The term proposition has a broad use in contemporary analytic philosophy. The most basic meaning is a statement proposing an idea that can be true or false. It is used to refer to some or all of the following: the primary bearers of truth-value, the objects of belief and other "propositional attitudes" (i.e., what is believed, doubted, etc.), the referents of that-clauses, and the meanings of declarative sentences. Propositions are the sharable objects of attitudes and the primary bearers of truth and falsity. This stipulation rules out certain candidates for propositions, including thought- and utterance-tokens which are not sharable, and concrete events or facts, which cannot be false.

Property Value
dbo:abstract
 • الافتراض هو عند المنطقيين طريقة لبيان عكوس بعض القضايا، وهو فرض ذات الموضوع أمرا معينا ووصف عنواني الموضوع والمحمول عليه ليحصل مفهوم العكس. وإنما اعتبروا الفرض ليشتمل والحقيقية، فالفرض ههنا بالمعنى الأعم الجامع للتحقق، وحمل وصف الموضوع يكون بالإيجاب، وحمل وصف المحمول كما هو في الأصل إيجابا أو سلبا ليحصل العكس، أي بأن يترتب من تينك المقدمتين قياس ينتج عكس المطلوب أو يحتاج إلى ضم مقدمة أخرى صادقة معها، كما في بيان عكس "" في الخاصيتين. والافتراض لا يجري إلا في الموجبات والسوالب المركبة لوجود الموضوع فيها. أما الفرض فيستعمل بمعنى التجويز أي الحكم بالجواز، وبمعنى ملاحظة العقل وتصوره. وإليه تنسب القضايا المعروفة بالفرضيات. (ar)
 • Una proposició és un conjunt de paraules amb sentit, si bé el terme al·ludeix a realitats diferents segons l'escola d'estudiosos que se segueixi. Proposició pot ser sinònim de frase o d'oració en sentit ampli, si bé alguns parlen de proposició com cada una de les parts d'una oració composta. En el camp de la lògica, una proposició és la frase enunciativa que formula un argument del qual es pot analitzar la veritat o falsedat. En un sentit no gramatical, una proposició és un suggeriment, una invitació o una demanda. Tant en la lògica com en la filosofia, el terme proposició és una mica ambigu i s'usa per referir-se a: * Les entitats portadores dels valors de veritat. * Els objectes de les creences i d'altres actituds proposicionals. * Els referents de les clàusules 'que', com «en Joan creu que el Sol és una estrella». * El significat de les oracions declaratives, com «el Sol és una estrella». (ca)
 • Z hlediska (klasické) logiky je výrok každé tvrzení, u nějž se má smysl ptát, zda je či není pravdivé, a pro nějž může nastat pouze právě jedna z těchto možností. Může být zapsán jako jednoduchá oznamovací věta, ale také pomocí matematických symbolů a značek (např. ). Pokud lze rozhodnout či je určeno, zda je výrok pravdivý či nikoliv říká se, že má přiřazenu určitou pravdivostní hodnotu. (cs)
 • The term proposition has a broad use in contemporary analytic philosophy. The most basic meaning is a statement proposing an idea that can be true or false. It is used to refer to some or all of the following: the primary bearers of truth-value, the objects of belief and other "propositional attitudes" (i.e., what is believed, doubted, etc.), the referents of that-clauses, and the meanings of declarative sentences. Propositions are the sharable objects of attitudes and the primary bearers of truth and falsity. This stipulation rules out certain candidates for propositions, including thought- and utterance-tokens which are not sharable, and concrete events or facts, which cannot be false. (en)
