About: Defamation

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Defamation (also known as calumny, vilification, libel, slander or traducement) is the oral or written communication of a false statement about another that unjustly harms their reputation and usually constitutes a tort or crime. In several countries, including , a true statement can also be considered defamation.

Property Value
dbo:abstract
 • La difamació és l'acte de dir mal d'una persona, grup o entitat, cercant de fer mal al seu bon nom o la seva honor, dignitat o reputació. En dret penal és un delicte contra les persones (físiques o morals i una infracció. A més de ser punible, en dret civil es pot demanar indemnització per als danys morals o materials causats per difamació. En dret es fa de vegades una diferència d'un costat entre l'insult, una agressió verbal sovint impulsiva, emès en una forma efímera, sobretot de forma parlada i de l'altre costat la difamació (en dret anglosaxó libel per declaracions danyoses en la premsa i altres mitjans de comunicació permanents. Dins dels delictes contra l'honor, el codi penal d'Andorra diferència entre calúmnia, difamació i injúria. La publicitat per qualsevol mitjà pot ser un factor agreujant. El perdó per la persona ofesa posa fi a la responsabilitat criminal. El codi penal de l'Estat espanyol del 1995 només defineix la calúmnia (difundir informació falsa o mentidera i la injúria (insult com els dos delictes contra l'honor. En cas de publicitat, el propietari del mitjà comparteix la responsabilitat penal i civil. Per perseguir delictes d'injúria i calúmnia, la llei espanyola requereix que l'ofès presenti una querella. Vegeu també: Rumor, murmuració, culpar la víctima, i judici d'intenció (ca)
 • Urážka na cti (difamace) spočívá v ublížení na cti druhé osoby urážkou, nadávkou, vydáním v posměch apod. V českém právu jde obecně pouze o přestupek, závažnější případy jsou hodnoceny jako trestný čin pomluvy, bránit se difamaci lze ale také soukromoprávní žalobou na ochranu osobnosti. (cs)
 • التشهير (بالإنجليزية: defamation)‏ هو مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة. ويعاقب على التشهير في معظم الدول وفقا لقانون العقوبات، وعلى ذلك ينطوي أيضا حكم بدفع غرامة مالية، ويعتبر التشهير انتهاك لحق الخصوصية وضد حرية التعبير دون الاعتماد على وقائع حقيقية. (ar)
 • Δυσφήμιση είναι η διάδοση μιας ψευδούς δήλωσης που βλάπτει τη φήμη ενός ατόμου, επιχείρησης, προϊόντος, ομάδας, κυβέρνησης, θρησκείας, ή έθνους. Σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο, για να συντρέχει δυσφήμιση, μια δήλωση θα πρέπει να είναι γενικά εσφαλμένη και να έχει γίνει από κάποιον άλλον από το πρόσωπο που δυσφημείται. Σε μερικές δικαιοδοσίες του κοινού δικαίου γίνεται διάκριση ανάμεσα στην προφορική δυσφήμιση, που αποκαλείται και συκοφαντία, και τη δυσφήμιση με άλλα μέσα όπως μέσα από έντυπα και εικόνες, ονομαζόμενη και ως λίβελος. Σε κάποιες δικαιοδοσίες Αστικού Δικαίου, η δυσφήμιση αντιμετωπίζεται περισσότερο ως έγκλημα παρά ως αστικό αδίκημα. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποφάνθηκε το 2012 ότι ο νόμος περί λίβελλου μιας χώρας, συγκεκριμένα των Φιλιππίνων, δεν ήταν συμβατός με τα άρθρα 1 και 9 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, παροτρύνοντας επίσης τις χώρες μέλη της σύμβασης να σκεφτούν σοβαρά την αποποινικοποίηση του λίβελλου. (el)
 • Als Diffamierung (von lateinisch diffamare ‚Gerüchte verbreiten‘) bezeichnet man heute allgemein die üble Nachrede und gezielte Verleumdung Dritter. Dies kann durch die Anwendung von Schimpfwörtern oder durch diverse Unterstellungen geschehen. Vor allem im Bereich der Politik bezieht sich die Diffamierung auf die Ehrverletzung, Hetze sowie die Gerüchteverbreitung gegen partei- oder staatspolitische Gegner. Die dabei angewendeten Methoden können sowohl physischer als auch psychischer Natur sein und haben stets den Zweck, den Betroffenen gesellschaftspolitisch auszuschalten, mundtot zu machen oder gar zu ruinieren. Eine moderne Form des Vertreibens einer Person aus der Zugehörigkeit und Anerkennung ist das sogenannte Mobbing, das sich u. a. durch öffentliche Diffamierung auszeichnet. (de)
