About: Clause

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In language, a clause is a constituent that comprises a semantic predicand (expressed or not) and a semantic predicate. A typical clause consists of a subject and a syntactic predicate, the latter typically a verb phrase composed of a verb with any objects and other modifiers. However, the subject is sometimes unvoiced if it is retrievable from context, especially in null-subject language but also in other languages, including English instances of the imperative mood.

Property Value
dbo:abstract
 • المركب الإسنادي والجملة هو ما بين جزئيه إسناد، فإن كان ما بينهما إسنادا أصليا مقصودا لذاته سمي كلاما. وخلاف المركب المفرد. (ar)
 • Unter Teilsatz versteht man jeden einfachen Hauptsatz oder Nebensatz, der als Bestandteil in einem größeren Satzgefüge, oder auch einer Satzperiode, enthalten ist. Somit ist also jeder Nebensatz ein Teilsatz des größeren Gefüges, zusätzlich aber auch Hauptsätze, die durch Beiordnung (z. B. und, aber, denn) angeschlossen werden, und Parenthesen (eingeschobene Sätze). (de)
 • Propozicio estas ĉiu aparta vortgrupo, esprimante per si mem kompletan opinion. (eo)
 • In language, a clause is a constituent that comprises a semantic predicand (expressed or not) and a semantic predicate. A typical clause consists of a subject and a syntactic predicate, the latter typically a verb phrase composed of a verb with any objects and other modifiers. However, the subject is sometimes unvoiced if it is retrievable from context, especially in null-subject language but also in other languages, including English instances of the imperative mood. A complete simple sentence includes a single clause with a finite verb. Complex sentences contain multiple clauses including at least one independent clause (meaning, a clause that can stand alone as a simple sentence) coordinated either with at least one dependent clause (also called an embedded clause) or with one or more independent clauses. (en)
 • En grammaire, une proposition est un syntagme articulé autour d'un verbe (qui peut être sous-entendu : proposition elliptique). (fr)
 • Klausa merupakan satuan gramatikal berupa kelompok kata berkonstruksi predikatif yang terdiri atas subjek dan predikat dengan atau tanpa objek, pelengkap, atau keterangan dan berpotensi menjadi kalimat. Namun, dalam realisasi pemakaian bahasa, kehadiran unsur subjek bisa tidak tampak secara eksplisit (jelas) dan hanya unsur predikat yang hadir, tergantung pada kaidah yang berlaku pada setiap bahasa. Hal ini umum dalam bahasa bersubjek nol. Sebuah kalimat paling sederhana terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat yang lebih rumit terdiri dari beberapa klausa. Klausa sering kali dikontraskan dengan frasa. Sebuah kumpulan kata dikatakan sebagai klausa apabila ia mempunyai predikat dan sebuah subjek, sementara sebuah frasa berisi kata kerja tanpa subjek atau berisi subjek tanpa predikat. Sebagai contoh, kalimat “Aku tidak tahu kalau kamu membuat lukisan itu,” adalah klausa dan sebuah kalimat penuh, sedangkan lukisan itu dan membuat lukisan itu adalah frasa. Ahli bahasa masa kini tidak membuat perbedaan seperti itu; mereka menerima ide akan klausa nonfinitif, klausa yang diatur di sekitar kata kerja infinitif. (in)
