly být na úrovni poznání své doby zcela racionální, např. pokud se jevilo jako možné to, že nemoc je způsobena démonem, bylo pomazání pacientka krokodýlím trusem zcela racionálním postupem vyhánění démona. Staré medicínské školy se od moderní medicíny neliší ani tak ve volbě prostředků, protože řada starověkých léčiv vycházela z empirické tradice. To, čím se liší nejvíce, je důraz na autoritu. Zatímco pro moderní medicínu je váha autority malá a zcela zásadní je důkaz, u většiny škol minulosti to bylo právě naopak. Respekt k autoritám měl různou váhu. Tak například středověká medicína byla poměrně tvůrčí, lékaři vymýšleli nové postupy, jen své nápady často připisovali klasikům antiky. Naproti tomu tradiční čínská medicína se vyznačuje mimořádnou rigiditou, bezbřehou úctou k předkům, která zakazovala pochybnosti. Nepochybovat bylo o to snazší, že způsob práce čínských lékařů postrádal zpětnou vazbu, po předepsání terapie již pacienta nekontrolovali. Moderní medicína se odlišuje i od tzv. alternativní medicíny, tedy od poměrně širokého spektra škol, které lze charakterizovat jako školy vyznávající teorie o příčinách chorob nebo o možnostech jejich ovlivňování, které nebyly patřičně ověřeny. Obvykle jde o postupy, které jsou v přímém rozporu s poznatky přírodních věd, tedy lze je pokládát za neúčinné nepřímo. Někdy jde o postupy, které byly klinickým testování prakticky vyvráceny (homeopatie). Může se jednat o nové školy ale i o pokračování starověkých škol nebo o jisté karikatury těchto škol. Terapii může provádět: * Sám nemocný při samoléčbě. je běžná u řady banálních onemocnění jako je např. nachlazení, lehký průjem nebo třeba drobné oděrky. * Zdravotnický profesionál, obvykle lékař, ale podle zvyklostí a legislativy té které země může některé léčebné výkony provádět a případně i volit jiný zdravotnický profesionál, např. zdravotní sestra, fyzioterapeut, klinický psycholog nebo optometrista. Zdravotnický profesionál je za správnou volbu léčebného výkonu i za jeho provedení odpovědný, vč. odpovědnosti trestní. Není odpovědný za případné známé riziko výkonu, pokud s ním byl pacient před výkonem prokazatelně seznámen a s výkonem souhlasil. * Léčitel (může být nazýván i jinak) se věnuje výkonům tzv. alternativní medicíny. Odpovědnost za prováděné výkony je velmi špatně definovaná a obvykle spíše neexistuje. Podléhá ovšem obecnému právu včetně trestního. Technicky se terapie moderní medicíny běžných somatických chorob dělí na: * konzervativní terapie: nezasahují se do tělesné integrity pacienta různými formami, např.: * farmakoterapie, nejčastější - léčba léky různých forem, * psychoterapie - terapeutická komunikace s psychoterapeutem, nejčastěji psychologem, * fyzikální terapie - ovlivnění nemocného fyzikálními faktory - , termoterapie, radioterapie * radikální terapie - zpravidla fyzický, chirurgický zásah do tělesné integrity pacienta. Rozdělení je do značné míry historické, ale pro své opodstatnění se u řady chorob stále používá. (cs)
 • العلاج طبياً هو محاولة السيطرة على المرض والتخلص منه وهو المرحلة التي تلي عملية تشخيص المرض. الهدف الرئيسي للعلاج هو إزالة جميع الأعراض والمسببات للمرض والوصول لحالة من الاتزان والاستقرار الوظيفي. (ar)
 • Θεραπεία ή αλλιώς ιατρική θεραπεία είναι οι άμεσες ή έμμεσες παρεμβατικές διαδικασίες προς βελτίωση ενός προβλήματος υγείας, συνήθως μετά από μία διάγνωση. Αυτό μπορεί να σημαίνει πλήρη αποκατάσταση, μερική αποκατάσταση, είτε διάφορους βαθμούς διαχειρισιμότητας εάν δεν επιτευχθεί αποκατάσταση. Ο όρος θεραπεία αναφέρεται σε διαχείριση ενός προβλήματος υγείας μέσω ουσιών (φάρμακα), σε ιατρικές πράξεις ήπιας η δραστικής παρέμβασης, σε αλλαγές του τρόπου ζωής, ή ακόμα στην αλλαγή αντιλήψεων και νοοτροπίας του θεραπευομένου (εκπαίδευση του αρρώστου). (el)
