About: Competition

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Competition is a rivalry where two or more parties strive for a common goal which cannot be shared: where one's gain is the other's loss (an example of which is a zero-sum game). Competition can arise between entities such as organisms, individuals, economic and social groups, etc. The rivalry can be over attainment of any exclusive goal, including recognition:

Property Value
dbo:abstract
 • Competició és l'acció de dues o més persones, de lluitar, esforçar-se, emular-se per aconseguir el mateix objecte. En l'esport, és la manifestació consistent en l'enfrontament, individual o per equips, d'una sèrie d'adversaris, en una o més proves, per determinar-ne un guanyador. En ecologia, és la utilització dels mateixos recursos per part d'organismes de la mateixa o de diferents espècies que viuen junts en una comunitat, quan els recursos no són suficients per cobrir les necessitats de tots els organismes. La competició es produeix a la natura, entre organismes vius que coexisteixen en el mateix medi. Els animals competeixen per l'aigua, menjar, companys i altres recursos biològics. Els humans solen competir per menjar i parella, tot i que quan aquestes necessitats es satisfan sovint sorgeixen rivalitats profundes per la recerca de la riquesa, el poder, el prestigi i la fama quan es troben en un entorn estàtic, repetitiu o immutable. La competència és un principi important de les economies de mercat i dels negocis, sovint associada a la competència empresarial, ja que les empreses competeixen com a mínim amb una altra empresa sobre el mateix grup de clients. La competència dins d'una empresa sol estimular-se amb el propòsit més gran de conèixer i assolir una major qualitat dels serveis o productes millorats que l'empresa pot produir o desenvolupar. Sovint es considera que la competència és el contrari de la cooperació, però en el món real, les barreges de cooperació i competència són la norma. En les economies, com va argumentar el filòsof R. G. Collingwood "la presència d'aquests dos contraris junts és essencial per a un sistema econòmic. Les parts d'una acció econòmica cooperen en la competició, com dos jugadors d'escacs". Les estratègies òptimes per assolir els objectius s'estudien en la branca de les matemàtiques coneguda com a teoria dels jocs. La competència s'ha estudiat en diversos camps, com ara la psicologia, la sociologia i l'antropologia. Els psicòlegs socials, per exemple, estudien la naturalesa de la competència. Investiguen l'impuls natural de la competència i les seves circumstàncies. També estudien les dinàmiques de grup, per detectar com sorgeix la competència i quins són els seus efectes. Els sociòlegs, per la seva banda, estudien els efectes de la competència en el conjunt de la societat. A més, els antropòlegs estudien la història i la prehistòria de la competència en diverses cultures. També investiguen com es va manifestar la competència en diversos entorns culturals en el passat i com s'ha desenvolupat al llarg del temps. (ca)
 • المنافسة هي سباق بين الأفراد والجماعات، ، والأمم، وما إلى ذلك من أجل بقعه جغرافيه، مكانا أو موقعا للموارد أو ميداليه أو لقب معين أو سلطه. تنشأ المنافسة كلما اثنين أو أكثر من الأطراف يباشرون السعي من أجل هدف التفوق ليفوز طرف على آخر. (ar)