 • Eine Aussage im Sinn der aristotelischen Logik ist ein sprachliches Gebilde, von dem es sinnvoll ist zu fragen, ob es wahr oder falsch ist (so genanntes Aristotelisches Zweiwertigkeitsprinzip). Es ist nicht erforderlich, sagen zu können, ob das Gebilde wahr oder falsch ist. Es genügt, dass die Frage nach Wahrheit („Zutreffen“) oder Falschheit („Nicht-Zutreffen“) sinnvoll ist, – was zum Beispiel bei Fragesätzen, Ausrufen und Wünschen nicht der Fall ist. Aussagen sind somit Sätze, die Sachverhalte beschreiben und denen man einen Wahrheitswert zuordnen kann. (de)
 • Logikan eta filosofian, proposizioa batek munduaz dioena da, haren esanahia edo edukia, egia-balio jakin bat (egiazkoa ala faltsua) hartzen duena. Esakune batzuk proposizio beraren agerpen-modu desberdinak izan daitezke. (eu)
 • En filosofía y lógica, el término proposición se usa para referirse a:​ * Las entidades portadoras de los valores de verdad.​ * Los objetos de las creencias y de otras actitudes proposicionales.​ * El significado de las oraciones declarativas o enunciativas, como «el Sol es una estrella».​ Intuitivamente una proposición expresa un contenido semántico a la que bajo cierto procedimiento acordado o prescrito es posible asignarle un valor de verdad (usualmente "verdadero" o "falso", aunque en lógica formal se admiten otros valores de verdad diferentes).​ Una proposición es una cadena de signos expresados en un determinado lenguaje. En un lenguaje natural, esos signos usualmente son sonidos o caracteres escritos, mientras que un tipo de lenguaje formalizado pueden ser signos arbitrarios. Dado que los lenguajes son tipos de estructuras combinatorias que admitidamente pueden representar entidades de la realidad, se admite que las proposiciones son cadenas de signos a las que es posible emparejar con objetos reales. Es importante notar que lo que hace de una cadena de signos una proposición, es que sea interpretable (ya que existen por ejemplo cadenas de signos u oraciones de un lenguaje que carecen de un referente o interpretación bien definidos). En ese sentido una proposición puede entenderse como un producto lógico del pensamiento humano que es expresado mediante una lengua natural, aunque también existen lenguajes formales (como la notación matemática). Una proposición expresada en lenguaje natural deberá ser una oración gramatical o como mínimo una oración semánticamente no vacía, mientras que una proposición expresada en un lenguaje formal deberá ser una cadena de signos que constituya una fórmula bien formada. (es)
 • Ráiteas a léiríonn breithiúnas is ea Tairiscint (Béarla, proposition). (ga)
 • Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Dalam ilmu logika, proposisi mempunyai tiga unsur yakni: 1. * Subjek, perkara yang disebutkan adalah terdiri dari orang, benda, tempat, atau perkara. 2. * Predikat adalah perkara yang dinyatakan dalam subjek. 3. * Kopula adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Contohnya kalimat Semua manusia adalah fana. Kata semua dalam kalimat tersebut dinamakan dengan pembilang. Kemudian kata manusia berkedudukan sebagai subjek, sedang adalah merupakan kopula. Adapun predikat di sini diwakili oleh kata fana. Banyak pemikir modern berpikir bahwa "pernyataan" dan "proposisi" adalah sinonim, atau paling tidak seharusnya sama. (in)
 • Une proposition est en philosophie ce qui dans un énoncé est susceptible d'être conservé lors d'une traduction et de recevoir une valeur de vérité, c'est-à-dire d'être vrai ou faux. (fr)
