Sola Scriptura (by scripture alone in English) is a theological doctrine held by some Protestant Christian denominations that the Christian scriptures are the sole infallible source of authority for Christian faith and practice.

Property Value
dbo:abstract
 • سولا سكريبتورا (باللاتينية: Sola scriptura) وتعني أي بالكتاب فقط؛ وهي فكرة التأكيد أن الكتاب المقدس كلمة الله وأنه يبرهن نفسه بنفسه وأنه واضح للقارئ المنطقي يفسر نفسه ويكفي وحده لإعطاء العقيدة المسيحية. هذه العقيدة هي أساس الإصلاح البروتستانتي ومبدأ رسمي للبروتستانتية اليوم، بينما تؤمن الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية أن الكتاب المقدس بالرغم من قدسيته لكنه ليس المصدر الوحيد. (ar)
 • Sola scriptura (lat) je jedním ze základních protestantských teologických důrazů. Doslovně znamená „Pouze písmo“, ve významu „Pouze Písmo (Bible) je plnohodnotným zjevením Boží pravdy“. Vyjadřuje víru protestantů, že všechna pravda o Bohu vychází z Bible. Tento důraz se zásadně vymezuje proti katolickému učení, podle něhož je zdrojem poznání vedle Bible také církevní tradice. Typickou definicí tohoto pravidla může být např. ta, kterou podává Lutherská církev Missourské synody: (cs)
 • Sola Scriptura (by scripture alone in English) is a theological doctrine held by some Protestant Christian denominations that the Christian scriptures are the sole infallible source of authority for Christian faith and practice. While the scriptures' meaning is mediated through many kinds of subordinate authority, such as the ordinary teaching offices of a denominated church, the ecumenical creeds, the councils of the catholic church, and so on - sola scriptura, on the other hand, rejects any original infallible authority other than the Bible. In this view, all subordinate authority is derived from the authority of the scriptures and is therefore subject to reform when compared to the teaching of the Bible. Church councils, preachers, Bible commentators, private revelation, or even a message allegedly from an angel or an apostle are not an original authority alongside the Bible in the sola scriptura approach. Sola scriptura is a formal principle of many Protestant Christian denominations, and one of the five solae. It was a foundational doctrinal principle of the Protestant Reformation held by many of the Reformers, who taught that authentication of scripture is governed by the discernible excellence of the text as well as the personal witness of the Holy Spirit to the heart of each man. Some evangelical and Baptist denominations state the doctrine of sola scriptura more strongly: scripture is self-authenticating, clear (perspicuous) to the rational reader, its own interpreter ("Scripture interprets Scripture"), and sufficient of itself to be the final authority of Christian doctrine. By contrast, Anglicanism and Methodism, also considered forms of Protestantism, uphold the doctrine of prima scriptura, with scripture being illumined by tradition, reason and experience as well, thus completing the four sides of, in Methodism, the Wesleyan Quadrilateral. The Eastern Orthodox Church holds that to "accept the books of the canon is also to accept the ongoing Spirit-led authority of the church's tradition, which recognizes, interprets, worships, and corrects itself by the witness of Holy Scripture". The Roman Catholic Church officially regards tradition and scripture as equal, as interpreted by the Roman magisterium. The Roman Catholic Church describes this as "one common source ... with two distinct modes of transmission", while some Protestant authors call it "a dual source of revelation". (en)
