Performance art is an artwork or art exhibition created through actions executed by the artist or other participants. It may be live, through documentation, spontaneously or written, presented to a public in a Fine Arts context, traditionally interdisciplinary. Performance art, also known as artistic action, has been developed through the years as a genre of its own in which art is presented live. It had an important and fundamental role in 20th century avant garde art.

Property Value
dbo:abstract
 • فن الأداء (بالإنجليزية: Performance art ) هو أداء مقدم للجمهور في سياق الفنون الجميلة، ومتداخل التخصصات بشكل تقليدي. قد يكون الأداء إما مكتوبًا أو غير مكتوب، وإما عشوائيًا أو مدبرًا بعناية، وإما تلقائيًا أو مخططًا له بعناية، مع مشاركة الجمهور أو دونها. قد يكون الأداء حيًا أو عبر الإعلام؛ يمكن للمؤدي أن يكون حاضرًا أو غائبًا. يمكن أن يكون الأداء أي موقف يتضمن أربعة عناصر أساسية: الوقت، والمساحة، وجسد المؤدي أو وجوده في الوسط، والعلاقة بين المؤدي والجمهور. يمكن أن يؤدّى فن الأداء في أي مكان، وفي أي نوع من المسارح أو البيئات، ولأي مدة زمنية. تشكّل العملَ تصرفات الفرد أو المجموعة في مكان معين وفي وقت معين. (ar)
 • L'art d'acció o acció artística (performance és un anglicisme) és una representació artística sense dramatúrgia que cerca aportar una reflexió motivant el públic a qüestionar algun aspecte sobre la política, la societat, les relacions personals o el seu concepte de vida, per exemple. Comprèn una extensa gamma de maneres d'actuar i de presentar-se, podent intervenir-hi materials escenogràfics, indumentària, moviment, olors, sons, el gust, el públic i altres elements en un espai i temps determinats. Cal no confondre la performance o art d'acció amb les arts vives. A Catalunya connecta especialment amb el moviment conceptual, molt viu i actiu. Té el seu precedent en les avantguardes que van fer algunes experimentacions en aquest camp, sovint relacionades amb moviments de protesta política, i l'antecedent en els happenings que Allan Kaprow va realitzar el 1958 a la de Nova York.Als anys 60 i 70 del segle XX, les accions artístiques s'associaven als happenings. Té com a objectiu la connexió directa amb el públic, buscant que reaccioni davant l'acció i si potser també que hi intervingui. En aquest sentit, sovint la "línia" invisible que divideix l'artista del públic s'esvaeix, com en el teatre actiu, on els membres del públic s'impliquen en la producció. L'absència de dramatúrgia narrativa predefinida és precisament el que la diferencia del teatre, a més de, en general, basar-se també en l'espai i temps però en canvi no necessàriament, a més, en els personatges i les relacions entre ells. L'acció pot estar relacionada amb el teatre de carrer, l'art conceptual, el moviment artístic Fluxus o l'art corporal. L'acció pot ser popular. (ca)
 • Performanční umění (anglicky performance art) je druh představení, které je předváděno publiku v uměleckém kontextu, často interdisciplinárně. Performance může být zahrána jak podle předem daného scénáře, ale také improvizovaně. Může či nemusí zahrnovat účast publika. Performanční umění se může odehrávat kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv dlouho. Může jím být jakákoliv situace, která zahrnuje čtyři základní elementy: čas, prostor, umělcovo tělo a vztah mezi jím a publikem. Výraz performance art se začal objevovat v 60. letech 20. století ve Spojených státech amerických. Zpočátku byl používán pro jakékoliv živé představení, včetně čtení poezie, hudební vystoupení, filmy atd. ve spojení s vizuálním uměním. (cs)
 • Performance wird eine situationsbezogene, handlungsbetonte und vergängliche (ephemere) künstlerische Darbietung eines Performers oder einer Performancegruppe genannt. Die Kunstform hinterfragt die Trennbarkeit von Künstler und Werk sowie die Warenform traditioneller Kunstwerke. (de)