 • In filosofia e logica moderna, una proposizione è il contenuto di significato veicolato da un enunciato. Una proposizione in logica ha sempre uno di due valori di verità: vero (V) o falso (F). Le proposizioni sono i costituenti principali degli argomenti di cui si occupa la logica, in particolare nella logica proposizionale. (it)
 • 命題(めいだい、(英語: proposition)とは、論理学において判断を言語で表したもので、真または偽という性質をもつもの。また数学で、真偽の判断の対象となる文章または式。定理または問題のこと。西周による訳語の一つ。 厳密な意味での命題の存在は、「意味」の存在と同様に、疑問を投げかける哲学者もいる。また、「意味」の概念が許容される場合にあっても、その本質は何であるかということにはなお議論のあるところである。古い文献では、語の集まりあるいはその語の集まりの表す「意味」という意味で命題という術語を用いているかどうかということが、つねに十分に明らかにされているわけではなかった。 現在では、論争や存在論的な含みを持つことを避けるため、ある解釈の下で(真か偽のいずれであるかという)真理の担い手となる記号列自体について述べる時は、「命題」という代わりに「文 (sentence)」という術語を用いる。ストローソンは「言明 ("statement")」 という術語を用いることを提唱した。 (ja)
 • 명제(命題)는 논리학적으로 뜻이 분명한 문장을 말한다. 즉, '참' 혹은 '거짓'임을 검증할 수 있는 '객관적 사태'가 포함된 문장을 말한다. 한편 명제는 거의 대부분의 인간들이 공통적으로 인정할 수 있는 , 즉 '맞다', 틀리다'고 말할 수 있는 조건이지만, 한편 현대 사회에서 거의 진리로 인정받고 있는 특정 가치관이나 사유의 혼란등이 명제의 구성 및 판별에 혼동을 주는 경우도 무시할 수 없이 많다는 것이다. 이러한 경우를 논리적 오류라고 한다. 예컨대 "베토벤은 음악의 천재이다.", "노인들은 공경을 해야 할 대상이다". 들이 거의 진리로 인정받는다 하더라도 이 문장들은 명제가 갖추어야 할 조건을 모두 만족하지 못한다. 또한 베토벤이 음악의 천재라고 세계적으로 인정받기는 하나, '천재'의 기준이 명확하지 않으므로 아무리 음악적 재능이 특출나다고 할지라도 참인지 거짓인지 명제화하기에는 명확하게 할 수 없다는것이다. 문장 '노인은 공경의 대상이다.'는 사회적으로 모든 사람들에게 인정받는 도덕판단이기는 하나, 이 문장을 참이라고 논리적으로 증명할 수 있는 근거는 전혀 없다. 반대로 이 문장이 거짓이라고 논리적으로 증명할 수 있는 근거도 전혀 없다. 단순히 인간의 양심적 사고에서 도출된 도덕판단이기 때문이다. 즉, 이 문장은 의무론적 관점에서 볼 때, 매우 윤리적인 문장일 지라도, 지금 따지고자 하는 것은 이 문장이 명제인가? 라는 것이다. 즉, 이 문장은 참, 거짓을 따질 수 있는 명제인지를 보는 것이다. 궁극적으로, 이 문장은 명제가 아니다. 여기서 알 수 있듯, 어떤 식/문장이 명제인지 아닌지를 정확하게 따지려면, 그 문장의 참/거짓을 결정짓는 기준이 명확한지, 명확하지 않고 애매한지부터 보아야 한다. 이처럼 명제는 추론의 기본단위이다. 그러나 여전히 언어학적인 문장 기술은 논리학에있어서 '정의' , '명제' 등 처럼 기능적으로 매우 중요하다. (ko)
 • Sąd w sensie logicznym (często w krótkiej formie: sąd) – znaczenie zdania w sensie logicznym. Ten sam sąd odpowiada różnym zdaniom mającym to samo znaczenie logiczne (np. zdaniom wypowiedzianym w różnych językach). Od sądów w sensie logicznym odróżnia się sądy w sensie psychologicznym, stanowiące przeżycia odpowiadające sądom w sensie logicznym. Sądy w sensie logicznym można też określić odmiennie - nie jako znaczenia zdań wyrażające pewne przeżycia, ale jako to, co wspólne pewnym klasom sądów w sensie psychologicznym. Sądom w sensie logicznym przysługuje cecha prawdziwości lub fałszywości, podobnie jak zdaniom. Prawdziwy jest sąd będący znaczeniem zdania prawdziwego, fałszywy zaś sąd będący znaczeniem zdania fałszywego. (pl)
 • Een propositie of bewering is in de logica een declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn. Een bewering onderscheidt zich van een zin doordat een zin slechts een formulering van een bewering is, terwijl er vele andere formuleringen kunnen zijn die dezelfde bewering uitdrukken. De term "bewering" kan verwijzen naar een zin of het idee dat door een zin wordt uitgedrukt. In de taalfilosofie bepleitte Peter Strawson om de voorkeur te geven aan het gebruik van de term "bewering" boven de term . Volgens hem kan dezelfde bewering gedaan worden met verschillende proposities. 'Ieder mens is een man', 'Iedereen is een man'. (nl)
