The Order of the Rising Sun (旭日章, Kyokujitsu-shō) is a Japanese order, established in 1875 by Emperor Meiji. The Order was the first national decoration awarded by the Japanese government, created on 10 April 1875 by decree of the Council of State. The badge features rays of sunlight from the rising sun. The design of the Rising Sun symbolizes energy as powerful as the rising sun in parallel with the "rising sun" concept of Japan ("Land of the Rising Sun").

Property Value
dbo:abstract
 • L'Orde del Sol Naixent (japonès: 旭日章 - Kyokujitsushō) és un orde japonès, creat per l'emperador Meiji el 10 d'abril de 1875, per premiar el Mèrit en general, tant en el camp civil com militar. Va ser el primer orde establert al Japó, tant com a recompensa civil com militar, essent sovint atorgada a estrangers pels seus serveis al Japó (el 1918, el Mariscal sir Douglas Haig, Comandant en Cap de la a França i Flandes, rebé l'orde de 1a classe pels seus serveis als Aliats durant la I Guerra Mundial), i actualment ocupa el segon lloc dins del sistema honorífic japonès, només darrere de l'Orde del Crisantem (Kikka sho). Originalment només tenia 8 classes, però el 4 de gener de 1888 es va afegir una classe especial, coneguda com a Gran Cordó de l'Orde del Sol Naixent amb Flors de PaulòniaFins al 2003 estava reservada als homes (les dones podien optar a l'Orde de la Corona Preciosa); i a diferència de les ordes europees, pot ser atorgada a títol pòstum. Està dividida en 9 classes: 1a Classe - Gran Cordó de l'Orde del Sol Naixent amb Flors de Paulònia 1a classe - Gran Cordó de l'Orde del Sol Naixent 2a Classe - Orde del Sol Naixent, Estrella d'Or i Plata 3a Classe - Orde del Sol Naixent, Raigs d'Or i Insígnia de Coll 4a Classe - Orde del Sol Naixent, Raigs d'Or amb Roseta 5a Classe - Orde del Sol Naixent, Raigs d'Or i Plata 6a Classe - Orde del Sol Naixent, Raigs de Plata 7a Classe - Medalla de les Fulles de Paulònia Verdes 8a Classe - Medalla de les Fulles de Paulònia Blanques Militarment, les classes s'atorguen segons el rang, sent la 1a classe pels Generals i la 8a per la classe de tropa. Té més de 4 milions de receptors. La majoria són militars que han rebut les dues classes inferiors. (ca)
 • Řád vycházejícího slunce (旭日章, Kjokudžicu-šó, Hepburnův přepis Kyokujitsu-shō) je japonský řád založený roku 1875 císařem Meidžim. Byl prvním národním řádem udíleným japonskou vládou. Vzhled řádu v podobě paprsků vycházejícího slunce symbolizuje energii tak silnou jakou má samotné vycházející slunce. Tato symbolika je pro Japonsko jakožto „zemi vycházejícího slunce“ důležitá. (cs)
 • La Ordeno de la Leviĝanta Suno (旭日章, Hepburn: Kyokujitsu-Shō) estas japana honora ordeno, establita en 1875 de Imperiestro Mejĝi de Japanio. La ordeno estis la unua nacia honorigo aljuĝita fare de la japana registaro, kreita la 10-an de aprilo 1875 per dekreto de la ŝtata konsilo. La insigno prezentas sunlumajn radiojn de la leviĝanta suno, la tradicia simbolo de kreskiĝanta energio kaj de Japanio. La ordeno estas premiita al tiuj, kiuj faris elstarajn atingojn en la jenaj kampoj: internaciaj rilatoj, promocio de japana kulturo, akceloj en sia kampo, disvolviĝo de plia bonstato aŭ mediprotektado. (eo)