 • Religio > Kristanismo > Protestantismo > Sola Scriptura Sola scriptura ("sole per la skriboj" en la latina) estas grava protestanta doktrino, kiu diras, ke la Biblio estas la sola fonto de religia vero kaj ne la instruo de papoj, koncilioj aŭ . La Biblio estas la tute sufiĉa manlibro de Dio donita al homo, tial ni ne bezonas eklezion por doktrino aŭ aŭtoritata interpreto. La Spirito Sankta gvidas la sinceran kaj preĝeman kredanton al la prava interpreto. La doktrino naskiĝis en la lukto de Lutero kontraŭ la korupta Eklezio. Laŭ katolikismo kaj ortodoksismo, ni bezonas la eklezion por la ĝusta interpreto de la Biblio. Ni ankaŭ bezonas la eklezion, ĉar ĝi ankaŭ ricevis kaj disvolvis ekster-bibliajn doktrinojn. Kvankam protestantaj eklezioj sincere kredas al sola scriptura, la praktiko ne estas severa: kontraŭ la ŝajna signifo de la Biblio, protestantismo plejparte: * diservas je dimanĉo, ne sabato * ne baptas la mortintojn * ne permesas poligamion * ne toleras sklavigon (de post la 19-a jarcento) * toleras uzuron * toleras eksedziĝon * ne rigardas la vinon kaj panon de komunio kiel la realan korpon de Jesuo Kristo, nur kiel simbolojn Kaj ĉiu protestanta eklezio havas sian tradician interpreton de la Biblio. La ĉefa rebato kontraŭ sola scriptura estas, ke la fonto de la doktrino venas de ekster la Biblio. La principo "sola scriptura" estas unu el la "kvin solaĵoj" de protestantismo. (eo)
 • Der Ausdruck sola scriptura (lateinisch für „allein durch die Schrift“) bezeichnet einen theologischen Grundsatz der Reformation und der reformatorischen Theologie, nach dem die Heilsbotschaft hinreichend durch die Bibel vermittelt wird und keiner Ergänzung durch kirchliche Überlieferungen bedarf. Daraus entwickelte die lutherische Orthodoxie in Anbindung an die lutherischen Bekenntnisschriften das Schriftprinzip. Gemeinsam mit den Prinzipien sola fide („allein durch den Glauben“), sola gratia („allein durch Gnade“) und solus Christus („allein Christus“) bildet er die Grundsätze der Reformation. (de)
 • Sola Scriptura adalah sebuah paham yang dianut oleh gereja-gereja reformasi dalam iman Kristen terkait dalam memperlakukan kitab sucinya, yaitu Alkitab. Gereja-gereja reformasi, yang dipelopori oleh Martin Luther, Yohanes Calvin, dan Ulrich Zwingli mempunyai keinginan untuk kembali pada Alkitab. Hal ini karena praktik Gereja Katolik yang menurut mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran Alkitab.Perlakuan itu menjadi pedoman dalam menjalani hidup keagamaan selalu kembali pada teks-teks dalam Alkitab. Oleh karena itu Luther mengupayakan Alkitab diterjemahkan dalam bahasa lokal, misalnya Luther menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman, dan Yohanes Calvin menerjemahkan dalam bahasa Prancis. Jika gereja sebelumnya memberikan otoritas utamanya kepada Paus, para reformator memberikan otoritas tertinggi pada Alkitab. Iman dan tindakan orang percaya (kepada Yesus) selalu didasarkan pada Alkitab. (in)
 • Sola scriptura (ablatif latin signifiant « par l'Écriture seule ») est une expression latine désignant le principe protestant selon lequel la Bible est une autorité en elle-même, à laquelle les chrétiens, c'est à dire l'Église, se soumettent ; l'idée contraire, c'est à dire la Bible soumise à l'Église n'étant pas possible. Sinon, cela signifierait que l'Église pourrait modifier la Bible. Sola scriptura est la première expression des cinq solas à avoir été formulée. Elle est du fait du catholique Didier Érasme. Dans l'histoire, d'autres catholiques, avant et après lui, ont souhaité ce même retour aux Écritures. (fr)
 • Sola scriptura (ablativo che significa "soltanto con le cose scritte") è l'affermazione che unicamente la Bibbia possa e debba essere la regola ultima della fede e della pratica del cristiano. Principio formale del Protestantesimo, esso si distacca dal Cattolicesimo, non accordando alla tradizione valore normativo. (it)
