About: Water wheel

An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Pearson, Warwick (1997). "Water-Powered Flourmills in Nineteenth-Century Tasmania" (PDF). Australasian Historical Archaeology. 15: 66–78.("Headrace" redirects here. For the rowing competition, see Head race.) (This article is about water power. For water-lifting irrigation water wheels, see Noria.) The main difficulty of water wheels is their dependence on flowing water, which limits where they can be located. Modern hydroelectric dams can be viewed as the descendants of the water wheel, as they too take advantage of the movement of water downhill.

Property Value
dbo:abstract
 • الناعور أو الناعورة (ج نواعير) كما تسمى (في سوريا والعراق)، أو الساقية (ج سواقي) كما تسمى (في مصر) هي أداة لنقل ماء النهر إلى اليابسة على ضفاف النهر. (ar)
 • Vodní kolo nebo též mlýnské kolo je jedním z nejstarších zařízení k získání energie proudící vody. Síla vodního proudu byla jedním z prvních využívaných zdrojů energie. Vodní kolo bylo široce využíváno ve starověku, středověku, i na počátku novověku, a to především pro pohon vodních mlýnů. Později bylo používáno i pro pohon mechanismů v kovářských dílnách - hamrech a na pilách. V některých zemích je vodní kolo dodnes využíváno například pro čerpání vody. (cs)
 • Ein Wasserrad, oft auch Mühlrad genannt, ist eine Wasserkraftmaschine, die die potentielle oder kinetische Energie des Wassers nutzt, um Wassermühlen aller Art, Generatoren von kleinen Wasserkraftwerken, Wasserschöpfwerke oder Arbeitsmaschinen anzutreiben. (de)
 • Akvorado estas ekipaĵo de akvoenergia instalaĵo, kiu helpas transformi la akvoforton al utila laboro (en muelejoj, generatoroj. En la industriizitaj regionoj, ili havas jam nur nur nostalgiajn funkciojn, oni ne uzas ilin por produkti energion. Kie la permesas kaj ekzistas sufiĉa, samflua akvoenergio, oni eluzas la ekvoenergion per turbinoj. Avantaĝo de la akvoradoj, ke ĝi povas produkti energion eĉ ĉe malgranda akvokvanto. Plimulto de funkciantaj akvoradoj helpas la laboron en la malriĉaj landoj de Afriko kaj Azio. (eo)
 • La roue à aubes est une roue de construction particulière, munie de pales (ou aubes), permettant de créer ou de restituer un mouvement rotatif d'axe au départ d'un mouvement linéaire de fluide. Elle constitue ainsi le cœur d'un moteur hydraulique. Initialement simples et de construction très facile, elles ont évolué au fil du temps, avec les progrès de l'hydro et de l'aérodynamique pour devenir les turbines hydrauliques d'aujourd'hui. La roue à augets est une amélioration de la roue à aubes : au lieu d'être simplement équipée de pales poussées par la force du courant (roues par dessous) ou par l'énergie d'une chute d'eau (roues par dessus), elle comprend des augets qui se vident les uns dans les autres ; à débit d'eau égal, le poids de l'eau contenue dans plusieurs augets successifs alors que les autres sont vides accentue le déséquilibre de la roue qui tourne plus vite ou avec beaucoup plus de puissance et d'inertie, et sans à-coup. (fr)
