About: Manual labour

An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Manual labour (in Commonwealth English, manual labor in American English) or manual work is physical work done by humans, in contrast to labour by machines and working animals. It is most literally work done with the hands (the word manual coming from the Latin word for hand) and, by figurative extension, it is work done with any of the muscles and bones of the human body. For most of human prehistory and history, manual labour and its close cousin, animal labour, have been the primary ways that physical work has been accomplished. Mechanisation and automation, which reduce the need for human and animal labour in production, have existed for centuries, but it was only starting in the 18th and 19th centuries that they began to significantly expand and to change human culture. To be implemen

Property Value
dbo:abstract
 • Manuální práce je fyzická práce vykonaná lidmi, na rozdíl od té vykonané stroji nebo zvířaty. Doslovně se jedná o práci vykonanou rukama (slovo „manuální“ pochází z latinského slova pro ruku) a dále se dá počítat i práce vykonaná jakýmkoliv svalem či kostí. Většinu lidské historie byla manuální práce a její blízký příbuzný, zvířecí práce, hlavním způsobem, jakým se fyzická práce plnila. Mechanizace a automatizace, které redukují potřebu lidské a zvířecí síly v produkci, existují již po staletí, ale až v 18. a 19. století se začaly znatelně rozšiřovat a měnit kulturu lidí. Aby mohly být implementovány, potřebují dostatečnou technologii a zároveň počáteční náklady musejí být výhodné v porovnání s pokrytými výplatami, které by jinak musely být vyplaceny. Polo-automatizace je alternativa k nahrazení zaměstnanců, která kombinuje lidskou sílu, automatizaci a počítače, za účelem využití výhod lidí a strojů. I když téměř u jakékoliv práce lze použít dovednosti a intelekt, spousta prací, které zahrnují manuální práci, jako je sběr ovoce a zeleniny, manuální manipulace s materiály (například doplňování pultů), kopání, skládání součástek, často mohou být úspěšně zvládnuty pracovníky bez předchozích zkušeností. Proto je zde částečná, ale významná souvztažnost mezi manuální prací a pracovníky bez dovedností. Na základě ekonomického a sociálního konfliktu zájmů se zmíněná částečná souvztažnost změnila v přehnání, že manuální práce se rovná - absenci dovedností, potenciálu aplikovat nějakou dovednost na požadovanou činnost a nižší sociální třídě. Napříč lidskou existencí se poslední případ projevil v celém spektru variant, od otrokářství (kde otroci byly považováni za méně než lidi), po kasty a jim podobné systémy, až po lehčí formy nerovnosti. Ekonomická konkurence často dospívá ke snaze firem pořídit pracovní sílu za nejnižší možnou cenu (například přesunem výroby do zahraničí nebo zaměstnáním cizinců) a nebo se jí vyhnout úplně (mechanizací a automatizací). (cs)
 • العمل هو الجهد العضلي والجهد الجسدي الذي بموجبه يحول الإنسان الطبيعة، ويرتبط مفهوم الشغل في التمثل الشائع بالعمل اليدوي، ويقصي العمل الفكري كفاعلية يمكن أعتبارها شغلاً. وتختلف طبيعة النشاطات اليدوية بين مجتمع وآخر، وتعتمد على نوعية العمل اليدوي، كالنجارة والحدادة والنحت والحياكة والخياطة وغيرها، والأعمال اليدوية هي من الأعمال الرابحة تجارياً في الدول الفقيرة، وتحتل مكانة في أقتصاديات الدول النامية، ومع ذلك هنالك المعاناة لأولئك العمّال الذين يبحثون عن لقمة عيشهم، ويكون أجر العامل في بعض الأحيان زهيدا وغير كفيل للعيش وتسديد ماعليه من مستحقات بالإضافة إلى الظروف القاسية للعمل. (ar)
