An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Pharmacokinetics (from Ancient Greek pharmakon "drug" and kinetikos "moving, putting in motion"; see chemical kinetics), sometimes abbreviated as PK, is a branch of pharmacology dedicated to determining the fate of substances administered to a living organism. The substances of interest include any chemical xenobiotic such as: pharmaceutical drugs, pesticides, food additives, cosmetics, etc. It attempts to analyze chemical metabolism and to discover the fate of a chemical from the moment that it is administered up to the point at which it is completely eliminated from the body. Pharmacokinetics is the study of how an organism affects a drug, whereas pharmacodynamics (PD) is the study of how the drug affects the organism. Both together influence dosing, benefit, and adverse effects, as seen

Property Value
dbo:abstract
 • الحركية الدوائية أو الحرائك الدوائية أو الحركيات الدوائية أو علم التحركات الدوائية أو حركية الدواء (بالإنجليزية: Pharmacokinetics)‏ هي دراسة حركة الدواء ضمن الكائن الحي أي انتقاله والتغيرات التي تطرأ عليه مع الزمن منذ دخوله الكائن الحي إلى لحظة إخراجه منه. يختصر بالحرفين “PK” ليشكل أحد فروع علم الأدوية والصيدلة المتجهة لتحديد مصير المواد الدوائية التي تقدم للمتعضية الحية. بشكل عملي، يهتم هذا العلم بالمركبات الدوائية عامة والتغيرات التي تحصل عليها ضمن العضوية رغم أن طرائق البحث فيه يمكن تطبيقها على أية مادة كيميائية، يتم هضمها أو يتم تقديمها وإدخالها للعضوية. غالبا ما تتم دراسة الحركيات الدوائية بالتزامن مع ما يسمى بالتحريكيات الدوائية أو الديناميكا الدوائية وهي فرع آخر من علم الأدوية يدرس ما الذي يفعله الداء ضمن المتعضية، ففي حين تدرس الحركيات الدوائية فعل الجسم في الدواء، تدرس التحريكيات الدوائية فعل الدواء في الجسم. يتضمن هذا مسارات وآليات الامتصاص والإطراح، سرعة بداية تأثير الدواء ومدة تأثيره، التحولات الحيوية التي تحدث على المادة ضمن الجسم وتأثيرات ومسالك إطراح نواتج استقلاب الدواء (مستقلبات الدواء). (ar)
 • Farmakokinetika je oblastí farmakologie, která se zabývá zkoumáním a popisem osudu léčiv v organismu, a to od jejich podání až po vyloučení. (cs)
 • La farmacocinètica és la branca de la farmacologia que estudia els processos als quals se sotmet un fàrmac a través del seu pas per l'organisme. Intenta esbrinar què li passa a un fàrmac des del moment en què és administrat fins a la seva total eliminació de l'organisme. S'han desenvolupat diferents models que simplifiquen els nombrosos processos que tenen lloc entre el cos i el fàrmac. Encara que dins d'ells el model multi o policompartimental sovint pot descriure de manera més adequada la realitat, la complicació matemàtica que comporta aquesta descripció ha fet que els models mono i bicompartimental siguin els més utilitzats. Aquest concepte es basa en la idea que, en moltes ocasions, un model que es descriu originalment com multi-compartimental, no acaba tenint diferències significatives si es simplifica a un bi o monocorpamental. Des d'aquests punts de vista, l'estudi detallat dels successius passos que travessa el fàrmac en el cos, s'agrupen amb les sigles (A)ADME: * Alliberament del principi actiu * Absorció * Distribució per l’organisme * Metabolisme o inactivació, en ser reconegut per l’organisme com una substància estranya * Excreció del fàrmac o dels residus (metabòlits secundaris) que quedin d’ell. Aquestes diferents fases impliquen l'ús i la gestió de conceptes bàsics per entendre les dinàmiques establertes. Així, les propietats de substàncies que actuen com a excipients, les característiques de les membranes biològiques i com poden passar les substàncies a través d'elles, o les característiques de les reaccions enzimàtiques que inactiven el fàrmac, són coneixements necessaris per a la correcta comprensió de la cinètica del fàrmac. Tots aquests conceptes poden ser representats per fórmules matemàtiques que tenen la seva corresponent representació gràfica. D'aquesta manera es poden conèixer tant les característiques d'una molècula, així com també el comportament d’un determinat fàrmac coneixent algunes de les seves característiques bàsiques. Així, el coneixement de pKa (la força que tenen les molècules de dissociar-se), la seva biodisponibilitat o solubilitat en aigua, ens dona una idea sobre la seva capacitat d’absorció i/o distribució en l’organisme. Els gràfics resultants de l'estudi d'un fàrmac tenen un valor transcendent en aplicacions en la indústria (càlculs de bioequivalència en el