In music, unison is two or more musical parts that sound either the same pitch or pitches separated by intervals of one or more octaves, usually at the same time. Rhythmic unison is another term for homorhythm.

Property Value
dbo:abstract
 • في الموسيقى ، يكون الانسجام عبارة عن جزأين موسيقيين أو أكثر يبدوان في نفس الدرجة أو في مسافة أوكتاف ، وعادة في نفس الوقت. وتسمى الأنماط الإيقاعية التي تتشابه مع بعضها من الناحية الايقاعية أيضا انسجام. (ar)
 • Un uníson és la coincidència de dos o més instruments musicals o veus interpretant un mateix so, o una mateixa melodia. Per extensió, també es pot considerar que es produeix un uníson si la relació que hi ha entre els instruments o veus no és de coincidència en altura sinó que es troben a una distància d'una o més octaves. L'uníson és també l'interval que formen dos tons (o dues notes) de la mateixa altura. (ca)
 • Unisono (italsky jednohlas) je v původním významu vztah (souzvuk) dvou tónů či hlasů, které hrají týž zvuk v témže tempu. Jedná se o tentýž zvuk/tón stejné frekvence (byť s rozdílným ), hrané (či zpívané) dvěma nástroji (hlasy). (cs)
 • Ταυτοφωνία ή ουνίσονο (ιτ. unisono) είναι ένας μουσικός όρος που γενικά σημαίνει τη , στο ίδιο τονικό ύψος, δύο ή περισσότερων φωνών ή μουσικών οργάνων. Ωστόσο, στην πολυφωνική μουσική της δυτικής Ευρώπης, ο όρος ταυτοφωνία σημαίνει τη συνάντηση δυο ή περισσότερων μελωδικών γραμμών στον ίδιο φθόγγο και μ’αυτήν την έννοια παίρνει μια ιδιαίτερη θέση στη μουσική ορολογία της δυτικοευρωπαϊκής πολυφωνικής παραδόσεως, γιατί προϋποθέτει συνήχηση δύο ή περισσότερων μελωδικών γραμμών, που κινούνται παράλληλα ή μια προς την άλλη και διατηρούν τη μελωδικότητα τους, αν και όχι υποχρεωτικά, και τη ρυθμική τους αυτοτέλεια. (el)
 • Der musikalische Begriff unisono (italienisch „Einklang“) bezeichnet das Verfahren, alle Beteiligten eines Klangkörpers gemeinsam dieselbe Melodie singen bzw. spielen zu lassen, auch in verschiedenen Oktaven. Der erzielte Effekt besteht in starker Durchschlagskraft bei gleichzeitig großer Klangentfaltung. Die europäische Kunstmusik strebt hier größtmögliche Präzision und damit möglichst vollständige Verschmelzung zu einem einheitlichen Gesamtklang an. Andere Musikkulturen wie die orientalische Musik oder gewisse Formen des Jazz bevorzugen die Individualisierung der Einzelstimmen durch kleine individuelle Abweichungen voneinander (Heterophonie). Johann Sebastian Bach trug Verzierungen erst in die ausgeschriebenen Stimmen ein (und dadurch nicht überall exakt gleich), das lässt vermuten, dass auch er an diesen Stellen nicht vollständige Präzision anstrebte. Zudem ist „unisono“ eine Spielanweisung für Orchestermusiker, die ein vorangegangenes divisi, also eine Teilung der Gruppe in zwei oder mehr Untergruppen, aufhebt. Bei manchen Synthesizern findet sich ebenfalls die Möglichkeit, das Gerät im Unisono-Modus zu betreiben. Hierbei kann man das Gerät nicht mehr polyphon spielen. Dafür wird beim Auslösen eines Tones (beispielsweise durch Drücken einer einzigen Taste) derselbe Ton durch alle vorhandenen Klangerzeuger gleichzeitig gespielt, was den Klang durchdringender und präsenter werden lässt. Auch außerhalb der Musik drückt der Begriff Übereinstimmung aus: „Sie behaupten unisono, dass…“ (de)
 • In music, unison is two or more musical parts that sound either the same pitch or pitches separated by intervals of one or more octaves, usually at the same time. Rhythmic unison is another term for homorhythm. (en)
