A film director controls a film's artistic and dramatic aspects and visualizes the screenplay (or script) while guiding the technical crew and actors in the fulfilment of that vision. The director has a key role in choosing the cast members, production design and all the creative aspects of filmmaking. Under European Union law, the director is viewed as the author of the film.

Property Value
dbo:abstract
 • الإخراج في أبسط صورة هو إدارة للعمل الفني أياً كان نوعه يمثله شخص مسؤول مسؤولية شبه مطلقة عن المنتج النهائي، وفي حالة الإخراج السينمائي يكون المنتج هو الفيلم حيث يتوقع المخرج كيف سيبدو وكيف سيظهر الشكل النهائي له من واقع خبرة مسبقة أو دراسة لهذا المجال، ويقوم بعمل الفيلم بمساعدة طاقم العمل. (ar)
 • El director de cinema o realitzador és l'encarregat de supervisar i conduir l'execució de les pel·lícules. La consideració de la tasca d'un director ha variat al llarg de la història del cinema. A Hollywood des de la dècada dels 30 a la dels 50 del segle xx estaven sota contracte de les productores i tenien poc marge d'actuació, mentre en l'actualitat sovint es consideren els creadors essencials de la pel·lícula. La feina de director de cinema fa servir tots els recursos humans, tècnics, dramàtics i artístics, inclou: * Definir l'orientació artística general * Analitzar i interpretar el programa del film (storyboard) * La direcció de les interpretacions dels actors tant des del punt de vista tècnic (col·locació) com del dramàtic (emoció representada) * L'organització i selecció dels escenaris * Direcció dels mitjans tècnics (llum, enquadrament, etc.) * Escollir equip tècnic i actors (només ocasionalment) * Supervisió dels preparatius de producció * Escollir localitzacions, escenografia i equipaments * Direcció i supervisió de muntatges, banda sonora * Processament del film fins a la còpia final. (ca)
 • Filmový režisér je tvořivý pracovník, výrobcem smluvně pověřený vytvořením filmového díla (dokumentárního, hraného, animovaného filmu). Přestože film vzniká jako kolektivní dílo autora námětu, scenáristy, kameramana, scénografa, střihače, hudebního skladatele, choreografa atd., režisér je považovaný za původce celku a zodpovídá za výsledný filmový tvar. (cs)
 • Ein Filmregisseur ist der künstlerische und kreative Leiter einer Filmproduktion (Regisseur, veraltet auch Spielleiter) im Gegensatz zum Filmproduzenten („Produzent“, englisch: Producer), der die Produktion administrativ leitet. Bei kleinen Produktionen erstreckt sich die Tätigkeit von der Stoffentwicklung über die Erarbeitung von Drehbüchern, die Ablaufplanung der Produktion einschließlich der Kosten bis zur Postproduktion. In professionellen Produktionszusammenhängen ist die Kernaufgabe des Regisseurs die Inszenierung, das heißt die Auflösung der Szenen eines Drehbuchs in einzelne Kameraeinstellungen und die Anleitung der Darsteller. Der Begriff „Regie“ ist beim Kino-/Spielfilm klar definiert. Beim Fernsehen kann er vielerlei bedeuten: von der Studio-Regie, der Ablauf-Regie über die Bild-Regie (Kamera) bis hin zur Spielfilm-Regie gleichen Regie, vor allem im fiktionalen Bereich (Fernsehspiel, auch in Form von Reihen und Serien, TV-Movie etc.). Der Filmregisseur gilt als Haupturheber eines Filmwerks, der es persönlich und eigenschöpferisch prägt unter Verwendung und Bearbeitung bestehender Werke (z. B. vom Drehbuchautor und vom Filmkomponisten) und im Zusammenwirken mit weiteren Mit-Urhebern (z. B. Bildgestalter und Filmeditor). (de)
