The anti-nuclear movement is a social movement that opposes various nuclear technologies. Some direct action groups, environmental movements, and professional organisations have identified themselves with the movement at the local, national, or international level. Major anti-nuclear groups include Campaign for Nuclear Disarmament, Friends of the Earth, Greenpeace, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Peace Action and the Nuclear Information and Resource Service. The initial objective of the movement was nuclear disarmament, though since the late 1960s opposition has included the use of nuclear power. Many anti-nuclear groups oppose both nuclear power and nuclear weapons. The formation of green parties in the 1970s and 1980s was often a direct result of anti-nuclear

Property Value
dbo:abstract
 • El moviment antinuclear és un moviment social que s'oposa a diverses tecnologies nuclears. Alguns grups d'acció directa, grups ecologistes i organitzacions professionals s'han identificat amb el moviment tant a nivell local, com nacional, i internacional. Els més importants inclouen la , , Greenpeace i l'Associació Internacional de Metges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear. L'objectiu inicial del moviment va ser el desarmament nuclear, tot i que des de finals de 1960 l'oposició ha inclòs l'ús de l'energia nuclear. Molts grups antinuclears s'oposen tant a l'energia nuclear com a les armes nuclears. La formació dels partits verds en els anys 1970 i 1980 va ser sovint el resultat directe de la lluita antinuclear. Hi ha hagut moltes manifestacions i protestes antinuclears de grans dimensions. Una de les més grans es va produir al juliol de 1977 a Bilbao, amb unes 200.000 persones. Després de l'accident de Three Mile Island, el 1979, es va celebrar una protesta antinuclear a la ciutat de Nova York, amb la participació de 200.000 persones. El 1981, la major manifestació antinuclear d'Alemanya es va dur a terme per protestar contra la , a l'oest d'Hamburg, prop de 100.000 persones es van trobar cara a cara amb 10.000 agents de policia. La protesta antinuclear més gran va tenir lloc el 12 de juny de 1982, quan un milió de persones es van manifestar a la ciutat de Nova York en contra de les armes nuclears. La protesta de 1983 contra les armes nuclears de Berlín Occidental va aplegar prop de 600.000 participants. Al maig de 1986, arran de la catàstrofe de Txernòbil, s'estima que entre 150.000 i 200.000 persones es van manifestar a Roma per protestar contra el programa nuclear italià. Durant molts anys, després de la catàstrofe de Txernòbil, l'energia nuclear estava fora de l'agenda política en la majoria dels països, i el moviment antinuclear semblava haver guanyat el pols i amb alguns grups antinuclears desmantellats. Però en els anys 2000, arran de les activitats de relacions públiques de la indústria nuclear, els avenços en els dissenys de reactors nuclears, i les preocupacions sobre el canvi climàtic, les qüestions d'energia nuclear va tornar en les discussions de la política energètica d'alguns països. Però l'accident nuclear japonès, el 2011, va sotragar el renaixement de la indústria de l'energia nuclear i va reviure les passions antinuclears a tot el món, posant els governs a la defensiva. A partir del 2011, països com Austràlia, Àustria, Dinamarca, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Israel, Malàisia, Nova Zelanda i Noruega continuen oposant-se a l'energia nuclear. Alemanya i Suïssa estan eliminant l'energia nuclear. (ca)
 • Anti-Atomkraft-Bewegung bezeichnet weltweite soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliche Engagements, die sich für einen Atomausstieg und gegen die Nutzung der Kernenergie wenden. (de)
 • La kontraŭatomenergia movado estas internacia socia movado, kiu luktas kontraŭ la armea, sed aparte ankaŭ kontraŭ la malarmea uzo de atomenergio/nuklea energio en nukleaj centraloj cele al havigo de elektra energio. La movado ekestinta en la 1970-aj jaroj apartenas al la novaj sociaj movadoj de la fina 20-a jarcento. Laŭ la movadanoj nek la armea nek la malarmea uzo de nuklea energio iel ajn pravigeblas, ĉar la riskoj kaj problemoj tro grandas kaj ne antaŭkalkuleblas. (eo)
