An Entity of Type: anatomical structure, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Sociální struktura (anglicky social structure) se jinak nazývá struktura sociálního systému či struktura společnosti. Zachycuje, co je ve společnosti přes všechny změny relativně stálé, čím se jednotlivé společnosti odlišují, neboli je stabilní charakteristikou daného sociálního systému.Obsahuje vzorce interakcí mezi jedinci a skupinami. Umožňuje nám zařadit každou individuální bytost podle příslušných kategorií na jeho místo ve společnosti, ke které náleží.

Property Value
dbo:abstract
 • البناء الاجتماعي هو الإطار التنظيمي العام الذي يندرج تحته كافة أوجه السلوك الإنساني في مجتمع ما ويتضمن مجموعة النظم الاجتماعية ذات القواعد السلوكية المستقرة التي تحكم الأنشطة الإنسانية المتعددة في مجتمع ما.. وبمعنى آخر يمكن تعريف البناء الاجتماعي بأنه مجموعة الأطر التنظيمية التي تنتظم في إطارها كافة العلاقات الإنسانية، سواء تلك العلاقات البينية بين الأفراد أو الأشخاص داخل مجتمع ما، أو تلك العلاقات التبادلية بين الأفراد في مجتمع ما وغيره من المجتمعات،ويمكن القول البناء الاجتماعي هو النظام الاجتماعي العام، وهو عبارة عن مجموعة النظم الاجتماعية الرئيسية والفرعية داخل المحيط البيئي لأي مجتمع. ومفهوم البناء الاجتماعي بما يتضمنه من نظم اجتماعية رئيسية وفرعية- هو مفهوم يرتبط بالسلوك الإنساني أو بتلك الظواهر التي تتأثر بالسلوك الإنساني. والنظم الاجتماعية التي تشكل في مجملها البناء الاجتماعي هي في حد ذاتها عبارة عن مجموعة مترابطة من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالسلوك الإنساني، وتتحدد طبيعة كل نظام اجتماعي بموجب هذا الترابط بين مجموعة الظواهر الاجتماعية المتعلقة بناحية معينة من السلوك الإنساني التي تميز كل نظام اجتماعي عن النظام الآخر. كما يطلق مصطلح النظام الاجتماعي على أي من الأنشطة والتفاعلات الإنسانية النمطية والمستقرة. وعبر الترابط بين الظواهر الاجتماعية المتسقة ينشأ النظام الاجتماعي. ثم عبر الترابط بين النظم الاجتماعية ينشأ البناء الاجتماعي. ويرتبط النظام الاجتماعي بأحد أنماط السلوك الإنساني المقنن والذي من خلاله تتولد مجموعة من الظواهر السلوكية المترابطة. وإذا كان البناء الاجتماعي يعني بمجمل أنماط وأنساق السلوك الإنساني داخل المجتمع- فإن النظام الاجتماعي يعني بنوع واحد أو بنمط محدد من هذا السلوك. (ar)
 • L'estructura social consisteix en el conjunt de regularitats existents en una societat que ordenen el comportament dels individus i les relacions que tenen entre ells. Aquest terme està estretament relacionat amb el de desigualtats, ja que és l'estructura social la que estableix un accés desigual als recursos, serveis i posicions que la societat valora (desigualtats de classe social, gènere, raça, sexualitat, ètnia...). El conjunt resultant de regularitats és quelcom més que la suma de les diferents parts que el conformen, entre les quals es compten posicions i grups socials, institucions, individus, grups associatius, valors i altres unitats producte de la divisió del treball entre els membres de la població. L'estructura social permet l'organització de la vida social, però no per això s'ha de concebre com quelcom estàtic. Contràriament, l'estructura social pot estar en canvi constant, ja que, tot i que regula les accions dels actors socials, aquestes accions també poden modificar-la. Un exemple d'element “transformador” de l'estructura social és la mobilitat social, que determina el grau de rigidesa de l'estructura social, és a dir, la reproducció o transformació en el temps de les desigualtats que presenta una estructura social. Al seu torn, l'educació és la institució que condiciona aquesta mobilitat social: si tots els individus estan igualment ben formats acadèmicament, tenen les mateixes oportunitats a l'hora d'entrar al mercat laboral i, per tant, d'ascendir socioeconòmicament. D'aquesta manera, l'estructura social es podria considerar com el resultat de les variacions que ha viscut una societat, les quals s'han anat succeint o entrellaçant. Aquest fet fa que l'estructura social s'hagi d'entendre des d'una perspectiva històrica: afectada per conquestes, divisions territorials, migracions, canvis econòmics, tecnològics, culturals, polítics, morals, ideològics, socials, mediambientals, etc. Aquesta fluctuació i evolució de la societat ha generat un canvi en el significat clàssic d'estructura social, així com en el significat d'altres conceptes importants relacionats amb l'estructura social, com és el cas de la classe social (una de les formes d'estructuració social). A mode d'exemple, els criteris distributius de classe són distints als emprats en el passat i, des de finals del segle xx, la classificació socioeconòmica clàssica ha esdevingut menys representativa, més difosa i amb més divisions o “capes”. (ca)