 • Reĝisoro estas persono, kiu respondecas pri la enscenigo de teatraĵo aŭ filmo kaj direktas la ludon de la aktoroj. Ankaŭ televidaj programoj, eĉ la vivaj sportaj transmisioj, havas sian reĝisoron, same kiel la programoj en la radio. Reĝisoro aranĝas kaj direktas ĉion, kio koncernas la artajn kaj dramajn aspektojn de spektaklo aŭ filmo, donas la ĉefan karakteron kaj etoson de la rezulta verko, interpretas la filozofian mesaĝon de la drama verkisto. En la historio la funkcio de reĝisoro ne estis iel specialigita, kutime la enscenigon prizorgis la ĉefo de la aktora grupo. Nur en la 19-a jarcento aperas reĝisoro kiel memstara artisto, la fako estas universitate studata same kiel aktorado, scena kaj vesta desegnado, muziko, kantado kaj aliaj teatraj fakoj. Dramo, pantomimo, baleto, opero, opereto, muzikalo, ĉiu el ĉi tiuj teatraj specioj postulas iom diferencan reĝisoradon. Kiam aperis radio-elsendoj, ankaŭ ilin devis iu aranĝi, iu devis gvidi la elsendatan programon. Ĉe politikaj kaj sportaj programoj la reĝisoro respondecas pri alternado de parolistoj, enmiksado de reklamoj, pri la muzika fono, pri la rezulta impreso je la aŭskultantoj. Baldaŭ oni komencis elsendi ankaŭ artismajn programojn, ekzemple vivajn transmisiojn de koncertoj kaj teatraĵoj. Tamen montriĝis, ke pli bonan kvaliton oni atingas, se oni koncertas rekte en la radio-studio, kaj ankoraŭ pli tio validas pri teatraĵoj, kiuj bezonas tute alian aranĝon ol en la teatro, ĉar la aŭskultantoj ne vidas la aktorojn nek la kulisojn. La radio-dramoj havas proprajn esprim-rimedojn kaj bezonas specialan reĝisoradon. La samon oni povas diri pri la televidaj programoj, politikaj, sportaj, amuzaj, konkursaj kaj koncertaj, kiam la vivan transmision devas iu reĝisori. Sed evoluis ankaŭ televidaj enscenigoj de dramoj kaj fabeloj, kiuj foje pli proksimas al la teatra stilo, foje al la stilo filma. Filmoj mem estis komence nur dokumentaj, la kameraisto reĝisoris sin mem. Kiam Georges Méliès pruvis, ke la filmo kapablas rakonti fabelojn, komediojn kaj tragediojn simile kiel teatro, la neceso aranĝi scenojn, gvidi la aktorojn kaj kameraistojn, evoluigis ankaŭ la funkcion de filma reĝisoro. Kaj ĉar filmoj estas daŭraj kaj disvastiĝas tra la tuta mondo, la reĝisora arto en la subkonscio de la publiko estas ligata ĉefe al la filma reĝisorado. La diferenca kvalito de filmoj eĉ kun same bonaj aktoroj pruvis, ke ĝuste la reĝisoro - kvankam nevidata sur la ekrano - influas plej multe la finan rezulton de la filmo. Li ne nur gvidas la aktorojn, sed ankaŭ la kameraojn, alternadon de iliaj rigardoj al la scenoj, li decidas pri diversaj optikaj kaj akustikaj efektoj, kiuj aktivigas la subkonscion kaj fantazion de la spektantoj, de li dependas la tuta etoso kaj koloreco de la scenoj, kies arkitekto kaj pentristo li estas. El inter multaj filmaj reĝisoroj kristaliĝis vere grandaj artistoj, kies verkoj estas kompareblaj kun plej admirindaj katedraloj, simfonioj, freskoj aŭ eposoj. Multaj el ili trovis novajn rimedojn de filma rakontado, novajn esprimojn de „filma lingvaĵo“, kiel oni metafore diras. La junaj adeptoj de filma reĝisorado studas tiujn malkovraĵojn en la artismaj universitatoj (akademioj de muzaj artoj), sed ili devas tie ekregi unue la praktikan, metian flankon de sia profesio. Ili devas scii, kiel funkcias la kameraoj, mikrofonoj kaj reflektoroj, kiel utiligi moveblan kameraon sur reloj aŭ per argano, kiel oni ŝanĝas kulisojn en la studio, kiel oni uzas klakilon kaj poste kunmetas la unuopajn scenojn en tutaĵon. Reĝisoro devas koni multajn aliajn teknikaĵojn kaj organizajn laborojn kun homoj antaŭ kaj post la kamerao, devas kunlabori kun la aŭtoro de la scenaro, kun aŭtoroj de la kulisoj kaj vestoj, kun specialistoj pri optikaj kaj akustikaj efektoj, kun la komponisto de la muziko ktp. Prave la plej bonaj reĝisoroj estas premiataj per Oskaroj kaj apartenas al la plej grandaj artistoj de la homa kulturo. (eo)
