An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Illegal immigration refers to the migration of people into a country in violation of the immigration laws of that country, or the continued residence without the legal right to live in that country. Illegal immigration tends to be financially upward, from poorer to richer countries. Illegal residence in another country creates the risk of detention, deportation, and/or other sanctions.

Property Value
dbo:abstract
 • الهجرة غير المشروعة أو الغير نظامية، أو غير الشرعية أو السرية هي الهجرة من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المراعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول. ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (ar)
 • Es considera immigració il·legal la migració de persones a través de les fronteres sense atendre els requeriments legals del país de destinació. La persona que es troba en aquesta situació s'anomena immigrant irregular, il·legal, indocumentat o sense papers. (ca)
 • Se considera inmigración irregular (o inmigración ilegal) al movimiento migratorio de personas a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino y en ocasiones también del país de procedencia. La persona que se encuentra en esta situación es un inmigrante irregular, un inmigrante ilegal un inmigrante sin papeles o simplemente un sin papeles(sin documentos tales como el o el permiso de trabajo).​ (es)
 • L'immigration clandestine, l'immigration illégale, ou parfois immigration irrégulière est l'entrée illégale, illicite, ou discrète sur un territoire national d'étrangers n'ayant pas réalisé les formalités attendues. Cette immigration est considérée comme illégitime, car elle se distingue de l'immigration régulière par l'existence de législation, de traités, de jurisprudences ou d'autres règlements parfois sévères qui ont été mis en place par des États-nations et qui sont contournés. L'illégalité se caractérise par le fait que ces personnes étrangères ne possèdent pas les documents ou conditions requis par la loi ou les traités pour autoriser leur entrée, ou bien par la poursuite de leur séjour après expiration des documents. Suivant les législations, elle peut également concerner des passeurs. La clandestinité se caractérise par le fait que l'entrée et le séjour soient cachés, c'est-à-dire réalisés avec une certaine discrétion, parfois à l'abri des regards. L'irrégularité se caractérise par le fait de ne pas respecter les différentes règles en vigueur, notamment les lois, règlements, procédures relatives au séjour d'un étranger. Pour les pays qui appliquent les décisions de la Cour européenne de justice, le séjour irrégulier n'est plus un délit à la suite d'une décision de la Cour européen de justice. À la suite d'une immigration en dehors d'un cadre légal, les personnes se trouvent dans une situation dénommée étrangers en situation irrégulière, aussi appelées « clandestins », ou « sans-papiers ». Peuvent également se trouver dans la clandestinité des personnes n'ayant pas obtenu le renouvellement de leur titre de séjour, sous le coup d'une interdiction de territoire, ou après une demande d'asile rejetée. L'immigration clandestine concerne généralement les habitants de pays relativement pauvres cherchant un meilleur niveau de vie dans les pays plus riches que celui dont ils sont issus. Mais contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent, mais ceux qui en ont les moyens (coût très élevé du voyage) et qui espèrent à l'étranger une meilleure promotion sociale que celle qu'ils auraient dans leur pays. Dans l'illégalité et la clandestinité, ces personnes ne sont pas protégées par la loi, elles peuvent donc prendre des risques importants, pouvant mettre leur propre vie en péril, dans le but de rejoindre des pays présentant des conditions de vie qu'ils espèrent meilleures. Ils n'hésitent donc pas à tout abandonner pour tenter l'aventure, souvent « aidés » dans cette entreprise par des passeurs peu honnêtes