 • The Order of the Rising Sun (旭日章, Kyokujitsu-shō) is a Japanese order, established in 1875 by Emperor Meiji. The Order was the first national decoration awarded by the Japanese government, created on 10 April 1875 by decree of the Council of State. The badge features rays of sunlight from the rising sun. The design of the Rising Sun symbolizes energy as powerful as the rising sun in parallel with the "rising sun" concept of Japan ("Land of the Rising Sun"). The order is awarded to those who have made distinguished achievements in international relations, promotion of Japanese culture, advancements in their field, development in welfare or preservation of the environment. Prior to the end of World War II, it was also awarded for exemplary military service. Beginning in 2003, the two lowest rankings (7th and 8th classes) for the Order of the Rising Sun were abolished, with the highest degree becoming a separate order known as the Order of the Paulownia Flowers, with the single rank of Grand Cordon. While it is the third highest order bestowed by the Japanese government, it is however generally the highest ordinarily conferred order. The highest Japanese order, the Order of the Chrysanthemum, is reserved for heads of state or royalty, while the second highest order, the Order of the Paulownia Flowers, is mostly reserved for politicians. The modern version of this honour has been conferred on non-Japanese recipients beginning in 1981 (although several foreigners were given the honor before World War II); and women were awarded the Order starting in 2003 (previously, women were awarded the Order of the Precious Crown). The awarding of the Order is administered by the Decoration Bureau of the Cabinet Office headed by the Japanese Prime Minister. It is awarded in the name of the Emperor and can be awarded posthumously. (en)
 • La Orden del Sol Naciente (旭日章 Kyokujitsu-shō) es una orden japonesa, establecida en 1875 por el emperador Meiji de Japón. La Orden fue la primera condecoración nacional otorgado por el Gobierno del Japón, creado el 10 de abril de 1875 por decreto del Consejo de Estado. La insignia tiene rayos de luz del sol de la salida del sol. El diseño del sol naciente simboliza la energía tan poderosa como el sol naciente en paralelo con el concepto del sol naciente en Japón (Tierra del Sol Naciente). La orden se concede a aquellos que han alcanzado logros destacados en las relaciones internacionales, la promoción de la cultura japonesa, los avances en su campo, el desarrollo del bienestar social/ocupacional o la preservación del medio ambiente. Es comparable a la Orden del Baño. A partir de 2003 la clasificación más alta de la condecoración de la Orden del Sol Naciente se convirtió en una orden separada conocida como Gran Cordón de la Orden de las Flores de Paulownia. La versión moderna de este honor ha sido conferido a los destinatarios no japoneses a partir de 1981 (a pesar de que varios extranjeros tenían el honor antes de la Segunda Guerra Mundial), y las mujeres recibieron la orden de partida en 2003 (anteriormente, las mujeres recibían la Orden de la Preciosa Corona). La concesión de la Orden es administrado por la Oficina de Decoración Oficina del Primer Ministro. Se otorga en nombre del emperador y puede ser concedida a título póstumo. Puede concederse tanto a japoneses como a extranjeros. (es)
 • Der Orden der Aufgehenden Sonne (jap. 旭日章, Kyokujitsushō) wurde 1875 als erster Orden Japans gestiftet. Allein 2010 wurde der Orden an 4083 japanische Staatsbürger und 62 Ausländer verliehen. (de)
 • Ordo Matahari Terbit (旭日章 Kyokujitsu-shō) adalah sebuah , yang didirikan pada 1875 oleh . Ordo tersebut adalah dekorasi nasional pertama yang dianugerahi oleh pemerintah Jepang, dibuat pada 10 April 1875 oleh dekrit Dewan Negara. Lencana tersebut menampilkan pancaran sinar matahari dari matahari terbit. Rancangan Matahari Terbit melambangkan energi sekuat matahari terbit sejalan dengan konsep "matahari terbit" Jepang ("Tanah Matahari Terbit"). Ordo tersebut dianugerahi kepada orang-orang yang membuat jasa-jasa menonjol dalam bidang-bidang berikut: hubungan internasional, promosi budaya Jepang, kemajuan dalam bidang mereka, pengembangan