An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

اللُّغَةُ الْمَكْتُوبَةَ هي تجسيد للغة المنطوقة بعلامات كتابية. بتلك الرموز والإشارات الاتفاقية، صُوِّر اللفظ بحروف هجائية. اعتبرت مفخرة العقل البشري، وذاكرة التاريخ، ووعاء الإنجازات الإنسانية في كافة المجالات.

Property Value
dbo:abstract
 • اللُّغَةُ الْمَكْتُوبَةَ هي تجسيد للغة المنطوقة بعلامات كتابية. بتلك الرموز والإشارات الاتفاقية، صُوِّر اللفظ بحروف هجائية. اعتبرت مفخرة العقل البشري، وذاكرة التاريخ، ووعاء الإنجازات الإنسانية في كافة المجالات. (ar)
 • El llenguatge escrit és la representació d'una idioma per mitjà d'un sistema d'escriptura. El llenguatge escrit existeix només com a complement per especificar el llenguatge parlat. És a dir, no hi ha cap llenguatge que només s'escrigui (o s'escrigués). Tanmateix, sovint el llenguatge és considerat com una forma forma més «correcte» i estàndard de l'idioma. Els llenguatges escrits evolucionen més lentament que les seves respectives llengües parlades. Quan un o més registres d'una llengua divergeixen molt d'una llengua parlada, el resultat és anomenat "diglòssia". Tanmateix, aquesta diglòssia és considerada com un i altres registres, especialment si el sistema d'escriptura en reflecteix la pronunciació. Les últimes investigacions sobre l'aprenentatge del llenguatge escrit revelen que es produeix de manera total i no fragmentada. És per això que els mestres han de canviar les seves formes d'ensenyament. El Programa d'Educació Preescolar 2004 diu que «...l'aprenentatge del llenguatge escrit és un treball intel·lectual i no una activitat motriu» i suggereix que l'apropament a aquest contingut es realitzi a través d'obrir oportunitats per explorar i conèixer els diversos que es fan servir a la vida quotidiana, així com participar en situacions on s'utilitzi el llenguatge escrit tal com és: textos complets, idees completes, amb significat i sentit comunicatiu. Es pot abordar a partir de situacions que impliquin l'ús dels diversos textos: * Taller de cuina a través de preparar plats basant-se en receptaris. * Escriure cartes a un company malalt o que compleix anys, a la mama o el papa, etc. * Seleccionar i buscar informació a partir d'una investigació sobre un problema determinat. * Lectura gratuïta a través del llibre de la setmana. * Elaboració d'un diari de grup o personal, amb l'ajuda dels pares i el mestre. * Elaboració de recomanacions per a nens d'altres grups sobre quins llibres llegir de la biblioteca escolar o de l'aula. * Elaborar un llibre de poemes amb aportacions de tots els membres del grup. * Lectura de notícies dels diaris locals. * Elaboració del diari o la gaseta del grup. Dependrà del compromís de cada mestre per reorientar el seu procés d'ensenyament, de la capacitat de "desaprendre" les velles pràctiques, que encara es valoren però que pels nens no tenen cap sentit. (ca)
 • Hizkuntza idatzia, batzuetan komunikazio idatzia ere deitua, idazketaz sortutako mezua da, gehienetan ahozko hizkuntzaren osagarri moduan erabiltzen dena. Komunikazio idatziaren kodeak ahozkoak baino egonkorragoak eta zurrunagoak izaten dira, eta gehienetan forma- eta normalkuntza-eskakizunak bete behar dituzte, hala nola ortografiaren bitartez. (eu)
 • Une langue écrite est une langue dotée d'une représentation au moyen d’un système d’écriture. La langue écrite est une invention (technique) dans la mesure où elle doit être enseignée aux enfants ; les enfants apprendront la langue parlée (langue orale ou langue des signes) en y étant exposés et sans vraiment qu’on la leur ait apprise. Une langue écrite n’existe qu’en complément d’une langue parlée spécifique, et aucune langue naturelle n’est purement écrite. Toutefois, les langues mortes peuvent ne plus être connues que sous forme écrite, ou continuer d'être employées à l'écrit longtemps après avoir cessé d'être employées dans la communication spontanée, quand il s'agit de langues classiques ou liturgiques. [réf. nécessaire]Les langues écrites évoluent plus lentement que leur version parlée. On parle de diglossie lorsqu’un ou plusieurs