About: Minimum wage

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A minimum wage is the lowest remuneration that employers can legally pay their employees—the price floor below which employees may not sell their labor. Most countries had introduced minimum wage legislation by the end of the 20th century. Because minimum wages increase the cost of labor, companies often try to avoid minimum wage laws by using gig workers, by moving labor to locations with lower or nonexistent minimum wages, or by automating job functions.

Property Value
dbo:abstract
 • El salari mínim interprofessional (SMI) o quantia retributiva mínima és la mínima retribució que un treballador ha de cobrar per fer una feina d'acord amb les lleis, sigui quina sigui la seva feina, edat o sexe, i tant si és un tipus de treball jornaler, fix, temporal o eventual. És, doncs, un concepte legal, independent del que les lleis d'oferta i demanda determinarien en un mercat totalment lliure. Aquesta reglamentació va ser establerta per primera vegada a Austràlia i a Nova Zelanda al segle xix. En general s'expressa en unitats monetàries cobrades netes per dia de treball o per mensualitat, i només en certs casos, com els treballadors de la llar, en unitats monetàries per hora de treball. La regulació del salari mínim va ser establerta per primera vegada a l'estat australià de Victòria, a la Employers and Employes Act de 1890, i va ser el producte d'aixecaments obrers per recriminar i legalitzar un salari mínim que calia percebre per un treball realitzat. Des d'aleshores, diferents moviments obrers i sindicats de treballadors i altres col·lectius han estat presents a la legalització i establiment del concepte salari mínim en pràcticament tots els països del món, evidentment amb diferents resultats. El salari mínim ha de garantir al treballador l'accés a l'habitatge, els articles en la Cistella bàsica d'aliments, així com la compra de roba, transport i per als seus fills. L'establiment d'un salari mínim sumat a la reducció de la jornada laboral a no més de 8 hores diàries ja no més de 40 hores setmanals hauria de permetre incrementar notablement el nivell de vida de les famílies de la classe treballadora i passar a formar part de la classe mitjana. A Espanya actualment el regula el Reial Decret 231/2020 segons el qual el 2020 és de 31,66 €/dia o 950 €/mes. Cap treballador pot tenir un salari inferior a aquest sense que els signants del contracte caiguin en un delicte. A la Catalunya Nord (França), el salari mínim legal és de 1.539,31 €/mes. No tots els països tenen lleis que regulen el salari mínim. I no tots els que tenen un salari mínim establert n'asseguren el compliment, ja que en aquest cas el sou mínim real és de facto menor que el legal a causa dels que no compleixen la llei i no són buscats ni penats per no fer-ho. La fixació del salari mínim pot ser per llei o per acords de negociació col·lectiva, fet que dependrà de la normativa vigent a cada país. Una altra font d'heterogeneïtat important en la normativa sobre salari mínim de cada país és la cobertura: el salari mínim pot fixar-se per tot el país (França, Regne Unit, entre d'altres) o pot diferir entre regions (Estats Units, Canadà, i altres), així com pot diferir segons la branca d'activitat considerada (tal és el cas de, per exemple, Itàlia i Alemanya). També hi ha una gran diversitat entre països pel que fa a l'ajust del salari mínim: en alguns països el salari mínim s'ajusta per inflació (Bèlgica, França, etc), però també pot ajustar d'acord amb l'evolució dels salaris mitjana (Espanya, Japó , etc.) o administrativament per part de govern. És de destacar també les diferències que s'observen pel que fa a la rellevància del salari mínim a cada país; hi ha acord entre els economistes que el percentatge de treballadors que rep el salari mínim en relació al total de treballadors és un bon indicador de la restricció o rellevància de la mateixa. (ca)
