About: Data

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Data (US: /ˈdæˈtə/; UK: /ˈdeɪˈtə/) are individual facts, statistics, or items of information, often numeric. In a more technical sense, data are a set of values of qualitative or quantitative variables about one or more persons or objects, while a datum (singular of data) is a single value of a single variable. Data has been described as the new oil of the digital economy.

Property Value
dbo:abstract
 • البيانات أو المعطيات هي سلسلة غير مترابطة من الحقائق الموضوعية، التي يمكن الحصول عليها عن طريق الملاحظة، أو عن طريق البحث والتسجيل. (ar)
 • Una dada és una representació simbòlica (numèrica, alfabètica, etc.) d'una entitat. La dada no té valor semàntic (sentit) en si mateix, però convenientment tractada (processada) es pot emprar en la realització de càlculs o presa de decisions. És d'ocupació molt comuna en l'àmbit informàtic. En programació una dada és l'expressió general que descriu les característiques de les entitats sobre les quals opera un algorisme. En estadística les dades són valors de les variables qualitatives o quantitatives, que pertanyent a un conjunt d'objectes. Exemples d'objectes són persones, mostres biològiques o les visites als serveis d'urgències (cada visita d'un malalt és una objecte). (ca)
 • Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Data se získávají zápisem, měřením nebo pozorováním, a lze je dělit na data spojitá a data atributivní. Data spojitá se přitom vztahují k nějaké spojité stupnici, zatímco data atributivní nikoliv. Data jsou: * vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např. počítačem), informace ve standardní struktuře (zvykové, normované), vhodné pro technické zpracování * číselné nebo jiné symbolicky vyjádřené (reprezentované) údaje a hodnoty entit nebo událostí * jakékoliv fyzicky (materiálně) zaznamenané znalosti (vědomosti), poznatky, zkušenosti nebo výsledky pozorování procesů, projevů, činností a prvků reálného světa (reality) * zdroj, z něhož se tvoří informace Data se zejména v humanitních vědách dále dělí na * tvrdá data, jasně definovaná a obvykle zatížená menší chybou (např. údaje o počtu obyvatelstva), * měkká data, vyjadřující názory a postoje lidí (např. údaje o oblibě prezidenta republiky z dotazníkového šetření). (cs)
 • Daten bezeichnet als Plural von Datum Fakten, Zeitpunkte oder kalendarische Zeitangaben und als Pluralwort gemeinsprachlich die durch Beobachtungen, Messungen u. ä. gewonnenen Zahlenwerte und darauf beruhenden Angaben oder formulierbaren Befunde. (de)
 • Ως δεδομένα (στα αγγλ. data, από τον πληθ. του λατιν. datum) ή πληροφοριακά δεδομένα χαρακτηρίζεται ένα μη αξιολογημένο σύνολο διακριτών στοιχείων, μιας παρατήρησης - αναφοράς, μια συλλογή που αποτυπώνει «τιμές» επί αντικειμένων, προσώπων, γεγονότων κλπ. Τα δεδομένα μπορεί να είναι σημεία πληροφοριών επί επιστημονικών παρατηρήσεων ή συμπεριφοράς και να περιλαμβάνουν λέξεις - έννοιες, αριθμούς, σύμβολα, διαγράμματα, σχέδια, φωτογραφίες, μαγνητοταινίες κλπ που περιγράφουν ή αντιπροσωπεύουν ποσότητες, έννοιες, ιδέες, αντικείμενα, γεγονότα, καταστάσεις και λειτουργίες. Ενδεχομένως κάποιοι από τους τύπους δεδομένων που παρατίθενται εμπεριέχουν ήδη εμφανείς πληροφορίες, όχι όμως την πληροφορία στο επίπεδο που συνθέτει μια αξιολόγησή τους. Ειδικότερα στην πληροφορική συναντούμε τα δεδομένα στον πληθυντικό αριθμό, σπανιότερα στον ενικό (δεδομένο). Γενικότερα, δεδομένο ονομάζεται ένα γνωστό ή αποδεκτό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση ή προϋπόθεση στην επίλυση προβλημάτων. (el)