registres de langue deviennent très différents de la langue parlée spontanée. L'exemple type de diglossie est celle qui existe actuellement entre l'arabe littéral et l'arabe dialectal. Nonobstant ces différences, la diglossie considère souvent une seule, commune et même langue, comprenant un langage littéraire et un ou plusieurs registres oraux (en particulier si le système d’écriture reflète sa prononciation[Information douteuse]). Cet article adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite une internationalisation (octobre 2015). Merci de l'améliorer ou d'en discuter sur sa page de discussion ! Vous pouvez préciser les sections à internationaliser en utilisant {{section à internationaliser}}. (fr)
 • El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio del Sistema de escritura. El lenguaje escrito es una invención, en el sentido de que debe ser enseñada, a diferencia del lenguaje hablado o de la lengua de signos, que son aprendidos espontáneamente por exposición, especialmente en la infancia. El lenguaje escrito existe solamente como complemento de un lenguaje hablado. Ningún lenguaje natural es solamente escrito. Sin embargo, muchas lenguas muertas pueden conocerse solo en forma escrita, o pueden continuar usándose por escrito mucho después de que hayan dejado de usarse en comunicación espontánea, cuando se trata de lenguas clásicas o litúrgicos. Los lenguajes escritos evolucionan más lentamente que sus correspondientes lenguas habladas y, con el paso del tiempo, puede producirse una completa divergencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, lo cual es una forma de diglosia. Sin embargo, en muchos casos se considera que sigue siendo un idioma único, con un registro escrito y una o varias formas de lenguas habladas, tal como ocurre en el idioma árabe actual. En ocasiones, en cambio, la lengua hablada alcanza un cierto prestigio y toma una forma escrita o diferente al que le dio origen, momento a partir del cual se considera que ha nacido un nuevo idioma. Tal fue el caso, por ejemplo, del nacimiento del idioma español con los primeros registros escritos del siglo X, en que se daba forma escrita a una lengua hablada desde mucho antes, divergente del latín escrito, que se había conservado relativamente intacto por razones litúrgicas. (es)
 • Bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. Lain dengan bahasa lisan yang memiliki unsur utama berupa bunyi, bahasa tulis unsur utamanya adalah huruf-huruf. Bahasa tulis dapat dibagi menjadi dua ragam, yakni yang menggunakan bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Bahasa tulis baku umumnya digunakan pada urusan karya ilmiah dan kewartawanan, sedangkan ragam tidak baku dapat berupa obrolan di media sosial. (in)
 • 書記言語(しょきげんご)とは、文字を媒介とすることを典型とする言語変種の一つ。 一方書き言葉(かきことば)とは、日常会話ではあまり使われず、主として文章を書くときに使われる語句や語法のことである。 (ja)
 • Geschreven taal is de weergave van gesproken taal door middel van een systeem dat de spraakklanken vertegenwoordigt, ofwel schrift. Geschreven taal is een uitvinding, in tegenstelling tot gesproken taal, die zich samen met de moderne mens ontwikkeld heeft. Kinderen leren uit instinct alleen gesproken taal (of in bijzondere gevallen gebarentaal) te gebruiken. Geschreven taal manifesteert zich meestal als literaire traditie en is altijd een aanvulling op een bepaalde natuurlijke taal zoals Engels of Frans. Er bestaan geen talen die uitsluitend in geschreven vorm voorkomen, bepaalde soorten kunsttalen zoals programmeertaal buiten beschouwing gelaten. Van dode talen is wel alleen de geschreven vorm bewaard gebleven. Geschreven taal verandert in de regel veel langzamer dan gesproken taal. Als de gesproken en de geschreven vormen van een taal heel veel verschillen, zoals dat bijvoorbeeld het geval is in het Arabisch, wordt het resultaat diglossie genoemd. Dit komt in het bijzonder voor bij literaire taal versus "gewone" schrijftaal. Ook het geschreven Nederlands verschilt op bepaalde punten duidelijk van het Nederlands in gesproken vorm; zo is het gebruik van bepaalde voegwoorden als evenwel en ofschoon vrijwel uitsluitend aan de geschreven taal voorbehouden (zie verder register). (nl)