 • Una rueda hidráulica es una máquina que nos ayuda a convertir la energía de un curso de agua o de una caída de agua (conocida como energía hidráulica) en otras formas más útiles de energía, por ejemplo en energía mecánica. En la edad media las ruedas hidráulicas se emplearon como fuente de energía, en los talleres artesanales de varios países. Los molinos de viento, y la tracción humana o animal, fueron algunas de las alternativas a la rueda hidráulica. El uso más común de este tipo de ruedas era en los molinos de harina, pero también se empleaban como propulsores en trabajos de fundición y metalurgia, o en la elaboración de papel.​ Algunas ruedas hidráulicas se alimentaban del agua de un estanque, formado por un canal que conducía el agua de una pequeña represa o bocatoma, hecha en el curso del agua. A mediados o finales del siglo XVIII, la investigación científica de John Smeaton sobre la rueda hidráulica condujo a un aumento significativo en su eficiencia,y fueron las proporcionaron la energía tan necesaria para la Revolución Industrial en sus inicios. Las ruedas hidráulicas comenzaron a ser desplazadas por la turbina, más pequeña, menos costosa y más eficiente, desarrollada por Benoît Fourneyron, comenzando con su primer modelo en 1827.​ (es)
 • 수차(水車)는 물의 위치에너지를 회전 운동의 에너지로 변환시키는 기계(원동기)이다. 수차는 17세기 말경에 일단은 증기동력에 의하여 그 자리를 잃은 것 같았으나, 19세기 중엽에 이르러서 새로운 설계와 기술에 의하여 터빈이라는 이름으로 다시금 등장하게 되었다. 그래서 증기동력 이전 형식의 수차는 구식 수차, 그 이후에 개발된 수차는 신식 수차라고 편의상 나누기로 한다. 수차는 그 신구형에 관계없이 물의 작용에 따라 중력수차(重力水車)·충동수차(衝動水車)·반동수차(反動水車)의 3종으로 구별할 수가 있다. 중력수차는 주로 중력과 관계된 낙차에 의해서 움직여진다. 충동수차는 물 에너지의 거의 모든 것을 운동에너지로 만들고, 그 충격을 이용하고 있다. 반동수차는 용기로부터 물을 분출시켰을 때의 반작용을, 역학적으로 말하면 운동량 보존 법칙을 이용하고 있다. 실제적인 수차는, 이 3종류의 효과를 알맞은 비율로 선택한 구조로 되어 있다. 전동기나 증기 기관이 보급될 때까지는 양수·탈곡·제분·제사 등에 폭넓게 사용되고 있었다. 현재에도 소수의 수차를 논의 양수 등에서 볼 수 있다. 양수용 수차에는 여러가지 유형이 있고 유명한 것은 삼연수차(三連水車) 등이 있다. 흐르는 물의 힘을 이용하기 위해 물을 수차 옆에 붙인 형태가 많다. (ko)
 • 水車(すいしゃ、みずぐるま、英: water wheel)は、水のエネルギーを機械的エネルギーに変える回転機械。人類が開発した最も古い原動機と言え、古代から世界のいくつかの地域で利用されており、中世にはヨーロッパで非常に普及した。たとえばヨーロッパでは揚水、脱穀、製粉(小麦の実をひいて粉にする)など農業分野で大いに用いられ、鉱物の採掘用の機械動力にも使われた。西アジアや中国でも製粉や精米用など様々な用途に用いられた。日本でも平安時代にはすでに使われていたことが判っている。 18世紀後半~19世紀前半に蒸気機関が普及してゆくにつれ水車の数の増加に歯止めがかかり、さらに19世紀末ごろから20世紀冒頭ごろにかけて電動機も普及すると、水車の利用は減っていった。 しかし現在でも少数ながら世界各地の水流が豊富な地域では現役の機械として利用されている。電力供給の無い場所でも動力を確保できる点がメリットとなる。 揚水用の水車を水汲み水車(ノーリア)と言う。様々なタイプがあるが、水車の横に付けた容器(バケツ状の容器)で水をくみ上げるタイプのものが比較的多い。 水力発電に使うwater turbineウォーター・タービンのことも日本語では「発電用水車」と呼ぶ。近年では温暖化対策の面も持つマイクロ水力発電に多く使われるようになり、水車の利用価値は高まっている。 なお、トルクを与えて水流に変えるタイプの機械装置も「水車」と呼ばれる。電動機などで水車を回転させるものが揚水発電などに使われる。 (ja)
 • Pearson, Warwick (1997). "Water-Powered Flourmills in Nineteenth-Century Tasmania" (PDF). Australasian Historical Archaeology. 15: 66–78.("Headrace" redirects here. For the rowing competition, see Head race.) (This article is about water power. For water-lifting irrigation water wheels, see Noria.) A water wheel is a machine for converting the energy of flowing or falling water into useful forms of power, often in a watermill. A water wheel consists of a wheel (usually constructed from wood or metal), with a number of blades or buckets arranged on the outside rim forming the driving car. Water wheels were still in commercial use well into the 20th century but they are no longer in common use. Uses included milling flour in gristmills, grinding wood into pulp for papermaking, hammering wrought iron, machining, ore crushing and pounding fibre for use in the manufacture of cloth. Some water