 • Soutěž je zápolení dvou nebo více stran o něco, co je cenné pro všechny soutěžící a čeho není dost pro všechny. V ekologii přirozeně vzniká jako kompetice mezi živými organismy sdílejícími totéž prostředí a zápolícími o potravu, prostor nebo partnery. V ekonomii je hospodářská soutěž neboli konkurence vztahem firem usilujících o stejného zákazníka. Ve sportu jde o zápasy nebo turnaje, kde účastníkům jde o zisk vítězství a dalších hodnocení. (cs)
 • Ein Wettkampf, auch Wettbewerb (österreichisch: Bewerb) oder Wettstreit, ist eine Auseinandersetzung um beste Leistungen, etwa um sportliche, dichterische, künstlerische, musische, handwerkliche oder andere kulturelle Leistungen. Latente Wettbewerbssituationen gibt es in vielen Situationen. Wettkämpfe im Sport treten medial besonders stark ins öffentliche Bewusstsein. Im kulturellen Bereich wird eher von Wettbewerben gesprochen. Hier gibt es ein regelrechtes Wettbewerbswesen. Herman Nohl meint, dass Wetteifer eine pädagogische Kategorie ist, die sich bei Kindern und Jugendlichen von frühester Jugend an manifestiert. (de)
 • Competition is a rivalry where two or more parties strive for a common goal which cannot be shared: where one's gain is the other's loss (an example of which is a zero-sum game). Competition can arise between entities such as organisms, individuals, economic and social groups, etc. The rivalry can be over attainment of any exclusive goal, including recognition: Competition occurs in nature, between living organisms which co-exist in the same environment. Animals compete over water supplies, food, mates, and other biological resources. Humans usually compete for food and mates, though when these needs are met deep rivalries often arise over the pursuit of wealth, power, prestige, and fame when in a static, repetitive, or unchanging environment. Competition is a major tenet of market economies and business, often associated with business competition as companies are in competition with at least one other firm over the same group of customers. Competition inside a company is usually stimulated with the larger purpose of meeting and reaching higher quality of services or improved products that the company may produce or develop. Competition is often considered to be the opposite of cooperation, however in the real world, mixtures of cooperation and competition are the norm. In economies, as the philosopher R. G. Collingwood argued "the presence of these two opposites together is essential to an economic system. The parties to an economic action co-operate in competing, like two chess players". Optimal strategies to achieve goals are studied in the branch of mathematics known as game theory. Competition has been studied in several fields, including psychology, sociology and anthropology. Social psychologists, for instance, study the nature of competition. They investigate the natural urge of competition and its circumstances. They also study group dynamics, to detect how competition emerges and what its effects are. Sociologists, meanwhile, study the effects of competition on society as a whole. Additionally, anthropologists study the history and prehistory of competition in various cultures. They also investigate how competition manifested itself in various cultural settings in the past, and how competition has developed over time. (en)