 • Performance art is an artwork or art exhibition created through actions executed by the artist or other participants. It may be live, through documentation, spontaneously or written, presented to a public in a Fine Arts context, traditionally interdisciplinary. Performance art, also known as artistic action, has been developed through the years as a genre of its own in which art is presented live. It had an important and fundamental role in 20th century avant garde art. It involves four basic elements: time, space, body and presence of the artist, and the relation between the creator and the public. The actions, generally developed in art galleries and museums, can take place in the street, any kind of setting or space and during any time period. Its goal is to generate a reaction, sometimes with the support of improvisation and a sense of aesthetics. The themes are commonly linked to life experiences of the artist themselves, or the need of denunciation or social criticism and with a spirit of transformation. The term performance art and performance became widely used in the 1970s, even though the history of performance in visual arts dates back to futurist productions and cabarets from the 1910s. The main pioneers of performance art are artists such as Carolee Schneemann, Marina Abramovic, Ana Mendieta, Chris Burden, Hermann Nitsch, Joseph Beuys, Nam June Paik, Yves Klein and Vito Acconci. Some of the main exponents more recently are Tania Bruguera, Abel Azcona, Regina José Galindo, Tehching Hsieh, Marta Minujín and Petr Pavlensky. The discipline is linked to happening, the Fluxus movement, body art and conceptual art. (en)
 • Una performance o acción artística es una muestra escénica presentada a un público dentro de un contexto de bellas artes, tradicionalmente interdisciplinario. Su objetivo es generar una reacción, con la ayuda de la improvisación y el sentido de la estética, siempre ligados a los problemas de la sociedad actual, para así lograr despertar la conciencia del espectador.​ Las representaciones pueden ser guionizadas o no, aleatorias o cuidadosamente orquestadas, espontáneas o planificadas, con o sin la participación de la audiencia. El espectáculo puede ser en directo o a través de los medios de comunicación; el intérprete puede estar presente o ausente. Una performance puede ser cualquier situación que involucre cuatro elementos básicos: el tiempo, el espacio, el cuerpo o la presencia del intérprete en un medio, y la relación entre el intérprete y el público. Las acciones pueden tener lugar en cualquier lugar, en cualquier tipo de escenario y durante cualquier período de tiempo,​ y se pueden proveer de varias herramientas sin necesidad de un apoyo económico. Pero es el artista quien se enfrenta al reto de integrar el mundo que percibe frente a sus ojos, interpretarlo, expresarlo y con ello crear una obra de arte.​ El término performance procede de la expresión inglesa performance art, con el significado de arte en vivo. Está ligado al happening, al movimiento Fluxus, al arte corporal y, en general, al arte conceptual.​ (es)
 • Performance artea, "perfomance" edo ekintza artistikoa normalean probokatzeko asmoz sortutako espektakulu edo ekintza da. Lan horretan ikuspuntu plastikoak eta estetikoak garrantzi handia dute, baita inprobizazioaren eragina ere. Artistak ekintza antolatzen duenean ezin ditu bariable guztiak lotu eta, ondorioz, hasierako plana gertaeren arabera aldatu daiteke edota artistak berak haren inspirazioaren arabera beste bideak saia ditzake. Ekintza, sarritan, filmatu egiten dira edo argazki ugari egiten dira. (eu)
 • Une performance artistique est une action artistique comportementale entreprise par un (ou des) artiste(s), face à un public. L’œuvre peut être présentée en solo ou en groupe, être accompagnée d’éclairages, de musique ou d’éléments visuels réalisés par l’artiste, seul ou en collaboration, et produite dans des lieux les plus divers, des galeries d’art aux musées et aux espaces « alternatifs ». La performance peut n’être exécutée qu’une fois ou réitérée, s’appuyer ou non sur un scénario, être improvisée ou avoir fait l’objet de longues répétitions. C'est un médium ou une tradition artistique interdisciplinaire qui trouve son origine dans des pratiques artistiques d'avant-garde de la première moitié du XXe siècle comme le futurisme, Dada, le surréalisme et l'école du Bauhaus. Elle occupe une place de premier plan depuis le XXe siècle et RoseLee Goldberg parle même d’« avant avant-garde ». (fr)
