About: Diameter

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In geometry, a diameter of a circle is any straight line segment that passes through the center of the circle and whose endpoints lie on the circle. It can also be defined as the longest chord of the circle. Both definitions are also valid for the diameter of a sphere. In more modern usage, the length of a diameter is also called the diameter. In this sense one speaks of the diameter rather than a diameter (which refers to the line segment itself), because all diameters of a circle or sphere have the same length, this being twice the radius

Property Value
dbo:abstract
 • القُطْر (بالإنجليزية: Diameter)‏ هو في الدائرة أو في الكرة أو في الإهليلج القطعةُ المستقيمةُ الواصلةُ بين نقطتين على الدائرة (أو الكرة أو الإهليلج) والمارة بالمركز، وهو بذلك الوتر المار بالمركز. (ar)
 • Průměr kružnice je úsečka, která prochází středem kružnice a jejíž oba krajní body leží na této kružnici. Analogicky lze definovat průměr kruhu a koule. Označuje se písmenem d (zkr. diameter), případně symbolem ⌀ (viz níže). Výrazem průměr označujeme i délku této úsečky. Rovná se dvojnásobku poloměru r: Průměr kružnice nebo kruhu je roven podílu obvodu a čísla π: (cs)
 • En geometria, donada una circumferència, cercle, el·lipse, esfera, el·lipsoide, etc., el diàmetre (del grec diairo = dividir i metro = mesura) és un segment lineal tal que els seus extrems són punts d'aquesta figura (o del seu contorn si la figura és plena) i passa pel seu centre. La definició de diàmetre d'un cercle ja va ser donada per Euclides d'Alexandria en els seus Elements, llibre I, definició 17: " Diàmetre d'un cercle és una recta qualsevol que passa pel centre i que acaba en ambdues direccions en la circumferència del cercle; esta línia recta també divideix el cercle en dues parts iguals". Tots els diàmetres d'una esfera, circumferència o cercle mesuren la mateixa longitud, i per això es pot parlar per exemple del diàmetre de la circumferència en lloc d'un diàmetre. En aquestes figures, un diàmetre mesura el doble que un radi, i de fet està format per dos radis oposats. En aquestes figures, el diàmetre és també la corda més llarga. En cercles i circumferències, els diàmetres són eixos de simetria i divideixen la figura en dues parts iguals. El símbol més usat per a representar el diàmetre és ø, i en algun context és anomenat fi per la similitud que hi ha entre aquest símbol i la lletra Φ de l'alfabet grec. En una circumferència, la relació entre la seva longitud i el seu diàmetre és una constant que es coneix com a π, i val al voltant de 3,1416. Altres relacions vinculades amb aquest nombre també es troben amb l'àrea d'un cercle o el·lipse, el volum i la superfície d'una circumferència o el·lipsoide, etc. Dos diàmetres d'una el·lipse són conjugats, si un diàmetre és paral·lel a la tangent de l'el·lipse per l'extrem de l'altre diàmetre i viceversa. Els únics diàmetres conjugats ortogonals d'una el·lipse són els seus eixos; a més, els eixos són eixos de simetria de l'el·lipse. (ca)
 • Η λέξη διάμετρος σημαίνει μέτρηση συμμετρικών αποστάσεων εκατέρωθεν ενός σημείου. (el)
 • La diametro (greke Diameter) estas la distanco inter de cirklo kaj rekto, kiu trapasas centron. La duono de la diametro nomiĝas radiuso. La rilato inter la perimetro kaj la diametro de cirklo estas la pi-nombro π (pi), kio estas ĉirkaŭ 3,14. (eo)
