A teacher (also called a school teacher or, in some contexts, an educator) is a person who helps students to acquire knowledge, competence or virtue. Informally the role of teacher may be taken on by anyone (e.g. when showing a colleague how to perform a specific task). In some countries, teaching young people of school age may be carried out in an informal setting, such as within the family (homeschooling), rather than in a formal setting such as a school or college. Some other professions may involve a significant amount of teaching (e.g. youth worker, pastor).

Property Value
dbo:abstract
 • المُدَرِّس أَو المُعَلِّمٌ هُو من يمتَلِك قَدْرَ مِن العِلم والمعرفَة ويَقُوم بِإِيصالِهَا (نقْلُهَا) إِلى الآخرِين. ويشمُل هذا التَّعرِيف العَام؛ جمِيع أَنواع المُعلِّمِين. (ar)
 • Učitel neboli pedagog je člověk, který jako profesionál učí a vzdělává, nejčastěji ve škole. Dobrý učitel by měl napomáhat zlepšování prostředí, ve kterém se odehrává výchovný a vzdělávací proces, předávat své znalosti, motivovat žáky k získávání znalostí z dalších zdrojů, ale také rozvíjet jejich morální hodnoty. Učitel by neměl zapomenout ani na sebevzdělávání, neboť stejně jako jde vpřed doba, mění se i pohled na svět a přibývají nové znalosti. Postava učitele, ať už v jakékoli podobě, je a byla ve všech kulturách ztělesněním vzdělávání a kultivace. Za učitele jsou označováni většinou ti, kteří nějak napomáhali vývoji a vzdělávání jejích členů. V moderním školství ve většině zemí je role učitele samostatnou profesí, která má stejnou váhu jako jakékoli jiné zaměstnání. Postava učitele je většinou spojována se školou, učitel, který vyučuje žáka doma se nazývá . Učitel by měl postupovat podle tematického plánu, případně podle kurikula. Předmětem učitelovy činnosti mohou být lidé všemožných věkových skupin i rozličných úrovní schopnosti se učit. Pedagog plánuje, organizuje, realizuje a vyhodnocuje výchovně-vzdělávací proces. Jeho profesní profil se skládá z odborných kompetencí (komunikačních, motivačních, prezentačních, diagnostických a organizačních) a osobnostních předpokladů (např. morálního profilu, pedagogického taktu, lásky k vychovávaným apod.). (cs)
 • El mestre o la mestra d'escola és la persona encarregada d'impartir l'ensenyament primari. El títol és atorgat per escoles universitàries de formació del professorat. Sovint és utilitzat com a sinònim el mot pedagog, que té un sentit més ample. Magisteri és el nom que rep la formació que rebien a la universitat els mestres per als càrrecs docents. Un cop superada la formació s'atorga un títol per les escoles universitàries de formació del professorat. Encara que hi havia antecedents a l'edat mitjana (escoles catedralícies, entitats de caràcter gremial), les escoles especials per a preparar mestres no van aparèixer fins al segle XVIII, a partir de l'obligatorietat de l'ensenyament imposada per la Revolució Francesa. El mestre és aquella persona encarregada de transmetre coneixements i valors a diferents nivells i àmbits. La seva funció principal és: formar i en alguns casos educar per aconseguir que el seu alumnat assoleixi les seves metes. Hi ha tres tipus de mestres: el mestre de llar d'infants, el mestre d'infantil i el mestre de primària. El rol principal del mestre, no és pas el de la persona que té molts sabers, que n’ha de tenir, sinó el d'aquella persona que és capaç de conèixer i reconèixer l'alumne, és qui l’acompanya, la paraula acompanyar ve del llatí “cum-panis", que significa “menjar del mateix pa”. Per tant, el docent actual és la persona que menja del mateix pa amb els seus alumnes i, per tant, d'alguna manera, està al seu costat. Per tant el rol del metre coneix les necessitats de cada alumne i gràcies al fet què les coneix és capaç d'extreure el millor de cadascun d'ells. Els acompanya, els orienta i els reconeix. (Miquel, A. P.) (ca)