 • Therapie (altgriechisch θεραπεία therapeia „Dienst, Pflege, Heilung, Behandlung“, von θεραπεύειν therapeuein „heilen, dienen“) oder Behandlung bezeichnet alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Behinderungen, Krankheiten und Verletzungen oder seelische Traumata positiv zu beeinflussen. Die Voraussetzung für Therapie ist eine zuvor erlangte Diagnose. Ziel eines Therapeuten ist es, eine Heilung zu ermöglichen oder zu beschleunigen, zumindest aber die Symptome zu lindern oder zu beseitigen und körperliche oder psychische Funktionen wiederherzustellen. Um eine entsprechende Therapie empfehlen zu können, muss zunächst eine Diagnostik vorgenommen werden. Dazu werden Beschwerden, Anamnese und verschiedene Untersuchungsbefunde beurteilt und eingeordnet. Die eigentliche Therapie besteht dann aus Maßnahmen zur Behebung der Beschwerden oder vorzugsweise der Krankheitsursache. Wenn eine Therapie angemessen zur Behandlung eines Krankheitsbilds ist, spricht man von einer Indikation (dem „Angezeigtsein“ einer bestimmten Behandlung). (de)
 • Terapio (el la greka θεραπεία "servo") estas metoda kuracado de malsanoj kaj lezoj. La celo de la terapiisto estas neniigo aŭ malpligrandigo de la simptomoj kaj reĝustigo de la korpaj kaj psikaj funkcioj. Por elekto de la taŭga terapio, necesas havi ĝustan diagnozon. Terapio baziĝas sur rekta aŭ malrekta influo de la terapiisto al la paciento. La influebloj estas multegaj: per kirurgio, kuraciloj, radioj, manoj, ... Grava flanko de la plejmultaj terapioj estas bona komunikado inter terapiisto kaj paciento. Ĝi certiĝas, ke la kuracado konformas al la paciento kaj pligrandigas la eblon de la paciento mem partopreni al pli rapida saniĝo. La psikiatria terapio uzas metodojn de sistema komunikado. (eo)
 • Medikuntzan, sendabidea, osabide edo terapia gaixotasuna sendatu, horren ondorioak arindu nahiz gaixotasunen prebenitzeko bidea da, izan kimikoa, fisikoa, psikikoa edo bestelakoa. Gaixotasun edo osasun bat arindu, sendatu edo aurrezaintzeko egokia den horri terapeutikoa dela esaten da. Sendabide sintomatikoak (sintomak arindu edo ezabatzeko) edo sendabide espezifikoak (gaixotasunaren eragileen aurka) bereizten dira. Sendabideak kimikoak (adibidez, sendagaiak), fisikoak (elektroshock eta erradioterapia, kasu) nahiz psikikoak (psikoterapia) izan daitezke. (eu)
 • En medicina, tratamiento o terapia (del latín therapīa, y este a su vez del griego clásico θεραπεία, therapeia , "cuidado", "tratamiento médico", derivado de θεραπεύω)​​ es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación (sanar) o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas. Es un tipo de juicio clínico. Son sinónimos: terapia, terapéutico, cura, método curativo.[cita requerida] No se debe confundir con terapéutica, que es la rama de las ciencias de la salud que se ocupa de los medios empleados y su forma de aplicarlos en el tratamiento de las enfermedades, con el fin de aliviar los síntomas o de producir la curación.​ (es)
 • Is éard is cóir leighis ann ná cóireáil nó teiripe a úsáidtear chun fadhb sláinte (tinneas nó a leithéid) a leigheas, a fheabhsú nó a choinneáil ó dhul in olcas. (ga)
 • Terapi (dalam Yunani: θεραπεία), atau pengobatan, adalah masalah kesehatan, biasanya mengikuti diagnosis. Orang yang melakukan terapi disebut sebagai terapis.Dalam bidang medis, kata terapi sinonim dengan kata pengobatan. Di antara psikolog, kata ini mengacu kepada psikoterapi.Terapi pencegahan atau terapi Profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah munculnya kondisi medis. Sebagai contoh adalah banyaknya vaksin untuk mencegah infeksi penyakit. Terapi abortive adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk menghentikan kondisi medis dari perkembangan lebih lanjut. Pengobatan yang dilakukan pada tanda-tanda paling awal dari munculnya penyakit, seperti gejala sakit kepala migrain, adalah sebuah terapi abortive. Terapi supportive adalah suatu terapi yang tidak merawat atau memperbaiki kondisi yang mendasarinya, melainkan meningkatkan kenyamanan pasien. (in)