 • In geometry, a diameter of a circle is any straight line segment that passes through the center of the circle and whose endpoints lie on the circle. It can also be defined as the longest chord of the circle. Both definitions are also valid for the diameter of a sphere. In more modern usage, the length of a diameter is also called the diameter. In this sense one speaks of the diameter rather than a diameter (which refers to the line segment itself), because all diameters of a circle or sphere have the same length, this being twice the radius For a convex shape in the plane, the diameter is defined to be the largest distance that can be formed between two opposite parallel lines tangent to its boundary, and the width is often defined to be the smallest such distance. Both quantities can be calculated efficiently using rotating calipers. For a curve of constant width such as the Reuleaux triangle, the width and diameter are the same because all such pairs of parallel tangent lines have the same distance. For an ellipse, the standard terminology is different. A diameter of an ellipse is any chord passing through the centre of the ellipse. For example, conjugate diameters have the property that a tangent line to the ellipse at the endpoint of one diameter is parallel to the conjugate diameter. The longest diameter is called the major axis. The word "diameter" is derived from Ancient Greek: διάμετρος (diametros), "diameter of a circle", from διά (dia), "across, through" and μέτρον (metron), "measure". It is often abbreviated or (en)
 • Der Durchmesser (griechisch διάμετρος diámetros) eines Kreises oder einer Kugel ist der größtmögliche Abstand zweier Punkte der Kreislinie oder der Kugeloberflächenpunkte. Beim Kreis ist dies die längstmögliche Sehne. Der Durchmesser eines Rotationskörpers ist die längste Sehne senkrecht zur Rotationsachse des Körpers. (de)
 • Geometrian diametroa (ø) erditik pasatzen den eta zirkuluaren mugak jotzen dituen edozein segmentu da. Era berean segmentu horren luzera ere bada. Diametroa erradioaren bikoitza da eta zirkunferentzia bat baino π txikiago. Diametroa esfera batean ere erabili daiteke ideia bera irudikatzeko. (eu)
 • La notion de diamètre concerne initialement les figures simples de la géométrie euclidienne que sont le cercle et la sphère mais la notion s'élargit par analogie à plusieurs autres objets géométriques. (fr)
 • En geometría, el diámetro es el segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de una circunferencia. En 3D (esfera) se define como el segmento que pasa por el centro y tiene sus extremos en la superficie de esta. Esta noción puede extenderse sin variaciones a una hiperesfera de más dimensiones. Incluso puede extenderse una noción de diámetro a figuras que no son esferas, cuando son subconjuntos de un espacio métrico arbitrario. En muchas aplicaciones técnicas se emplea el símbolo ⌀ para la longitud del diámetro.[Kirino mmg] (es)
 • Diameter (dari bahasa Yunani, diairo = bagi dan metro = ukuran) sebuah lingkaran, dalam geometri, adalah segmen garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut, atau, dalam penggunaan modern, diameter berarti panjang dari segmen garis tersebut. Dalam sebuah bola, diameter menghubungkan 2 titik pada permukaan bola dan melalui titik pusat bola. Dalam bahasa Indonesia juga disebut "garis tengah". (in)
 • 지름 또는 직경(diameter)은 원 또는 구의 중심을 지나가는 직선으로 반지름의 두 배이다. 직경(直徑)이라고도 부른다. 같은 원리로는 대원이 있다. 지름은 또한 거리 공간 위에 응용할 수 있으며 여기서 지름은 두 점 사이의 거리의 상한이다. (ko)
 • In geometria il diametro (indicato con D, d o ⌀) è il segmento che unisce due punti della circonferenza passando per il centro; tali punti sono detti opposti. Misura il doppio del raggio rappresentando la corda massima e la sua relazione con la circonferenza è π. Per analogia lo stesso concetto può essere esteso alla sfera, intesa come circonferenza in rotazione su sé stessa; per ciò molte considerazioni fatte sulla figura bidimensionale sono valide anche per quella tridimensionale. I punti della sfera uniti dal diametro sono detti antipodali. In topologia il diametro di un insieme in uno spazio metrico è definito come la massima distanza tra due punti appartenenti al sottoinsieme stesso. (it)