 • Minimální mzda je nejnižší právně přípustná mzda, kterou je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci za práci v pracovněprávním vztahu. Je to také minimální cena, za kterou mohou pracovníci prodávat svoji pracovní sílu. Přestože zákony o minimální mzdě platí v mnoha jurisdikcích, existují rozdíly v názorech na výhody a nevýhody minimální mzdy. Příznivci minimální mzdy tvrdí, že zvyšuje životní úroveň pracovníků, snižuje chudobu, nerovnost a podporuje morálku. Naproti tomu odpůrci minimální mzdy říkají, že zvyšuje chudobu, nezaměstnanost (zejména mezi nekvalifikovanými nebo nezkušenými pracovníky) a poškozují podniky, protože příliš vysoká minimální mzda vyžaduje, aby podniky zvýšily ceny svých produktů nebo služeb, kvůli nutnosti přizpůsobit se dodatečným nákladům souvisejících s vyššími mzdami. Jednoduché modely nabídky a poptávky ukazují na ztráty ve veřejném blahu a zvýšení nezaměstnanosti kvůli minimálním mzdám. Pokud však trh práce není dokonale konkurenceschopný, minimální mzdy mohou zvýšit efektivitu trhu. Například na monopolním trhu práce může minimální mzda, která je mírně nad rovnovážnou mzdou, zvýšit mzdy, zaměstnanost a ekonomickou efektivitu. Mezi ekonomy stále existuje diskuse o skutečném efektu minimálních mezd. Moderní zákony prosazující povinné členství v odborových organizacích, které pro své členy stanovily minimální mzdu, byly poprvé schváleny na Novém Zélandu a v Austrálii v devadesátých letech 19. století. Minimální mzdy byly nejprve použity jako prostředek, jak zastavit vykořisťování pracovníků v takzvaných 'robotárnách' jejich zaměstnavateli, o nichž se předpokládalo, že mají nad nimi nespravedlivou vyjednávací pravomoc. V průběhu času se minimální mzda začala považovat za způsob, jak pomoci rodinám s nižšími příjmy. Většina zemí zavedla právní předpisy o minimální mzdě do konce 20. století. (cs)
 • الحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة. إلا أن قوانين الحد الأدنى للأجور كثيراً ما لا تغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في حرف أو صناعة يملكونها، أو الأشخاص الذين يعملون موظفين في الشركات والمصانع الصغيرة. ويوضع حد أدنى غير رسمي للأجور في بعض البلدان الأوروبية من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال. (ar)
 • Ο κατώτατος μισθός είναι η χαμηλότερη ωριαία, ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή που οι εργοδότες υποχρεούνται, βάσει του νόμου, να καταβάλλουν στους εργαζομένους τους. Ισοδύναμα, είναι ο χαμηλότερος μισθός με τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να πωλούν την εργασία τους. (el)
 • Minimuma salajro estas tiu plej malgranda minimuma salajro je difinita tempo (plej ofte je monato; sed en Usono, Britio je horo). Ĝi estiĝas per ŝtata decido, leĝa enkonduko aŭ kolektiva interkonsento en laborejo. (eo)
 • Unter dem Mindestlohn versteht man in der Wirtschaft ein durch Gesetz oder Tarifvertrag festgelegtes Arbeitsentgelt, das als Mindestpreis gilt und nicht unterschritten werden darf. Vereinbarungen über niedrigere Löhne als die gesetzlich oder tarifvertraglich vorgesehenen Mindestlöhne oder der Verzicht der Arbeitnehmer auf den Mindestlohn sind unwirksam; d. h. der Arbeitnehmer kann trotzdem seinen Anspruch darauf geltend machen. (de)