 • Pertunjukan seni (Seni performa atau Seni penampilan, bahasa Inggris: performance art) merupakan sebuah karya reduksi dari berbagai hal (bentuk, faham, filosofi, teori, pemikiran) yang telah mapan. Seni ini banyak mendobrak benteng-benteng aristokrasi paradigma lama hingga seringkali dicap sebagai karya anomali. Berbeda dengan seni pertunjukan, konsep dalam seni performa adalah konsep yang tertata apik, tidak lagi melalui atau pun melahirkan ruang konseptual baru. Seni performa berada dalam bidang yang sama sekali lain dengan seni pertunjukan, karena produknya lebih artifisial dan sempurna. (in)
 • La performance art, resa in italiano come performance d'arte o performance d'artista, è un'azione artistica, generalmente presentata ad un pubblico, che spesso investe aspetti di interdisciplinarità. Una performance o azione può essere scritta seguendo un copione o non scritta, casuale o orchestrata attentamente, spontanea o pianificata, con o senza coinvolgimento di pubblico. Una performance può inoltre essere eseguita dal vivo o presentata tramite dei media. Il performer può quindi essere anche assente nel momento della presentazione. Un'azione performativa coinvolge generalmente uno o più dei quattro elementi base: tempo, spazio, Il corpo del performer, o in alternativa la sua presenza in un medium, e la relazione fra il performer e il pubblico. La performance d'artista può essere fatta in qualsiasi luogo e senza limiti di durata. L'azione di un individuo o di un gruppo in un particolare luogo e in un particolare lasso temporale costituisce l'opera stessa. (it)
 • パフォーマンスアート(英: performance art)は、芸術家自身の身体が作品を構成し、作品のテーマになる芸術である。また、特定の場所や時間における、ある個人や集団の「動き」が作品を構成する芸術の一分野である。パフォーマンスアートは美術・視覚芸術の一分野であるが、絵画や彫刻等のような、物体が作品を構成する芸術とは異なったものである。 (ja)
 • 행위 예술(行爲藝術, 영어: performance art)은 예술 개념을 육체적인 행위를 통해 표현하는 예술이다. 행위 예술은 전통적으로 학문 간이었던 훌륭한 예술 맥락 안에서 청중들에게 선보이는 공연이다. 공연은 대본이나 대본 없이, 무작위적이거나 세심하게 조정되거나,자발적이거나, 관객 참여 여부에 관계없이 신중하게 계획될 수 있다. 공연은 생방송 또는 매체를 통해 할 수 있다. 연주자는 참석하거나 불참할 수 있다. 그것은 시간, 공간, 연주자의 몸이나 매체에서의 존재, 그리고 연주자와 청중 사이의 관계라는 네 가지 기본적인 요소가 수반되는 어떤 상황이 될 수 있다. 공연 예술은 어디에서나, 어떤 시간 동안든 일어날 수 있다. 특정 장소와 특정 시간에 개인이나 집단의 행동이 작업을 구성한다. (ko)
 • Het begrip performance wordt in het theater en de beeldende kunst gebruikt als verzamelnaam voor muzikale, beeldende of uitgesproken fysieke optredens, waarbij taal een ondergeschikte rol speelt en die vaak kort van duur zijn. "Performance art" is een kunstvorm die elementen van theater, muziek en beeldende kunst combineert. Ook buiten het theater kan het woord performance gebruikt worden als naam voor optredens met een theatraal karakter, uitgevoerd door één of meer samenwerkende kunstenaars, zoals muzikanten, dichters, stand-upcomedians en beeldend kunstenaars. (nl)
 • Performance (z ang. „przedstawienie, wykonanie”) – sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest obecność artysty w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń. Artysta występujący przed publicznością jest zarówno twórcą, jak i materią sztuki. Elementem performance’u może być właściwie każdy przedmiot, pojęcie, obiekt lub temat wskazany czy zasugerowany przez artystę w trakcie wystąpienia, a nawet ciało artysty. (pl)
 • Performance, eller performancekonst, är en konst som existerar när den pågår. (sv)