 • Sociální struktura (anglicky social structure) se jinak nazývá struktura sociálního systému či struktura společnosti. Zachycuje, co je ve společnosti přes všechny změny relativně stálé, čím se jednotlivé společnosti odlišují, neboli je stabilní charakteristikou daného sociálního systému.Obsahuje vzorce interakcí mezi jedinci a skupinami. Umožňuje nám zařadit každou individuální bytost podle příslušných kategorií na jeho místo ve společnosti, ke které náleží. (cs)
 • Gizarte egitura soziologian zein gizarte teorian erabili ohi den terminoa da, ondorengoei erreferentzia egiteko erabiltzen dena: * euren artean harreman definitua duten entitate edo taldeak * gizarte bateko harreman eta jarrera erlatiboen eremuak * gizarte erakunde eta arauek osatutako gizarte sistema, zeinetan gizarte aktoreek jardun behar duten (eu)
 • Une structure sociale est une formation sociale distincte et stable dans laquelle des êtres humains interagissent et vivent ensemble, telle que par exemple les institutions sociales. (fr)
 • En sociología, la estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. El concepto fue introducido en la ciencia por el alemán Georg Simmel, a finales del siglo XIX y por Ferdinand Tönnies con 'comunidad íntima' y 'asociación impersonal', para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad aunque no se encuentren en ningún momento en contacto directo, ha resultado uno de los conceptos más problemáticos de la disciplina y el comportamiento humano. La falta de un consenso acerca de en qué medida las estructuras tienen una existencia real, más allá de las acciones de los individuos —el llamado problema de la relación agencia-estructura— y la posición de algunas corrientes, especialmente de origen empirista, que niegan la posibilidad de concebir adecuadamente la estructura social en su conjunto, han sido causa de numerosos debates. (es)
 • Nelle scienze sociali, la struttura sociale è l'organizzazione sociale modellata nella società che è sia emergente che determinante delle azioni degli individui. (it)
 • Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh konkret dari struktur sosial adalah sistem kasta. Menurut Abdul Syani, struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu yang ada pada masyarakat yang juga merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Proses pembentukan struktur sosial dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti; (1) penemuan-penemuan baru dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) hubungan-hubungan sosial yang bersifat kolektif seperti yang terjadi di perusahaan, birokrasi, sistem matrimonial, dan lain-lain, dan (3) adanya doktrin-doktrin paham tertentu, seperti humanisme, liberalisme, demokrasi, kapitalisme, dan lain sebagainya. Secara konseptual, konsep struktur sosial menggunakan dua pendekatan sosiologis yaitu; 1) Pendekatan fungsionalisme; menjelaskan struktur sosial sebagai pola-pola (susunan) yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. 2) Pendekatan realisme; menjelaskan bahwa struktur sosial merupakan prinsip-prinsip yang mendasari susunan sosial, yang mungkin tidak terlihat. (in)
 • 社会構造(しゃかいこうぞう)とは社会学用語の一つ。社会においての人々の相互関係や相互作用の形態であったり、社会において定められている制度や組織などといった事柄のことを言う。構造という語はもともとは地質や建物といった有形物の仕組みを表す語であり、一度できたならば長期間にわたって存続するようなものを表す語であるから、これを社会の形態として表すならば比喩的用法ということになり抽象度が高いということになる。 (ja)
 • 사회구성체(社會構成體)는 사회학과 사회 이론에서 자주 다루어지는 용어이나 아직 정확한 개념이 정립되어 있지는 않다. 사회구성체라는 용어가 가리키는 것은 대략 다음과 같은 조건을 만족하는 사회 내부의 관계를 가리킨다. * 상호 연관을 맺고 있는 존재나 집단이 존재하고, * 이들 사이에 비교적 지속적인 사회 관계와 행동이 일어나며 * 사회 기관과 규범이 안에서 이루어지는 행위의 준거가 될 때 위와 같은 조건을 만족하는 사회구성체란 결국 사회 안에서 의지와 목적, 기능, 역할 등이 서로 다른 존재 또는 집단이 상호 연관을 맺은 구조를 가리킨다. 사회구성체는 종종 사회 구조로 표현되기도 한다. 사회구성체의 일례로 인종, 계급, 성별 등을 기준으로 사회 내부의 존재나 집단을 서로 다른 계층으로 나누는 신분제 사회를 들 수 있다. 사회 구성체는 경제 체제, 법 체계, 정치 체제, 와 같은 각종 사회 체계나 가족, 법, 종교 등 하위 사회 체계 어디서나 관찰될 수 있다. (ko)
 • Sociale structuur is het betrekkelijk vaste en duurzame patroon in het sociaal handelen. De relatie kan betrekking hebben op individuen (mensen, ook dieren), groepen en instituties. Relaties worden daarbij bepaald door de sociale positie en de sociale rol. Bij elke rol wordt een bepaald gedrag verwacht volgens bepaalde sociale conventies. Het naleven hiervan wordt versterkt door sociale controle en internalisering, het proces waarbij mensen zich bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen. De term sociale structuur wordt ook gebruikt voor bij dierpopulaties. (nl)
 • Struktura społeczna – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Pojęcie struktury w socjologii zaczerpnięte zostało z biologii przez Herberta Spencera, który porównywał społeczeństwo do organizmu (zwierzęcego). (pl)