 • El unisono es un intervalo musical de proporción 1:1 y ningún semitono ni cent. Se considera que dos tonos al unísono tienen la misma altura, pero son perceptibles como si vinieran de fuentes separadas. El unísono es considerado el intervalo más consonante mientras que el semitono es considerado el más disonante. También es el intervalo más fácil de afinar. Un par de tonos al unísono pueden tener diferentes timbres, es decir, vienen de instrumentos musicales o voces humanas diferentes. Las voces con timbres diferentes tienen, como ondas sonoras que son, formas de onda diferentes. Estas formas de onda tienen la misma frecuencia fundamental, pero se diferencian sólo en las amplitudes de sus armónicos más agudos. Cuando varias personas cantan a la vez, como en un coro, el camino más sencillo para ellos es cantar "a una voz", al unísono. Si hay un instrumento que los acompaña, entonces el instrumento debe interpretar las mismas notas que se están cantando (para ser unísono). En caso contrario, el instrumento es considerado una "voz" separada y no existe el unísono. Si no hay ningún instrumento, entonces el canto se denomina a cappella. La música en la que todas las notas están cantadas al unísono recibe el nombre de monofónica. Por este motivo, se puede obtener el sentido figurado a la expresión unísono: si varias personas hacen algo "al unísono" esto quiere decir que ellos lo hacen simultáneamente, a la par. La monofonía también podría incluir, evidentemente, más que una voz que no canta al unísono, pero cuyas notas se mueven en paralelo, siempre manteniendo el mismo intervalo de una octava. Un par de notas cantadas o un múltiplo de una octava es casi un unísono, debido a la equivalencia de octava. Cuando hay dos o más voces cantando notas diferentes, llaman a esto "parte cantada". Si ellos cantan notas en alturas diferentes pero con el mismo ritmo, recibe el nombre de homofonía. Un ejemplo es un cuarteto barbershop o un coro cantando un himno. Si cada voz canta una línea independiente (misma melodía en un tiempo diferente, o melodías diferentes) recibe el nombre de polifonía. En los sintetizadores, el unísono es un término usado para describir dos o más osciladores que están ligeramente desafinados uno respecto al otro, lo que hace el sonido más gordo. Esta técnica es tan popular que algunos sintetizadores analógicos tienen un tipo de oscilador especial llamado "super saw" o "hyper saw" que genera varias ondas en diente de sierra desafinadas simultáneamente. Es un método usado en la música techno y trance. (es)
 • En musique, un unisson désigne à la fois un intervalle musical et un passage musical basé sur cet intervalle. Ce deuxième cas correspond à l'intervalle harmonique d'unisson lorsqu'une même note de musique ou une même mélodie est jouée simultanément par plusieurs instruments de musique ou chanteurs. En théorie de la musique, un unisson (parfois appelé prime) est l'intervalle zéro, puisque ses deux bornes ont la même hauteur. (fr)
 • Si dice unisono il rapporto tra due voci o parti che hanno il medesimo suono nello stesso tempo. È il rapporto di uguaglianza tra suoni di medesima frequenza (pur se di timbro differente). (it)
 • 斉唱(せいしょう、英語: Unison)は西洋音楽で用いられる用語で、複数の人が同じ旋律を歌うことをいう。伴奏を伴う場合を含む。これに対し、一人だけが歌う場合を独唱、複数の人がそれぞれ別のパートを歌うことを重唱、複数のパートをそれぞれ複数の人が歌う場合を合唱という。オクターブが異なる場合でも、同じ音を出していれば斉唱とみなされる(女声と男声で同じ音を歌うときなど)。 なお、器楽の場合は斉奏(せいそう)という。 (ja)
 • 제주(齊奏, unison)은 기악의 연주형태 중 하나로, 어떤 음을 몇 개의 악기로 동시에 연주하는 일을 말한다. 음의 높이가 같으면 옥타브가 달라도 관계없다. 그리고 이 음은 다만 하나뿐만이 아니라 많은 음으로 멜로디를 만들고 있는 경우도 있다. 악기는 같은 종류의 것이든 다른 종류의 것이든 관계없다. 즉, 제주음악은 하나의 멜로디만을 연주하는 것이므로 화성적인 두께가 없는 단순한 것이다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • De muziekterm unisono (uit het Italiaans: één geluid) oftewel eenstemmig betekent dat twee of meer muzikale stemmen (instrumenten of zangstemmen) dezelfde toon produceren. Het kan precies dezelfde toon zijn (het interval prime) of de ene toon ligt een octaaf of dubbeloctaaf (of nog meer octaven) hoger of lager dan de andere toon of tonen. De term staat tegenover de term meerstemmig (heterofoon): een muziekstuk/-fragment waarin twee of meer muzikale stemmen (instrumenten of zangstemmen) verschillende