 • Korpa laboro aŭ manlaboro estas fizika laboro farita de homoj, plej precipe kontraste al tio farita de maŝinoj, kaj al tio farita de tirbestoj. Ĝi estas plej laŭlitere laboro farita per la manoj, kaj, per metafora etendaĵo, ĝi estas laboro farita per iuj de la muskoloj kaj ostoj de la korpo. Por la plej granda parto de homa prahistorio kaj historio, korpa laboro kaj ĝia proksima labortipo, nome besta laboro, estis la primaraj manieroj kiel fizika laboro estis plenumita. Mekanizado kaj aŭtomatigo, kiuj reduktas la bezonon de homa kaj besta laboro en produktado, ekzistis dum jarcentoj, sed ili nur komenciĝis en la 19-a jarcento kiam ili komencis signife disetendiĝi kaj ŝanĝi homan kulturon. Por esti efektivigita, ili postulas ke sufiĉa teknologio ekzistu kaj ke iliaj kapitalkostoj estu pravigitaj per la kvanto de estontecaj salajroj kiujn ili produktos. Kvankam preskaŭ ĉiu laboro eble povas havi kapablon kaj inteligentecon aplikitan al ĝi, multaj laborlokoj kiuj plejparte konsistas el korpa laboro - kiel ekzemple frukta kaj vegetaĵa plukado, manmateriala pritraktado (ekzemple, bretarlokigado), manserĉado, aŭ manasemblado de partoj - ofte povas esti farita sukcese fare de nekvalifikitaj aŭ nur duonspertaj laboristoj. Tiel ekzistas parta sed signifa korelacio inter korpa laboro kaj nekvalifikitaj aŭ duonspertaj laboristoj. Surbaze de ekonomia kaj socia konfliktoj de interesoj, homoj ofte povas distordi tiun partan korelacion en troigon kiu egaligas korpan laboron kun manko de kapablo; kun manko de iu potencialo uzi kapablon aŭ evoluigi kapablon; kaj kun malalta socia klaso. Ĉie en homa ekzisto ĉi-lasta implikis spektron de variaĵoj, de sklaveco (kun stigmatizado de la sklavoj kiel "pli malalte"), ĝis kasto aŭ kast-similaj sistemoj, ĝis pli subtilaj formoj de malegaleco. Ekonomia konkurenco ofte rezultigas entreprenojn provantajn aĉeti laboron je la plej malsupra ebla kosto (ekzemple, tra subdungeco aŭ dungante gastlaboristojn) aŭ superfluigante ĝin tute (tra mekanizado kaj aŭtomatigo). (eo)
 • Manual labour (in Commonwealth English, manual labor in American English) or manual work is physical work done by humans, in contrast to labour by machines and working animals. It is most literally work done with the hands (the word manual coming from the Latin word for hand) and, by figurative extension, it is work done with any of the muscles and bones of the human body. For most of human prehistory and history, manual labour and its close cousin, animal labour, have been the primary ways that physical work has been accomplished. Mechanisation and automation, which reduce the need for human and animal labour in production, have existed for centuries, but it was only starting in the 18th and 19th centuries that they began to significantly expand and to change human culture. To be implemented, they require that sufficient technology exist and that its capital costs be justified by the amount of future wages that they will obviate. Semi-automation is an alternative to worker displacement that combines human labour, automation, and computerization to leverage the advantages of both man and machine. Although nearly any work can potentially have skill and intelligence applied to it, many jobs that mostly comprise manual labour—such as fruit and vegetable picking, manual materials handling (for example, shelf stocking), manual digging, or manual assembly of parts—often may be done successfully (if not masterfully) by unskilled or semiskilled workers. For these reasons, there is a partial but significant correlation between manual labour and unskilled or