 • La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida oficialmente, para un determinado período laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Esta reglamentación fue establecida por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX.​ Los costos y beneficios de los salarios mínimos legales son aún objeto de debate. La cuantía del salario mínimo se utiliza para establecer el salario máximo.​​​ Generalmente se expresa en unidades monetarias por jornada de trabajo; por ejemplo, que no se puede pagar menos de 6 euros/dólares/pesos a un trabajador por cada hora de trabajo. Cada país suele establecer las normas legales que regulan el salario mínimo y los mecanismos para determinar periódicamente su monto, generalmente en forma anual. El salario mínimo, en términos reales, es susceptible al tipo de cambio, debido a que durante devaluaciones monetarias los salarios pierden poder adquisitivo, y la inflación. Muchas veces, los aumentos en el salario mínimo buscan restablecer el mismo poder de compra existente antes de una devaluación o periodo inflacionario. (es)
 • Le salaire minimum, ou salaire minimal, est la rémunération minimale qu'un employeur peut légalement accorder à un employé pour un travail. Des abattements au salaire minimal sont parfois prévus par des dispositifs législatifs ou réglementaires. (fr)
 • A minimum wage is the lowest remuneration that employers can legally pay their employees—the price floor below which employees may not sell their labor. Most countries had introduced minimum wage legislation by the end of the 20th century. Because minimum wages increase the cost of labor, companies often try to avoid minimum wage laws by using gig workers, by moving labor to locations with lower or nonexistent minimum wages, or by automating job functions. The movement for minimum wages was first motivated as a way to stop the exploitation of workers in sweatshops, by employers who were thought to have unfair bargaining power over them. Over time, minimum wages came to be seen as a way to help lower-income families. Modern national laws enforcing compulsory union membership which prescribed minimum wages for their members were first passed in New Zealand in 1894. Although minimum wage laws are now in effect in many jurisdictions, differences of opinion exist about the benefits and drawbacks of a minimum wage. Supply and demand models suggest that there may be employment losses from minimum wages; however, minimum wages can increase the efficiency of the labor market in monopsony scenarios, where individual employers have a degree of wage-setting power over the market as a whole. Supporters of the minimum wage say it increases the standard of living of workers, reduces poverty, reduces inequality, and boosts morale. In contrast, opponents of the minimum wage say it increases poverty and unemployment because some low-wage workers "will be unable to find work ... [and] will be pushed into the ranks of the unemployed". (en)
 • Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. (in)
 • Il salario minimo, nel diritto del lavoro, è la più bassa remunerazione o paga oraria, giornaliera o mensile che in taluni stati i datori di lavoro devono per legge corrispondere ai propri lavoratori dipendenti ovvero impiegati e operai. Anche se le leggi sul salario minimo sono in vigore in molte nazioni, esistono differenti opinioni su vantaggi e svantaggi sulla sua eventuale introduzione. I sostenitori affermano che esso aumenta il tenore di vita dei lavoratori, riduce la povertà, ridurrebbe le disuguaglianze sociali, aumenterebbe il benessere lavorativo e costringerebbe le aziende ad essere più efficienti. Viceversa, gli oppositori lamentano il fatto che esso aumenti la povertà e la disoccupazione (in particolare tra i lavoratori non qualificati o senza esperienza) ed è dannoso per le imprese. (it)