 • Proposição é um termo usado em lógica para descrever o conteúdo de asserções. Uma asserção é um conteúdo que pode ser tomado como verdade é altamente controversa entre filósofos, muitos dos quais são céticos sobre a existência de proposições. Muitos lógicos preferem evitar o uso do termo proposição em favor de usar sentença. Diferentes sentenças podem expressar a mesma proposição quando têm o mesmo significado. Por exemplo, "A neve é branca" e "Snow is white" são sentenças diferentes, mas ambas dizem a mesma coisa, a saber, que a neve é branca. Logo, expressam a mesma proposição. Outro exemplo de sentença que expressa a mesma proposição que as anteriores é "A precipitação de pequenos cristais de água congelada é branca", pois "precipitação de pequenos cristais de água congelada" é a definição de "neve". Na lógica aristotélica uma proposição é um tipo particular de sentença, a saber, aquela que afirma ou nega um predicado de um sujeito. Proposições são usualmente consideradas como o de crenças e outros pensamentos representativos. Elas também podem ser o objeto de outras atitudes, como desejo, , intenção, como em "Desejo um carro novo" e "Espero que chova", por exemplo. Também não é raro contrastar com a noção de proposição como conteúdo mental a noção de proposições russellianas. De facto, boa parte da discussão em torno da natureza da proposição travada no século XX e contemporaneamente, oscila e, por vezes, tenta conciliar ambas noções. (pt)
 • Påstående är ett begrepp inom logiken. Ett påstående kan vara sant eller falskt. (sv)
 • Пропози́ция (лат. propositio — основное положение, предпосылка, предмет, тема) — семантический , общий для модальной и коммуникативной парадигмы предложения и иных языковых конструкций, производных от предложения. (ru)
 • 命题(proposition),在现代哲学、逻辑学、语言学中是指一个判断(陳述 (邏輯))的语义(實際表達的概念),這個概念是可以被定義並觀察的現象。命题不是指判断(陳述)本身。当相異判断(陳述)具有相同语义的时候,他们表达相同的命题。例如,雪是白的(汉语)和 Snow is white(英语)是相異的判断(陳述),但它们表达的命题是相同的。在同一种语言中,两个相異判断(陳述)也可能表达相同命题。例如,刚才的命题也可以说成冰的小结晶是白的,不過,之所以是相同命题,取決於冰的小结晶可視為雪的有效定義。 通常,命題是指閉判斷,以區別於開判斷,或謂詞。在這種情況下,命題不是真的就是的。哲學學派邏輯實證主義支援這一命題的概念。 一些哲學家,諸如,認為其他形式的語言或行為也判定命題。是非疑問句是對命題真值的詢問。道路交通標誌不通過語言和文字也表達了命題。使用陳述句也可能給出一個命題而不判定它,例如,在當老師請學生對某個引用發表意見的時候,這個引用就是一個命題(即它有語義)而這個老師並沒有判定它。在上一段中,只給出了命題雪是白的,但沒有判定它。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 81094 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17907 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 979614997 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Z hlediska (klasické) logiky je výrok každé tvrzení, u nějž se má smysl ptát, zda je či není pravdivé, a pro nějž může nastat pouze právě jedna z těchto možností. Může být zapsán jako jednoduchá oznamovací věta, ale také pomocí matematických symbolů a značek (např. ). Pokud lze rozhodnout či je určeno, zda je výrok pravdivý či nikoliv říká se, že má přiřazenu určitou pravdivostní hodnotu. (cs)
 • The term proposition has a broad use in contemporary analytic philosophy. The most basic meaning is a statement proposing an idea that can be true or false. It is used to refer to some or all of the following: the primary bearers of truth-value, the objects of belief and other "propositional attitudes" (i.e., what is believed, doubted, etc.), the referents of that-clauses, and the meanings of declarative sentences. Propositions are the sharable objects of attitudes and the primary bearers of truth and falsity. This stipulation rules out certain candidates for propositions, including thought- and utterance-tokens which are not sharable, and concrete events or facts, which cannot be false. (en)