leur faisant payer un prix exorbitant pour leur fournir les moyens de franchir les obstacles naturels (mers, montagne, fleuve, etc.) ou humains (poste frontière, mur) dans des conditions de sécurité extrêmement précaires. La Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne s'est ainsi prononcée le 14 mai 2019 sur le . Elle avait été saisie dans des affaires concernant la directive sur les réfugiés (directive 2011/95/UE), plus particulièrement dans ses dispositions sur la révocation du statut de réfugié (ou le refus de son octroi) pour motifs liés à la protection de la sécurité ou de la société de l’État d’accueil. Elle a ainsi rappelé qu'un individu ne pouvait être renvoyé dans un pays où sa vie était en danger. (fr)
 • Illegal immigration refers to the migration of people into a country in violation of the immigration laws of that country, or the continued residence without the legal right to live in that country. Illegal immigration tends to be financially upward, from poorer to richer countries. Illegal residence in another country creates the risk of detention, deportation, and/or other sanctions. Asylum seekers who are denied asylum may face impediment to expulsion if the home country refuses to receive the person or if new asylum evidence emerges after the decision. In some cases, these people are considered illegal aliens, and in others, they may receive a temporary residence permit, for example with reference to the principle of non-refoulement in the international Refugee Convention. The European Court of Human Rights, referring to the European Convention on Human Rights, has shown in a number of indicative judgments that there are enforcement barriers to expulsion to certain countries, for example, due to the risk of torture. (en)
 • Imigran ilegal atau pendatang gelap merupakan sekelompok orang yang masuk atau tinggal di sebuah negara secara ilegal. Ilegal yang dimaksud adalah tidak mengikuti , contohnya memasuki negara tujuan tanpa izin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama. (in)
 • L'immigrazione illegale (o immigrazione clandestina o immigrazione irregolare) è l'ingresso o il soggiorno di cittadini stranieri in violazione delle leggi di immigrazione del Paese di destinazione. Lo status degli immigrati illegali è, nella maggior parte dei casi, temporaneo. Può accadere che persone entrate clandestinamente, senza presentare le proprie generalità ai controlli di frontiera, riescano successivamente a sanare la loro posizione sul territorio, tramite "sanatorie" o "regolarizzazioni". Viceversa persone entrate legalmente sul territorio possono restarvi per un tempo superiore al previsto e divenire quindi "irregolari" (“overstaying”, cioè soggiornanti oltre il tempo consentito), non riuscendo a rientrare nelle casistiche previste per ciascuna "sanatoria". In altri casi, gli immigrati illegali possono essere detenuti e/o espulsi dal Paese in cui vi risiedono clandestinamente a seguito di decreti d'espulsione. Gli immigrati clandestini sono spesso mossi dalla ricerca di condizioni economiche migliori, provenendo generalmente da Paesi poveri; persone provenienti da Paesi in guerra civile, o in cui non vengono rispettati i diritti civili, hanno invece diritto allo status di rifugiato. L'immigrazione illegale, così come quella regolare, è un fenomeno di cui sono oggetto generalmente i Paesi più ricchi e segue rotte e modalità di trasporto svariate. Tali spostamenti vengono definiti irregolari se avvengono senza la necessaria documentazione e, peraltro, di frequente coinvolgono trafficanti di esseri umani, talvolta costituiti in vere e proprie organizzazioni criminali dirette al loro sfruttamento. Le persone che si muovono in questa maniera spesso mettono a rischio la propria vita, sono obbligate a viaggiare in condizioni disumane e possono essere oggetto di sfruttamento e abuso. Da un punto di vista politico, l'immigrazione clandestina va a toccare una serie di grandi aspetti sociali, quali: l'economia, il welfare state, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la schiavitù, la prostituzione, le protezioni giuridiche, il diritto di voto, i servizi pubblici, i diritti umani, la criminalità. (it)