 • A estrutura social refere-se à colocação e à posição de indivíduos e de grupos dentro de um sistema, partindo-se da constatação de que os membros e os grupos de uma sociedade são unidos por um sistema de relações de obrigação, isto é, por uma série de direitos e deveres, aceitos e praticados entre si. Em outras palavras, o agrupamento de indivíduos, de acordo com as posições que resultam dos padrões essenciais de relações de obrigação, constitui a estrutura social de uma sociedade. A estrutura social revela padrões, realidades, que dá a cada um de nós, um sentido para o lugar ao qual pertencemos, o que se espera que façamos, e como nós devemos pensar e agir. Embora a estrutura social não tenha a organização de uma colmeia, ela não deixa de ser organizada; se não o fosse, não saberíamos como agir, e constantemente ficaríamos incertos às prováveis reações dos outros. Sem estrutura, o mundo é o caos. Desde que os homens deixaram a caça e a colheita como modo de subsistência, eles nunca mais alcançaram o mesmo equilíbrio entre a liberdade e a autonomia. Por um lado, e a ordem e a estabilidade. Por outro lado, a vida social é um constante cabo de guerra entre o nosso desejo de ser livres e a nossa necessidade de ser parte de uma sociedade. (pt)
 • Социàльная структу́ра — совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение общества. Понятие «социальная структура» применяется как в представлениях об обществе как о социальной системе, в которой социальная структура обеспечивает внутренний порядок соединения элементов, а окружающая среда устанавливает внешние границы системы, так и при описании общества через категорию социального пространства. В последнем случае под социальной структурой понимается единство функционально взаимосвязанных социальных позиций и социальных ролей. (ru)
 • 社会结构是一个在社会学中广泛应用的術語,但是很少有明确的定義,最早的使用应该在20世纪初汉语社会科学的形成时期。在当前的汉语社会科学中,这个模糊的概念仍然被广泛使用,社会结构的本体有社会群体、社会组织、社会制度和社区。广义的讲,它可以指经济、政治、社会等各个领域多方面的结构状况,狭义地讲,在社会学中主要是指社会阶层结构。但是,在欧美社会理论语境中,社会结构常常还在更加抽象的层次上使用,用来指独立于有主动性的人并对人有制约的外部整体环境,经常与“能动性”对立使用。一定意义上,这种对立类似于“社会VS个人”的对立。英国社会学家安东尼·吉登斯在其《社会学》中写道,社会结构是一个重要概念,它指的是我们生活的社会背景不只是事件或行动的随即分类,而是以各具特色的方式被赋予结构或模式。 (zh)
 • Соціальна структура — внутрішній устрій суспільства або соціальної групи, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих частин (в групі — соціальних індивідів, осіб), що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою. Взаєморозміщення та певний взаємозв'язок складових частин суспільства, як цілісної соціальної системи. В устрої соціальної структури розрізняють соціальну статику та соціальну динаміку (див. Толкотт Парсонс). Устрій та підпорядкованість соціальних структур називається «соціальною стратифікацією». (uk)
 • البناء الاجتماعي هو الإطار التنظيمي العام الذي يندرج تحته كافة أوجه السلوك الإنساني في مجتمع ما ويتضمن مجموعة النظم الاجتماعية ذات القواعد السلوكية المستقرة التي تحكم الأنشطة الإنسانية المتعددة في مجتمع ما.. وبمعنى آخر يمكن تعريف البناء الاجتماعي بأنه مجموعة الأطر التنظيمية التي تنتظم في إطارها كافة العلاقات الإنسانية، سواء تلك العلاقات البينية بين الأفراد أو الأشخاص داخل مجتمع ما، أو تلك العلاقات التبادلية بين الأفراد في مجتمع ما وغيره من المجتمعات،ويمكن القول البناء الاجتماعي هو النظام الاجتماعي العام، وهو عبارة عن مجموعة النظم الاجتماعية الرئيسية والفرعية داخل المحيط البيئي لأي مجتمع. ومفهوم البناء الاجتماعي بما يتضمنه من نظم اجتماعية رئيسية وفرعية- هو مفهوم يرتبط بالسلوك الإنساني أو بتلك الظواهر التي تتأثر بالسلوك الإنساني. والنظم الاجتماعية التي تشكل في مجملها البناء الاجتماعي هي في حد ذاتها عبارة عن مجموعة مترابطة من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالسلوك الإنساني، وتتحدد طبيعة كل نظام اجتماعي بموجب هذا الترابط بين مجموعة الظواهر الاجتماعية المتعلقة بناحية معينة من السلوك الإنساني التي تميز كل نظام اجتماعي عن النظام الآخر. كما يطلق مصطلح النظام الاجتماعي على أي من الأنشطة والتفاعلات الإنسانية النمطية والمستقرة. وعبر الترابط بين الظواهر الاجتماعية المتسقة ينشأ النظام الاجتماعي. ثم عبر الترابط بين النظم الاجتماعية ينشأ البناء الاجتماعي. ويرتبط النظام الاجتماعي بأحد أنماط السلوك الإنساني المقنن والذي من خلاله تتولد مجموعة من الظواهر السلوكية المترابطة. وإذا كان البناء الاجتماعي يعني بمجمل أنماط وأنساق السلوك الإنساني داخل المجتمع- فإن النظام الاجتماعي يعني بنوع واحد أو بنمط محدد من هذا السلوك. (ar)
 • L'estructura social consisteix en el conjunt de regularitats existents en una societat que ordenen el comportament dels individus i les relacions que tenen entre ells. Aquest terme està estretament relacionat amb el de desigualtats, ja que és l'estructura social la que estableix un accés desigual als recursos, serveis i posicions que la societat valora (desigualtats de classe social, gènere, raça, sexualitat, ètnia...). El conjunt resultant de regularitats és quelcom més que la suma de les diferents parts que el conformen, entre les quals es compten posicions i grups socials, institucions, individus, grups associatius, valors i altres unitats producte de la divisió del treball entre els membres de la població. L'estructura social permet l'organització de la vida social, però no per això s'ha de concebre com quelcom estàtic. Contràriament, l'estructura social pot estar en canvi constant, ja