 • In linguistica, la proposizione è l'unità elementare del discorso con un senso compiuto. Essa nella frase è composta da un soggetto, un predicato e vari complementi. Es.: Cappuccetto Rosso andò nel bosco. A dire il vero, nessuna parte della proposizione è assolutamente indispensabile. Vi possono essere: * proposizioni prive di complementi, es.: Cappuccetto Rosso camminava * proposizioni con soggetto sottinteso, es.: Che occhi grandi che hai! * proposizioni con predicato sottinteso, dette proposizioni o frasi nominali, es.: Cappuccetto Rosso, nella pancia del lupo! Queste ultime (frequenti nei titoli dei quotidiani) sono le più rare: per questo di solito si dice che le proposizioni di un periodo sono tante quante i predicati. (it)
 • 절(節, clause)은 주어(subject)와 서술어(predicate)로 이루어진 통사적인 단위의 하나로 더 큰 문장의 성분이 되는 것을 말한다. 주어가 명시적으로 드러나지 않는 경우도 있다. 절은 주어와 술어로 이루어져 있으므로 완전한 문장이 될 수도 있으며 여러 절이 모여 하나의 문장, 즉 을 이룰 수도 있다. 절은 어떠한 품사처럼 행동하는가에 따라 다음과 같이 나뉜다. * 체언절 (=이름마디) * 명사절 * 관형절 (=매김마디) * 부사절 (=어찌마디) * 용언절 (=풀이마디) 절은 문장 내에서 어떠한 통사적 기능을 담당하는가에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다. * 주어절 (=임자마디) * 목적절 (=부림마디) * 보어절 (=기움마디) * 술어절 (=풀이마디, 서술절) 또한, 여러 개의 절로 이루어진 에서 각 절이 다른 절과 어떠한 관계를 가지는가에 따라 다음과 구별한다. * 대등절 (=나란히마디, 대립절) * 주절 (=으뜸마디)과 종속절 (=딸림마디) * 인용절 (ko)
 • 節はそれぞれに述語を含むが、文全体の中心となる述語節(主節)に対する働きによって以下のような分類される。なお節はそれぞれ単一の品詞と同じような働きをするので品詞名で呼ばれることもある。 主節文全体をまとめる節。日本語において主節の述語は文末に置かれる。接続節主節以外の節で、主節への接続の仕方によって並列節と従属節に分けられる。並列節意味的に主節と対等の関係にある節。例えば、「私は彼が好きだが、」といった節。従属節主節に対して従属的にかかっている節。なお副詞節のみを従属節とする考え方もある。連体修飾節名詞を修飾する節。形容詞節とも呼ばれる。副詞節述語や文全体を修飾する節。連用修飾節は副詞節の一部である。補足節述語を補足する名詞としての役割をになった節。名詞節とも言われる。日本語では「の」「こと」などによって名詞化されるものや「~と」「~か」などによって引用されるものをいう。 ドイツ語などでは従属節とそれ以外の主文とで語順が異なる。枠構造・V2語順を参照。 (ja)
 • Кла́уза (англ. clause; в русистике также элемента́рное предложе́ние, предика́ция) — в синтаксисе: составляющая, которой является глагол либо, в случае отсутствия глагола, связка или элемент, играющий её роль. Будучи соединены сочинительной или подчинительной связью, клаузы составляют сложное предложение; соединение клауз, выражаемое лишь их соположением и интонацией (без участия союзов) называется бессоюзной связью. Предложение (англ. sentence) представляет собой частный случай клаузы — финитную клаузу, наделённую предикативностью. В число нефинитных клауз, лишённых предикативности, входят инфинитивные, причастные, деепричастные, герундийные обороты. Структура семантических ролей в них та же, что и в соответствующих предложениях, однако возможны различия в моделях управления: так, в русских деепричастных конструкциях не может быть ненулевого подлежащего (Вернувшись домой, он лёг спать, но *Он вернувшись домой, он лёг спать). (ru)
 • Oração é todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal, apresentando opcionalmente o sujeito, mas obrigatoriamente o predicado. O que caracteriza a oração é o verbo, não importa se tal oração tenha sentido ou não sozinha. Assim, uma oração pode ter um período simples ou composto, depende de quantos verbos tiver na oração. Existem os seguintes tipos de oração: * Oração absoluta ou período simples: quando há somente um período simples.Exemplo: "O menino sujou sua camisa." * Oração coordenada: ocorre em um período composto cujas orações não estabelecem relação de dependência, ou seja, elas podem ser separadas sem perder o sentido.Exemplo: "Ele não concordou com a menina e a deixou." * Oração subordinada: ocorre em um período composto cujas orações estabelecem relação de dependência.Exemplo: "Querendo ou não, ele aceitou as escolhas da esposa para que o casamento continuasse." (pt)