 • A therapy or medical treatment (often abbreviated tx, Tx, or Tx) is the attempted remediation of a health problem, usually following a medical diagnosis. As a rule, each therapy has indications and contraindications. There are many different types of therapy. Not all therapies are effective. Many therapies can produce unwanted adverse effects. Medical treatment and therapy are generally considered synonyms. However, in the context of mental health, the term therapy may refer specifically to psychotherapy. (en)
 • En médecine, un traitement, appelé aussi traitement médical, traitement thérapeutique, thérapie ou plus généralement thérapeutique, est un ensemble de mesures appliquées par un professionnel de la santé à une personne vis-à-vis d'une maladie, afin de l'aider à en guérir, de soulager ses symptômes, ou encore d'en prévenir l'apparition. Lorsque ce professionnel décide de ne pas médicaliser une situation qu'il juge ne pas relever de traitement, il s'agit d' (non-initiation d'un traitement ou interruption du traitement appelée retrait ou congé thérapeutique). L'observance thérapeutique désigne la capacité d'un patient à suivre correctement le traitement qui lui a été prescrit. Concernant la santé animale, il s'agit des mesures appliquées par un vétérinaire. (fr)
 • 치료(治療)는 상처나 질병을 낫게하는 일을 말한다. 건강 문제의 교정 과정이며 보통 진단 후에 이루어진다. 물리치료, , , 등이 있다. (ko)
 • La terapia (dal greco ϑεραπεία, therapèia), in medicina, è lo studio e l'attuazione concreta di quanto necessario per portare alla guarigione delle malattie attraverso mezzi e metodi idonei; è anche la relativa branca della medicina che tratta della cura delle malattie; è anche l'insieme dei metodi usati per la guarigione di malattie o ferite, per prevenirne l'insorgenza, o per alleviarne i sintomi. In psicologia si parla più prettamente di psicoterapia, ovvero l'uso di strumenti non invasivi, non chirurgici, non elettromedicali e non farmacologici tesi al recupero e/o alla correzione di un disturbo mentale o una condizione di alterazione psicologica o psico-sociale. (it)
 • 治療(ちりょう、英語: treatment)とは、病気やけがを治すこと。病気を治癒させたり、症状を軽快にさせるための行為のことである。高血圧症、糖尿病などの慢性疾患、精神疾患などの長期的な治療を加療(かりょう)と呼ぶことがある。 (ja)
 • Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. (pl)
 • Therapie (van het Griekse: θεραπεία) of behandeling is: 1. * de behandeling van ziekten of de verlichting van symptomen (in deze betekenis heeft het geen meervoud); 2. * de toepassing van inzichten uit de therapie (betekenis 1) op een bepaalde ziekte of een bepaald symptoom (in deze betekenis is wel een meervoud mogelijk); 3. * een afkorting van psychotherapie (voorbeeld: "ik ben een half jaar in therapie geweest"); 4. * een algemene methode om iets te verbeteren (voorbeeld: "de dienstverlening hapert maar de therapie is vooralsnog onduidelijk"). Een specifieke therapie volgt op de diagnose die gesteld wordt na anamnese en onderzoek. Een therapie kan ook deel uitmaken van de diagnose en wordt dan proefbehandeling of therapeutische diagnose genoemd. Het woord therapie komt veel voor als tweede lid in samenstellingen, waarbij (a) het eerste lid het middel is waarvan wordt gebruikgemaakt (chemotherapie, edelsteentherapie), (b) het eerste lid aanduidt wat behandeld wordt (gezinstherapie, immunotherapie), (c) het eerste lid de bedenker is van de therapie (Moermantherapie). Er zijn ook combinaties mogelijk van a, b en c (voorbeeld: Bach-bloesemtherapie). Afzonderlijke therapieën kunnen worden ingedeeld bij de reguliere geneeskunde, de alternatieve geneeskunde of de sociaal-psychologische gezondheidszorg. De werkzaamheid van de diverse therapieën of behandelingswijzen kan zeer verschillend zijn en wordt soms betwist, bijvoorbeeld omdat het placebo-effect een rol speelt. (nl)
 • Терапи́я (др.-греч. θερᾰπεία «<врачебный> уход, лечение») — процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья. (ru)