 • Διδασκαλία είναι η μετάδοση γνώσης από έναν δάσκαλο προς κάποιον μαθητή με σκοπό την αφομοίωση της γνώσης αυτής από τον μαθητή, δηλαδή την μάθηση. Διακρίνεται σε φυσική διδασκαλία και σχολική διδασκαλία. (el)
 • A teacher (also called a school teacher or, in some contexts, an educator) is a person who helps students to acquire knowledge, competence or virtue. Informally the role of teacher may be taken on by anyone (e.g. when showing a colleague how to perform a specific task). In some countries, teaching young people of school age may be carried out in an informal setting, such as within the family (homeschooling), rather than in a formal setting such as a school or college. Some other professions may involve a significant amount of teaching (e.g. youth worker, pastor). In most countries, formal teaching of students is usually carried out by paid professional teachers. This article focuses on those who are employed, as their main role, to teach others in a formal education context, such as at a school or other place of initial formal education or training. (en)
 • Instruisto estas profesia pedagogo, kies tasko estas instrui al lernantoj konkretan stud-objekton (matematikon, zoologion, gimnastikon, fremdan lingvon ktp.), kutime en klasĉambro de lernejo, sed ankaŭ kiel hejma aŭ koresponda instruisto. Instruante infanojn li devas samtempe eduki ankaŭ bonan konduton, nemensogemon kaj aliajn homajn kvalitojn. La plej altrangaj instruistoj universitataj havas la titolon profesoro. La Internacia tago de instruistoj estas festata la 5-an de oktobro. (eo)
 • Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea con carácter general o especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia que enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en facilitar el aprendizaje para que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la mejor manera posible.[cita requerida] Bajo un modelo educativo basado en la teoría conductista, el alumno es un ente pasivo, mientras que en un modelo educativo basado en otras teorías como el cognitivismo y la teoría social, tanto el profesor como el alumno son agentes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Paralelamente a las funciones docentes, los profesores suelen realizar funciones de investigación (especialmente en el ámbito universitario), de formación permanente (formación del profesorado) y tareas organizativas o directivas en los centros docentes.​ Una de esas funciones es la denominada función tutorial,que ejerce el profesorado en su función formativa y orientadora. En el caso de la enseñanza primaria y secundaria se centra en los alumnos y sus familias (cuando es realizada por profesores especializados en este ámbito se denomina y en el caso de la enseñanza superior consiste en la dirección de las actividades de investigación a cargo de los estudiantes, como las tesis doctorales (en algunos casos se da la figura del mentor). (es)
 • Ein Lehrer, weiblich Lehrerin, ist eine Person, die auf einem Gebiet, auf dem sie einen Vorsprung an Können, Wissen oder Erfahrung hat, weiterbildet. Da es sich um keinen geschützten Begriff handelt, kann sich grundsätzlich jeder so bezeichnen, der sich in einer Phase der Vermittlung von Wissen, Können, Lebensweisheit, Ausbildung oder Bildung befindet. Es ist ein vielschichtiger, schillernder Begriff, der in der Umgangssprache als Berufsbezeichnung oder als Ehrentitel eine sehr unterschiedliche Bedeutung annehmen kann. „Lehrer“ ist der Oberbegriff für alle Arten von Lehrenden, die sich durch eine entsprechende Kompositabildung (Fluglehrer, Tanzlehrer, Schullehrer, Gymnasiallehrer usw.) jeweils näher kennzeichnen lassen. (de)