 • Data (US: /ˈdæˈtə/; UK: /ˈdeɪˈtə/) are individual facts, statistics, or items of information, often numeric. In a more technical sense, data are a set of values of qualitative or quantitative variables about one or more persons or objects, while a datum (singular of data) is a single value of a single variable. Although the terms "data" and "information" are often used interchangeably, this term has distinct meanings. In some popular publications, data are sometimes said to be transformed into information when they are viewed in context or in post-analysis. However, in academic treatments of the subject data are simply units of information. Data are used in scientific research, businesses management (e.g., sales data, revenue, profits, stock price), finance, governance (e.g., crime rates, unemployment rates, literacy rates), and in virtually every other form of human organizational activity (e.g., censuses of the number of homeless people by non-profit organizations). Data are measured, collected, reported, and analyzed, and used to create data visualizations such as graphs, tables or images. Data as a general concept refers to the fact that some existing information or knowledge is represented or coded in some form suitable for better usage or processing. Raw data ("unprocessed data") is a collection of numbers or characters before it has been "cleaned" and corrected by researchers. Raw data needs to be corrected to remove outliers or obvious instrument or data entry errors (e.g., a thermometer reading from an outdoor Arctic location recording a tropical temperature). Data processing commonly occurs by stages, and the "processed data" from one stage may be considered the "raw data" of the next stage. Field data is raw data that is collected in an uncontrolled "in situ" environment. Experimental data is data that is generated within the context of a scientific investigation by observation and recording. Data has been described as the new oil of the digital economy. (en)
 • Datumo aŭ dateno estas termino en la faklingvo de la informadiko, kies signifo estas komputile traktebla informo (donitaĵo). Plej ofte la vorto aperas en pluralo. (eo)
 • Estatistikan, datua elementu edo banako baten gainean jasotako neurketa edo bat da, elementuaren ezaugarri bat adierazten duena. Adibidez, haur baten adina 8 urtekoa dela jasotzen denean, 8 balioa datu bat da. Elementu ezberdinen gainean ezaugarri berari buruzko datuak biltzen direnean, aldagai bat sortzen da, kualitatibo edo koantitatiboa. (eu)
 • Un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. Los datos aisladamente pueden no contener información humanamente relevante. Solo cuando un conjunto de datos se examina conjuntamente a la luz de un enfoque, hipótesis o teoría se puede apreciar la información contenida en dichos datos. Los datos pueden consistir en números, estadísticas o proposiciones descriptivas. Los conceptos de datos, información, conocimientos y sabiduría están interrelacionados; se considera que los datos convenientemente agrupados, estructurados e interpretados son la base de la información humanamente relevante que se puede utilizar en la toma de decisiones, la reducción de la incertidumbre o la realización de cálculos. Es de empleo muy común en el ámbito informático, en general, prácticamente en cualquier investigación científica. En programación, un dato es la expresión general que describe las características de las entidades sobre las cuales opera un algoritmo. En estructura de datos, es la parte mínima de la información. Se ha dicho que datos son el nuevo petróleo de la economía digital.​ (es)