 • En sats är en syntaktisk enhet som vanligen består av ett predikat och de övriga satsdelar som det aktuella språkets syntaktiska regler kräver. Det är dock mycket svårt att ge en generell definition på en sats som är giltig över alla språk eller över alla typer av satser inom ett givet språk. I svenska och många andra språk är ett subjekt obligatoriskt förutom predikatet. Men många språk kräver inte ett utsagt subjekt. Det gäller till exempel en hel del språk i vilka verben böjs efter person, varpå subjektet ofta avslöjas av verbformen, men förfarandet är inte begränsat till denna typ av språk. När verbet står i imperativ krävs inte heller i svenskan att subjektet anges, eftersom det förutsätts vara andra person (du eller ni). Förutom dessa två grundkomponenter kan även en rad andra satsdelar finnas i satsen, främst direkt objekt (ackusativobjekt), indirekt objekt (direkt objekt) och adverbial. Satser kan kombineras för att bilda meningar. En sats som självständigt kan bilda en mening kallas för huvudsats och en som inte kan detta för bisats. De komponenter som bygger upp en sats kallas satsdelar när man avser deras funktion, och fraser när man avser deras form. Studiet av fraser och satser kallas syntax. (sv)
 • 在语法中,从句(Clause)又称分句、子句,是构成一个完整句子的最小语法单位,主从复句里的一种从句。典型的子句通常包含主語、謂語这两个成分,其中谓语一般是主謂短語,由动词和賓語等其他修饰成分构成。然而,主语时常被省掉(尤其是在中),但有时也会在英语等其他语言中出现(如祈使句)。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 83006 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 23766 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1115607932 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:label
 • Clause (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المركب الإسنادي والجملة هو ما بين جزئيه إسناد، فإن كان ما بينهما إسنادا أصليا مقصودا لذاته سمي كلاما. وخلاف المركب المفرد. (ar)
 • Unter Teilsatz versteht man jeden einfachen Hauptsatz oder Nebensatz, der als Bestandteil in einem größeren Satzgefüge, oder auch einer Satzperiode, enthalten ist. Somit ist also jeder Nebensatz ein Teilsatz des größeren Gefüges, zusätzlich aber auch Hauptsätze, die durch Beiordnung (z. B. und, aber, denn) angeschlossen werden, und Parenthesen (eingeschobene Sätze). (de)
 • Propozicio estas ĉiu aparta vortgrupo, esprimante per si mem kompletan opinion. (eo)
 • En grammaire, une proposition est un syntagme articulé autour d'un verbe (qui peut être sous-entendu : proposition elliptique). (fr)
 • 절(節, clause)은 주어(subject)와 서술어(predicate)로 이루어진 통사적인 단위의 하나로 더 큰 문장의 성분이 되는 것을 말한다. 주어가 명시적으로 드러나지 않는 경우도 있다. 절은 주어와 술어로 이루어져 있으므로 완전한 문장이 될 수도 있으며 여러 절이 모여 하나의 문장, 즉 을 이룰 수도 있다. 절은 어떠한 품사처럼 행동하는가에 따라 다음과 같이 나뉜다. * 체언절 (=이름마디) * 명사절 * 관형절 (=매김마디) * 부사절 (=어찌마디) * 용언절 (=풀이마디) 절은 문장 내에서 어떠한 통사적 기능을 담당하는가에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다. * 주어절 (=임자마디) * 목적절 (=부림마디) * 보어절 (=기움마디) * 술어절 (=풀이마디, 서술절) 또한, 여러 개의 절로 이루어진 에서 각 절이 다른 절과 어떠한 관계를 가지는가에 따라 다음과 구별한다. * 대등절 (=나란히마디, 대립절) * 주절 (=으뜸마디)과 종속절 (=딸림마디) * 인용절 (ko)
 • 節はそれぞれに述語を含むが、文全体の中心となる述語節(主節)に対する働きによって以下のような分類される。なお節はそれぞれ単一の品詞と同じような働きをするので品詞名で呼ばれることもある。 主節文全体をまとめる節。日本語において主節の述語は文末に置かれる。接続節主節以外の節で、主節への接続の仕方によって並列節と従属節に分けられる。並列節意味的に主節と対等の関係にある節。例えば、「私は彼が好きだが、」といった節。従属節主節に対して従属的にかかっている節。なお副詞節のみを従属節とする考え方もある。連体修飾節名詞を修飾する節。形容詞節とも呼ばれる。副詞節述語や文全体を修飾する節。連用修飾節は副詞節の一部である。補足節述語を補足する名詞としての役割をになった節。名詞節とも言われる。日本語では「の」「こと」などによって名詞化されるものや「~と」「~か」などによって引用されるものをいう。 ドイツ語などでは従属節とそれ以外の主文とで語順が異なる。枠構造・V2語順を参照。 (ja)