 • Hezkuntzan, irakaslea lanbidez ikasleei ezaguerak, teknikak eta balioak helarazten dizkien pertsona da, arlo zehatz batean edo orokorrean. Horrez gain, irakasleak ikaslearen ikasketa prozesua bideratzen du, prozesu hori modu egokienean gara dadin, pedagogia erabiliz. (eu)
 • Is duine a mhúineann sna scoileanna é an múinteoir. (ga)
 • Guru (bahasa Sanskerta: गुरू yang berarti guru, tetapi arti secara harfiahnya adalah "berat") adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. (in)
 • Un enseignant est une personne chargée de transmettre des connaissances ou méthodes de raisonnement à autrui dans le cadre d'une formation générale ou d'une formation spécifique à une matière, un domaine ou une discipline scolaire. Le terme « enseignant » désigne la personne qui enseigne aux élèves (en primaire et secondaire). Le terme « professeur » désigne dans l'enseignement supérieur le grade le plus élevé d'enseignement, dans une hiérarchie comprenant les stades successifs d'assistant, maître-assistant et maître de conférences (au cégep et à l'université). De nouveaux termes comme « professeur des écoles », accompagnés d'un changement de statut sur la base du volontariat sont venus remplacer le mot « instituteur/institutrice ». La terminologie de « professeur » ne se résume donc plus uniquement à l'enseignement en université, mais reste toutefois d'usage protégé dans le cadre de celui-ci. Lorsque l'organisation de l'ensemble de la scolarité d'un élève est prise en charge par un enseignant employé à titre privé, on le qualifie alors de précepteur. Pour exercer son métier, le professeur possède idéalement une certaine compétence pédagogique généralement acquise par l'expérience ou au cours d'une formation spécialisée. (fr)
 • 教員(きょういん、英: teacher)とは、学校をはじめとする教育施設で、在籍者に対して教育・保育をつかさどる職、または、その職にある人のことである。 多くの国々では、フォーマル教育において教職に就くには教員資格が要求される。 「教員」の類義語に、教師、教諭、教授、教官などがある。 教員以外も含む学校スタッフについては「学校職員」を参照 (ja)
 • Un docente (dal latino docēre, insegnare) o insegnante, è un professionista nel campo dell'istruzione in strutture apposite come scuole e università. Il 5 ottobre di ogni anno, a partire dal 1994, si celebra la "Giornata mondiale degli insegnanti". (it)
 • 교사(敎師)는 학생들을 가르치는 사람으로, 일반적으로 국가에서 정한 법령에 따라 자격증을 갖추고 학생에게 국가에서 지정한 과목, 종목의 교육 이수의 과정에서 이끌어주거나 도움을 주거나 설명을 하는 사람을 말한다.좁게는 교육공무원으로 임용된 자 또는 교사자격증(교원자격증2급)을 소지한 자, 국공립학교의 교원과 사립학교의 교원을 부르며 넓게는 이들을 비롯하여 대학교와 전문대학 그리고 의 교수(敎授) 등을 포함한다.한국에서는 유교적인 사고관에 의해 교사를 임금, 국가, 부모와 같은 위치로 간주하기도 했다. 대한민국에서는 1960년대부터 교사도 일종의 노동자라는 의견이 제기되었고, 1990년대 이후에는 전문 직업인, 평생 안정된 직장(또는 직업)으로 보는 시각도 등장하였다. (ko)
 • Een onderwijzer-es, leraar, lerares of docent-e draagt kennis en technische bekwaamheid over aan respectievelijk scholieren, leerlingen of studenten. Sekseneutrale termen zijn leerkracht en onderwijsgevende. * Een onderwijzer(es) in het basisonderwijs geeft les in (bijna) alle vakken. Soms treedt een "bijzonder leermeester" of vakleerkracht op voor de vakken lichamelijke opvoeding of godsdienst/zedenleer, in Nederland ook wel voor muziek en handvaardigheid. * Een leraar of lerares in het voortgezet of secundair onderwijs geeft een of enkele vakken, op grond van vakkennis, aangevuld met een pedagogisch diploma dat onderwijsbevoegdheid geeft. * Een docent in het hoger onderwijs heeft naast onderwijstaken doorgaans ook een onderzoeksopdracht, eventueel als vervolg op een wetenschappelijke promotie, Op de universiteit worden colleges gegeven door hoogleraren (professoren), universitair hoofddocenten en universitair docenten. In bepaalde sporten wordt ook over een leraar gesproken, zoals bij een vechtsport. Ook in bepaalde religies hanteert men de leraar, zoals in het jodendom. (nl)