 • Une donnée est ce qui est connu et qui sert de point de départ à un raisonnement ayant pour objet la détermination d'une solution à un problème en relation avec cette donnée. Cela peut être une description élémentaire d’une réalité, le résultat d'une comparaison entre deux événements du même ordre (mesure) soit en d'autres termes une observation ou une mesure. La donnée brute est dépourvue de tout raisonnement, supposition, constatation, probabilité. Si elle est considérée comme indiscutable ou même si elle est indiscutée par méconnaissance, elle peut servir de base à une recherche, à un examen quelconque. Les données pouvant être de nature très différentes suivant leur source, elles doivent souvent faire l'objet d'une transformation préalable avant traitement. Jusqu'à il y a quelques siècles l'être humain n'a eu connaissance du monde réel qu'à travers ses sens naturels, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Son cerveau a développé une capacité de raisonnement permettant de combler un peu les lacunes inhérentes à la faiblesse de ses capteurs. Cela lui a permis de développer son intelligence et de développer des outils permettant d'augmenter sa capacité à connaitre le monde réel. La technique utilisée aujourd'hui est la quantification numérique dans un système binaire associée à des machines de traitement à deux états de fonctionnement. En clair, cela veut dire que le monde réel est vu par des capteurs dont la réponse continue ou discrète est traduite en nombres qui sont traités par des ordinateurs. Un travail est souvent fait sur les données brutes pour leur donner un sens et ainsi, d'obtenir une information. Les données peuvent être : * des résultats de mesure fonction d'un étalon de référence pouvant, associé à la manière de traiter les données, générer des biais sur l’interprétation finale (limites des sondages) ; * des valeurs discrète représentant l'état d'un système ; * des informations logiques représentant un contexte non réel ; * etc. Le résultat du traitement sera souvent in fine soumis à l'interprétation d'un être humain et devra de ce fait être présenté sous forme adéquate, par exemple un graphique ou une liste de choix. Cela permettra à un être humain d'y associer un sens (une interprétation) et ainsi de créer une nouvelle information. (fr)
 • Sa ríomheolaíocht, fíorais is figiúir a n-oibríonn an ríomhaire orthu chun tasc a leagadh air a chur i gcrích. Mar shampla, in oibríocht párolla beidh gá le sonraí cosúil le mioneolas ar na fostaithe, an t-am a d'oibrigh siad, laethanta a raibh siad as láthair, na rátaí cuí pá, cánacha, pinsin is laghduithe eile, agus na rialacha chun na fíorais seo a láimhseáil. Tugtar iontráil sonraí ar an bpróiseas a bhailíonn, a cheartaíonn is a ionchuireann na sonraí seo i gcuimhne an ríomhaire. Is gá iad seo a eochrú isteach de láimh, de ghnáth i mbunachar sonraí, ach nuair a bhíonn siad sa ríomhaire is éasca an bunachar, nó cuid de, a tharchur go dtí ríomhaire eile go leictreonach. (ga)
 • Un dato (dal latino datum che significa dono, cosa data) è una descrizione elementare codificata di un'informazione, un'entità, di un fenomeno, di una transazione, di un avvenimento o di altro. (it)
 • Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Data yang berupa angka-angka disebut data kuantitatif, sedangkan data yang bukan berupa angka disebut data kualitatif. Berdasarkan cara memperolehnya, data kuantitatif terbagi atas data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung, sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. (in)
 • データ(英: data)とは、事実や資料をさす言葉。言語的には複数形であるため、厳密には複数の事象や数値の集まりのことを指し、単数形は datum(データム)である。 (ja)
 • 자료(資料, data, 데이터, 문화어: 데타)는 문자, 숫자, 소리, 그림, 영상, 단어 등의 형태로 된 의미 단위이다. 보통 연구나 조사 등의 바탕이 되는 재료를 말하며, 자료를 의미있게 정리하면 정보가 된다. 자료(data)와 정보(information)는 서로 교환되어 사용하는 경우가 많다. 하지만 자료와 정보의 의미는 다르다. 즉, 자료는 또한 "주어진" 자료의 정신에 반대하여 높은 해석상의 본질을 가진 인문학 (특히 발전되어가는 digital humanities) 에 사용되어 오고있다. 가능성의 엄청난 수와 그 주의를 지향하게한 하위 집단간의 구별을 위해 Peter Checkland는 용어 "capta" ("~을 취하다" 라는 뜻을 가진 라틴어 "capere"로 부터온)를 소개했다.‘Johanna Drucker’는 인문학이 지식의 생성이 "놓여있고, 불완전하고, 구성적인" 과 같다고 단언함과, 자료 의 사용은 별개이거나 관찰자 독립적인 현상과 같은 역효과를 일으키는 추정들을 소개하기 위함이라고 주장했다. 구성요소와 같은 관찰의 역할을 강조하기 위한 단어인 capta는 인문학에서의 시각적 묘사들을 위한 자료의 대안으로 제공되었다. (ko)
 • Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. De woorden worden praktisch altijd in het meervoud geschreven; gegevens en data. Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten op een bepaald medium, zodanig dat deze gegevens uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kunnen worden. Data zijn dan ook steeds het resultaat van codering. Data zijn in die zin abstract, dat je ze steeds kan hercoderen in een ander medium of drager. Met deze data wordt er een model (een selectief deel dus) van de werkelijkheid vastgelegd in de tijd. Ofschoon de werkelijkheid nooit stilstaat, kan deze door het vastleggen van de gegevens toch worden bevroren. In de Nederlandse vakliteratuur wordt vaak, net als in de Engelse vakliteratuur, het begrip "data" gebruikt als alternatief voor "gegevens". Het Nederlandse "gegevens" komt veelal overeen met het Engelse data. (nl)
 • Dados é o plural de dado. Em seu sentido informacional, um dado é o registro do atributo de um ente, objeto ou fenômeno onde registro indica o ato de registrar, ou seja, é a gravação ou a impressão de caracteres ou símbolos que tenham um significado em algum documento ou suporte físico. A palavra dado vem do latim datum que usado como substantivo significa "presente" no sentido de algo que foi oferecido ou dado. Existem dois tipos de dados: estruturados e não estruturados. Os dados estruturados, que são dados formatados, organizados em tabelas - linhas e colunas - e são facilmente processados. geralmente é utilizado um sistema gerenciador de banco de dados para armazenar esse tipo de dado, um exemplo são os dados gerados por aplicações empresariais. Os dados não estruturados não possuem uma formatação específica e são mais difíceis de serem processados. Por exemplo, mensagens de email, imagens, documentos de texto, mensagens em redes sociais. (pt)
 • Dane (ang. data, łac. datum) – zbiory liczb i tekstów o różnych formach. (pl)
 • Да́нные — зарегистрированная информация;представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств (ISO/IEC/IEEE 24765-2010). В информатике и информационных технологиях: * Данные — поддающееся многократной интерпретации представление информации в формализованном виде, пригодном для передачи, связи или обработки (ISO/IEC 2382:2015). * Данные — формы представления информации, с которыми имеют дело информационные системы и их пользователи (ISO/IEC 10746-2:1996). В метрологии: * Данные — совокупность значений, сопоставленных основным или производным мерам и/или показателям (ISO/IEC 15939:2007, ISO/IEC 25000:2005). Хотя информация должна обрести некоторую форму представления (то есть превратиться в данные), чтобы ей можно было обмениваться, информация есть в первую очередь интерпретация (смысл) такого представления (ISO/IEC/IEEE 24765:2010). Поэтому в строгом смысле информация отличается от данных, хотя в неформальном контексте эти два термина очень часто используют как синонимы. (ru)