disseny de fàrmacs genèrics, per exemple) o en l'aplicació clínica de conceptes farmacocinètics. De fet, la farmacocinètica clínica proporciona pautes per a la correcta gestió dels fàrmacs, buscant la màxima eficàcia i utilitat per als professionals de la medicina humana i veterinària. * El procés d'absorció es pot veure com l'augment de la quantitat d'un compost o una dosi x introduïda dins d'un sistema. L'absorció estudia intentar definir l'índex de l'entrada,dx/dt, de la dosi x. Per exemple, un índex constant, R, d'un fàrmac podria ser 1 mg/h, mentre que la integral sobre el temps de dx/dt es refereix com el grau de l'entrada del fàrmac, x(t) (la quantitat total de fàrmac x administrat fins a un cert temps). De vegades s'assumeix que el fàrmac s'absorbeix pel tracte intestinal en forma d'índex d'absorció de 1r ordre designat com . Els perfils coplexos d'absorció poden ser creats amb l'ús de l'alliberament controlat, estès, retardat o sincronitzat de fàrmacs des d'una forma de dossificació. * Els processos de disposició es poden considerar com l'aïllament del sistema d'una dosi. El procés de disposició distribueix el compost o la substància dins del sistema, el converteix o el metabolitza, i elimina el compost matriu o els seus productes incorporant-los a les rutes d'eliminació corporal. De vegades els compostos o els llurs productes poden romandre indefinidament en el sistema mitjançant rutes metabòliques que els hi incorporen dins de sistema. La forma funcional de l'aparent depuració sistèmica (en anglès, clearance)Cl, d'un fàrmac x és -(dx/dt)/c(t), on x(t) és la quantitat de droga present i c(t) és la concentració observada del fàrmac (com en el plasma sanguini). Per a un fàrmac monocompartimental administrat intravenòsicament (entrada en embolada) l'equació diferencial de 1r ordre que regeix és: Vegeu l'article de depuració per a una explicació més detallada i més detallada. Per a un fàrmac s'assumeix obeir la farmacocinètica monocompartimental, el Cl és igaul a K. V/K és una constant de l'índex d'eliminació de 1r ordre i Vés el volum de distribució de la substància (fàrmac), o proporcionalment constant entre x(t) i c(t), és a dir x(t)=c(t)·V. Amb l'equació (2), la vida mitjana del fàrmac es pot demostrar que és igual a ln(2)·V/K (col·locar c(t)=c(0)/2 i resoldre t). La integral total de c(t) sobre el temps (o l'Àrea Sota la Corba, ASC) s'utilitza per a calcular la , F, d'una substància o compost, la qual dona el percentatge de la dosi que arriba a la circulació sistèmica. La teoria de sistemes lineals s'ha aplicat per a modelar molts sistemes farmacocinètics quan la linearibilitat està assumida. El test de linearibilitat d'un fàrmac s'obté observant l'ASC de bastants dosis administrades. Si l'ASC varia directament amb la dosi administrada aleshores la depuració sistèmica aparent del fàrmac, Cl, roman constant. Tanmateix, la farmacocinètica pot determinar la linearibilitat o no-linearibilitat, i la variabilitat enfront del temps davant el model matemàtic involucrat per a qualsevol d'aquests processos. El processos lineals farmacocinètics són generalment els menys complexos a estudiar, mentre que un sistema no-lineal i variable enfront del temps poden ser molt difícils de resoldre i poden no tenir una solució aïllada i numèrica. La farmacocinètica comprèn un gran camp de coneixement matemàtic amb molts experts treballant-hi. Aquesta ciència té arrels en l'enginyeria, l'estadística, la cinètica química i la medicina. (ca)
 • Η φαρμακοκινητική είναι ο κλάδος της Φαρμακολογίας που εξετάζει τις μετακινήσεις του φαρμάκου μέσα στο σώμα στην πορεία του χρόνου. Προσπαθεί να διευκρινίσει τι συμβαίνει σε ένα φάρμακο από τη στιγμή που χορηγείται μέχρι την πλήρη αποβολή του από τον οργανισμό. Για να γίνει αυτό, έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα που απλοποιούν τις πολυάριθμες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ του οργανισμού και του φαρμάκου. Ένα από αυτά, το πολυδιαμερισματικό μοντέλο, είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ως προς την κατανομή του φαρμάκου στον οργανισμό. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η προσθήκη παραμέτρων σε αυτήν την προσέγγιση μοντελοποίησης έχει κάνει το μονοδιαμερισματικό και το διδιαμερισματικό μοντέλο να είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα. Στο πολυδιαμερισματικό μοντέλο, η λεπτομερής μελέτη των διαδοχικών οδών διακίνησης ενός φαρμάκου στον οργανισμό ομαδοποιείται με το ακρωνύμιο LADME: * Liberation: αποδέσμευση του ενεργού προϊόντος, * Absorption: απορρόφησή του κατά την είσοδό του στην κυκλοφορία του αίματος, * Distribution: του προϊόντος σε όλα τα υγρά και στους ιστούς του σώματος, * Metabolism: μεταβολισμός ή αδρανοποίηση, όταν αναγνωρίζεται από το σώμα ως ξένη ουσία προς αυτόν, * Excretion: απέκκριση του προϊόντος ή των υπολειμμάτων του. Αυτές οι διαφορετικές φάσεις περιλαμβάνουν τη χρήση και τη διαχείριση βασικών εννοιών για την κατανόηση της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί. Για την πλήρη κατανόηση της κινητικής ενός φαρμάκου είναι απαραίτητο να έχουμε λεπτομερή γνώση μιας σειράς παραγόντων, όπως οι ιδιότητες των ουσιών που δρουν ως έκδοχα, τα χαρακτηριστικά των κατάλληλων βιολογικών μεμβρανών και ο τρόπος με τον οποίο οι ουσίες μπορούν να περάσουν από αυτές, ή τα χαρακτηριστικά των ενζυμικών αντιδράσεων που αδρανοποιούν το φάρμακο. Όλες αυτές οι έννοιες μπορούν να αναπαρασταθούν με μαθηματικούς τύπους που έχουν την αντίστοιχη γραφική τους αναπαράσταση. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό να γνωρίζουμε τόσο τα χαρακτηριστικά ενός μορίου όσο και τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφέρεται ένα συγκεκριμένο φάρμακο, γνωρίζοντας μερικά από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Έτσι, η γνώση του pKa, της βιοδιαθεσιμότητας ή της υδατοδιαλυτότητάς του, καθοδηγεί την ικανότητα απορρόφησης ή διανομής του στο σώμα. Τα γραφήματα που προκύπτουν από τη μελέτη ενός φαρμάκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία (για παράδειγμα, στον υπολογισμό της βιοϊσοδυναμίας κατά τον σχεδιασμό γενόσημων φαρμάκων) ή στην κλινική εφαρμογή φαρμακοκινητικών εννοιών. Η κλινική φαρμακοκινητική παρέχει πολλές οδηγίες δράσης για τον σωστό χειρισμό των φαρμάκων, επιδιώκοντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και χρησιμότητα για τους επαγγελματίες υγείας και κτηνιατρικής. (el)
 • Die Pharmakokinetik beschreibt die Gesamtheit aller Prozesse, denen ein Arzneistoff im Körper unterliegt. Dazu gehören die Aufnahme des Arzneistoffes (Resorption), die Verteilung im Körper (Distribution), der biochemische Um- und Abbau (Metabolisierung) sowie die Ausscheidung (Exkretion). Ist zusätzlich vor der Resorption die Freisetzung (Liberation) des Arzneistoffes aus der Arzneiform von Bedeutung, wird auch die Abkürzung LADME für die Gesamtheit dieser Prozesse verwendet. Als Begründer der Pharmakokinetik gilt der Kinderarzt Friedrich Hartmut Dost, der 1953 mit dem ersten Lehrbuch über die Pharmakokinetik Der Blutspiegel diese der klinischen Praxis und Forschung zugänglich machte. Grundlage seiner Überlegungen war die Erkenntnis, dass Dosisempfehlungen für Arzneimittel nicht einfach von Erwachsenen auf Kinder „heruntergerechnet“ werden dürfen. Aus diesen Grundüberlegungen entwickelte sich ein eigener Wissenschaftszweig, der heute ein wichtiger Bestandteil der Arzneimittelentwicklung ist. Die Pharmakokinetik ist neben der Pharmakodynamik einer der beiden großen Teilbereiche der Pharmakologie. Bei der Pharmakokinetik geht es weitgehend um die Frage: Was macht der Organismus mit dem Wirkstoff? Bei der Pharmakodynamik geht es um die Frage: Was macht der Wirkstoff mit dem Organismus? (de)
 • Farmakozinetika botika batek, edozein administrazio-bide erabiliz pazienteari eman ondoren, gorputzean jasaten dituen xurgapena, banaketa, transformazioa eta eliminazioa aztertzen dituen diziplina da. Botika edo sendagai berriak garatzeaz eta tratamendu farmakologikoen dosifikazio-araubideak optimizatzeaz ere arduratzen da. Horretarako, organismoaren eta farmakoaren artean gertatzen diren prozesu ugariak sinplifikatzen dituzten hainbat eredu garatu dira. Horien barruan eredu multi- edo polikonpartimentalak askotan errealitatea egokiago deskriba badezake ere, deskribapen horrek dakarren konplikazio matematikoak eredu mono- eta bipartimentalak dira erabilienak. Kontzeptu horren oinarria da, askotan, jatorriz multipartimental gisa hobeto deskribatzen den eredu batek ez duela desberdintasun kliniko esanguratsurik izaten, baldin eta bikoitz monokorpatimental batera sinplifikatzen bada. Ikuspegi horretatik, farmakoak organismoan egiten dituen urratsei buruzko azterketa xehatua LADME akronimoarekin taldekatzen dira. Ingelesetik dator eta hau da bere esanahia: * Liberation (askapena) * Absortion (xurgapena) * Distribution (banaketa) * Metabolism (metabolismoa) * Excretion (iraizketa) (eu)