 • Nauczyciel (zawód) – rodzaj specjalności zawodowej, wykonywanej przez specjalistę odpowiednio przygotowanego do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach oświatowo-wychowawczych, która bywa uważana za jeden z zawodów zaufania publicznego; według innych źródeł – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje, poparte odpowiednim kierunkowym wykształceniem wyższym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie. …społeczny portret nauczycieli koresponduje z wysokim poziomem prestiżu i zaufania obywateli wobec ich zawodowej działalności. Charakteryzując uogólniony wizerunek tej profesji należy ją opisać jako zawód trudny, stresujący i odpowiedzialny, lecz jednocześnie przynoszący satysfakcję zawodową i życiową jej przedstawicielom. Monika Torczyńska, Rozprawy Społeczne 2014 , (pl)
 • Professor ou docente é uma pessoa que ensina ciência, arte, técnica ou outros conhecimentos. Para o exercício dessa profissão, requer-se qualificações académicas e pedagógicas, para que consiga transmitir/ensinar a matéria de estudo da melhor forma possível ao aluno. É uma das profissões mais importantes, tendo em vista que as demais, na sua maioria, dependem dela. Já Platão, na sua obra A República, alertava para a importância do papel do professor na formação do cidadão. O Dia Mundial dos Professores celebra-se a 5 de Outubro. No Brasil, o Dia do Professor é dez dias depois, em 15 de Outubro. (pt)
 • En lärare är i allmän bemärkelse vilken person som helst, en avsändare, som undervisar, förkunnar eller handleder rörande något som är tänkt att bli till kunskap hos mottagaren. Den största kategorin människor som innehar den största och viktigaste rollen som lärare, internationellt sett, är föräldrar. De olika sätten, metoderna, att lära ut till en person eller flera personer kallas för metodik. Läran om skola och lärande kallas pedagogik och didaktik. När man bestämmer vilken lärometod som bör användas måste en lärare överväga flera faktorer hos mottagaren. Ordet har funnits i svenska språket innan 1520. (sv)
 • Учи́тель, учи́тельница — ныне одна из самых распространённых общественных профессий, преподаватель, педагог. Содержание профессии учителя — воспитание и обучение следующих поколений (шире — учащихся). Конфуций писал: (ru)
 • 教師(英語:Teachers,中文口語也常稱作「老師」,舊稱「先生」),又稱作教育工作者、教員,是大眾對教育從業者的稱呼,是培養社會所需人才的專業。於教育機構;因應社會需要,亦有家庭教師的私人從業者。在教育上,其職責是傳授學生知識、學習方法和實踐技巧(傳道、授業、解惑)。在不同的時代、地方和文化,對要擔任教師的學歷要求和分類亦隨之不同。在不少國家地區,育學程,由有關的教育機關審核及(或)考試才得確認其教師專業資格。 (zh)
 • Учи́тель (вчи́тель), жін. учи́телька (вчи́телька) — людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні — спеціаліст(-ка), що проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів. В українській мові слова вчитель(-ка) та учитель(-ка) мають однакове значення, але використовуються в різних випадках. Вчитель пишеться у випадку, якщо попереднє слово закінчується на голосну літеру або на літеру «й». Наприклад: моя вчителька, улюблений вчитель. Педаго́г, педагогиня (від грец. παιδαγογ — вихователь) — особа, що займається викладацькою чи виховною роботою і має необхідну підготовку в цій царині. Вчений(-а), науковець(-виця), що займається теоретичними проблемами педагогіки. Зміст педагогічної професії - у вихованні молодого покоління. Слово «педагог» у Стародавній Греції означало дослівно «провідник дитини». Так називали не вчителів, а рабів, які відводили дитину до школи й забирали назад. Зазвичай у педагоги вибирали рабів, непридатних ні для якої іншої роботи, але вірних домівці. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 205075 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 62642 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983655622 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:activitySector