 • Terapia (do grego: θεραπεία - do verbo therapeúo, "prestar cuidadosmédicos, tratar") ou terapêutica significa o tratamento para uma determinada doença. As terapias dependem do diálogo com um profissional da área, num processo que demanda investimento de tempo e de dinheiro. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, até 75% dos pacientes com algum distúrbio apresentam melhoras após as sessões de terapia. (pt)
 • Terapi eller behandling är sjukvårdens åtgärder riktade till en patient med , såväl av somatiska (kroppsliga) som psykiska som psykosociala besvär. Ordet kommer av grekiska θεραπεία therapeia, betjäning, vård, botande. En medicinsk behandling eller medicinsk procedur inleds med en medicinsk diagnostik varpå följer själva åtgärden som kan bestå av mer direkta medicinska insatser som kirurgi och läkemedelintag och/eller åtgärder av mer rehabiliteringskaraktär som sjukgymnastik. Det finns många benämningar för den som går i terapi, till exempel kan vederbörande kallas klient, patient, eller . För terapi som hör till skolmedicinen krävs legitimation, och att obehörigen ställa diagnos eller utföra behandling för åkomma kan dömas enligt kvacksalverilagen. Alternativmedicinska terapier kan lagligen utföras av vem som helst om skada inte åsamkas. Kyrkans själavård är vanligen en form av samtalsterapi med religiösa inslag, och regleras av speciella principer. I brist på kunskap om vad de bakomliggande mekanismerna för olika besvär är det svårt att veta exakt hur en behandling kommer att fungera (om alls). Det är därför viktigt att se till forskningen om vilken effekt en behandling har. (sv)
 • Терап́ія (синонім: лікування) — процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація). Часто під поняттям «терапія» розуміють застосування не хірургічних лікувальних засобів. У медичному жаргоні також «терапія» — все те, що стосується внутрішніх хвороб. Як правило процес лікування стосовно хворого проводить кваліфікований лікар певної спеціалізації залежно від конкретного захворювання. (uk)
 • 治療(英語:Therapy、Medical treatment),指用于解决健康问题的手段,通常在医学诊断后实施。 每種治療都有其和禁忌症。治療種類繁多,並非全部都是有療效的。許多治療可能產生不良反應。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 13311819 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 29718 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1120397883 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Children undergoing therapy . (en)
dbp:meshid
 • D013812 (en)
dbp:name
 • Therapy (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • Una teràpia (del grec antic: θεραπεία ‘curació’) o tractament és una intervenció mèdica destinada a corregir els símptomes o les causes subjacents causants d'un problema de salut en una persona. Normalment la teràpia té lloc després d'un diagnòstic. A les pràctiques que asseguren servir com a tractament i que realment resulten una estafa se les anomena pseudoteràpies. (ca)
 • العلاج طبياً هو محاولة السيطرة على المرض والتخلص منه وهو المرحلة التي تلي عملية تشخيص المرض. الهدف الرئيسي للعلاج هو إزالة جميع الأعراض والمسببات للمرض والوصول لحالة من الاتزان والاستقرار الوظيفي. (ar)
 • Θεραπεία ή αλλιώς ιατρική θεραπεία είναι οι άμεσες ή έμμεσες παρεμβατικές διαδικασίες προς βελτίωση ενός προβλήματος υγείας, συνήθως μετά από μία διάγνωση. Αυτό μπορεί να σημαίνει πλήρη αποκατάσταση, μερική αποκατάσταση, είτε διάφορους βαθμούς διαχειρισιμότητας εάν δεν επιτευχθεί αποκατάσταση. Ο όρος θεραπεία αναφέρεται σε διαχείριση ενός προβλήματος υγείας μέσω ουσιών (φάρμακα), σε ιατρικές πράξεις ήπιας η δραστικής παρέμβασης, σε αλλαγές του τρόπου ζωής, ή ακόμα στην αλλαγή αντιλήψεων και νοοτροπίας του θεραπευομένου (εκπαίδευση του αρρώστου). (el)
 • Medikuntzan, sendabidea, osabide edo terapia gaixotasuna sendatu, horren ondorioak arindu nahiz gaixotasunen prebenitzeko bidea da, izan kimikoa, fisikoa, psikikoa edo bestelakoa. Gaixotasun edo osasun bat arindu, sendatu edo aurrezaintzeko egokia den horri terapeutikoa dela esaten da. Sendabide sintomatikoak (sintomak arindu edo ezabatzeko) edo sendabide espezifikoak (gaixotasunaren eragileen aurka) bereizten dira. Sendabideak kimikoak (adibidez, sendagaiak), fisikoak (elektroshock eta erradioterapia, kasu) nahiz psikikoak (psikoterapia) izan daitezke. (eu)