 • La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en el que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo. Para ello, se han desarrollado diferentes modelos que simplifican los numerosos procesos que tienen lugar entre el organismo y el fármaco. Aun cuando dentro de los mismos el modelo multi- o policompartimental muchas veces puede describir más adecuadamente la realidad, la complicación matemática que conlleva esta descripción ha hecho los modelos mono- y bicompartimental sean los más usados. Este concepto se basa en que, en muchas ocasiones, un modelo que originalmente es mejor descripto como multicompartimental, no termina teniendo diferencias clínicamente significativas si se simplifica a un bi- o monocorpatimental. Desde esos puntos de vista, el estudio detallado de los sucesivos pasos que atraviesa el fármaco en el organismo, se agrupan con el acrónimo LADME: * Liberación del producto activo, * Absorción del mismo, * Distribución por el organismo, * Metabolismo o inactivación, al ser reconocido por el organismo como una sustancia extraña al mismo, * Excreción del fármaco o los residuos que queden del mismo. Estas distintas fases, implican la utilización y manejo de conceptos básicos para comprender la dinámica instaurada. Así, las propiedades de las sustancias que actúan como excipientes, las características de las membranas biológicas y la forma en que las sustancias pueden atravesarlas, o las características de las reacciones enzimáticas que inactivan al fármaco, son de necesario conocimiento para la correcta comprensión de la cinética del fármaco. Todos estos conceptos se pueden representar mediante fórmulas matemáticas que tienen su correspondiente representación gráfica. De esta manera se puede conocer tanto las características de una molécula, como la manera en que se comportará determinado fármaco conociendo algunas de sus características básicas. Así, el conocimiento del pKa, su biodisponibilidad o , orienta sobre su capacidad de absorción o distribución en el organismo. Las gráficas resultantes del estudio de un fármaco tienen valor trascendente en aplicaciones en la industria (cálculos de bioequivalencia en el diseño de fármacos genéricos, por ejemplo) o en la aplicación clínica de los conceptos farmacocinéticos. En efecto, la farmacocinética clínica provee abundantes pautas de actuación para el correcto manejo de los fármacos, buscando el máximo de efectividad y utilidad para los profesionales de la medicina humana y veterinaria. (es)
 • Pharmacokinetics (from Ancient Greek pharmakon "drug" and kinetikos "moving, putting in motion"; see chemical kinetics), sometimes abbreviated as PK, is a branch of pharmacology dedicated to determining the fate of substances administered to a living organism. The substances of interest include any chemical xenobiotic such as: pharmaceutical drugs, pesticides, food additives, cosmetics, etc. It attempts to analyze chemical metabolism and to discover the fate of a chemical from the moment that it is administered up to the point at which it is completely eliminated from the body. Pharmacokinetics is the study of how an organism affects a drug, whereas pharmacodynamics (PD) is the study of how the drug affects the organism. Both together influence dosing, benefit, and adverse effects, as seen in PK/PD models. IUPAC definition Pharmacokinetics: 1. * Process of the uptake of drugs by the body, the biotransformation they undergo, the distribution of the drugs and their metabolites in the tissues, and the elimination of the drugs and their metabolites from the body over a period of time. 2. * Study of more such related processes (en)
 • Farmakokinetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Fase-fase farmakokinetik secara umum terbagi menjadi Adsoprsi, Distribusi, Metabolisme, dan Ekstensi. Fase deliberasi, terkadang dimasukkan pula ke dalam kajian farmakokinetika. Namun, fase deliberasi tampaknya lebih tepat jika dimasukkan ke dalam fase Farmasetik. (in)