 • Język pisany – reprezentacja języka naturalnego lub języka sztucznego wyrażona za pomocą pisma. Język pisany jest wtórną reprezentacją języka naturalnego, którego pierwotną postacią jest język mówiony. Dobrze wypracowana i ustabilizowana forma piśmiennicza, podlegająca normom językowym i ortograficznym, zwana jest grafolektem. Język pisany, w przeciwieństwie do mowy, ma charakter trwały; umożliwia komunikację w czasie i przestrzeni, również przy nieobecności adresata. Pod względem struktury jest bardziej uporządkowany i logiczny; cechuje się dbałością stylistyczną i urozmaiceniem składniowym (rozbudowane zdania złożone, konstrukcje bierne, imiesłowy itp.). Ze względów estetycznych w tekstach pisanych unika się powtórzeń, dąży się zaś do zachowania ładu kompozycyjnego i spójności tekstu. W zakresie leksyki dominują rzeczowniki i przymiotniki; słownictwo jest pozbawione nacechowania emocjonalnego, pojawiają się wyrazy abstrakcyjne i elementy rejestru wysokiego (wyrazy książkowe), a także bardziej złożone konstrukcje zdaniowe. Język pisany pozbawiony jest mimiki i gestykulacji, kodu niewerbalnego. Nie zawiera także omyłek słownych charakterystycznych dla mowy, pozwala na lepsze dopracowanie przekazu. Językiem pisanym w szczególnym stopniu rządzą przepisy normatywne (normy ortografii, konwencje pisarskie itp.). Język pisany zawsze występuje jako element towarzyszący pewnemu językowi mówionemu. Wiele języków wymarłych znanych jest wyłącznie dzięki zabytkom pisanym. (pl)
 • Skrivet språk, eller skriftspråk, är det språk som förmedlas i skriven form. De språkliga meddelandena förmedlas via någon sorts skriftsystem (exempelvis alfabet), till skillnad från talspråkets ljud och teckenspråkets gester. Skriftspråket är tätt sammankopplat med utvecklingen av skrivkonsten, från sumerernas kilskrift och egyptiernas hieroglyfer fram till 1900-talets globala spridning av skrift i både tryckt och digital form. Utvecklingen av skriftspråket gjordes ur det ursprungliga talspråket, för att dokumentera och föreviga muntliga meddelanden. De olika skriftsystemens tecken har ofta men inte alltid skapat konkreta motsvarigheter till talspråkets olika språkliga ljud (fon och fonem). Skriftspråk och talspråk har utvecklats parallellt med varandra, ofta med skriftspråket som det mer formella och stabila av de två. Exempel på hur talspråkets utveckling ofta är snabbare än skriftspråkets är engelska språket, vars 2000-talsstavning bevarat stora delar av talspråket från 1500- och 1600-talen. Under 1900-talet har kampanjer gjorts för att få svenskt skriftspråk närmare det faktiska talspråket. I Internetåldern (till stor del buren av skriven text) har allt fler människor skrivit allt mer och allt snabbare, vilket också bidragit till att göra skriftspråket mindre formellt. Samtidigt har vissa av 1900-talets försök att få till ett mer "fonetiskt" troget skriftspråk övergivits; juice blev aldrig jos, de/dem blev sällan dom, mig är numera åter vanligare än mej. (sv)
 • 书面语是一種透過文字系統來表達的語言,以书写及阅读來傳達意義。書面語是一種人為發明下的產物,基於某個特定的口语之後發展出來,因此沒有任何一種自然語言是只有書面語而沒有口語的。幼童不需要經過主動學習,只要生活在以口語對話的社會環境中,就能夠自然學會口語;但是必須透過教育手段,經過識字及閱讀、寫作課程後,幼童才能夠學會書面語。 由於書面語是人們在文本上交流所使用的語言,相對於口語,有其內在的穩定性。這體現在空間與時間兩個跨度上: * 在空間跨度上,儘管各地方言迥異,口語大不相同,甚至可能使用不同的語言,但卻可以使用相同的書面語言。(例如古代中國文言文在南方、北方的使用及對日、韓等東亞國家的影響) * 在時間跨度上,儘管口語會以數十或上百年為週期做大的演變,但書面語言在此期間卻只有很小的變化。即使口語消失,成為絕跡語言,只要存在能夠判讀這個文字系統的專家,這種語言仍然可以透過書面語言來保存。 必須先出現文字系統才可能出現書面語,所以不是所有語言都擁有書面語。书面语不仅可以记录历史上语言的变化,而且随着文字的传播,会将一种语言向其他语言地区扩散,使其他语言范围内受教育的人被另一种书面语影响,而将这种书面语的成分带入口语,影响当地口语的变化,使各种不同语言加快互相融合的速度和范围。 (zh)
 • اللُّغَةُ الْمَكْتُوبَةَ هي تجسيد للغة المنطوقة بعلامات كتابية. بتلك الرموز والإشارات الاتفاقية، صُوِّر اللفظ بحروف هجائية. اعتبرت مفخرة العقل البشري، وذاكرة التاريخ، ووعاء الإنجازات الإنسانية في كافة المجالات. (ar)