 • Is éard is cóir leighis ann ná cóireáil nó teiripe a úsáidtear chun fadhb sláinte (tinneas nó a leithéid) a leigheas, a fheabhsú nó a choinneáil ó dhul in olcas. (ga)
 • A therapy or medical treatment (often abbreviated tx, Tx, or Tx) is the attempted remediation of a health problem, usually following a medical diagnosis. As a rule, each therapy has indications and contraindications. There are many different types of therapy. Not all therapies are effective. Many therapies can produce unwanted adverse effects. Medical treatment and therapy are generally considered synonyms. However, in the context of mental health, the term therapy may refer specifically to psychotherapy. (en)
 • 치료(治療)는 상처나 질병을 낫게하는 일을 말한다. 건강 문제의 교정 과정이며 보통 진단 후에 이루어진다. 물리치료, , , 등이 있다. (ko)
 • 治療(ちりょう、英語: treatment)とは、病気やけがを治すこと。病気を治癒させたり、症状を軽快にさせるための行為のことである。高血圧症、糖尿病などの慢性疾患、精神疾患などの長期的な治療を加療(かりょう)と呼ぶことがある。 (ja)
 • Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. (pl)
 • Терапи́я (др.-греч. θερᾰπεία «<врачебный> уход, лечение») — процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья. (ru)
 • Terapia (do grego: θεραπεία - do verbo therapeúo, "prestar cuidadosmédicos, tratar") ou terapêutica significa o tratamento para uma determinada doença. As terapias dependem do diálogo com um profissional da área, num processo que demanda investimento de tempo e de dinheiro. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, até 75% dos pacientes com algum distúrbio apresentam melhoras após as sessões de terapia. (pt)
 • 治療(英語:Therapy、Medical treatment),指用于解决健康问题的手段,通常在医学诊断后实施。 每種治療都有其和禁忌症。治療種類繁多,並非全部都是有療效的。許多治療可能產生不良反應。 (zh)
 • Léčba (terapie, kúra, kurýrování) je souhrnný název pro soubor opatření prováděných s cílem ovlivnit průběh onemocnění. Cíle léčby mohou být různé: 1. * Plné uzdravení - Pokud je to možné, je cíl zbavit nemocného nemoci. Tak například podáním antibiotik u akutní infekce dojde ke zničení původce nemoci a tím k vyléčení, pokud nedošlo k nevratnému poškození. 2. * Odstranění většího zla - dalším možným cílem je zbavit nemocného nemoci i za cenu poškození nemocného, pokud poškození nemocného léčbou je menší než poškození dále pokračující nemocí. Tak například vyoperování zaníceného červovitého přívěsku slepého střeva je prakticky neznatelným poškozením (chybění tohoto orgánu nijak nevadí), zatímco pokračující zánět může vyústit i v prasknutí červovitého přívěsku s život ohrožující sterkorá (cs)
 • Terapio (el la greka θεραπεία "servo") estas metoda kuracado de malsanoj kaj lezoj. La celo de la terapiisto estas neniigo aŭ malpligrandigo de la simptomoj kaj reĝustigo de la korpaj kaj psikaj funkcioj. Por elekto de la taŭga terapio, necesas havi ĝustan diagnozon. Terapio baziĝas sur rekta aŭ malrekta influo de la terapiisto al la paciento. La influebloj estas multegaj: per kirurgio, kuraciloj, radioj, manoj, ... (eo)
 • Therapie (altgriechisch θεραπεία therapeia „Dienst, Pflege, Heilung, Behandlung“, von θεραπεύειν therapeuein „heilen, dienen“) oder Behandlung bezeichnet alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Behinderungen, Krankheiten und Verletzungen oder seelische Traumata positiv zu beeinflussen. Die Voraussetzung für Therapie ist eine zuvor erlangte Diagnose. Ziel eines Therapeuten ist es, eine Heilung zu ermöglichen oder zu beschleunigen, zumindest aber die Symptome zu lindern oder zu beseitigen und körperliche oder psychische Funktionen wiederherzustellen. (de)
 • En medicina, tratamiento o terapia (del latín therapīa, y este a su vez del griego clásico θεραπεία, therapeia , "cuidado", "tratamiento médico", derivado de θεραπεύω)​​ es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación (sanar) o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas. Es un tipo de juicio clínico. Son sinónimos: terapia, terapéutico, cura, método curativo.[cita requerida] (es)