 • El director/a de cine o director/a cinematográfico/a es la persona que dirige la filmación de una película, da instrucciones a los actores, decide la puesta de cámara, supervisa el decorado y el vestuario, y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje. Previamente habrá intervenido en numerosas labores, principalmente la realización del guion técnico (encuadre, plano, movimientos de cámara, objetivo y angulación), como la selección o casting de los actores y de los demás profesionales, los escenarios naturales en los que se rodará la película, los decorados, o la redacción final del guion. (es)
 • Zinema zuzendaria film bat egiteko prozesuaren buruan dagoen pertsona da. Bere eginkizunak gauzatzea, filmeko alderdi artistikoak eta dramatikoak kontrolatzea eta teknikariak zein aktoreak gidatzea dira, azkenean filmak bere asmoekin bat egin dezan. Hala ere, zuzendariek ez daukate erabateko kontrol artistikoa bere gain. Eskuarki zuzendariak aukeratzen dituzten ekoizleek zuzendariaren lanean mugak jartzen dituzte, bere erabakiek konpainia ekoizlearen intereseak kalte ez ditzaten. Honela, batzuetan ekoizleek edozein gauza betatzeko ahalmena daukate, lehendabiziko gidoiatik filmaren azken ebakiak arte, zuzendariak irizten duena irizten duela. (eu)
 • Sutradara atau pembuat film adalah orang yang bertugas mengarahkan sebuah film sesuai dengan manuskrip, pembuat film juga digunakan untuk merujuk pada produser film. Manuskrip skenario digunakan untuk mengontrol aspek-aspek seni dan drama. Pada masa yang sama, sutradara mengawal petugas atau dan pemeran untuk memenuhi wawasan pengarahannya. Seorang sutradara juga berperan dalam membimbing kru teknisi dan para pemeran film dalam merealisasikan kreativitas yang dimilikinya. (in)
 • Un réalisateur (pour une femme, on peut dire : réalisatrice), est une personne qui dirige la fabrication d'une œuvre audiovisuelle, généralement pour le cinéma ou la télévision, mais aussi pour la musique enregistrée ou la fabrication d'une émission de radio (dans ce cas, on parle plus volontiers de « metteur en ondes »). Il est un peu l'équivalent du metteur en scène de théâtre. Le réalisateur peut avoir, ou pas, participé à la rédaction du scénario du film, en collaboration avec les scénaristes et dialoguistes. (fr)
 • 映画監督(えいがかんとく、film director フィルム・ディレクター)とは、映画の映像制作面を統括する責任者のこと。 (ja)
 • 영화 감독(映畵監督)은 영화 제작을 감독하는 사람이다. 영화를 제작할 때, 연기, 촬영, 녹음, 편집 등을 지휘하고 감독하는 총책임자를 말한다. 각본의 내용을 조정해 플롯을 정하고 촬영 방법 등을 결정하며 편집을 결정하는 등 영화의 내용적 부분에 대해 모든 지휘를 한다. 배우를 캐스팅하고, 제작 디자인을 맡으며 영화 제작의 창의적인 면을 선정하는데 주 역할을 한다. 유럽연합법에 따르면 감독은 영화의 저작자로 간주된다. (ko)
 • Een filmregisseur is de persoon die verantwoordelijk is voor de totale uitvoering van een filmproject en wordt in Europa ook vaak gezien als de "maker" van de film, zoals de auteur van een boek. De regisseur is echter alleen de artistiek leider van het filmproces en zal altijd een producent naast zich hebben voor de financiële en organisatorische kant van het proces. (nl)
 • A film director controls a film's artistic and dramatic aspects and visualizes the screenplay (or script) while guiding the technical crew and actors in the fulfilment of that vision. The director has a key role in choosing the cast members, production design and all the creative aspects of filmmaking. Under European Union law, the director is viewed as the author of the film. The film director gives direction to the cast and crew and creates an overall vision through which a film eventually becomes realized or noticed. Directors need to be able to mediate differences in creative visions and stay within the budget. There are many pathways to becoming a film director. Some film directors started as screenwriters, cinematographers, producers, film editors or actors. Other film directors have attended a film school. Directors use different approaches. Some outline a general plotline and let the actors improvise dialogue, while others control every aspect and demand that the actors and crew follow instructions precisely. Some directors also write their own screenplays or collaborate on screenplays with long-standing writing partners. Some directors edit or appear in their films or compose the music score for their films. (en)