 • 최저임금(最低賃金, 영어: minimum wage)은 고용자가 피고용인을 저임금으로 부리는 착취를 막기 위해 정부에서 정한, 피고용인에게 지급해야 할 최소한의 임금을 말한다. 쉽게 말하면 법으로 최소한의 의식주 생활이 가능한 급여기준을 정하여 근로자의 생존권을 보호하는 제도적 장치라고 할 수 있다. 근로자의 생활안정과 노동력의 질적 향상을 위하여 각 나라는 자국의 법과 규정에 의해 최저 임금을 정하고 있다. 최초의 최저임금 제도는 1894년 뉴질랜드 정부에 의해 시행되었고 미국이 1938년, 프랑스가 1950년, 대한민국은 1986년 12월 31일에 도입하여 시행하였다. 오스트리아, 이탈리아 등은 아직 최저임금 제도를 도입하지 않고 있으나, 노동조합운동이 오래된 유럽 국가들은 노동조합총연맹이 자본가 단체와 임금을 같이 정하고, 산업별로 적용함으로써 동일가치노동 동일임금을 하고 있다. (ko)
 • 最低賃金(さいていちんぎん、英: Minimum wage)とは、労働市場のセーフティー・ネットとして、最低限支払わなければならない賃金の下限額を定め、使用者に強制する制度のこと。労働基本権に基づくもので、ナショナル・ミニマムのひとつ。 最低賃金の算定にあたっては、賃金は労働者とその家族の生活を保障する水準であるべきだという (living wage)が基準となる。最賃(さいちん)とも略される。 (ja)
 • Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Binnen de Europese Unie hebben 21 van de 27 lidstaten een minimumloon. De zes EU-landen die geen minimumloon kennen zijn Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden, Italië en Cyprus. Deze landen, met onder meer Noorwegen en Zwitserland, laten de bepaling van een minimumloon over aan werkgevers- en werknemersorganisaties. (nl)
 • Płaca minimalna – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną (na podstawie umowy o pracę), określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia. (pl)
 • O salário mínimo é o valor mais baixo de salário que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários pelo tempo e esforço gastos na produção de bens e serviços no âmbito nacional. As primeiras leis modernas de salário mínimo surgiram na Austrália e na Nova Zelândia nos séculos XIX e XX, mas as origens das leis de salário remontam à europa medieval, no século XIV. Também é o menor valor pelo qual uma pessoa pode vender sua força de trabalho. Existe em praticamente todos os países do mundo. São diversas as opiniões sobre as suas vantagens e desvantagens. Seus defensores dizem que aumenta o nível de vida dos trabalhadores e reduz a pobreza. Seus opositores dizem que, se for alto o suficiente para ser eficaz, aumenta o desemprego, especialmente entre os trabalhadores com produtividade inferior (devido à inexperiência ou deficiência), prejudicando, assim, os trabalhadores menos qualificados para o benefício dos mais qualificados do seu tipo de trabalho. (pt)
 • Minimilön är den lägsta lön en arbetsgivare lagligt får ge en arbetstagare för utfört arbete. Minimilöner är alltså en reglering av försäljningen av arbete. En lagstadgad minimilön finns i många länder, men långt från alla. (sv)
 • Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд. МРОТ может устанавливаться законодательно и неформально, например, путём подписания отраслевого соглашения между профсоюзом и консолидированным работодателем (тарифное соглашение). Хотя МРОТ применяется во многих странах, не существует однозначного мнения относительно тех выгод и того вреда, которые приносит установление такого минимума. Конвенцию Международной организации труда ООН № 131 «О минимальной заработной плате» ратифицировали не все страны, в том числе и Россия. К концу 2015 года Конвенцию № 131 ратифицировали 52 страны, в том числе 11 стран — после 2000 года. Свыше 90 % стран — членов МОТ установили один или несколько МРОТ посредством соответствующего законодательства или обязательных к исполнению коллективных договоров. Это не означает, что во всех странах МРОТ охватывает большинство работающих