dalam kesejahteraan atau penyajian lingkungan hidup. Sebelum akhir Perang Dunia II, ordo tersebut juga dianugerahi untuk jasa militer. Bermula pada 2004, dua pangkat terendah (Kelas 7 dan 8) untuk Ordo Matahari Terbit ditiadakan, dengan gelar tertinggi menjadi ordo terpisah yang dikenal sebagai , dengan pangkat tunggal Pita Besar. Meskipun ini adalah ordo tertinggi ketiga yang diberikan oleh pemerintah Jepang, namun ordo tersebut secara umum adalah ordo tertinggi yang diberikan kepada orang biasa. Ordo Jepang tertinggi, Ordo Krisantemum, ditujukan bagi kepala negara atau anggota kerajaan, sementara ordo tertinggi kedua, Ordo Kembang Paulownia, kebanyakan diberikan kepada para politikus. Versi modern dari penghargaan tersebut yang diberikan pada penerima non-Jepang bermula pada 1981 (meskipun beberapa warga asing diberikan penghargaan tersebut sebelum Perang Dunia II); dan wanita mula dianugerahi Ordo tersebut pada 2003 (sebelumnya, wanita dianugerahi ). Penganugerahan Ordo tersebut diurus oleh Biro Jawatan Dekorasi Perdana Menteri. Ordo tersebut dianugerahi atas nama Kaisar dan dapat dianugerahi . (in)
 • L’ordre du Soleil levant (旭日章, Kyokujitsu shō) est un ordre japonais établi en 1875 par l'empereur Meiji. Cet ordre a été la première décoration créée par le gouvernement japonais. Il a été institué le 10 avril 1875 par décret en Conseil d’État. Comportant à l'origine une classe unique, il a été réorganisé en neuf classes en 1888. Jusqu'à sa réforme en 2003, il était réservé aux hommes et constituait la plus haute distinction japonaise après l'ordre du Chrysanthème. Son équivalent féminin était l'ordre de la Couronne précieuse. (fr)
 • 旭日章(きょくじつしょう、Order of the Rising Sun)は、日本の勲章の一つ。 (ja)
 • 욱일장(일본어: 旭日章 쿄쿠지츠쇼[*], 영어: Order of the Rising Sun)은 일본의 훈장 가운데 하나로 동화장과 서보장의 사이에 위치하는 훈장이다. 일본 최초의 훈장으로 1875년 메이지 천황에 제정되었으며 남자에게 수여되는 훈장이다. 이듬해 1876년에는 욱일장 상위에 대훈위국화대수장을 신설하였고, 1888년 그 상위에 대훈위 국화장경식을 두었다. 처음에는 상패(賞牌)로 칭했지만 1877년에는 훈장으로 개칭되었다. 1888년에는 최고 등급으로 욱일동화대수장 상위에 훈1등 욱일동화대수장이 추가되어 9등급의 으로 운용하였다. 2003년에 영전 제도 개정으로 동화대수장을 욱일장에 대한 동화장으로 훈등 표시를 생략하고, 훈7등과 훈8등을 폐지하는 등 대폭적인 개정이 이루어져 6등급의 욱일장으로만 운용되었다. 개정 이후 남성에만 제한되어 운용되던 욱일장 수여 대상이 여성까지 확대되어 남녀가 평등하게 수여받을 수 있는 훈장이 되었다. 국가 혹은 공공에 대한 공로가 있는 자 중에 공적 내용에 주목하여 현저한 공적을 올린 자에게 수여하였다. 훈장의 모양은 일장(日章)을 중심으로 광선을 배치하였으며, 문채(章)와 수(綬)를 연결하는 꼭지는 오동나무 꽃과 잎의 형상이다. (ko)
 • De Orde van de Rijzende Zon (旭日章, Kyokujitsu shō) werd op 10 april 1875 door de Meiji-keizer ingesteld. Het was de eerste Japanse Ridderorde en de grote hervormer Meiji volgde het voorbeeld van de Europese ridderorden. De vormgeving is daarentegen wel typisch Japans. Er is gebruikgemaakt van bloemen. Op 3 of 4 januari 1888 stelde de keizer de "Paulownia-Zonneorde" of "Grootlint van de Orde van de Rijzende Zon met paulownia bloesems" in. De paulownia (keizersboom), een boomsoort met prachtige en heerlijk ruikende bloesems, is in de Japanse Shinto-religie heilig.De Orde is na de Chrysanthemumorde en de genoemde Paulownia-Zonneorde de hoogste Japanse decoratie.De Orde bleef tot 2003 gereserveerd voor heren. Dames werden onderscheiden met Kroonorde. (nl)
 • Order Wschodzącego Słońca (jap. 旭日章 Kyokujitsu-shō) – odznaczenie przyznawane w Japonii. Jest trzecim w hierarchii ważności orderem po Orderze Chryzantemy i Orderze Kwiatów Paulowni, a przed Orderem Świętego Skarbu. Został ustanowiony 10 kwietnia 1875 przez cesarza Mutsuhito (Meiji). (pl)