 • El llenguatge escrit és la representació d'una idioma per mitjà d'un sistema d'escriptura. El llenguatge escrit existeix només com a complement per especificar el llenguatge parlat. És a dir, no hi ha cap llenguatge que només s'escrigui (o s'escrigués). Tanmateix, sovint el llenguatge és considerat com una forma forma més «correcte» i estàndard de l'idioma. Els llenguatges escrits evolucionen més lentament que les seves respectives llengües parlades. Quan un o més registres d'una llengua divergeixen molt d'una llengua parlada, el resultat és anomenat "diglòssia". Tanmateix, aquesta diglòssia és considerada com un i altres registres, especialment si el sistema d'escriptura en reflecteix la pronunciació. Les últimes investigacions sobre l'aprenentatge del llenguatge escrit revelen que es produeix de manera total i no fragmentada. És per això que els mestres han de canviar les seves formes d'ensenyament. El Programa d'Educació Preescolar 2004 diu que «...l'aprenentatge del llenguatge escrit és un treball intel·lectual i no una activitat motriu» i suggereix que l'apropament a aquest contingut es realitzi a través d'obrir oportunitats per explorar i conèixer els diversos que es fan servir a la vida quotidiana, així com participar en situacions on s'utilitzi el llenguatge escrit tal com és: textos complets, idees completes, amb significat i sentit comunicatiu. Es pot abordar a partir de situacions que impliquin l'ús dels diversos textos: * Taller de cuina a través de preparar plats basant-se en receptaris. * Escriure cartes a un company malalt o que compleix anys, a la mama o el papa, etc. * Seleccionar i buscar informació a partir d'una investigació sobre un problema determinat. * Lectura gratuïta a través del llibre de la setmana. * Elaboració d'un diari de grup o personal, amb l'ajuda dels pares i el mestre. * Elaboració de recomanacions per a nens d'altres grups sobre quins llibres llegir de la biblioteca escolar o de l'aula. * Elaborar un llibre de poemes amb aportacions de tots els membres del grup. * Lectura de notícies dels diaris locals. * Elaboració del diari o la gaseta del grup. Dependrà del compromís de cada mestre per reorientar el seu procés d'ensenyament, de la capacitat de "desaprendre" les velles pràctiques, que encara es valoren però que pels nens no tenen cap sentit. (ca)
 • Hizkuntza idatzia, batzuetan komunikazio idatzia ere deitua, idazketaz sortutako mezua da, gehienetan ahozko hizkuntzaren osagarri moduan erabiltzen dena. Komunikazio idatziaren kodeak ahozkoak baino egonkorragoak eta zurrunagoak izaten dira, eta gehienetan forma- eta normalkuntza-eskakizunak bete behar dituzte, hala nola ortografiaren bitartez. (eu)
 • Une langue écrite est une langue dotée d'une représentation au moyen d’un système d’écriture. La langue écrite est une invention (technique) dans la mesure où elle doit être enseignée aux enfants ; les enfants apprendront la langue parlée (langue orale ou langue des signes) en y étant exposés et sans vraiment qu’on la leur ait apprise. Une langue écrite n’existe qu’en complément d’une langue parlée spécifique, et aucune langue naturelle n’est purement écrite. Toutefois, les langues mortes peuvent ne plus être connues que sous forme écrite, ou continuer d'être employées à l'écrit longtemps après avoir cessé d'être employées dans la communication spontanée, quand il s'agit de langues classiques ou liturgiques. [réf. nécessaire]Les langues écrites évoluent plus lentement que leur version parlée. On parle de diglossie lorsqu’un ou plusieurs registres de langue deviennent très différents de la langue parlée spontanée. L'exemple type de diglossie est celle qui existe actuellement entre l'arabe littéral et l'arabe dialectal. Nonobstant ces différences, la diglossie considère souvent une seule, commune et même langue, comprenant un langage littéraire et un ou plusieurs registres oraux (en particulier si le système d’écriture reflète sa prononciation[Information douteuse]). Cet article adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite une internationalisation (octobre 2015). Merci de l'améliorer ou d'en discuter sur sa page de discussion ! Vous pouvez préciser les sections à internationaliser en utilisant {{section à internationaliser}}. (fr)