 • Mugimendu anti-nuklearra konpromiso anti-nuklear eta ekologista adierazteko antolatzen den erakunde-erantzuna da hainbat pertsona, erakunde, alderdi politiko batzen dituena. Teknologia nuklearraren erabilera, garapen eta hedapen zibil zein militarraren arriskuari erantzuteko sortu zen mugimendu hau (eu)
 • The anti-nuclear movement is a social movement that opposes various nuclear technologies. Some direct action groups, environmental movements, and professional organisations have identified themselves with the movement at the local, national, or international level. Major anti-nuclear groups include Campaign for Nuclear Disarmament, Friends of the Earth, Greenpeace, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Peace Action and the Nuclear Information and Resource Service. The initial objective of the movement was nuclear disarmament, though since the late 1960s opposition has included the use of nuclear power. Many anti-nuclear groups oppose both nuclear power and nuclear weapons. The formation of green parties in the 1970s and 1980s was often a direct result of anti-nuclear politics. Scientists and diplomats have debated nuclear weapons policy since before the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki in 1945. The public became concerned about nuclear weapons testing from about 1954, following extensive nuclear testing in the Pacific. In 1963, many countries ratified the Partial Test Ban Treaty which prohibited atmospheric nuclear testing. Some local opposition to nuclear power emerged in the early 1960s, and in the late 1960s some members of the scientific community began to express their concerns. In the early 1970s, there were large protests about a proposed nuclear power plant in Wyhl, West Germany. The project was cancelled in 1975 and anti-nuclear success at Wyhl inspired opposition to nuclear power in other parts of Europe and North America. Nuclear power became an issue of major public protest in the 1970s and while opposition to nuclear power continues, increasing public support for nuclear power has re-emerged over the last decade in light of growing awareness of global warming and renewed interest in all types of clean energy (see the Pro-nuclear movement). A protest against nuclear power occurred in July 1977 in Bilbao, Spain, with up to 200,000 people in attendance. Following the Three Mile Island accident in 1979, an anti-nuclear protest was held in New York City, involving 200,000 people. In 1981, Germany's largest anti-nuclear power demonstration took place to protest against the Brokdorf Nuclear Power Plant west of Hamburg; some 100,000 people came face to face with 10,000 police officers. The largest protest was held on 12 June 1982, when one million people demonstrated in New York City against nuclear weapons. A 1983 nuclear weapons protest in West Berlin had about 600,000 participants. In May 1986, following the Chernobyl disaster, an estimated 150,000 to 200,000 people marched in Rome to protest against the Italian nuclear program. In the US, public opposition preceded the shutdown of the Shoreham, Yankee Rowe, Millstone 1, Rancho Seco, Maine Yankee, and many other nuclear power plants. For many years after the 1986 Chernobyl disaster nuclear power was off the policy agenda in most countries, and the anti-nuclear power movement seemed to have won its case. Some anti-nuclear groups disbanded. In the 2000s (decade), however, following public relations activities by the nuclear industry, advances in nuclear reactor designs, and concerns about climate change, nuclear power issues came back into energy policy discussions in some countries. The 2011 Japanese nuclear accidents subsequently undermined the nuclear power industry's proposed renaissance and revived nuclear opposition worldwide, putting governments on the defensive. As of 2016, countries such as Australia, Austria, Denmark, Greece, Malaysia, New Zealand, and Norway have no nuclear power stations and remain opposed to nuclear power. Germany, Italy, Spain, and Switzerland are phasing-out nuclear power. Sweden formerly had a nuclear phase-out policy, aiming to end nuclear power generation in Sweden by 2010. On 5 February 2009, the Government of Sweden announced an agreement allowing for the replacement of existing reactors, effectively ending the phase-out policy.Globally, more nuclear power reactors have closed than opened in recent years. (en)
