About: Pilot error

An Entity of Type: Supreme Court of the United States case, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Pilot error generally refers to an accident in which an action or decision made by the pilot was the cause or a contributing factor that led to the accident, but also includes the pilot's failure to make a correct decision or take proper action. Errors are intentional actions that fail to achieve their intended outcomes. Chicago Convention defines accident as "An occurrence associated with the operation of an aircraft [...] in which [...] a person is fatally or seriously injured [...] except when the injuries are [...] inflicted by other persons." Hence the definition of the "pilot error" does not include deliberate crash (and such crash is not an accident).

Property Value
dbo:abstract
 • Un error de pilotatge és el concepte utilitzat per indicar la causa d'un incident aeri en el qual el pilot és considerat el principal o parcial responsable. Pot tractar-se d'una equivocació, una valoració incorrecta o una falta d'atenció per un aviador durant l'exercici de les seves funcions. En general, en un incident causat per un error de pilotatge, el pilot comet l'error sense voler. Tanmateix, la falta d'atenció a un procediment operatiu estàndard o un senyal d'alarma sempre es considera un error de pilotatge, sense perjudici de les conseqüències penals que puguin tenir aquestes accions. Els operadors aeris (aerolínies o els mateixos propietaris dels avions) no solen ser considerats responsables d'un incident provocat principalment per una fallada mecànica de l'aeronau, tret que es demostri que la fallada és deguda a un error de pilotatge. El pilot pot ser considerat responsable d'un error també en condicions meteorològiques adverses si l'organisme encarregat de la investigació conclou que no ha exercit la diligència necessària. La responsabilitat per l'incident en un cas com aquest depèn de si el pilot podia preveure raonablement el perill i no ha pres les mesures necessàries per evitar el problema potencial causat pel mal temps. Volar en un huracà per motius diferents dels objectius legítims de recerca es consideraria un error de pilotatge, mentre que volar en una no seria considerat un error de pilotatge si no hagués pogut anticipar-lo o no hagués tingut temps de comprendre el perill i reaccionar en conseqüència. Alguns fenòmens atmosfèrics, com ara la o els , costen d'evitar, especialment si l'aeronau en qüestió és la primera a trobar-se amb el fenomen en un lloc i un moment determinats. Un dels episodis més famosos de catàstrofe aèria atribuïts a un error de pilotatge fou l'estavellament del el 29 de desembre del 1972 prop de Miami (Estats Units). El pilot, el copilot i l'enginyer de vol estaven tan pendents d'una alarma que indicava un problema amb el tren d'aterratge que no s'adonaren que un tripulant havia premut sense voler el botó del pilot automàtic, amb el resultat que el tipus de vol havia canviat de lineal a descendent. Ningú no s'adonà que l'avió anava perdent altitud fins que s'estavellà contra el terreny als Everglades en un impacte que provocà la mort de 101 de les 176 persones a bord.El posterior informe de la Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB) culpà la tripulació de no haver fet un seguiment correcte dels instruments de vol. Sovint es fa servir aquest incident com a cas d'estudi en els cursos de preparació de tripulants i controladors aeris. Imputar un incident aeri a un error de pilotatge sovint provoca controvèrsia. Per exemple, l'NTSB conclogué que l'estavellament del s'havia degut a una fallada del timó causada per "un ús inútil i excessiu del pedal del timó" pel copilot, que era qui tenia el control de l'avió en el moment de l'incident. Els advocats del copilot, que morí en l'estavellament, arguïren que els pilots d'American Airlines "no havien rebut la formació adequada sobre l'ús excessiu del pedal del timó". A més a més, els advocats digueren que el trencament del timó fou degut a un defecte de disseny de l'Airbus A300 i que les accions del copilot no haurien hagut de causar el trencament del timó, amb la posterior caiguda de l'avió i la mort de 265 