que, tot i que regula les accions dels actors socials, aquestes accions també poden modificar-la. Un exemple d'element “transformador” de l'estructura social és la mobilitat social, que determina el grau de rigidesa de l'estructura social, és a dir, la reproducció o transformació en el temps de les desigualtats que presenta una estructura social. Al seu torn, l'educació és la institució que condiciona aquesta mobilitat social: si tots els individus estan igualment ben formats acadèmicament, tenen les mateixes oportunitats a l'hora d'entrar al mercat laboral i, per tant, d'ascendir socioeconòmicament. D'aquesta manera, l'estructura social es podria considerar com el resultat de les variacions que ha viscut una societat, les quals s'han anat succeint o entrellaçant. Aquest fet fa que l'estructura social s'hagi d'entendre des d'una perspectiva històrica: afectada per conquestes, divisions territorials, migracions, canvis econòmics, tecnològics, culturals, polítics, morals, ideològics, socials, mediambientals, etc. Aquesta fluctuació i evolució de la societat ha generat un canvi en el significat clàssic d'estructura social, així com en el significat d'altres conceptes importants relacionats amb l'estructura social, com és el cas de la classe social (una de les formes d'estructuració social). A mode d'exemple, els criteris distributius de classe són distints als emprats en el passat i, des de finals del segle xx, la classificació socioeconòmica clàssica ha esdevingut menys representativa, més difosa i amb més divisions o “capes”. (ca)
 • Sociální struktura (anglicky social structure) se jinak nazývá struktura sociálního systému či struktura společnosti. Zachycuje, co je ve společnosti přes všechny změny relativně stálé, čím se jednotlivé společnosti odlišují, neboli je stabilní charakteristikou daného sociálního systému.Obsahuje vzorce interakcí mezi jedinci a skupinami. Umožňuje nám zařadit každou individuální bytost podle příslušných kategorií na jeho místo ve společnosti, ke které náleží. (cs)
 • Gizarte egitura soziologian zein gizarte teorian erabili ohi den terminoa da, ondorengoei erreferentzia egiteko erabiltzen dena: * euren artean harreman definitua duten entitate edo taldeak * gizarte bateko harreman eta jarrera erlatiboen eremuak * gizarte erakunde eta arauek osatutako gizarte sistema, zeinetan gizarte aktoreek jardun behar duten (eu)
 • Une structure sociale est une formation sociale distincte et stable dans laquelle des êtres humains interagissent et vivent ensemble, telle que par exemple les institutions sociales. (fr)
 • En sociología, la estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. El concepto fue introducido en la ciencia por el alemán Georg Simmel, a finales del siglo XIX y por Ferdinand Tönnies con 'comunidad íntima' y 'asociación impersonal', para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad aunque no se encuentren en ningún momento en contacto directo, ha resultado uno de los conceptos más problemáticos de la disciplina y el comportamiento humano. La falta de un consenso acerca de en qué medida las estructuras tienen una existencia real, más allá de las acciones de los individuos —el llamado problema de la relación agencia-estructura— y la posición de algunas corrientes, especialmente de origen empirista, que niegan la posibilidad de concebir adecuadamente la estructura social en su conjunto, han sido causa de numerosos debates. (es)
 • Nelle scienze sociali, la struttura sociale è l'organizzazione sociale modellata nella società che è sia emergente che determinante delle azioni degli individui. (it)
 • Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh konkret dari struktur sosial adalah sistem kasta. Menurut Abdul Syani, struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu yang ada pada masyarakat yang juga merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Proses pembentukan struktur sosial dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti; (1) penemuan-penemuan baru dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) hubungan-hubungan sosial yang bersifat kolektif seperti yang terjadi di perusahaan, birokrasi, sistem matrimonial, dan lain-lain, dan (3) adanya doktrin-doktrin paham tertentu, seperti humanisme, liberalisme, demokrasi, kapitalisme, dan lain sebagainya. Secara konseptual, konsep struktur sosial menggunakan dua pendekatan sosiologis yaitu; 1) Pendekatan fungsionalisme; menjelaskan struktur sosial sebagai pola-pola (susunan) yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. 2) Pendekatan realisme; menjelaskan bahwa struktur sosial merupakan prinsip-prinsip yang mendasari susunan sosial, yang mungkin tidak terlihat. (in)
 • 社会構造(しゃかいこうぞう)とは社会学用語の一つ。社会においての人々の相互関係や相互作用の形態であったり、社会において定められている制度や組織などといった事柄のことを言う。構造という語はもともとは地質や建物といった有形物の仕組みを表す語であり、一度できたならば長期間にわたって存続するようなものを表す語であるから、これを社会の形態として表すならば比喩的用法ということになり抽象度が高いということになる。 (ja)