 • El movimiento antinuclear es la respuesta organizativa que reúne a personas, organizaciones, partidos políticos con un compromiso expreso antinuclear y ecologista. El movimiento surge en respuesta a la supuesta peligrosidad del uso, desarrollo y expansión tanto civil como militar de la tecnología nuclear. También se dice que los involucrados era 2 trabajadores que cuidaban la planta de radiación que fueron los que murieron primero y era un hombre que sujetaba la la planta de dónde tenían todo ese gas (es)
 • Le mouvement antinucléaire désigne l'ensemble des personnes et organisations (associations, syndicats, partis politiques) qui s'opposent de façon générale (philosophiquement, idéologiquement et/ou politiquement) à l'utilisation civile ou militaire de l'énergie nucléaire sous quelque forme que ce soit. Cette opposition peut s'étendre de la bombe atomique aux différentes armes utilisant l’uranium appauvri, jusqu'à la production d’électricité d’origine nucléaire, l'irradiation des aliments et l’utilisation de la radioactivité. Les opposants au nucléaire soutiennent que l'arme nucléaire est inutile, coûteuse, et dangereuse pour la vie sur la planète Terre, de même que la production d'électricité d'origine nucléaire, qui pourrait être remplacée par les économies d'énergie ou les énergies renouvelables tandis que l'uranium est, de même que les énergies fossiles, une source d'énergie dont l'épuisement est attendu dans quelques décennies. Les opposants au nucléaire soulignent qu'il existe des liens étroits entre le nucléaire civil et militaire, et que le nucléaire dit "civil" a une lourde responsabilité dans la prolifération nucléaire. (fr)
 • Il movimento anti-nucleare è un movimento sociale internazionale che si oppone all'uso di varie tecnologie nucleari. Molte organizzazioni di base, gruppi di professionisti e partiti politici si sono identificati con il movimento. L'obiettivo iniziale è stato il disarmo dalle armi atomiche, ma in seguito, in Austria, Germania ed in Italia, l'interesse ha iniziato a spostarsi verso altre questioni, soprattutto l'uso dell'energia nucleare in ambito civile. (it)
 • 反核運動(はんかくうんどう、英:anti-nuclear movement)とは、原子力即ち核エネルギーの使用に反対する社会運動である。反原子力運動(はんげんしりょくうんどう)や核廃絶運動(かくはいぜつうんどう)ともいう。 (ja)
 • 반핵 운동(反核 運動, 영어: anti-nuclear movement) 또는 탈핵 운동(脫核運動)은 핵 에너지의 사용에 반대하는 사회 운동을 의미한다. 이것은 다음과 같이 매우 다양한 의미를 가질 수 있다. * 핵무기와 열화 우라늄을 이용한 무기에 반대하는 것. * 핵 에너지를 이용해 전기와 동력을 생산하는 행위에 반대하는 것. * 방사성 동위원소와 식품 조사 등을 이용하는 행위에 반대하는 것. 많은 반핵 운동가들은 핵 에너지란 본질적으로 위험한 것이기 때문에 그것을 이용한 발전에 반대하는 활동을 벌이고 있다. 무엇보다도 핵 사고로 인한 위험성은 매우 크고 감당할 수 없는 것이며 핵 폐기물을 안전하게 폐기 처분할 수 없기 때문이다. 많은 반핵 운동가들은 또한 우라늄 채광과 핵재 처리에 대해서도 우려를 표한다. 반핵 운동은 핵무기 철폐와 안전성, 현실 가능한 재생 에너지로의 전환에 관심이 많은 생태 운동이다. 반핵 운동의 반대가 되는 운동은 핵추진 운동으로 이들은 핵에너지의 위험성은 적으며 수용할 수 있다고 생각한다. 또한 이들은 재생 에너지에 비해 핵발전이 현실 가능한 에너지원이라고 바라본다. "반핵"라고 이상, 핵 무기 (원자 무기)에 반대는 물론, 핵 발전 (원자력 발전), 원자력 잠수함, 원자력 로보트 (철완 아톰) 등 핵반응에서 움직이는 물체의 전반이 포함된다. 대략적으로 나누면, 핵무기와 핵 잠수함 등 "핵의 군사 이용"에 반대 운동과 핵 발전이나 원자력 로보트 등 "핵의 상업 이용"에 반대 운동으로 나뉜다. 반핵 운동을 달아 도화선으로는 히로시마 · 나가사키 · 야이즈 (제5후쿠류마루)가 참여했다 "핵폭탄 공격"과 체르노빌 원자력 발전소 사고 · 도카이 촌 방사능 누출 사고 · 후쿠시마 제1원자력 발전소 사고 등의 "핵 시설 사고"의 2종류가 있으며, 특히 핵 시설 사고로 활발하게되는 예가 많다. 2012년 현재, 세계의 반핵 운동은 "후쿠시마"가 창화하는 예가 많아지고있다. (ko)