 • Biologian, ekologian, ekonomian eta soziologian, lehia baliabideak eskuratu, eremu bat bereganatu eta izateko norgehiagoka eta gatazka da. Lankidetzaren eta elkartasunaren aurkako kontzeptua da. (eu)
 • Una competición es una rivalidad en la que dos o más partes se esfuerzan por conseguir un objetivo común que no se puede compartir: donde la ganancia de uno es la pérdida del otro (un ejemplo de ello es un juego de suma cero).​ La competencia puede surgir entre entidades como organismos, individuos, grupos económicos y sociales, etc. La rivalidad puede ser por la consecución de cualquier objetivo exclusivo, incluido el : (por ejemplo, premios, bienes, compañeros, estatus, prestigio), liderazgo, cuota de mercado, nichos y recursos escasos, o un territorio. La competencia se da en la naturaleza, entre organismos vivos que coexisten en el mismo ambiente. Los animales compiten por el suministro de agua, la comida, las parejas y otros . Los seres humanos suelen competir por la comida y las parejas, aunque cuando estas necesidades se satisfacen a menudo surgen profundas rivalidades por la búsqueda de riqueza, poder, prestigio y fama en un entorno estático, repetitivo e inmutable. La competencia es un principio fundamental de la economía de mercado y de las empresas, a menudo asociada a la competencia empresarial, ya que las empresas compiten con al menos otra empresa por el mismo grupo de clientes. La competencia dentro de una empresa suele estimularse con el propósito más amplio de conocer y alcanzar una mayor calidad de los servicios o de los productos mejorados que la empresa pueda producir o desarrollar. A menudo se considera que la competencia es lo opuesto a la cooperación, sin embargo, en el mundo real, las mezclas de cooperación y competencia son la norma.​ En las economías, como argumentó el filósofo R. G. Collingwood "la presencia de estos dos opuestos juntos es esencial para un sistema económico. Las partes de una acción económica cooperan compitiendo, como dos jugadores de ajedrez".​ Las estrategias óptimas para alcanzar objetivos se estudian en la rama de las matemáticas conocida como teoría de juegos. La competencia se ha estudiado en varios campos, como la psicología, la sociología y la antropología. Los psicólogos sociales, por ejemplo, estudian la naturaleza de la competencia. Investigan el impulso natural de la competencia y sus circunstancias. También estudian la dinámica de grupos, para detectar cómo surge la competencia y cuáles son sus efectos. Los sociólogos, por su parte, estudian los efectos de la competencia en el conjunto de la sociedad. Además, los antropólogos estudian la historia y la prehistoria de la competencia en diversas culturas. También investigan cómo se manifestaba la competencia en diversos entornos culturales en el pasado, y cómo ha evolucionado la competencia a lo largo del tiempo. (es)
 • Kompetisi adalah kata kerja intransitive yang berarti tidak membutuhkan objek sebagai korban kecuali ditambah dengan pasangan kata lain seperti against (melawan), over (atas), atau with (dengan). Tambahan itu pilihan hidup dan bisa disesuaikan dengan kepentingan keadaan menurut versi tertentu. Menurut Deaux, Dane, & Wrightsman (1993), kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur dalam suatu situasi. Menurut Chaplin (1999), kompetisi adalah saling mengatasi dan berjuang antara dua individu, atau antara beberapa kelompok untuk memperebutkan objek yang sama. Kompetisi dalam istilah biologi berarti persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka.Berdasarkan kebutuhan tersebut kompetisi dibagi menjadi:(1) Kompetisi teritorial yaitu kompetisi untuk memperebutkan wilayah atau teritori tempat tinggal organisme, hal ini berkaitan dengan kompetisi selanjutnya.