или подлежит регулярному пересмотру, однако показывает, что МРОТ действует в большинстве стран мира. Во многих из этих стран предметом политических дебатов является не столько целесообразность МРОТ, сколько способы добиться эффективности соответствующего механизма. Индекс Кейтца (процент МРОТа от усреднённой зарплаты по стране) по рекомендациям Международной организацией труда должен составлять 50 %, а Европейского союза — 60 %. Так, Комитет по социальным правам Совета Европы, комментируя ст. 4 Европейской социальной хартии (которую в пересмотренном виде ратифицировала и Россия, приняв на себя, среди прочего, обязательства в отношении положений пунктов 2—5 ст. 4), подчеркивает, что соотношение минимальной и средней заработной платы (за вычетом налогов) не должно быть ниже 60 %. Только в отдельных случаях допустимо его понижение до 50 %. Индекс Кейтца в России по состоянию на май 2020 года составляет около 23,9 %. (ru)
 • 最低工資,又稱基本工资,是不少國家的勞工政策,為雇主與勞工間可以合法約定的最低薪資金額,属于最低所得保障的一种形式。 雖然最低薪資在許多地方實行,最低工資的利弊仍有許多爭議。支持者說最低工資會提昇生活水平、減少貧窮、減少貧富差距、提昇社會風氣、以及強迫企業變得更有效率。相對的,反對者說它會提昇貧窮、提昇失業率(特別是低技術或缺乏經驗的勞工)、並且對企業有害。 (zh)
 • Мінімальна заробітна платня є тією найнижчою оплатою праці, що роботодавці можуть легально платити своїм працівникам. Тобто це та планка, нижче якої працівники не мають права продавати свою працю. Хоча поняття мінімальної заробітної платні є у законодавстві багатьох країн, існують різні погляди про переваги та недоліки мінімальної платні. Пропоненти кажуть, що це підвищує стандарти життя, збільшує продуктивність праці, збільшує кількість інвестицій, оскільки доходи населення зростають. Опоненти кажуть, що це підвищує рівень бідності та безробіття, шкодить бізнесу, бо вимагає від підприємств підвищувати ціни продукції та послуг, щоб компенсувати більшу заробітну платню, а також сприяє розвитку чорного ринку праці. Неринкове встановлення заробітної платні паплюжить дію ринкового механізму на ринку праці. Збільшення мінімальної заробітної платні урядом є способом підвищення податкових надходжень до державного бюджету, оскільки що вищою є мінімальна заробітна платня, то вищими є податки з неї (див. Оподаткування заробітної платні). Більшість країн світу запровадили закони щодо мінімальної заробітної платні наприкінці 20-го століття. За станом на 2020 рік найвища мінімальна зарплатня в світі – в швейцарській Женеві, вона становить близько 4000 євро. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 18862 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 157206 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124879145 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:barWidth
 • 9.850000 (xsd:double)
 • 10 (xsd:integer)
dbp:bgcolor
 • #c6dbf7 (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:data
 • 0.290000 (xsd:double)
 • 0.440000 (xsd:double)
 • 0.450000 (xsd:double)
 • 0.460000 (xsd:double)
 • 0.470000 (xsd:double)
 • 0.480000 (xsd:double)
 • 0.490000 (xsd:double)
 • 0.500000 (xsd:double)
 • 0.510000 (xsd:double)
 • 0.520000 (xsd:double)
 • 0.530000 (xsd:double)
 • 0.550000 (xsd:double)
 • 0.560000 (xsd:double)
 • 0.570000 (xsd:double)
 • 0.580000 (xsd:double)
 • 0.590000 (xsd:double)
 • 0.610000 (xsd:double)
 • 0.620000 (xsd:double)
 • 0.650000 (xsd:double)
 • 0.690000 (xsd:double)
 • 0.710000 (xsd:double)
 • 0.720000 (xsd:double)
 • 0.920000 (xsd:double)
 • 1.400000 (xsd:double)
 • 2.200000 (xsd:double)
 • 2.600000 (xsd:double)
 • 2.900000 (xsd:double)
 • 3.200000 (xsd:double)
 • 3.300000 (xsd:double)
 • 3.500000 (xsd:double)
 • 4.300000 (xsd:double)
 • 5.600000 (xsd:double)
 • 5.800000 (xsd:double)