 • A Ordem do Sol Nascente (旭日章 Kyokujitsu shō) é uma ordem japonesa, estabelecida em 1875 pelo Imperador Meiji. Criada pelo Conselho de Estado, foi a primeira condecoração nacional entregue pelo governo japonês e uma das mais antigas ordens ainda em atividade no mundo. É inferior somente à Ordem do Crisântemo, sendo portanto a segunda mais prestigiada ordem honorífica japonesa. É entregue em nome do Imperador àqueles que prestaram "longos e meritórios serviços ao país"; destinada a civis e militares, japoneses e estrangeiros. A Ordem do Sol Nascente já foi conferida pelo menos quatro milhões de vezes. Em 1981, passou por uma reformulação, passando a ser entregue também a cidadãos estrangeiros do sexo masculino. Somente em 2003, após uma nova reformulação, a ordem passou a ser entregue a mulheres e homens em igualdade. O símbolo e o nome da ordem são em referência à expressão "Terra do Sol Nascente", geralmente usada para referir-se ao Japão. (pt)
 • Орден Восходящего солнца (яп. 旭日章 кёкудзицусё:) — японский орден. (ru)
 • Uppgående solens orden (旭日章 Kyokujitsu-shō?), är en japansk orden instiftad den 10 april 1875 av kejsar Meiji. Orden var den första nationella dekorationen som utdelats av den japanska regeringen efter att ha skapats den 10 april 1875 genom ett dekret från statsrådet. Ordenstecknet har strålar av solljus från den uppgående solen. Utformningen av den uppgående solen symboliserar energi lika kraftfull som den uppgående solen parallellt med "uppgående solen"-konceptet i Japan ("Soluppgångens land"). Orden utdelas till dem som har gjort framstående insatser i internationella relationer, främjat den japanska kulturen, framsteg inom sitt arbetsområde, utveckling i social/yrkesmässig välfärd eller bevarandet av miljön. År 2003 blev den högst rankade medaljen av Uppgående solens orden en separat orden vid namn Paulowniaorden. Den moderna versionen av den här utmärkelsen har tilldelats icke-japanska mottagare sedan 1981 (även om flera utlänningar fick den före andra världskriget); och kvinnor har mottagit orden sedan 2003 (tidigare var kvinnor tilldelats Dyrbara Kronans orden). Tilldelningen av orden administreras av premiärministerns dekorationsbyrå. Den utdelas i kejsarens namn och kan tilldelas postumt. Det kan ges till japanska såväl som icke-japanska medborgare. (sv)
 • 旭日章,的一種。1875年4月10日制定,2003年11月3日更正。授與“對國家公共有功勞者中,有引人矚目的顯著功績內容”。比起瑞寶章的授與對象更為狹窄。 (zh)
 • Орден Вранішнього сонця (яп. 旭日章 кіокудзіцусьо) — перший національний орден Японії. Третя за значимістю японська нагорода, після ордена Хризантеми та ордена Квітів павловнії. Заснований декретом Державної ради Японської імперії від 10 квітня 1875 року. Має 6 ступенів. Орденом нагороджуються як японці, так й іноземці. До реформи 2003 року орденом Вранішнього сонця нагороджувалися тільки чоловіки — як за військові, так і цивільні заслуги, орден мав 8 ступенів. Після реформи, обмеження щодо жінок були прибрані, орденом нагороджуються японці та іноземці за цивільні заслуги, 7-мий та 8-мий ступені прибрані й замінені Орденом Квітів павловнії. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1193966 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 110717 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 980092751 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:awardedBy
 • the Emperor of Japan (en)
dbp:caption
 • Grand Cordon badge and sash (en)
dbp:date
 • 1875-04-10 (xsd:date)
dbp:for
 • long and/or especially meritorious civil or military service (en)
dbp:grades
 • 1 (xsd:integer)
 • Grand Cordon (en)
 • Gold Rays with Neck Ribbon (en)
 • Gold Rays with Rosette (en)
 • Gold and Silver Rays (en)
 • Gold and Silver Star (en)
 • Silver Rays (en)
 • Since 2003: (en)
dbp:head
 • His Imperial Majesty The Emperor (en)
dbp:headTitle
 • Sovereign (en)
dbp:higher
dbp:image
 • 100 (xsd:integer)
dbp:lower
dbp:status
 • Currently constituted (en)
dbp:title
 • Order of the Rising Sun (en)
dbp:type