wheels are fed by water from a mill pond, which is formed when a flowing stream is dammed. A channel for the water flowing to or from a water wheel is called a mill race. The race bringing water from the mill pond to the water wheel is a headrace; the one carrying water after it has left the wheel is commonly referred to as a tailrace. Waterwheels were used for various purposes from agriculture to metallurgy in ancient civilizations spanning the Hellenistic Greek world, Rome, China and India. Waterwheels saw continued use in Medieval Europe as well as the contemporary Islamic world. In the mid to late 18th century John Smeaton's scientific investigation of the water wheel led to significant increases in efficiency supplying much needed power for the Industrial Revolution. Water wheels began being displaced by the smaller, less expensive and more efficient turbine, developed by Benoît Fourneyron, beginning with his first model in 1827. Turbines are capable of handling high heads, or elevations, that exceed the capability of practical-sized waterwheels. The main difficulty of water wheels is their dependence on flowing water, which limits where they can be located. Modern hydroelectric dams can be viewed as the descendants of the water wheel, as they too take advantage of the movement of water downhill. (en)
 • Een waterrad maakt het mogelijk arbeid te verrichten die zwaartekracht- en bewegingsenergie benut. Op deze manier kunnen machines zoals of generatoren aangedreven worden. Een molen die wordt aangedreven door een waterrad heet een watermolen. In geïndustrialiseerde gebieden dienen de meeste waterraderen vandaag de dag desondanks niet meer voor energiewinning, maar eerder voor nostalgische doeleinden. Daar waar nog een waterrecht voorhanden is en een toereikende, gelijkmatige waterkracht aanwezig is, wordt de energie door middel van turbines geëxploiteerd. Daardoor is in geïndustrialiseerde gebieden de economische betekenis van waterraderen vandaag de dag nog slechts gering. De meeste waterraderen staan daarom tegenwoordig in de talrijke musea, enkele drijven kleine generatoren aan en dienen de stroomvoorziening. Het leeuwendeel van de waterraderen staat tegenwoordig in ontwikkelingslanden in Afrika en Azië, waar ze ook nu nog een onmisbaar hulpmiddel zijn. Vooral landbouw is zonder waterraderen ook vandaag de dag nog ondenkbaar. (nl)
 • Koło wodne, gatro – urządzenie przekształcające energię przepływu lub spadku wody w inne użyteczne formy energii. Składa się ze zwykle drewnianego lub metalowego koła mającego na obwodzie łopatki, przegrody lub zbiorniki poruszane siłą naporu wody. Koła wodne były w powszechnym użyciu od III wieku p.n.e., aż do XX wieku i aktualnie są rzadko wykorzystywane komercyjnie. Najczęściej były wykorzystywane do napędu młynów wodnych, narzędzi wykorzystywanych w tartakach, papierniach, kuźniach, międlarkach w przemyśle włókienniczym, kruszenia urobku itd. Pod koniec XVIII wieku John Smeaton dokonał opisu fizyki kół wodnych, co przyczyniło się do znacznej poprawy ich wydajności. Koła wodne ostatecznie zostały wyparte przez mniejsze i bardziej efektywne turbiny – wynalazek Benoît Fourneyrona, które były w stanie wytrzymać wyższy niż koła wodne o konwencjonalnym rozmiarze. Głównym czynnikiem ograniczającym możliwość konstrukcji koła wodnego jest dostępność płynącej wody lub możliwości budowy kanału lub zapory spiętrzających wodę. Współczesne elektrownie wodne korzystają z napędu wykorzystującego przepływ grawitacyjny wody, analogicznie do koła wodnego. (pl)