 • 6 (xsd:integer)
 • 6.300000 (xsd:double)
 • 6.700000 (xsd:double)
 • 6.800000 (xsd:double)
 • 7.250000 (xsd:double)
 • 8 (xsd:integer)
 • 8.200000 (xsd:double)
 • 8.250000 (xsd:double)
 • 8.400000 (xsd:double)
 • 8.900000 (xsd:double)
 • 9.100000 (xsd:double)
 • 10.300000 (xsd:double)
 • 10.500000 (xsd:double)
 • 11.200000 (xsd:double)
 • 11.300000 (xsd:double)
 • 11.800000 (xsd:double)
 • 11.860000 (xsd:double)
 • 12 (xsd:integer)
 • 12.200000 (xsd:double)
 • 12.600000 (xsd:double)
 • 12.900000 (xsd:double)
 • 13.400000 (xsd:double)
 • 23.890000 (xsd:double)
dbp:dataMax
 • 1 (xsd:integer)
 • 23 (xsd:integer)
dbp:dataType
 • Dollars per hour (en)
 • Minimum / median (en)
dbp:date
 • 2011-08-28 (xsd:date)
dbp:expanded
 • rights (en)
dbp:float
 • right (en)
dbp:label
 • Australia (en)
 • Belgium (en)
 • Brazil (en)
 • Canada (en)
 • Chile (en)
 • Colombia (en)
 • Costa Rica (en)
 • Czech Republic (en)
 • Estonia (en)
 • France (en)
 • Germany (en)
 • Greece (en)
 • Hungary (en)
 • Ireland (en)
 • Israel (en)
 • Japan (en)
 • Korea (en)
 • Latvia (en)
 • Lithuania (en)
 • Luxembourg (en)
 • Mexico (en)
 • Netherlands (en)
 • New Zealand (en)
 • Poland (en)
 • Portugal (en)
 • Romania (en)
 • Russian Federation (en)
 • Slovenia (en)
 • South Korea (en)
 • Spain (en)
 • Switzerland (en)
 • Turkey (en)
 • United Kingdom (en)
 • United States (en)
 • Slovak Republic (en)
dbp:labelType
 • Country (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • yes lcheading=Minimum wage (en)
dbp:quote
 • "It seems to me to be equally plain that no business which depends for existence on paying less than living wages to its workers has any right to continue in this country." (en)
 • "It is a serious national evil that any class of his Majesty's subjects should receive less than a living wage in return for their utmost exertions. It was formerly supposed that the working of the laws of supply and demand would naturally regulate or eliminate that evil ... [and] ... ultimately produce a fair price. Where ... you have a powerful organisation on both sides ... there you have a healthy bargaining ... . But where you have what we call sweated trades, you have no organisation, no parity of bargaining, the good employer is undercut by the bad, and the bad employer is undercut by the worst ... where those conditions prevail you have not a condition of progress, but a condition of progressive degeneration." (en)
dbp:salign
 • right (en)
dbp:source
 • President Franklin D. Roosevelt, 1933 (en)
 • Winston Churchill MP, Trade Boards Bill, Hansard House of Commons vol 4, col 388 (en)
dbp:sp
 • us (en)
dbp:title
 • 2020 (xsd:integer)
 • Minimum vs median wage, (en)
 • OECD countries 2020 (en)
 • in US dollars purchasing power parity (en)
dbp:url
dbp:width
 • 22 (xsd:integer)
dbp:widthUnits
 • em (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة. إلا أن قوانين الحد الأدنى للأجور كثيراً ما لا تغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في حرف أو صناعة يملكونها، أو الأشخاص الذين يعملون موظفين في الشركات والمصانع الصغيرة. ويوضع حد أدنى غير رسمي للأجور في بعض البلدان الأوروبية من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال. (ar)
 • Ο κατώτατος μισθός είναι η χαμηλότερη ωριαία, ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή που οι εργοδότες υποχρεούνται, βάσει του νόμου, να καταβάλλουν στους εργαζομένους τους. Ισοδύναμα, είναι ο χαμηλότερος μισθός με τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να πωλούν την εργασία τους. (el)