 • De antikernenergiebeweging (ook wel afgekort tot AKB) brengt de gevaren naar voren die volgens haar het gebruik van kernenergie met zich meebrengt. De middelen die de beweging gebruikt om het doel (het stoppen van kernenergie) te bereiken, variëren, maar en directe actie zijn twee belangrijke poten. De antikernenergiebeweging is een internationale beweging die net als onder meer de kraakbeweging, vredesbeweging en milieubeweging behoort tot de nieuwe sociale bewegingen. Sommige organisaties die hieruit zijn voortgekomen worden tegenwoordig niet-gouvernementele organisaties (ngo's) genoemd. De belangrijkste argumenten van de beweging zijn: onveiligheid van de kerncentrales en het afval, vervuiling door uraniummijnbouw en radioactief afval en de relatie tussen kernenergie en kernwapens. In de jaren zeventig was ook de kritiek op (de rol van) technologie (in de maatschappij) en het grootschalige en het ondemocratische karakter van kernenergie een belangrijk argument. Halverwege de jaren zestig vallen in het buitenland (vooral de VS) de eerste geluiden tegen het gebruik van kernenergie te horen. De voorzichtige waarschuwingen zijn voornamelijk afkomstig vanuit de nucleaire industrie: wetenschappers die zich bezorgd tonen over de snelle ontwikkeling en de bijna kritiekloze en zeer optimistische verwachtingen van kernenergie. (nl)
 • Ruch antynuklearny – ruch społeczny sprzeciwiający się wykorzystywaniu energii atomowej. Dąży on zarówno do rozbrojenia atomowego, jak i rezygnacji z produkcji energii atomowej na użytek cywilny. Domaga się zastąpienia jej przez technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii. Zalicza się do nowych ruchów społecznych. Początki ruchu antynuklearnego sięgają „marszów wielkanocnych” – zapoczątkowanych w 1958 roku demonstracji przeciw zbrojeniom nuklearnym organizowanych przez Campaign for Nuclear Disarmament (Kampanię na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego). Raz do roku wielotysięczna manifestacja przechodziła pieszo 85 km z Londynu do Aldermaston (miejscowości, w której znajdował się ośrodek badań atomowych). Ruch szybko ogarnął także inne kraje. Największym poparciem społecznym cieszył się pod koniec lat 80., po katastrofie w Czarnobylu w roku 1986. W Polsce w roku 1989 protesty społeczne przyczyniły się do przerwania budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. W 2012 roku podczas referendum lokalnego w Gąskach 94% biorących w nim udział mieszkańców sprzeciwiło się budowie EJ w swojej okolicy. Główne argumenty ruchu antynuklearnego: * wysokie ryzyko inwestycyjne oraz koszty inwestycyjne, eksploatacyjne i likwidacji elektrowni jądrowych oraz związane z tym zaangażowanie państwa w gwarancje komercyjnych kredytów * negatywny wpływ na zatrudnienie i rozwój gospodarczy * produkcja energii atomowej powoduje powstanie toksycznych odpadów, których transport i składowanie mogą być niebezpieczne; odpady te stanowią ponadto obciążenie dla przyszłych pokoleń, co kłóci się z zasadą zrównoważonego rozwoju. Odpady powstają na każdym etapie cyklu paliwowego: od wydobycia i przetwarzania rudy uranu, w elektrowni oraz przy przetwarzaniu wypalonego paliwa. * trudno oddzielić cywilne i militarne wykorzystanie energii atomowej, gdyż wiele krajów traktuje elektrownie atomowe jako pierwszy krok na drodze do stworzenia własnego arsenału jądrowego * energetyka atomowa wiąże się z koniecznością centralizacji władzy i kontroli * elektrownie atomowe mogą być celem zamachów terrorystycznych * rozwój energetyki jądrowej powoduje zaniechanie działań na rzecz poszanowania energii oraz zahamowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii * uzależnienie kraju od importu zagranicznej technologii i dostaw uranu * negatywny wpływ na zdrowie osób mieszkających w pobliżu reaktorów * taniejąca alternatywa w postaci odnawialnych źródeł energii W Polsce organizacje antynuklearne to m.in.: Greenpeace, Koalicja Klimatyczna, Polski Klub Ekologiczny, Stowarzyszenie Klub Gaja. Zaplecze eksperckie zapewniają ruchowi antynuklearnemu liczne think tanki takie jak Rocky Mountain Institute, , czy Fundacja im. Heinricha Bölla. Krytycy ruchu antynuklearnego twierdzą często, że energia atomowa jest nieszkodliwa dla środowiska, gdyż nie powoduje emisji dwutlenku węgla. Jednak wydobycie i