dbp:averageSalary
 • $43,009 2006-2007 school year (en)
dbp:caption
 • A teacher in a classroom at a secondary school in Pendembu, Sierra Leone. (en)
dbp:competencies
 • Pedagogy, subject knowledge; competence in teaching the subject, in curriculum, in learner assessment; psychology; planning; leadership. (en)
dbp:employmentField
 • Schools (en)
dbp:formation
 • Teaching certification (en)
dbp:name
 • Teacher (en)
dbp:officialNames
 • Teacher, schoolteacher (en)
dbp:relatedOccupation
dbp:type
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المُدَرِّس أَو المُعَلِّمٌ هُو من يمتَلِك قَدْرَ مِن العِلم والمعرفَة ويَقُوم بِإِيصالِهَا (نقْلُهَا) إِلى الآخرِين. ويشمُل هذا التَّعرِيف العَام؛ جمِيع أَنواع المُعلِّمِين. (ar)
 • Διδασκαλία είναι η μετάδοση γνώσης από έναν δάσκαλο προς κάποιον μαθητή με σκοπό την αφομοίωση της γνώσης αυτής από τον μαθητή, δηλαδή την μάθηση. Διακρίνεται σε φυσική διδασκαλία και σχολική διδασκαλία. (el)
 • Instruisto estas profesia pedagogo, kies tasko estas instrui al lernantoj konkretan stud-objekton (matematikon, zoologion, gimnastikon, fremdan lingvon ktp.), kutime en klasĉambro de lernejo, sed ankaŭ kiel hejma aŭ koresponda instruisto. Instruante infanojn li devas samtempe eduki ankaŭ bonan konduton, nemensogemon kaj aliajn homajn kvalitojn. La plej altrangaj instruistoj universitataj havas la titolon profesoro. La Internacia tago de instruistoj estas festata la 5-an de oktobro. (eo)
 • Ein Lehrer, weiblich Lehrerin, ist eine Person, die auf einem Gebiet, auf dem sie einen Vorsprung an Können, Wissen oder Erfahrung hat, weiterbildet. Da es sich um keinen geschützten Begriff handelt, kann sich grundsätzlich jeder so bezeichnen, der sich in einer Phase der Vermittlung von Wissen, Können, Lebensweisheit, Ausbildung oder Bildung befindet. Es ist ein vielschichtiger, schillernder Begriff, der in der Umgangssprache als Berufsbezeichnung oder als Ehrentitel eine sehr unterschiedliche Bedeutung annehmen kann. „Lehrer“ ist der Oberbegriff für alle Arten von Lehrenden, die sich durch eine entsprechende Kompositabildung (Fluglehrer, Tanzlehrer, Schullehrer, Gymnasiallehrer usw.) jeweils näher kennzeichnen lassen. (de)
 • Hezkuntzan, irakaslea lanbidez ikasleei ezaguerak, teknikak eta balioak helarazten dizkien pertsona da, arlo zehatz batean edo orokorrean. Horrez gain, irakasleak ikaslearen ikasketa prozesua bideratzen du, prozesu hori modu egokienean gara dadin, pedagogia erabiliz. (eu)
 • Is duine a mhúineann sna scoileanna é an múinteoir. (ga)
 • Guru (bahasa Sanskerta: गुरू yang berarti guru, tetapi arti secara harfiahnya adalah "berat") adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. (in)
 • 教員(きょういん、英: teacher)とは、学校をはじめとする教育施設で、在籍者に対して教育・保育をつかさどる職、または、その職にある人のことである。 多くの国々では、フォーマル教育において教職に就くには教員資格が要求される。 「教員」の類義語に、教師、教諭、教授、教官などがある。 教員以外も含む学校スタッフについては「学校職員」を参照 (ja)
 • Un docente (dal latino docēre, insegnare) o insegnante, è un professionista nel campo dell'istruzione in strutture apposite come scuole e università. Il 5 ottobre di ogni anno, a partire dal 1994, si celebra la "Giornata mondiale degli insegnanti". (it)