 • 사회구성체(社會構成體)는 사회학과 사회 이론에서 자주 다루어지는 용어이나 아직 정확한 개념이 정립되어 있지는 않다. 사회구성체라는 용어가 가리키는 것은 대략 다음과 같은 조건을 만족하는 사회 내부의 관계를 가리킨다. * 상호 연관을 맺고 있는 존재나 집단이 존재하고, * 이들 사이에 비교적 지속적인 사회 관계와 행동이 일어나며 * 사회 기관과 규범이 안에서 이루어지는 행위의 준거가 될 때 위와 같은 조건을 만족하는 사회구성체란 결국 사회 안에서 의지와 목적, 기능, 역할 등이 서로 다른 존재 또는 집단이 상호 연관을 맺은 구조를 가리킨다. 사회구성체는 종종 사회 구조로 표현되기도 한다. 사회구성체의 일례로 인종, 계급, 성별 등을 기준으로 사회 내부의 존재나 집단을 서로 다른 계층으로 나누는 신분제 사회를 들 수 있다. 사회 구성체는 경제 체제, 법 체계, 정치 체제, 와 같은 각종 사회 체계나 가족, 법, 종교 등 하위 사회 체계 어디서나 관찰될 수 있다. (ko)
 • Sociale structuur is het betrekkelijk vaste en duurzame patroon in het sociaal handelen. De relatie kan betrekking hebben op individuen (mensen, ook dieren), groepen en instituties. Relaties worden daarbij bepaald door de sociale positie en de sociale rol. Bij elke rol wordt een bepaald gedrag verwacht volgens bepaalde sociale conventies. Het naleven hiervan wordt versterkt door sociale controle en internalisering, het proces waarbij mensen zich bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen. De term sociale structuur wordt ook gebruikt voor bij dierpopulaties. (nl)
 • Struktura społeczna – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Pojęcie struktury w socjologii zaczerpnięte zostało z biologii przez Herberta Spencera, który porównywał społeczeństwo do organizmu (zwierzęcego). (pl)
 • A estrutura social refere-se à colocação e à posição de indivíduos e de grupos dentro de um sistema, partindo-se da constatação de que os membros e os grupos de uma sociedade são unidos por um sistema de relações de obrigação, isto é, por uma série de direitos e deveres, aceitos e praticados entre si. Em outras palavras, o agrupamento de indivíduos, de acordo com as posições que resultam dos padrões essenciais de relações de obrigação, constitui a estrutura social de uma sociedade. A estrutura social revela padrões, realidades, que dá a cada um de nós, um sentido para o lugar ao qual pertencemos, o que se espera que façamos, e como nós devemos pensar e agir. Embora a estrutura social não tenha a organização de uma colmeia, ela não deixa de ser organizada; se não o fosse, não saberíamos como agir, e constantemente ficaríamos incertos às prováveis reações dos outros. Sem estrutura, o mundo é o caos. Desde que os homens deixaram a caça e a colheita como modo de subsistência, eles nunca mais alcançaram o mesmo equilíbrio entre a liberdade e a autonomia. Por um lado, e a ordem e a estabilidade. Por outro lado, a vida social é um constante cabo de guerra entre o nosso desejo de ser livres e a nossa necessidade de ser parte de uma sociedade. (pt)
 • Социàльная структу́ра — совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение общества. Понятие «социальная структура» применяется как в представлениях об обществе как о социальной системе, в которой социальная структура обеспечивает внутренний порядок соединения элементов, а окружающая среда устанавливает внешние границы системы, так и при описании общества через категорию социального пространства. В последнем случае под социальной структурой понимается единство функционально взаимосвязанных социальных позиций и социальных ролей. (ru)
 • 社会结构是一个在社会学中广泛应用的術語,但是很少有明确的定義,最早的使用应该在20世纪初汉语社会科学的形成时期。在当前的汉语社会科学中,这个模糊的概念仍然被广泛使用,社会结构的本体有社会群体、社会组织、社会制度和社区。广义的讲,它可以指经济、政治、社会等各个领域多方面的结构状况,狭义地讲,在社会学中主要是指社会阶层结构。但是,在欧美社会理论语境中,社会结构常常还在更加抽象的层次上使用,用来指独立于有主动性的人并对人有制约的外部整体环境,经常与“能动性”对立使用。一定意义上,这种对立类似于“社会VS个人”的对立。英国社会学家安东尼·吉登斯在其《社会学》中写道,社会结构是一个重要概念,它指的是我们生活的社会背景不只是事件或行动的随即分类,而是以各具特色的方式被赋予结构或模式。 (zh)
 • Соціальна структура — внутрішній устрій суспільства або соціальної групи, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих частин (в групі — соціальних індивідів, осіб), що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою. Взаєморозміщення та певний взаємозв'язок складових частин суспільства, як цілісної соціальної системи. В устрої соціальної структури розрізняють соціальну статику та соціальну динаміку (див. Толкотт Парсонс). Устрій та підпорядкованість соціальних структур називається «соціальною стратифікацією». (uk)
dbo:wikiPageID
 • 634444 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18661 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025239598 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:label
 • Social structure (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Sociální struktura (anglicky social structure) se jinak nazývá struktura sociálního systému či struktura společnosti. Zachycuje, co je ve společnosti přes všechny změny relativně stálé, čím se jednotlivé společnosti odlišují, neboli je stabilní charakteristikou daného sociálního systému.Obsahuje vzorce interakcí mezi jedinci a skupinami. Umožňuje nám zařadit každou individuální bytost podle příslušných kategorií na jeho místo ve společnosti, ke které náleží. (cs)