 • 初等幾何学における図形の径(けい、英: diameter)は、その図形の差し渡しをいう。ギリシア語: διάμετρος(δια-「亙りの」+ μέτρον「大きさ」) に由来する。 円の直径は、その円の中心を通り、両端点がその円周上にある任意の線分であり、またその円の最長の弦でもある。球体の直径についても同様。 より現代的な用法では、任意の直径の(一意な)長さ自身も同じく「直径」と呼ばれる(一つの円に対して線分の意味での直径は無数にあるが、その何れも同じ長さを持つことに注意する。それゆえ(量化を伴わず)単に円の直径といった場合、ふつうは長さとしての意味である)。長さとして、直径は半径 (radius) の二倍に等しい。 平面上の凸図形に対して、その径は図形の両側から接する二本の平行線の間の最長距離として定義される(同様の最小距離は幅 (width) と呼ばれる)。径(および幅)はを用いて効果的に計算することができる。ルーローの三角形のような定幅図形では、任意の平行接線が同じ長さを持つから、径と幅は一致する。 (ja)
 • O diâmetro de uma circunferência é dado por qualquer corda que passe pelo centro da figura.Em Geometria, qualquer segmento de reta que toque uma circunferência em dois pontos e passe pelo seu centro será o diâmetro. É o maior segmento de reta possível que se pode traçar numa circunferência, e a divide em dois lados iguais, ou duas metades. Corresponde ao dobro do raio, que é a medida de um segmento de reta do centro da circunferência a uma extremidade (um ponto da circunferência, ou seu perímetro). O diâmetro também exprime o grau de ampliação de um objeto dado por um microscópio ou telescópio. (pt)
 • De diameter van een cirkel, cilinder of bol is de lengte van de rechte lijn die kan worden getrokken tussen twee punten op de bol of de cirkel en door het middelpunt hiervan. Deze lengte is de grootst mogelijke afstand tussen twee punten op bol of cirkel. Afstanden die worden gemeten langs de cirkellijn of het boloppervlak worden omtrek genoemd. De diameter is een bijzondere vorm van een koorde van bol of cirkel, namelijk die met de grootste lengte. Het woord diameter is ontleend aan het Grieks διάμετρος (diametros), van δια- (dia-) = door + μέτρον (metron) = maat. Diameter heet in het Nederlands ook middellijn – een oorspronkelijk Nederlands woord bedacht door Simon Stevin. De middellijn van een cirkel is zowel een lijn (een koorde die het middelpunt van de cirkel snijdt) als de lengte van die lijn. De diameter is gelijk aan 2 × de straal. De omtrek van een bol of cirkel is gelijk aan π × de diameter. (nl)
 • Średnica okręgu lub sfery – dowolny odcinek o końcach należących do tej figury i przechodzący przez jej środek symetrii. Niekiedy tę definicję rozszerza się na stożkowe i kwadryki mające środek symetrii (np. elipsy, elipsoidy, a nawet hiperbole i hiperboloidy). Przez średnicę koła lub kuli rozumie się średnicę jej brzegu, tj. odpowiednio okręgu i sfery. Wówczas tak zdefiniowana średnica jest najdłuższym odcinkiem zawartym w całości w tych figurach, Średnicę najczęściej oznacza się literą oraz symbolem ⌀. Średnicą nazywana jest też długość jednego z tych odcinków. (pl)
 • Діáметр кола — найдовша хорда. За величиною діаметр дорівнює двом радіусам. Діаметр кривої другого порядку — хорда, що проходить через центр кривої. Спряжені діаметри — пара діаметрів, що задовольняють умові: середини хорд паралельних першому діаметру, лежать на другому діаметрі. Діаметр зв'язного графу — відстань між двома найвіддаленішими вершинами. Відстань між вершинами a і b — довжина найкоротшого шляху, що сполучає їх. Діаметр множини , що лежить в метричному просторі з метрикою — величина . (uk)
 • Диа́метр (фр. diamètre из лат. diametrus из др.-греч. διάμετρος — поперечник) — отрезок, соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. Обобщённо диаметром фигуры (множества) называется максимальное расстояние между точками этой фигуры (множества), или точная верхняя грань всевозможных расстояний, если максимальное не существует. (ru)
 • 在数学尤其是几何学中,直径是圆形的特性之一,是指穿过圆心且其兩端點皆在圓周上的线段或者該線段的長度是最長的,一般用符号d或著Ø表示。 在一般的度量空间(也就是定义了距离的空间,比如说常见的二维平面)上,也可以定义一个集合的直径。在这里直径是这个集合之中两点之间的距离的最小上界: (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 8007 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10061 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1049736964 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • القُطْر (بالإنجليزية: Diameter)‏ هو في الدائرة أو في الكرة أو في الإهليلج القطعةُ المستقيمةُ الواصلةُ بين نقطتين على الدائرة (أو الكرة أو الإهليلج) والمارة بالمركز، وهو بذلك الوتر المار بالمركز. (ar)