 • Дані (від лат. data множина від лат. datum — «(щось) дане» від лат. dare — «давати», «щось дане») — це багатоаспектне, багатофункціональне, багатозначне поняття; у різних суспільних відносинах має різний науково формалізований зміст та сутність (в окремих випадках застосовне як синонім до подібних за змістом термінів «інформація», «відомості», «повідомлення», «сигнали», «коди» тощо): * інформація, відомості, показники, необхідні для ознайомлення з ким-, чим-небудь, для характеристики когось, чогось або для прийняття певних висновків, рішень; підстави, причини; * здібності, якості, необхідні для чого-небудь; * форма представлення знань, інформації; тексти, таблиці, інструкції, відомості про факти, явища і таке інше, представлені у буквено-цифровій, числовій, текстовій, звуковій або графічній формі; дані можуть зберігатися на різних носіях, в тому числі в ЕОМ та пересилатися і піддаватися обробці; * низка суджень, що відображають реальність; велику групу практично важливих суджень складають вимірювання та спостереження за змінними та охоплюють числа, слова та зображення, які отримуються в результаті якоїсь дії (вимірювання, обчислення); * інформація (найчастіше цифрова), подана у формалізованому вигляді, прийнятному для обробляння автоматичними засобами за можливої участі людини; * у семіотиці дані визначені як потенційна інформація; вони розміщені на рівні , тобто між синтаксисом та семантикою. В інформатиці дані символізують інформацію, що представлена у вигляді необхідному для її опрацювання автоматичними засобами. Для цього інформацію кодують за допомогою знаків (алфавітів) відповідно до правил певного синтаксису. У сучасних машинах використовується двійковий метод запису даних за допомогою 0 та 1 (алфавіт з двох цифр). Для полегшення роботи для людини двійковий код перекодовується у зрозуміліші числа, букви тощо. Дані є інформацією лише тоді, коли вони несуть значення у заданому контексті. Наприклад: кодом міжнародного телефонного зв'язку є набір знаків +380, тобто це дані; про інформацію ми можемо говорити лише за наявності відомості про назву країни, що відповідає цьому коду. Дані розрізняють на: * структуровані (наприклад: база даних, XML-документ), * не структуровані (наприклад: текстовий документ), * тимчасові. Структуровані дані відносно легко піддаються машинній обробці, на відміну від них автоматична обробка неструктурованих даних не завжди можлива або можлива лише неточна. Важливими проблемами в інформатиці, особливо у розподілених системах,— є синхронізація даних, а в управлінні даними — стрімке зростання кількості даних (див. Великі дані). (uk)