persones. L'estavellament del el 1994 fou un desastre aeri provocat indirectament per un error de pilotatge: el comandant feu seure als comandaments el seu fill adolescent, que amb una maniobra excessiva desactivà el pilot automàtic i, en última instància, provocà l'impacte de l'Airbus A310 amb el sòl i la mort de tota la gent que hi viatjava. També en aquest cas, el control aeri per una persona no qualificada en el sector es pot considerar error de pilotatge. Durant el 2004, als Estats Units, l'error de pilotatge fou considerat la causa primària del 78,6% dels incidents mortals de l'aviació general i el 75,5% dels incidents de tot tipus d'aviació. En els vols de línia, l'error de pilotatge és la causa d'una mica més de la meitat dels incidents de causa coneguda arreu del món. (ca)
 • Pilot error generally refers to an accident in which an action or decision made by the pilot was the cause or a contributing factor that led to the accident, but also includes the pilot's failure to make a correct decision or take proper action. Errors are intentional actions that fail to achieve their intended outcomes. Chicago Convention defines accident as "An occurrence associated with the operation of an aircraft [...] in which [...] a person is fatally or seriously injured [...] except when the injuries are [...] inflicted by other persons." Hence the definition of the "pilot error" does not include deliberate crash (and such crash is not an accident). The causes of pilot error include psychological and physiological human limitations. Various forms of threat and error management have been implemented into pilot training programs to teach crew members how to deal with impending situations that arise throughout the course of a flight. Accounting for the way human factors influence the actions of pilots is now considered standard practice by accident investigators when examining the chain of events that led to an accident. (en)
 • Une erreur de pilotage désigne, lors d'un incident ou d'un accident aérien, le fait que le pilote est considéré comme essentiellement ou partiellement responsable de celui-ci. Les statistiques indiquent que la moitié des crashs aériens sont liés à des fautes de pilotage. (fr)
 • Kelalaian pilot umumnya merujuk kepada sebuah dimana tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pilot adalah sebab atau faktor yang berkontribusi yang berujung pada kecelakaan, selain juga meliputi kegagalan pilot untuk membuat keputusan benar atau melakukan tindakan yang sebenarnya. Kelalaian adalah tindakan intensional yang gagal untuk meraih hasil yang mereka tujukan. (in)
 • 조종사 과실은 항공 사고의 원인 중 하나이다. 조종사가 어떠한 내용에 대해 착각하거나, 제공되는 정보를 무시하는 경우, 필요한 규칙을 잊는 경우 등이 이 유형에 해당한다. (ko)
 • Errore del pilota è un termine utilizzato per indicare la causa di un incidente aereo nel quale il pilota è considerato il principale o il parziale responsabile. Errore del pilota può essere definito come uno sbaglio, una valutazione errata, una disattenzione compiuta da un aviatore durante l'esercizio delle sue funzioni. Di solito, in un incidente causato da errore del pilota, il pilota ai comandi commette l'errore in maniera non intenzionale. Tuttavia, un voluto disinteresse verso una procedura operativa standard o un segnale di allarme è sempre considerato errore del pilota, anche se queste azioni possono avere conseguenze penali. Un operatore aereo (compagnia aerea o il proprietario stesso dell'aereo) non è generalmente ritenuto responsabile per un incidente che è stato causato principalmente da un guasto meccanico del velivolo, a meno che detto guasto si sia verificato a causa di un errore del pilota. Il pilota può essere considerato in errore anche in condizioni meteorologiche avverse, se l'organismo investigativo ritiene che egli non abbia esercitato la dovuta diligenza. La responsabilità per l'incidente in un caso del genere dipende dal fatto che il pilota poteva ragionevolmente sapere del pericolo e non ha preso le dovute misure per evitare il potenziale problema causato dal maltempo. Volare in un uragano per scopi diversi da quelli legittimi di ricerca verrebbe considerato un errore del pilota, mentre volare in un microburst non sarebbe considerato un errore