tonen produceren. Door toepassing van unisono kan een componist klankversterking bewerkstelligen, doordat verschillende instrumenten/stemmen dezelfde melodie op dezelfde toon spelen/zingen. In de canon-techniek wordt een vorm van unisono gebruikt waarin stemmen weliswaar niet gelijktijdig op dezelfde toonhoogte spelen, maar na elkaar op dezelfde toonhoogte elkaar imiteren. Enige voorbeelden van unisono in de muziekliteratuur zijn: * het Slavenkoor ("Va, pensiero") uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi . * Het laatste deel (Finale: Presto) uit de 2e pianosonate in bes klein van Frédéric Chopin. * Uit de Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach: Variatio 3: Canone All'Unisono waarin de twee canonstemmen elkaar op dezelfde toonhoogte imiteren. * Het intro van het het nummer Because van The Beatles, met producer George Martin op Clavecin Electrique en John Lennon op gitaar, versterkt door een Lesliespeaker. (nl)
 • Unisono lub all’unisono (z wł. unisono – jednogłośny) – sposób wykonania utworu muzycznego (lub jego fragmentu) polegający na zgodnym wykonaniu przebiegu melodycznego przez całą orkiestrę lub grupę instrumentów w interwale oktawy czystej albo prymy czystej. (pl)
 • Em música, um uníssono é um intervalo na razão de 1:1 ou 0. Dois tons em uníssono são considerados da mesma altura mas ainda podem ser percebidos como se originando de fontes diferentes. O uníssono é considerado o intervalo mais consonante enquanto que o quase uníssono é considerado o intervalo mais dissonante. O unísono também é o intervalo mais fácil de ser afinado. Abrevia-se o uníssono como P1. Um par de tons em uníssono pode ter diferentes "cores" (timbres), isto é, vir de diferentes instrumento ou vozes humanas. Vozes com cores diferentes, como ondas sonoras, têm diferentes formas de onda. Estas formas de ondas têm as mesmas frequências fundamentais diferindo apenas quanto às amplitudes de seus maiores harmônicos. Os padrões de Ritmo que são ic também são chamados de uníssono. (pt)
 • Унисо́н (итал. unisono, от лат. unus — один и sonus — звук) — однозвучие, одновременное звучание двух или нескольких звуков одинаковой высоты. Унисоном является интервал, имеющий ноль тонов, то есть чистая прима. Выражение «играть в унисон» или «петь в унисон» означает, что два или более инструмента или голоса исполняют одновременно ноты одной и той же высоты. В переносном значении выражение употребляется, когда говорят о полнейшем согласии между несколькими людьми, действующими заодно. (ru)
 • Unison, musikterm som betyder enstämmig. Unison sång innebär enstämmig sång. Denna musikrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. (sv)
 • 在音樂理論中,同度(Perfect Unison,亦稱為Unison,簡寫為P1)是音程的一種,需要符合以下的條件: 1. * 組成音程的兩個音,它們的音名必須相同(A和A、B和B、C和C、D和D、E和E、F和F、G和G)。 2. * 兩音的音距為0個半音。 除此之外,兩音的頻率的比例是1:1。這個比例,不論是運用十二平均律、純律或是畢氏音程都是相同的。 例如C與C音之間的音程即為純一度。 (zh)
 • Унісон (італ. unisono, від лат. unus — один і sonus — звук; франц. unisson; англ. unison) — одночасне звучання двох або декількох звуків однакової висоти. Також виконання мелодії на різних інструментах чи голосами в приму. Прийняте ототожнення унісону і чистої прими пов'язано з введенням на початку 18 століття рівномірно темперованого строю. Завдяки поділу чистої октави на 12 рівних півтонів музичний стрій набув замкнутого характеру, внаслідок чого кожен звук октави отримав декілька енгармонічно рівних значень. Це зумовило появу інтервалу збільшеної прими, енгармонічно рівного малій секунді, у зв'язку з чим мелодичне (при повторенні звуку) і гармонічне звучання в унісон будь-якого ступеня звукоряду стало називатися чистою примою. У 2-голосному контрапункті строгого стилю унісон є початковим і завершуючим інтервалом. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 359293 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6892 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 964280250 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:abbreviation