 • Minimuma salajro estas tiu plej malgranda minimuma salajro je difinita tempo (plej ofte je monato; sed en Usono, Britio je horo). Ĝi estiĝas per ŝtata decido, leĝa enkonduko aŭ kolektiva interkonsento en laborejo. (eo)
 • Unter dem Mindestlohn versteht man in der Wirtschaft ein durch Gesetz oder Tarifvertrag festgelegtes Arbeitsentgelt, das als Mindestpreis gilt und nicht unterschritten werden darf. Vereinbarungen über niedrigere Löhne als die gesetzlich oder tarifvertraglich vorgesehenen Mindestlöhne oder der Verzicht der Arbeitnehmer auf den Mindestlohn sind unwirksam; d. h. der Arbeitnehmer kann trotzdem seinen Anspruch darauf geltend machen. (de)
 • Le salaire minimum, ou salaire minimal, est la rémunération minimale qu'un employeur peut légalement accorder à un employé pour un travail. Des abattements au salaire minimal sont parfois prévus par des dispositifs législatifs ou réglementaires. (fr)
 • Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. (in)
 • 최저임금(最低賃金, 영어: minimum wage)은 고용자가 피고용인을 저임금으로 부리는 착취를 막기 위해 정부에서 정한, 피고용인에게 지급해야 할 최소한의 임금을 말한다. 쉽게 말하면 법으로 최소한의 의식주 생활이 가능한 급여기준을 정하여 근로자의 생존권을 보호하는 제도적 장치라고 할 수 있다. 근로자의 생활안정과 노동력의 질적 향상을 위하여 각 나라는 자국의 법과 규정에 의해 최저 임금을 정하고 있다. 최초의 최저임금 제도는 1894년 뉴질랜드 정부에 의해 시행되었고 미국이 1938년, 프랑스가 1950년, 대한민국은 1986년 12월 31일에 도입하여 시행하였다. 오스트리아, 이탈리아 등은 아직 최저임금 제도를 도입하지 않고 있으나, 노동조합운동이 오래된 유럽 국가들은 노동조합총연맹이 자본가 단체와 임금을 같이 정하고, 산업별로 적용함으로써 동일가치노동 동일임금을 하고 있다. (ko)
 • 最低賃金(さいていちんぎん、英: Minimum wage)とは、労働市場のセーフティー・ネットとして、最低限支払わなければならない賃金の下限額を定め、使用者に強制する制度のこと。労働基本権に基づくもので、ナショナル・ミニマムのひとつ。 最低賃金の算定にあたっては、賃金は労働者とその家族の生活を保障する水準であるべきだという (living wage)が基準となる。最賃(さいちん)とも略される。 (ja)
 • Płaca minimalna – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną (na podstawie umowy o pracę), określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia. (pl)
 • Minimilön är den lägsta lön en arbetsgivare lagligt får ge en arbetstagare för utfört arbete. Minimilöner är alltså en reglering av försäljningen av arbete. En lagstadgad minimilön finns i många länder, men långt från alla. (sv)
 • 最低工資,又稱基本工资,是不少國家的勞工政策,為雇主與勞工間可以合法約定的最低薪資金額,属于最低所得保障的一种形式。 雖然最低薪資在許多地方實行,最低工資的利弊仍有許多爭議。支持者說最低工資會提昇生活水平、減少貧窮、減少貧富差距、提昇社會風氣、以及強迫企業變得更有效率。相對的,反對者說它會提昇貧窮、提昇失業率(特別是低技術或缺乏經驗的勞工)、並且對企業有害。 (zh)
 • El salari mínim interprofessional (SMI) o quantia retributiva mínima és la mínima retribució que un treballador ha de cobrar per fer una feina d'acord amb les lleis, sigui quina sigui la seva feina, edat o sexe, i tant si és un tipus de treball jornaler, fix, temporal o eventual. És, doncs, un concepte legal, independent del que les lleis d'oferta i demanda determinarien en un mercat totalment lliure. Aquesta reglamentació va ser establerta per primera vegada a Austràlia i a Nova Zelanda al segle xix. En general s'expressa en unitats monetàries cobrades netes per dia de treball o per mensualitat, i només en certs casos, com els treballadors de la llar, en unitats monetàries per hora de treball. La regulació del salari mínim va ser establerta per primera vegada a l'estat australià de Victòr (ca)
 • Minimální mzda je nejnižší právně přípustná mzda, kterou je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci za práci v pracovněprávním vztahu. Je to také minimální cena, za kterou mohou pracovníci prodávat svoji pracovní sílu. Přestože zákony o minimální mzdě platí v mnoha jurisdikcích, existují rozdíly v názorech na výhody a nevýhody minimální mzdy. Příznivci minimální mzdy tvrdí, že zvyšuje životní úroveň pracovníků, snižuje chudobu, nerovnost a podporuje morálku. Naproti tomu odpůrci minimální mzdy říkají, že zvyšuje chudobu, nezaměstnanost (zejména mezi nekvalifikovanými nebo nezkušenými pracovníky) a poškozují podniky, protože příliš vysoká minimální mzda vyžaduje, aby podniky zvýšily ceny svých produktů nebo služeb, kvůli nutnosti přizpůsobit se dodatečným nákladům souvisejících s vyšší (cs)