 • Defamation (also known as calumny, vilification, libel, slander or traducement) is the oral or written communication of a false statement about another that unjustly harms their reputation and usually constitutes a tort or crime. In several countries, including , a true statement can also be considered defamation. Under common law, to constitute defamation, a claim must generally be false and must have been made to someone other than the person defamed. Some common law jurisdictions also distinguish between spoken defamation, called slander, and defamation in other media such as printed words or images, called libel. In the United States, false light laws protect against statements which are not technically false but are misleading. In some jurisdictions, defamation is also treated as a crime. The United Nations Human Rights Committee ruled in 2012 that the libel law of one country, the Philippines, was inconsistent with Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights as well as urging that "State parties [to the Covenant] should consider the decriminalization of libel". In Saudi Arabia, defamation of the state, or a past or present ruler, is punishable under terrorism legislation. (en)
 • Difamación es el acto de comunicar una acusación hacia otra persona que puede causar un daño en el honor, dignidad o reputación de quien se acusa; siempre que no esté fundamentada en pruebas fehacientes. Los orígenes en el derecho anglosajón de la difamación están en los agravios (declaración dañosa en una forma transitoria, sobre todo de forma hablada) y libelo (declaración dañosa en un medio fijo, sobre todo escrito pero también un cuadro, signo, o emisión electrónica), cada uno de los cuales da un derecho de acción. La diferencia fundamental entre libelo y difamación está únicamente en la "forma" en la cual la materia difamatoria es publicada. Si el material ofensivo es publicado en alguna forma efímera, como en forma hablada o sonidos, dactilología, gestos y otros por el estilo, entonces esto es difamación. Si es publicado en una forma más duradera, por ejemplo en documentos, películas, discos compactos y otros por el estilo, entonces es considerado un libelo. (es)
 • Fitnah, dergama, atau defamasi merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Kata "fitnah" diserap dari bahasa Arab, dan pengertian aslinya adalah "cobaan" atau "ujian". Hal terkait fitnah adalah pengumuman fakta yang bersifat pribadi kepada publik, yang muncul ketika seseorang mengungkapkan informasi yang bukan masalah umum, dan hal tersebut bersifat menyerang pribadi yang bersangkutan. Hukum "terutama ditujukan untuk melindungi kesejahteraan mental atau emosional ". Jika publikasi informasi itu palsu, terjadilah kesalahan berupa fitnah. Jika komunikasi itu tidak salah secara teknis namun menyesatkan, kesalahan berupa penjelasan palsu bisa terjadi. (in)
 • La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. Dans certains pays, il ne peut y avoir de diffamation que si l'accusation s'appuie sur des contrevérités (ce n'est pas le cas en France, bien que l'exception de vérité puisse être utilisée comme un moyen de défense). Ce type d'infraction existe depuis le droit romain. Le délit de diffamation peut être rapproché du droit à la vie privée, qui est équilibré avec le respect du droit à la liberté d'expression. Les gouvernements qui abusent des procédures de diffamation sont accusés de manier celle-ci comme moyen de censure. (fr)