 • La pharmacocinétique, parfois désignée sous le nom de « l'ADME » (voir plus loin) et qui suit la phase biopharmaceutique, a pour but d'étudier le devenir d'une substance active contenue dans un médicament après son administration dans l'organisme. Elle comprend, après la phase biopharmaceutique précédant le premier passage trans-membranaire, quatre grandes étapes: 1. * absorption (A) ; 2. * distribution (D) ; 3. * métabolisme (M) ; 4. * excrétion du principe actif et de ses métabolites (E). La pharmacocinétique peut aussi concerner le devenir de substances chimiques non endogènes quelconques (ou xénobiotiques) dans le corps. Lorsque ces substances sont toxiques, ou données à des doses toxiques, on utilise alors le terme de « toxicocinétique ». Les études de toxicocinétique désignent aussi, en développement pharmaceutique non clinique, les études de pharmacocinétique après administration répétée chez l'animal, au cours desquelles on étudie l’apparition d'effets secondaires au cours du temps. La pharmacocinétique est comme la pharmacodynamie une sous-discipline de la pharmacologie. Un aphorisme la définit comme « ce que fait l'organisme à un médicament', tandis que la pharmacodynamique est définie comme 'ce que le médicament fait à l'organisme. » La détermination des paramètres pharmacocinétiques d'une substance active apporte les informations qui permettent de choisir les voies d'administration et la forme galénique, et de déterminer le schéma posologique optimal (dose, fréquence d'administration) pour son utilisation future. (fr)
 • La farmacocinetica è una branca della farmacologia che studia quantitativamente l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione (ADME) dei farmaci. In termini più generali, mentre la farmacodinamica studia gli effetti del farmaco sull'organismo, la farmacocinetica studia gli effetti dell'organismo sul farmaco, ossia i processi che condizionano il raggiungimento ed il mantenimento di un'adeguata concentrazione dei farmaci nei vari compartimenti. (it)
 • 薬物動態学(やくぶつどうたいがく、英語: pharmacokinetics)は、生体に投与した薬物の体内動態とその解析方法について研究する学問である。 (ja)
 • 약물동태학(藥物動態學, 영어: pharmacokinetics PK, 약동학, 약물체내속도론)은 약물의 흡수, 분포, 대사, 배설과정을 동역학적 관점에서 해석하고 예측하고자 하는 약물학의 세부 학문이다. 영문 Pharmacokinetics는 고대 그리스어로 약물을 의미하는 pharmakon과 움직임을 의미하는 kinetikos의 합성어이다.약물동태학은 특정 약물이 투여된 이후에 생체가 그 약물에 어떤 영향을 어떻게 미치는지, 흡수와 분포의 기전, 체내에서 물질의 화학적인 변화 (예를 들어 시토크롬 P450이나 와 같은 대사 효소에 의한 화학적 변화), 그리고 약물 대사체의 영향과 배설 경로를 설명한다. 약물의 약물동태학적 특성은 투여되는 약물의 투여 경로와 투여량과 같은 요소에 영향을 미칠 수 있다. 이런 것들이 흡수 속도에 영향을 줄 수 있다. 약물동태학은 약물동력학과 함께 연구되는 경우가 많고, 약물동력학은 약물이 생체에 미치는 약리학적 영향에 대한 연구이다. (ko)
 • Farmacokinetiek (vaak afgekort tot PK) is een begrip uit de farmacologie. Het beschrijft de lotgevallen van een stof die aan het lichaam wordt toegediend. In praktijk gaat het hierbij vaak om geneesmiddelen en hun metabolieten. Farmacokinetische processen worden in een aantal gebieden onderverdeeld: absorptie, distributie, metabolisme en excretie (ADME). (nl)
 • Farmakokinetik är läran om läkemedels omsättning i kroppen, det vill säga om hur halterna av ett läkemedel i kroppen förändras genom absorption, distribution (fördelning), metabolism och exkretion. De som är experter på farmakokinetik kallas farmakokinetiker. Farmakokinetiker är mestadels disputerade forskare med varierande bakgrund så som apotekare, ingenjörer och läkare. Dock utgör disputerade apotekare den största enskilda gruppen farmakokinetiker. (sv)
 • Farmakokinetyka – dziedzina farmakologii opisująca zmiany stężenia leku lub jego metabolitów w ustroju w czasie. Procesy, którymi zajmuje się farmakokinetyka, dotyczą losów leku w ustroju i są opisywane w systemie LADME. Farmakokinetyka rozpatruje te procesy względem czasu. Płaszczyzną interpretacji procesów farmakokinetycznych (ADME) są badania in situ, in vivo, in vitro oraz in silico. Na pełny opis farmakokinetyczny leku składa się zbiór parametrów, uwzględniających procesy fizjologiczne i fizykochemiczne, jakim ulega lek w biofazie na przestrzeni czasu, charakteryzujący go w sposób matematyczny i statystyczny. Podstawowymi parametrami farmakokinetycznymi są: * stałe szybkości poszczególnych procesów (wchłaniania, eliminacji i innych) * objętość dystrybucji * klirens * biologiczny okres półtrwania (t0,5) * średnie czasy wchłaniania i przebywania leku w organizmie * stężenie maksymalne i czas jego wystąpienia * pole pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) * stała Michaelisa i wiele innych. Znajomość farmakokinetyki pozwala na indywidualną farmakoterapię chorego (monitorowanie stężenia leku we krwi) połączoną z obserwacją stanu klinicznego chorego. Jest to istotne zwłaszcza w stosunku do leków o wąskim indeksie terapeutycznym, kiedy różnica między dawka leczniczą a toksyczną