 • 聖書のみ(せいしょのみ、Sola scriptura)は、信仰義認、万人祭司と並ぶ、宗教改革におけるプロテスタントの三大原理の一つ。 1. * ローマ・カトリックの「聖書と聖伝」に対して、プロテスタントは聖書のみを主張する。 2. * ローマ教会が外典を付加するのに対して、プロテスタントは66巻である。 3. * 教会の権威によって聖書が決定されたと主張するローマ・カトリックに対して、プロテスタントは聖書のアウトピストスを主張し、聖書自身が聖書を聖書であるとあかしすると認める。 ローマ・カトリックへの反対として生まれたプロテスタントであることから、通例これらの原理はローマ・カトリックとの対比として言及されるが、正教会においても聖伝が重視される点、および旧約外典を認める点はプロテスタントと異なっている。ただし正教会は「聖書は『聖伝』の一部」と位置づけており、「聖書と聖伝」のローマカトリックとは微妙に位置づけが異なっている。 ローマ・カトリックでは、中世を通じて聖書を「字義通りの意味」「寓話的意味」「類型的意味」「かくれたる意味」の4つの意味で解釈でことが定式化し、字義通りの意味を除く3つの意味はまとめて霊的意味と総称された。ウィリアム・ティンダルが霊的意味の解釈と字義通り解釈の併存は聖書が4冊あるのとおなじと考えたように、霊的意味は聖書翻訳者にとって余計なものであると考えられた。宗教改革者たちは霊的意味を教皇権の象徴として攻撃し、プロテスタントでは聖書は各人が内面に持つ聖霊の助けを借りて字義通りに解釈する読み方を原則とした。 (ja)
 • 오직 성경(sola scriptura)이란 기독교 성경은 믿음과 실천의 유일하며 무오한 규칙이라고 믿는 기독교 신학 교리이다. 이것은 종교회의나 어떤 교회의 규칙보다도 오직 성경이 최고의 권위를 갖는 하나님이 말씀이며, 모든 것들에 앞서서 주장되어야 하며, 다른 신학적 주장은 오직 성경으로 검증되어야 한다는 것이다. (ko)
 • Sola scriptura is een Latijnse uitdrukking die betekent: "alleen door de Schrift (de Bijbel)". Het is een van de Vijf sola's die een samenvattend uitgangspunt vormen van het protestantisme tijdens de Reformatie, maar ook heden ten dage nog steeds de belangrijkste uitgangspunten vormen voor het protestantisme. (nl)
 • Sola scriptura (łac. jedynie Pismem) – jedna spośród pięciu zasad protestantyzmu, stanowiąca formalną zasadę teologiczną, w odróżnieniu od zasad materialnych – solus Christus, sola gratia oraz sola fide. Głosi, że Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej, a w konsekwencji – jedynym autorytetem Kościoła rozstrzygającym w kwestiach wiary i praktyki. Stąd też, w myśl zasady sola scriptura, a w przeciwieństwie do doktryny katolickiej i prawosławnej, protestantyzm nie uznaje tradycji i ustaleń Kościoła za samodzielne normatywne instancje dla wiary chrześcijańskiej (są to co najwyżej normy podporządkowane autorytetowi Pisma Świętego). Dział teologii protestanckiej zajmujący się badaniem stosunku teologicznego do Biblii nazywa się skrypturologią. (pl)
 • Sola scriptura (с лат. — «только писание») — один из важнейших тезисов Реформации XVI века. (ru)
 • Sola scriptura (lat. ablativ, genom skriften allena), ofta återgivet som skriften allena, ibland kallad reformationens formalprincip, är ett teologiskt begrepp som innebär att Bibeln som Guds skrivna ord är självautenticierande, tydligt förståelig för den rationelle läsaren; sin egen uttolkare ("Skriften uttolkar Skriften"), och tillräcklig i sig själv för att utgöra den enda källan till den kristna doktrinen. Sola scriptura kräver alltså att ingen doktrin som inte står att finna direkt (eller logiskt) i Skriften skall godkännas eller erkännas. Den lätt nedsättande termen heretisk användes vanligen av protestanter för att fördöma läror och institutioner som tydligt ansågs avvika från Skriften. Genom att läsa Bibeln menar anhängare av doktrinen, att människor kan förstå kristendomen och Gud eftersom Guds rena ord finns i skriften, och bli frälsta. (sv)
 • Sola scriptura (з латини  — «тільки писання») — один з найважливіших тез Реформації XVI століття. Вчення в протестантизмі згідно якого тільки до Біблії потрібно ставитись як єдиного джерела віровчення. Саме Біблією, згідно Sola scriptura, визначається істинність церковного Передання і сучасних християнських творів а не навпаки. Така думка відкидає корисність святого передання і передбачає що Святе Писання можна зрозуміти кожній людині без пояснень бо воно є самоочевидним. Це вчення в православній та католицькій церкві визнається єрессю. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 58672 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 46550 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 970543637 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:1a
 • Lewis (en)
 • Schmidt (en)
 • Mayer (en)
 • Graebner (en)
 • Arndt (en)
 • Engelder (en)
dbp:1p
 • 15 (xsd:integer)
 • 27 (xsd:integer)