 • O diretor de cinema (português brasileiro) ou realizador (português europeu), também chamado cineasta, é considerado, em termos gerais, o criador da obra cinematográfica. Ainda que o seu papel seja diferente consoante o realizador em causa (que além de estilos diferentes, têm estratégias de trabalho igualmente diversas), o trabalho do diretor de cinema, ao supervisionar e dirigir a execução das filmagens, utilizando recursos humanos, técnicos, dramáticos e artísticos inclui: * A definição da orientação artística geral que caracterizará o filme no seu todo; * A análise e interpretação do roteiro do filme, adequando-o à realização cinematográfica; * A direcção das interpretações dos actores, tanto sob um ponto de vista técnico (colocando-os em determinado local e enquadramento) como de um ponto de vista dramático, solicitando o género de emoção pretendida para a personagem; * A organização e seleção dos cenários do filme; * A direção dos meios técnicos (sonoplastia, iluminação, enquadramento); * Escolha da equipe técnica e do elenco (em alguns casos, apenas); * Supervisão dos preparativos da produção; * Escolha de locais, cenários, figurinos, cenografia e equipamentos; * Direção e supervisão da montagem, dublagem, confecção da trilha musical e sonora (ou banda sonora) * Processamento do filme até a cópia final; * Acompanha a confecção do trailer (pt)
 • Reżyser filmowy – osoba wykonująca film na podstawie scenariusza. Reżyser ma kontrolę nad wyborem członków obsady filmu, projektem produkcji i decyzjami na temat całokształtu produkcji filmu. Reżyserzy także prowadzą próby, kierują obsadą i oraz współpracują z aktorami, celem uzyskania idealnych wykonań. W prawie Unii Europejskiej reżyser filmu jest postrzegany jako autor filmu. Według w maju 2011 roku przeciętny reżyser filmowy w Stanach Zjednoczonych zarobił 92 220 dolarów. Pierwszy i drugi reżyser może zastąpić reżysera między innymi przy: przebitkach, niektórych etapach postprodukcji i w krótkich okresach niedyspozycji oraz innych mniej ważnych ujęciach. (pl)
 • Кинорежиссёр — одна из основных профессий в искусстве кино , руководящий участник процесса создания фильма, отвечающий за художественную, игровую и сценическую составляющие картины. Существует три направления кинорежиссуры: игровое, документальное и анимационное кино. Первое пошло от режиссёра Жоржа Мельеса. Документалисты берут своё начало с братьев Люмьер — первый публичный сеанс был проведён в Париже 22 марта 1895 года. До появления звукового кинематографа основной задачей режиссёра была постановка гэгов и пантомим. Передача эмоций и речи при помощи жестов, пластики. Известные кинорежиссёры того времени: Чарли Чаплин, Бастер Китон. Первые киносъемки и киносеансы в России прошли уже в 1896 году. В СССР — Сергей Эйзенштейн. С появлением звукового кино у режиссёра добавилась работа по постановке диалоговых сцен, музыкального и звукового (озвучивание действия: шагов, звуков улицы и прочее) оформления, которое он делал при участии композитора и звукорежиссера. Звуковая дорожка записывалась отдельно и требовала особого внимания кинорежиссера. Традиционно в обязанности режиссёра входит: * определение главной мысли произведения — сверхзадачи (что я хочу сказать зрителям, что зритель должен понять); * определение общего художественного стиля фильма; * реализация сценария; * руководство актёрами, как с точки зрения мизансцены, так и с точки зрения манеры игры и других выразительных средств; * руководство работой кинооператора; * руководство монтажом фильма. (ru)