(2) Kompetisi makanan yaitu kompetisi untuk memperebutkan mangsa atau makanan dari wilayah-wilayah buruan. Kompetisi juga dapat dibagi menjadi: (1) kompetisi internal adalah kompetisi pada organisme dalam satu spesies dan (2) kompetisi eksternal adalah kompetisi pada organisme yang berbeda spesiesnya. Kompetisi dapat berakibat positif atau negatif bagi salah satu pihak organisme atau bahkan berakibat negatif bagi keduanya. Kompetisi tidak selalu salah dan diperlukan dalam ekosistem, untuk menunjang daya dukung lingkungan dengan mengurangi ledakan populasi hewan yang berkompetisi. (in)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 경쟁 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 경쟁(競爭)은 둘 이상의 사람이나 집단이 무언가를 놓고 겨루는 것을 말한다. 경쟁은 보통 된 자원을 가진 환경에 공존하는 생물 사이에서 자연스럽게 일어난다. 짐승들은 한 군집 내에 같이 살고 있는 다른 종(種) 또는 같은 종 사이에서 물, 먹잇감, 짝짓기 대상 등 자원이 부족할 때, 사람들은 부, 명예, 신임 등을 두고 개체들이 자원을 서로 차지하려고 경쟁한다. 협동영어: cooperation과는 반의어이다. 알피 콘(Alfie Kohn, 1957년-)은 그의 저서《경쟁을 넘어서》에서, 실제로 존재하지도 않은 결핍을 만들어낸다고 하면서 필요하지도 않은 희소성의 가치를 만들어 내어 경쟁이란 거짓된 결핍을 조장한다고 하였다. 공병효는 '알피 콘'과의 대화에서, 경쟁이란 거짓된 결핍에 속지 않으려면 한 사람만이 목표에 도달하는 일의 기준이라는 헛된 삶의 전략을 버려야 한다고 지적한다. '알피 콘'과 '공병효'는 에서 인간은 생존을 위해서 경쟁이 필요한 것이 아니라, 불필요한 비교와 욕망의 문화적 산물이라고 하였다. 두 사람의 대화는 경쟁 자체를 비판하고 있다, "생존을 위해서 자연은 희소한 것을 두지 않았다. 오직 인간의 비교문화와 경쟁이 가져다 준 두려움에 따른 자기 확장의 망상일 뿐이다. 자연에서 희소성은 인간의 생존에 필요불가결한 것은 아무 것도 없다. 다만 인간의 욕망을 채우기 위하여 주목받고 보상받으려는 인간의 비교문화와 허왕된 경쟁가치가 가져다 준 거짓된 결핍의 소산일 뿐이다."'알피 콘'은 인간의 경쟁을 ‘구조적 경쟁’과 ‘의도적 경쟁’으로 구분하였다.‘구조적 경쟁’은 상황에 관한 것이고, ‘의도적 경쟁’은 태도에 관한 것이다. 구조적 경쟁은 승패의 구조와 관계가 있고 외부적인 것인 데 반하여, 의도적 경쟁은 내부적인 것이며, '일등'이 되고자 하는 개인의 소망에 관한 것이다. 그는 구조적 경쟁의 핵심은 ‘내가 성공하기 위해서 상대방이 실패해야 한다’는 것이라고 말하였다. 공병효(孔丙孝1952 ~ )는 그의 저서《교육받은 야만인-크리슈나무르티상의 대화》에서, 상ㆍ벌을 수단으로 한 경쟁 관계는 인간의 이기심을 조장하는 행위라고 하였다. 어린이를 존경하지 않고 단지 상ㆍ벌로써 위협한다면 불안과 물건에 대한 탐욕심을 더욱 조장시킨다. 경쟁의 본성은 결과 지향적인 것이기 때문에, 욕망으로부터 벗어난 자유스러운 행동이 없다는 것이다. 인간이 당장 나타나는 결과만을 더 이상 추구하지 않을 때, 교사와 어린이는 처벌의 불안과 보상의 희망으로부터 자유로와지고, 모든 형태의 강제로부터 자유로와지는 것이라고 하였다. 그리고 공병효는 크리슈나무르티의 경쟁을 통한 상벌의 보상심리에서, 인간의 행동에 대한 상벌제도는 그 사회가 권위와 형식에 의존해 있다는 증거라고 말하였다. 서로 비교하고 경쟁하는 것은 인간성의 부정적인 태도를 기른다고 하면서, 경쟁 속에는 자기 과시와 자기 확대의 심리가 있다는 것이다.그리고 경쟁과 상벌제도는 폭력과 시기심을 가져온다는 것이다. 상벌제도와 경쟁은 사회화 과정에서 습득된 인간의 욕망이라는 이중적 심리와 모순이라고 말하였다. 〈교육받은 야만인〉에서 그는 교육과 폭력이 공존할 수 없다고 말한다. 교육과 폭력이 공존하지 않는 올바른 인간관계는, 다른 사람이 경쟁의 대상이 아닐 때 가능하다고 한다. 경쟁의 본질은 첫째로, '상호배타적인 목표'를 달성하는 것이고, 둘째는 ‘인위적인 희소상태(결핍상태)’를 만드는데 있다.경쟁 속에서 상대는 관계의 벽이 되고, 협력 속에서 상대는 관계의 문이 된다. 경쟁과 협력은 양립 불가능한 것이며, 경쟁 자체가 어떤 형태로든 교육의 수단으로 정당화 될 수 없는 것이라고 말한다. 르네 지라르는 '획일화 상황에서 어떠한 차이도 만들지 못하는 무익한 싸움으로 사람들의 힘을 고갈시키는 경쟁'이 전체주의라고 정확하게 규정하고 있다. 점차 욕망의 모델과 가까워지는 평등은 조화를 낳는 것이 아니라 갈수록 더 심각한 경쟁만을 낳고 있다. 물질적 이익의 원천인 이 경쟁은 훨씬 더 심각한 정신적 고통의 원인이다. 왜냐하면 물질은 어떠한 것도 이를(정신적) 만족시킬 수 없기 때문이다. 우리는 원래부터 경쟁을 하게 되어 있는 것이 아니라, 우리의 욕망이 동일한 대상을 향해 수렴하고 있기 때문에 경쟁이 생겨난다는 것이다. 경쟁을 하는 사람들은 욕망이 획일화되고, 욕망이 획일화되면 경쟁이 더더욱 가속화된다. 욕망의 획일화를 부추기는 경쟁이 초래하는 위기를 무차별 위기(crise d'indifferénciation)라고 한다. 특정 국가의 문제라기보다는, 시장경제논리에서 본질적으로 제기되는 문제로 볼 수 있다. (ko)