przetwarzanie rudy uranowej przez odkrywkowe wydobycie uranu (jak w Namibii, Gabonie czy australijskim Kakadu National Park) powoduje degradację terenu, stosunków hydrogeologicznych oraz skażenie wód gruntowych i powierzchniowych pierwiastkami promieniotwórczymi oraz kwasami używanymi do ekstrakcji uranu ze skały macierzystej. Powoduje też uwolnienie radioaktywnych gazów i pyłów, które roznoszone są przez wiatr.Samo wydobycie rudy, procesy jej przetwarzania, międzykontynentalny transport paliwa jest także źródłem emisji dwutlenku węgla.Nie sposób też przewidzieć jak będą oddziaływały na biosferę składowane odpady, które wykazują radiotoksyczność przez kilkaset do setek tysięcy lat. Już dzisiaj notuje się skażenie wód gruntowych w okolicach tymczasowych składowisk.Co więcej, nie można bagatelizować negatywnych konsekwencji dla zdrowia osób mieszkających w pobliżu elektrowni atomowych. Niezależna grupa ekspercka Federalnego Urzędu ds. Ochrony przed Promieniowaniem (Bundesamt für Strahlenschutz) potwierdziła wyniki i prawidłowość metodologii badań z 2003 r. nad zachorowalnością dzieci na nowotwory (publikacja w 2007 r.). Nie dowiedziono związku między wzrostem liczby zachorowań na nowotwory i białaczkę u dzieci do piątego roku życia mieszkających w promieniu 5 km od elektrowni atomowej. (pl)
 • Антиядерное движение — общественное движение против использования различных ядерных технологий. Некоторые группы прямого действия, движения по защите окружающей среды и специализированные организации связывают себя с антиядерным движением на местном, национальном и международном уровне. Так, крупными антиядерными организациями являются Кампания за ядерное разоружение, Friends of the Earth, Гринпис, Врачи мира за предотвращение ядерной войны, Peace Action и Nuclear Information and Resource Service. И хотя первоначальной задачей движения было ядерное разоружение, начиная с конца 1960-х годов в повестку дня был включен и отказ от ядерной энергетики: многие антиядерные группы выступают как против ядерного оружия, так и против мирного атома. Появление партий зелёных в 1970-х и 1980-х зачастую было прямым результатом проведения антиядерной политики. Учёные и дипломаты стали впервые спорить о политике использования ядерного оружия после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Примерно с 1954 года, после обширных ядерных испытаний в Тихом океане, озабоченность по поводу их проведения начала проявлять широкая общественность. В 1963 году некоторыми странами был ратифицирован Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который запрещает проведение ядерных испытаний в атмосфере. В начале 1960-х на местном уровне появляется оппозиция использованию ядерной энергии, а в конце 1960-х выражать свои опасения начинают и некоторые члены научного сообщества. В ранних 1970-х в Виле, Западная Германия, проходят протесты против предполагаемого строительства АЭС. Впоследствии проект всё-же был отменён в 1975 году, что вдохновило антиядерную оппозицию в других частях Европы и Северной Америки. Вопрос использования ядерной энергии послужил причиной больших протестов в 1970-х, и, хотя противодействие ядерной энергии продолжалось, с ростом осознания проблемы глобального потепления и повышением интереса к чистым видам энергии в последнем десятилетии в обществе вновь возросла поддержка ядерной энергетики. В июле 1977 года в Бильбао, Испания, была проведена акция протеста против ядерной энергетики, в которой приняли участие до 200 000 человек. После аварии на АЭС Три-Майл-Айленд, в Нью-Йорке прошли антиядерные протесты с 200 000 участников. В 1981 году прошла крупнейшая в Германии демонстрация против ядерной энергии, в знак протеста против атомной электростанции Брокдорф к западу от Гамбурга; столкнулись около 100 000 демонстрантов и 10 000 полицейских. Самая большая акция протеста состоялась 12 июня 1982 года, когда в Нью-Йорке около миллиона человек протестовало против ядерного оружия. На акции протеста против ядерного оружия в 1983 году в Западном Берлине собралось около 600 000 участников. В