 • Laster is het kwaadspreken over een ander. Specifiek wordt er leugenachtige kwaadsprekerij mee bedoeld die als doel heeft om iemand in zijn eer, zijn goede naam of zijn aanzien tegenover anderen te beschadigen. Ook de leugenachtige bewering zelf wordt doorgaans met de term laster aangeduid. Het woord kwam al in het Oudnederlands voor waar het de betekenis had van 'schande' of 'smaad'. In het Middelnederlands kreeg het de betekenis van 'schandelijke bejegening'. De handeling van het kwaadspreken zelf wordt lasteren genoemd. Laster is in België en Nederland ook een strafbaar feit. De exacte invulling van het rechtsbegrip is in beide landen verschillend. In België is sprake van laster als iemand een ander kwaadwillig beschuldigt van een bepaald feit (dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen) terwijl het wettelijk bewijs van de waarheid van dat feit niet geleverd wordt. Er is sprake van eerroof als de wet het leveren van dit bewijs niet toestaat of indien het feit niet meer kan worden bewezen (bijvoorbeeld door verjaring). In Nederland is laster een strafverzwarende vorm van smaad waarbij de lasteraar weet dat het ten laste gelegde feit niet waar is. Als de dader niet hoefde te weten dat de beschuldiging in strijd met de waarheid was, of als de beschuldiging waar is, kan er slechts sprake zijn van smaad. Men spreekt wel van "" als geprobeerd wordt om iemand ten onrechte (stelselmatig) een slechte naam of imago te bezorgen. Dit is een vorm van laster. (nl)
 • 名誉毀損(めいよきそん、(英: defamation)とは、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為や、犯罪として刑事罰の対象になり得る。「名誉棄損」とも表記される。 名誉毀損にはとがある。 (ja)
 • Per diffamazione, in diritto, si intende una condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona. Nella maggioranza degli Stati del mondo, è considerata un delitto punito dal codice penale, ma comporta anche la condanna a un risarcimento civile. La diffamazione può anche coesistere con una lesione del diritto alla riservatezza della vita privata, da contemperare al diritto alla libertà di espressione dei fatti veritieri. (it)
 • Difamação constitui um dos crimes contra honra, com a sua previsão no art. 139 do Código Penal, consistindo em imputação de fatos ofensivos à vítima, desse modo, o bem jurídico protegido é a honra objetiva, em outras palavras, o foro externo do indivíduo e sua imagem para com a sociedade, por consequência, a veracidade do fato é pormenorizado, assim, o que, de fato, importa para o delito da difamação é a imputação do ocorrido à pessoa, independentemente se tal fato é verídico ou não. Nesse sentido, estatui-se em um grau menor que a calúnia. Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:Pena - detenção, 3 (três meses a 1 (um ano, e multa."'' Exceção da verdade Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. (pt)
 • Förtal är framförallt en juridisk term som avser en skada på någons anseende till följd av exempelvis ett uttalande eller spridningen av en bild. Förtal i juridisk mening är ett brott. I dagligt tal menas med förtal ofta smutskastning av någon bakom dennes rygg. Juridiskt delas förtal upp i två delar, dels avsikten att skada någons rykte, och dels spridningen av osanna uppgifter. I Sverige står avsikten i fokus, alltså kan spridandet av en sann uppgift i syfte att skada vara straffbar. I Tyskland är sanningshalten i fokus, där skiljer man på det ringa brottet "Üble Nachrede", som innebär att man sprider inte uppenbart sanna uppgifter i syfte att göra någon föraktad eller sänka någons offentliga anseende och det grövre brottet "Verleumdung" som innebär att man sprider uppgifter man vet är osanna i syfte att göra någon föraktad, sänka någons offentliga anseende eller sänka någons kreditvärdighet. I Sverige kan bara enskilda personer bli förtalade. Att sprida vilseledande uppgifter i syfte att påverka bedömandet av ett företag i ekonomiskt hänseende kallas svindleri. (sv)