 • P1 (en)
dbp:centsEqualTemperament
 • 0 (xsd:integer)
dbp:centsJustIntonation
 • 0 (xsd:integer)
dbp:complement
 • unison (en)
dbp:date
 • May 2020 (en)
dbp:intervalClass
 • 0 (xsd:integer)
dbp:inverse
dbp:justInterval
 • 1 (xsd:integer)
dbp:mainIntervalName
 • unison (en)
dbp:otherNames
 • perfect unison, prime, perfect prime (en)
dbp:reason
 • explain unfamiliar technical term "fatter". (en)
dbp:semitones
 • 0 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • في الموسيقى ، يكون الانسجام عبارة عن جزأين موسيقيين أو أكثر يبدوان في نفس الدرجة أو في مسافة أوكتاف ، وعادة في نفس الوقت. وتسمى الأنماط الإيقاعية التي تتشابه مع بعضها من الناحية الايقاعية أيضا انسجام. (ar)
 • Un uníson és la coincidència de dos o més instruments musicals o veus interpretant un mateix so, o una mateixa melodia. Per extensió, també es pot considerar que es produeix un uníson si la relació que hi ha entre els instruments o veus no és de coincidència en altura sinó que es troben a una distància d'una o més octaves. L'uníson és també l'interval que formen dos tons (o dues notes) de la mateixa altura. (ca)
 • Unisono (italsky jednohlas) je v původním významu vztah (souzvuk) dvou tónů či hlasů, které hrají týž zvuk v témže tempu. Jedná se o tentýž zvuk/tón stejné frekvence (byť s rozdílným ), hrané (či zpívané) dvěma nástroji (hlasy). (cs)
 • Ταυτοφωνία ή ουνίσονο (ιτ. unisono) είναι ένας μουσικός όρος που γενικά σημαίνει τη , στο ίδιο τονικό ύψος, δύο ή περισσότερων φωνών ή μουσικών οργάνων. Ωστόσο, στην πολυφωνική μουσική της δυτικής Ευρώπης, ο όρος ταυτοφωνία σημαίνει τη συνάντηση δυο ή περισσότερων μελωδικών γραμμών στον ίδιο φθόγγο και μ’αυτήν την έννοια παίρνει μια ιδιαίτερη θέση στη μουσική ορολογία της δυτικοευρωπαϊκής πολυφωνικής παραδόσεως, γιατί προϋποθέτει συνήχηση δύο ή περισσότερων μελωδικών γραμμών, που κινούνται παράλληλα ή μια προς την άλλη και διατηρούν τη μελωδικότητα τους, αν και όχι υποχρεωτικά, και τη ρυθμική τους αυτοτέλεια. (el)
 • In music, unison is two or more musical parts that sound either the same pitch or pitches separated by intervals of one or more octaves, usually at the same time. Rhythmic unison is another term for homorhythm. (en)
 • En musique, un unisson désigne à la fois un intervalle musical et un passage musical basé sur cet intervalle. Ce deuxième cas correspond à l'intervalle harmonique d'unisson lorsqu'une même note de musique ou une même mélodie est jouée simultanément par plusieurs instruments de musique ou chanteurs. En théorie de la musique, un unisson (parfois appelé prime) est l'intervalle zéro, puisque ses deux bornes ont la même hauteur. (fr)
 • Si dice unisono il rapporto tra due voci o parti che hanno il medesimo suono nello stesso tempo. È il rapporto di uguaglianza tra suoni di medesima frequenza (pur se di timbro differente). (it)
 • 斉唱(せいしょう、英語: Unison)は西洋音楽で用いられる用語で、複数の人が同じ旋律を歌うことをいう。伴奏を伴う場合を含む。これに対し、一人だけが歌う場合を独唱、複数の人がそれぞれ別のパートを歌うことを重唱、複数のパートをそれぞれ複数の人が歌う場合を合唱という。オクターブが異なる場合でも、同じ音を出していれば斉唱とみなされる(女声と男声で同じ音を歌うときなど)。 なお、器楽の場合は斉奏(せいそう)という。 (ja)
 • 제주(齊奏, unison)은 기악의 연주형태 중 하나로, 어떤 음을 몇 개의 악기로 동시에 연주하는 일을 말한다. 음의 높이가 같으면 옥타브가 달라도 관계없다. 그리고 이 음은 다만 하나뿐만이 아니라 많은 음으로 멜로디를 만들고 있는 경우도 있다. 악기는 같은 종류의 것이든 다른 종류의 것이든 관계없다. 즉, 제주음악은 하나의 멜로디만을 연주하는 것이므로 화성적인 두께가 없는 단순한 것이다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Unisono lub all’unisono (z wł. unisono – jednogłośny) – sposób wykonania utworu muzycznego (lub jego fragmentu) polegający na zgodnym wykonaniu przebiegu melodycznego przez całą orkiestrę lub grupę instrumentów w interwale oktawy czystej albo prymy czystej. (pl)