 • Перфо́рманс (англ. performance — исполнение, представление, выступление) — форма современного искусства, в которой произведения составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время. К перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношения художника и зрителя. В этом заключается отличие перформанса от таких форм изобразительного искусства, как картина или скульптура, где произведение определяется выставленным объектом. Иногда перформансом называют такие традиционные формы художественной деятельности, как театр, танец, музыка, цирковые выступления и т. п, однако в современном искусстве термин «перформанс» относится обычно к формам авангардного или концептуального искусства, наследующим традицию изобразительного искусства. Появление перформанса связано с проблемами живописи авангарда: преодоление живописного пространства картины, выход к конструкции как основная тенденция авангардного искусства. Истоки перформанса восходят к практикам уличных выступлений футуристов, клоунады дадаистов, театру Баухауза. Впервые слово «перформанс» было применено к своему произведению-действию композитором Дж. Кейджем в 1952 году, исполнившим на сцене «4′33″»[уточнить]. В афише этого концерта значилось — перформанс. Как направление искусства перформанс возник в 1960-е годы в творчестве таких художников, как Ив Кляйн, Вито Аккончи, Герман Нич, Крис Бурден, Йоко Оно, Йозеф Бойс и др. B наше время Марина Абрамович, Ваграм Зарян, Стивен Коэн и др. (ru)
 • Перфо́рманс або Перфо́манс (від англ. performance — вистава, спектакль, від perform) — одна з форм акціоністського мистецтва, де твором вважають дії автора, за якими спостерігають у режимі реального часу. В деякому сенсі може вважатися продовженням стародавніх традицій народного театру і вистав, а в Україні — скоморохів, ряджених і юродивих старої православної, а потім і середньовічної козацької Русі. Започаткований у XX ст. Виявляється не тільки у театральних постановках, але і в літературі, візуальній та музичній сферах. В основі перформансу лежить уявлення про творчість, як спосіб життя. Людина, яка творить дійство, називається перфомер. (uk)
 • 行为艺术(英語:performance art)是指在特定时间和地点,由个人或群体行为构成的一门艺术。是20世纪五、六十年代兴起于欧洲的现代艺术形态之一。前身是body art 和happening ,一开始的形式以身体的表达为主,主要是以艺术者的身体作为媒介,艺术者的行为作为一种艺术表达方式,行为艺术必须包含以下4项基本元素,除此之外不受任何其他限制:时间,地点,艺术者的行为,以及与观众的交流。该艺术不同于绘画、雕塑等仅由单个事物构成的艺术。 虽说理论上行为艺术可以包含一些相对而言更为主流的活动,比如:杂耍、喷火、体操、杂技等,以及戏剧、舞蹈、音乐等,但这些一般归为表演艺术。行为艺术通常仅指视觉艺术范畴中(avant-garde)或觀念藝術的一种。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 149281 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 143394 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985143708 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • July 2020 (en)
 • October 2020 (en)
dbp:reason
 • Quote does not exist at all on provided reference (en)
 • not an English word (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Performanční umění (anglicky performance art) je druh představení, které je předváděno publiku v uměleckém kontextu, často interdisciplinárně. Performance může být zahrána jak podle předem daného scénáře, ale také improvizovaně. Může či nemusí zahrnovat účast publika. Performanční umění se může odehrávat kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv dlouho. Může jím být jakákoliv situace, která zahrnuje čtyři základní elementy: čas, prostor, umělcovo tělo a vztah mezi jím a publikem. Výraz performance art se začal objevovat v 60. letech 20. století ve Spojených státech amerických. Zpočátku byl používán pro jakékoliv živé představení, včetně čtení poezie, hudební vystoupení, filmy atd. ve spojení s vizuálním uměním. (cs)
 • Performance wird eine situationsbezogene, handlungsbetonte und vergängliche (ephemere) künstlerische Darbietung eines Performers oder einer Performancegruppe genannt. Die Kunstform hinterfragt die Trennbarkeit von Künstler und Werk sowie die Warenform traditioneller Kunstwerke. (de)
 • Performance artea, "perfomance" edo ekintza artistikoa normalean probokatzeko asmoz sortutako espektakulu edo ekintza da. Lan horretan ikuspuntu plastikoak eta estetikoak garrantzi handia dute, baita inprobizazioaren eragina ere. Artistak ekintza antolatzen duenean ezin ditu bariable guztiak lotu eta, ondorioz, hasierako plana gertaeren arabera aldatu daiteke edota artistak berak haren inspirazioaren arabera beste bideak saia ditzake. Ekintza, sarritan, filmatu egiten dira edo argazki ugari egiten dira. (eu)