 • 29 (xsd:integer)
 • 138 (xsd:integer)
dbp:1y
 • 1934 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
dbp:2a
 • Waltz (en)
 • Schmidt (en)
 • Graebner (en)
dbp:2p
 • 15 (xsd:integer)
dbp:2pp
 • 7 (xsd:integer)
 • 8 (xsd:integer)
 • 11 (xsd:integer)
dbp:2y
 • 1910 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • سولا سكريبتورا (باللاتينية: Sola scriptura) وتعني أي بالكتاب فقط؛ وهي فكرة التأكيد أن الكتاب المقدس كلمة الله وأنه يبرهن نفسه بنفسه وأنه واضح للقارئ المنطقي يفسر نفسه ويكفي وحده لإعطاء العقيدة المسيحية. هذه العقيدة هي أساس الإصلاح البروتستانتي ومبدأ رسمي للبروتستانتية اليوم، بينما تؤمن الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية أن الكتاب المقدس بالرغم من قدسيته لكنه ليس المصدر الوحيد. (ar)
 • Sola scriptura (lat) je jedním ze základních protestantských teologických důrazů. Doslovně znamená „Pouze písmo“, ve významu „Pouze Písmo (Bible) je plnohodnotným zjevením Boží pravdy“. Vyjadřuje víru protestantů, že všechna pravda o Bohu vychází z Bible. Tento důraz se zásadně vymezuje proti katolickému učení, podle něhož je zdrojem poznání vedle Bible také církevní tradice. Typickou definicí tohoto pravidla může být např. ta, kterou podává Lutherská církev Missourské synody: (cs)
 • Sola scriptura (ablatif latin signifiant « par l'Écriture seule ») est une expression latine désignant le principe protestant selon lequel la Bible est une autorité en elle-même, à laquelle les chrétiens, c'est à dire l'Église, se soumettent ; l'idée contraire, c'est à dire la Bible soumise à l'Église n'étant pas possible. Sinon, cela signifierait que l'Église pourrait modifier la Bible. Sola scriptura est la première expression des cinq solas à avoir été formulée. Elle est du fait du catholique Didier Érasme. Dans l'histoire, d'autres catholiques, avant et après lui, ont souhaité ce même retour aux Écritures. (fr)
 • Sola scriptura (ablativo che significa "soltanto con le cose scritte") è l'affermazione che unicamente la Bibbia possa e debba essere la regola ultima della fede e della pratica del cristiano. Principio formale del Protestantesimo, esso si distacca dal Cattolicesimo, non accordando alla tradizione valore normativo. (it)
 • 오직 성경(sola scriptura)이란 기독교 성경은 믿음과 실천의 유일하며 무오한 규칙이라고 믿는 기독교 신학 교리이다. 이것은 종교회의나 어떤 교회의 규칙보다도 오직 성경이 최고의 권위를 갖는 하나님이 말씀이며, 모든 것들에 앞서서 주장되어야 하며, 다른 신학적 주장은 오직 성경으로 검증되어야 한다는 것이다. (ko)
 • Sola scriptura is een Latijnse uitdrukking die betekent: "alleen door de Schrift (de Bijbel)". Het is een van de Vijf sola's die een samenvattend uitgangspunt vormen van het protestantisme tijdens de Reformatie, maar ook heden ten dage nog steeds de belangrijkste uitgangspunten vormen voor het protestantisme. (nl)
 • Sola scriptura (с лат. — «только писание») — один из важнейших тезисов Реформации XVI века. (ru)
 • Sola scriptura (з латини  — «тільки писання») — один з найважливіших тез Реформації XVI століття. Вчення в протестантизмі згідно якого тільки до Біблії потрібно ставитись як єдиного джерела віровчення. Саме Біблією, згідно Sola scriptura, визначається істинність церковного Передання і сучасних християнських творів а не навпаки. Така думка відкидає корисність святого передання і передбачає що Святе Писання можна зрозуміти кожній людині без пояснень бо воно є самоочевидним. Це вчення в православній та католицькій церкві визнається єрессю. (uk)
 • Der Ausdruck sola scriptura (lateinisch für „allein durch die Schrift“) bezeichnet einen theologischen Grundsatz der Reformation und der reformatorischen Theologie, nach dem die Heilsbotschaft hinreichend durch die Bibel vermittelt wird und keiner Ergänzung durch kirchliche Überlieferungen bedarf. Daraus entwickelte die lutherische Orthodoxie in Anbindung an die lutherischen Bekenntnisschriften das Schriftprinzip. (de)