 • Gizarte egitura soziologian zein gizarte teorian erabili ohi den terminoa da, ondorengoei erreferentzia egiteko erabiltzen dena: * euren artean harreman definitua duten entitate edo taldeak * gizarte bateko harreman eta jarrera erlatiboen eremuak * gizarte erakunde eta arauek osatutako gizarte sistema, zeinetan gizarte aktoreek jardun behar duten (eu)
 • Une structure sociale est une formation sociale distincte et stable dans laquelle des êtres humains interagissent et vivent ensemble, telle que par exemple les institutions sociales. (fr)
 • Nelle scienze sociali, la struttura sociale è l'organizzazione sociale modellata nella società che è sia emergente che determinante delle azioni degli individui. (it)
 • 社会構造(しゃかいこうぞう)とは社会学用語の一つ。社会においての人々の相互関係や相互作用の形態であったり、社会において定められている制度や組織などといった事柄のことを言う。構造という語はもともとは地質や建物といった有形物の仕組みを表す語であり、一度できたならば長期間にわたって存続するようなものを表す語であるから、これを社会の形態として表すならば比喩的用法ということになり抽象度が高いということになる。 (ja)
 • 사회구성체(社會構成體)는 사회학과 사회 이론에서 자주 다루어지는 용어이나 아직 정확한 개념이 정립되어 있지는 않다. 사회구성체라는 용어가 가리키는 것은 대략 다음과 같은 조건을 만족하는 사회 내부의 관계를 가리킨다. * 상호 연관을 맺고 있는 존재나 집단이 존재하고, * 이들 사이에 비교적 지속적인 사회 관계와 행동이 일어나며 * 사회 기관과 규범이 안에서 이루어지는 행위의 준거가 될 때 위와 같은 조건을 만족하는 사회구성체란 결국 사회 안에서 의지와 목적, 기능, 역할 등이 서로 다른 존재 또는 집단이 상호 연관을 맺은 구조를 가리킨다. 사회구성체는 종종 사회 구조로 표현되기도 한다. 사회구성체의 일례로 인종, 계급, 성별 등을 기준으로 사회 내부의 존재나 집단을 서로 다른 계층으로 나누는 신분제 사회를 들 수 있다. 사회 구성체는 경제 체제, 법 체계, 정치 체제, 와 같은 각종 사회 체계나 가족, 법, 종교 등 하위 사회 체계 어디서나 관찰될 수 있다. (ko)
 • Struktura społeczna – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Pojęcie struktury w socjologii zaczerpnięte zostało z biologii przez Herberta Spencera, który porównywał społeczeństwo do organizmu (zwierzęcego). (pl)
 • Социàльная структу́ра — совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение общества. Понятие «социальная структура» применяется как в представлениях об обществе как о социальной системе, в которой социальная структура обеспечивает внутренний порядок соединения элементов, а окружающая среда устанавливает внешние границы системы, так и при описании общества через категорию социального пространства. В последнем случае под социальной структурой понимается единство функционально взаимосвязанных социальных позиций и социальных ролей. (ru)
 • 社会结构是一个在社会学中广泛应用的術語,但是很少有明确的定義,最早的使用应该在20世纪初汉语社会科学的形成时期。在当前的汉语社会科学中,这个模糊的概念仍然被广泛使用,社会结构的本体有社会群体、社会组织、社会制度和社区。广义的讲,它可以指经济、政治、社会等各个领域多方面的结构状况,狭义地讲,在社会学中主要是指社会阶层结构。但是,在欧美社会理论语境中,社会结构常常还在更加抽象的层次上使用,用来指独立于有主动性的人并对人有制约的外部整体环境,经常与“能动性”对立使用。一定意义上,这种对立类似于“社会VS个人”的对立。英国社会学家安东尼·吉登斯在其《社会学》中写道,社会结构是一个重要概念,它指的是我们生活的社会背景不只是事件或行动的随即分类,而是以各具特色的方式被赋予结构或模式。 (zh)
 • Соціальна структура — внутрішній устрій суспільства або соціальної групи, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих частин (в групі — соціальних індивідів, осіб), що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою. Взаєморозміщення та певний взаємозв'язок складових частин суспільства, як цілісної соціальної системи. В устрої соціальної структури розрізняють соціальну статику та соціальну динаміку (див. Толкотт Парсонс). Устрій та підпорядкованість соціальних структур називається «соціальною стратифікацією». (uk)
 • البناء الاجتماعي هو الإطار التنظيمي العام الذي يندرج تحته كافة أوجه السلوك الإنساني في مجتمع ما ويتضمن مجموعة النظم الاجتماعية ذات القواعد السلوكية المستقرة التي تحكم الأنشطة الإنسانية المتعددة في مجتمع ما.. وبمعنى آخر يمكن تعريف البناء الاجتماعي بأنه مجموعة الأطر التنظيمية التي تنتظم في إطارها كافة العلاقات الإنسانية، سواء تلك العلاقات البينية بين الأفراد أو الأشخاص داخل مجتمع ما، أو تلك العلاقات التبادلية بين الأفراد في مجتمع ما وغيره من المجتمعات،ويمكن القول البناء الاجتماعي هو النظام الاجتماعي العام، وهو عبارة عن مجموعة النظم الاجتماعية الرئيسية والفرعية داخل المحيط البيئي لأي مجتمع. (ar)
 • L'estructura social consisteix en el conjunt de regularitats existents en una societat que ordenen el comportament dels individus i les relacions que tenen entre ells. Aquest terme està estretament relacionat amb el de desigualtats, ja que és l'estructura social la que estableix un accés desigual als recursos, serveis i posicions que la societat valora (desigualtats de classe social, gènere, raça, sexualitat, ètnia...). (ca)
 • En sociología, la estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. El concepto fue introducido en la ciencia por el alemán Georg Simmel, a finales del siglo XIX y por Ferdinand Tönnies con 'comunidad íntima' y 'asociación impersonal', para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad aunque no se encuentren en ningún momento en contacto directo, ha resultado uno de los conceptos más problemáticos de la disciplina y el comportamiento humano. La falta de un consenso acerca de en qué medida las estructuras tienen una existencia real, más allá de las acciones de los individuos —el llamado problema de la relación agencia-estructura— y la posición de algunas corrientes, especial (es)
 • Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh konkret dari struktur sosial adalah sistem kasta. Menurut Abdul Syani, struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu yang ada pada masyarakat yang juga merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Proses pembentukan struktur sosial dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti; (1) penemuan-penemuan baru dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) hubungan-hubungan sosial yang bersifat kolektif seperti yang terjadi di perusahaan, birokrasi, sistem matrimonial, dan lain-lain, dan (3) adanya doktrin-doktrin paham tertentu, seperti humanisme, liberalisme, demokrasi, kapitalisme, dan lain sebagainya. Secara konseptual, konsep struktur sosial menggunakan dua pendekatan sosiologis yaitu; 1) Pendekatan fungsion (in)
 • Sociale structuur is het betrekkelijk vaste en duurzame patroon in het sociaal handelen. De relatie kan betrekking hebben op individuen (mensen, ook dieren), groepen en instituties. Relaties worden daarbij bepaald door de sociale positie en de sociale rol. Bij elke rol wordt een bepaald gedrag verwacht volgens bepaalde sociale conventies. Het naleven hiervan wordt versterkt door sociale controle en internalisering, het proces waarbij mensen zich bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen. (nl)
 • A estrutura social refere-se à colocação e à posição de indivíduos e de grupos dentro de um sistema, partindo-se da constatação de que os membros e os grupos de uma sociedade são unidos por um sistema de relações de obrigação, isto é, por uma série de direitos e deveres, aceitos e praticados entre si. Em outras palavras, o agrupamento de indivíduos, de acordo com as posições que resultam dos padrões essenciais de relações de obrigação, constitui a estrutura social de uma sociedade. (pt)
 • Sociální struktura (anglicky social structure) se jinak nazývá struktura sociálního systému či struktura společnosti. Zachycuje, co je ve společnosti přes všechny změny relativně stálé, čím se jednotlivé společnosti odlišují, neboli je stabilní charakteristikou daného sociálního systému.Obsahuje vzorce interakcí mezi jedinci a skupinami. Umožňuje nám zařadit každou individuální bytost podle příslušných kategorií na jeho místo ve společnosti, ke které náleží. (cs)
 • Gizarte egitura soziologian zein gizarte teorian erabili ohi den terminoa da, ondorengoei erreferentzia egiteko erabiltzen dena: * euren artean harreman definitua duten entitate edo taldeak * gizarte bateko harreman eta jarrera erlatiboen eremuak * gizarte erakunde eta arauek osatutako gizarte sistema, zeinetan gizarte aktoreek jardun behar duten (eu)
 • Une structure sociale est une formation sociale distincte et stable dans laquelle des êtres humains interagissent et vivent ensemble, telle que par exemple les institutions sociales. (fr)
 • Nelle scienze sociali, la struttura sociale è l'organizzazione sociale modellata nella società che è sia emergente che determinante delle azioni degli individui. (it)
 • 社会構造(しゃかいこうぞう)とは社会学用語の一つ。社会においての人々の相互関係や相互作用の形態であったり、社会において定められている制度や組織などといった事柄のことを言う。構造という語はもともとは地質や建物といった有形物の仕組みを表す語であり、一度できたならば長期間にわたって存続するようなものを表す語であるから、これを社会の形態として表すならば比喩的用法ということになり抽象度が高いということになる。 (ja)
 • 사회구성체(社會構成體)는 사회학과 사회 이론에서 자주 다루어지는 용어이나 아직 정확한 개념이 정립되어 있지는 않다. 사회구성체라는 용어가 가리키는 것은 대략 다음과 같은 조건을 만족하는 사회 내부의 관계를 가리킨다. * 상호 연관을 맺고 있는 존재나 집단이 존재하고, * 이들 사이에 비교적 지속적인 사회 관계와 행동이 일어나며 * 사회 기관과 규범이 안에서 이루어지는 행위의 준거가 될 때 위와 같은 조건을 만족하는 사회구성체란 결국 사회 안에서 의지와 목적, 기능, 역할 등이 서로 다른 존재 또는 집단이 상호 연관을 맺은 구조를 가리킨다. 사회구성체는 종종 사회 구조로 표현되기도 한다. 사회구성체의 일례로 인종, 계급, 성별 등을 기준으로 사회 내부의 존재나 집단을 서로 다른 계층으로 나누는 신분제 사회를 들 수 있다. 사회 구성체는 경제 체제, 법 체계, 정치 체제, 와 같은 각종 사회 체계나 가족, 법, 종교 등 하위 사회 체계 어디서나 관찰될 수 있다. (ko)
 • Struktura społeczna – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Pojęcie struktury w socjologii zaczerpnięte zostało z biologii przez Herberta Spencera, który porównywał społeczeństwo do organizmu (zwierzęcego). (pl)
 • Социàльная структу́ра — совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение общества. Понятие «социальная структура» применяется как в представлениях об обществе как о социальной системе, в которой социальная структура обеспечивает внутренний порядок соединения элементов, а окружающая среда устанавливает внешние границы системы, так и при описании общества через категорию социального пространства. В последнем случае под социальной структурой понимается единство функционально взаимосвязанных социальных позиций и социальных ролей. (ru)
 • 社会结构是一个在社会学中广泛应用的術語,但是很少有明确的定義,最早的使用应该在20世纪初汉语社会科学的形成时期。在当前的汉语社会科学中,这个模糊的概念仍然被广泛使用,社会结构的本体有社会群体、社会组织、社会制度和社区。广义的讲,它可以指经济、政治、社会等各个领域多方面的结构状况,狭义地讲,在社会学中主要是指社会阶层结构。但是,在欧美社会理论语境中,社会结构常常还在更加抽象的层次上使用,用来指独立于有主动性的人并对人有制约的外部整体环境,经常与“能动性”对立使用。一定意义上,这种对立类似于“社会VS个人”的对立。英国社会学家安东尼·吉登斯在其《社会学》中写道,社会结构是一个重要概念,它指的是我们生活的社会背景不只是事件或行动的随即分类,而是以各具特色的方式被赋予结构或模式。 (zh)