 • 교사(敎師)는 학생들을 가르치는 사람으로, 일반적으로 국가에서 정한 법령에 따라 자격증을 갖추고 학생에게 국가에서 지정한 과목, 종목의 교육 이수의 과정에서 이끌어주거나 도움을 주거나 설명을 하는 사람을 말한다.좁게는 교육공무원으로 임용된 자 또는 교사자격증(교원자격증2급)을 소지한 자, 국공립학교의 교원과 사립학교의 교원을 부르며 넓게는 이들을 비롯하여 대학교와 전문대학 그리고 의 교수(敎授) 등을 포함한다.한국에서는 유교적인 사고관에 의해 교사를 임금, 국가, 부모와 같은 위치로 간주하기도 했다. 대한민국에서는 1960년대부터 교사도 일종의 노동자라는 의견이 제기되었고, 1990년대 이후에는 전문 직업인, 평생 안정된 직장(또는 직업)으로 보는 시각도 등장하였다. (ko)
 • Professor ou docente é uma pessoa que ensina ciência, arte, técnica ou outros conhecimentos. Para o exercício dessa profissão, requer-se qualificações académicas e pedagógicas, para que consiga transmitir/ensinar a matéria de estudo da melhor forma possível ao aluno. É uma das profissões mais importantes, tendo em vista que as demais, na sua maioria, dependem dela. Já Platão, na sua obra A República, alertava para a importância do papel do professor na formação do cidadão. O Dia Mundial dos Professores celebra-se a 5 de Outubro. No Brasil, o Dia do Professor é dez dias depois, em 15 de Outubro. (pt)
 • En lärare är i allmän bemärkelse vilken person som helst, en avsändare, som undervisar, förkunnar eller handleder rörande något som är tänkt att bli till kunskap hos mottagaren. Den största kategorin människor som innehar den största och viktigaste rollen som lärare, internationellt sett, är föräldrar. De olika sätten, metoderna, att lära ut till en person eller flera personer kallas för metodik. Läran om skola och lärande kallas pedagogik och didaktik. När man bestämmer vilken lärometod som bör användas måste en lärare överväga flera faktorer hos mottagaren. Ordet har funnits i svenska språket innan 1520. (sv)
 • Учи́тель, учи́тельница — ныне одна из самых распространённых общественных профессий, преподаватель, педагог. Содержание профессии учителя — воспитание и обучение следующих поколений (шире — учащихся). Конфуций писал: (ru)
 • 教師(英語:Teachers,中文口語也常稱作「老師」,舊稱「先生」),又稱作教育工作者、教員,是大眾對教育從業者的稱呼,是培養社會所需人才的專業。於教育機構;因應社會需要,亦有家庭教師的私人從業者。在教育上,其職責是傳授學生知識、學習方法和實踐技巧(傳道、授業、解惑)。在不同的時代、地方和文化,對要擔任教師的學歷要求和分類亦隨之不同。在不少國家地區,育學程,由有關的教育機關審核及(或)考試才得確認其教師專業資格。 (zh)
 • El mestre o la mestra d'escola és la persona encarregada d'impartir l'ensenyament primari. El títol és atorgat per escoles universitàries de formació del professorat. Sovint és utilitzat com a sinònim el mot pedagog, que té un sentit més ample. El mestre és aquella persona encarregada de transmetre coneixements i valors a diferents nivells i àmbits. La seva funció principal és: formar i en alguns casos educar per aconseguir que el seu alumnat assoleixi les seves metes. Hi ha tres tipus de mestres: el mestre de llar d'infants, el mestre d'infantil i el mestre de primària. (ca)
 • Učitel neboli pedagog je člověk, který jako profesionál učí a vzdělává, nejčastěji ve škole. Dobrý učitel by měl napomáhat zlepšování prostředí, ve kterém se odehrává výchovný a vzdělávací proces, předávat své znalosti, motivovat žáky k získávání znalostí z dalších zdrojů, ale také rozvíjet jejich morální hodnoty. Učitel by neměl zapomenout ani na sebevzdělávání, neboť stejně jako jde vpřed doba, mění se i pohled na svět a přibývají nové znalosti. (cs)
 • A teacher (also called a school teacher or, in some contexts, an educator) is a person who helps students to acquire knowledge, competence or virtue. Informally the role of teacher may be taken on by anyone (e.g. when showing a colleague how to perform a specific task). In some countries, teaching young people of school age may be carried out in an informal setting, such as within the family (homeschooling), rather than in a formal setting such as a school or college. Some other professions may involve a significant amount of teaching (e.g. youth worker, pastor). (en)
 • Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea con carácter general o especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia que enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en facilitar el aprendizaje para que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la mejor manera posible.[cita requerida] (es)
 • Un enseignant est une personne chargée de transmettre des connaissances ou méthodes de raisonnement à autrui dans le cadre d'une formation générale ou d'une formation spécifique à une matière, un domaine ou une discipline scolaire. Le terme « enseignant » désigne la personne qui enseigne aux élèves (en primaire et secondaire). Le terme « professeur » désigne dans l'enseignement supérieur le grade le plus élevé d'enseignement, dans une hiérarchie comprenant les stades successifs d'assistant, maître-assistant et maître de conférences (au cégep et à l'université). De nouveaux termes comme « professeur des écoles », accompagnés d'un changement de statut sur la base du volontariat sont venus remplacer le mot « instituteur/institutrice ». La terminologie de « professeur » ne se résume donc plus (fr)
 • Nauczyciel (zawód) – rodzaj specjalności zawodowej, wykonywanej przez specjalistę odpowiednio przygotowanego do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach oświatowo-wychowawczych, która bywa uważana za jeden z zawodów zaufania publicznego; według innych źródeł – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje, poparte odpowiednim kierunkowym wykształceniem wyższym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie. Monika Torczyńska, Rozprawy Społeczne 2014 , (pl)
 • Een onderwijzer-es, leraar, lerares of docent-e draagt kennis en technische bekwaamheid over aan respectievelijk scholieren, leerlingen of studenten. Sekseneutrale termen zijn leerkracht en onderwijsgevende. In bepaalde sporten wordt ook over een leraar gesproken, zoals bij een vechtsport. Ook in bepaalde religies hanteert men de leraar, zoals in het jodendom. (nl)
 • Учи́тель (вчи́тель), жін. учи́телька (вчи́телька) — людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні — спеціаліст(-ка), що проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів. В українській мові слова вчитель(-ка) та учитель(-ка) мають однакове значення, але використовуються в різних випадках. Вчитель пишеться у випадку, якщо попереднє слово закінчується на голосну літеру або на літеру «й». Наприклад: моя вчителька, улюблений вчитель. (uk)
rdfs:label
 • Teacher (en)
 • مدرس (ar)
 • Mestre d'escola (ca)
 • Učitel (cs)
 • Lehrer (de)
 • Διδασκαλία (el)
 • Instruisto (eo)
 • Profesor (es)
 • Irakasle (eu)
 • Enseignant (fr)
 • Múinteoir (ga)
 • Guru (in)
 • Docente (it)
 • 教員 (ja)
 • 교사 (ko)
 • Nauczyciel (pl)
 • Onderwijzer (nl)
 • Professor (pt)
 • Учитель (ru)
 • Lärare (sv)
 • Учитель (uk)
 • 教师 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
skos:narrower
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:education of
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:ideology of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:parent of
is dbo:profession of
is dbo:spouse of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:caption of
is dbp:discipline of
is dbp:education of
is dbp:faculty of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:genre of
is dbp:knownAs of
is dbp:knownFor of
is dbp:laterwork of
is dbp:medium of
is dbp:occupation of
is dbp:occupations of
is dbp:otheroccupation of
is dbp:patronage of
is dbp:profession of
is dbp:relatedOccupation of
is dbp:title of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of