 • Filmregissör är en person som ansvarar för en films regi (tolka manus och därefter instruera skådespelare samt tillsammans med filmfotografen bestämma kamerans placering), men även leder arbetet på . Regissören lyder vanligen under producenten och filmbolaget, och behöver bland annat ta hänsyn till filmens budget. På många filmer finns också en eller samt regiassistent för att underlätta för regissören. I filmens efterproduktionsfas arbetar regissören tillsammans med klippare, ljudläggare och kompositör. Arbetsområden är exempel spelfilm (lång-, novell- eller kortfilm), dokumentärfilm, reklamfilm och TV-serier. Ordet auteur (franska för författare) är en benämning på en särskilt konstnärligt, personligt inriktad regissör, som också är filmens författare och vanligen följer en egen tydlig konstnärlig linje genom sina olika produktioner, snarare än att låta andra bestämma vad denna ska göra. Begreppet auteur användes för första gången i den franska filmtidskriften Cahiers du cinéma 1954. (sv)
 • 電影導演(film director)是電影拍攝時的總監督者,他會依據劇本提供電影藝術和劇情方面的指導,並引領整個劇組的拍攝工作。他在電影製作中擔當的角色主要包括: * 體會電影的整個藝術風格,並加強或達到電影所需的藝術效果 * 依照電影劇本,控制電影劇情的細節和發展流程 * 指導演員的演出,其中包括親自為演員設定拍攝位置及動作和協助演員培養演出的情緒 * 組織和選擇電影拍攝場地 * 管理技術方面如攝影機擺位、、佈景格局、配樂內容與時間配合等 在實際操作中,電影導演會把不少的工序分配給劇組的其它成員. 电影导演研究是电影学研究的重要内容,类型片研究和大师研究是导演研究的两个不同取向,美国纽约大学、南加州大学从1960年代培养出世界级的导演例如、、斯皮尔伯格、卢卡斯等;前苏联的电影学院以及中国的北京电影学院的导演专业培养出很多著名的电影导演,比如著名的第五代导演张艺谋、陈凯歌等。有代表性的导演研究理论观点包括:蒙太奇理论,长镜头理论,作者论,制片人中心制,以及。 (zh)
 • Кінорежисе́р — режисер кінофільмів. Здійснює організацію творчо-виробничого процесу створення фільму. Розроблює на основі літературного сценарію художню концепцію фільму. Створює на основі затвердженого літературного сценарію режисерський сценарій кінофільму. Забезпечує втілення на екрані творчого задуму, художню якість фільму. Формує творчий склад знімальної групи. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 21554680 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 35645 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984685332 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:width
 • 312 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الإخراج في أبسط صورة هو إدارة للعمل الفني أياً كان نوعه يمثله شخص مسؤول مسؤولية شبه مطلقة عن المنتج النهائي، وفي حالة الإخراج السينمائي يكون المنتج هو الفيلم حيث يتوقع المخرج كيف سيبدو وكيف سيظهر الشكل النهائي له من واقع خبرة مسبقة أو دراسة لهذا المجال، ويقوم بعمل الفيلم بمساعدة طاقم العمل. (ar)
 • Filmový režisér je tvořivý pracovník, výrobcem smluvně pověřený vytvořením filmového díla (dokumentárního, hraného, animovaného filmu). Přestože film vzniká jako kolektivní dílo autora námětu, scenáristy, kameramana, scénografa, střihače, hudebního skladatele, choreografa atd., režisér je považovaný za původce celku a zodpovídá za výsledný filmový tvar. (cs)
 • Sutradara atau pembuat film adalah orang yang bertugas mengarahkan sebuah film sesuai dengan manuskrip, pembuat film juga digunakan untuk merujuk pada produser film. Manuskrip skenario digunakan untuk mengontrol aspek-aspek seni dan drama. Pada masa yang sama, sutradara mengawal petugas atau dan pemeran untuk memenuhi wawasan pengarahannya. Seorang sutradara juga berperan dalam membimbing kru teknisi dan para pemeran film dalam merealisasikan kreativitas yang dimilikinya. (in)
 • Un réalisateur (pour une femme, on peut dire : réalisatrice), est une personne qui dirige la fabrication d'une œuvre audiovisuelle, généralement pour le cinéma ou la télévision, mais aussi pour la musique enregistrée ou la fabrication d'une émission de radio (dans ce cas, on parle plus volontiers de « metteur en ondes »). Il est un peu l'équivalent du metteur en scène de théâtre. Le réalisateur peut avoir, ou pas, participé à la rédaction du scénario du film, en collaboration avec les scénaristes et dialoguistes. (fr)