 • 不法滞在(ふほうたいざい)とは、自らが国籍を有する以外の国に在留許可が無い状態で滞在していることを指す。在留許可がそもそもない不法入国と在留許可期間超過による不法滞留(オーバーステイ)がある。 (ja)
 • Illegale immigratie duidt op menselijke immigratie over de staatsgrenzen van landen op een dergelijke wijze dat het de van die landen schendt. Mensen die zich hieraan schuldig maken worden illegale immigranten of illegalen genoemd. Illegale immigratie gebeurt vaak naar landen waar zaken als arbeidsplaatsen, onderkomens en sociaal-etnische netwerken voorhanden zijn. Illegale immigratie kan een permanent karakter hebben wanneer het is gericht op het verwisselen van een woonplaats in een land voor die in een ander land waarvan men hoopt dat men het beter krijgt. Bij illegale (vaak in de vorm van of ) blijft daarentegen de woonplaats veelal behouden en keert de immigrant na verloop van tijd vaak weer terug. Soms is het ook verboden om zonder toestemming te emigreren over de staatsgrenzen, hetgeen wordt aangeduid als illegale emigratie. (nl)
 • 불법이민(不法移民, 영어: illegal immigration) 또는 불법체류(不法滯留, 영어: illegal stay)는 일반적으로 체류국의 출입국관계법령을 위반하면서, 자국 이외의 외국에서 불법적으로 체류하고 있는 상태를 말한다. (ko)
 • Нелегальная миграция — миграция с нарушением миграционного законодательства страны. (ru)
 • A imigração indocumentada ou irregular, popularmente conhecida como imigração ilegal, é a migração de pessoas para um país em violação das leis de imigração desse país, ou a residência contínua de pessoas desprovidas de documentação que as autoriza a viver naquele país. A imigração indocumentada tende a ser financeiramente ascendente, dos países mais pobres aos mais ricos. A residência ilegal em outro país cria o risco de ser detida e deportada ou de enfrentar outras sanções. Os requerentes a quem é recusado asilo podem ser impedidos de expulsão, por exemplo, se o país de origem se recusar a receber a pessoa ou se novos motivos de asilo ocorrerem após a decisão. Em alguns casos, essas pessoas são consideradas imigrantes ilegais e, em outros, podem obter uma permissão de residência temporária, por exemplo, com referência ao princípio de não repulsão na Convenção Internacional sobre Refugiados. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, referindo-se à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, demonstrou, em vários acórdãos indicativos, que existem barreiras à expulsão de determinados países, por exemplo, devido ao risco de tortura. (pt)
 • Illegal invandring eller irreguljär migration innebär företeelsen att människor uppehåller sig i ett annat land utan tillstånd eller rättslig status. Andra benämningar är papperslös migration eller det omstridda illegal invandring. Europaparlamentet avrådde 2009 från uttrycket illegal invandring och rekommenderade EU-institutionerna och medlemsstaterna att istället hänvisa till odeklarerade eller odokumenterade invandrare. Under tiden en person är asylsökande i ett land vistas personen legalt i det landet, även om personen kan sakna id-handlingar. Det är en tillståndslös vistelse i landet som avses när man talar om papperslösa. En person som har fått negativt beslut på asylansökan, men på grund av verkställighetshinder inte kan tvångsavvisas kan i en del länder få uppehållstillstånd på denna grund. Personen räknas ibland ändå som papperslös, om personen inte samtidigt får arbetstillstånd eller annan möjlighet till uppehälle. Det kan finnas flera orsaker till att personer uppehåller sig i ett land utan tillstånd. Den som lämnar sitt hemland av ekonomiska eller politiska orsaker och inte räknar med att kunna få uppehållstillstånd i det land de kommer till, kanske väljer att bosätta sig i landet utan att söka uppehållstillstånd. Andra har kommit som asylsökande på flykt undan krig, förföljelse eller naturkatastrofer och sedan de har fått avslag på sin asylansökan väljer att gå under jorden och undvika myndighetskontakter för att stanna kvar i landet som gömd flykting. I USA beräknar man att det finns mellan sju och tjugo miljoner människor från andra länder som lever i landet utan formellt tillstånd, varav majoriteten från Mexiko. (sv)