 • コンペティション (competition) は、競争、競技、競技会の意。競い合わせ、優劣をつけること。略してコンペともいう。 * 様々なスポーツの競技会 →en:Category:Sports competitionsも参照可。スポーツの種類によっては「competition」とは呼ばず、「championship チャンピオンシップ」や、またゴルフなど各地を回って開催する競技では「Tour ツアー」と呼んでいる場合もある。 * 設計分野では(あるいは建築、都市計画、ランドスケープデザイン(景観設計)、公園設計、橋梁案などの建設分野では)設計の競技会を意味する。懸賞競技のこと。複数の設計者に設計案を出させ、優れたものを選ぶ設計競技のこと。イタリアでルネサンス時代から行われている。→設計競技 * デザイン分野では、デザインの競技会を意味する。 * 複数の業者を競わせて、その中で優劣をつけ、業者をひとつ選ぶ方式。例えば(あくまで「例えば」であるが)何かの調達先を選定する際に、複数の納入業者(サプライヤー)に目的物の条件、予算、提出物の提出期限などを提示し、たとえばその仕様書などを提出してもらい、その中から優れた調達先を1社選定すること。 * (映画分野)映画の競技会を意味する。 * 自動車レースの様々な区分(ジャンル)の中で「公道走行が不可なレース専用車両」という区分を指す用語。→コンペティションカー。 (ja)
 • Competitie is het meten van krachten tussen verschillende partijen, veelal met de bedoeling om er allemaal beter van te worden. De term 'competitie' kan op verschillende manieren worden gebruikt, zoals in de sport, de economie en de ecologie. (nl)
 • Konkurs – rodzaj przyrzeczenia publicznego, w którym oznaczony został termin ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło), spełniające warunki określone w przyrzeczeniu nagrody w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. W powszechnym rozumieniu konkurs to procedura oparta na mechanizmie rywalizacji o nagrodę, mająca na celu osiągnięcie najwyższego poziomu umiejętności lub jakości i dokonanie wyboru najlepszego rezultatu lub czynności oraz nagrodzenia ich wykonawcy przyrzeczoną nagrodą. Instrument konkursu i jego zasady reguluje Kodeks cywilny w tytule XXXVI „Przyrzeczenie publiczne”, art. 919-921 Kodeksu cywilnego, a warunki konkursu, czyli warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę, określa przyrzekający nagrodę, który może być organizatorem konkursu lub może powierzyć organizację konkursu stronie trzeciej. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także regulowane przez prawo, albo regulacje wewnętrzne organizacji, które zajmują się organizowaniem konkursów danego rodzaju (np. zawody sportowe, turnieje, konkursy piękności, konkursy fotograficzne itp.). (pl)
 • En tävling är en särskilt anordnad tillställning där flera personer, lag eller tävlingsdjur mäter sina färdigheter på något område för att kunna rangordna deltagarna. Tävlingen avslutas vanligen med att en individ eller ett lag utsetts till segrare. Tävlingar kan också arrangeras mer omfattande som mästerskap och turneringar. Tävlingar kan vara i form av mer fysiska sport- och idrottsevenemang eller som lättsammare form av lekar. Det kan också handla om mer intellektuella former av spel, sällskapsspel, korsord, frågesport etc eller som yrkesmässig konkurrens som till exempel arkitekttävlingar, där de deltagande lämnar in sina tävlingsbidrag för bedömning. Det kan även röra sig om kulturtävlingar – jurybedömda konstutställningar, musiktävlingar, tävlingsdans, filmfestivaler etc – där de deltagande tävlingsbidragen rangordnas och kvalitetsbedöms av en jury eller allmänheten. Även skönhetstävlingar för människor eller djur (vid till exempel hundutställningar) finns.Tävlingar av olika slag visas ofta på TV. (sv)