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Řád vycházejícího slunce (旭日章, Kjokudžicu-šó, Hepburnův přepis Kyokujitsu-shō) je japonský řád založený roku 1875 císařem Meidžim. Byl prvním národním řádem udíleným japonskou vládou. Vzhled řádu v podobě paprsků vycházejícího slunce symbolizuje energii tak silnou jakou má samotné vycházející slunce. Tato symbolika je pro Japonsko jakožto „zemi vycházejícího slunce“ důležitá. (cs)
 • Der Orden der Aufgehenden Sonne (jap. 旭日章, Kyokujitsushō) wurde 1875 als erster Orden Japans gestiftet. Allein 2010 wurde der Orden an 4083 japanische Staatsbürger und 62 Ausländer verliehen. (de)
 • L’ordre du Soleil levant (旭日章, Kyokujitsu shō) est un ordre japonais établi en 1875 par l'empereur Meiji. Cet ordre a été la première décoration créée par le gouvernement japonais. Il a été institué le 10 avril 1875 par décret en Conseil d’État. Comportant à l'origine une classe unique, il a été réorganisé en neuf classes en 1888. Jusqu'à sa réforme en 2003, il était réservé aux hommes et constituait la plus haute distinction japonaise après l'ordre du Chrysanthème. Son équivalent féminin était l'ordre de la Couronne précieuse. (fr)
 • 旭日章(きょくじつしょう、Order of the Rising Sun)は、日本の勲章の一つ。 (ja)
 • Order Wschodzącego Słońca (jap. 旭日章 Kyokujitsu-shō) – odznaczenie przyznawane w Japonii. Jest trzecim w hierarchii ważności orderem po Orderze Chryzantemy i Orderze Kwiatów Paulowni, a przed Orderem Świętego Skarbu. Został ustanowiony 10 kwietnia 1875 przez cesarza Mutsuhito (Meiji). (pl)
 • Орден Восходящего солнца (яп. 旭日章 кёкудзицусё:) — японский орден. (ru)
 • 旭日章,的一種。1875年4月10日制定,2003年11月3日更正。授與“對國家公共有功勞者中,有引人矚目的顯著功績內容”。比起瑞寶章的授與對象更為狹窄。 (zh)
 • Орден Вранішнього сонця (яп. 旭日章 кіокудзіцусьо) — перший національний орден Японії. Третя за значимістю японська нагорода, після ордена Хризантеми та ордена Квітів павловнії. Заснований декретом Державної ради Японської імперії від 10 квітня 1875 року. Має 6 ступенів. Орденом нагороджуються як японці, так й іноземці. До реформи 2003 року орденом Вранішнього сонця нагороджувалися тільки чоловіки — як за військові, так і цивільні заслуги, орден мав 8 ступенів. Після реформи, обмеження щодо жінок були прибрані, орденом нагороджуються японці та іноземці за цивільні заслуги, 7-мий та 8-мий ступені прибрані й замінені Орденом Квітів павловнії. (uk)
 • L'Orde del Sol Naixent (japonès: 旭日章 - Kyokujitsushō) és un orde japonès, creat per l'emperador Meiji el 10 d'abril de 1875, per premiar el Mèrit en general, tant en el camp civil com militar. Va ser el primer orde establert al Japó, tant com a recompensa civil com militar, essent sovint atorgada a estrangers pels seus serveis al Japó (el 1918, el Mariscal sir Douglas Haig, Comandant en Cap de la a França i Flandes, rebé l'orde de 1a classe pels seus serveis als Aliats durant la I Guerra Mundial), i actualment ocupa el segon lloc dins del sistema honorífic japonès, només darrere de l'Orde del Crisantem (Kikka sho). (ca)
 • The Order of the Rising Sun (旭日章, Kyokujitsu-shō) is a Japanese order, established in 1875 by Emperor Meiji. The Order was the first national decoration awarded by the Japanese government, created on 10 April 1875 by decree of the Council of State. The badge features rays of sunlight from the rising sun. The design of the Rising Sun symbolizes energy as powerful as the rising sun in parallel with the "rising sun" concept of Japan ("Land of the Rising Sun"). (en)
 • La Ordeno de la Leviĝanta Suno (旭日章, Hepburn: Kyokujitsu-Shō) estas japana honora ordeno, establita en 1875 de Imperiestro Mejĝi de Japanio. La ordeno estis la unua nacia honorigo aljuĝita fare de la japana registaro, kreita la 10-an de aprilo 1875 per dekreto de la ŝtata konsilo. La insigno prezentas sunlumajn radiojn de la leviĝanta suno, la tradicia simbolo de kreskiĝanta energio kaj de Japanio. (eo)