мае 1986 года, спустя некоторое время после катастрофы на Чернобыльской АЭС, от 150,000 до 200,000 протестующих собрались на марш в Риме против итальянской ядерной программы. В США, общественной оппозиции удалось добиться закрытия Shoreham, Yankee Rowe, Millstone 1, Rancho Seco, Maine Yankee и многих других АЭС по всей стране. В течение многих лет после аварии на Чернобыльской АЭС ядерная энергетика не рассматривалась на политической повестке дня в большинстве стран, и движение против ядерной энергии, казалось, выиграло свое дело. Некоторые антиядерные группы были распущены. Несмотря на это, в 2000-х годах, после новых достижений в разработке ядерных реакторов и повышения опасений по поводу изменения климата, ядерная энергетика снова стала предметом обсуждения энергетической политики в некоторых странах. Тем не менее, аварии в Японии в 2011 году подорвали предполагаемое возрождение атомной энергетики и дали новый толчок антиядерной оппозиции во всем мире. По состоянию на 2016 год такие страны, как Австралия, Австрия, Дания, Греция, Малайзия, Новая Зеландия и Норвегия, не имеют атомных электростанций и по-прежнему выступают против использования ядерной энергетики. Германия, Италия, Испания и Швейцария постепенно отказываются от ядерной энергетики. Ранее в Швеции также проводилась политика поэтапного отказа от ядерной энергии, целью которой являлось прекращение использования АЭС к 2010 году, но 5 февраля 2009 года правительство Швеции объявило о соглашении, разрешающем замену уже существующих реакторов, что фактически положило конец данной политике. В последние годы, во всём мире было закрыто больше АЭС, нежели открыто. (ru)
 • O movimento antinuclear é um movimento social que opõe-se ao uso de tecnologias nucleares. Alguns grupos de ação direta, ambientalistas e organizações profissionais identificaram-se com o movimento em nível local, nacional e internacional. Dentre os principais grupos antinucleares estão a Campanha Pelo Desarmamento Nuclear, , Greenpeace, Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear e a . O objetivo inicial do movimento era o , embora desde o final da década de 1960 também se oponha ao uso da energia nuclear. Vários grupos antinucleares opõe-se tanto ao uso da energia nuclear quanto ao uso de armas nucleares. A formação de partidos ambientalistas nas décadas de 1970 e 1980 pode ser vista como um resultado das políticas antinucleares. Com as preocupações sobre as mudanças climáticas e os avanços em projetos de reatores nucleares, questões sobre a energia nuclear voltaram a ser discutidas em alguns países. Em 2011, o acidente nuclear de Fukushima I, no Japão, embora não tenha resultado em nenhuma fatalidade, fez com que o movimento antinuclear ganhasse novas forças. Em 2014, vários países como a Austrália, Áustria, Dinamarca, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Portugal, Israel, Malásia, Nova Zelândia e Noruega não possuíam nenhuma usina nuclear. A energia nuclear está sendo debatida ativamente na Austrália. A Alemanha e Suíça estão , embora suas políticas permaneçam controvesas. Usinas de energia movidas a carvão respondem hoje por 50% da geração de eletricidade, acima dos 43% em 2010. A Alemanha recentemente licenciou 26 novas usinas de energia movidas a carvão. A revista The Economist afirma que mais usinas nucleares foram fechadas do que abertas nos últimos anos. (pt)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2996055 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 159611 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984978979 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:caption
 • A pair of billboards in Davis, California, advertising its nuclear-free policy (en)
dbp:direction
 • vertical (en)
dbp:image
 • One_of_a_set_of_two_billboards_in_Davis,_California_advertising_its_nuclear-free_policy_2.jpg (en)
 • One_of_a_set_of_two_billboards_in_Davis,_California_advertising_its_nuclear-free_policy.jpg (en)
dbp:width