 • Pertunjukan seni (Seni performa atau Seni penampilan, bahasa Inggris: performance art) merupakan sebuah karya reduksi dari berbagai hal (bentuk, faham, filosofi, teori, pemikiran) yang telah mapan. Seni ini banyak mendobrak benteng-benteng aristokrasi paradigma lama hingga seringkali dicap sebagai karya anomali. Berbeda dengan seni pertunjukan, konsep dalam seni performa adalah konsep yang tertata apik, tidak lagi melalui atau pun melahirkan ruang konseptual baru. Seni performa berada dalam bidang yang sama sekali lain dengan seni pertunjukan, karena produknya lebih artifisial dan sempurna. (in)
 • パフォーマンスアート(英: performance art)は、芸術家自身の身体が作品を構成し、作品のテーマになる芸術である。また、特定の場所や時間における、ある個人や集団の「動き」が作品を構成する芸術の一分野である。パフォーマンスアートは美術・視覚芸術の一分野であるが、絵画や彫刻等のような、物体が作品を構成する芸術とは異なったものである。 (ja)
 • 행위 예술(行爲藝術, 영어: performance art)은 예술 개념을 육체적인 행위를 통해 표현하는 예술이다. 행위 예술은 전통적으로 학문 간이었던 훌륭한 예술 맥락 안에서 청중들에게 선보이는 공연이다. 공연은 대본이나 대본 없이, 무작위적이거나 세심하게 조정되거나,자발적이거나, 관객 참여 여부에 관계없이 신중하게 계획될 수 있다. 공연은 생방송 또는 매체를 통해 할 수 있다. 연주자는 참석하거나 불참할 수 있다. 그것은 시간, 공간, 연주자의 몸이나 매체에서의 존재, 그리고 연주자와 청중 사이의 관계라는 네 가지 기본적인 요소가 수반되는 어떤 상황이 될 수 있다. 공연 예술은 어디에서나, 어떤 시간 동안든 일어날 수 있다. 특정 장소와 특정 시간에 개인이나 집단의 행동이 작업을 구성한다. (ko)
 • Het begrip performance wordt in het theater en de beeldende kunst gebruikt als verzamelnaam voor muzikale, beeldende of uitgesproken fysieke optredens, waarbij taal een ondergeschikte rol speelt en die vaak kort van duur zijn. "Performance art" is een kunstvorm die elementen van theater, muziek en beeldende kunst combineert. Ook buiten het theater kan het woord performance gebruikt worden als naam voor optredens met een theatraal karakter, uitgevoerd door één of meer samenwerkende kunstenaars, zoals muzikanten, dichters, stand-upcomedians en beeldend kunstenaars. (nl)
 • Performance (z ang. „przedstawienie, wykonanie”) – sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest obecność artysty w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń. Artysta występujący przed publicznością jest zarówno twórcą, jak i materią sztuki. Elementem performance’u może być właściwie każdy przedmiot, pojęcie, obiekt lub temat wskazany czy zasugerowany przez artystę w trakcie wystąpienia, a nawet ciało artysty. (pl)
 • Performance, eller performancekonst, är en konst som existerar när den pågår. (sv)
 • 行为艺术(英語:performance art)是指在特定时间和地点,由个人或群体行为构成的一门艺术。是20世纪五、六十年代兴起于欧洲的现代艺术形态之一。前身是body art 和happening ,一开始的形式以身体的表达为主,主要是以艺术者的身体作为媒介,艺术者的行为作为一种艺术表达方式,行为艺术必须包含以下4项基本元素,除此之外不受任何其他限制:时间,地点,艺术者的行为,以及与观众的交流。该艺术不同于绘画、雕塑等仅由单个事物构成的艺术。 虽说理论上行为艺术可以包含一些相对而言更为主流的活动,比如:杂耍、喷火、体操、杂技等,以及戏剧、舞蹈、音乐等,但这些一般归为表演艺术。行为艺术通常仅指视觉艺术范畴中(avant-garde)或觀念藝術的一种。 (zh)
 • فن الأداء (بالإنجليزية: Performance art ) هو أداء مقدم للجمهور في سياق الفنون الجميلة، ومتداخل التخصصات بشكل تقليدي. قد يكون الأداء إما مكتوبًا أو غير مكتوب، وإما عشوائيًا أو مدبرًا بعناية، وإما تلقائيًا أو مخططًا له بعناية، مع مشاركة الجمهور أو دونها. (ar)
 • L'art d'acció o acció artística (performance és un anglicisme) és una representació artística sense dramatúrgia que cerca aportar una reflexió motivant el públic a qüestionar algun aspecte sobre la política, la societat, les relacions personals o el seu concepte de vida, per exemple. Comprèn una extensa gamma de maneres d'actuar i de presentar-se, podent intervenir-hi materials escenogràfics, indumentària, moviment, olors, sons, el gust, el públic i altres elements en un espai i temps determinats. Cal no confondre la performance o art d'acció amb les arts vives. (ca)
 • Performance art is an artwork or art exhibition created through actions executed by the artist or other participants. It may be live, through documentation, spontaneously or written, presented to a public in a Fine Arts context, traditionally interdisciplinary. Performance art, also known as artistic action, has been developed through the years as a genre of its own in which art is presented live. It had an important and fundamental role in 20th century avant garde art. (en)