 • Нелегальна міграція — незаконний в'їзд або порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування у країні в'їзду.Види порушень: * перебування без документів на право проживання, за недійсними документами або документами, строк дії яких закінчився; * працевлаштування без відповідного дозволу; * недодержання встановленого порядку реєстрації, пересування і зміни місця проживання; * ухилення від виїзду з країни після закінчення відповідного строку перебування тощо. (uk)
 • 非法移民,又稱偷渡客、黑民、無證移民,指非本國公民而通过非法或逾期居留的方式跨越邊境的「移民」。在美國,澳洲,加拿大等,“無證移民”泛指一個人在不具備所在居留國法律允許的前提下居住,生活以及工作,在當地接受教育,既包括那些以非法渠道进入发达国家的偷渡客,也包括那些以合法渠道进入发达国家,超過可停留時間后沒有返回原本居住国家的人。 非法移民衍生許多社會问题。如經濟、社會福利、教育、犯罪、公共福利、健康保險、人權等。如果某个“移民”通过各種渠道(比如,非法居留期间获得所在国的大赦)获得所在国的合法居留权,则被称为“洗白”。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 7124412 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 153387 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025496428 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • September 2018 (en)
dbp:reason
 • What is market breadth? (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الهجرة غير المشروعة أو الغير نظامية، أو غير الشرعية أو السرية هي الهجرة من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المراعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول. ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (ar)
 • Es considera immigració il·legal la migració de persones a través de les fronteres sense atendre els requeriments legals del país de destinació. La persona que es troba en aquesta situació s'anomena immigrant irregular, il·legal, indocumentat o sense papers. (ca)
 • Se considera inmigración irregular (o inmigración ilegal) al movimiento migratorio de personas a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino y en ocasiones también del país de procedencia. La persona que se encuentra en esta situación es un inmigrante irregular, un inmigrante ilegal un inmigrante sin papeles o simplemente un sin papeles(sin documentos tales como el o el permiso de trabajo).​ (es)
 • Imigran ilegal atau pendatang gelap merupakan sekelompok orang yang masuk atau tinggal di sebuah negara secara ilegal. Ilegal yang dimaksud adalah tidak mengikuti , contohnya memasuki negara tujuan tanpa izin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama. (in)
 • 不法滞在(ふほうたいざい)とは、自らが国籍を有する以外の国に在留許可が無い状態で滞在していることを指す。在留許可がそもそもない不法入国と在留許可期間超過による不法滞留(オーバーステイ)がある。 (ja)
 • 불법이민(不法移民, 영어: illegal immigration) 또는 불법체류(不法滯留, 영어: illegal stay)는 일반적으로 체류국의 출입국관계법령을 위반하면서, 자국 이외의 외국에서 불법적으로 체류하고 있는 상태를 말한다. (ko)
 • Нелегальная миграция — миграция с нарушением миграционного законодательства страны. (ru)
 • Нелегальна міграція — незаконний в'їзд або порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування у країні в'їзду.Види порушень: * перебування без документів на право проживання, за недійсними документами або документами, строк дії яких закінчився; * працевлаштування без відповідного дозволу; * недодержання встановленого порядку реєстрації, пересування і зміни місця проживання; * ухилення від виїзду з країни після закінчення відповідного строку перебування тощо. (uk)
 • 非法移民,又稱偷渡客、黑民、無證移民,指非本國公民而通过非法或逾期居留的方式跨越邊境的「移民」。在美國,澳洲,加拿大等,“無證移民”泛指一個人在不具備所在居留國法律允許的前提下居住,生活以及工作,在當地接受教育,既包括那些以非法渠道进入发达国家的偷渡客,也包括那些以合法渠道进入发达国家,超過可停留時間后沒有返回原本居住国家的人。 非法移民衍生許多社會问题。如經濟、社會福利、教育、犯罪、公共福利、健康保險、人權等。如果某个“移民”通过各種渠道(比如,非法居留期间获得所在国的大赦)获得所在国的合法居留权,则被称为“洗白”。 (zh)
 • Illegal immigration refers to the migration of people into a country in violation of the immigration laws of that country, or the continued residence without the legal right to live in that country. Illegal immigration tends to be financially upward, from poorer to richer countries. Illegal residence in another country creates the risk of detention, deportation, and/or other sanctions. (en)