 • Data (plural) kallas den tekniska representationen av information som lagras i filer på en dator. I filerna ligger informationen som en lång sekvens av bitar, vanligen organiserad i grupper (en. pattern) om åtta bitar (en byte). Det går vanligen inte att utläsa från bara bitsekvenserna vilken information som är lagrad i en fil. Denna måste åter uttolkas i sin kontext, vanligen samma kontext som genererat dem. Data i en textfil måste tolkas som text för att informationen som lagrats åter ska framkomma. Samma data tolkade som till exempel en bild eller som musik blir vanligen till rent nonsens, liksom tvärt om. Även om det (vanligen) är något slags information som lagras i datafiler avser orden data och information olika saker i teknisk mening. Data måste tolkas för att bli till information. I vardagligt bruk används dock ordet data även synonymt med information och i flera andra betydelser. I datorsammanhang skiljer man även mellan program och data fast dessa lagras på samma sätt. Data är i denna mening det som programmen både använder och producerar medan programfilerna då inte uppfattas som data. (sv)
 • 数据(英語:data)是通过观测得到的数字性的特征或信息。更专业地说,数据是一组关于一个或多个人或对象的定性或定量变量。 它可以是一堆杂志、一叠报纸、开会记录或者病人的记录。 虽然“数据”和“信息”这两个术语经常互相替换使用,但是他们的完全不同。在一些流行出版物中,当数据被置于情境之下审视或经过分析之后,“数据”就会变为“信息”。然而在学术课题论述中,数据只是信息的单元。在經濟領域上,“信息”衍生資訊經濟,而“数据”則衍生資料經濟。 数据运用在科学研究、商业管理(比如销售数据、收入、利润、股价)、金融、政治(比如犯罪率、失业率、识字率)和事实上的其他一切人类组织性活动形式(比如非营利性组织所做的流浪者)中。 数据会经过测量、、报告和分析,因此它可以使用图表、图像或者其他分析工具进行可视化。数据作为一种关于一些已存在的信息或知识的一般概念,会使用一些可以更好地利用或处理的形式进行呈现或编码。 原始数据是一组未经过纠正的数字或特征。原始数据需要通过移除和明显的仪器或数据录入误差来进行纠正(比如温度计在北极的户外测量到的热带温度)。数据处理通常分成若干阶段,某个阶段的“已处理的数据”在另一个阶段可能就是“原始数据”。 现场数据是指在不受控的“原位(in situ)”环境中收集的原始数据。而实验数据是指在科学研究情境中通过观测和记录产生的数据。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 18985040 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15896 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1057997096 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • البيانات أو المعطيات هي سلسلة غير مترابطة من الحقائق الموضوعية، التي يمكن الحصول عليها عن طريق الملاحظة، أو عن طريق البحث والتسجيل. (ar)
 • Daten bezeichnet als Plural von Datum Fakten, Zeitpunkte oder kalendarische Zeitangaben und als Pluralwort gemeinsprachlich die durch Beobachtungen, Messungen u. ä. gewonnenen Zahlenwerte und darauf beruhenden Angaben oder formulierbaren Befunde. (de)
 • Datumo aŭ dateno estas termino en la faklingvo de la informadiko, kies signifo estas komputile traktebla informo (donitaĵo). Plej ofte la vorto aperas en pluralo. (eo)
 • Estatistikan, datua elementu edo banako baten gainean jasotako neurketa edo bat da, elementuaren ezaugarri bat adierazten duena. Adibidez, haur baten adina 8 urtekoa dela jasotzen denean, 8 balioa datu bat da. Elementu ezberdinen gainean ezaugarri berari buruzko datuak biltzen direnean, aldagai bat sortzen da, kualitatibo edo koantitatiboa. (eu)
 • Un dato (dal latino datum che significa dono, cosa data) è una descrizione elementare codificata di un'informazione, un'entità, di un fenomeno, di una transazione, di un avvenimento o di altro. (it)
 • Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Data yang berupa angka-angka disebut data kuantitatif, sedangkan data yang bukan berupa angka disebut data kualitatif. Berdasarkan cara memperolehnya, data kuantitatif terbagi atas data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung, sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. (in)
 • データ(英: data)とは、事実や資料をさす言葉。言語的には複数形であるため、厳密には複数の事象や数値の集まりのことを指し、単数形は datum(データム)である。 (ja)
 • 자료(資料, data, 데이터, 문화어: 데타)는 문자, 숫자, 소리, 그림, 영상, 단어 등의 형태로 된 의미 단위이다. 보통 연구나 조사 등의 바탕이 되는 재료를 말하며, 자료를 의미있게 정리하면 정보가 된다. 자료(data)와 정보(information)는 서로 교환되어 사용하는 경우가 많다. 하지만 자료와 정보의 의미는 다르다. 즉, 자료는 또한 "주어진" 자료의 정신에 반대하여 높은 해석상의 본질을 가진 인문학 (특히 발전되어가는 digital humanities) 에 사용되어 오고있다. 가능성의 엄청난 수와 그 주의를 지향하게한 하위 집단간의 구별을 위해 Peter Checkland는 용어 "capta" ("~을 취하다" 라는 뜻을 가진 라틴어 "capere"로 부터온)를 소개했다.‘Johanna Drucker’는 인문학이 지식의 생성이 "놓여있고, 불완전하고, 구성적인" 과 같다고 단언함과, 자료 의 사용은 별개이거나 관찰자 독립적인 현상과 같은 역효과를 일으키는 추정들을 소개하기 위함이라고 주장했다. 구성요소와 같은 관찰의 역할을 강조하기 위한 단어인 capta는 인문학에서의 시각적 묘사들을 위한 자료의 대안으로 제공되었다. (ko)