 • El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio del Sistema de escritura. El lenguaje escrito es una invención, en el sentido de que debe ser enseñada, a diferencia del lenguaje hablado o de la lengua de signos, que son aprendidos espontáneamente por exposición, especialmente en la infancia. El lenguaje escrito existe solamente como complemento de un lenguaje hablado. Ningún lenguaje natural es solamente escrito. Sin embargo, muchas lenguas muertas pueden conocerse solo en forma escrita, o pueden continuar usándose por escrito mucho después de que hayan dejado de usarse en comunicación espontánea, cuando se trata de lenguas clásicas o litúrgicos. Los lenguajes escritos evolucionan más lentamente que sus correspondientes lenguas habladas y, con el paso del tiempo, puede producirse una completa divergencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, lo cual es una forma de diglosia. Sin embargo, en muchos casos se considera que sigue siendo un idioma único, con un registro escrito y una o varias formas de lenguas habladas, tal como ocurre en el idioma árabe actual. En ocasiones, en cambio, la lengua hablada alcanza un cierto prestigio y toma una forma escrita o diferente al que le dio origen, momento a partir del cual se considera que ha nacido un nuevo idioma. Tal fue el caso, por ejemplo, del nacimiento del idioma español con los primeros registros escritos del siglo X, en que se daba forma escrita a una lengua hablada desde mucho antes, divergente del latín escrito, que se había conservado relativamente intacto por razones litúrgicas. (es)
 • Bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. Lain dengan bahasa lisan yang memiliki unsur utama berupa bunyi, bahasa tulis unsur utamanya adalah huruf-huruf. Bahasa tulis dapat dibagi menjadi dua ragam, yakni yang menggunakan bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Bahasa tulis baku umumnya digunakan pada urusan karya ilmiah dan kewartawanan, sedangkan ragam tidak baku dapat berupa obrolan di media sosial. (in)
 • 書記言語(しょきげんご)とは、文字を媒介とすることを典型とする言語変種の一つ。 一方書き言葉(かきことば)とは、日常会話ではあまり使われず、主として文章を書くときに使われる語句や語法のことである。 (ja)
 • Geschreven taal is de weergave van gesproken taal door middel van een systeem dat de spraakklanken vertegenwoordigt, ofwel schrift. Geschreven taal is een uitvinding, in tegenstelling tot gesproken taal, die zich samen met de moderne mens ontwikkeld heeft. Kinderen leren uit instinct alleen gesproken taal (of in bijzondere gevallen gebarentaal) te gebruiken. Geschreven taal manifesteert zich meestal als literaire traditie en is altijd een aanvulling op een bepaalde natuurlijke taal zoals Engels of Frans. Er bestaan geen talen die uitsluitend in geschreven vorm voorkomen, bepaalde soorten kunsttalen zoals programmeertaal buiten beschouwing gelaten. Van dode talen is wel alleen de geschreven vorm bewaard gebleven. Geschreven taal verandert in de regel veel langzamer dan gesproken taal. Als de gesproken en de geschreven vormen van een taal heel veel verschillen, zoals dat bijvoorbeeld het geval is in het Arabisch, wordt het resultaat diglossie genoemd. Dit komt in het bijzonder voor bij literaire taal versus "gewone" schrijftaal. Ook het geschreven Nederlands verschilt op bepaalde punten duidelijk van het Nederlands in gesproken vorm; zo is het gebruik van bepaalde voegwoorden als evenwel en ofschoon vrijwel uitsluitend aan de geschreven taal voorbehouden (zie verder register). (nl)