 • A roda de água ou roda d'água é um dispositivo circular montado sobre um eixo, contendo na sua periferia caixinhas ou aletas dispostas de modo a poder aproveitar a energia hidráulica, ou atuar como propulsor em navios. (pt)
 • Водяное колесо — механическое устройство для преобразования энергии падающей воды (гидроэнергии) в энергию вращательного движения с тем, чтобы на оси колеса можно было совершать работу. При подъёме воды на некоторый уровень в ней запасается соответствующая этому уровню потенциальная энергия, поэтому падающая вода может совершать работу. Обратное преобразование применяется в гребных колёсах, используемых в качестве движителя на судах. Различают три основных вида водяного колеса для преобразования гидроэнергии в энергию вращательного движения: 1. * подливное (нижнебойное) водяное колесо (нория), КПД до 35 %; 2. * наливное (верхнебойное), КПД до 85 %; 3. * среднебойное, КПД до 75 %; (ru)
 • 水車,是利用水流產生機械能(位能與動能)的一種原動機。在蒸汽機、電動機發明以前,人類常用它來取水、脱穀、製粉、紡織。水車輪一般以木材製成,也可用金属成型。一个用于发电的水車通常被称为水力发电机。 (zh)
 • Vattenhjul är ett skovelhjul som sätts i rörelse av strömmande vatten och därvid omvandlar vattnets energi till mekaniskt arbete på en roterande axel. (sv)
 • Водяне́ ко́лесо — це механічний пристрій, який перетворює енергію потоку води або енергію піднятої води (гідроенергія) в обертовий рух, що може використовуватись як рушій в інших механізмах (наприклад, водяний млин, водяна лісопильня, водяна кузня). Зворотне перетворення застосовувалося в гребних колесах на перших пароплавах. Водяне колесо — це велике дерев'яне або металеве колесо з лопатями або ковшами на зовнішній поверхні обода. Лопаті (ковші) утворюють рушійну поверхню. Найчастіше колесо монтується вертикально на горизонтальній осі, але так зване норвезьке колесо встановлюється горизонтально на вертикальній осі. Вертикальні колеса можуть передавати енергію механізмам через вісь із шестернею і, зазвичай, приводні ремені. Горизонтальні колеса здебільшого використовуються для безпосереднього привода механізмів. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 150248 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 75312 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1072394021 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • January 2022 (en)
dbp:reason
 • could not find mention of Alexander or conquests (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الناعور أو الناعورة (ج نواعير) كما تسمى (في سوريا والعراق)، أو الساقية (ج سواقي) كما تسمى (في مصر) هي أداة لنقل ماء النهر إلى اليابسة على ضفاف النهر. (ar)
 • Vodní kolo nebo též mlýnské kolo je jedním z nejstarších zařízení k získání energie proudící vody. Síla vodního proudu byla jedním z prvních využívaných zdrojů energie. Vodní kolo bylo široce využíváno ve starověku, středověku, i na počátku novověku, a to především pro pohon vodních mlýnů. Později bylo používáno i pro pohon mechanismů v kovářských dílnách - hamrech a na pilách. V některých zemích je vodní kolo dodnes využíváno například pro čerpání vody. (cs)