 • Sola Scriptura (by scripture alone in English) is a theological doctrine held by some Protestant Christian denominations that the Christian scriptures are the sole infallible source of authority for Christian faith and practice. (en)
 • Religio > Kristanismo > Protestantismo > Sola Scriptura Sola scriptura ("sole per la skriboj" en la latina) estas grava protestanta doktrino, kiu diras, ke la Biblio estas la sola fonto de religia vero kaj ne la instruo de papoj, koncilioj aŭ . La Biblio estas la tute sufiĉa manlibro de Dio donita al homo, tial ni ne bezonas eklezion por doktrino aŭ aŭtoritata interpreto. La Spirito Sankta gvidas la sinceran kaj preĝeman kredanton al la prava interpreto. La doktrino naskiĝis en la lukto de Lutero kontraŭ la korupta Eklezio. (eo)
 • Sola Scriptura adalah sebuah paham yang dianut oleh gereja-gereja reformasi dalam iman Kristen terkait dalam memperlakukan kitab sucinya, yaitu Alkitab. Gereja-gereja reformasi, yang dipelopori oleh Martin Luther, Yohanes Calvin, dan Ulrich Zwingli mempunyai keinginan untuk kembali pada Alkitab. Hal ini karena praktik Gereja Katolik yang menurut mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran Alkitab.Perlakuan itu menjadi pedoman dalam menjalani hidup keagamaan selalu kembali pada teks-teks dalam Alkitab. Oleh karena itu Luther mengupayakan Alkitab diterjemahkan dalam bahasa lokal, misalnya Luther menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman, dan Yohanes Calvin menerjemahkan dalam bahasa Prancis. Jika gereja sebelumnya memberikan otoritas utamanya kepada Paus, para reformator memberikan otoritas tertin (in)
 • 聖書のみ(せいしょのみ、Sola scriptura)は、信仰義認、万人祭司と並ぶ、宗教改革におけるプロテスタントの三大原理の一つ。 1. * ローマ・カトリックの「聖書と聖伝」に対して、プロテスタントは聖書のみを主張する。 2. * ローマ教会が外典を付加するのに対して、プロテスタントは66巻である。 3. * 教会の権威によって聖書が決定されたと主張するローマ・カトリックに対して、プロテスタントは聖書のアウトピストスを主張し、聖書自身が聖書を聖書であるとあかしすると認める。 ローマ・カトリックへの反対として生まれたプロテスタントであることから、通例これらの原理はローマ・カトリックとの対比として言及されるが、正教会においても聖伝が重視される点、および旧約外典を認める点はプロテスタントと異なっている。ただし正教会は「聖書は『聖伝』の一部」と位置づけており、「聖書と聖伝」のローマカトリックとは微妙に位置づけが異なっている。 (ja)
 • Sola scriptura (łac. jedynie Pismem) – jedna spośród pięciu zasad protestantyzmu, stanowiąca formalną zasadę teologiczną, w odróżnieniu od zasad materialnych – solus Christus, sola gratia oraz sola fide. Głosi, że Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej, a w konsekwencji – jedynym autorytetem Kościoła rozstrzygającym w kwestiach wiary i praktyki. Stąd też, w myśl zasady sola scriptura, a w przeciwieństwie do doktryny katolickiej i prawosławnej, protestantyzm nie uznaje tradycji i ustaleń Kościoła za samodzielne normatywne instancje dla wiary chrześcijańskiej (są to co najwyżej normy podporządkowane autorytetowi Pisma Świętego). (pl)
 • Sola scriptura (lat. ablativ, genom skriften allena), ofta återgivet som skriften allena, ibland kallad reformationens formalprincip, är ett teologiskt begrepp som innebär att Bibeln som Guds skrivna ord är självautenticierande, tydligt förståelig för den rationelle läsaren; sin egen uttolkare ("Skriften uttolkar Skriften"), och tillräcklig i sig själv för att utgöra den enda källan till den kristna doktrinen. Sola scriptura kräver alltså att ingen doktrin som inte står att finna direkt (eller logiskt) i Skriften skall godkännas eller erkännas. Den lätt nedsättande termen heretisk användes vanligen av protestanter för att fördöma läror och institutioner som tydligt ansågs avvika från Skriften. (sv)
rdfs:label
 • سولا سكريبتورا (ar)
 • Sola scriptura (cs)
 • Sola scriptura (de)
 • Sola scriptura (eo)
 • Sola scriptura (es)
 • Sola scriptura (fr)
 • Sola scriptura (en)
 • Sola scriptura (in)
 • Sola scriptura (it)
 • 聖書のみ (ja)
 • 오직 성경 (ko)
 • Sola scriptura (pl)
 • Sola scriptura (nl)
 • Sola scriptura (ru)
 • Sola scriptura (sv)
 • Sola scriptura (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of