semiskilled workers. Based on economic and social conflict of interest, people may often distort that partial correlation into an exaggeration that equates manual labour with lack of skill; with lack of any potential to apply skill (to a task) or to develop skill (in a worker); and with low social class. Throughout human existence the latter has involved a spectrum of variants, from slavery (with stigmatisation of the slaves as 'subhuman'), to caste or caste-like systems, to subtler forms of inequality. Economic competition often results in businesses trying (for example, through offshoring or by employing foreign workers) or to obviate it entirely (through mechanisation and automation). (en)
 • 육체노동(肉體勞動, manual labor)은 사람이 몸을 써서 하는 일, 특히 기계나 사역동물을 이용한 일과 대비되는 의미의 일이다. (ko)
 • 単純労働(たんじゅんろうどう、英語: manual labor)とは、専門的な知識や技能を必要とせず、短期間の訓練で行う事が可能な単純な労働を指す。工場作業・荷役作業・建設作業などがこれに当たる。対義語は複雑労働。 単純労働の従事者は「ブルーカラー」に含まれ、しばしば同一される。しかしブルーカラーにも熟練工など高度な技能や資格を必要とし、短期間の訓練では従事できない労働をする者も多く、一般に単純労働とは呼ばれない。 海外労働者における「単純技能者」は、医師などの特定の「専門技能者」以外の労働者を指す用語であるため、一般的な意味での単純労働者とは異なり専門技能や知識を有する者を含む。そのため海外労働者受け入れの議論上では「いわゆる単純技能者」と呼び一般的な単純労働者と区別する事がある。 (ja)
 • Il lavoro manuale è un lavoro fisico svolto dagli esseri umani, in contrasto con il lavoro delle macchine e degli animali da lavoro. È letteralmente un lavoro fatto con le mani (la parola "manuale" deriva dal latino manus) e, per estensione figurativa, è un lavoro svolto con uno qualsiasi dei muscoli e delle ossa del corpo. Per la maggior parte della preistoria e della storia umana, il lavoro manuale e il suo cugino stretto, il lavoro animale, sono stati i modi principali in cui è stato realizzato il lavoro fisico. La meccanizzazione e l'automazione, che riducono la necessità di manodopera umana e animale nella produzione, esistono da secoli, ma solo a partire dal XVIII e XIX secolo hanno iniziato a espandersi in modo significativo e a cambiare la cultura umana. Per essere implementati, richiedono che esista una tecnologia sufficiente e che i suoi costi di capitale siano giustificati dall'ammontare dei salari futuri che non sarà necessario versare. La semi-automazione è un'alternativa allo spostamento dei lavoratori che combina lavoro umano, automazione e informatizzazione per sfruttare sia i vantaggi derivanti dalla presenza dell'uomo sia quelli legati alle macchine. Sebbene quasi ogni lavoro possa potenzialmente avere abilità e intelligenza applicate, molti lavori che comprendono principalmente il lavoro manuale, come la raccolta di frutta e verdura, la movimentazione manuale dei materiali (ad esempio, lo stoccaggio degli scaffali), lo scavo manuale o l'assemblaggio manuale di parti, spesso può essere fatto con successo (se non magistralmente) da lavoratori non qualificati o semi-qualificati. Esiste quindi una correlazione parziale ma significativa tra lavoro manuale e lavoratori non qualificati o semi-qualificati. Sulla base del conflitto di interessi economico e sociale, le persone possono spesso distorcere quella correlazione parziale portando a credere che il lavoro manuale possa essere fatto anche in mancanza di abilità specifiche, della mancanza di un potenziale di crescita di tali abilità nel lavoratore e indirizzando la domanda di lavoro a persone di una bassa classe sociale. Nel corso dell'esistenza umana questa distorsione si è manifestata in modo molto diversi, culminando nella schiavitù (con la stigmatizzazione degli schiavi come "subumani"), o in sistemi di casta o simili, per assumere forme più sottili di disuguaglianza istituzionalizzate. La concorrenza porta spesso le imprese a cercare la riduzione dei costi della manodopera (ad esempio, attraverso la delocalizzazione o impiegando manodopera straniera) o di abbatterli completamente (attraverso la meccanizzazione e l'automazione). (it)