 • La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida oficialmente, para un determinado período laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Esta reglamentación fue establecida por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX.​ Los costos y beneficios de los salarios mínimos legales son aún objeto de debate. La cuantía del salario mínimo se utiliza para establecer el salario máximo.​​​ (es)
 • A minimum wage is the lowest remuneration that employers can legally pay their employees—the price floor below which employees may not sell their labor. Most countries had introduced minimum wage legislation by the end of the 20th century. Because minimum wages increase the cost of labor, companies often try to avoid minimum wage laws by using gig workers, by moving labor to locations with lower or nonexistent minimum wages, or by automating job functions. (en)
 • Il salario minimo, nel diritto del lavoro, è la più bassa remunerazione o paga oraria, giornaliera o mensile che in taluni stati i datori di lavoro devono per legge corrispondere ai propri lavoratori dipendenti ovvero impiegati e operai. (it)
 • Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. (nl)
 • O salário mínimo é o valor mais baixo de salário que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários pelo tempo e esforço gastos na produção de bens e serviços no âmbito nacional. As primeiras leis modernas de salário mínimo surgiram na Austrália e na Nova Zelândia nos séculos XIX e XX, mas as origens das leis de salário remontam à europa medieval, no século XIV. (pt)
 • Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд. МРОТ может устанавливаться законодательно и неформально, например, путём подписания отраслевого соглашения между профсоюзом и консолидированным работодателем (тарифное соглашение). Хотя МРОТ применяется во многих странах, не существует однозначного мнения относительно тех выгод и того вреда, которые приносит установление такого минимума. (ru)
 • Мінімальна заробітна платня є тією найнижчою оплатою праці, що роботодавці можуть легально платити своїм працівникам. Тобто це та планка, нижче якої працівники не мають права продавати свою працю. Хоча поняття мінімальної заробітної платні є у законодавстві багатьох країн, існують різні погляди про переваги та недоліки мінімальної платні. Пропоненти кажуть, що це підвищує стандарти життя, збільшує продуктивність праці, збільшує кількість інвестицій, оскільки доходи населення зростають. Опоненти кажуть, що це підвищує рівень бідності та безробіття, шкодить бізнесу, бо вимагає від підприємств підвищувати ціни продукції та послуг, щоб компенсувати більшу заробітну платню, а також сприяє розвитку чорного ринку праці. Неринкове встановлення заробітної платні паплюжить дію ринкового механізму на (uk)
rdfs:label
 • Minimum wage (en)
 • حد أدنى للأجور (ar)
 • Salari mínim (ca)
 • Minimální mzda (cs)
 • Mindestlohn (de)
 • Κατώτατος μισθός (el)
 • Minimuma salajro (eo)
 • Salario mínimo (es)
 • Upah minimum (in)
 • Salaire minimum (fr)
 • Salario minimo (it)
 • 최저임금 (ko)
 • 最低賃金 (ja)
 • Minimumloon (nl)
 • Płaca minimalna (pl)
 • Минимальный размер оплаты труда (ru)
 • Salário mínimo (pt)
 • Minimilön (sv)
 • 最低工資 (zh)
 • Мінімальна заробітна плата (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:classify of
is dbp:keywords of
is dbp:motive of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License