 • Průměr kružnice je úsečka, která prochází středem kružnice a jejíž oba krajní body leží na této kružnici. Analogicky lze definovat průměr kruhu a koule. Označuje se písmenem d (zkr. diameter), případně symbolem ⌀ (viz níže). Výrazem průměr označujeme i délku této úsečky. Rovná se dvojnásobku poloměru r: Průměr kružnice nebo kruhu je roven podílu obvodu a čísla π: (cs)
 • Η λέξη διάμετρος σημαίνει μέτρηση συμμετρικών αποστάσεων εκατέρωθεν ενός σημείου. (el)
 • La diametro (greke Diameter) estas la distanco inter de cirklo kaj rekto, kiu trapasas centron. La duono de la diametro nomiĝas radiuso. La rilato inter la perimetro kaj la diametro de cirklo estas la pi-nombro π (pi), kio estas ĉirkaŭ 3,14. (eo)
 • Der Durchmesser (griechisch διάμετρος diámetros) eines Kreises oder einer Kugel ist der größtmögliche Abstand zweier Punkte der Kreislinie oder der Kugeloberflächenpunkte. Beim Kreis ist dies die längstmögliche Sehne. Der Durchmesser eines Rotationskörpers ist die längste Sehne senkrecht zur Rotationsachse des Körpers. (de)
 • Geometrian diametroa (ø) erditik pasatzen den eta zirkuluaren mugak jotzen dituen edozein segmentu da. Era berean segmentu horren luzera ere bada. Diametroa erradioaren bikoitza da eta zirkunferentzia bat baino π txikiago. Diametroa esfera batean ere erabili daiteke ideia bera irudikatzeko. (eu)
 • La notion de diamètre concerne initialement les figures simples de la géométrie euclidienne que sont le cercle et la sphère mais la notion s'élargit par analogie à plusieurs autres objets géométriques. (fr)
 • En geometría, el diámetro es el segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de una circunferencia. En 3D (esfera) se define como el segmento que pasa por el centro y tiene sus extremos en la superficie de esta. Esta noción puede extenderse sin variaciones a una hiperesfera de más dimensiones. Incluso puede extenderse una noción de diámetro a figuras que no son esferas, cuando son subconjuntos de un espacio métrico arbitrario. En muchas aplicaciones técnicas se emplea el símbolo ⌀ para la longitud del diámetro.[Kirino mmg] (es)
 • Diameter (dari bahasa Yunani, diairo = bagi dan metro = ukuran) sebuah lingkaran, dalam geometri, adalah segmen garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut, atau, dalam penggunaan modern, diameter berarti panjang dari segmen garis tersebut. Dalam sebuah bola, diameter menghubungkan 2 titik pada permukaan bola dan melalui titik pusat bola. Dalam bahasa Indonesia juga disebut "garis tengah". (in)
 • 지름 또는 직경(diameter)은 원 또는 구의 중심을 지나가는 직선으로 반지름의 두 배이다. 직경(直徑)이라고도 부른다. 같은 원리로는 대원이 있다. 지름은 또한 거리 공간 위에 응용할 수 있으며 여기서 지름은 두 점 사이의 거리의 상한이다. (ko)
 • 初等幾何学における図形の径(けい、英: diameter)は、その図形の差し渡しをいう。ギリシア語: διάμετρος(δια-「亙りの」+ μέτρον「大きさ」) に由来する。 円の直径は、その円の中心を通り、両端点がその円周上にある任意の線分であり、またその円の最長の弦でもある。球体の直径についても同様。 より現代的な用法では、任意の直径の(一意な)長さ自身も同じく「直径」と呼ばれる(一つの円に対して線分の意味での直径は無数にあるが、その何れも同じ長さを持つことに注意する。それゆえ(量化を伴わず)単に円の直径といった場合、ふつうは長さとしての意味である)。長さとして、直径は半径 (radius) の二倍に等しい。 平面上の凸図形に対して、その径は図形の両側から接する二本の平行線の間の最長距離として定義される(同様の最小距離は幅 (width) と呼ばれる)。径(および幅)はを用いて効果的に計算することができる。ルーローの三角形のような定幅図形では、任意の平行接線が同じ長さを持つから、径と幅は一致する。 (ja)
 • Średnica okręgu lub sfery – dowolny odcinek o końcach należących do tej figury i przechodzący przez jej środek symetrii. Niekiedy tę definicję rozszerza się na stożkowe i kwadryki mające środek symetrii (np. elipsy, elipsoidy, a nawet hiperbole i hiperboloidy). Przez średnicę koła lub kuli rozumie się średnicę jej brzegu, tj. odpowiednio okręgu i sfery. Wówczas tak zdefiniowana średnica jest najdłuższym odcinkiem zawartym w całości w tych figurach, Średnicę najczęściej oznacza się literą oraz symbolem ⌀. Średnicą nazywana jest też długość jednego z tych odcinków. (pl)
 • Діáметр кола — найдовша хорда. За величиною діаметр дорівнює двом радіусам. Діаметр кривої другого порядку — хорда, що проходить через центр кривої. Спряжені діаметри — пара діаметрів, що задовольняють умові: середини хорд паралельних першому діаметру, лежать на другому діаметрі. Діаметр зв'язного графу — відстань між двома найвіддаленішими вершинами. Відстань між вершинами a і b — довжина найкоротшого шляху, що сполучає їх. Діаметр множини , що лежить в метричному просторі з метрикою — величина . (uk)