 • Унисо́н (итал. unisono, от лат. unus — один и sonus — звук) — однозвучие, одновременное звучание двух или нескольких звуков одинаковой высоты. Унисоном является интервал, имеющий ноль тонов, то есть чистая прима. Выражение «играть в унисон» или «петь в унисон» означает, что два или более инструмента или голоса исполняют одновременно ноты одной и той же высоты. В переносном значении выражение употребляется, когда говорят о полнейшем согласии между несколькими людьми, действующими заодно. (ru)
 • Unison, musikterm som betyder enstämmig. Unison sång innebär enstämmig sång. Denna musikrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. (sv)
 • 在音樂理論中,同度(Perfect Unison,亦稱為Unison,簡寫為P1)是音程的一種,需要符合以下的條件: 1. * 組成音程的兩個音,它們的音名必須相同(A和A、B和B、C和C、D和D、E和E、F和F、G和G)。 2. * 兩音的音距為0個半音。 除此之外,兩音的頻率的比例是1:1。這個比例,不論是運用十二平均律、純律或是畢氏音程都是相同的。 例如C與C音之間的音程即為純一度。 (zh)
 • Der musikalische Begriff unisono (italienisch „Einklang“) bezeichnet das Verfahren, alle Beteiligten eines Klangkörpers gemeinsam dieselbe Melodie singen bzw. spielen zu lassen, auch in verschiedenen Oktaven. Der erzielte Effekt besteht in starker Durchschlagskraft bei gleichzeitig großer Klangentfaltung. Die europäische Kunstmusik strebt hier größtmögliche Präzision und damit möglichst vollständige Verschmelzung zu einem einheitlichen Gesamtklang an. Andere Musikkulturen wie die orientalische Musik oder gewisse Formen des Jazz bevorzugen die Individualisierung der Einzelstimmen durch kleine individuelle Abweichungen voneinander (Heterophonie). Johann Sebastian Bach trug Verzierungen erst in die ausgeschriebenen Stimmen ein (und dadurch nicht überall exakt gleich), das lässt vermuten, dass (de)
 • El unisono es un intervalo musical de proporción 1:1 y ningún semitono ni cent. Se considera que dos tonos al unísono tienen la misma altura, pero son perceptibles como si vinieran de fuentes separadas. El unísono es considerado el intervalo más consonante mientras que el semitono es considerado el más disonante. También es el intervalo más fácil de afinar. Por este motivo, se puede obtener el sentido figurado a la expresión unísono: si varias personas hacen algo "al unísono" esto quiere decir que ellos lo hacen simultáneamente, a la par. (es)
 • De muziekterm unisono (uit het Italiaans: één geluid) oftewel eenstemmig betekent dat twee of meer muzikale stemmen (instrumenten of zangstemmen) dezelfde toon produceren. Het kan precies dezelfde toon zijn (het interval prime) of de ene toon ligt een octaaf of dubbeloctaaf (of nog meer octaven) hoger of lager dan de andere toon of tonen. De term staat tegenover de term meerstemmig (heterofoon): een muziekstuk/-fragment waarin twee of meer muzikale stemmen (instrumenten of zangstemmen) verschillende tonen produceren. Enige voorbeelden van unisono in de muziekliteratuur zijn: (nl)
 • Em música, um uníssono é um intervalo na razão de 1:1 ou 0. Dois tons em uníssono são considerados da mesma altura mas ainda podem ser percebidos como se originando de fontes diferentes. O uníssono é considerado o intervalo mais consonante enquanto que o quase uníssono é considerado o intervalo mais dissonante. O unísono também é o intervalo mais fácil de ser afinado. Abrevia-se o uníssono como P1. Os padrões de Ritmo que são ic também são chamados de uníssono. (pt)
 • Унісон (італ. unisono, від лат. unus — один і sonus — звук; франц. unisson; англ. unison) — одночасне звучання двох або декількох звуків однакової висоти. Також виконання мелодії на різних інструментах чи голосами в приму. (uk)
rdfs:label
 • يونيسون (انسجام) (ar)
 • Uníson (ca)
 • Unisono (cs)
 • Unisono (de)
 • Ταυτοφωνία (el)
 • Unison (en)
 • Unísono (es)
 • Unisson (fr)
 • Unisono (it)
 • 斉唱 (ja)
 • 제주 (음악) (ko)
 • Unisono (nl)
 • Unisono (pl)
 • Uníssono (pt)
 • Унисон (ru)
 • Unison (sv)
 • Унісон (uk)
 • 純一度 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:firstPitch of
is dbp:interval of
is dbp:inverse of
is dbp:label of
is foaf:primaryTopic of