 • Dane (ang. data, łac. datum) – zbiory liczb i tekstów o różnych formach. (pl)
 • 数据(英語:data)是通过观测得到的数字性的特征或信息。更专业地说,数据是一组关于一个或多个人或对象的定性或定量变量。 它可以是一堆杂志、一叠报纸、开会记录或者病人的记录。 虽然“数据”和“信息”这两个术语经常互相替换使用,但是他们的完全不同。在一些流行出版物中,当数据被置于情境之下审视或经过分析之后,“数据”就会变为“信息”。然而在学术课题论述中,数据只是信息的单元。在經濟領域上,“信息”衍生資訊經濟,而“数据”則衍生資料經濟。 数据运用在科学研究、商业管理(比如销售数据、收入、利润、股价)、金融、政治(比如犯罪率、失业率、识字率)和事实上的其他一切人类组织性活动形式(比如非营利性组织所做的流浪者)中。 数据会经过测量、、报告和分析,因此它可以使用图表、图像或者其他分析工具进行可视化。数据作为一种关于一些已存在的信息或知识的一般概念,会使用一些可以更好地利用或处理的形式进行呈现或编码。 原始数据是一组未经过纠正的数字或特征。原始数据需要通过移除和明显的仪器或数据录入误差来进行纠正(比如温度计在北极的户外测量到的热带温度)。数据处理通常分成若干阶段,某个阶段的“已处理的数据”在另一个阶段可能就是“原始数据”。 现场数据是指在不受控的“原位(in situ)”环境中收集的原始数据。而实验数据是指在科学研究情境中通过观测和记录产生的数据。 (zh)
 • Una dada és una representació simbòlica (numèrica, alfabètica, etc.) d'una entitat. La dada no té valor semàntic (sentit) en si mateix, però convenientment tractada (processada) es pot emprar en la realització de càlculs o presa de decisions. És d'ocupació molt comuna en l'àmbit informàtic. En programació una dada és l'expressió general que descriu les característiques de les entitats sobre les quals opera un algorisme. (ca)
 • Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Data se získávají zápisem, měřením nebo pozorováním, a lze je dělit na data spojitá a data atributivní. Data spojitá se přitom vztahují k nějaké spojité stupnici, zatímco data atributivní nikoliv. Data jsou: Data se zejména v humanitních vědách dále dělí na * tvrdá data, jasně definovaná a obvykle zatížená menší chybou (např. údaje o počtu obyvatelstva), * měkká data, vyjadřující názory a postoje lidí (např. údaje o oblibě prezidenta republiky z dotazníkového šetření). (cs)
 • Ως δεδομένα (στα αγγλ. data, από τον πληθ. του λατιν. datum) ή πληροφοριακά δεδομένα χαρακτηρίζεται ένα μη αξιολογημένο σύνολο διακριτών στοιχείων, μιας παρατήρησης - αναφοράς, μια συλλογή που αποτυπώνει «τιμές» επί αντικειμένων, προσώπων, γεγονότων κλπ. Ειδικότερα στην πληροφορική συναντούμε τα δεδομένα στον πληθυντικό αριθμό, σπανιότερα στον ενικό (δεδομένο). Γενικότερα, δεδομένο ονομάζεται ένα γνωστό ή αποδεκτό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση ή προϋπόθεση στην επίλυση προβλημάτων. (el)
 • Data (US: /ˈdæˈtə/; UK: /ˈdeɪˈtə/) are individual facts, statistics, or items of information, often numeric. In a more technical sense, data are a set of values of qualitative or quantitative variables about one or more persons or objects, while a datum (singular of data) is a single value of a single variable. Data has been described as the new oil of the digital economy. (en)
 • Un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. (es)
 • Sa ríomheolaíocht, fíorais is figiúir a n-oibríonn an ríomhaire orthu chun tasc a leagadh air a chur i gcrích. Mar shampla, in oibríocht párolla beidh gá le sonraí cosúil le mioneolas ar na fostaithe, an t-am a d'oibrigh siad, laethanta a raibh siad as láthair, na rátaí cuí pá, cánacha, pinsin is laghduithe eile, agus na rialacha chun na fíorais seo a láimhseáil. (ga)
 • Une donnée est ce qui est connu et qui sert de point de départ à un raisonnement ayant pour objet la détermination d'une solution à un problème en relation avec cette donnée. Cela peut être une description élémentaire d’une réalité, le résultat d'une comparaison entre deux événements du même ordre (mesure) soit en d'autres termes une observation ou une mesure. Un travail est souvent fait sur les données brutes pour leur donner un sens et ainsi, d'obtenir une information. Les données peuvent être : (fr)
 • Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. De woorden worden praktisch altijd in het meervoud geschreven; gegevens en data. Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten op een bepaald medium, zodanig dat deze gegevens uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kunnen worden. Data zijn dan ook steeds het resultaat van codering. Data zijn in die zin abstract, dat je ze steeds kan hercoderen in een ander medium of drager. Met deze data wordt er een model (een selectief deel dus) van de werkelijkheid vastgelegd in de tijd. Ofschoon de werkelijkheid nooit stilstaat, kan deze door het vastleggen van de gegevens toch worden bevroren. (nl)
 • Dados é o plural de dado. Em seu sentido informacional, um dado é o registro do atributo de um ente, objeto ou fenômeno onde registro indica o ato de registrar, ou seja, é a gravação ou a impressão de caracteres ou símbolos que tenham um significado em algum documento ou suporte físico. A palavra dado vem do latim datum que usado como substantivo significa "presente" no sentido de algo que foi oferecido ou dado. (pt)
 • Да́нные — зарегистрированная информация;представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств (ISO/IEC/IEEE 24765-2010). В информатике и информационных технологиях: * Данные — поддающееся многократной интерпретации представление информации в формализованном виде, пригодном для передачи, связи или обработки (ISO/IEC 2382:2015). * Данные — формы представления информации, с которыми имеют дело информационные системы и их пользователи (ISO/IEC 10746-2:1996). В метрологии: (ru)
 • Data (plural) kallas den tekniska representationen av information som lagras i filer på en dator. I filerna ligger informationen som en lång sekvens av bitar, vanligen organiserad i grupper (en. pattern) om åtta bitar (en byte). Det går vanligen inte att utläsa från bara bitsekvenserna vilken information som är lagrad i en fil. Denna måste åter uttolkas i sin kontext, vanligen samma kontext som genererat dem. Data i en textfil måste tolkas som text för att informationen som lagrats åter ska framkomma. Samma data tolkade som till exempel en bild eller som musik blir vanligen till rent nonsens, liksom tvärt om. (sv)
 • Дані (від лат. data множина від лат. datum — «(щось) дане» від лат. dare — «давати», «щось дане») — це багатоаспектне, багатофункціональне, багатозначне поняття; у різних суспільних відносинах має різний науково формалізований зміст та сутність (в окремих випадках застосовне як синонім до подібних за змістом термінів «інформація», «відомості», «повідомлення», «сигнали», «коди» тощо): Дані є інформацією лише тоді, коли вони несуть значення у заданому контексті. Дані розрізняють на: (uk)
rdfs:label
 • Data (en)
 • بيانات (ar)
 • Dada (ca)
 • Data (cs)
 • Daten (de)
 • Δεδομένα (el)
 • Datumo (eo)
 • Dato (es)
 • Datu (estatistika) (eu)
 • Sonraí (ga)
 • Data (in)
 • Dato (it)
 • Donnée (fr)
 • 자료 (ko)
 • データ (ja)
 • Gegeven (nl)
 • Dane (pl)
 • Данные (ru)
 • Dados (pt)
 • Дані (uk)
 • Data (representation) (sv)
 • 数据 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:content of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is dbp:researchField of
is dbp:services of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License