 • Język pisany – reprezentacja języka naturalnego lub języka sztucznego wyrażona za pomocą pisma. Język pisany jest wtórną reprezentacją języka naturalnego, którego pierwotną postacią jest język mówiony. Dobrze wypracowana i ustabilizowana forma piśmiennicza, podlegająca normom językowym i ortograficznym, zwana jest grafolektem. Język pisany, w przeciwieństwie do mowy, ma charakter trwały; umożliwia komunikację w czasie i przestrzeni, również przy nieobecności adresata. Pod względem struktury jest bardziej uporządkowany i logiczny; cechuje się dbałością stylistyczną i urozmaiceniem składniowym (rozbudowane zdania złożone, konstrukcje bierne, imiesłowy itp.). Ze względów estetycznych w tekstach pisanych unika się powtórzeń, dąży się zaś do zachowania ładu kompozycyjnego i spójności tekstu. W zakresie leksyki dominują rzeczowniki i przymiotniki; słownictwo jest pozbawione nacechowania emocjonalnego, pojawiają się wyrazy abstrakcyjne i elementy rejestru wysokiego (wyrazy książkowe), a także bardziej złożone konstrukcje zdaniowe. Język pisany pozbawiony jest mimiki i gestykulacji, kodu niewerbalnego. Nie zawiera także omyłek słownych charakterystycznych dla mowy, pozwala na lepsze dopracowanie przekazu. Językiem pisanym w szczególnym stopniu rządzą przepisy normatywne (normy ortografii, konwencje pisarskie itp.). Język pisany zawsze występuje jako element towarzyszący pewnemu językowi mówionemu. Wiele języków wymarłych znanych jest wyłącznie dzięki zabytkom pisanym. (pl)
 • Skrivet språk, eller skriftspråk, är det språk som förmedlas i skriven form. De språkliga meddelandena förmedlas via någon sorts skriftsystem (exempelvis alfabet), till skillnad från talspråkets ljud och teckenspråkets gester. Skriftspråket är tätt sammankopplat med utvecklingen av skrivkonsten, från sumerernas kilskrift och egyptiernas hieroglyfer fram till 1900-talets globala spridning av skrift i både tryckt och digital form. Utvecklingen av skriftspråket gjordes ur det ursprungliga talspråket, för att dokumentera och föreviga muntliga meddelanden. De olika skriftsystemens tecken har ofta men inte alltid skapat konkreta motsvarigheter till talspråkets olika språkliga ljud (fon och fonem). Skriftspråk och talspråk har utvecklats parallellt med varandra, ofta med skriftspråket som det mer formella och stabila av de två. Exempel på hur talspråkets utveckling ofta är snabbare än skriftspråkets är engelska språket, vars 2000-talsstavning bevarat stora delar av talspråket från 1500- och 1600-talen. Under 1900-talet har kampanjer gjorts för att få svenskt skriftspråk närmare det faktiska talspråket. I Internetåldern (till stor del buren av skriven text) har allt fler människor skrivit allt mer och allt snabbare, vilket också bidragit till att göra skriftspråket mindre formellt. Samtidigt har vissa av 1900-talets försök att få till ett mer "fonetiskt" troget skriftspråk övergivits; juice blev aldrig jos, de/dem blev sällan dom, mig är numera åter vanligare än mej. (sv)
 • 书面语是一種透過文字系統來表達的語言,以书写及阅读來傳達意義。書面語是一種人為發明下的產物,基於某個特定的口语之後發展出來,因此沒有任何一種自然語言是只有書面語而沒有口語的。幼童不需要經過主動學習,只要生活在以口語對話的社會環境中,就能夠自然學會口語;但是必須透過教育手段,經過識字及閱讀、寫作課程後,幼童才能夠學會書面語。 由於書面語是人們在文本上交流所使用的語言,相對於口語,有其內在的穩定性。這體現在空間與時間兩個跨度上: * 在空間跨度上,儘管各地方言迥異,口語大不相同,甚至可能使用不同的語言,但卻可以使用相同的書面語言。(例如古代中國文言文在南方、北方的使用及對日、韓等東亞國家的影響) * 在時間跨度上,儘管口語會以數十或上百年為週期做大的演變,但書面語言在此期間卻只有很小的變化。即使口語消失,成為絕跡語言,只要存在能夠判讀這個文字系統的專家,這種語言仍然可以透過書面語言來保存。 必須先出現文字系統才可能出現書面語,所以不是所有語言都擁有書面語。书面语不仅可以记录历史上语言的变化,而且随着文字的传播,会将一种语言向其他语言地区扩散,使其他语言范围内受教育的人被另一种书面语影响,而将这种书面语的成分带入口语,影响当地口语的变化,使各种不同语言加快互相融合的速度和范围。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 226990 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 2991 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1017709875 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • اللُّغَةُ الْمَكْتُوبَةَ هي تجسيد للغة المنطوقة بعلامات كتابية. بتلك الرموز والإشارات الاتفاقية، صُوِّر اللفظ بحروف هجائية. اعتبرت مفخرة العقل البشري، وذاكرة التاريخ، ووعاء الإنجازات الإنسانية في كافة المجالات. (ar)
 • Hizkuntza idatzia, batzuetan komunikazio idatzia ere deitua, idazketaz sortutako mezua da, gehienetan ahozko hizkuntzaren osagarri moduan erabiltzen dena. Komunikazio idatziaren kodeak ahozkoak baino egonkorragoak eta zurrunagoak izaten dira, eta gehienetan forma- eta normalkuntza-eskakizunak bete behar dituzte, hala nola ortografiaren bitartez. (eu)
 • Bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. Lain dengan bahasa lisan yang memiliki unsur utama berupa bunyi, bahasa tulis unsur utamanya adalah huruf-huruf. Bahasa tulis dapat dibagi menjadi dua ragam, yakni yang menggunakan bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Bahasa tulis baku umumnya digunakan pada urusan karya ilmiah dan kewartawanan, sedangkan ragam tidak baku dapat berupa obrolan di media sosial. (in)