 • 250 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Anti-Atomkraft-Bewegung bezeichnet weltweite soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliche Engagements, die sich für einen Atomausstieg und gegen die Nutzung der Kernenergie wenden. (de)
 • La kontraŭatomenergia movado estas internacia socia movado, kiu luktas kontraŭ la armea, sed aparte ankaŭ kontraŭ la malarmea uzo de atomenergio/nuklea energio en nukleaj centraloj cele al havigo de elektra energio. La movado ekestinta en la 1970-aj jaroj apartenas al la novaj sociaj movadoj de la fina 20-a jarcento. Laŭ la movadanoj nek la armea nek la malarmea uzo de nuklea energio iel ajn pravigeblas, ĉar la riskoj kaj problemoj tro grandas kaj ne antaŭkalkuleblas. (eo)
 • Mugimendu anti-nuklearra konpromiso anti-nuklear eta ekologista adierazteko antolatzen den erakunde-erantzuna da hainbat pertsona, erakunde, alderdi politiko batzen dituena. Teknologia nuklearraren erabilera, garapen eta hedapen zibil zein militarraren arriskuari erantzuteko sortu zen mugimendu hau (eu)
 • El movimiento antinuclear es la respuesta organizativa que reúne a personas, organizaciones, partidos políticos con un compromiso expreso antinuclear y ecologista. El movimiento surge en respuesta a la supuesta peligrosidad del uso, desarrollo y expansión tanto civil como militar de la tecnología nuclear. También se dice que los involucrados era 2 trabajadores que cuidaban la planta de radiación que fueron los que murieron primero y era un hombre que sujetaba la la planta de dónde tenían todo ese gas (es)
 • Il movimento anti-nucleare è un movimento sociale internazionale che si oppone all'uso di varie tecnologie nucleari. Molte organizzazioni di base, gruppi di professionisti e partiti politici si sono identificati con il movimento. L'obiettivo iniziale è stato il disarmo dalle armi atomiche, ma in seguito, in Austria, Germania ed in Italia, l'interesse ha iniziato a spostarsi verso altre questioni, soprattutto l'uso dell'energia nucleare in ambito civile. (it)
 • 反核運動(はんかくうんどう、英:anti-nuclear movement)とは、原子力即ち核エネルギーの使用に反対する社会運動である。反原子力運動(はんげんしりょくうんどう)や核廃絶運動(かくはいぜつうんどう)ともいう。 (ja)
 • El moviment antinuclear és un moviment social que s'oposa a diverses tecnologies nuclears. Alguns grups d'acció directa, grups ecologistes i organitzacions professionals s'han identificat amb el moviment tant a nivell local, com nacional, i internacional. Els més importants inclouen la , , Greenpeace i l'Associació Internacional de Metges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear. L'objectiu inicial del moviment va ser el desarmament nuclear, tot i que des de finals de 1960 l'oposició ha inclòs l'ús de l'energia nuclear. Molts grups antinuclears s'oposen tant a l'energia nuclear com a les armes nuclears. La formació dels partits verds en els anys 1970 i 1980 va ser sovint el resultat directe de la lluita antinuclear. (ca)
 • The anti-nuclear movement is a social movement that opposes various nuclear technologies. Some direct action groups, environmental movements, and professional organisations have identified themselves with the movement at the local, national, or international level. Major anti-nuclear groups include Campaign for Nuclear Disarmament, Friends of the Earth, Greenpeace, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Peace Action and the Nuclear Information and Resource Service. The initial objective of the movement was nuclear disarmament, though since the late 1960s opposition has included the use of nuclear power. Many anti-nuclear groups oppose both nuclear power and nuclear weapons. The formation of green parties in the 1970s and 1980s was often a direct result of anti-nuclear (en)
 • Le mouvement antinucléaire désigne l'ensemble des personnes et organisations (associations, syndicats, partis politiques) qui s'opposent de façon générale (philosophiquement, idéologiquement et/ou politiquement) à l'utilisation civile ou militaire de l'énergie nucléaire sous quelque forme que ce soit. Cette opposition peut s'étendre de la bombe atomique aux différentes armes utilisant l’uranium appauvri, jusqu'à la production d’électricité d’origine nucléaire, l'irradiation des aliments et l’utilisation de la radioactivité. (fr)