del pilota se egli non fosse stato in grado di rilevarlo, o non avesse avuto il tempo per comprendere il pericolo ed agire di conseguenza. Alcuni fenomeni atmosferici (quali la o le onde orografiche) sono difficili da evitare, soprattutto se l'aeromobile in questione è il primo velivolo ad incontrare il fenomeno in una determinata area in un determinato momento. Uno degli episodi più famosi di disastro aereo attribuito ad un errore del pilota è stato lo schianto del volo Eastern Air Lines 401 avvenuto il 29 dicembre 1972 vicino a Miami, in Florida. Il pilota, il co-pilota e l'ingegnere di volo erano concentrati su un allarme che segnalava un problema al carrello d'atterraggio e non si resero conto che il pulsante del pilota automatico era stato involontariamente urtato da uno dei membri dell'equipaggio modificando il tipo di volo da "lineare" a "discendente". Nessuno si accorse che l'aereo continuava a perdere quota fino a quando si schiantò contro il terreno nelle Everglades, causando la morte di 101 dei 176 fra passeggeri e membri dell'equipaggio.La successiva relazione del National Transportation Safety Board (NTSB) incolpò l'equipaggio di non esser stato in grado di monitorare gli strumenti del velivolo in modo corretto. Questo incidente è ora spesso usato come caso di studio nei corsi di preparazione per gli equipaggi e i controllori del traffico aereo. Imputare ad un errore del pilota la causa di un incidente aereo è spesso oggetto di controversie. Ad esempio, l'NTSB ha dichiarato che lo schianto del volo American Airlines 587 è dovuto al cedimento del timone, causato da "inutili ed eccessivi utilizzi del pedale del timone" da parte del co-pilota, il quale era ai comandi al momento dell'incidente. Gli avvocati del co-pilota, rimasto ucciso nello schianto, hanno sostenuto che i piloti di American Airlines "non erano stati adeguatamente istruiti in merito all'eccessivo uso del pedale del timone". Gli avvocati hanno inoltre sostenuto che la rottura del timone è stata causata da un difetto di progettazione degli Airbus A300 e che le azioni del co-pilota non avrebbero dovuto causare la rottura del timone, causando la caduta dell'aereo e la morte di 265 persone. Accaduto nel 1994, lo schianto del volo Aeroflot 593 fu un disastro aereo causato da un errore del pilota indirettamente: infatti il comandante fece sedere ai comandi il figlio quindicenne che disattivò con una manovra eccessiva il pilota automatico con conseguenza lo schianto al suolo dell'Airbus A310 e la morte di tutti i suoi presenti. Anche in questo caso, il controllo aereo da parte di persona non qualificata nel settore può essere considerato errore del pilota. Nel corso del 2004 negli Stati Uniti l'errore del pilota è stato indicato come la causa primaria del 78,6% degli incidenti mortali dell'aviazione generale e come la causa primaria del 75,5% degli incidenti di tutta l'aviazione. Per i voli di linea, l'errore del pilota è la causa di poco più della metà degli incidenti con causa nota avvenuti in tutto il mondo. (it)
 • パイロット・エラー (pilot error)、ないし、コックピット・エラー (cockpit error) とは、航空機の事故や事件において、そのおもな原因なり要因のひとつと認定された、パイロットが航空機について行なった判断、行為、ないし、不作為。パイロット・エラーには、職務執行における、誤操作、見落とし、些細な判断の過誤、不十分なデューディリジェンス(正当な注意義務及び努力)などが含まれる。 今日の事故調査においては、より広い観点から、事故に至った一連の出来事の連鎖の中で、システムに組み込まれるヒューマン・ファクターがどう馴染んでいたかを検討することが、標準的な作業とされている。 現代の事故調査においては、誰が非難されるべきなのかを探ることではなく、その事故が起きた原因は何なのかを判断することに主眼が置かれるため、「パイロット・エラー」という言葉は極力避けようと努められる。さらに、パイロットに責任を負わせようとする見方は、パイロットがより大きなシステムの一部の要素であることを考慮しておらず、例えば、パイロット・エラー自体がパイロットの疲労や、労働負荷、訓練不足などによって引き起こされることに目を向けていない。国際民間航空機関 (ICAO) と加盟諸国は、航空事故におけるヒューマン・ファクターの役割についての理解を改善する取り組みの一環として、1993年に原因モデル採用している。 (ja)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 2328078 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 51951 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1101710113 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:alt
 • The locations of the accident and departure airports shown on a map of Brazil. (en)
dbp:caption
 • Departure/destination airports and crash site location of Varig Flight 254 . The flight plan was later shown to 21 pilots of major airlines. No fewer than 15 pilots committed the same mistake. (en)
dbp:label