 • Eine Aussage im Sinn der aristotelischen Logik ist ein sprachliches Gebilde, von dem es sinnvoll ist zu fragen, ob es wahr oder falsch ist (so genanntes Aristotelisches Zweiwertigkeitsprinzip). Es ist nicht erforderlich, sagen zu können, ob das Gebilde wahr oder falsch ist. Es genügt, dass die Frage nach Wahrheit („Zutreffen“) oder Falschheit („Nicht-Zutreffen“) sinnvoll ist, – was zum Beispiel bei Fragesätzen, Ausrufen und Wünschen nicht der Fall ist. Aussagen sind somit Sätze, die Sachverhalte beschreiben und denen man einen Wahrheitswert zuordnen kann. (de)
 • Logikan eta filosofian, proposizioa batek munduaz dioena da, haren esanahia edo edukia, egia-balio jakin bat (egiazkoa ala faltsua) hartzen duena. Esakune batzuk proposizio beraren agerpen-modu desberdinak izan daitezke. (eu)
 • Ráiteas a léiríonn breithiúnas is ea Tairiscint (Béarla, proposition). (ga)
 • Une proposition est en philosophie ce qui dans un énoncé est susceptible d'être conservé lors d'une traduction et de recevoir une valeur de vérité, c'est-à-dire d'être vrai ou faux. (fr)
 • In filosofia e logica moderna, una proposizione è il contenuto di significato veicolato da un enunciato. Una proposizione in logica ha sempre uno di due valori di verità: vero (V) o falso (F). Le proposizioni sono i costituenti principali degli argomenti di cui si occupa la logica, in particolare nella logica proposizionale. (it)
 • 命題(めいだい、(英語: proposition)とは、論理学において判断を言語で表したもので、真または偽という性質をもつもの。また数学で、真偽の判断の対象となる文章または式。定理または問題のこと。西周による訳語の一つ。 厳密な意味での命題の存在は、「意味」の存在と同様に、疑問を投げかける哲学者もいる。また、「意味」の概念が許容される場合にあっても、その本質は何であるかということにはなお議論のあるところである。古い文献では、語の集まりあるいはその語の集まりの表す「意味」という意味で命題という術語を用いているかどうかということが、つねに十分に明らかにされているわけではなかった。 現在では、論争や存在論的な含みを持つことを避けるため、ある解釈の下で(真か偽のいずれであるかという)真理の担い手となる記号列自体について述べる時は、「命題」という代わりに「文 (sentence)」という術語を用いる。ストローソンは「言明 ("statement")」 という術語を用いることを提唱した。 (ja)
 • Påstående är ett begrepp inom logiken. Ett påstående kan vara sant eller falskt. (sv)
 • Пропози́ция (лат. propositio — основное положение, предпосылка, предмет, тема) — семантический , общий для модальной и коммуникативной парадигмы предложения и иных языковых конструкций, производных от предложения. (ru)
 • 命题(proposition),在现代哲学、逻辑学、语言学中是指一个判断(陳述 (邏輯))的语义(實際表達的概念),這個概念是可以被定義並觀察的現象。命题不是指判断(陳述)本身。当相異判断(陳述)具有相同语义的时候,他们表达相同的命题。例如,雪是白的(汉语)和 Snow is white(英语)是相異的判断(陳述),但它们表达的命题是相同的。在同一种语言中,两个相異判断(陳述)也可能表达相同命题。例如,刚才的命题也可以说成冰的小结晶是白的,不過,之所以是相同命题,取決於冰的小结晶可視為雪的有效定義。 通常,命題是指閉判斷,以區別於開判斷,或謂詞。在這種情況下,命題不是真的就是的。哲學學派邏輯實證主義支援這一命題的概念。 一些哲學家,諸如,認為其他形式的語言或行為也判定命題。是非疑問句是對命題真值的詢問。道路交通標誌不通過語言和文字也表達了命題。使用陳述句也可能給出一個命題而不判定它,例如,在當老師請學生對某個引用發表意見的時候,這個引用就是一個命題(即它有語義)而這個老師並沒有判定它。在上一段中,只給出了命題雪是白的,但沒有判定它。 (zh)
 • الافتراض هو عند المنطقيين طريقة لبيان عكوس بعض القضايا، وهو فرض ذات الموضوع أمرا معينا ووصف عنواني الموضوع والمحمول عليه ليحصل مفهوم العكس. وإنما اعتبروا الفرض ليشتمل والحقيقية، فالفرض ههنا بالمعنى الأعم الجامع للتحقق، وحمل وصف الموضوع يكون بالإيجاب، وحمل وصف المحمول كما هو في الأصل إيجابا أو سلبا ليحصل العكس، أي بأن يترتب من تينك المقدمتين قياس ينتج عكس المطلوب أو يحتاج إلى ضم مقدمة أخرى صادقة معها، كما في بيان عكس "" في الخاصيتين. والافتراض لا يجري إلا في الموجبات والسوالب المركبة لوجود الموضوع فيها. (ar)
 • Una proposició és un conjunt de paraules amb sentit, si bé el terme al·ludeix a realitats diferents segons l'escola d'estudiosos que se segueixi. Proposició pot ser sinònim de frase o d'oració en sentit ampli, si bé alguns parlen de proposició com cada una de les parts d'una oració composta. En el camp de la lògica, una proposició és la frase enunciativa que formula un argument del qual es pot analitzar la veritat o falsedat. En un sentit no gramatical, una proposició és un suggeriment, una invitació o una demanda. Tant en la lògica com en la filosofia, el terme proposició és una mica ambigu i s'usa per referir-se a: (ca)