 • Диффама́ция (из лат. diffamatio «разглашение, распространение») — распространение порочащих сведений, которые могут не носить клеветнического характера, или опозорение в печати; действие, известное уголовному законодательству как преступление, близкое к клевете, но отличающееся от неё двумя признаками: 1. * Диффамация есть оглашение каких-либо позорящих фактов в печати, тогда как клевета может быть совершена как в печати, так и на словах (публично) или в письме. 2. * В диффамации преступный момент заключается в самом оглашении в печати позорящих сведений, независимо от их правильности, клевета же всегда рассматривается как сообщение заведомо ложных сведений. Под диффамацией можно понимать сплетни. Если против обвинений в клевете защищаться можно, доказывая правильность сообщенных сведений, то против диффамации защищаться сложно. Диффамация была известна законодательству дореволюционной России как «оглашение в печати о частном или должностном лице, обществе или установлении такого обстоятельства, которое может повредить их чести, достоинству или доброму имени». В таком виде диффамация являлась средством ограничения свободы печати не только против вторжения последней в частную жизнь граждан, но и против разоблачения в прессе неправильных действий должностных лиц. В отношении должностных лиц допускалась защита против обвинения в диффамации указанием на истинность оглашенного в печати позорящего обстоятельства, касающегося служебной деятельности опозоренного лица. Однако обвиняемый мог защищаться только путём представления письменных доказательств, что практически представлялось почти невозможным. В целях ограничения возражений со ссылками на письменные доказательства круг должностных лиц толковался ограничительно; закон рекомендовал суду даже в случае представления письменных доказательств, подтверждающих правильность оглашенных сведений о должностном лице, освободив обвиняемого от обвинения в диффамации, подвергнуть его всё же взысканию по обвинению в оскорблении. На Западе диффамация исторически рассматривалась либо как преступление против законодательства о печати (французская система), либо как частный случай клеветы (германская система). Во Франции законы 1819 и 1881 годов определили диффамацию как любое печатное указание или приписывание факта, вредящего репутации лица или организации. Похожая система действовала и в Великобритании. Но в настоящее время в странах Запада термином «diffamation» фактически обозначается лишь распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, то есть клевета. (ru)
 • 诽谤(也称譭謗、诋譭、中伤、恶语中伤、名誉损毁等)是一种明确表示或暗示的虛假事实,可能给个人、企业、产品、团体、政府或民族负面形象的「與事實不符」的宣稱。誹謗就是撒謊,是謊言的一種形式。在韩国等国家,哪怕陈述是真实的,只要造成当事人名誉损毁一并视作“诽谤”并被列为民事诉讼。 在一些普通法系国家的惯例来说,“诽谤”的定义必须包含“虚假性陈述”且必须向被诽谤者以外的人阐述虚假内容才构成。否则可能会被视作人身攻击或公然侮辱。 另有普通法系地区将诽谤分为“口头”及通告媒体方式之诽谤,如报纸、图像或阴影造成当事人名誉毁损。 然而并不是所有容易造成公众“误导”的声明亦或媒体都会被视作诽谤,比如美利坚合众国就有条文保障“严格来说并非虚假,但可能会对公众造成误导之媒体及声明”。 在某些国家,诽谤同时会被视作刑事犯罪。 但“诽谤”是否应该视作犯罪则有争议;如2012年联合国人权委员会曾裁定菲律宾的诽谤罪不符合《公民权利和政治权利国际公约》第19条,并责成各缔约国应考虑将诽谤非罪化。另在沙乌迪阿拉伯“诽谤在世及逝世王室成员”更被视作恐怖主义以此判刑。 (zh)
 • Дифама́ція (лат. diffamatio — обмова, ганьблення від лат. diffamare = поширювати плітки) — поширення про особу неправдивої інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації. Дифамація є синонімом до терміну «приниження честі, гідності та ділової репутації». Загалом, українське законодавство не вживає термін дифамація, однак як лаконічне змістовне слово іншомовного походження він активно використовується на практиці та в законодавствах деяких інших країн. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 28661 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 137876 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1040729438 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:documenturl
dbp:license
 • CC BY SA 3.0 IGO (en)
dbp:licenseStatementUrl
dbp:pageNumbers
 • 202 (xsd:integer)
dbp:publisher
 • UNESCO (en)
dbp:title
 • World Trends in Freedom of Expression and Media Development Global Report 2017/2018 (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Urážka na cti (difamace) spočívá v ublížení na cti druhé osoby urážkou, nadávkou, vydáním v posměch apod. V českém právu jde obecně pouze o přestupek, závažnější případy jsou hodnoceny jako trestný čin pomluvy, bránit se difamaci lze ale také soukromoprávní žalobou na ochranu osobnosti. (cs)