 • La Orden del Sol Naciente (旭日章 Kyokujitsu-shō) es una orden japonesa, establecida en 1875 por el emperador Meiji de Japón. La Orden fue la primera condecoración nacional otorgado por el Gobierno del Japón, creado el 10 de abril de 1875 por decreto del Consejo de Estado. La insignia tiene rayos de luz del sol de la salida del sol. El diseño del sol naciente simboliza la energía tan poderosa como el sol naciente en paralelo con el concepto del sol naciente en Japón (Tierra del Sol Naciente). Puede concederse tanto a japoneses como a extranjeros. (es)
 • Ordo Matahari Terbit (旭日章 Kyokujitsu-shō) adalah sebuah , yang didirikan pada 1875 oleh . Ordo tersebut adalah dekorasi nasional pertama yang dianugerahi oleh pemerintah Jepang, dibuat pada 10 April 1875 oleh dekrit Dewan Negara. Lencana tersebut menampilkan pancaran sinar matahari dari matahari terbit. Rancangan Matahari Terbit melambangkan energi sekuat matahari terbit sejalan dengan konsep "matahari terbit" Jepang ("Tanah Matahari Terbit"). (in)
 • 욱일장(일본어: 旭日章 쿄쿠지츠쇼[*], 영어: Order of the Rising Sun)은 일본의 훈장 가운데 하나로 동화장과 서보장의 사이에 위치하는 훈장이다. 일본 최초의 훈장으로 1875년 메이지 천황에 제정되었으며 남자에게 수여되는 훈장이다. 이듬해 1876년에는 욱일장 상위에 대훈위국화대수장을 신설하였고, 1888년 그 상위에 대훈위 국화장경식을 두었다. 처음에는 상패(賞牌)로 칭했지만 1877년에는 훈장으로 개칭되었다. 1888년에는 최고 등급으로 욱일동화대수장 상위에 훈1등 욱일동화대수장이 추가되어 9등급의 으로 운용하였다. 2003년에 영전 제도 개정으로 동화대수장을 욱일장에 대한 동화장으로 훈등 표시를 생략하고, 훈7등과 훈8등을 폐지하는 등 대폭적인 개정이 이루어져 6등급의 욱일장으로만 운용되었다. 개정 이후 남성에만 제한되어 운용되던 욱일장 수여 대상이 여성까지 확대되어 남녀가 평등하게 수여받을 수 있는 훈장이 되었다. (ko)
 • De Orde van de Rijzende Zon (旭日章, Kyokujitsu shō) werd op 10 april 1875 door de Meiji-keizer ingesteld. Het was de eerste Japanse Ridderorde en de grote hervormer Meiji volgde het voorbeeld van de Europese ridderorden. De vormgeving is daarentegen wel typisch Japans. Er is gebruikgemaakt van bloemen. (nl)
 • A Ordem do Sol Nascente (旭日章 Kyokujitsu shō) é uma ordem japonesa, estabelecida em 1875 pelo Imperador Meiji. Criada pelo Conselho de Estado, foi a primeira condecoração nacional entregue pelo governo japonês e uma das mais antigas ordens ainda em atividade no mundo. É inferior somente à Ordem do Crisântemo, sendo portanto a segunda mais prestigiada ordem honorífica japonesa. É entregue em nome do Imperador àqueles que prestaram "longos e meritórios serviços ao país"; destinada a civis e militares, japoneses e estrangeiros. (pt)
 • Uppgående solens orden (旭日章 Kyokujitsu-shō?), är en japansk orden instiftad den 10 april 1875 av kejsar Meiji. Orden var den första nationella dekorationen som utdelats av den japanska regeringen efter att ha skapats den 10 april 1875 genom ett dekret från statsrådet. Ordenstecknet har strålar av solljus från den uppgående solen. Utformningen av den uppgående solen symboliserar energi lika kraftfull som den uppgående solen parallellt med "uppgående solen"-konceptet i Japan ("Soluppgångens land"). (sv)
rdfs:label
 • Orde del Sol Naixent (ca)
 • Řád vycházejícího slunce (cs)
 • Orden der Aufgehenden Sonne (de)
 • Order of the Rising Sun (en)
 • Ordeno de la Leviĝanta Suno (eo)
 • Orden del Sol Naciente (es)
 • Ordre du Soleil levant (fr)
 • Ordo Matahari Terbit (in)
 • 旭日章 (ja)
 • 욱일장 (ko)
 • Orde van de Rijzende Zon (nl)
 • Order Wschodzącego Słońca (pl)
 • Ordem do Sol Nascente (pt)
 • Орден Восходящего солнца (ru)
 • Uppgående solens orden (sv)
 • Орден Вранішнього Сонця (uk)
 • 旭日章 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:award of
is dbo:honours of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:awards of
is dbp:data of
is dbp:higher of
is dbp:honorificSuffix of
is dbp:honours of
is dbp:knownFor of
is dbp:lower of
is dbp:prizes of
is foaf:primaryTopic of