 • A competição é uma rivalidade em que duas ou mais partes lutam por um objetivo comum que não pode ser compartilhado: onde o ganho de um é a perda do outro (um exemplo disso é um jogo de soma zero). A competição pode surgir entre entidades como organismos, indivíduos, grupos econômicos e sociais, etc. A rivalidade pode ser sobre a obtenção de qualquer objetivo exclusivo, incluindo : (p.ex. prêmios, bens, companheiros, status, prestígio), liderança, participação de mercado, nichos e recursos escassos, ou um território. A competição ocorre na natureza, entre organismos vivos que coexistem no mesmo ambiente. Os animais competem por suprimentos de água, comida, parceiros e outros recursos biológicos. Os humanos geralmente competem por comida e companheiros, embora quando essas necessidades são atendidas, rivalidades profundas geralmente surgem pela busca de riqueza, poder, prestígio e fama quando em um ambiente estático, repetitivo ou imutável. A concorrência é um princípio importante das economias de mercado e negócios, muitas vezes associados à concorrência de negócios, pois as empresas competem com pelo menos uma outra empresa pelo mesmo grupo de clientes. A concorrência dentro de uma empresa geralmente é estimulada com o propósito maior de atender e alcançar maior qualidade de serviços ou produtos aprimorados que a empresa possa produzir ou desenvolver. A competição é muitas vezes considerada o oposto da cooperação, no entanto, no mundo real, as misturas de cooperação e competição são a norma. Nas economias, como argumentou o filósofo R. G. Collingwood, "a presença desses dois opostos juntos é essencial para um sistema econômico. As partes de uma ação econômica cooperam na competição, como dois jogadores de xadrez". Estratégias ótimas para atingir objetivos são estudadas no ramo da matemática conhecido como teoria dos jogos. A competição tem sido estudada em vários campos, incluindo psicologia, sociologia e antropologia. Psicólogos sociais, por exemplo, estudam a natureza da competição. Eles investigam o impulso natural da competição e suas circunstâncias. Eles também estudam dinâmicas de grupo, para detectar como a competição surge e quais são seus efeitos. Os sociólogos, por sua vez, estudam os efeitos da competição na sociedade como um todo. Além disso, os antropólogos estudam a história e a pré-história da competição em várias culturas. Eles também investigam como a competição se manifestou em várias configurações no passado, e como a concorrência se desenvolveu ao longo do tempo. (pt)
 • Сопе́рничество — это борьба за достижение превосходства, лучшего результата (выигрыша, признания и т. п.) или в целях поддержки биологического инстинкта выживания. В «Этике» Бенедикта Спинозы говорится: «обыкновенно называют соревнующим лишь того, кто подражает тому, что мы считаем честным, полезным или приятным». При борьбе организмов за выживание выигравший может получить лучшую для жизни территорию, победивший самец добьётся расположения самки и т. п. Любые соперничества можно охарактеризовать их размером, например в животном мире в соревнование могут вовлекаться отдельные особи или же целые популяции и виды живых существ. Также сильно может различаться и степень соревновательности. (ru)
 • 竞争是一种广泛人存在的现象,是许多学科的研究对象。生物学的竞争是生物之間的關係之一。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 181592 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 59015 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124858964 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المنافسة هي سباق بين الأفراد والجماعات، ، والأمم، وما إلى ذلك من أجل بقعه جغرافيه، مكانا أو موقعا للموارد أو ميداليه أو لقب معين أو سلطه. تنشأ المنافسة كلما اثنين أو أكثر من الأطراف يباشرون السعي من أجل هدف التفوق ليفوز طرف على آخر. (ar)