 • 반핵 운동(反核 運動, 영어: anti-nuclear movement) 또는 탈핵 운동(脫核運動)은 핵 에너지의 사용에 반대하는 사회 운동을 의미한다. 이것은 다음과 같이 매우 다양한 의미를 가질 수 있다. * 핵무기와 열화 우라늄을 이용한 무기에 반대하는 것. * 핵 에너지를 이용해 전기와 동력을 생산하는 행위에 반대하는 것. * 방사성 동위원소와 식품 조사 등을 이용하는 행위에 반대하는 것. 많은 반핵 운동가들은 핵 에너지란 본질적으로 위험한 것이기 때문에 그것을 이용한 발전에 반대하는 활동을 벌이고 있다. 무엇보다도 핵 사고로 인한 위험성은 매우 크고 감당할 수 없는 것이며 핵 폐기물을 안전하게 폐기 처분할 수 없기 때문이다. 많은 반핵 운동가들은 또한 우라늄 채광과 핵재 처리에 대해서도 우려를 표한다. 반핵 운동은 핵무기 철폐와 안전성, 현실 가능한 재생 에너지로의 전환에 관심이 많은 생태 운동이다. 반핵 운동의 반대가 되는 운동은 핵추진 운동으로 이들은 핵에너지의 위험성은 적으며 수용할 수 있다고 생각한다. 또한 이들은 재생 에너지에 비해 핵발전이 현실 가능한 에너지원이라고 바라본다. (ko)
 • De antikernenergiebeweging (ook wel afgekort tot AKB) brengt de gevaren naar voren die volgens haar het gebruik van kernenergie met zich meebrengt. De middelen die de beweging gebruikt om het doel (het stoppen van kernenergie) te bereiken, variëren, maar en directe actie zijn twee belangrijke poten. De antikernenergiebeweging is een internationale beweging die net als onder meer de kraakbeweging, vredesbeweging en milieubeweging behoort tot de nieuwe sociale bewegingen. Sommige organisaties die hieruit zijn voortgekomen worden tegenwoordig niet-gouvernementele organisaties (ngo's) genoemd. (nl)
 • Ruch antynuklearny – ruch społeczny sprzeciwiający się wykorzystywaniu energii atomowej. Dąży on zarówno do rozbrojenia atomowego, jak i rezygnacji z produkcji energii atomowej na użytek cywilny. Domaga się zastąpienia jej przez technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii. Zalicza się do nowych ruchów społecznych. Główne argumenty ruchu antynuklearnego: W Polsce organizacje antynuklearne to m.in.: Greenpeace, Koalicja Klimatyczna, Polski Klub Ekologiczny, Stowarzyszenie Klub Gaja. (pl)
 • O movimento antinuclear é um movimento social que opõe-se ao uso de tecnologias nucleares. Alguns grupos de ação direta, ambientalistas e organizações profissionais identificaram-se com o movimento em nível local, nacional e internacional. Dentre os principais grupos antinucleares estão a Campanha Pelo Desarmamento Nuclear, , Greenpeace, Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear e a . O objetivo inicial do movimento era o , embora desde o final da década de 1960 também se oponha ao uso da energia nuclear. Vários grupos antinucleares opõe-se tanto ao uso da energia nuclear quanto ao uso de armas nucleares. A formação de partidos ambientalistas nas décadas de 1970 e 1980 pode ser vista como um resultado das políticas antinucleares. (pt)
 • Антиядерное движение — общественное движение против использования различных ядерных технологий. Некоторые группы прямого действия, движения по защите окружающей среды и специализированные организации связывают себя с антиядерным движением на местном, национальном и международном уровне. Так, крупными антиядерными организациями являются Кампания за ядерное разоружение, Friends of the Earth, Гринпис, Врачи мира за предотвращение ядерной войны, Peace Action и Nuclear Information and Resource Service. И хотя первоначальной задачей движения было ядерное разоружение, начиная с конца 1960-х годов в повестку дня был включен и отказ от ядерной энергетики: многие антиядерные группы выступают как против ядерного оружия, так и против мирного атома. Появление партий зелёных в 1970-х и 1980-х зачастую б (ru)
rdfs:label
 • Anti-nuclear movement (en)
 • Moviment antinuclear (ca)
 • Anti-Atomkraft-Bewegung (de)
 • Kontraŭatomenergia movado (eo)
 • Movimiento antinuclear (es)
 • Mugimendu antinuklear (eu)
 • Mouvement antinucléaire (fr)
 • Movimento anti-nucleare (it)
 • 反核運動 (ja)
 • 반핵 운동 (ko)
 • Antikernenergiebeweging (nl)
 • Ruch antynuklearny (pl)
 • Антиядерное движение (ru)
 • Movimento antinuclear (pt)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:ideology of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is dbp:ideology of
is dbp:occupation of
is dbp:purpose of
is dbp:result of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of