 • Соціальна структура — внутрішній устрій суспільства або соціальної групи, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих частин (в групі — соціальних індивідів, осіб), що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою. Взаєморозміщення та певний взаємозв'язок складових частин суспільства, як цілісної соціальної системи. В устрої соціальної структури розрізняють соціальну статику та соціальну динаміку (див. Толкотт Парсонс). Устрій та підпорядкованість соціальних структур називається «соціальною стратифікацією». (uk)
 • البناء الاجتماعي هو الإطار التنظيمي العام الذي يندرج تحته كافة أوجه السلوك الإنساني في مجتمع ما ويتضمن مجموعة النظم الاجتماعية ذات القواعد السلوكية المستقرة التي تحكم الأنشطة الإنسانية المتعددة في مجتمع ما.. وبمعنى آخر يمكن تعريف البناء الاجتماعي بأنه مجموعة الأطر التنظيمية التي تنتظم في إطارها كافة العلاقات الإنسانية، سواء تلك العلاقات البينية بين الأفراد أو الأشخاص داخل مجتمع ما، أو تلك العلاقات التبادلية بين الأفراد في مجتمع ما وغيره من المجتمعات،ويمكن القول البناء الاجتماعي هو النظام الاجتماعي العام، وهو عبارة عن مجموعة النظم الاجتماعية الرئيسية والفرعية داخل المحيط البيئي لأي مجتمع. (ar)
 • L'estructura social consisteix en el conjunt de regularitats existents en una societat que ordenen el comportament dels individus i les relacions que tenen entre ells. Aquest terme està estretament relacionat amb el de desigualtats, ja que és l'estructura social la que estableix un accés desigual als recursos, serveis i posicions que la societat valora (desigualtats de classe social, gènere, raça, sexualitat, ètnia...). (ca)
 • En sociología, la estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. El concepto fue introducido en la ciencia por el alemán Georg Simmel, a finales del siglo XIX y por Ferdinand Tönnies con 'comunidad íntima' y 'asociación impersonal', para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad aunque no se encuentren en ningún momento en contacto directo, ha resultado uno de los conceptos más problemáticos de la disciplina y el comportamiento humano. La falta de un consenso acerca de en qué medida las estructuras tienen una existencia real, más allá de las acciones de los individuos —el llamado problema de la relación agencia-estructura— y la posición de algunas corrientes, especial (es)
 • Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh konkret dari struktur sosial adalah sistem kasta. Menurut Abdul Syani, struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu yang ada pada masyarakat yang juga merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Proses pembentukan struktur sosial dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti; (1) penemuan-penemuan baru dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) hubungan-hubungan sosial yang bersifat kolektif seperti yang terjadi di perusahaan, birokrasi, sistem matrimonial, dan lain-lain, dan (3) adanya doktrin-doktrin paham tertentu, seperti humanisme, liberalisme, demokrasi, kapitalisme, dan lain sebagainya. Secara konseptual, konsep struktur sosial menggunakan dua pendekatan sosiologis yaitu; 1) Pendekatan fungsion (in)
 • Sociale structuur is het betrekkelijk vaste en duurzame patroon in het sociaal handelen. De relatie kan betrekking hebben op individuen (mensen, ook dieren), groepen en instituties. Relaties worden daarbij bepaald door de sociale positie en de sociale rol. Bij elke rol wordt een bepaald gedrag verwacht volgens bepaalde sociale conventies. Het naleven hiervan wordt versterkt door sociale controle en internalisering, het proces waarbij mensen zich bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen. (nl)
 • A estrutura social refere-se à colocação e à posição de indivíduos e de grupos dentro de um sistema, partindo-se da constatação de que os membros e os grupos de uma sociedade são unidos por um sistema de relações de obrigação, isto é, por uma série de direitos e deveres, aceitos e praticados entre si. Em outras palavras, o agrupamento de indivíduos, de acordo com as posições que resultam dos padrões essenciais de relações de obrigação, constitui a estrutura social de uma sociedade. (pt)
rdfs:label
 • بناء اجتماعي (ar)
 • Estructura social (ca)
 • Sociální struktura (cs)
 • Sozialstruktur (de)
 • Social structure (en)
 • Estructura social (es)
 • Gizarte egitura (eu)
 • Structure sociale (fr)
 • Struktur sosial (in)
 • Struttura sociale (it)
 • 社会構造 (ja)
 • 사회구성체 (ko)
 • Sociale structuur (nl)
 • Struktura społeczna (pl)
 • Estrutura social (pt)
 • Социальная структура (ru)
 • Соціальна структура (uk)
 • 社会结构 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:subject of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License