 • Soutěž je zápolení dvou nebo více stran o něco, co je cenné pro všechny soutěžící a čeho není dost pro všechny. V ekologii přirozeně vzniká jako kompetice mezi živými organismy sdílejícími totéž prostředí a zápolícími o potravu, prostor nebo partnery. V ekonomii je hospodářská soutěž neboli konkurence vztahem firem usilujících o stejného zákazníka. Ve sportu jde o zápasy nebo turnaje, kde účastníkům jde o zisk vítězství a dalších hodnocení. (cs)
 • Ein Wettkampf, auch Wettbewerb (österreichisch: Bewerb) oder Wettstreit, ist eine Auseinandersetzung um beste Leistungen, etwa um sportliche, dichterische, künstlerische, musische, handwerkliche oder andere kulturelle Leistungen. Latente Wettbewerbssituationen gibt es in vielen Situationen. Wettkämpfe im Sport treten medial besonders stark ins öffentliche Bewusstsein. Im kulturellen Bereich wird eher von Wettbewerben gesprochen. Hier gibt es ein regelrechtes Wettbewerbswesen. Herman Nohl meint, dass Wetteifer eine pädagogische Kategorie ist, die sich bei Kindern und Jugendlichen von frühester Jugend an manifestiert. (de)
 • Biologian, ekologian, ekonomian eta soziologian, lehia baliabideak eskuratu, eremu bat bereganatu eta izateko norgehiagoka eta gatazka da. Lankidetzaren eta elkartasunaren aurkako kontzeptua da. (eu)
 • コンペティション (competition) は、競争、競技、競技会の意。競い合わせ、優劣をつけること。略してコンペともいう。 * 様々なスポーツの競技会 →en:Category:Sports competitionsも参照可。スポーツの種類によっては「competition」とは呼ばず、「championship チャンピオンシップ」や、またゴルフなど各地を回って開催する競技では「Tour ツアー」と呼んでいる場合もある。 * 設計分野では(あるいは建築、都市計画、ランドスケープデザイン(景観設計)、公園設計、橋梁案などの建設分野では)設計の競技会を意味する。懸賞競技のこと。複数の設計者に設計案を出させ、優れたものを選ぶ設計競技のこと。イタリアでルネサンス時代から行われている。→設計競技 * デザイン分野では、デザインの競技会を意味する。 * 複数の業者を競わせて、その中で優劣をつけ、業者をひとつ選ぶ方式。例えば(あくまで「例えば」であるが)何かの調達先を選定する際に、複数の納入業者(サプライヤー)に目的物の条件、予算、提出物の提出期限などを提示し、たとえばその仕様書などを提出してもらい、その中から優れた調達先を1社選定すること。 * (映画分野)映画の競技会を意味する。 * 自動車レースの様々な区分(ジャンル)の中で「公道走行が不可なレース専用車両」という区分を指す用語。→コンペティションカー。 (ja)
 • Competitie is het meten van krachten tussen verschillende partijen, veelal met de bedoeling om er allemaal beter van te worden. De term 'competitie' kan op verschillende manieren worden gebruikt, zoals in de sport, de economie en de ecologie. (nl)
 • 竞争是一种广泛人存在的现象,是许多学科的研究对象。生物学的竞争是生物之間的關係之一。 (zh)
 • Competició és l'acció de dues o més persones, de lluitar, esforçar-se, emular-se per aconseguir el mateix objecte. En l'esport, és la manifestació consistent en l'enfrontament, individual o per equips, d'una sèrie d'adversaris, en una o més proves, per determinar-ne un guanyador. En ecologia, és la utilització dels mateixos recursos per part d'organismes de la mateixa o de diferents espècies que viuen junts en una comunitat, quan els recursos no són suficients per cobrir les necessitats de tots els organismes. (ca)
 • Competition is a rivalry where two or more parties strive for a common goal which cannot be shared: where one's gain is the other's loss (an example of which is a zero-sum game). Competition can arise between entities such as organisms, individuals, economic and social groups, etc. The rivalry can be over attainment of any exclusive goal, including recognition: (en)
 • Una competición es una rivalidad en la que dos o más partes se esfuerzan por conseguir un objetivo común que no se puede compartir: donde la ganancia de uno es la pérdida del otro (un ejemplo de ello es un juego de suma cero).​ La competencia puede surgir entre entidades como organismos, individuos, grupos económicos y sociales, etc. La rivalidad puede ser por la consecución de cualquier objetivo exclusivo, incluido el : (por ejemplo, premios, bienes, compañeros, estatus, prestigio), liderazgo, cuota de mercado, nichos y recursos escasos, o un territorio. (es)