 • 書記言語(しょきげんご)とは、文字を媒介とすることを典型とする言語変種の一つ。 一方書き言葉(かきことば)とは、日常会話ではあまり使われず、主として文章を書くときに使われる語句や語法のことである。 (ja)
 • 书面语是一種透過文字系統來表達的語言,以书写及阅读來傳達意義。書面語是一種人為發明下的產物,基於某個特定的口语之後發展出來,因此沒有任何一種自然語言是只有書面語而沒有口語的。幼童不需要經過主動學習,只要生活在以口語對話的社會環境中,就能夠自然學會口語;但是必須透過教育手段,經過識字及閱讀、寫作課程後,幼童才能夠學會書面語。 由於書面語是人們在文本上交流所使用的語言,相對於口語,有其內在的穩定性。這體現在空間與時間兩個跨度上: * 在空間跨度上,儘管各地方言迥異,口語大不相同,甚至可能使用不同的語言,但卻可以使用相同的書面語言。(例如古代中國文言文在南方、北方的使用及對日、韓等東亞國家的影響) * 在時間跨度上,儘管口語會以數十或上百年為週期做大的演變,但書面語言在此期間卻只有很小的變化。即使口語消失,成為絕跡語言,只要存在能夠判讀這個文字系統的專家,這種語言仍然可以透過書面語言來保存。 必須先出現文字系統才可能出現書面語,所以不是所有語言都擁有書面語。书面语不仅可以记录历史上语言的变化,而且随着文字的传播,会将一种语言向其他语言地区扩散,使其他语言范围内受教育的人被另一种书面语影响,而将这种书面语的成分带入口语,影响当地口语的变化,使各种不同语言加快互相融合的速度和范围。 (zh)
 • El llenguatge escrit és la representació d'una idioma per mitjà d'un sistema d'escriptura. El llenguatge escrit existeix només com a complement per especificar el llenguatge parlat. És a dir, no hi ha cap llenguatge que només s'escrigui (o s'escrigués). Tanmateix, sovint el llenguatge és considerat com una forma forma més «correcte» i estàndard de l'idioma. Dependrà del compromís de cada mestre per reorientar el seu procés d'ensenyament, de la capacitat de "desaprendre" les velles pràctiques, que encara es valoren però que pels nens no tenen cap sentit. (ca)
 • El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio del Sistema de escritura. El lenguaje escrito es una invención, en el sentido de que debe ser enseñada, a diferencia del lenguaje hablado o de la lengua de signos, que son aprendidos espontáneamente por exposición, especialmente en la infancia. (es)
 • Une langue écrite est une langue dotée d'une représentation au moyen d’un système d’écriture. La langue écrite est une invention (technique) dans la mesure où elle doit être enseignée aux enfants ; les enfants apprendront la langue parlée (langue orale ou langue des signes) en y étant exposés et sans vraiment qu’on la leur ait apprise. Cet article adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite une internationalisation (octobre 2015). (fr)
 • Geschreven taal is de weergave van gesproken taal door middel van een systeem dat de spraakklanken vertegenwoordigt, ofwel schrift. Geschreven taal is een uitvinding, in tegenstelling tot gesproken taal, die zich samen met de moderne mens ontwikkeld heeft. Kinderen leren uit instinct alleen gesproken taal (of in bijzondere gevallen gebarentaal) te gebruiken. (nl)
 • Język pisany – reprezentacja języka naturalnego lub języka sztucznego wyrażona za pomocą pisma. Język pisany jest wtórną reprezentacją języka naturalnego, którego pierwotną postacią jest język mówiony. Dobrze wypracowana i ustabilizowana forma piśmiennicza, podlegająca normom językowym i ortograficznym, zwana jest grafolektem. Język pisany zawsze występuje jako element towarzyszący pewnemu językowi mówionemu. Wiele języków wymarłych znanych jest wyłącznie dzięki zabytkom pisanym. (pl)
 • Skrivet språk, eller skriftspråk, är det språk som förmedlas i skriven form. De språkliga meddelandena förmedlas via någon sorts skriftsystem (exempelvis alfabet), till skillnad från talspråkets ljud och teckenspråkets gester. Skriftspråket är tätt sammankopplat med utvecklingen av skrivkonsten, från sumerernas kilskrift och egyptiernas hieroglyfer fram till 1900-talets globala spridning av skrift i både tryckt och digital form. (sv)
 • اللُّغَةُ الْمَكْتُوبَةَ هي تجسيد للغة المنطوقة بعلامات كتابية. بتلك الرموز والإشارات الاتفاقية، صُوِّر اللفظ بحروف هجائية. اعتبرت مفخرة العقل البشري، وذاكرة التاريخ، ووعاء الإنجازات الإنسانية في كافة المجالات. (ar)
 • Hizkuntza idatzia, batzuetan komunikazio idatzia ere deitua, idazketaz sortutako mezua da, gehienetan ahozko hizkuntzaren osagarri moduan erabiltzen dena. Komunikazio idatziaren kodeak ahozkoak baino egonkorragoak eta zurrunagoak izaten dira, eta gehienetan forma- eta normalkuntza-eskakizunak bete behar dituzte, hala nola ortografiaren bitartez. (eu)
 • Bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. Lain dengan bahasa lisan yang memiliki unsur utama berupa bunyi, bahasa tulis unsur utamanya adalah huruf-huruf. Bahasa tulis dapat dibagi menjadi dua ragam, yakni yang menggunakan bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Bahasa tulis baku umumnya digunakan pada urusan karya ilmiah dan kewartawanan, sedangkan ragam tidak baku dapat berupa obrolan di media sosial. (in)
 • 書記言語(しょきげんご)とは、文字を媒介とすることを典型とする言語変種の一つ。 一方書き言葉(かきことば)とは、日常会話ではあまり使われず、主として文章を書くときに使われる語句や語法のことである。 (ja)
 • 书面语是一種透過文字系統來表達的語言,以书写及阅读來傳達意義。書面語是一種人為發明下的產物,基於某個特定的口语之後發展出來,因此沒有任何一種自然語言是只有書面語而沒有口語的。幼童不需要經過主動學習,只要生活在以口語對話的社會環境中,就能夠自然學會口語;但是必須透過教育手段,經過識字及閱讀、寫作課程後,幼童才能夠學會書面語。 由於書面語是人們在文本上交流所使用的語言,相對於口語,有其內在的穩定性。這體現在空間與時間兩個跨度上: * 在空間跨度上,儘管各地方言迥異,口語大不相同,甚至可能使用不同的語言,但卻可以使用相同的書面語言。(例如古代中國文言文在南方、北方的使用及對日、韓等東亞國家的影響) * 在時間跨度上,儘管口語會以數十或上百年為週期做大的演變,但書面語言在此期間卻只有很小的變化。即使口語消失,成為絕跡語言,只要存在能夠判讀這個文字系統的專家,這種語言仍然可以透過書面語言來保存。 必須先出現文字系統才可能出現書面語,所以不是所有語言都擁有書面語。书面语不仅可以记录历史上语言的变化,而且随着文字的传播,会将一种语言向其他语言地区扩散,使其他语言范围内受教育的人被另一种书面语影响,而将这种书面语的成分带入口语,影响当地口语的变化,使各种不同语言加快互相融合的速度和范围。 (zh)
 • El llenguatge escrit és la representació d'una idioma per mitjà d'un sistema d'escriptura. El llenguatge escrit existeix només com a complement per especificar el llenguatge parlat. És a dir, no hi ha cap llenguatge que només s'escrigui (o s'escrigués). Tanmateix, sovint el llenguatge és considerat com una forma forma més «correcte» i estàndard de l'idioma. Dependrà del compromís de cada mestre per reorientar el seu procés d'ensenyament, de la capacitat de "desaprendre" les velles pràctiques, que encara es valoren però que pels nens no tenen cap sentit. (ca)
 • El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio del Sistema de escritura. El lenguaje escrito es una invención, en el sentido de que debe ser enseñada, a diferencia del lenguaje hablado o de la lengua de signos, que son aprendidos espontáneamente por exposición, especialmente en la infancia. (es)
 • Une langue écrite est une langue dotée d'une représentation au moyen d’un système d’écriture. La langue écrite est une invention (technique) dans la mesure où elle doit être enseignée aux enfants ; les enfants apprendront la langue parlée (langue orale ou langue des signes) en y étant exposés et sans vraiment qu’on la leur ait apprise. Cet article adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite une internationalisation (octobre 2015). (fr)
 • Geschreven taal is de weergave van gesproken taal door middel van een systeem dat de spraakklanken vertegenwoordigt, ofwel schrift. Geschreven taal is een uitvinding, in tegenstelling tot gesproken taal, die zich samen met de moderne mens ontwikkeld heeft. Kinderen leren uit instinct alleen gesproken taal (of in bijzondere gevallen gebarentaal) te gebruiken. (nl)
 • Język pisany – reprezentacja języka naturalnego lub języka sztucznego wyrażona za pomocą pisma. Język pisany jest wtórną reprezentacją języka naturalnego, którego pierwotną postacią jest język mówiony. Dobrze wypracowana i ustabilizowana forma piśmiennicza, podlegająca normom językowym i ortograficznym, zwana jest grafolektem. Język pisany zawsze występuje jako element towarzyszący pewnemu językowi mówionemu. Wiele języków wymarłych znanych jest wyłącznie dzięki zabytkom pisanym. (pl)
 • Skrivet språk, eller skriftspråk, är det språk som förmedlas i skriven form. De språkliga meddelandena förmedlas via någon sorts skriftsystem (exempelvis alfabet), till skillnad från talspråkets ljud och teckenspråkets gester. Skriftspråket är tätt sammankopplat med utvecklingen av skrivkonsten, från sumerernas kilskrift och egyptiernas hieroglyfer fram till 1900-talets globala spridning av skrift i både tryckt och digital form. (sv)
rdfs:label
 • لغة مكتوبة (ar)
 • Llenguatge escrit (ca)
 • Geschriebene Sprache (de)
 • Written language (en)
 • Skribita lingvo (eo)
 • Hizkuntza idatzi (eu)
 • Lenguaje escrito (es)
 • Bahasa tulis (in)
 • Langue écrite (fr)
 • 書記言語 (ja)
 • Język pisany (pl)
 • Geschreven taal (nl)
 • Skriftspråk (sv)
 • 书面语 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License