 • Диа́метр (фр. diamètre из лат. diametrus из др.-греч. διάμετρος — поперечник) — отрезок, соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. Обобщённо диаметром фигуры (множества) называется максимальное расстояние между точками этой фигуры (множества), или точная верхняя грань всевозможных расстояний, если максимальное не существует. (ru)
 • 在数学尤其是几何学中,直径是圆形的特性之一,是指穿过圆心且其兩端點皆在圓周上的线段或者該線段的長度是最長的,一般用符号d或著Ø表示。 在一般的度量空间(也就是定义了距离的空间,比如说常见的二维平面)上,也可以定义一个集合的直径。在这里直径是这个集合之中两点之间的距离的最小上界: (zh)
 • En geometria, donada una circumferència, cercle, el·lipse, esfera, el·lipsoide, etc., el diàmetre (del grec diairo = dividir i metro = mesura) és un segment lineal tal que els seus extrems són punts d'aquesta figura (o del seu contorn si la figura és plena) i passa pel seu centre. El símbol més usat per a representar el diàmetre és ø, i en algun context és anomenat fi per la similitud que hi ha entre aquest símbol i la lletra Φ de l'alfabet grec. (ca)
 • In geometry, a diameter of a circle is any straight line segment that passes through the center of the circle and whose endpoints lie on the circle. It can also be defined as the longest chord of the circle. Both definitions are also valid for the diameter of a sphere. In more modern usage, the length of a diameter is also called the diameter. In this sense one speaks of the diameter rather than a diameter (which refers to the line segment itself), because all diameters of a circle or sphere have the same length, this being twice the radius (en)
 • In geometria il diametro (indicato con D, d o ⌀) è il segmento che unisce due punti della circonferenza passando per il centro; tali punti sono detti opposti. Misura il doppio del raggio rappresentando la corda massima e la sua relazione con la circonferenza è π. Per analogia lo stesso concetto può essere esteso alla sfera, intesa come circonferenza in rotazione su sé stessa; per ciò molte considerazioni fatte sulla figura bidimensionale sono valide anche per quella tridimensionale. I punti della sfera uniti dal diametro sono detti antipodali. (it)
 • De diameter van een cirkel, cilinder of bol is de lengte van de rechte lijn die kan worden getrokken tussen twee punten op de bol of de cirkel en door het middelpunt hiervan. Deze lengte is de grootst mogelijke afstand tussen twee punten op bol of cirkel. Afstanden die worden gemeten langs de cirkellijn of het boloppervlak worden omtrek genoemd. De diameter is een bijzondere vorm van een koorde van bol of cirkel, namelijk die met de grootste lengte. Het woord diameter is ontleend aan het Grieks διάμετρος (diametros), van δια- (dia-) = door + μέτρον (metron) = maat. (nl)
 • O diâmetro de uma circunferência é dado por qualquer corda que passe pelo centro da figura.Em Geometria, qualquer segmento de reta que toque uma circunferência em dois pontos e passe pelo seu centro será o diâmetro. É o maior segmento de reta possível que se pode traçar numa circunferência, e a divide em dois lados iguais, ou duas metades. Corresponde ao dobro do raio, que é a medida de um segmento de reta do centro da circunferência a uma extremidade (um ponto da circunferência, ou seu perímetro). (pt)
rdfs:label
 • Diameter (en)
 • قطر (هندسة) (ar)
 • Diàmetre (ca)
 • Průměr (geometrie) (cs)
 • Durchmesser (de)
 • Διάμετρος (el)
 • Diametro (eo)
 • Diámetro (es)
 • Diametro (eu)
 • Diameter (in)
 • Diamètre (fr)
 • Diametro (it)
 • (ja)
 • 지름 (ko)
 • Średnica (pl)
 • Diameter (nl)
 • Диаметр (ru)
 • Diâmetro (pt)
 • Діаметр (uk)
 • Diameter (sv)
 • 直径 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:boiler of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:label of
is gold:hypernym of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License