 • Maraba Airport (en)
 • Belem Airport (en)
dbp:lat1Deg
 • 5 (xsd:integer)
dbp:lat1Dir
 • S (en)
dbp:lat1Min
 • 22 (xsd:integer)
dbp:lat1Sec
 • 4 (xsd:integer)
dbp:lat2Deg
 • 1 (xsd:integer)
dbp:lat2Dir
 • S (en)
dbp:lat2Min
 • 23 (xsd:integer)
dbp:lat2Sec
 • 5 (xsd:integer)
dbp:lat3Deg
 • 10 (xsd:integer)
dbp:lat3Dir
 • S (en)
dbp:lat3Min
 • 26 (xsd:integer)
dbp:lat3Sec
 • 40.500000 (xsd:double)
dbp:lon1Deg
 • 49 (xsd:integer)
dbp:lon1Dir
 • W (en)
dbp:lon1Min
 • 8 (xsd:integer)
dbp:lon1Sec
 • 18 (xsd:integer)
dbp:lon2Deg
 • 48 (xsd:integer)
dbp:lon2Dir
 • W (en)
dbp:lon2Min
 • 28 (xsd:integer)
dbp:lon2Sec
 • 44 (xsd:integer)
dbp:lon3Deg
 • 52 (xsd:integer)
dbp:lon3Dir
 • W (en)
dbp:lon3Min
 • 39 (xsd:integer)
dbp:lon3Sec
 • 26.900000 (xsd:double)
dbp:mark
 • Green pog.svg (en)
 • Airplane Crash.svg (en)
dbp:mark3size
 • 10 (xsd:integer)
dbp:width
 • 250 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Une erreur de pilotage désigne, lors d'un incident ou d'un accident aérien, le fait que le pilote est considéré comme essentiellement ou partiellement responsable de celui-ci. Les statistiques indiquent que la moitié des crashs aériens sont liés à des fautes de pilotage. (fr)
 • Kelalaian pilot umumnya merujuk kepada sebuah dimana tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pilot adalah sebab atau faktor yang berkontribusi yang berujung pada kecelakaan, selain juga meliputi kegagalan pilot untuk membuat keputusan benar atau melakukan tindakan yang sebenarnya. Kelalaian adalah tindakan intensional yang gagal untuk meraih hasil yang mereka tujukan. (in)
 • 조종사 과실은 항공 사고의 원인 중 하나이다. 조종사가 어떠한 내용에 대해 착각하거나, 제공되는 정보를 무시하는 경우, 필요한 규칙을 잊는 경우 등이 이 유형에 해당한다. (ko)
 • パイロット・エラー (pilot error)、ないし、コックピット・エラー (cockpit error) とは、航空機の事故や事件において、そのおもな原因なり要因のひとつと認定された、パイロットが航空機について行なった判断、行為、ないし、不作為。パイロット・エラーには、職務執行における、誤操作、見落とし、些細な判断の過誤、不十分なデューディリジェンス(正当な注意義務及び努力)などが含まれる。 今日の事故調査においては、より広い観点から、事故に至った一連の出来事の連鎖の中で、システムに組み込まれるヒューマン・ファクターがどう馴染んでいたかを検討することが、標準的な作業とされている。 現代の事故調査においては、誰が非難されるべきなのかを探ることではなく、その事故が起きた原因は何なのかを判断することに主眼が置かれるため、「パイロット・エラー」という言葉は極力避けようと努められる。さらに、パイロットに責任を負わせようとする見方は、パイロットがより大きなシステムの一部の要素であることを考慮しておらず、例えば、パイロット・エラー自体がパイロットの疲労や、労働負荷、訓練不足などによって引き起こされることに目を向けていない。国際民間航空機関 (ICAO) と加盟諸国は、航空事故におけるヒューマン・ファクターの役割についての理解を改善する取り組みの一環として、1993年に原因モデル採用している。 (ja)
 • Un error de pilotatge és el concepte utilitzat per indicar la causa d'un incident aeri en el qual el pilot és considerat el principal o parcial responsable. Pot tractar-se d'una equivocació, una valoració incorrecta o una falta d'atenció per un aviador durant l'exercici de les seves funcions. En general, en un incident causat per un error de pilotatge, el pilot comet l'error sense voler. Tanmateix, la falta d'atenció a un procediment operatiu estàndard o un senyal d'alarma sempre es considera un error de pilotatge, sense perjudici de les conseqüències penals que puguin tenir aquestes accions. (ca)
 • Pilot error generally refers to an accident in which an action or decision made by the pilot was the cause or a contributing factor that led to the accident, but also includes the pilot's failure to make a correct decision or take proper action. Errors are intentional actions that fail to achieve their intended outcomes. Chicago Convention defines accident as "An occurrence associated with the operation of an aircraft [...] in which [...] a person is fatally or seriously injured [...] except when the injuries are [...] inflicted by other persons." Hence the definition of the "pilot error" does not include deliberate crash (and such crash is not an accident). (en)
 • Errore del pilota è un termine utilizzato per indicare la causa di un incidente aereo nel quale il pilota è considerato il principale o il parziale responsabile. Errore del pilota può essere definito come uno sbaglio, una valutazione errata, una disattenzione compiuta da un aviatore durante l'esercizio delle sue funzioni. (it)
rdfs:label
 • Pilot error (en)
 • Error de pilotatge (ca)
 • Erreur de pilotage (fr)
 • Kelalaian pilot (in)
 • Errore del pilota (it)
 • 조종사 과실 (ko)
 • パイロットエラー (ja)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:summary of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License