 • L'immigration clandestine, l'immigration illégale, ou parfois immigration irrégulière est l'entrée illégale, illicite, ou discrète sur un territoire national d'étrangers n'ayant pas réalisé les formalités attendues. Cette immigration est considérée comme illégitime, car elle se distingue de l'immigration régulière par l'existence de législation, de traités, de jurisprudences ou d'autres règlements parfois sévères qui ont été mis en place par des États-nations et qui sont contournés. L'illégalité se caractérise par le fait que ces personnes étrangères ne possèdent pas les documents ou conditions requis par la loi ou les traités pour autoriser leur entrée, ou bien par la poursuite de leur séjour après expiration des documents. Suivant les législations, elle peut également concerner des passe (fr)
 • L'immigrazione illegale (o immigrazione clandestina o immigrazione irregolare) è l'ingresso o il soggiorno di cittadini stranieri in violazione delle leggi di immigrazione del Paese di destinazione. Lo status degli immigrati illegali è, nella maggior parte dei casi, temporaneo. Può accadere che persone entrate clandestinamente, senza presentare le proprie generalità ai controlli di frontiera, riescano successivamente a sanare la loro posizione sul territorio, tramite "sanatorie" o "regolarizzazioni". Viceversa persone entrate legalmente sul territorio possono restarvi per un tempo superiore al previsto e divenire quindi "irregolari" (“overstaying”, cioè soggiornanti oltre il tempo consentito), non riuscendo a rientrare nelle casistiche previste per ciascuna "sanatoria". In altri casi, gli (it)
 • Illegale immigratie duidt op menselijke immigratie over de staatsgrenzen van landen op een dergelijke wijze dat het de van die landen schendt. Mensen die zich hieraan schuldig maken worden illegale immigranten of illegalen genoemd. Illegale immigratie gebeurt vaak naar landen waar zaken als arbeidsplaatsen, onderkomens en sociaal-etnische netwerken voorhanden zijn. Soms is het ook verboden om zonder toestemming te emigreren over de staatsgrenzen, hetgeen wordt aangeduid als illegale emigratie. (nl)
 • A imigração indocumentada ou irregular, popularmente conhecida como imigração ilegal, é a migração de pessoas para um país em violação das leis de imigração desse país, ou a residência contínua de pessoas desprovidas de documentação que as autoriza a viver naquele país. A imigração indocumentada tende a ser financeiramente ascendente, dos países mais pobres aos mais ricos. A residência ilegal em outro país cria o risco de ser detida e deportada ou de enfrentar outras sanções. (pt)
 • Illegal invandring eller irreguljär migration innebär företeelsen att människor uppehåller sig i ett annat land utan tillstånd eller rättslig status. Andra benämningar är papperslös migration eller det omstridda illegal invandring. Europaparlamentet avrådde 2009 från uttrycket illegal invandring och rekommenderade EU-institutionerna och medlemsstaterna att istället hänvisa till odeklarerade eller odokumenterade invandrare. I USA beräknar man att det finns mellan sju och tjugo miljoner människor från andra länder som lever i landet utan formellt tillstånd, varav majoriteten från Mexiko. (sv)
rdfs:label
 • Illegal immigration (en)
 • هجرة غير شرعية (ar)
 • Immigració il·legal (ca)
 • Illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt (de)
 • Kontraŭleĝa enmigrado (eo)
 • Inmigración irregular (es)
 • Immigration illégale (fr)
 • Imigran ilegal (in)
 • 不法滞在 (ja)
 • Immigrazione illegale (it)
 • 불법체류 (ko)
 • Illegale immigratie (nl)
 • Imigração clandestina (pt)
 • Нелегальная иммиграция (ru)
 • Illegal invandring (sv)
 • Нелегальна міграція (uk)
 • 非法移民 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:criminalActivities of
is dbp:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License