 • En filosofía y lógica, el término proposición se usa para referirse a:​ * Las entidades portadoras de los valores de verdad.​ * Los objetos de las creencias y de otras actitudes proposicionales.​ * El significado de las oraciones declarativas o enunciativas, como «el Sol es una estrella».​ Intuitivamente una proposición expresa un contenido semántico a la que bajo cierto procedimiento acordado o prescrito es posible asignarle un valor de verdad (usualmente "verdadero" o "falso", aunque en lógica formal se admiten otros valores de verdad diferentes).​ (es)
 • Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Dalam ilmu logika, proposisi mempunyai tiga unsur yakni: 1. * Subjek, perkara yang disebutkan adalah terdiri dari orang, benda, tempat, atau perkara. 2. * Predikat adalah perkara yang dinyatakan dalam subjek. 3. * Kopula adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. (in)
 • 명제(命題)는 논리학적으로 뜻이 분명한 문장을 말한다. 즉, '참' 혹은 '거짓'임을 검증할 수 있는 '객관적 사태'가 포함된 문장을 말한다. 한편 명제는 거의 대부분의 인간들이 공통적으로 인정할 수 있는 , 즉 '맞다', 틀리다'고 말할 수 있는 조건이지만, 한편 현대 사회에서 거의 진리로 인정받고 있는 특정 가치관이나 사유의 혼란등이 명제의 구성 및 판별에 혼동을 주는 경우도 무시할 수 없이 많다는 것이다. 이러한 경우를 논리적 오류라고 한다. 예컨대 "베토벤은 음악의 천재이다.", "노인들은 공경을 해야 할 대상이다". 들이 거의 진리로 인정받는다 하더라도 이 문장들은 명제가 갖추어야 할 조건을 모두 만족하지 못한다. 또한 베토벤이 음악의 천재라고 세계적으로 인정받기는 하나, '천재'의 기준이 명확하지 않으므로 아무리 음악적 재능이 특출나다고 할지라도 참인지 거짓인지 명제화하기에는 명확하게 할 수 없다는것이다. (ko)
 • Een propositie of bewering is in de logica een declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn. Een bewering onderscheidt zich van een zin doordat een zin slechts een formulering van een bewering is, terwijl er vele andere formuleringen kunnen zijn die dezelfde bewering uitdrukken. De term "bewering" kan verwijzen naar een zin of het idee dat door een zin wordt uitgedrukt. (nl)
 • Sąd w sensie logicznym (często w krótkiej formie: sąd) – znaczenie zdania w sensie logicznym. Ten sam sąd odpowiada różnym zdaniom mającym to samo znaczenie logiczne (np. zdaniom wypowiedzianym w różnych językach). Od sądów w sensie logicznym odróżnia się sądy w sensie psychologicznym, stanowiące przeżycia odpowiadające sądom w sensie logicznym. Sądy w sensie logicznym można też określić odmiennie - nie jako znaczenia zdań wyrażające pewne przeżycia, ale jako to, co wspólne pewnym klasom sądów w sensie psychologicznym. (pl)
 • Proposição é um termo usado em lógica para descrever o conteúdo de asserções. Uma asserção é um conteúdo que pode ser tomado como verdade é altamente controversa entre filósofos, muitos dos quais são céticos sobre a existência de proposições. Muitos lógicos preferem evitar o uso do termo proposição em favor de usar sentença. Na lógica aristotélica uma proposição é um tipo particular de sentença, a saber, aquela que afirma ou nega um predicado de um sujeito. (pt)
rdfs:label
 • افتراض (منطق) (ar)
 • Proposició (ca)
 • Výrok (logika) (cs)
 • Aussage (Logik) (de)
 • Proposición (es)
 • Proposition (en)
 • Proposizio (eu)
 • Proposition (philosophie) (fr)
 • Tairiscint (ga)
 • Proposisi (in)
 • Proposizione (logica) (it)
 • 命題 (ja)
 • 명제 (ko)
 • Propositie (nl)
 • Sąd (logika) (pl)
 • Proposição (pt)
 • Påstående (sv)
 • Пропозиция (ru)
 • Висловлення (uk)
 • 命题 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of