 • Kompetisi adalah kata kerja intransitive yang berarti tidak membutuhkan objek sebagai korban kecuali ditambah dengan pasangan kata lain seperti against (melawan), over (atas), atau with (dengan). Tambahan itu pilihan hidup dan bisa disesuaikan dengan kepentingan keadaan menurut versi tertentu. Menurut Deaux, Dane, & Wrightsman (1993), kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur dalam suatu situasi. (in)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 경쟁 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 경쟁(競爭)은 둘 이상의 사람이나 집단이 무언가를 놓고 겨루는 것을 말한다. 경쟁은 보통 된 자원을 가진 환경에 공존하는 생물 사이에서 자연스럽게 일어난다. 짐승들은 한 군집 내에 같이 살고 있는 다른 종(種) 또는 같은 종 사이에서 물, 먹잇감, 짝짓기 대상 등 자원이 부족할 때, 사람들은 부, 명예, 신임 등을 두고 개체들이 자원을 서로 차지하려고 경쟁한다. 협동영어: cooperation과는 반의어이다. 알피 콘(Alfie Kohn, 1957년-)은 그의 저서《경쟁을 넘어서》에서, 실제로 존재하지도 않은 결핍을 만들어낸다고 하면서 필요하지도 않은 희소성의 가치를 만들어 내어 경쟁이란 거짓된 결핍을 조장한다고 하였다. 공병효는 '알피 콘'과의 대화에서, 경쟁이란 거짓된 결핍에 속지 않으려면 한 사람만이 목표에 도달하는 일의 기준이라는 헛된 삶의 전략을 버려야 한다고 지적한다. '알피 콘'과 '공병효'는 에서 인간은 생존을 위해서 경쟁이 필요한 것이 아니라, 불필요한 비교와 욕망의 문화적 산물이라고 하였다. 두 사람의 대화는 경쟁 자체를 비판하고 있다, (ko)
 • Konkurs – rodzaj przyrzeczenia publicznego, w którym oznaczony został termin ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło), spełniające warunki określone w przyrzeczeniu nagrody w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. (pl)
 • En tävling är en särskilt anordnad tillställning där flera personer, lag eller tävlingsdjur mäter sina färdigheter på något område för att kunna rangordna deltagarna. Tävlingen avslutas vanligen med att en individ eller ett lag utsetts till segrare. Tävlingar kan också arrangeras mer omfattande som mästerskap och turneringar. (sv)
 • A competição é uma rivalidade em que duas ou mais partes lutam por um objetivo comum que não pode ser compartilhado: onde o ganho de um é a perda do outro (um exemplo disso é um jogo de soma zero). A competição pode surgir entre entidades como organismos, indivíduos, grupos econômicos e sociais, etc. A rivalidade pode ser sobre a obtenção de qualquer objetivo exclusivo, incluindo : (p.ex. prêmios, bens, companheiros, status, prestígio), liderança, participação de mercado, nichos e recursos escassos, ou um território. (pt)
 • Сопе́рничество — это борьба за достижение превосходства, лучшего результата (выигрыша, признания и т. п.) или в целях поддержки биологического инстинкта выживания. В «Этике» Бенедикта Спинозы говорится: «обыкновенно называют соревнующим лишь того, кто подражает тому, что мы считаем честным, полезным или приятным». При борьбе организмов за выживание выигравший может получить лучшую для жизни территорию, победивший самец добьётся расположения самки и т. п. (ru)
rdfs:label
 • Competition (en)
 • منافسة (ar)
 • Competició (ca)
 • Soutěž (cs)
 • Wettkampf (de)
 • Lehia (eu)
 • Competencia (general) (es)
 • Kompetisi (in)
 • 경쟁 (ko)
 • コンペティション (ja)
 • Konkurs (pl)
 • Competitie (nl)
 • Competição (pt)
 • Tävling (sv)
 • Соперничество (ru)
 • Змагання (uk)
 • 竞争 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:events of
is dbp:genre of
is dbp:method of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License