 • Ручна праця — історичний вид суспільної праці, що є прямо-протилежною до розумової праці. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні ручної та розумової праці й закріпленні кожного з цих видів за різними суспільними групами. В класово антагоністичному суспільстві ручна та розумова праці виступають як соціальні протилежності, оскільки розумова праця стає, як правило, привілеєм пануючого класу, а фізична — долею експлуатованих. Ця протилежність між ручною та розумовою працею поглиблюється в умовах капіталізму, особливо монополістичного, для якого характерні паразитизм верхівки пануючого класу і виникнення численної соціальної групи людей, професійно зайнятих розумовою працею,— інтелігенції, яка посідає в буржуазному суспільстві своєрідне місце. З одного боку, її працю використовує буржуазія для одержання максимального прибутку, з другого,— інтереси інтелігенції збігаються з інтересами пролетаріату і селянства, оскільки розумова праця стає об'єктом капіталістичної експлуатації. Вирішальною умовою подолання істотних відмінностей умов праці є всебічний розвиток продуктивних сил, який передбачає інтенсивні інтеграційні процеси в суспільному виробництві, і перш за все, між наукою і матеріальним виробництвом. В постіндустріальну епоху визначення робітника як особи чисто «ручної та некваліфікованої праці» розмивається, стає неадекватним. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19389176 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 29402 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1121431120 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • العمل هو الجهد العضلي والجهد الجسدي الذي بموجبه يحول الإنسان الطبيعة، ويرتبط مفهوم الشغل في التمثل الشائع بالعمل اليدوي، ويقصي العمل الفكري كفاعلية يمكن أعتبارها شغلاً. وتختلف طبيعة النشاطات اليدوية بين مجتمع وآخر، وتعتمد على نوعية العمل اليدوي، كالنجارة والحدادة والنحت والحياكة والخياطة وغيرها، والأعمال اليدوية هي من الأعمال الرابحة تجارياً في الدول الفقيرة، وتحتل مكانة في أقتصاديات الدول النامية، ومع ذلك هنالك المعاناة لأولئك العمّال الذين يبحثون عن لقمة عيشهم، ويكون أجر العامل في بعض الأحيان زهيدا وغير كفيل للعيش وتسديد ماعليه من مستحقات بالإضافة إلى الظروف القاسية للعمل. (ar)
 • 육체노동(肉體勞動, manual labor)은 사람이 몸을 써서 하는 일, 특히 기계나 사역동물을 이용한 일과 대비되는 의미의 일이다. (ko)
 • 単純労働(たんじゅんろうどう、英語: manual labor)とは、専門的な知識や技能を必要とせず、短期間の訓練で行う事が可能な単純な労働を指す。工場作業・荷役作業・建設作業などがこれに当たる。対義語は複雑労働。 単純労働の従事者は「ブルーカラー」に含まれ、しばしば同一される。しかしブルーカラーにも熟練工など高度な技能や資格を必要とし、短期間の訓練では従事できない労働をする者も多く、一般に単純労働とは呼ばれない。 海外労働者における「単純技能者」は、医師などの特定の「専門技能者」以外の労働者を指す用語であるため、一般的な意味での単純労働者とは異なり専門技能や知識を有する者を含む。そのため海外労働者受け入れの議論上では「いわゆる単純技能者」と呼び一般的な単純労働者と区別する事がある。 (ja)
 • Manuální práce je fyzická práce vykonaná lidmi, na rozdíl od té vykonané stroji nebo zvířaty. Doslovně se jedná o práci vykonanou rukama (slovo „manuální“ pochází z latinského slova pro ruku) a dále se dá počítat i práce vykonaná jakýmkoliv svalem či kostí. Většinu lidské historie byla manuální práce a její blízký příbuzný, zvířecí práce, hlavním způsobem, jakým se fyzická práce plnila. Mechanizace a automatizace, které redukují potřebu lidské a zvířecí síly v produkci, existují již po staletí, ale až v 18. a 19. století se začaly znatelně rozšiřovat a měnit kulturu lidí. Aby mohly být implementovány, potřebují dostatečnou technologii a zároveň počáteční náklady musejí být výhodné v porovnání s pokrytými výplatami, které by jinak musely být vyplaceny. Polo-automatizace je alternativa k nah (cs)