 • Ein Wasserrad, oft auch Mühlrad genannt, ist eine Wasserkraftmaschine, die die potentielle oder kinetische Energie des Wassers nutzt, um Wassermühlen aller Art, Generatoren von kleinen Wasserkraftwerken, Wasserschöpfwerke oder Arbeitsmaschinen anzutreiben. (de)
 • Akvorado estas ekipaĵo de akvoenergia instalaĵo, kiu helpas transformi la akvoforton al utila laboro (en muelejoj, generatoroj. En la industriizitaj regionoj, ili havas jam nur nur nostalgiajn funkciojn, oni ne uzas ilin por produkti energion. Kie la permesas kaj ekzistas sufiĉa, samflua akvoenergio, oni eluzas la ekvoenergion per turbinoj. Avantaĝo de la akvoradoj, ke ĝi povas produkti energion eĉ ĉe malgranda akvokvanto. Plimulto de funkciantaj akvoradoj helpas la laboron en la malriĉaj landoj de Afriko kaj Azio. (eo)
 • A roda de água ou roda d'água é um dispositivo circular montado sobre um eixo, contendo na sua periferia caixinhas ou aletas dispostas de modo a poder aproveitar a energia hidráulica, ou atuar como propulsor em navios. (pt)
 • 水車,是利用水流產生機械能(位能與動能)的一種原動機。在蒸汽機、電動機發明以前,人類常用它來取水、脱穀、製粉、紡織。水車輪一般以木材製成,也可用金属成型。一个用于发电的水車通常被称为水力发电机。 (zh)
 • Vattenhjul är ett skovelhjul som sätts i rörelse av strömmande vatten och därvid omvandlar vattnets energi till mekaniskt arbete på en roterande axel. (sv)
 • La roue à aubes est une roue de construction particulière, munie de pales (ou aubes), permettant de créer ou de restituer un mouvement rotatif d'axe au départ d'un mouvement linéaire de fluide. Elle constitue ainsi le cœur d'un moteur hydraulique. Initialement simples et de construction très facile, elles ont évolué au fil du temps, avec les progrès de l'hydro et de l'aérodynamique pour devenir les turbines hydrauliques d'aujourd'hui. (fr)
 • Una rueda hidráulica es una máquina que nos ayuda a convertir la energía de un curso de agua o de una caída de agua (conocida como energía hidráulica) en otras formas más útiles de energía, por ejemplo en energía mecánica. En la edad media las ruedas hidráulicas se emplearon como fuente de energía, en los talleres artesanales de varios países. Los molinos de viento, y la tracción humana o animal, fueron algunas de las alternativas a la rueda hidráulica. El uso más común de este tipo de ruedas era en los molinos de harina, pero también se empleaban como propulsores en trabajos de fundición y metalurgia, o en la elaboración de papel.​ (es)
 • 水車(すいしゃ、みずぐるま、英: water wheel)は、水のエネルギーを機械的エネルギーに変える回転機械。人類が開発した最も古い原動機と言え、古代から世界のいくつかの地域で利用されており、中世にはヨーロッパで非常に普及した。たとえばヨーロッパでは揚水、脱穀、製粉(小麦の実をひいて粉にする)など農業分野で大いに用いられ、鉱物の採掘用の機械動力にも使われた。西アジアや中国でも製粉や精米用など様々な用途に用いられた。日本でも平安時代にはすでに使われていたことが判っている。 18世紀後半~19世紀前半に蒸気機関が普及してゆくにつれ水車の数の増加に歯止めがかかり、さらに19世紀末ごろから20世紀冒頭ごろにかけて電動機も普及すると、水車の利用は減っていった。 しかし現在でも少数ながら世界各地の水流が豊富な地域では現役の機械として利用されている。電力供給の無い場所でも動力を確保できる点がメリットとなる。 揚水用の水車を水汲み水車(ノーリア)と言う。様々なタイプがあるが、水車の横に付けた容器(バケツ状の容器)で水をくみ上げるタイプのものが比較的多い。 水力発電に使うwater turbineウォーター・タービンのことも日本語では「発電用水車」と呼ぶ。近年では温暖化対策の面も持つマイクロ水力発電に多く使われるようになり、水車の利用価値は高まっている。 (ja)