 • Una performance o acción artística es una muestra escénica presentada a un público dentro de un contexto de bellas artes, tradicionalmente interdisciplinario. Su objetivo es generar una reacción, con la ayuda de la improvisación y el sentido de la estética, siempre ligados a los problemas de la sociedad actual, para así lograr despertar la conciencia del espectador.​ Las representaciones pueden ser guionizadas o no, aleatorias o cuidadosamente orquestadas, espontáneas o planificadas, con o sin la participación de la audiencia. El espectáculo puede ser en directo o a través de los medios de comunicación; el intérprete puede estar presente o ausente. (es)
 • Une performance artistique est une action artistique comportementale entreprise par un (ou des) artiste(s), face à un public. L’œuvre peut être présentée en solo ou en groupe, être accompagnée d’éclairages, de musique ou d’éléments visuels réalisés par l’artiste, seul ou en collaboration, et produite dans des lieux les plus divers, des galeries d’art aux musées et aux espaces « alternatifs ». La performance peut n’être exécutée qu’une fois ou réitérée, s’appuyer ou non sur un scénario, être improvisée ou avoir fait l’objet de longues répétitions. (fr)
 • La performance art, resa in italiano come performance d'arte o performance d'artista, è un'azione artistica, generalmente presentata ad un pubblico, che spesso investe aspetti di interdisciplinarità. Una performance o azione può essere scritta seguendo un copione o non scritta, casuale o orchestrata attentamente, spontanea o pianificata, con o senza coinvolgimento di pubblico. Una performance può inoltre essere eseguita dal vivo o presentata tramite dei media. Il performer può quindi essere anche assente nel momento della presentazione. Un'azione performativa coinvolge generalmente uno o più dei quattro elementi base: tempo, spazio, Il corpo del performer, o in alternativa la sua presenza in un medium, e la relazione fra il performer e il pubblico. La performance d'artista può essere fatta (it)
 • Перфо́рманс (англ. performance — исполнение, представление, выступление) — форма современного искусства, в которой произведения составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время. К перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношения художника и зрителя. В этом заключается отличие перформанса от таких форм изобразительного искусства, как картина или скульптура, где произведение определяется выставленным объектом. Иногда перформансом называют такие традиционные формы художественной деятельности, как театр, танец, музыка, цирковые выступления и т. п, однако в современном искусстве термин «перформанс» относится обычно к формам авангардного или концептуального искусства, наследующим традицию из (ru)
 • Перфо́рманс або Перфо́манс (від англ. performance — вистава, спектакль, від perform) — одна з форм акціоністського мистецтва, де твором вважають дії автора, за якими спостерігають у режимі реального часу. В деякому сенсі може вважатися продовженням стародавніх традицій народного театру і вистав, а в Україні — скоморохів, ряджених і юродивих старої православної, а потім і середньовічної козацької Русі. Започаткований у XX ст. Виявляється не тільки у театральних постановках, але і в літературі, візуальній та музичній сферах. В основі перформансу лежить уявлення про творчість, як спосіб життя. (uk)
rdfs:label
 • Performance art (en)
 • فن الأداء (ar)
 • Actuació artística (ca)
 • Performanční umění (cs)
 • Performance (Kunst) (de)
 • Performance (es)
 • Performance arte (eu)
 • Performance (art) (fr)
 • Pertunjukan seni (in)
 • Performance art (it)
 • パフォーマンスアート (ja)
 • 행위 예술 (ko)
 • Performance (nl)
 • Performance (pl)
 • Performance (arte) (pt)
 • Перформанс (ru)
 • Performance (sv)
 • Перформанс (uk)
 • 行为艺术 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:influenced of
is dbo:knownFor of
is dbo:movement of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:stylisticOrigin of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:field of
is dbp:genre of
is dbp:knownFor of
is dbp:medium of
is dbp:movement of
is dbp:occupation of
is dbp:otherTopics of
is dbp:style of
is dbp:type of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of