 • Korpa laboro aŭ manlaboro estas fizika laboro farita de homoj, plej precipe kontraste al tio farita de maŝinoj, kaj al tio farita de tirbestoj. Ĝi estas plej laŭlitere laboro farita per la manoj, kaj, per metafora etendaĵo, ĝi estas laboro farita per iuj de la muskoloj kaj ostoj de la korpo. Por la plej granda parto de homa prahistorio kaj historio, korpa laboro kaj ĝia proksima labortipo, nome besta laboro, estis la primaraj manieroj kiel fizika laboro estis plenumita. Mekanizado kaj aŭtomatigo, kiuj reduktas la bezonon de homa kaj besta laboro en produktado, ekzistis dum jarcentoj, sed ili nur komenciĝis en la 19-a jarcento kiam ili komencis signife disetendiĝi kaj ŝanĝi homan kulturon. Por esti efektivigita, ili postulas ke sufiĉa teknologio ekzistu kaj ke iliaj kapitalkostoj estu pravi (eo)
 • Manual labour (in Commonwealth English, manual labor in American English) or manual work is physical work done by humans, in contrast to labour by machines and working animals. It is most literally work done with the hands (the word manual coming from the Latin word for hand) and, by figurative extension, it is work done with any of the muscles and bones of the human body. For most of human prehistory and history, manual labour and its close cousin, animal labour, have been the primary ways that physical work has been accomplished. Mechanisation and automation, which reduce the need for human and animal labour in production, have existed for centuries, but it was only starting in the 18th and 19th centuries that they began to significantly expand and to change human culture. To be implemen (en)
 • Il lavoro manuale è un lavoro fisico svolto dagli esseri umani, in contrasto con il lavoro delle macchine e degli animali da lavoro. È letteralmente un lavoro fatto con le mani (la parola "manuale" deriva dal latino manus) e, per estensione figurativa, è un lavoro svolto con uno qualsiasi dei muscoli e delle ossa del corpo. Per la maggior parte della preistoria e della storia umana, il lavoro manuale e il suo cugino stretto, il lavoro animale, sono stati i modi principali in cui è stato realizzato il lavoro fisico. La meccanizzazione e l'automazione, che riducono la necessità di manodopera umana e animale nella produzione, esistono da secoli, ma solo a partire dal XVIII e XIX secolo hanno iniziato a espandersi in modo significativo e a cambiare la cultura umana. Per essere implementati, ri (it)
 • Ручна праця — історичний вид суспільної праці, що є прямо-протилежною до розумової праці. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні ручної та розумової праці й закріпленні кожного з цих видів за різними суспільними групами. В класово антагоністичному суспільстві ручна та розумова праці виступають як соціальні протилежності, оскільки розумова праця стає, як правило, привілеєм пануючого класу, а фізична — долею експлуатованих. Ця протилежність між ручною та розумовою працею поглиблюється в умовах капіталізму, особливо монополістичного, для якого характерні паразитизм верхівки пануючого класу і виникнення численної соціальної групи людей, професійно зайнятих розумовою працею,— інтелігенції, яка посідає в буржуазному суспільстві своєр (uk)
rdfs:label
 • نشاط يدوي (ar)
 • Manuální práce (cs)
 • Manlaboro (eo)
 • Lavoro manuale (it)
 • Manual labour (en)
 • 육체노동 (ko)
 • 単純労働 (ja)
 • Ручна праця (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License