jest niewielka. W takich przypadkach narzędzia farmakokinetyczne pozwalają, na podstawie dwóch lub kilku pomiarów, obliczenie dawki, która będzie lecznicza, a jednocześnie nietoksyczna dla danego pacjenta. Narzędziami pozyskiwania danych do obliczeń farmakokinetycznych in vivo, in vitro oraz in situ są metody chemii analitycznej. Ponieważ materiał biologiczny (osocze, surowica, krew, mocz), w którym oznaczane jest stężenie leków (czy też metabolitów), jest matrycą złożoną, konieczne jest zastosowanie różnych metod przygotowania próbki. Do najpopularniejszych należą: denaturacja białek, ekstrakcja ciecz–ciecz, ekstrakcja do fazy stałej i różne kombinacje tych metod. Mimo wstępnego oczyszczenia próbki wyżej wymienionymi metodami detekcja leku (metabolitu) musi być poprzedzona jego dalszym rozdzieleniem od substancji endogennych. Obecnie najczęściej stosowaną w tym celu techniką jest chromatografia cieczowa (HPLC, UPLC) z zastosowaniem różnego typu detektorów. Są to głównie detektory typu MS/MS (spektrometria mas), FL (detektor fluorescencyjny), EC (detektor elektrochemiczny), DAD (detektor światła UV do widzialnego). Stosowane są również metody rozdziału opierające się na chromatografii gazowej.Narzędziem analitycznym są również techniki immunochemiczne, w tym ELISA. Nie są jednak zalecanym narzędziem w analizie DMPK, z uwagi na niską selektywność i specyficzność (przewodniki i dyrektywy FDA, EMEA).Narzędziami pozyskiwania danych do obliczeń farmakokinetycznych in silico są metody obliczeniowe z zastosowaniem odpowiedniego oprogramowania, na przykład QSAR. (pl)
 • Este artigo é sobre farmacologia aplicada, de certa forma, uma das aplicações da medicina e matemática, apesar de ser um campo independente, nas busca de precisão em e desenvolvimento de novos fármacos. (pt)
 • Фармакокінетика (від грец. φαρμακον — ліки, отрута, зілля, κινητικός — те, що стосується руху) — розділ фармакології, який вивчає надходження (шляхи введення), всмоктування (абсорбцію), розподіл, перетворення (біотрансформацію) лікарських засобів (ЛЗ) в організмі, виведення (екскрецію, ) їх з організму, а також залежність ефективності та переносимості препаратів залежно від цих процесів. (uk)
 • 药物代谢动力学(英語:Pharmacokinetics, PK),简称药代动力学、药动学、药代学,是药理学的分支,研究药物在机体的影响下所发生的变化及其规律,其中的药物包括药剂、激素、营养素和毒素。药代动力学研究药物的体内过程(包括吸收、分布、代谢和排泄),并运用数学原理和方法阐释药物在机体内的动态规律。 药代动力学阐释在使用某种药物后身体如何吸收和扩散药物,以及药物在身体内发生的化学变化(如通过代谢酶如细胞色素P450或),以及药物的效果和排泄方式。 药代动力学属性常常受给药方式和剂量影响,这些原因也会影响吸收率。 药代动力学常与药效学一起研究,后者研究药物在体内的效果。 药代动力学的研究常采用方案(当“释放”过程从“吸收”中过程独立开来时,也称为LADME): * (Liberation) - 药物制剂的释放。 详见。 * (Absorption) - 药物进入血液循环的过程。 * (Distribution) - 药物在体内组织和液体中的分布或散布 * 代谢(Metabolization)(或生物转化,或失活) – 器官对外来物质的识别并且将母体化合物不可逆地转化为子代化合物 * 排泄(Excretion) - 物质从体内排出的方式。在某些罕见情况下,药物会在身体组织内不可逆地累积。 (zh)
 • Фармакокине́тика (от др.-греч. φάρμακον — лекарство и κίνησις — движение) — раздел фармакологии, изучающий кинетические закономерности химических и биологических процессов, происходящих с лекарственным средством в организме животного или человека. Фармакокинетику не следует путать с фармакодинамикой, тоже относящейся к фармакологическим свойствам. Фармакокинетика — это наука о химических превращениях лекарства в организме, тогда как фармакодинамика — это наука о механизме действия лекарства на организм. Иначе говоря, фармакокинетика — это судьба отдельно взятой молекулы лекарственного вещества (биохимическая трансформация молекул лекарства в организме), а фармакодинамика — это судьба организма после действия этого лекарственного вещества (механизм действия и эффекты) Основные фармакокинетические процессы: всасывание, экскреция (выведение), распределение и метаболизм. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 9674107 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 41737 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124889966 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:quote
 • Pharmacokinetics: # Process of the uptake of drugs by the body, the biotransformation they undergo, the distribution of the drugs and their metabolites in the tissues, and the elimination of the drugs and their metabolites from the body over a period of time. # Study of more such related processes (en)
dbp:title
 • IUPAC definition (en)
dbp:width
 • 30.0
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Farmakokinetika je oblastí farmakologie, která se zabývá zkoumáním a popisem osudu léčiv v organismu, a to od jejich podání až po vyloučení. (cs)
 • Farmakokinetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Fase-fase farmakokinetik secara umum terbagi menjadi Adsoprsi, Distribusi, Metabolisme, dan Ekstensi. Fase deliberasi, terkadang dimasukkan pula ke dalam kajian farmakokinetika. Namun, fase deliberasi tampaknya lebih tepat jika dimasukkan ke dalam fase Farmasetik. (in)
 • La farmacocinetica è una branca della farmacologia che studia quantitativamente l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione (ADME) dei farmaci. In termini più generali, mentre la farmacodinamica studia gli effetti del farmaco sull'organismo, la farmacocinetica studia gli effetti dell'organismo sul farmaco, ossia i processi che condizionano il raggiungimento ed il mantenimento di un'adeguata concentrazione dei farmaci nei vari compartimenti. (it)
 • 薬物動態学(やくぶつどうたいがく、英語: pharmacokinetics)は、生体に投与した薬物の体内動態とその解析方法について研究する学問である。 (ja)
 • 약물동태학(藥物動態學, 영어: pharmacokinetics PK, 약동학, 약물체내속도론)은 약물의 흡수, 분포, 대사, 배설과정을 동역학적 관점에서 해석하고 예측하고자 하는 약물학의 세부 학문이다. 영문 Pharmacokinetics는 고대 그리스어로 약물을 의미하는 pharmakon과 움직임을 의미하는 kinetikos의 합성어이다.약물동태학은 특정 약물이 투여된 이후에 생체가 그 약물에 어떤 영향을 어떻게 미치는지, 흡수와 분포의 기전, 체내에서 물질의 화학적인 변화 (예를 들어 시토크롬 P450이나 와 같은 대사 효소에 의한 화학적 변화), 그리고 약물 대사체의 영향과 배설 경로를 설명한다. 약물의 약물동태학적 특성은 투여되는 약물의 투여 경로와 투여량과 같은 요소에 영향을 미칠 수 있다. 이런 것들이 흡수 속도에 영향을 줄 수 있다. 약물동태학은 약물동력학과 함께 연구되는 경우가 많고, 약물동력학은 약물이 생체에 미치는 약리학적 영향에 대한 연구이다. (ko)
 • Farmacokinetiek (vaak afgekort tot PK) is een begrip uit de farmacologie. Het beschrijft de lotgevallen van een stof die aan het lichaam wordt toegediend. In praktijk gaat het hierbij vaak om geneesmiddelen en hun metabolieten. Farmacokinetische processen worden in een aantal gebieden onderverdeeld: absorptie, distributie, metabolisme en excretie (ADME). (nl)
 • Farmakokinetik är läran om läkemedels omsättning i kroppen, det vill säga om hur halterna av ett läkemedel i kroppen förändras genom absorption, distribution (fördelning), metabolism och exkretion. De som är experter på farmakokinetik kallas farmakokinetiker. Farmakokinetiker är mestadels disputerade forskare med varierande bakgrund så som apotekare, ingenjörer och läkare. Dock utgör disputerade apotekare den största enskilda gruppen farmakokinetiker. (sv)
 • Este artigo é sobre farmacologia aplicada, de certa forma, uma das aplicações da medicina e matemática, apesar de ser um campo independente, nas busca de precisão em e desenvolvimento de novos fármacos. (pt)
 • Фармакокінетика (від грец. φαρμακον — ліки, отрута, зілля, κινητικός — те, що стосується руху) — розділ фармакології, який вивчає надходження (шляхи введення), всмоктування (абсорбцію), розподіл, перетворення (біотрансформацію) лікарських засобів (ЛЗ) в організмі, виведення (екскрецію, ) їх з організму, а також залежність ефективності та переносимості препаратів залежно від цих процесів. (uk)
 • 药物代谢动力学(英語:Pharmacokinetics, PK),简称药代动力学、药动学、药代学,是药理学的分支,研究药物在机体的影响下所发生的变化及其规律,其中的药物包括药剂、激素、营养素和毒素。药代动力学研究药物的体内过程(包括吸收、分布、代谢和排泄),并运用数学原理和方法阐释药物在机体内的动态规律。 药代动力学阐释在使用某种药物后身体如何吸收和扩散药物,以及药物在身体内发生的化学变化(如通过代谢酶如细胞色素P450或),以及药物的效果和排泄方式。 药代动力学属性常常受给药方式和剂量影响,这些原因也会影响吸收率。 药代动力学常与药效学一起研究,后者研究药物在体内的效果。 药代动力学的研究常采用方案(当“释放”过程从“吸收”中过程独立开来时,也称为LADME): * (Liberation) - 药物制剂的释放。 详见。 * (Absorption) - 药物进入血液循环的过程。 * (Distribution) - 药物在体内组织和液体中的分布或散布 * 代谢(Metabolization)(或生物转化,或失活) – 器官对外来物质的识别并且将母体化合物不可逆地转化为子代化合物 * 排泄(Excretion) - 物质从体内排出的方式。在某些罕见情况下,药物会在身体组织内不可逆地累积。 (zh)
 • الحركية الدوائية أو الحرائك الدوائية أو الحركيات الدوائية أو علم التحركات الدوائية أو حركية الدواء (بالإنجليزية: Pharmacokinetics)‏ هي دراسة حركة الدواء ضمن الكائن الحي أي انتقاله والتغيرات التي تطرأ عليه مع الزمن منذ دخوله الكائن الحي إلى لحظة إخراجه منه. يختصر بالحرفين “PK” ليشكل أحد فروع علم الأدوية والصيدلة المتجهة لتحديد مصير المواد الدوائية التي تقدم للمتعضية الحية. بشكل عملي، يهتم هذا العلم بالمركبات الدوائية عامة والتغيرات التي تحصل عليها ضمن العضوية رغم أن طرائق البحث فيه يمكن تطبيقها على أية مادة كيميائية، يتم هضمها أو يتم تقديمها وإدخالها للعضوية. (ar)
 • La farmacocinètica és la branca de la farmacologia que estudia els processos als quals se sotmet un fàrmac a través del seu pas per l'organisme. Intenta esbrinar què li passa a un fàrmac des del moment en què és administrat fins a la seva total eliminació de l'organisme. * Alliberament del principi actiu * Absorció * Distribució per l’organisme * Metabolisme o inactivació, en ser reconegut per l’organisme com una substància estranya * Excreció del fàrmac o dels residus (metabòlits secundaris) que quedin d’ell. Vegeu l'article de depuració per a una explicació més detallada i més detallada. (ca)