 • التشهير (بالإنجليزية: defamation)‏ هو مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة. ويعاقب على التشهير في معظم الدول وفقا لقانون العقوبات، وعلى ذلك ينطوي أيضا حكم بدفع غرامة مالية، ويعتبر التشهير انتهاك لحق الخصوصية وضد حرية التعبير دون الاعتماد على وقائع حقيقية. (ar)
 • La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. Dans certains pays, il ne peut y avoir de diffamation que si l'accusation s'appuie sur des contrevérités (ce n'est pas le cas en France, bien que l'exception de vérité puisse être utilisée comme un moyen de défense). Ce type d'infraction existe depuis le droit romain. Le délit de diffamation peut être rapproché du droit à la vie privée, qui est équilibré avec le respect du droit à la liberté d'expression. Les gouvernements qui abusent des procédures de diffamation sont accusés de manier celle-ci comme moyen de censure. (fr)
 • 名誉毀損(めいよきそん、(英: defamation)とは、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為や、犯罪として刑事罰の対象になり得る。「名誉棄損」とも表記される。 名誉毀損にはとがある。 (ja)
 • Per diffamazione, in diritto, si intende una condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona. Nella maggioranza degli Stati del mondo, è considerata un delitto punito dal codice penale, ma comporta anche la condanna a un risarcimento civile. La diffamazione può anche coesistere con una lesione del diritto alla riservatezza della vita privata, da contemperare al diritto alla libertà di espressione dei fatti veritieri. (it)
 • 诽谤(也称譭謗、诋譭、中伤、恶语中伤、名誉损毁等)是一种明确表示或暗示的虛假事实,可能给个人、企业、产品、团体、政府或民族负面形象的「與事實不符」的宣稱。誹謗就是撒謊,是謊言的一種形式。在韩国等国家,哪怕陈述是真实的,只要造成当事人名誉损毁一并视作“诽谤”并被列为民事诉讼。 在一些普通法系国家的惯例来说,“诽谤”的定义必须包含“虚假性陈述”且必须向被诽谤者以外的人阐述虚假内容才构成。否则可能会被视作人身攻击或公然侮辱。 另有普通法系地区将诽谤分为“口头”及通告媒体方式之诽谤,如报纸、图像或阴影造成当事人名誉毁损。 然而并不是所有容易造成公众“误导”的声明亦或媒体都会被视作诽谤,比如美利坚合众国就有条文保障“严格来说并非虚假,但可能会对公众造成误导之媒体及声明”。 在某些国家,诽谤同时会被视作刑事犯罪。 但“诽谤”是否应该视作犯罪则有争议;如2012年联合国人权委员会曾裁定菲律宾的诽谤罪不符合《公民权利和政治权利国际公约》第19条,并责成各缔约国应考虑将诽谤非罪化。另在沙乌迪阿拉伯“诽谤在世及逝世王室成员”更被视作恐怖主义以此判刑。 (zh)
 • Дифама́ція (лат. diffamatio — обмова, ганьблення від лат. diffamare = поширювати плітки) — поширення про особу неправдивої інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації. Дифамація є синонімом до терміну «приниження честі, гідності та ділової репутації». Загалом, українське законодавство не вживає термін дифамація, однак як лаконічне змістовне слово іншомовного походження він активно використовується на практиці та в законодавствах деяких інших країн. (uk)
 • La difamació és l'acte de dir mal d'una persona, grup o entitat, cercant de fer mal al seu bon nom o la seva honor, dignitat o reputació. En dret penal és un delicte contra les persones (físiques o morals i una infracció. A més de ser punible, en dret civil es pot demanar indemnització per als danys morals o materials causats per difamació. Vegeu també: Rumor, murmuració, culpar la víctima, i judici d'intenció (ca)
 • Δυσφήμιση είναι η διάδοση μιας ψευδούς δήλωσης που βλάπτει τη φήμη ενός ατόμου, επιχείρησης, προϊόντος, ομάδας, κυβέρνησης, θρησκείας, ή έθνους. Σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο, για να συντρέχει δυσφήμιση, μια δήλωση θα πρέπει να είναι γενικά εσφαλμένη και να έχει γίνει από κάποιον άλλον από το πρόσωπο που δυσφημείται. Σε μερικές δικαιοδοσίες του κοινού δικαίου γίνεται διάκριση ανάμεσα στην προφορική δυσφήμιση, που αποκαλείται και συκοφαντία, και τη δυσφήμιση με άλλα μέσα όπως μέσα από έντυπα και εικόνες, ονομαζόμενη και ως λίβελος. (el)
 • Als Diffamierung (von lateinisch diffamare ‚Gerüchte verbreiten‘) bezeichnet man heute allgemein die üble Nachrede und gezielte Verleumdung Dritter. Dies kann durch die Anwendung von Schimpfwörtern oder durch diverse Unterstellungen geschehen. Eine moderne Form des Vertreibens einer Person aus der Zugehörigkeit und Anerkennung ist das sogenannte Mobbing, das sich u. a. durch öffentliche Diffamierung auszeichnet. (de)