 • 映画監督(えいがかんとく、film director フィルム・ディレクター)とは、映画の映像制作面を統括する責任者のこと。 (ja)
 • 영화 감독(映畵監督)은 영화 제작을 감독하는 사람이다. 영화를 제작할 때, 연기, 촬영, 녹음, 편집 등을 지휘하고 감독하는 총책임자를 말한다. 각본의 내용을 조정해 플롯을 정하고 촬영 방법 등을 결정하며 편집을 결정하는 등 영화의 내용적 부분에 대해 모든 지휘를 한다. 배우를 캐스팅하고, 제작 디자인을 맡으며 영화 제작의 창의적인 면을 선정하는데 주 역할을 한다. 유럽연합법에 따르면 감독은 영화의 저작자로 간주된다. (ko)
 • Een filmregisseur is de persoon die verantwoordelijk is voor de totale uitvoering van een filmproject en wordt in Europa ook vaak gezien als de "maker" van de film, zoals de auteur van een boek. De regisseur is echter alleen de artistiek leider van het filmproces en zal altijd een producent naast zich hebben voor de financiële en organisatorische kant van het proces. (nl)
 • Reżyser filmowy – osoba wykonująca film na podstawie scenariusza. Reżyser ma kontrolę nad wyborem członków obsady filmu, projektem produkcji i decyzjami na temat całokształtu produkcji filmu. Reżyserzy także prowadzą próby, kierują obsadą i oraz współpracują z aktorami, celem uzyskania idealnych wykonań. W prawie Unii Europejskiej reżyser filmu jest postrzegany jako autor filmu. Według w maju 2011 roku przeciętny reżyser filmowy w Stanach Zjednoczonych zarobił 92 220 dolarów. Pierwszy i drugi reżyser może zastąpić reżysera między innymi przy: przebitkach, niektórych etapach postprodukcji i w krótkich okresach niedyspozycji oraz innych mniej ważnych ujęciach. (pl)
 • 電影導演(film director)是電影拍攝時的總監督者,他會依據劇本提供電影藝術和劇情方面的指導,並引領整個劇組的拍攝工作。他在電影製作中擔當的角色主要包括: * 體會電影的整個藝術風格,並加強或達到電影所需的藝術效果 * 依照電影劇本,控制電影劇情的細節和發展流程 * 指導演員的演出,其中包括親自為演員設定拍攝位置及動作和協助演員培養演出的情緒 * 組織和選擇電影拍攝場地 * 管理技術方面如攝影機擺位、、佈景格局、配樂內容與時間配合等 在實際操作中,電影導演會把不少的工序分配給劇組的其它成員. 电影导演研究是电影学研究的重要内容,类型片研究和大师研究是导演研究的两个不同取向,美国纽约大学、南加州大学从1960年代培养出世界级的导演例如、、斯皮尔伯格、卢卡斯等;前苏联的电影学院以及中国的北京电影学院的导演专业培养出很多著名的电影导演,比如著名的第五代导演张艺谋、陈凯歌等。有代表性的导演研究理论观点包括:蒙太奇理论,长镜头理论,作者论,制片人中心制,以及。 (zh)
 • Кінорежисе́р — режисер кінофільмів. Здійснює організацію творчо-виробничого процесу створення фільму. Розроблює на основі літературного сценарію художню концепцію фільму. Створює на основі затвердженого літературного сценарію режисерський сценарій кінофільму. Забезпечує втілення на екрані творчого задуму, художню якість фільму. Формує творчий склад знімальної групи. (uk)
 • El director de cinema o realitzador és l'encarregat de supervisar i conduir l'execució de les pel·lícules. La consideració de la tasca d'un director ha variat al llarg de la història del cinema. A Hollywood des de la dècada dels 30 a la dels 50 del segle xx estaven sota contracte de les productores i tenien poc marge d'actuació, mentre en l'actualitat sovint es consideren els creadors essencials de la pel·lícula. La feina de director de cinema fa servir tots els recursos humans, tècnics, dramàtics i artístics, inclou: (ca)
 • Ein Filmregisseur ist der künstlerische und kreative Leiter einer Filmproduktion (Regisseur, veraltet auch Spielleiter) im Gegensatz zum Filmproduzenten („Produzent“, englisch: Producer), der die Produktion administrativ leitet. Der Begriff „Regie“ ist beim Kino-/Spielfilm klar definiert. Beim Fernsehen kann er vielerlei bedeuten: von der Studio-Regie, der Ablauf-Regie über die Bild-Regie (Kamera) bis hin zur Spielfilm-Regie gleichen Regie, vor allem im fiktionalen Bereich (Fernsehspiel, auch in Form von Reihen und Serien, TV-Movie etc.). (de)
 • Reĝisoro estas persono, kiu respondecas pri la enscenigo de teatraĵo aŭ filmo kaj direktas la ludon de la aktoroj. Ankaŭ televidaj programoj, eĉ la vivaj sportaj transmisioj, havas sian reĝisoron, same kiel la programoj en la radio. Reĝisoro aranĝas kaj direktas ĉion, kio koncernas la artajn kaj dramajn aspektojn de spektaklo aŭ filmo, donas la ĉefan karakteron kaj etoson de la rezulta verko, interpretas la filozofian mesaĝon de la drama verkisto. Prave la plej bonaj reĝisoroj estas premiataj per Oskaroj kaj apartenas al la plej grandaj artistoj de la homa kulturo. (eo)