 • 在语法中,从句(Clause)又称分句、子句,是构成一个完整句子的最小语法单位,主从复句里的一种从句。典型的子句通常包含主語、謂語这两个成分,其中谓语一般是主謂短語,由动词和賓語等其他修饰成分构成。然而,主语时常被省掉(尤其是在中),但有时也会在英语等其他语言中出现(如祈使句)。 (zh)
 • In language, a clause is a constituent that comprises a semantic predicand (expressed or not) and a semantic predicate. A typical clause consists of a subject and a syntactic predicate, the latter typically a verb phrase composed of a verb with any objects and other modifiers. However, the subject is sometimes unvoiced if it is retrievable from context, especially in null-subject language but also in other languages, including English instances of the imperative mood. (en)
 • Klausa merupakan satuan gramatikal berupa kelompok kata berkonstruksi predikatif yang terdiri atas subjek dan predikat dengan atau tanpa objek, pelengkap, atau keterangan dan berpotensi menjadi kalimat. Namun, dalam realisasi pemakaian bahasa, kehadiran unsur subjek bisa tidak tampak secara eksplisit (jelas) dan hanya unsur predikat yang hadir, tergantung pada kaidah yang berlaku pada setiap bahasa. Hal ini umum dalam bahasa bersubjek nol. Sebuah kalimat paling sederhana terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat yang lebih rumit terdiri dari beberapa klausa. (in)
 • In linguistica, la proposizione è l'unità elementare del discorso con un senso compiuto. Essa nella frase è composta da un soggetto, un predicato e vari complementi. Es.: Cappuccetto Rosso andò nel bosco. A dire il vero, nessuna parte della proposizione è assolutamente indispensabile. Vi possono essere: * proposizioni prive di complementi, es.: Cappuccetto Rosso camminava * proposizioni con soggetto sottinteso, es.: Che occhi grandi che hai! * proposizioni con predicato sottinteso, dette proposizioni o frasi nominali, es.: Cappuccetto Rosso, nella pancia del lupo! (it)
 • Oração é todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal, apresentando opcionalmente o sujeito, mas obrigatoriamente o predicado. O que caracteriza a oração é o verbo, não importa se tal oração tenha sentido ou não sozinha. Assim, uma oração pode ter um período simples ou composto, depende de quantos verbos tiver na oração. Existem os seguintes tipos de oração: (pt)
 • En sats är en syntaktisk enhet som vanligen består av ett predikat och de övriga satsdelar som det aktuella språkets syntaktiska regler kräver. Det är dock mycket svårt att ge en generell definition på en sats som är giltig över alla språk eller över alla typer av satser inom ett givet språk. Satser kan kombineras för att bilda meningar. En sats som självständigt kan bilda en mening kallas för huvudsats och en som inte kan detta för bisats. De komponenter som bygger upp en sats kallas satsdelar när man avser deras funktion, och fraser när man avser deras form. (sv)
 • Кла́уза (англ. clause; в русистике также элемента́рное предложе́ние, предика́ция) — в синтаксисе: составляющая, которой является глагол либо, в случае отсутствия глагола, связка или элемент, играющий её роль. Будучи соединены сочинительной или подчинительной связью, клаузы составляют сложное предложение; соединение клауз, выражаемое лишь их соположением и интонацией (без участия союзов) называется бессоюзной связью. (ru)
rdfs:label
 • Clause (en)
 • مركب إسنادي (ar)
 • Teilsatz (de)
 • Propozicio (eo)
 • Klausa (in)
 • Proposition (grammaire) (fr)
 • Proposizione (linguistica) (it)
 • 節 (文法) (ja)
 • 절 (언어학) (ko)
 • Oração (gramática) (pt)
 • Клауза (ru)
 • Sats (lingvistik) (sv)
 • 从句 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License