 • Defamation (also known as calumny, vilification, libel, slander or traducement) is the oral or written communication of a false statement about another that unjustly harms their reputation and usually constitutes a tort or crime. In several countries, including , a true statement can also be considered defamation. (en)
 • Difamación es el acto de comunicar una acusación hacia otra persona que puede causar un daño en el honor, dignidad o reputación de quien se acusa; siempre que no esté fundamentada en pruebas fehacientes. Los orígenes en el derecho anglosajón de la difamación están en los agravios (declaración dañosa en una forma transitoria, sobre todo de forma hablada) y libelo (declaración dañosa en un medio fijo, sobre todo escrito pero también un cuadro, signo, o emisión electrónica), cada uno de los cuales da un derecho de acción. (es)
 • Fitnah, dergama, atau defamasi merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Kata "fitnah" diserap dari bahasa Arab, dan pengertian aslinya adalah "cobaan" atau "ujian". Hal terkait fitnah adalah pengumuman fakta yang bersifat pribadi kepada publik, yang muncul ketika seseorang mengungkapkan informasi yang bukan masalah umum, dan hal tersebut bersifat menyerang pribadi yang bersangkutan. (in)
 • Laster is het kwaadspreken over een ander. Specifiek wordt er leugenachtige kwaadsprekerij mee bedoeld die als doel heeft om iemand in zijn eer, zijn goede naam of zijn aanzien tegenover anderen te beschadigen. Ook de leugenachtige bewering zelf wordt doorgaans met de term laster aangeduid. Het woord kwam al in het Oudnederlands voor waar het de betekenis had van 'schande' of 'smaad'. In het Middelnederlands kreeg het de betekenis van 'schandelijke bejegening'. De handeling van het kwaadspreken zelf wordt lasteren genoemd. (nl)
 • Förtal är framförallt en juridisk term som avser en skada på någons anseende till följd av exempelvis ett uttalande eller spridningen av en bild. Förtal i juridisk mening är ett brott. I dagligt tal menas med förtal ofta smutskastning av någon bakom dennes rygg. Juridiskt delas förtal upp i två delar, dels avsikten att skada någons rykte, och dels spridningen av osanna uppgifter. I Sverige står avsikten i fokus, alltså kan spridandet av en sann uppgift i syfte att skada vara straffbar. (sv)
 • Difamação constitui um dos crimes contra honra, com a sua previsão no art. 139 do Código Penal, consistindo em imputação de fatos ofensivos à vítima, desse modo, o bem jurídico protegido é a honra objetiva, em outras palavras, o foro externo do indivíduo e sua imagem para com a sociedade, por consequência, a veracidade do fato é pormenorizado, assim, o que, de fato, importa para o delito da difamação é a imputação do ocorrido à pessoa, independentemente se tal fato é verídico ou não. Nesse sentido, estatui-se em um grau menor que a calúnia. (pt)
 • Диффама́ция (из лат. diffamatio «разглашение, распространение») — распространение порочащих сведений, которые могут не носить клеветнического характера, или опозорение в печати; действие, известное уголовному законодательству как преступление, близкое к клевете, но отличающееся от неё двумя признаками: На Западе диффамация исторически рассматривалась либо как преступление против законодательства о печати (французская система), либо как частный случай клеветы (германская система). (ru)
rdfs:label
 • Defamation (en)
 • تشهير (ar)
 • Difamació (ca)
 • Urážka na cti (cs)
 • Δυσφήμιση (el)
 • Diffamierung (de)
 • Difamación (es)
 • Fitnah (in)
 • Diffamation (fr)
 • Diffamazione (it)
 • 名誉毀損 (ja)
 • 명예훼손 (ko)
 • Laster (nl)
 • Zniesławienie (pl)
 • Difamação (pt)
 • Диффамация (ru)
 • Förtal (sv)
 • Дифамація (uk)
 • 诽谤 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:keywords of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License