 • Zinema zuzendaria film bat egiteko prozesuaren buruan dagoen pertsona da. Bere eginkizunak gauzatzea, filmeko alderdi artistikoak eta dramatikoak kontrolatzea eta teknikariak zein aktoreak gidatzea dira, azkenean filmak bere asmoekin bat egin dezan. (eu)
 • El director/a de cine o director/a cinematográfico/a es la persona que dirige la filmación de una película, da instrucciones a los actores, decide la puesta de cámara, supervisa el decorado y el vestuario, y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje. (es)
 • A film director controls a film's artistic and dramatic aspects and visualizes the screenplay (or script) while guiding the technical crew and actors in the fulfilment of that vision. The director has a key role in choosing the cast members, production design and all the creative aspects of filmmaking. Under European Union law, the director is viewed as the author of the film. (en)
 • O diretor de cinema (português brasileiro) ou realizador (português europeu), também chamado cineasta, é considerado, em termos gerais, o criador da obra cinematográfica. Ainda que o seu papel seja diferente consoante o realizador em causa (que além de estilos diferentes, têm estratégias de trabalho igualmente diversas), o trabalho do diretor de cinema, ao supervisionar e dirigir a execução das filmagens, utilizando recursos humanos, técnicos, dramáticos e artísticos inclui: (pt)
 • Кинорежиссёр — одна из основных профессий в искусстве кино , руководящий участник процесса создания фильма, отвечающий за художественную, игровую и сценическую составляющие картины. Существует три направления кинорежиссуры: игровое, документальное и анимационное кино. Первое пошло от режиссёра Жоржа Мельеса. Документалисты берут своё начало с братьев Люмьер — первый публичный сеанс был проведён в Париже 22 марта 1895 года. До появления звукового кинематографа основной задачей режиссёра была постановка гэгов и пантомим. Передача эмоций и речи при помощи жестов, пластики. Известные кинорежиссёры того времени: Чарли Чаплин, Бастер Китон. Первые киносъемки и киносеансы в России прошли уже в 1896 году. В СССР — Сергей Эйзенштейн. С появлением звукового кино у режиссёра добавилась работа по пост (ru)
 • Filmregissör är en person som ansvarar för en films regi (tolka manus och därefter instruera skådespelare samt tillsammans med filmfotografen bestämma kamerans placering), men även leder arbetet på . Regissören lyder vanligen under producenten och filmbolaget, och behöver bland annat ta hänsyn till filmens budget. På många filmer finns också en eller samt regiassistent för att underlätta för regissören. I filmens efterproduktionsfas arbetar regissören tillsammans med klippare, ljudläggare och kompositör. Arbetsområden är exempel spelfilm (lång-, novell- eller kortfilm), dokumentärfilm, reklamfilm och TV-serier. (sv)
rdfs:label
 • مخرج أفلام (ar)
 • Director de cinema (ca)
 • Filmový režisér (cs)
 • Film director (en)
 • Filmregisseur (de)
 • Reĝisoro (eo)
 • Director de cine (es)
 • Zinema zuzendari (eu)
 • Réalisateur (fr)
 • Stiúrthóir scannáin (ga)
 • Sutradara (in)
 • 映画監督 (ja)
 • 영화 감독 (ko)
 • Filmregisseur (nl)
 • Reżyser filmowy (pl)
 • Diretor de cinema (pt)
 • Кинорежиссёр (ru)
 • Filmregissör (sv)
 • Кінорежисер (uk)
 • 電影導演 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:keyPerson of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:caption of
is dbp:description of
is dbp:field of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:knownFor of
is dbp:nota of
is dbp:occupation of
is dbp:profession of
is dbp:source of
is dbp:style of
is foaf:primaryTopic of