 • En médecine, un traitement, appelé aussi traitement médical, traitement thérapeutique, thérapie ou plus généralement thérapeutique, est un ensemble de mesures appliquées par un professionnel de la santé à une personne vis-à-vis d'une maladie, afin de l'aider à en guérir, de soulager ses symptômes, ou encore d'en prévenir l'apparition. Lorsque ce professionnel décide de ne pas médicaliser une situation qu'il juge ne pas relever de traitement, il s'agit d' (non-initiation d'un traitement ou interruption du traitement appelée retrait ou congé thérapeutique). L'observance thérapeutique désigne la capacité d'un patient à suivre correctement le traitement qui lui a été prescrit. (fr)
 • Terapi (dalam Yunani: θεραπεία), atau pengobatan, adalah masalah kesehatan, biasanya mengikuti diagnosis. Orang yang melakukan terapi disebut sebagai terapis.Dalam bidang medis, kata terapi sinonim dengan kata pengobatan. Di antara psikolog, kata ini mengacu kepada psikoterapi.Terapi pencegahan atau terapi Profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah munculnya kondisi medis. Sebagai contoh adalah banyaknya vaksin untuk mencegah infeksi penyakit. Terapi abortive adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk menghentikan kondisi medis dari perkembangan lebih lanjut. Pengobatan yang dilakukan pada tanda-tanda paling awal dari munculnya penyakit, seperti gejala sakit kepala migrain, adalah sebuah terapi abortive. Terapi supportive adalah suatu terapi yang tidak merawat atau memper (in)
 • La terapia (dal greco ϑεραπεία, therapèia), in medicina, è lo studio e l'attuazione concreta di quanto necessario per portare alla guarigione delle malattie attraverso mezzi e metodi idonei; è anche la relativa branca della medicina che tratta della cura delle malattie; è anche l'insieme dei metodi usati per la guarigione di malattie o ferite, per prevenirne l'insorgenza, o per alleviarne i sintomi. (it)
 • Therapie (van het Griekse: θεραπεία) of behandeling is: 1. * de behandeling van ziekten of de verlichting van symptomen (in deze betekenis heeft het geen meervoud); 2. * de toepassing van inzichten uit de therapie (betekenis 1) op een bepaalde ziekte of een bepaald symptoom (in deze betekenis is wel een meervoud mogelijk); 3. * een afkorting van psychotherapie (voorbeeld: "ik ben een half jaar in therapie geweest"); 4. * een algemene methode om iets te verbeteren (voorbeeld: "de dienstverlening hapert maar de therapie is vooralsnog onduidelijk"). (nl)
 • Terapi eller behandling är sjukvårdens åtgärder riktade till en patient med , såväl av somatiska (kroppsliga) som psykiska som psykosociala besvär. Ordet kommer av grekiska θεραπεία therapeia, betjäning, vård, botande. En medicinsk behandling eller medicinsk procedur inleds med en medicinsk diagnostik varpå följer själva åtgärden som kan bestå av mer direkta medicinska insatser som kirurgi och läkemedelintag och/eller åtgärder av mer rehabiliteringskaraktär som sjukgymnastik. (sv)
 • Терап́ія (синонім: лікування) — процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація). Часто під поняттям «терапія» розуміють застосування не хірургічних лікувальних засобів. У медичному жаргоні також «терапія» — все те, що стосується внутрішніх хвороб. (uk)
rdfs:label
 • Therapy (en)
 • علاج (طب) (ar)
 • Teràpia (ca)
 • Léčba (cs)
 • Therapie (de)
 • Θεραπεία (el)
 • Terapio (eo)
 • Sendabide (eu)
 • Tratamiento (medicina) (es)
 • Cóir leighis (ga)
 • Terapi (in)
 • Traitement (médecine) (fr)
 • Terapia (it)
 • 치료 (ko)
 • 治療 (ja)
 • Therapie (nl)
 • Leczenie (pl)
 • Terapia (pt)
 • Terapi (sv)
 • Терапия (лечение) (ru)
 • Терапія (uk)
 • 治療 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:service of
is dbo:treatment of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:fields of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:method of
is dbp:services of
is dbp:treatment of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License