 • 수차(水車)는 물의 위치에너지를 회전 운동의 에너지로 변환시키는 기계(원동기)이다. 수차는 17세기 말경에 일단은 증기동력에 의하여 그 자리를 잃은 것 같았으나, 19세기 중엽에 이르러서 새로운 설계와 기술에 의하여 터빈이라는 이름으로 다시금 등장하게 되었다. 그래서 증기동력 이전 형식의 수차는 구식 수차, 그 이후에 개발된 수차는 신식 수차라고 편의상 나누기로 한다. 수차는 그 신구형에 관계없이 물의 작용에 따라 중력수차(重力水車)·충동수차(衝動水車)·반동수차(反動水車)의 3종으로 구별할 수가 있다. 중력수차는 주로 중력과 관계된 낙차에 의해서 움직여진다. 충동수차는 물 에너지의 거의 모든 것을 운동에너지로 만들고, 그 충격을 이용하고 있다. 반동수차는 용기로부터 물을 분출시켰을 때의 반작용을, 역학적으로 말하면 운동량 보존 법칙을 이용하고 있다. 실제적인 수차는, 이 3종류의 효과를 알맞은 비율로 선택한 구조로 되어 있다. (ko)
 • Pearson, Warwick (1997). "Water-Powered Flourmills in Nineteenth-Century Tasmania" (PDF). Australasian Historical Archaeology. 15: 66–78.("Headrace" redirects here. For the rowing competition, see Head race.) (This article is about water power. For water-lifting irrigation water wheels, see Noria.) The main difficulty of water wheels is their dependence on flowing water, which limits where they can be located. Modern hydroelectric dams can be viewed as the descendants of the water wheel, as they too take advantage of the movement of water downhill. (en)
 • Een waterrad maakt het mogelijk arbeid te verrichten die zwaartekracht- en bewegingsenergie benut. Op deze manier kunnen machines zoals of generatoren aangedreven worden. Een molen die wordt aangedreven door een waterrad heet een watermolen. Het leeuwendeel van de waterraderen staat tegenwoordig in ontwikkelingslanden in Afrika en Azië, waar ze ook nu nog een onmisbaar hulpmiddel zijn. Vooral landbouw is zonder waterraderen ook vandaag de dag nog ondenkbaar. (nl)
 • Koło wodne, gatro – urządzenie przekształcające energię przepływu lub spadku wody w inne użyteczne formy energii. Składa się ze zwykle drewnianego lub metalowego koła mającego na obwodzie łopatki, przegrody lub zbiorniki poruszane siłą naporu wody. Koła wodne były w powszechnym użyciu od III wieku p.n.e., aż do XX wieku i aktualnie są rzadko wykorzystywane komercyjnie. Najczęściej były wykorzystywane do napędu młynów wodnych, narzędzi wykorzystywanych w tartakach, papierniach, kuźniach, międlarkach w przemyśle włókienniczym, kruszenia urobku itd. (pl)
 • Водяное колесо — механическое устройство для преобразования энергии падающей воды (гидроэнергии) в энергию вращательного движения с тем, чтобы на оси колеса можно было совершать работу. При подъёме воды на некоторый уровень в ней запасается соответствующая этому уровню потенциальная энергия, поэтому падающая вода может совершать работу. Обратное преобразование применяется в гребных колёсах, используемых в качестве движителя на судах. Различают три основных вида водяного колеса для преобразования гидроэнергии в энергию вращательного движения: (ru)
 • Водяне́ ко́лесо — це механічний пристрій, який перетворює енергію потоку води або енергію піднятої води (гідроенергія) в обертовий рух, що може використовуватись як рушій в інших механізмах (наприклад, водяний млин, водяна лісопильня, водяна кузня). Зворотне перетворення застосовувалося в гребних колесах на перших пароплавах. (uk)
rdfs:label
 • ناعور (ar)
 • Vodní kolo (cs)
 • Roda hidràulica (ca)
 • Wasserrad (de)
 • Akvorado (eo)
 • Rueda hidráulica (es)
 • Roue à aubes (fr)
 • Kincir air (penghasil energi) (in)
 • Ruota idraulica (it)
 • 水車 (ja)
 • 수차 (ko)
 • Water wheel (en)
 • Waterrad (nl)
 • Koło wodne (pl)
 • Roda de água (pt)
 • Водяне колесо (uk)
 • Vattenhjul (sv)
 • Водяное колесо (ru)
 • 水車 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:buildingType of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License