 • Η φαρμακοκινητική είναι ο κλάδος της Φαρμακολογίας που εξετάζει τις μετακινήσεις του φαρμάκου μέσα στο σώμα στην πορεία του χρόνου. Προσπαθεί να διευκρινίσει τι συμβαίνει σε ένα φάρμακο από τη στιγμή που χορηγείται μέχρι την πλήρη αποβολή του από τον οργανισμό. (el)
 • Die Pharmakokinetik beschreibt die Gesamtheit aller Prozesse, denen ein Arzneistoff im Körper unterliegt. Dazu gehören die Aufnahme des Arzneistoffes (Resorption), die Verteilung im Körper (Distribution), der biochemische Um- und Abbau (Metabolisierung) sowie die Ausscheidung (Exkretion). Ist zusätzlich vor der Resorption die Freisetzung (Liberation) des Arzneistoffes aus der Arzneiform von Bedeutung, wird auch die Abkürzung LADME für die Gesamtheit dieser Prozesse verwendet. (de)
 • Farmakozinetika botika batek, edozein administrazio-bide erabiliz pazienteari eman ondoren, gorputzean jasaten dituen xurgapena, banaketa, transformazioa eta eliminazioa aztertzen dituen diziplina da. Botika edo sendagai berriak garatzeaz eta tratamendu farmakologikoen dosifikazio-araubideak optimizatzeaz ere arduratzen da. * Liberation (askapena) * Absortion (xurgapena) * Distribution (banaketa) * Metabolism (metabolismoa) * Excretion (iraizketa) (eu)
 • La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en el que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo. * Liberación del producto activo, * Absorción del mismo, * Distribución por el organismo, * Metabolismo o inactivación, al ser reconocido por el organismo como una sustancia extraña al mismo, * Excreción del fármaco o los residuos que queden del mismo. (es)
 • Pharmacokinetics (from Ancient Greek pharmakon "drug" and kinetikos "moving, putting in motion"; see chemical kinetics), sometimes abbreviated as PK, is a branch of pharmacology dedicated to determining the fate of substances administered to a living organism. The substances of interest include any chemical xenobiotic such as: pharmaceutical drugs, pesticides, food additives, cosmetics, etc. It attempts to analyze chemical metabolism and to discover the fate of a chemical from the moment that it is administered up to the point at which it is completely eliminated from the body. Pharmacokinetics is the study of how an organism affects a drug, whereas pharmacodynamics (PD) is the study of how the drug affects the organism. Both together influence dosing, benefit, and adverse effects, as seen (en)
 • La pharmacocinétique, parfois désignée sous le nom de « l'ADME » (voir plus loin) et qui suit la phase biopharmaceutique, a pour but d'étudier le devenir d'une substance active contenue dans un médicament après son administration dans l'organisme. Elle comprend, après la phase biopharmaceutique précédant le premier passage trans-membranaire, quatre grandes étapes: 1. * absorption (A) ; 2. * distribution (D) ; 3. * métabolisme (M) ; 4. * excrétion du principe actif et de ses métabolites (E). (fr)
 • Farmakokinetyka – dziedzina farmakologii opisująca zmiany stężenia leku lub jego metabolitów w ustroju w czasie. Procesy, którymi zajmuje się farmakokinetyka, dotyczą losów leku w ustroju i są opisywane w systemie LADME. Farmakokinetyka rozpatruje te procesy względem czasu. Podstawowymi parametrami farmakokinetycznymi są: (pl)
 • Фармакокине́тика (от др.-греч. φάρμακον — лекарство и κίνησις — движение) — раздел фармакологии, изучающий кинетические закономерности химических и биологических процессов, происходящих с лекарственным средством в организме животного или человека. Основные фармакокинетические процессы: всасывание, экскреция (выведение), распределение и метаболизм. (ru)
rdfs:label
 • Pharmacokinetics (en)
 • تحريك دوائي (ar)
 • حركية دوائية (ar)
 • Farmacocinètica (ca)
 • Farmakokinetika (cs)
 • Pharmakokinetik (de)
 • Φαρμακοκινητική (el)
 • Farmacocinética (es)
 • Farmakozinetika (eu)
 • Farmakokinetika (in)
 • Pharmacocinétique (fr)
 • Farmacocinetica (it)
 • 약물동태학 (ko)
 • 薬物動態学 (ja)
 • Farmacokinetiek (nl)
 • Farmakokinetyka (pl)
 • Farmacocinética (pt)
 • Фармакокинетика (ru)
 • Farmakokinetik (sv)
 • 药物代谢动力学 (zh)
 • Фармакокінетика (uk)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is dbp:subDiscipline of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License